Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvadrat tegshitgel

2,896 views

Published on

  • Be the first to comment

Kvadrat tegshitgel

  1. 1. Сүрэг сармагчин 2 хэсэг болоодСүртэй сайхан наадацгаанаНаймны нэгний квадрат ньНамуун шугуйд гүйлдэнэ Арван хоёр нь хашгиралдаад Агаарын сайхныг таашаана Шугуйд хэдэн сармагчин байсныг Шуудхан та нар хэлнэ үү? +12 =x
  2. 2. Хувьсагч нь квадрат зэрэг агуулсан тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ. хэлбэрийн тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ.(Үүнд: x- хувьсагч, a,b- коэффициент, с- сул гишүүн) Жишээ нь: 2 5 -7 1 -18 35
  3. 3. Дараах тэгшитгэлүүдээс аль нь квадрат тэгшитгэл вэ? 2a / 2x 13x 15 0 e / 4x 2 36 0b / 3 x 16 0 f / 12 x 2 7 x 21 0 2 2 3c/ x 11x 0 g / 6x 5x 11 0 3 2d / 5x 14 x 1 0 k / 100x 0
  4. 4. Квадрат тэгшитгэлийг гүйцэд ба гүйцэд биш гэж 2 ангилна.123
  5. 5. 1
  6. 6. 2
  7. 7. 3
  8. 8. 1. ......................... хэлбэрийн тэгшитгэлийг квадраттэгшитгэл гэнэ.2. 9х2+7х-18=0 тэгшитгэлийн коэффициентуудыннийлбэрийг ол. а/ -2 б/ 16 в/ 34 г/ -343. тэгшитгэлийн бол уг тэгшитгэл................. тэгшитгэл байна. а/ шугаман б/ квадрат в/ куб4. х2- 4х + 3=0 тэгшитгэлийн коэффициентууд ба сулгишүүнийг жиш.а/ б/ в/5. 4х2-100=0 тэгшитгэлийг бод.а/ б/ 5 в/ -5 г/
  9. 9. Квадрат тэгшитгэлЭмхэтгэсэн Эмхэтгээгүй Гүйцэд Гүйцэд биш

×