บันทึกข้อความไปอบรมคอมพิวเตอร์

24,821 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
24,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันทึกข้อความไปอบรมคอมพิวเตอร์

  1. 1. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำาพูน ที่...................วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ขออนุญาตร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เรียนผู้อำานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำาพูน สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม การใช้ Social Media 2. รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการ ใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียนให้มีความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำาริในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำาพูน ซึ่งหนึงในโครงการดังกล่าว ่ คือ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของนักเรียนในชนบท ( ทสรช) กอปรกับสำานัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จายใดๆทังสิ้น ดัง ่ ้ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขออนุญาตท่านผู้อำานวยการไป ร่วมโครงการดังกล่าว จำานวน 2 คน คือ 1. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำานาญการ 2. นายสราวุธ ชัยยอง ตำาแหน่ง ครู โดยจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ในคืนวันที่ 28 มีนาคม 2553 และเดินทางกลับ คืนวันที่ 2 เมษายน 2553
  2. 2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ( นายชั ยวัฒน์ สิง ห์ น นท์ ) ครู วิทยฐานะ ครูชำานาญการ

×