Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Publicació llibertària de l’Alt Llobregat i Cardener                                   ...
Castellano                                                        ...
Crònica d’uns abusos de poderBerga                                            ...
repressora i perversa dels     tres denuncies contra els mos-     persones, potser vuit-centes.         ...
5de lagressió de la policia en la  cia del regidor de governació    per part del presentador. Un     Mossos dEsq...
6Relat dun menyspreuSallent                                                ...
7Homenatge a un fill del pobleManresa                  És per això que ens hauríem de      seva famí...
8Roger ha muertoManresa              dedos), a pesar de que hubo    policía. Pero entre los jóvenes   ...
Nadal: consumisme i precarietat            Ara ve nadal...            Un any més el 25 de desembre, ...
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005

815 views

Published on

El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El pèsol Negre. Nº 19. Desembre-Gener 2004-2005

 1. 1. Publicació llibertària de l’Alt Llobregat i Cardener GRATISAbusos de poder i 6000 exemplars II època núm. 19mentides dels mossos Berguedà Desembre-gener 2004-2005d’esquadra a Berga La desaparició dun monòlit feixista /pàg 7La seva brutalitat fou contestadaamb una massiva manifestació /pàg 3-5 38 anys després, un monòlit que saludava la visita de Franco a Berga sha convertit en un homenatge a les víctimes dels feixismes Bages L’Ajuntament de Sallent i Agustín Rueda /pàg 6 La resolució del ple del passat dia 18 de juny en el qual s’aprovava posar el nom de Agustín Rueda al pavelló li va gran a l’equip de govern Los autonomos no somos empresarios /pàg 17Un moment de la manifestació a Berga. Hi havien persones de totes les edats. Article on reflexiona el porque elTorcidos Ibéricos , autor como autonomo tiene que pagar a la cámara de comercia e indústria de Manresa.desfilant pobles /pàg 17 NOVA SECCIÓ: A l’aguait!!La patronal de Torcidos desembre l’empresa plantejaIbéricos S.A., instal·lada a una última oferta d’expedient ...amb els abusos de poder lCastellbell i el Vilar i a Puig- de regulació en el que s’aco-Reig, amb 198 treballadores i miaden entre 45 i 48 llocs de /pàg 8treballadors, ha tornat a pre- treball que és votada a favorsentar un expedient de regu- per prop d’un 62% dels tre-lació de treball (el famós ERE) balladors.que pretén fer fora 78 person- Així doncs es segueix laes, el que representa el 40% de dinàmica del moment. El senti-la plantilla. Daquestes 78 per- ment de classe sembla que jasones, 67 ho son de la fabrica no existeix i que l’únic que val nadal, consumisme ide Castellbell i el Vilar, les és el tots contra tots, així precarietataltres 11 ho son de la de Puig- doncs no és d’extranyar quereig. els obrers firmin l’acomiada- WWW.berguedallibertari.org/pesolnegre/index.htmlSembla ser que dimarts 14 de ment dels seus companys.
 2. 2. Castellano Català Des de la llegada de los Mossos Des de larribada dels Mossos dEsquadra a les dEsquadra a nuestras comarcas nostres comarques que shan repetit els abusos que se han venido repitiendo los de poder. Tanmateix la injustificada i indiscrimi- abusos de poder. Sin embargo la nada càrrega que van protagonitzar la matinadainjustificada y indiscriminada carga que protagonizaron la madrugada del 6 de noviem- del 6 de novembre als carrers de Berga ha estat simplement escandalosa. Tantbre por las calles de Berga ha sido simplemente escandalosa. Tan escandalosa como la escandalosa com el tractament de la notícia que nhan fet els diferents mitjansmanera de tratar la noticia que han tenido los medios de comunicación. Se ha vuelto a de comunicació. Sha tornat a comprovar: no hi ha mitjans independents. Davantcomprobar: no existen medios independientes. Frente a esta situación queda confir- daquesta situació queda confirmada la necessitat de crear i mantenir els nos-mada la necesidad de crear y mantener nuestros propios medios de comunicación, tres propis mitjans de comunicació, independents respecte els diferents podersindependientes de cualquier poder i dónde el librepensamiento permita decir las cosas i on el lliurepensament permeti dir les coses sense embuts. Els mitjans hansin rodeos. Los medios han dado únicamente, o mayoritariamente, la versión de los donat únicament, o majoritàriament, la versió dels mossos i en aquest sentit ensmossos i en este sentido nos vemos obligados a desmentir una información publicada veiem obligats a desmentir una informació publicada a El Triangle on citanten El Triangle dónde citando fuentes policiales afirmaban que El Pèsol Negre era por- fonts policíaques afirmaven que El Pèsol Negre era portaveu duna determinadatavoz de una determinada asociación de Berga. Eso es rotundamente falso, El Pèsol associació de Berga. Això és rotundament fals, El Pèsol Negre és una publicacióNegre es una publicación autónoma, independiente de toda asociación o colectivo - autònoma, independent de tota associació o col·lectiu -també dels aparentmenttambién de los aparentemente afines-, ya que el Pèsol sólo representa a las personas afins-, ja que el Pèsol només representa les persones que a cada moment en for-que en cada momento forman parte de él o colaboran de algún modo. Mil personas se men part o hi col·laboren. Mil persones van manifestar-se en contra dels mos-manifestaron contra los mossos. De todos modos es necesario no perderles de vista ya sos. Cal però, que no els perdem de vista ja que els abusos no saturen: la set-que los abusos no han finalizado: la semana siguiente a la manifestación detuvieron a mana següent a la manifestació van detenir dues persones acusades falsamentdos personas acusadas falsamente i que, casualmente, estaban al frente de la mani- i que, casualment, estaven al capdavant de la manifestació i, "casualment"festación y, "casualmente" también, eran dos de las personas que la semana anterior també, eren dues de les persones que la setmana anterior van denunciar elshabían denunciado los golpes recibidos en la carga policial. Todavía en Berga cabe des- cops rebuts a la càrrega policial. Encara a Berga, cal destacar lacció dels com-tacar la acción de los compañeros del Bloque Rural de Ofensiva Cultural Antifascista panys de la Bloc Rural dOfensiva Cultural Antifeixista (BROCA): 38 anys després,(BROCA): 38 años después, un monolito que saludaba la visita de Franco en Berga se un monòlit que saludava la visita de Franco a Berga sha convertit en un home-ha convertido en un homenaje a las víctimas del los fascismos. natge a les víctimes del feixismes.Hablando de personas y instituciones que no tienen inconveniente en ser fascistas o Parlant de persones i institucions que no tenen inconvenient en ser feixistes odemócratas en función de las circunstancias, hay que hablar de los empresarios de demòcrates en funció de com bufa el vent, cal parlar dels empresaris deManresa que hicieron una cena con los príncipes. ¿Con qué dinero se pago? Por cierto, Manresa que han fet un bon àpat amb els prínceps. Amb quins cales sha pagatparece que costó mucho que los mossos no pegasen "más de la cuenta" a los mani- el tiberi? Per cert, sembla que va costar molt que els mossos no piquessin "mésfestantes contrarios a los representantes del negocio familiar de los Borbones: la del compte" els manifestants contraris als representats del negoci familiar delsmonarquía. La visita supuso entre otras cosas, controles en viviendas, cortes de circu- Borbons; la monarquia. La visita va suposar entre altres coses controls a habi-lación y violencia policial en pro de la seguridad de los príncipes y la burguesía man- tatges, talls de circulació i violència policíaca en pro de la seguretat dels prín-resana. ceps i la burgesia manresana.En lo que respecta al ámbito laboral hay que denunciar el más que posible cierre de la Pel que fa a làmbit laboral cal denunciar el més que possible tancament de lafábrica de Mitasa en Castellar de Nhug, y el expediente de regulación de empleo pre- fàbrica de Mitasa a Castellar de NHug, i lexpedient de regulació de treball pre-sentado por Torcidos Ibéricos que dejará en la calle a 67 trabajador@s en Castellbell y sentat per Torcidos Ibéricos que acomiadarà 67 treballadors a Castellbell i 11 a11 en Puigreig. La crisis del textil que dicen unos, o la avaricia de los que quieren ganar Puigreig. La crisi del tèxtil que diuen uns, o lavarícia dels que volen guanyarmás a costa de despedir trabajador@s y trasladar la empresa a países dónde no existe més a costa dacomiadar treballadors i traslladar lempresa o països on no exis-ningún tipo de derecho laboral, que decimos otros. teix cap tipus de dret laboral, que diem altres.En éste número nos llena de alegría poderos ofrecer una nueva sección titulada En aquest número ens omple dalegria poder-vos oferir una nova secció titulada"Atención con los abusos de poder" que nos dará consejos básicos sobre jurídica anti- "A laguait amb els abusos de poder" que ens donarà consells bàsics sobre jurí-represiva, laboral y otros aspectos sobre sus leyes: al menos que cumplan sus propias dica antirepressiva, laboral i altres aspectes sobre les seves lleis: almenys quenormas. Por lo que se refiere al dossier central lo hemos dedicado a la Navidad y su compleixin les seves normes. Pel que fa al dossier central, lhem dedicat al Nadalcontenido: consumo irresponsable, clericalismo oscuro y precariedad laboral. i el seu contingut: consum irresponsable, clericalisme obscur i precarietat labo- ral.Para acabar hay que destacar, cómo ya anunciábamos en el número anterior, que elpabellón municipal de deportes de Sallent lleva el nombre de Agustín Rueda. Pero cómo Per acabar cal destacar, com ja anunciàvem al número anterior, que el pavellóque no podía ser todo tan justo el Ayuntamiento de Sallent, incumpliendo su compro- municipal desports de Sallent porta el nom dAgustín Rueda. Però no podia sermiso, se limitó a poner en la pared del pabellón una pequeña placa. Además, el boni- tot tan just i lAjuntament de Sallent incomplint el seu compromís, es va limitarto mural que hay en Sallent en recuerdo de éste luchador libertario ha sido objeto de a posar a la paret del pavelló una petita placa. A més, el bonic mural que hi haun ataque fascista al ser parcialmente tapado con pintura. El mural se arreglará y lo que a Sallent en record daquest lluitador llibertari a estat objecte dun atac feixistaes más importante: nunca olvidaremos ni al compañero Agustín ni sus ideales. ¡Salud en ser parcialment tapat amb pintura. El mural sarranjarà i el que és més impor-y anarquía! tant: mai oblidarem ni al company Agustín ni els seus ideals. Salut i anarquia!I recorda...Edita: Col·lectiu Pèsol Negre. El Pèsol Negre no és el portaveu de cap associació ni Gascoigne, M, CNT de Monistrol de Montserrat, Blankaentitat. El col·lectiu Pèsol Negre és obert i canviant i no representa a ningú, sola-ment a qui en forma part a cada moment. Daltra banda, com a col·lectiu només Per contactar amb nosaltres:intentem assumir leditorial i les grans línies de la publicació, la resta de textos sónresponsabilitat dels irresponsables dels seus autors. A qui li piqui que es rasqui. pesolnegre@berguedallibertari.orgTancament daquesta edició: 14/12/04 Atenció: La premsa anarquista pot erradicar la ignorància i la submissió al poder.En aquest Pèsol Negre han participat: Roger, Milicianu, Zaplig, Gbx, Pep i tu, Aquesta revista la fem entre totes i tots i per això és important que ens feu arribarAmics d’Agustín Rueda, Barrikada, Emiliano, BROCA, Assemblea contra les presons, els vostres articles de denuncia, pensaments, poemes, etcètera. Intentem publicar-Àgria, Àngel Guixé, R.A.G.E., Cirne, Farriols, El Único, El Republicano Federal, Hiram ho tot, tingueu paciència.Directori*BERGA: Ateneu Llibertari del Berguedà: c/ Pinsania núm. 7 bxos, Berga 08600. Adreça electrònica: alliberga@hotmail.com i ateneullibertari@berguedallibertari.org Associació Cultural Columna Terra i Llibertat (col·lectiudifusor del pensament i la pràctica anarquistes): c/ del Balç núm. 4 baixos, Berga. Adreça postal: apartat de correus 16 Berga 08600. Adreça electrònica: actll@berguedallibertari.org www.berguedallibertari.org (Portal lliber-tari del Berguedà on trobareu les pàgines web dels col·lectius llibertaris berguedans). Centre dEstudis Josep Ester Borràs (centre de documentació, recerca i difusió de la història social de la comarca): c/ del Balç núm. 4baixos, Berga. Adreça postal: apartat de correus 16 Berga 08600. Adreça electrònica: cejeb@berguedallibertari.org Pèsol Negre (publicació llibertària de l’Alt Llobregat i Cardener): pesolnegre@berguedallibertari.org *GIRONEL-LA: Associació Cultural La Fona. *MANRESA: CGT (anarcosindicat): c/ Circunvalació núm. 77, 2on, 08240 - Manresa (Barcelona). Telf. : 93 874 72 60 - Fax : 93 874 75 59. Adreça electrònica: manre@cgt.es Coordinadoraantirepressiva de Manresa: http://www.nodo50.org/cam/ (en construcció). Na Bastardes (centre social okupat): c/ Bastardes núm. 13, Manresa. *MONISTROL DE MONTSERRAT: CNT-AIT (anarcosindicat): c/ Sant Pere núm.35, 08691 Monistrol de Montserrat. Adreça postal: Federico Beltrán, St. Pere núm. 7, 08691 Monistrol de Montserrat. Adreça electrònica: pavongeme@hotmail.com *NAVARCLES: Casal Carrasclet:http://navarcles.noodles.cc/casal/index.htm LEscletxa (Portal Llibertari de Navarcles): http://navarcles.tk *OLVAN: Ateneu Popular Olvanès *SALLENT: Amics dAgustín Rueda Adressa electrònica: amicsarueda@wanadoo.es,CGT (anarcosindicat): c/ Clos núm. 5, 08650 - Sallent (Barcelona). Telf. : 93 837 07 24 - Fax : 93 820 63 61. Adreça electrònica: sallent@cgt.es. Pàgina Web: http://www.cgt.es/sallent *SÚRIA: LAlternativa (col·lectiu polític):c/ Magí Fàbrega, 3, 2n, 08260 Súria. Telf. 93 869 64 26. Pàgina web: www.surialternat.tk Adreça electrònica: surialternat@latinmail.com
 3. 3. Crònica d’uns abusos de poderBerga bessin els seus companys proce- dents de El Cau. Els joves vanBarrikada, Pep i tu i GbX intentar dialogar amb els mos- ANTECEDENTS sos, demanant el perquè de la Fent memòria retenció del seu company i queD es dels primers números si podien fer el favor de deixar- daquesta publicació la lo lliure. Fou llavors quan un repressió policíaca al cordó de 5 o 6 mossos els barrà Berguedà ha estat una el pas. Es van succeir les discus-constant en les seves pàgines. sions entre els joves que esPer desgràcia hem tingut episo- volien emportar el seu companydis de tota mena: abusos dauto- i els agent de "lordre". Comritat, pallisses indiscriminades, podem llegir en les denúnciesintimidacions, i perquè no dir-ho presentades posteriorment unun assassinat en tota regla jove rebé una bufetada sense(veure núm. 14). En total dels cap motiu. Els seus companysdivuit números del Pèsol Negre en veure tal abús dautoritat exi-que han vist la llum nou tenien giren el número didentificacióarticles sobre les habituals pràc- dels agents que no duien visibletiques daquest cos de policia. (fet totalment il·legal).Així, farts de repressió, una partdel jovent de Berga organitzà ja Seguidament els mossos des-el gener del 2003 una jornada quadra tragueren les sevesde rebuig a aquesta situació porres i començaren a colpejar ainsostenible. Foren més de cent absolutament tothom que espersones les que es manifesta- La manifestació encara havia de sortir de la plaça Sant Pere i ja podem apreciar el volum de troba al carrer en aquellren pels carrers de Berga darre- gent que va anar augmentant al llarg de la marxa moment, començant així unara la pancarta "prou repressió càrrega policíaca que arribà finapolicíaca al Berguedà. Estem far- àmpliament. La càrrega indiscri- acusat de tinència de drogues i tot moment molts prepotent. ben bé davant la General.tes de mossos desquadra (A)". minada contra tothom que es un altre acusat dagressió a lau- Molts joves van intentar anar a Segons fonts dels mossos des-Com no, la manifestació com- trobava a la ronda moreta la nit toritat. Els mossos visitaren ja a dialogar amb els agent per saber quadra el jove retingut darreraportà les respectives represàlies del 6 al 7 de novembre ha posat quarts de deu del vespre el bar el perquè de tot plegat i aquests el cordó policial hauria agredit a(tot i que fou pacífica en tot les coses al seu lloc i ha deixat la Granja situat a la plaça simplement no contestaven o ho un mossos agafant-lo del coll imoment). Persones que van ser clar de quin pal van aquests sen- Maragall on van detenir la pri- feien de mol males maneres tirant-lo al terra però segonsconsiderades per la policia com yors (i mai millor dit). Perquè no mera persona suposadament al·legant que els veïns shavien més duna desena de joves pres-a instigadors o organitzadors entrarem a discutir si hi ha dro- amb més de 80 pastilles dèxta- queixat i que "allà no hi podien ents afirmen que aquesta agres-foren blanc de seguiments des- gues als carrers de Berga, ni la si (algunes fonts ens han infor- estar". Així el jovent optà per sió no va existir. És doncs da-carats, arribant a "acompanyar- temàtica del soroll, com han fet mat que no eren de la persona anar direcció a la discoteca la questa manera com els mossoslos" amb un cotxe secreta diària- els mitjans locals per ocultar detinguda), passant llavors pel General, quedar-se dins del bar intenten justificar tal abús. Tot iment al seu corresponent lloc de labús de poder dels mossos. bar la Plaça on es van presentar o marxar cap a una altre banda. així foren molts els joves quetreball. També en la jornada es Discutirem i explicarem els fets amb actituds molts prepotents, Fou el grup que es dirigí cap a la reberen cops i empentes del cospresentà un dossier on es reco- tal com ens els han fet veure les registrant un parell de cotxes i general el que va patir la ira de que en segons ells ens ha dellien tots els articles publicats víctimes i han corroborats dese- arribant a agredir físicament a la policia autonòmica. Un jove protegir. A part dels que en unaquí que feien referència a la nes de testimonis. Fent doncs un noi sense cap motiu (es va que anava més avançat que els principi van estar discutint ambrepressió al berguedà. periodisme veritablement inde- emportar una bufetada). Però altres fou retingut per un grup els mossos també van rebre tots pendent. això només seria el comença- de mossos a laltura del carrer els que simplement estaven pas-Tot i lèxit de la jornada la situa- ment duna caça de bruixes. Pompeu Fabra després de que sejant tranquil·lament entre elció al carrer continuà mes o ELS FETS els insultés recriminant-los la tram comprès entre el carrermenys de la mateixa manera. Agressions Físiques Fou cap a quarts de tres quan seva actitud prepotent. Els mos- Pompeu Fabra i la telefònica.Els articles referents al tema Durant la nit de dissabte a diu- dos cotxes patrulla i una furgo- sos optaren per identificar-lo i alseguien apareixent a la publica- menge del 6 de novembre com neta arribaren davant el bar veure que aquest oposava Com podem llegir en un comu-ció i al carrer es seguia (i es tots sabem tingué lloc a Berga musical el cau i començaren a resistència verbal lempenyeren nicat de denúncia dels fets i comsegueix encara) respirant un un fort desplegament del cos de fer fora la gent que es trobava fortament cap a la paret, just al ens han pogut constatar fontsambient de repressió i dodi cap mossos desquadra suposada- tranquil·lament al carrer. La costat de la botiga Cinc sentits. fiables, una noia que estavaals que dia a dia ens fan la vida ment en busca de drogues. El seva actitud segons testimonis Finalment el jove sidentificà asseguda amb un atac de nervisimpossible. Perquè els abusos resultat fou dos detinguts: un presencials dels fets va ser en moments després de que arri- en el moment de la càrrega endels mossos són constants con- un portal just al costat de latra la població i més concreta- Manifestació realitzada el gener del 2003 també contra la repressió al Berguedà General, va estar apunt de rebrement contra el jovent. Molts de un cop de porra al mig de la caranosaltres estem farts que no ens si no hagués estat perquè unpuguem passejar tranquil·lament altre mosso desquadra hopel carrer sense patir perquè impedí. Aquest cop de porraaquests individus et registrin, acabà, desviat, trencant el vidretintimidin i molts cops et detin- del portal.guin sense haver fet res. Perquèno estem parlant aquí de denún- Val a dir que quan va començarcies de tortures contra els mos- la càrrega policíaca fou en elsos, no estem parlant dels joves moment que detingueren elTorà o de la denúncia damnistia jove. Just quan començaren lesinternacional presentada contra corredisses una furgoneta arribàel cos de mossos desquadra ràpidament des del Cau i sem-pels seus tractes als immigrants. portà el jove cap a la comissaria.Estem parlant del que ens afecta Mols joves, que també sostenenmés directament i immediata- que no va existir cap agressióment a la nostra comarca. per part del jove detingut també afirmen que la càrrega policíacaPerò si els seus antecedents ja fou una tàctica per emportar-sesón escandalosos amb la darre- sense problemes el noi detingut.ra actuació shan superat Segons hem sabut, van ser tres
 4. 4. repressora i perversa dels tres denuncies contra els mos- persones, potser vuit-centes. agents i la seva innata incom- sos desquadra per agressions, Tanmateix el més important va petència. Lexcusa: el jutjat de lesions i abús dautoritat. ser que hi havia gent de tot Berga diumenge es tancat. La Divendres es presentaven tres tipus, joves, vells, nens, pares jornada va ser tensa i queixes al síndic de greuges. El de família, etcètera. La manifes- totes les informa- mateix dijous lassociació tació va tenir un èxit sense pre- cions referides a la Catalana Pro Drets Humans sin- cedents i va posar de manifest detenció van ser pen- teressava per labús comès per el notori rebuig que hi ha a jades al moment a la la policia autonòmica a Berga. Berga als mossos desquadra i a pàgina www.bergue- la manera que fins ara han tin- dallibertari.org que Durant la setmana, també es va gut de fer les coses: incom- va esdevenir una iniciar una campanya de difusió petència, incapacitat manifesta eina pràctica per de la mani de dissabte i una dassumir i limitar-se a les seves estar al corrent del campanya dinformació que con- funcions, prepotència, xuleria, tema. trarestés les maniobres dels abusos de poder, violència, mossos que a partir de dimarts etcètera. Durant la setmana es van començar a mentir a través van fer i penjar car- dels mitjans de comunicació. Agressions mediàtiques tells convocant la Molta daquesta tasca es va fer a Lagressió mediàtica va manifestació, es van traves de correus electrònics, començar dimarts 9 de novem- repartir octavetes mòbils, cartes als diaris...També bre a Regió7, on es va publicar - informant del que des del dilluns es va demanar a probablement a petició dels havia passat i es van lAjuntament de Berga que es Mossos- una inversemblant fer les pancartes que posiciones davant el que havia història del tot allunyada del durant la manifesta- passat i el silenci encara dura. que havia passat el dissabte a la ció es van exhibir. nit i que pretenia justificar, amb Dijous Dissabte, poc abans de la mani- més pena que glòria, lactuació van ser festació, es van veure tres por- dels Mossos. Cal assenyalar presen- queres dels mossos passar per com els mossos safanyen a jus- t a d e s la Ronda Moreta, tanmateix tificar-se, tancant files i ocultant durant la manifestació van de manera corporativa el mani- demostrar ser una miqueta fest abús dautoritat que shavia més intel·ligents que el dis- exercit. També cal assenyalar la sabte anterior i no van fer acte penosa manca dètica professio-les denuncies presentades de presència. Minuts abans de nal de Regió 7 que, com un goscontra els mossos per les set de la tarda la plaça de serveix a lamo, va publicar elagressions. sant Pere ja era bastant plena i que els mossos van voler sense durant els deu minuts exercir de periodistes i investi-Tot i així els agredits van següents es va anar emple- gar o contrastar la informacióser molts més, doncs nant. Aleshores es va llegir el amb altres fonts. Dimecres 8 dealguns dels denunciants manifest amb un megàfon i la novembre apareixia una carta alhan assenyalat que quan manifestació va començar. director a Regió7 denunciantvan presentar-se a lhospi- Mentre es llegia el manifest i sense embuts el que havia suc-tal Sant Bernabé per ser mentre començava el camí ceït. Lendemà dijous el diari deatesos van poder veure carrer major avall va anar arri- la Catalunya Central publicava lacom hi havia molts altres bant més gent. Calculem que convocatòria de la manifestaciónois agredits. És destaca- hi va arribar haver gairebé mil i en explicar molt breument elsble que alguns joves que motius de la manifestació. Elvan ser acompanyats per la dissabte una altra nota enGuàrdia Urbana que els ho aquest diari recordava la mani-aconsellà. També cal des- festació convocada per aquelltacar que allà es van trobar mateix dissab-amb els Mossos que veient te. Diumengeque shavien passat i amb 14 Regió 7vista a les possibles denún- publicava uncies que els podien posar, article que mal-van anar a fer-se partes grat ser moltmèdics. En aquest punt breu, explicavasha de dir duna banda que els fets i laels mossos en cap moment manifestacióhavien rebut cap agressió i amb molt mésdaixò hi ha múltiples testimo- assemblea dels afectats celebra- rigor, fent ser-nis, també cal assenyalar la total da el dilluns al vespre, es van vir vàries fonts,manca dètica professional del unificar en una sola convocatò- en definitivametge que va acceptar de fer ria pel dissabte 13 a les 19 fent una micapartes de lesions als agents que hores a la plaça de sant Pere. El de periodisme.no tenien res. mateix diumenge es va contac- El mateix dia el tar amb un advocat per prendre Periódico deUn detingut mesures legals contra labús de CatalunyaEl jove detingut estarà reclòs a la poder dels mossos. publicava unacomissaria de Berga fins el nota tant breudilluns 8 de novembre a les Dilluns, va ser un dia de gran com mal escrita1530 h. I serà acusat dagressió tensió ja que els mossos havien que va ser reba-a la autoritat entre daltres detingut una persona, acusada tuda amb unacàrrecs de menor importància. en fals, i no el deixaven anar. No carta al director va ser fins a les 1530 hores que publicada en elMobilitzacions el van deixar anar, una detenció mateix rotatiuEl mateix diumenge dia 7, ja que a part de ser arbitraria, ja el 22 decorrien diversos correus electrò- que com confirmen molts testi- novembre. Lanics convocant mobilitzacions monis en cap moment hi va publicacióper al dissabte següent. haver cap agressió cap als Aquí tenim les tres denúncies presentades amb els res- quinzenalConcretament hi havia tres con- agents, va ser innecessariament pectius parts mèdics LAccent infor-vocatòries que, arrel duna llarga. El motiu: la voluntat mava breument
 5. 5. 5de lagressió de la policia en la cia del regidor de governació per part del presentador. Un Mossos dEsquadra. Per aquests daquesta institució. Així que elseva edició del 16 de novembre lÒscar Fernández que es pot dir intent de tornar la imatge que la fets, el dimarts següent, un jove dissabte 20, una vuitantena dei al setmanari Contra-Infos del sense faltar a la veritat que va gent tenia dels mossos abans va ser detingut de forma irregu- persones es van concentrar a la17 de novembre publicava una fer el papanates, el cap dels que aquest cos simplantés a lar per delictes varis contra lau- Plaça de Sant Pere en contra delsnoticia que explicava els fets mossos Marc Fornas (el rei del casa nostra i comences a pertor- toritat: els mossos el van anar a fets que sestaven produint.més àmpliament i la completava cinisme), la Roser Farràs presi- bar la pau social amb la seva buscar a casa seva i després dela setmana del 24. Dissabte 20 a denta de lassociació de veïns incompetència, falta dofici que dir-li que volien parlar amb ell, QUI SÓN ELS RESPONSABLES?Regió 7 es publicava una altra del casc antic (no sabem si el dirien alguns, xuleria i els seus el van emmanillar i el van portarcarta al director denunciant els Els mossos que van agredirfets i lactitud dels polítics Exeptuant alguna exepció la premsa burgesa va fer ressò únicament de la versió policíaca diverses persones, que no ana-locals. Cal dir que es van arribar ven identificats i que anaven ena enviar moltes cartes al direc- el furgó policial amb matrículator, de les quals van ser publica- CME-9097. El seu cap Marcdes ven poques, per part de tes- Fornas, cap de làrea bàsica poli-timonis dels fets per tal de con- cial del Berguedà i ex subcap deltrarestar les mentides que els grup descortes dels Mossosmossos van fer publicar als mit- desquadra, per ser el responsa-jans no independents. El setma- ble de lacció i per actuar corpo-nari El Triangle treia la notícia rativament. Lalcalde de Berga,en portada i explicava els fets a Ramon Camps Roca, que estavalinterior. La gent del Triangle al corrent de lacció i que amb elvan fer un article fent servir seu silenci lha donat per bona.majoritàriament les fonts dels El regidor Òscar Fernández-Polamossos i el manifest de les vícti- Garrido que amb la seva estupi-mes de les agressions. Larticle desa i la seva mala gestió hadel Triangle deixa bastant que aconseguit crear un problemadesitjar en quant a que no fa social dordre o desordre púbic,gaire investigació ni contrasta la dabús dautoritat i de convivèn-font que més fa servir: els mos- cia on no nhi havia cap. Tots elssos desquadra. Lúnic bo de lar- polítics de lAjuntament deticle és que en donar molta Berga per girar lesquena als ciu-canxa als mossos, i fer-los-hi tadans, al miler de manifestants,preguntes, acaben retratant-se amb el seu silenci còmplice. Elsells mateixos: arriben a afirmar mitjans que actuen amb unaque van picar la gent perquè submissió al poder que fa venirestan farts que els insultin ganes de vomitar. Els dos o tres(aquest intent de justificació de veïns jubilats que com que nolabús dautoritat potser és càrrec és vitalici) que no es perd abusos. cap a comissaria. El dia següent, tenen feina es dediquen a trucardenunciable i en tot cas ens una tot i que no pintava res en altres dues persones van ser als mossos per solucionar lin-explica amb quin tipus de per- lafer (cuándo el diablo no sabe Detencions i assetjament citades telefònicament per tal somni que de vegades els hisones estem tractant). Encara el que hacer mata moscas con el La matinada del diumenge 13, que anessin a declarar (pràctica provoquen els seus nets.dissabte 4 de desembre a Regió rabo) i com a víctima dels fets i després de la manifestació, una del tot irregular). Una daques-7 apareixia una carta al director víctima de la tertúlia el cantau- patrulla de Mossos dEsquadra tes persones va accedir-hi, sota Cal dir també que tot aquestdenunciant lacció de la policia tor berguedà Manolito. La tertú- va ser increpada mentre patru- la pressió que en cas contrari, el afer és simplement un cas fla-autonòmica i sobretot la incapa- lia com hem dit va consistir en llava per la Ronda Moreta, i seu company no seria alliberat. grant dabús dautoritat i decitat política demostrada pels fer demagògia, no parlar dels aquests van respondre, en acti- Un cop allà, la seva declaració va violència injustificada exercidapolítics locals. El mateix dia el abusos dautoritat ocorreguts i tud provocadora, retenint i iden- ser manipulada i tergiversada pels mossos desquadra dediari contrarestava la carta amb desviar el tema a qüestions tant tificant un noi, malgrat les quei- de forma que van passar-lo Berga. Que la resta de conside-un veritable pamflet propa- complexes com loci juvenil. És xes i la oposició dun nombrós intencionadament de testimoni racions són ganes de marejar lagandístic al seu infumable set- destacable la partici- a acusat. Resulta sospitós perdiu. També cal denunciar lamanari anomenat “Presència”, pació inestimable el fet que dues daquestes voluntat de criminalitzar alon sens explicava de manera dun entranyable sen- tres persones represalia- jovent i la voluntat dels mossostotalment acrítica i devota "un yor que trucava des des havien denunciat el cos desquadra de polititzar el seudia de mosso. Una jornada poli- dun xalet dels policial per les agressions abús dautoritat en assenyalarcial viscuda des de dintre amb Pedregals aportant rebudes la setmana abans com a promotors de la manifes-els Mossos desquadra". La cam- llum a la qüestió: tot al mateix carrer. Els acusats tació (que en cap cas va estarpanya de neteja dimatge perfec- ho havien organitzat van ser només testimonis polititzada) algunes associa-tament preparada pels mossos els anarquistes, sí dels fets, com tantes altres cions de la ciutat que res tenentornava a comptar amb la prem- aquells que al 36 cre- persones. De fet lacusació a veure ni amb labús dautoritatsa titella, disposada a fer propa- maven convents i és no es sosté per enlloc, però dels mossos ni amb les con-ganda, gratuïta? clar va aportar una els mossos shan afanyat a seqüències que ha comportat. solució: més mà dura; buscar un titella disposat a Tot plegat ha servit per saberAquest repàs fins ara feia malgrat tractar-se del dir el que ells volen que qui es qui (per si algú encarareferència als mitjans escrits, testimoni dun feixista digui (tot i que sigui fals i tenia dubtes): la policia, els polí-tanmateix val la pena destacar sha de dir fins i tot surrealis- tics, els mitjans de comunicació, ELS RESPONSABLESla tasca feta des de Canal 4. que la seva ta), és tracta dun la gent que és solidària i la queAquest mitjà va començar a intervenció dels porters de La no ho és, etcètera. Perquè sem-tractar el tema amb molta pro- sha dagrair General anomenat pre estarem lluitant contra elsfessionalitat, contrastant la ver- ja que va Sergio Garcia abusos de poder amb totes lessió dels mossos amb la de lesseves víctimes. Aquesta televi- posar la nota de color i -Ramon Camps Leon. Aquests pràctiques des- nostres forces. No necessitem cap mosso. Soletes estemsió va cobrir la manifestació i en humor negre carni individualit- millor. Prou violència, fora mos-va informar de manera bastantcorrecte. Tanmateix i no sabem al programa. Pitjor va ser -Marc Fornas zat, així com les mentides dels sos. Ni Mossos ni polítics. Visca lautogestió i la solidaritat revo-si per pressió de la policiaautonòmica això va canviar. I al lentrevista que la setma- -Òscar Fernández Pola Mossos a la prem- sa i a la televisió lucionària!programa la Roca que porta el na següent local, van generarsocialista Jordi Simón es va van fer al cap una indignacióorganitzar una tertúlia total- dels mossos amb lúnic objecte grup de joves que es trobaven a encara més gran que va provo-ment tendenciosa amb lobjecte que sesplaiés justificant la seva prop. Aquest incident, que no car la convocatòria urgent dunade criminalitzar les víctimes de tasca (Oh! Que bons són els va anar a més, va ser utilitzat altre concentració davant de Per més informació:la violència dels mossos. La mossos!), només hagués millo- com a excusa per començar una lAjuntament, en què es denun-tertúlia contava amb la presèn- rat el programa una fel·lació revenja particular per part dels ciava també lactitud còmplice www.berguedallibertari.org
 6. 6. 6Relat dun menyspreuSallent Així doncs, reclamem que, simplement fem honor a laAmics d’Agustín Rueda paraula PLURALITAT - que, ditE l col·lectiu AMICS sigui de pas, a molts polítics DAGUSTÍN RUEDA vol els hi omple la boca - ja lhi dirigir-se a les autori- tocava el torn de lhomenatge tats municipals y al al sallentí contemporani ambpoble de Sallent. Volem deixar mes alçada de mires, mesclares algunes coses entorn al generositat i mes gran disposi-pavelló municipal Agutín ció a canviar aquesta societatRueda. injusta, inhumana i insolidària.En principi volem felicitar als De tota aquesta "moguda" i lamembres govern municipal resposta per part de lequip deque, en el plé celebrat el dia 18 govern em sortit amb unde juny de 2004 va aprovar dolent regust de boca, pensà-donar el nom dAgustín Rueda vem que la foscor sen anavaal nostre pavelló desports amb la sortida dels conver-municipal. Va ser la culminació gents de lajuntament i confià-duna reivindicació gairebé vem amb que un govern des-històrica i els hi donem since- querres portaria claredat irament les gràcies. De tot cor. transparència a la gestió muni-Fins aquí, tot bé. cipal. Ara no ho tenim tant clar i.... parlant de claredat i trans-A finals dagost ens vam posar parència, estem impacients enen contacte amb la regidora saber el resultat de lauditoriadesports, Lluisa Parcerisas que es va posar en marxa amb(PSC) regidora desports i lentrada del nou govern i queensenyament per posar en deixaria ben clareta la situaciómarxa el compliment de la- econòmica del nostre ajunta-cord i determinar la data del ment després de la marxa denomenament oficial doncs, CIU.nosaltres volíem fer un acte de ni sens ha donat cap explica- matí següent havia canviat vestit els hi va gran".celebració. Un acte senzill i ció!!. aquest tarannà. Ja lhavien esti- Fa mes el que vol que el que També cal dir que cap associa-emotiu. Des de bon principi rat de les orelles i ja no havien pot. Que hi farem!. ció ni entitat del poble va rebresens van donar excuses ja que, No va acabar aquí tot. Des de ganes de fer res, ni tant sols de linvitació ni la notificació ofi-segons la regidora, no tenien el dia que vam acordar de fer rebrens. Realment no sabem si ha cial dels actes del dia 31 doc-la "parrilla" del calendari dacti- els actes no vam parar danar i influït dins de lequip de tubre per part de lajuntamentvitats esportives a celebrar en tornar de lajuntament per par- Realment no sabem si ha govern a lhora de posar-hi quan, normalment així es fa. Niel pavelló, Ens vam adonar en lar amb la Lluisa, ara amb el voluntat política la marxa del tant sols han fet una fulla influït dins de lequip deel transcurs dels dies duna tema dels rètols com a objec- senyor Santi Andorrá ex regi- informativa pels diferent llocsfalta dinterès per part de la tiu, doncs quedava clar que, si govern a lhora de posar-hi dor dhisenda i larribada de dinformació pública. Es greu siregidora. Van passar les setma- nosaltres no insistíem, no i voluntat política la marxa lantic líder local de CIU i avui tenim en conte que es la realit-nes i, davant la nostra insistèn- havia cap voluntat per part de "passat" a ERC en Jordi Canal zació oficial dels acords del plécia, sens comunica que propo- la regidora responsable del del senyor Santi Andorrá per substituir-lo en portar les de lajuntament del dia 18-06-sem nosaltres mateixos unes pavelló. En la darrera entrevis- ex regidor dhisenda i lar- contes de lajuntament. 2004. Prenem nota.dates. Així ho fem i vam deci- ta i, a la pregunta que si sha- Aquesta persona es va oposar De totes menes estem segursdir proposar la data de 31 doc- vien posat dacord ella i en ribada de lantic líder local el seu dia -junt amb la resta que som nosaltres els que notubre de 2004, data que va ser Benet Vendrell regidor durba- de CIU i avui "passat" a ERC dels seus "companys" de CIU al hem fet bé les coses. Res ensaprovada. Faltava més dun nisme i obres publiques per la fet de que es poses el nom complauria més que ens en Jordi Canal per substi-mes. qüestió del rètols, la seva res- dAgustín Rueda al pavelló i, ni diguessin a on ens hem equi- posta va ser que sí, que havien tuir-lo en portar les contes tant sols els hi va passar pel vocat.AMICS DAGUSTÍN RUEDA va decidit posar la placa amb la de lajuntament. cap el preguntar a les entitatsproposar que, apart de la reto- frase de lAgustín a lesquerra si els hi semblava bé o no, com AMICS DAGUSTÍN RUEDAlació que hi figuraria a la part de lentrada del pavelló. Ens va ara reclamen insistentment i seguirà lluitant per que la rotu-superior de la porta dentrada semblar bé i, a la pregunta de Arribat el dia 31 doctubre ens quasi a crits. Quan van tenir el lació del PAVELLÓ MUNICIPALal pavelló amb el nou nom que si el rètol de la part supe- trobem col·locada una "pla- tema sobre la taula, van votar DESPORTS AGUSTÍN RUEDAcomplert del mateix, shi poses rior de la porta seria del mateix queta" amb la que intenten jus- en contra i li van donar "carpe- sigui digne, rectificar es deuna placa amb una frase que material de lexistent va res- tificar-se. Pel nostre col·lectiu i tazo" i fora. savis. Nosaltres ens faremdefinia la forma de concebre pondre que allò es quedaria la gent que estimàvem càrrec dels diners que eslesport que tenia lAgustín. com esta, cosa que ens va dei- lAgustín això es un insult i una Nosaltres deixem ben clar que necessitin. No volem que aixóUna frase sense cap sentit polí- xar perplexos i al·lucinats. No pressa de pel. Durant lacte, la la decisió de donar el nom repercuteixi en els impostostic i que va escriure ell mateix enteníem res. NO VA ACORDAR única representació del govern dAgustín Rueda es una decisió dels nostres veïns. Esperemen un dels nombrosos escrits EL PLÉ DONAR EL NOM municipal son el regidor Benet política i no només es valora que ningú sofengui i, lo queque ens va deixar. Deia així: AGUSTÍN RUEDA AL PAVELLO? - i la regidora de cultura Anna que lAgustín fos un gran aquí anunciem, ho fem amb vam preguntar. La seva respos- Gabriel. esportista, sinó també la tra- lintenció de que tot millori.EL DEPORTE NOS SIRVE PARA ta va ser que poséssim una jectòria de compromís i de llui-MANTENERNOS EN BUENA instància!. Vam contestar que: Cal a dir que la regidora Anna ta que va ser la seva vida. Senyors de lesquerra, no bus-FORMA FÍSICA, DESARROLLAR Nhi ha de mes eficaços!!!. Vam Gabriel (CUP) es la única repre- També entenem que lAgustín quin els seus vots en la dreta,LOS REFLEJOS Y FOMENTAR EL comunicar-li que ens posaríem sentant municipal que ens ha no es apreciat de la mateixa ni desil·lusionin els seuCOMPAÑERISMO; DONDE en contacte amb el regidor demostrat el seu recolzament manera per a tots els sallen- votants. El menyspreu es pagaTODOS JUEGAN Y LO DE Benet per resoldre aquest i, des de el primer moment ha tins, però, pensem en la quan- molt car.MENOS ES EL RESULTADO tema, cosa que vam fer. demostrat fermesa en el com- titat de noms de "il·lustres"Agustín Rueda Sierra En la primera entrevista amb pliment dels acords del plé personatges que omplen els SALUT I ANARQUIA!!Sallent 14-11-1952, prision de ell vam veure una actitud molt municipal demostrant con- nostres carrers, places i monu-Carabanchel 14-3-1978 positiva de la seva part i tenia gruència democràtica en els ments del nostre poble que molt clar que els acords del plé seus actes, deixant ben clar tampoc tenen la mateixa valo-Al final, la placa no sha posat havia que complir-los. Però al qui esta per la feina i a qui "el ració per a tothom.
 7. 7. 7Homenatge a un fill del pobleManresa És per això que ens hauríem de seva família la seva mort. El seu felicitar per el reconeixement que cos, amb evidències clares dhaverEmiliano lAjuntament de Sallent ha fet estat torturat, es portat a totaD urant moltes dècades sha recentment a el lluitador social pressa al cementiri de Sallent, mantingut un silenci ver- Agustín Rueda, jove de 25 anys, sense temps de donar-li un meres- gonyós cap aquells mili- de classe social molt humil i amb cut homenatge per part de la seva tants populars, homes i un bagatge de lluites per a la família i els seus amics i veïns.dones pertanyents a moviments millora de les condicions de vida Esperem que lexemple que hasocials, partits polítics, sindicats, dels joves, els miners, la gent donat lAjuntament de Sallent noetc., membres avançats de la nos- gran... sigui una excepció i veiem méstra societat als que els sectors Un reconeixement que es concre- gestos com aquests a daltrespopulars devem molt. ta en donar-li el seu nom al Pavelló ajuntaments de la nostraI devem molt a ells/es la seva llui- Municipal desports del poble. Catalunya del segle XXI. Ells i ellesta i els seus sacrificis, ja que, Agustín Rueda va ser detingut per es mereixen un reconeixement desense ells avui no gaudiríem duna la policia el 1978 degut a la seva les nostres institucions mes pròxi-sèrie de drets i llibertats, llibertats intensa activitat política, sent tras- mes, perquè, en el cor dels treba-conquerides a una burgesia que lladat posteriorment a la presó de lladors i treballadores que els vanmai ha mirat un altre cosa que el Carabanchel, a Madrid. Al cap de conèixer, sempre hi seran.seu propi benefici. poques setmanes es comunica a laLa desaparició d’un monòlit feixistaBergaBROCA (Bloc Rural dOfensivaCultural Antifeixista)E l dia 1 de juliol de lany 1966, la ciutat de Berga va ser visitada pel dicta- dor feixista FranciscoFranco, personatge macabre iatroç que cometé innumera-bles barbaritats de les qualstots i totes en som conscients.El mateix dia infaust, i per talde recordar la visita daquestgrandíssim assassí i tortura-dor, serigí un monòlit comme-moratiu en la confluència dedues carreteres berguedanes:la que va de Berga al santuaride Queralt i la de Berga a SantLlorenç de Morunys. Aquestmonument ha estat en aquestacruïlla fins al dia davui, davantla passivitat dajuntaments,institucions i demés organis-mes públics, als quals no haimportat que aquest monòlitestigui encara en el seu lloc,recordant dia rere dia a lapoblació berguedana els anys Abans i després del monòlit. Tot rastre de feixisme ha estat esborrat per donar pas a la dignificació històrica.de patiments, suplicis, prohibi- preconstitucionals i de retruc, ment, que porta tants anys tir aquest monument a la data no és, ni molt menys,cions, tortures i terror que la remarcable pèrdua de lliber- essent consentit per les esfe- barbàrie en un homenatge a casual) esteu tots convidats acomportà larribada al poder tats individuals i col·lectives res de govern, hereves directes totes les dones i els homes que passar pel monument endel feixisme a lEstat espanyol. Davant aquestes circumstàn- de les mentalitats que feren lluitaren per la llibertat, per la record de les víctimes del fei-A més, cal tenir en compte el cies, un grup de joves antifei- construir el monòlit. Per tant, destrucció final del feixisme i xisme dahir i dara, i retre uncontext en què ens veiem xistes del Berguedà hem deci- reivindicant la memòria històri- per la construcció dun món petit homenatge a tots els llui-immersos en lactualitat d dit acabar amb aquesta imposi- ca contra loblit imposat a la més just. tadors i les lluitadores per laexaltació constant de símbols ció feixista en forma de monu- "transició", hem decidit conver- A partir del 20 de novembre (la llibertat. les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicacióLA DROGUERIAPINTURES I DECORACIÓPRODUCTES DE RESTAURACIÓPRODUCTES QUÍMICSATENCIÓ PERSONALITZADAPlaça d’Anselm i Clavé 4 Baixos08240 ManresaTel. 938722516 i Fax 938720581 C/ passeig, 7Web. www.ladrogueriamanresa.com telf· 8321164E-mail: info@ladrogueriamanresa.com EN VENDA (LOCAL I VIVENDA DE 2 PLANTES) Santpedor
 8. 8. 8Roger ha muertoManresa dedos), a pesar de que hubo policía. Pero entre los jóvenes relativa importancia y renom- tetrapléJico en una silla de rue- testigos que lo vieron y de que reconocidos (4 ó 5) por los bre, bien conocidas por tod@s das, pero vivo, se habría moja-Amic del Roger aparece en los primeros infor- skins, hay varios que no acom- (España 2000, Democracia do?R oger fallece después de mes policiales e incluso en la pañaban al agredido esa noche, Nacional...) casi cuatro meses que se prensa. Las irregularidades se e incluso uno reside fuera de Debemos intentar por todos los perpetró la brutal agre- han sucedido. Testigos presen- Barcelona, curiosamente en la Ahora, después del fallecimien- medios que situaciones así no sión fascista en el barrio ciales de la agresión y que die- misma ciudad que el skin neo- to de Roger, las cosas cambian. vuelvan a ocurrir, y denunciarde Gràcia, al comienzo de sus ron todos sus datos a los agen- nazi agresor. Se habla de un nuevo ingreso públicamente la parcialidad porfamosas fiestas. Han sido cua- tes en el lugar y momento de la en prisión preventiva del homi- parte de las autoridades com-tro meses de sufrimiento por agresión, no han sido requeri- La manipulación del caso se cida, y de una implicación petentes y de sus fuerzas departe de la familia, de sus com- dos para ningún tipo de inte- hace cada vez más patente y directa del Ayuntamiento como seguridad, con claros intentospañer@s y del mismo Roger, rrogatorio o declaración, a alarmante. No existió batalla acusación particular, cosa que de minimizar estos casos edebido a las continuas compli- pesar de que han insistido lla- campal entre okupas y skins, se venía pidiendo desde el prin- intentar ocultar el grave proble-caciones médicas que se fue- mando reiteradamente a la bri- como intentaron hacer creer cipio por numerosas entidades. ma social que representan.ron produciendo, y que acaba- gada de homicidios que llevaba medios y autoridades en un Debemos decidir cómo peroron con el trágico desenlace. el caso, pero sin resultados, de principio, sino una agresión ¿Debe morir alguien para que hay que hacerlo. Está en nues-Pero a pesar de lo duro que es lo cual se deduce que no les unilateral por parte de los skins nuestro querido Ayuntamiento tras manos. Deben desaparecerpensarlo, tod@s l@s que le interesa saber realmente lo que neonazis, algo habitual por se decida a mover ficha? ¿Si cuanto antes.querían y le quieren pensamos pasó. otro lado y que a estas alturas Roger hubieraque, dado el estado en el que a nadie sorprende. No es la pri- quedado MUERTE AL FAS-se encontraba, cualquier otro Los skins neonazis denuncia- mera vez que casos así quedan CISMO !!!desenlace podría haber sido ron a varios jóvenes por agre- impunes o casi impunes, cuan-igual o más trágico que la siones, Roger entre ellos por do detrás de los agresores exis-misma muerte. supuesto. Les reconocieron en te apoyo de organizaciones fas- fotografías que les presentó la cistas de diferente índole yEl agresor, Aitor DávilaCórdoba, estuvo en prisión Está estirado en la cama de la habitación del hos- Te fuiste, tranquilo, arropa-aproximadamente una semana, pital. Su robusto pecho sube y baja siguiendo el do por la gente quequedando luego en libertad compás de su respiración. Fuera, un*s quieres. Amig*s quetras el pago de 3000 euros de muchach*s que se han subido a un container día tras día estuvieronfianza. El apuñalamiento en el lleno de piedras le hacen señas con las manos a contigo, y que cono-cuello fue realizado con un modo de saludo y le gritan que se despierte y cieron otra de tuspuño americano dotado de un que abra los ojos. Él no los abre. Duerme mien- vidas. Te fuiste, unpunzón soldado, un tipo de tras su madre le acaricia dulcemente la mejilla y viernes 10 dearma que ayuda a entender de su amigo, le cuenta las últimas novedades del diciembre, peroqué tipo de individuos estamos día. siempre, siem-hablando. Pero según el juez, 27/08/2004 pre seguirás conno existe peligro de reinciden- nosotr*s.cia, por lo que decide dejarlo Decirte que aunque estés ahí, encerrado en tu 12/12/2004en libertad a pesar de que en cuerpo, sabemos que estás luchando. Decirteprimera instancia, la gravedad que percibo cada uno de tus movimientos, sien-del asunto hizo que decretara to tu respiración, tus movimientos en las manos,prisión incondicional sin fian- tus miradas tristes, y tus esfuerzos. Tus grandesza. Los acompañantes del autor esfuerzos por volver a ser quien eras.material de estos hechos, los Decirte que toda nuestra energía, toda, va parademás skins neonazis, fueron ti, amigo.detenidos y puestos en libertad Decirte, que sigas luchando, que no abandones,tras declarar ante el juez. que continúes con aquello que has empezado. 28/09/2004La cuestión es que tras estabrutal agresión, a este indivi- Quién te iba a decir a ti, Roger, que aquelladuo se le pensaba juzgar única- noche todo dejaría de ser lo mismo. Quién te ibamente por lesiones, cuando es a decir que te iban a borrar de una puñalada lala brigada de homicidios quien sonrisa. Que dejarías de poder ser quien eras,empezó llevando el caso como que estarías encerrado en ti mismo duranteclaro intento de homicidio. tanto tiempo. Te cogo la mano, fuerte, y te miroCuriosamente, en el conjunto a los ojos. Unos ojos que hace días que perma-de pruebas e informes, el puño necen cerrados, quizás ya no te interese la vidaamericano con el punzón desa- que te espera. Sé que ya no aguantas más, ya haspareció, convirtiéndose en una luchado suficiente. Estás agotado y quieres des-pequeña navajita de uso legal cansar.(longitud inferior a 3 ó 4 les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació Ateneu difusor de les idees anarquistes C/ del Centre d’estudis Josep Balç 4 baixos Ester Borràs esquerre c/pinsania s/n Berga Berga Distri de material alternatiu, llibreria i arxiu històric C/ del Balç nº 4 Berga
 9. 9. Nadal: consumisme i precarietat Ara ve nadal... Un any més el 25 de desembre, fum fum fum, ha arribat, fum fum fum, el consumisme extremat. Amb lexcusa de celebrar el naixement de Jesus Superstar (però en el fons ens és igual si és el naixement dun rubiales, el dia del pare, de la sogra o de lesperit sant), preparem els moneders, enllustrem les targetes de crèdit, comptem els talonaris, ens assegurem dhaver cobrat la paga doble i ens llancem al carrer disposats a adquirir bones dosis de felicitat, tolerància, amor, sol- idaritat... al preu que faci falta. Sí, el nadal està farcit de valors!! Es regala anorèxia en forma de barbies, militarisme en forma de tancs i soldats de joguina, experimentació amb animals dins dampolles de perfums i maquillat- ges, estereotips de bellesa i higiene en la roba, colònies, desodorants, es regala també dev- astació ambiental en cada plàstic, metall, paper, vidre que formen tota aquesta colla dobjectes inútils... i un llarg etcètera que no cal que enumerem, perquè en el fons ja les sabem aquestes coses, cada any ens les repeteixen a la tele, ràdios fins i tot al sermó de missa, que la solidaritat no és consumisme, que lamor no es compra... i aquí és on entren els consumidors "guais", aquells que consumeixen productes alternatius, ecobionatur, productes solidaris, que fins i tot satreveixen a fer donacions a ONGs o capel- lans... comprant, així, la tranquil·litat de les seves conscièn- cies, però sobretot, sense qües- tionar-se massa el model que ens ha portat a aquesta devacle humana i ambiental, no fos cas que haguéssim de perdre algun privilegi... Sí, sabem el què consumim, sabem tot el què això provoca, però tot i així, cada any triem continuar amb tota aquesta hipocresia, cada any triem continuar en el mateix esclavatge: 8 hores a la fàbrica, la mina, loficina, escombrant carrers, al taller... venent les nostres vides a sous de misèria per comprar-nos lúltim model de cotxe, per comprar tots els utensilis fabricats expres- sament amb un temps curt de vida perquè aviat els puguis tornar a consumir, o per renovar aquells objectes que passen de moda, o que són de qualitat ja obsoleta, o que no tenen recanvis, per comprar també la nostra bellesa, per entrar dins els clixés socials, per comprar el nostre estatus social, no fos cas que el veí del 3º-1ª es pensés que som uns pelacanyes i per comprar els valiums, prozacs i aspirines per superar lestrès, la depressió i els maldecaps que tot això ens ocasiona. I tot això al mòdic preu de vendre dia rera dia les nostres vides a una cursa frenètica de 8 hores dun curro que no té sentit ni ens acabem de creure, de cedir el nostre temps "lliure" a grans centres comercials que ens el gestionen, de delegar les nostres relacions a una xarxa de polítics, psicòlegs, jutges, policies, metges... En resum, a esdevenir un petit engranatge duna cosa que ni hem triat, ni sabem on ens porta... Hi ha, però, altres formes damor i solidaritat, hi ha persones que intenten construir relacions diferents, lluitant contra qui ens precaritza les vides, contra qui especula amb les vivendes, contra qui enverina rius, terra, aire, contra qui oprimeix i massacra pobles, contra qui dirigeix míssils, contra qui empresona la pobresa i la dissidència,... per a mi una solidaritat més real, que no es paga i que la pots excercir cada dia...les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació 973 37 01 89 Plaça Major, 6 25716 Gósol Lleida

×