Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia per la vaga del 14N

559 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia per la vaga del 14N

 1. 1. Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament d’una VagaCGT de Catalunya  Secretariat Permanent del Comitè Confederal  05/11/2012
 2. 2. Índex Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga  CGT de Catalunya PRESENTACIÓ..................................................................................................................................................................................3LA VAGA. LEGISLACIÓ VIGENT.................................................................................................................................................3LES VAGUES IL·LÍCITES..................................................................................................................................................................5COM SHA DE COMUNICAR LA JORNADA DE VAGA......................................................................................................6EL COMITÈ DE VAGA.....................................................................................................................................................................7PUBLICITAT DE LA VAGA............................................................................................................................................................7SERVEIS MÍNIMS................................................................................................................................................................................8DOCUMENTACIÓ QUE HA DE TENIR EL COMITÈ DE VAGA I LES TREBALLADORES.........................................9ELS PIQUETS......................................................................................................................................................................................9ADHESIÓ O NO ADHESIÓ A LA VAGA................................................................................................................................10NORMES COMPLEMENTARIES.................................................................................................................................................11VULNERACIÓ DEL DRET A VAGA: ELS ESQUIROLS........................................................................................................11ELS EFECTES DE LA VAGA EN ELS VAGUISTES..................................................................................................................12EL SERVEI DE GUARDIA DE LA CGT......................................................................................................................................14MODELS DESCRITS I DEMANDES...........................................................................................................................................14
 3. 3.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna VagaGuia Per qualsevol dubte ja sabeu que podeu posar- vos en contacte amb els vostres sindicats i federacions, amb la Secretaria de Jurídica oNocions Bàsiques i Criteris Tècnics amb qualsevol dels membres del Secretariatpel desenvolupament d’una Vaga Permanent de la CGT de Catalunya. LA VAGA. LEGISLACIÓ VIGENT Lobjectiu daquesta breu guia és mantenir La Vaga és un dret de tot treballador i informats als treballadors i treballadores, a les treballadora. afiliades, a les federacions i als sindicats sobre la Vaga General i donar a conèixer les El Dret de Vaga està reconegut per la NOCIONS BÀSIQUES I ELS CRITERIS Constitució de lEstat Espanyol (CE) com un TÈCNICS PEL DESENVOLUPAMENT DUNA dret fonamental, i per això susceptible de ser VAGA. Entenem que és necessari conèixer la defensat en empara, al Tribunal Constitucional, legislació vigent sobre aquesta matèria: com si es creu que ens ha estat vulnerat. Es troba a funciona una vaga, com comunicar-la, quines larticle 28.2 de la CE dient “Es reconeix als passes hem de seguir, amb que ens podem treballadors el dret a la vaga per a la defensa trobar, etc. dels seus interessos. La llei que reguli lexercici daquest dret establirà les garanties que calguin Sense voler ni poder ser exhaustiva, ja que no per tal dassegurar el manteniment dels serveis podem arribar a totes les situacions amb les essencials de la comunitat”. que ens podem trobar, hem intentat donar unes pinzellades de les nocions bàsiques i els També a larticle 4.1.e) de lEstatut dels criteris tècnics que hem de saber quan ens Treballadors i Treballadores, on es regulen els trobem amb lorganització duna Vaga. Així com Drets de les Treballadores i sesmenta del Dret conèixer don sorgeix el dret, on està regulat i a Vaga, i a larticle 15.c de la Llei 7/2007, de 12 com ens podem defensar. dabril, de lEstatut Bàsic de la Treballadora i el Treballador Públic, on es regulen els drets Demanem que llegiu aquest document amb individuals dexercici col·lectiu i es reconeix el atenció, en ell es recullen els importants canvis Dret a Vaga amb la única limitació de “... legals i modificacions que ha patit la llei on es garantia del manteniment dels serveis regula el dret de vaga ja que aquesta data de essencials de la comunitat”. lany 1977. El Dret a Vaga es desenvolupa al Real Decret Per dur-lo a terme ens hem servit del Llei 17/1977, de 4 de març, sobre Relacions de document enviat per la Secretaria de Jurídica Treball, al Títol I i als seus articles de l1 al 16. de la CGT estatal, però hem volgut, des de la Aquest és un RD Llei pre-constitucional que va Secretaria de Jurídica de la CGT de Catalunya, haver de ser matisat pel Tribunal a part de traduir-lo, ampliar-lo i adaptar-lo als Constitucional en la Sentència 11/1981, de 8 dubtes i preguntes que sens han fet. dabril, en la que es van declarar Creiem que el document és de gran interès i, inconstitucionals algunes de les previsions de la per tant, és important fer-ne la màxima difusió. llei deixant, encara que la majoria daquest text A més, tot i ser editat en un moment en que és segueix en vigor. En aquell moment es van prepara una Vaga General, com la del 31 considerar inconstitucionals totes aquelles d’octubre, és atemporal i pretén servir per previsions que limitaven, en excés, el Dret a qualsevol Vaga. Vaga en el sentit de fer-lo passar per acords a cada centre de treball, destablir percentatges mínims dassistència en lassemblea on shavia 3
 4. 4.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga de decidir si fer una vaga o no o requerir un La llei penal, sembla ser que dirigeix el seu percentatge en les votacions i, també, en que punt 1 i 2 de larticle 315 a les empresàries que fos lempresari qui designés els treballadors i impedeixin o limitin el dret a Vaga amb treballadores que havien de realitzar els serveis conductes abusives, la gravetat és depenent de manteniment i seguretat durant una Vaga. dels mitjans que sutilitzen. Aquest precepte no ha estat gairebé utilitzat, considerant els Lany 1993 hi va haver un intent de dur a terme tribunals que no existeix la gravetat suficient, una Llei Orgànica reguladora del Dret a Vaga en les conductes dels i les empresàries, per que va fracassar i, per tant, i mentre no incriminar-les penalment. Així, el més normal, saprovi, ens hem datendre al que preveu el és que siguin condemnades per una infracció RDL 17/1977, de 4 de març, tenint en compte laboral. les modificacions fetes després de la sentència. A la vegada que, es preveu una infracció laboral Existeixen diversos preceptes legals que pels funcionaris públics i un delicte penal per afecten al Dret a Vaga però ens centrarem en totes les treballadores. algunes de les que fan referència al seu exercici per ser dús més habitual. Larticle 95.2.l) de lEstatut del Treballador Públic, preveu com a falta greu “La realització El seu exercici gaudeix de protecció tant dactes encaminats a coartar el lliure exercici laboral com penal en contra de les conductes del dret de vaga” i lapartat m) “L’ empresarials. incompliment de lobligació datendre als serveis essencials en cas de vaga”. Es preveu com una infracció laboral a larticle 8.10 de la Llei dInfraccions i Sancions en Larticle 315 del CP, a més dels ja esmentats, té lOrdre Social dient que seran considerats una un tercer apartat on diu “3. Les mateixes penes infracció molt greu “Els actes de lempresari de lapartat segon simposaran als que, actuant lesius del dret a vaga dels treballadors en grup, o individualment però dacord amb consistents en la substitució dels treballadors altres, coaccionin a altres persones a iniciar o en vaga per altres no vinculats al centre de continuar una vaga.”. treball al temps del seu exercici, excepte en casos justificats per lordenament”. És a dir, Aquest va destinat a les treballadores que converteix en infracció la substitució de les coaccionin a daltres per iniciar o continuar una treballadores per altres amb lobjectiu, per part Vaga. Està clarament dirigit a criminalitzar i de lempresari, de limitar els efectes duna vaga. castigar als “piquets” i el seu ús ha estat més habitual, considerant diverses vegades pels I també és un delicte penal a larticle 315 del òrgans judicials, que les conductes de les Codi Penal, del capítol dels Delictes contra els treballadores són constitutives duna “coacció” drets dels Treballadors, on es preveu “1. Seran el conegut com a “piquets coactius” i castigats amb les penes de presó de 6 mesos a mereixedores dun càstig penal. No actuant 3 anys i multa de 6 a 12 mesos els que a través amb la mateixa contundència quan es tracta dengany o abús de situació de necessitat, dels empresaris. impedissin o limitessin lexercici de la llibertat sindical o el dret de vaga. Qualsevol actuació que suposi limitar o impedir el Dret a Vaga incorre en una absoluta 2. Si les conductes esmentades a lapartat il·legalitat per la que podem acudir a la anterior es duguessin a terme amb força, Inspecció de Treball o anar a la via violència o intimidació simposaran les penes jurisdiccional corresponent per depurar les superiors en grau.”. responsabilitats que shagin donat. 4
 5. 5.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga El Dret de Vaga consisteix en que el abusives). El RDL considera abusives o il·legals treballador o treballadora cessa en el treball o les vagues en funció: en la seva activitat laboral durant tot el temps que aquesta duri. El cessament es fa com diu el • De la seva finalitat (article 11 del RDL) Tribunal Constitucional, a partir dara TC, “en qualsevol de les seves manifestacions”. Amb • De la seva modalitat (article 7.2. del RDL) aquesta acció, el que es vol és pressionar a I, a més a més, també: lempresària en la defensa dels nostres interessos laborals: condicions de treball, • Si són contràries al que s’ha pactat retribucions, promoció professional, etc. (compromís de pau social) o van en contra els propis actes (quan s’ha plantejat un conflicte Encara que el Dret de Vaga sexerceix de col·lectiu sobre la qüestió) manera individual, la seva concepció és col·lectiva, doncs ha de ser concertat per un • Si no es segueixen els requisits establerts grup de treballadors i treballadores. Pot ser a iniciativa de: • Pels actes realitzats durant la vaga (ocupació lloc de treball, excedir els límits del dret, etc)  un o diversos sindicats, Per la seva finalitat, segons larticle 11 del RDL,  dels representants legals dels treballadors i són il·legals quan: treballadores: membres del Comitè o Delegades de Personal • S’iniciïn o facin per motius polítics o qualsevol altra finalitat aliena a l’ interès professional de  o bé, a iniciativa duna assemblea de les treballadores afectades (una vaga general és treballadores (com es preveu a larticle legal perquè es fa amb la finalitat d’obtenir 3.2.b del RDL 17/1977). millores –o que no s’empitjorin les condicions- en les relacions laborals) El Dret a Vaga el poden dur a terme tots els treballadors i treballadores titulars dun • Siguin de solidaritat o suport: no es contracte de treball. Amb el diversos matisos i consideren així si estan fonamentades en l’ excepcions ens trobem que no poden fer vaga: interès professional de les treballadores les persones preses en institucions afectades (amb l’objectiu que es readmetin penitenciàries, els policies, els jutges, entre treballadores, convocades per un sindicat en daltres. solidaritat amb les seves afiliades,etc.) Per últim, volem destacar, que a partir de la • Les novatories: són les que pretenen alterar Llei Orgànica 2/2009, d11 de desembre, en el el pactat en conveni o establert per laude seu article 11.2, les treballadores estrangeres arbitral, quan aquest estigui vigent, ja que es sense permís de residència i/o treball (és a dir, suposa que la manera de fer-ho és per les mal anomenades il·legals) poden exercir el negociació col·lectiva (si són legals si es fan Dret de Vaga. Abans daixò, la Llei Orgànica perquè comenci la negociació, per pressionar 4/2000 només permetia exercir-lo a qui tenia mentre es negocia o amb l’objectiu d’adherir-se autorització de treball. a un altre conveni)LES VAGUES IL·LÍCITES • O quan es produeixin contravenint el RD o el pactat en Conveni Col·lectiu per a la solució Les vagues són considerades pel RDL lícites o de conflictes il·lícites (dins daquestes hi ha les il·legals i les 5
 6. 6.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga Per la seva modalitat, segons larticle 7.2. del La resta de vagues es presumeixen lícites i és RDL, s’han de considerar actes il·lícits o l’empresària qui ha de demostrar que s’ha abusius les vagues: actuat amb abús de dret i acreditar, a més, que: • Rotatòries o articulades: es fan continues • Li produeixen un perjudici greu en relació a parades parcials, que afecten de manera les condicions i circumstàncies de l’empresa successiva o alternativa a determinats grups de treballadores a l’empresa (per seccions, • El dany és desproporcionadament onerós en centres de treball, categories, etc.) amb la funció de l’objecte perseguit per la vaga finalitat de paralitzar l’empresa (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de • La voluntat o intenció de les convocants de 17 de desembre de 1997). causar aquest dany a l’empresa amb l’elecció d’una modalitat concreta • Estratègiques o de tap: efectuades per treballadores que prestin serveis en sectors Totes aquestes classificacions i afirmacions estratègics amb la finalitat d’interrompre el genèriques s’han anat matisant juris procés productiu. Amb la participació de prudencialment i es poden trobar sentències de poques es paralitza l’activitat de l’empresa. diversos casos i situacions concretes. • Cel o reglament: no s’interromp l’activitat Trobar-se davant duna vaga declarada laboral, sinó que s’apliquen de manera inflexible judicialment il·legal ens pot portar els reglaments de servei, comportant retards. conseqüències com sancions i, fins i tot, lacomiadament disciplinari. • I en general qualsevol forma d’alteració col·lectiva en el règim de treball diferent a la COM SHA DE COMUNICAR LA vaga. Per exemple, la vaga amb ocupació del JORNADA DE VAGA centre de treball quan aquesta acció es realitza amb violència, o es vulnera la llibertat de les Per fer una Vaga sha de realitzar, en temps i treballadores que no fan vaga, o quan existeixi forma, loportuna comunicació formal de Vaga. una negativa al desallotjament de lempresa o centre de treball davant lordre dabandó per En el cas dAdministracions Públiques, que part de lempresa o de les forces de lordre realitzin activitats dinterès públic (article 53.1 públic. La simple permanència dels vaguistes en de la LOFAGE), aquesta comunicació de el seu lloc de treball durant la vaga, sense preavís ha de realitzar-se, com a mínim, amb 10 violència, danys, ni perill i sense que hi hagi dies naturals dantelació. indicació dabandó, no es considera il·legal (Sentència del Tribunal Suprem de 10 de març A la resta i a lempresa privada el preavís és de de 1982). 5 dies naturals. O la vaga realitzada per sorpresa, és a dir, Per exemple, per la vaga del 14 de novembre, sense el preavís corresponent. La Sentència del es va presentar amb caràcter general i per a Tribunal Suprem de 22 de juny de 1989 tots els sectors el dilluns 29 doctubre. lassumeix com a bona, sense que es respectin els terminis de preavís, en els casos destat de En el còmput dels dies no shi compten ni el dia necessitat (com per exemple: que lempresària de la notificació ni el de la vaga. exigeixi signar la realització dhores extraordinàries per sobre de les 12 hores amb En ambdós casos el preavís sha de fer tant a aplicació immediata). lAutoritat Laboral com a lEmpresa (article 3.3 del RDL). 6
 7. 7.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga En els casos duna Vaga General aquest sha de Així, es tracta dun òrgan de negociació i fer als òrgans centrals del Ministeri de Treball i representació de les treballadores en vaga i la als de les CCAA així com a les associacions seva funció sexerceix fonamentalment mentre empresarials més representatives. Aquest dura la mateixa. La seva composició es donarà preavís és suficient, encara que en el cas de la a conèixer pels convocats en el preavís de la CGT saconsella i es demana que el preavís es vaga. faci a tot arreu on sigui possible. Aquest actuar des de la base ens permet un millor control a La seva existència és obligatòria. les treballadores del desenvolupament de la nostra situació més propera i impedir les Mai poden ser més de 12 membres. Quan vulneracions del Dret de Vaga a la nostra afecti a diversos centres de treball duna empresa, localitat, etc. empresa, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia dAragó, del 22 de novembre de 2001, El preavís ha de tenir un contingut mínim: ha admès que són vàlids alguns membres del Comitè de Vaga que no pertanyin a la plantilla – Objectius de lempresa però si al sindicat convocant. – Les gestions realitzades per resoldre el És obligació de lempresa facilitar laccés tant conflicte del Comitè de Vaga com dels Representants de la CGT a totes les dependències, per poder – Data de la Vaga informar a les treballadores i comprovar el compliment dels serveis mínims. – La composició del Comitè de Vaga PUBLICITAT DE LA VAGA – Afectació de la Vaga La publicitat de la realització duna Vaga téEL COMITÈ DE VAGA dues vessants: La constitució daquest Comitè de Vaga està • Als i les usuàries dels serveis públics: les prevista a larticle 5 del RDL. Aquest ha destar representants de les treballadores hauran de format per un màxim de 12 membres. donar a la Vaga, abans del seu inici, la publicitat necessària per a que sigui coneguda per les El Comitè de Vaga sarticula com un òrgan de usuàries del servei (article 4 del RDL 17/1977). representativitat excepcional o ocasional. Es Això es pot fer amb Notes, Rodes de premsa, crea com a conseqüència de la vaga i té la cartes, octavetes, etc. mateixa durada que aquesta. És lòrgan que representa a les treballadores durant la vaga i • Als treballadors i treballadores: davant la que està obligat a participar en totes les tasca informativa que sha de desenvolupar i, actuacions sindicals, administratives i judicials especialment, en els períodes de vaga, hem de que es realitzin per a la solució del conflicte. tenir en compte que larticle 6.6 del RDL Cal tenir en compte que els acords que posin fi permet als i les treballadores en vaga fer a una vaga tenen eficàcia de Conveni Col·lectiu publicitat daquesta de forma pacífica. (estatutari o extra-estatutari depenent de la legitimitat que tinguin els representants de les En relació a la publicitat de la Vaga també cal treballadores que ho negociïn i dels requisits saber que: formals i procedimentals de lET que es duguin a terme). • Les representants de les treballadores, això és, el Comitè de Vaga, tenen lobligació abans de linici de la Vaga de donar la publicitat necessària perquè els i les usuàries del servei 7
 8. 8.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga coneguin els motius, les dates, la durada, etc. Mínims. Fet pel govern de lestat, de la Aquest dret-obligació també pot continuar comunitat o del municipi. durant el desenvolupament de la vaga i fins al seu final (article 6.6 RDL). La interpretació del que són Serveis Mínims ha de ser, segons la jurisprudència, restrictiva • La informació externa, es complementa amb doncs entra amb col·lisió amb el Dret la informació interna en el si de lempresa, així Fonamental de Vaga. Per tant, no hi ha Serveis que, després de la informació, es pot demanar Mínims en funció de si sestà davant dun ens a altres treballadores ladhesió a la Vaga públic o privat, sinó que aquests depenen del (Sentència del Tribunal Constitucional bé concret. 254/1998). La designació de Serveis Mínims es fa a cada • En la informació i la publicitat de la Vaga es Vaga, no existeix un llistat, però shan declarat posaran de manifest les seves circumstàncies i serveis mínims en: alguns mitjans de transport, també lexposició de les postures. en serveis sanitaris, hospitalaris i assistencials, en subministres, en lensenyament, en serveis • Existeix la possibilitat de demanar solidaritat demergència, en serveis de comunicació, etc. a terceres persones. El tema dels Serveis Mínims ha variat, ja que • Es pot dur a terme la recollida de fons sense ara són exclusivament de caràcter personal. És fer ús de coaccions. a dir, a les diferents Administracions es limiten a designar el nombre de treballadores a les que • Es pot dur a terme el repartiment es restringeix el seu dret de fer Vaga. doctavetes, fulls informatius, etc. tant als clients i a lopinió pública com a les mateixes Així, es pot donar el cas que les treballadores treballadores. de determinats llocs de treball mai puguin exercir el seu dret a Vaga, perquè treballen • Es pot fer publicitat a la pàgina web del com si es tractés dun dia normal, i que sindicat i també a lintranet de lempresa. lAdministració no pateixi els efectes de la Vaga. En aquest sentit entenem que aquests • I per últim, dins de la publicitat i informació serveis mínims poden ser vulneradors del dret de les vagues, es troben els denominats piquets de Vaga pel personal directament relacionat informatius. En un altre apartat es tractarà el amb algun servei públic, ja que la imposició de tema més a fons. serveis mínims només pot dur-se a terme per estar en col·lisió amb un altre dret fonamental.SERVEIS MÍNIMS La raó és clara: el dret constitucional a la Vaga El dret de Vaga té, com a límit legal, que no pot ser anul·lat. sasseguri la prestació dels serveis essencials a Lefectivitat duna Vaga consisteix en impedir la comunitat. En aquest sentit, en última que el major nombre de llocs de treball instància, és potestat de lAdministració, el funcioni. El Decret de Serveis Mínims ha destar fixar els Serveis Mínims necessaris per garantir suficient motivat i pot ser impugnat a la que les vagues convocades no tinguin jurisdicció contenciosa-administrativa si no shi conseqüències irreparables pels i les està dacord. La seva aplicació en cada cas ciutadanes. concret sha dimpugnar per la via social. Els Servies Mínims són designats per lAutoritat Governativa, normalment prèvia negociació, amb el que es coneix com a Decret de Serveis 8
 9. 9.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna VagaDOCUMENTACIÓ QUE HA DE TENIR Aquests fets són una vulneració del Dret deEL COMITÈ DE VAGA I LES Vaga.TREBALLADORES Així, és necessari conèixer la Resolució Ministerial, o en el seu defecte, la Circular de El Comitè de Vaga ha de tenir a les seves mans la Presidència en làmbit estatal i les un seguit de documentació per poder fer un resolucions de les diferents Comunitats seguiment de la vaga i evitar que es limiti o Autònomes en el seu àmbit, en les que es impedeixi el seu dret o es vulguin reduir els determinen els serves mínims. seus efectes. Si lempresa no ens dóna trasllat daquestes Per una banda, lempresa ha de facilitar al consignes o circulars, hem daconseguir-les. En Comitè de Vaga una còpia de la Circular que elles sestableixen, de forma numèrica, els llocs publiqui sobre els Serveis Mínims. El Comitè ha que es determinen com a serveis mínims i els de conèixer en quina mesura es troba retallat que estem obligades a garantir. Això si, sempre el seu dret a Vaga per evitar la inseguretat que i quan no sobrepassin el nombre del tant per genera i perquè és la seva obligació garantir la cert establert a la Resolució Ministerial. prestació daquests serveis. Per una altra banda, lempresa o lAdministració Hem destar atentes a tota la documentació ha de facilitar a les treballadores assignades pel que sobre la Vaga i els Serveis Mínims que compliment dels serveis mínims copia de la circuli per les empreses. Aquesta sha de fer resolució emesa per lAdministració Pública arribar al Secretariat Permanent de làmbit corresponent on es decreten els serveis corresponent. essencials, o en el seu defecte, la Circular de Normalment vindrà en tant per cent, no Presidència i/o Alcaldia ja que tot treballador a nominalment, per tant, shaurà de calcular de conèixer en quina mesura es troba retallat quantes persones han de treballar per cada el seu dret a Vaga, per poder actuar en centre de treball, dependència i/o organisme. conseqüència. Així com per poder garantir el compliment dels serveis mínims imposats. També shan de tenir les resolucions Ministerials o daltres Administracions A la Carta de Serveis Mínims hi han de constar Públiques, aquestes tampoc no estableixen la els noms i cognoms de la treballadora i la seva relació de treballadores que asseguren la categoria laboral, la resolució que autoritza realització dels serveis mínims. La potestat en lestabliment dels Serveis Mínims i, també, la alguns casos es deriva als centres de treball i, Circular de Presidència i el període i serveis per tant, shan de pactar amb el Comitè de que han de realitzar-se per assegurar els Vaga. serveis mínims imposats per resolució. Tot i això, les empreses estan obligades a ELS PIQUETS entregar al Comitè de Vaga la relació nominal de treballadores que tenen assignats serveis Els piquets informatius formen part del mínims. contingut essencial del dret a Vaga. La nostra tasca com a piquets és la dinformar als i les Cal vigilar i controlar la quantitat de personal usuàries, però sobretot als i les treballadores nominat pels serveis mínims, ja que ens molts susceptibles de participar a la Vaga. Poden casos són més dels estrictament necessaris i, informar i també persuadir als i les fins i tot, es donen més cartes de serveis treballadores perquè es sumin a la Vaga, mínims de les establertes per lempresa en la mentre ho fem de “manera pacífica”, sense comunicació que li entrega al Comitè de Vaga. intimidacions, amenaces, etc. i respectant, en 9
 10. 10.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga tot moment, la llibertat daquelles que no Per tant, cap treballadora està obligada a vulguin secundar la vaga (així ho preveu larticle manifestar-se abans del començament de les 6.4 del RDL) estarem dins de la “legalitat”. aturades sobre si els secundarà o no. Lexercici del dret de Vaga és un dret dexercici personal Així és com està previst pel RDL, fer piquets que es dóna a conèixer en el mateix moment informatius és un dret de les treballadores en de linici de les aturades pel fet de deixar de Vaga, sense el qual ens veuríem privades de la treballar. Per això lempresa ha de donar necessària publicitat i demanda de solidaritat prèviament, sota “he rebut”, les cartes de que tota Vaga necessita. serveis mínims a les treballadores que hagin estat assignades per assegurar la realització Lúnic que hem de tenir en compte que larticle dels serveis mínims. Hi ha qui aconsella que 315.3 del Codi Penal sanciona als que actuant unes hores abans de la Vaga savisi, per alguna en grup o individualment, però dacord amb manera que quedi constància (per exemple a altres, coaccionin a altres persones a iniciar o través de burofax) que es realitzarà la Vaga, continuar una Vaga, i ho sanciona amb penes per evitar sancions. de presó de 6 mesos a tres anys i multa de 6 a 12 mesos (preveu la sanció superior en grau). Per exercir el dret de vaga o garantir exclusivament els serveis mínims pels La presència del dispositiu de seguretat previst treballadors assignats, cap treballador no podrà per lEmpresa no ha desdevenir un obstacle, ser sancionat en aplicació del que determina el sempre que lactuació sigui pacífica, ja que el punt 1 de larticle 6 del RDL, que preveu que que fem és absolutament legal i estem per exercir el dret cap treballadora pugui ser constitucionalment protegides. sancionada, tret que durant la Vaga sincorri en una falta laboral. Cal tenir en compte, que els guàrdies jurats de les empreses de seguretat tenen prohibit La intenció que persegueix lempresa volent actuar en temes laborals (article 3.1 de la Llei saber amb anterioritat qui realitzarà els serveis 23/1992 de Seguretat Privada) de la mateixa mínims és transmetre una pressió a les manera que tampoc poden requerir de la treballadores i, en el cas de saber que no identificació de les persones. exerciran el dret de Vaga, adequar els seus recursos humans per tenir assegurat el Les actuacions de qualsevol persones que desenvolupament normal en determinades impedeixi a representants de la CGT a dur a dependències i serveis, contrarestant els terme aquesta obligació legal és una actuació efectes de la vaga. absolutament il·legítima, fet pel que es podrà denunciar o demandar en instàncies La solució a aquesta actitud inadmissible la administratives (Inspecció de Treball) i judicials tenim nosaltres. En primer lloc, ens hem (Jutjats de Guàrdia). dadherir a la Vaga, i després, hem de manifestar la nostra posició en el moment deADHESIÓ O NO ADHESIÓ A LA VAGA linici de les aturades. No obstant, si podem acreditar per qualsevol Es poden donar casos, en que el o la Recursos mitjà admès a dret, aquestes actuacions de Humans de lAdministració, sol·liciti als i les lempresari, es podran presentar denúncies i treballadores que manifestin amb anterioritat si demandes per voler limitar o eliminar els secundaran o no la Vaga. efectes de la vaga. En relació a això recordem que no existeix Per últim, hem de saber que qualsevol obligació legal de pronunciar-se prèviament si treballador es pot adherir a la Vaga en es secundarà la Vaga o no, i menys per escrit. qualsevol moment de la mateixa, sempre i quan 10
 11. 11.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga no tingui carta de serveis mínims i compleixi realitzar-se per damunt de la pactada en amb les prescripcions reglamentàries en conveni. matèria de seguretat. I al contrari, el personal en vaga pot anar a treballar en qualsevol La prestació del servei tenint en compte la moment de la mateixa. Carta de Serveis Mínims: És a dir, sha de garantir el dret de posar-se en – En conseqüència si hem estat requerides per Vaga i també el dret de treballar durant el la carta de serveis mínims haurem de prestar període de Vaga. els nostres serveis, és a dir, treballar. Si no hem estat assignats amb Carta de ServeisNORMES COMPLEMENTARIES Mínims: Les treballadores que hagin de dur a terme els – Podem exercir lliurement el nostre dret de seus serveis i garantir un servei essencial secundar la Vaga. hauran de tenir en compte que: – Si ens adherim a la Vaga dins del torn de – Les notificacions per complimentar aquests treball per no tenir assignats serveis mínims serveis han dentregar-se per escrit, amb hem de deixar les instal·lacions de treball. signatura de “he rebut” de la treballadora assignada. Sha de fer constar la data i lhora en – Un cop sacabi el temps daturada, si no sha que sens entrega o notifica. acabat la jornada laboral, es tornarà a treballar com sempre fins que sacabi la jornada. La comunicació haurà de ser sempre anterior a linici del període de Vaga. – Lempresa ha dorganitzar el servei respectant el Conveni col·lectiu i/o la – Han destar informades del contingut de la Normativa Laboral (jornada, descansos, etc.) Resolució Ministerial que determina el Pla de tant per garantir la prestació dels serveis Servei Essencial. Per tant, lEmpresa està mínims com per normalitzar els horaris del obligada a proporcionar aquesta Resolució, o personal establerts amb posterioritat al en el seu defecte, una Circular de Presidència període daturada. que determina els serveis mínims imposats per la Resolució Ministerial. En aquest sentit, tota VULNERACIÓ DEL DRET A VAGA: ELS treballadora abans dacceptar la carta de ESQUIROLS serveix mínims ha dexigir a lempresa aquests documents. Com ja hem dit en reiterades ocasions, totes – El personal que no estigui designat per les accions que limitin o impedeixin exercir el realitzar els serveis mínims i shagi posat en dret a la Vaga o els seus efectes són vaga, a la fi de la mateixa, es presentarà al seu vulneracions al Dret Fonamental de Vaga. El centre de treball i no al lloc on hagués hagut de supòsit més habitual i que es pot acreditar és la presentar-se si no hi hagués hagut vaga. Hauria suplantació de treballadores que exerceixen el de pot presentar-shi amb algun mitjà que seu dret de vaga per altres, ja sigui per deixés constància de que hi ha anat (amb treballadores de la mateixa empresa o per representant sindical o legal, dir-ho per treballadores de fóra. Anteriorment hem vist telegrama, burofax o, fins i tot, amb notari o que això podia ser objecte duna sanció molt testimonis perquè saixequi acta). greu de la LISOS. – En cap moment la jornada pel personal Així, lempresari pot dur a terme actuacions afectat per la carta de serveis mínims pot dirigides a limitar leficàcia o els efectes de la 11
 12. 12.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga Vaga, com, són la substitució de Treballadors i lempresa al temps de dur-se a terme el preavís Treballadores. Aquestes es poden donar quan: (Sentència del Tribunal Suprem de 23 doctubre de 1989). Tampoc es poden celebrar • Es cobreix el torn dun treballador que contractes amb una ETT per substituir les sadhereix a la Vaga, al no tenir carta de serveis treballadores en vaga. mínims, amb personal de lempresa. • Esquirolatge intern. Si ens trobem amb la substitució o reemplaçament per una treballadora de -Lempresari no pot fer mobilitat funcional o categoria inferior (exemple, el encarregat que geogràfica dels treballadors amb lobjectiu cobreix el servei dun treballador que està de dimpedir o limitar el dret a vaga. Vaga) hem de saber que lEstatut de les Treballadores estableix, al seu article 39.2, que -Lempresari no pot substituir els vaguistes per en el cas “que sencomanin funcions inferiors altres treballadors dun altre centre de treball aquesta ha destar justificada per necessitats diferent i desplaçar-los per locasió (Sentència peremptòries i imprevisibles de lactivitat del Tribunal Constitucional 123/1992). productiva” i això també passat si es substitueix per treballadores de categoria -Lempresari no pot substituir als vaguistes per superior. altres del mateix centre de treball ja sigui dinferior, igual o superior nivell professional • Es relleva a un treballador amb carta de perquè dugin a terme les mateixes tasques serveis mínims perquè no vol fer tasques que deixades de realitzar pels treballadors en vaga no li corresponen habitualment. (Sentència del Tribunal Suprem de 8 de maig de 1995). Situacions de substitució de treballadores per relleu (exemple: encarregat que canvia un Totes aquestes sancions es poden denunciar, treballador de les seves funcions o del seu lloc sempre haurem de tenir mitjans per provar-les, de treball per un altre treballador o per ell per via de la Inspecció de Treball o dels Jutjats mateix encarregat perquè aquest es nega a dur Socials. a terme tasques no contemplades en els serveis mínims). Quan les actuacions siguin considerades constitutives dun delicte penal, perquè limiten • Es cobreix el torn dun treballador que o impedeixen el dret a vaga, ja sigui amb sadhereix a la Vaga al no tenir carta de serveis coaccions, amenaces, engany, abús de situació mínims amb personal aliè a lempresa. de necessitat, etc. shaurà danar per la via penal (Jutjat de Guàrdia). La prohibició es troba en el punt 5 de larticle 6 estableix que “Mentre duri la Vaga, ELS EFECTES DE LA VAGA EN ELS lempresari no podrà substituir als vaguistes VAGUISTES per treballadors que no estiguessin vinculats a lempresa al moment de ser comunicada la La participació a la Vaga té lefecte immediat de mateixa,...”. deixar en suspens el nostre contracte de Així, en resum, el que es coneix com a treball i no tenir dret al percebre el salari que esquirolatge està prohibit tant: ens correspon durant el període de vaga (article 6.2.del RDL 17/1977). • L’ Esquirolatge extern. Pel que fa a l’afectació econòmica no existeix -Lempresari no pot substituir als vaguistes per una fórmula de càlcul estàndard (depèn dels treballadors que no estan vinculats amb conceptes salarials percebuts i de la durada de la vaga). El que si que sembla clar és que només 12
 13. 13.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga es pot descomptar el temps proporcional a la cotitzar, encara que la cotització serà durada de la vaga. proporcional al temps treballat. Existeixen sentencies que marquen algunes Per evitar els efectes negatius en les pautes genèriques. Per exemple, es permet prestacions les treballadores poden subscriure descomptar: un conveni amb la TGSS per completar les bases de cotització i no patir les conseqüències • el salari dels dies de vaga evitant l’afectació en les prestacions (més informació pàgina de la Seguretat Social: • el salari dels dies de descans i festius entre apartat “Trabajadores”, “Afiliación”, els dies de vaga “Convenios Especiales”, “Supuestos especiales”i“Convenio Especial durant la • la part proporcional de les pagues (inclosa la situación de alta especial como consecuencia de beneficis) de huelga general o cierre patronal”). Aquesta possibilitat existeix però és difícil dutilitzar-se • i la part proporcional del salari dels dies de perquè és una despesa gran en un moment en descans setmanal que no es tenen ingressos. Però, no es pot descomptar: Com es tradueix l’afectació en la Seguretat Social en alguns casos: • el nombre de dies festius anuals reconeguts per llei • Atur: els dies de vaga es tindran en compte com a dies cotitzats per calcular el període • el període de vacances mínim d’ocupació de 360 dies que dóna el dret a percebre l’atur, però no comptarà a l’hora de Si no estem d’acord en com ens fan els determinar la durada de la prestació. descomptes sempre ens queda analitzar-ho jurídicament i, si cal, emprar la via legal de • La resta, la situació de vaga serà un temps reclamació de quantitat als Jutjats Socials. neutre, i s’hauran de tenir en compte les cotitzacions efectivament realitzades amb Si patim alguna discriminació relacionada amb anterioritat a l’esmenta’t període. exercir el nostre Dret a Vaga també podem anar a través del procediment de tutela de la Així, en resum: llibertat sindical dels articles 175 a 182 de la Llei de Procediment Laboral (per exemple: • Es suspèn el contracte de treball durant el traslladat de lloc o discriminació salarial per temps estricte de durada de la Vaga participar a la Vaga). • Es produeixen els descomptes al salari La vaga també afecta a l’alta i la cotització en la esmentats. Cal estar a la doctrina de unificada Seguretat Social. Es distingeix entre una vaga de la Sentència del Tribunal Suprem de de: 18/04/1994, que resol que sha de descomptar per dia de vaga, el que correspon a aquest dia i • Tota la jornada: s’està en situació d’ “alta el que proporcionalment correspondria de especial”, que implica la suspensió de l’obligació descans daquella setmana, a les pagues per part de l’empresària de cotitzar. Incideix extraordinàries i a la participació en beneficis. en les prestacions de la SS. • No es causa baixa a la Seguretat Social sinó • Una part de la jornada: la treballadora que a efectes de prestacions es passa a una continua d’alta real durant tota la jornada i no situació dalta especial. Es suspèn lobligació de es tenen en compte les hores treballades (Resolució 5/3/1985). Es manté l’obligació de 13
 14. 14.  Guia Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament duna Vaga cotitzar per part de lempresari i del EL SERVEI DE GUARDIA DE LA CGT treballador, etc. Durant tot el període de la vaga heu de Lexercici del dret de vaga no extingeix la comunicar al Comitè de Vaga de la vostra relació de treball ni pot donar lloc a cap tipus empresa, localitat o del Secretariat Permanent de sanció, excepte si, durant el transcurs de Catalunya per donar notícies del seu daquesta, Sincorregués en una falta laboral desenvolupament. Sempre és positiu que es (article 6.1 del RDL). doni a conèixer tot el que està passant i ajuda a reforçar les nostres peticions com a vaguistes. Observacions: en tot cas shan de respectar les normes establertes al Conveni Col·lectiu A la vegada, es poden utilitzar els telèfons de (jornada, descansos, funcions, mobilitat contacte amb el Secretariat Permanent que geogràfica i funcional temporal, etc.), en cas correspongui o amb el de Catalunya. contrari, existeix un incompliment de Conveni que en diversos supòsits pot comportar, a més Tot això fa referència, sobretot pel cas actual a més, una vulneració del dret de Vaga duna Vaga General. (suplantació de treballadores que exerceixen el seu dret de Vaga, etc.). MODELS DESCRITS I DEMANDES Sadjunten diferents models descrits: 1. Model descrit perquè el Delegat o Delegada del Comitè de CGT sol·licita que no li designin Serveis Mínims. 2. Model de denúncia per substitució o suplantació de Treballadores o per qualsevol fet que hagi succeït que es pugui emparar en els punts 1 i 2 de larticle 315 del Codi Penal. 14
 15. 15. Model d’escritPerquè el Delegat o Delegada del Comitè de CGT sol liciti que no li designinServeis MínimsPer presentar a lempresa. AL CAP DE RECURSOS HUMANS DE ........................................................................................................................, com a treballador de ................................................iamb categoria laboral ........................................,Mitjançant aquest escrit, i davant la Vaga General convocada pel SindicatConfederació General del Treball de Catalunya (CGT) pel dia 31 d’octubre, li comunicoque no massigni Serveis Mínims, ja que com a representant de la CGT he dauxiliar enels drets i obligacions establerts pel Real Decret Llei 17/1977, de 4 de març, pelComitè de Vaga, dins de làmbit territorial de la meva representació.A .........................................., el ......... de ..................................................... de 20.....Signat.
 16. 16. Model de denúnciaPer substitució o suplantació de Treballadores o per qualsevol fet que hagi succeït que es puguiemparar en els punts 1 i 2 de larticle 315 del Codi Penal. Es pot interposar la denúncia davantdel Jutjat per part del representant de la CGT. Cal proves. Com a mínim dos testimonis i, a més,shauria dadjuntar una còpia de la Resolució Ministerial de Serveis Mínims, els quadres deserveis i qualsevol altra documentació o prova que acrediti lactuació il·lícita. AL JUTJAT PENAL DE ...................................................................................................................................., major dedat i amb DNI ...................................., ambdomicili a efecte de notificacions a ......................................................................................... de………............................, davant del Jutjat compareix i com sigui més adient en Dret, DIC:Que mitjançant aquest escrit vinc a interposar DENUNCIA contra .................................................................,com a ............................... de lempresa ........................................................., per considerar que els fetsque a continuació es descriuen són constitutius dun DELICTE CONTRA ELS DRETS DE LESTREBALLADORS PER IMPEDIR I LIMITAR EL SEU EXERCICI DEL DRET A VAGA, tipificat a larticle 315 delCodi Penal, reservant-se el dret de poder fer una posterior qualificació i tipificació del succeït.FETSPRIMER.-El passat dia .............., trobant-se els i les treballadores de .........................................................en un període de Vaga legal, ...................................SEGON.-...............................TERCER.-............................... (Afegir testimonis dels fets i documentació)Per l’exposa’t,AL JUTJAT SOL·LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit amb les seves còpies i amb els documentsque sadjunten, i que ladmeti, que tingui per fetes les manifestacions que en ell shi contenen, i previs elstràmits legals pertinents, es duguin a terme les diligències oportunes per instruir el procediment i esdetermini lexistència dun delicte contra els drets de les treballadores.A ................................................................., el ........................ de ............................... de 20.......Signat.

×