รายละเอียดรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์

653 views

Published on

ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน หน่วยการเรียนรู้รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายละเอียดรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์

  1. 1. ผลการเรีย นรู้ร ายวิช า การโปรแกรมและการประยุก ต์ รหัส วิช า ง 30222 ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 4 อัต ราส่ว นคะแนนระหว่า งเรีย น : ปลายภาค (80:20) กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี คะแนนที่ประเมิน เวลาเรียน(ชั่วโมง) รวม วัดผลก่อนกลางภาค วัดผลกลางภาค วัดผลหลังกลางภาค วัดผลปลายภาค คุณลักษณะประเมินผลข้อ ผลการเรียนรู้ที่1 สามารถประยุกต์ใช้ 5 2 - - 2 9 4 กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศในการแก้ปัญหา ได้2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 6 3 - - 3 12 4 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4 3 - - 3 10 2 ชนิดข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4 3 - - 3 10 2 นิพจน์ และ ตัวดำาเนินการในโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์5 สามารถปฏิบัติการเขียน 6 4 - - 4 14 6 โปรแกรม ควบคุมการทำางาน แบบทางเลือกได้6 สามารถปฏิบัติการเขียน - - 1 - 5 15 8 โปรแกรม ควบคุมการทำางาน 0 แบบวนซำ้าได้7 สามารถใช้โปรแกรมภาษา - - 2 - - 20 10 คอมพิวเตอร์ จัดทำาโครงงาน 0
  2. 2. คอมพิวเตอร์ได้8 ประเมินผลคุณลักษณะอันพึง - - - 1 - 10 - ประสงค์ 0 รวม 2 1 3 1 2 10 5 5 0 0 0 0 36
  3. 3. โครงการสอนรายภาคเรีย นรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ จำานวน 1.0 หน่วยกิต(ง 30222) ภาคเรียนที่ 1 ปีการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษา 2554******************************************************************** *************************ครูผู้สอน นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคำา อธิบ ายรายวิช า ศึกษาหลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การจำา ลองความคิ ด การเขี ย นโปรแกรมโครงสร้ า งภาษา การเขี ย นผั ง งานแสดงขั้นตอนการทำา งานของโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ หลักการพัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจกระบวนการแก้ ปัญ หา สร้ างชิ้ น งานจากจิ น ตนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำาวันอย่างมีจิตสำานึกและรับผิดชอบ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจบทบาทและการนำา เอาความรู้ ด้ า นการเขี ย นโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตัว ชี้ว ัด ง 3.1 ม.4-6/5 , ง 3.1 ม.4-6/6 , ง 3.1 ม.4-6/8 , ง 3.1ม.4-6/11 , ง 3.1 ม.4-6/12 รวม 5 ตัว ชี้ว ัดผลการเรีย นรู้ 1. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ แก้ปัญหาได้ 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ 4. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นิ พ จน์ และตั ว ดำา เนิ น การใน โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 5. สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำางานแบบทาง เลือกได้ 6. สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำางานแบบวน ซำ้าได้ 7. สามารถใช้ โ ปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร์ จั ด ทำา โครงงาน คอมพิวเตอร์ได้
  4. 4. 8. ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. 5. กำา หนดการสอนสัปด ชั่วโ หมายเ หัวข้อที่สอนาห์ที่ มงที่ หตุหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ 1 โปรแกรมภาษาคอมพิว เตอร์(12 ชั่ว โมง) 1 1-2 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3-4 การจำาลองความคิด 3 5-6 การพัฒนาโปรแกรมภาษาซี 4 7-8 การรับและแสดงผลข้อมูล 5 9- ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ 10 6 11- นิพจน์และตัวดำาเนินการ 12หน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ 2 คำา สั่ง ควบคุม การทำา งาน (14ชั่ว โมง) 7 13- การเลือกทำาโดยใช้คำาสั่ง if 14 8 15- การเลือกทำาโดยใช้คำาสั่ง if-else 16 9 17- การเลือกทำาโดยใช้คำาสั่ง switch-case 18 10 19- ** สอบวัด ผลกลางภาคเรีย น 1/2554 ** 20 11 21- การวนซำ้าโดยใช้คำาสั่ง for 22 12 23- การวนซำ้าโดยใช้คำาสั่ง while 24 13 25- การวนซำ้าโดยใช้คำาสั่ง do-while 26 14 27- การวนซำ้าซ้อน 28หน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ 3 โครงงานคอมพิว เตอร์ (10ชั่ว โมง) 15 29- การจัดทำาเค้าโครง 30
  6. 6. 16 31- การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ 3217 33- การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ 3418 35- การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ 3619 37- การนำาเสนอโครงงาน 3820 39- ** สอบวัด ผลปลายภาคเรีย น 1/2554 ** 40
  7. 7. กิจ กรรมการเรีย นการสอน 1. การอภิปราย 2. การบรรยาย/สาธิต 3. การทำาแบบฝึกหัด 4. การทดสอบสื่อ การเรีย นการสอน 1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การโปรแกรมและการ ประยุกต์ (ง 30222) 2. เว็บไซต์ “เรียนคอมพิวเตอร์กับครูไชยรัตน์” (http://chairat101.wordpress.com)การวัด และประเมิน ผล 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 2. การทำาแบบฝึกหัด 3. การทดสอบประจำาหน่วยการเรียนรู้ 4. การสอบวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน

×