Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการเขียนผังงาน 
โครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ (Sequence) เป็นลักษณะโครงสร้า...
วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการเขียนผังงาน 
ตัวอย่างที่ 2.1 โครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ 
Start 
Read ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

2,226 views

Published on

1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

  1. 1. วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนผังงาน โครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ (Sequence) เป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของผังงานทุกผังงาน ลักษณะการทางานของโครงสร้างผังงานแบบลาดับจะทางานทีละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ลาดับ การทางานของผังงานจะทางานตามทิศทางของลูกศร โครงสร้างของผังงานแบบลาดับมีลักษณะโครงสร้าง ดังนี้ รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ จากโครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับรูปที่ 2.1 ขั้นตอนการทางานของผังงานจะเริ่มต้นทางานใน กระบวนการที่ 1 (Process 1) เมื่อทางานในกระบวนการที่ 1 เสร็จ ขั้นตอนต่อไป คือ ทางานในกระบวนการที่ 2 เมื่อ ทางานในกระบวนการที่ 2 เสร็จ จึงทางานในกระบวนการที่ 3 เป็นขั้นตอนต่อไป ตามลาดับ การทางานจะทางานทีละ 1 กระบวนการ การทางานจะไม่ทางานหลายกระบวนการพร้อมกัน กระบวนการในการทางานที่ 1 , 2 และ 3 หมายถึง การทางานในแต่ละลักษณะ อาจเป็นการรับข้อมูลเข้า การ แสดงผลข้อมูล หรือการคานวณ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถนาเอาลักษณะโครงสร้างผังงานแต่ละลักษณะมาเป็น กระบวนการทางานของผังงาน เช่น โครงสร้างการเลือกทา การทาซ้า หรือการทางานแบบลาดับ โครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ Process 3 2 Process 2 2 Process 1 2
  2. 2. วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนผังงาน ตัวอย่างที่ 2.1 โครงสร้างผังงานการทางานแบบลาดับ Start Read a,b Write x End x a2 + b2 รูปที่ 2.2 ผังงานที่ประกอบด้วยโครงสรา้ งผังงานแบบลาดับ จากโครงสร้างผังงานแบบลาดับ ตามรูปที่ 2.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการทางานได้ดังนี้ 1. เริ่มต้นการทางาน 2. รับค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร a และตัวแปร b 3. คานวณค่า a2 + b2 แล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร x 4. แสดงค่าในตัวแปร x 5. สิ้นสุดการทางาน

×