Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONCURS DE TRASLLATS 2012                DOGC: Núm. 6244 – 31.10.2012Aspectes Generals  Soferiran els l...
 Fases del concurs  a) Dret preferent a centre   Poden participar mestres afectats per la pèrdua de la destinació def...
Barem:                       Mèrits per apartats                          ...
VALORACIÓ DE CGT SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS Com sempre, no coneixes les vacants fins després del concurs. Des de fa mo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esquerda Concurs de Trasllats 2012

386 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esquerda Concurs de Trasllats 2012

 1. 1. CONCURS DE TRASLLATS 2012 DOGC: Núm. 6244 – 31.10.2012Aspectes Generals Soferiran els llocs vacants que es produeixin fins al 31 de desembre de 2012, més les jubilacions que es produeixin fins a la publicació de les vacants definitives i les resultes ( vacants que es produeixen per les renúncies durant la resolució provisional d’adjudicació) Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats han de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació dinstàncies (excepte: temps darrera destinació definitiva, excedències, ..-base 17). Les destinacions provisionals han d’estar publicades abans del 14 de març de 2013 (hi hauran 5 dies hàbils per reclamacions i desestimacions). I les definitives cap al 14 maig de 2013. A Catalunya no es destinaran places d’ofici. Com omplir la sol.licitud ? Termini presentació sol·licituds: del 6 al 22 de novembre, ambdós inclosos. El procediment serà telemàtic a través d’un aplicatiu del portal ATRI. La sol·licitud es considera enviada quan has clicat el botó “envia”. També és pot eliminar la sol·licitud, sempre dins del termini de presentació, amb el botó “anular”. Per demanar especialitat pots optar: a) ordenar totes les especialitats que tens reconegudes abans de demanar centres i l’aplicatiu buscarà cada especialitat per a tots els centres, o b) per a cada petició de centre especificar la/es especialitats que vols demanar. Es pot combinar a) i b) No s’adjudicaran llocs de treball itinerants, centres d‘educació especial, d’atenció educativa preferent o aules de persones adultes, si no s’especifica el codi del centre en qüestió. Qui pot i qui està obligat a participar? Obligatòriament: Funcionaris en pràctiques. A la mateixa CCAA i per la mateixa especialitat per la qual van aprovar les oposicions des del 2007. Funcionaris de carrera provisionals. Els que van aprovar al 2007 i posteriors, només poden obtenir destinació per l’especialitat de l’oposició. Reingrés o reincorporació a lactivitat docent en el cas que hagués perdut la plaça. Si existia reserva de plaça, sassignarà una plaça amb caràcter provisional. Funcionari que ha perdut la destinació definitiva. Funcionari que finalitza l’ocupació de llocs de treball a l’estranger Afectats per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu. Mestres en situació administrativa d’excedència forçosa Voluntàriament: Mestres amb destinació definitiva que a finals del 2012-13 han estat un any en la definitiva. Funcionari de carrera en excedència voluntària Funcionari de carrera que es troben en situació de suspensió per sanció disciplinària.
 2. 2.  Fases del concurs a) Dret preferent a centre Poden participar mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven. b) Dret preferent al municipi o zona Tindran dret preferent a obtenir destinació en un lloc de treball de centres docents dun municipi o zona determinada els mestres: que se’ls ha suprimit el seu lloc de treball definitiu; els destinats a centres públics a l’estranger i que ara retornen; els qui, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, van passar a ocupar un altre lloc a lAdministració; mestres jubilats per incapacitat permanent, posteriorment rehabilitats pel servei actiu. Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en totes les convocatòries fins que s’assoleixi una nova destinació, independentment que s’hagi aconseguit vacant en al fase de concurs de trasllats. El criteri d’especialitat per davant del de petició de centres. c) Concurs de trasllats La convocatòria determina el màxim de peticions de centres i/o municipis. No es poden adjudicar d’ofici vacants en centres itinerants, d’EE o CAEPs. La baremació pel professorat en pràctiques vindrà determinada per l’any d’oposicions i la posició al llista publicada al DOGC. Per tant, no han de presentar full de declaració de mèrits. “Prelació” entre fases? L’ordre de les fases del concurs és preferent a l’hora d’adjudicar un lloc de treball. Per un mateix lloc de treball d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà abans a qui té dret a la fase c), per davant d’una altra sol·licitud per la fase d), per exemple. Participació simultània La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una únicasol·licitud. Els que vulguin participar des de fora de Catalunya, hauran d’omplir i presentar el model dela Comunitat Autònoma de la qual depenen, atenent les instruccions de la convocatòria: DOGC Núm.6244 – 31.10.2012 Dret de concurrència Que varis funcionaris (màxim 4) condicionin la seva participació al concurs a l’obtenció de mateix destí en un o varis centres d’una mateixa província. Criteris de desplaçament per pèrdua del lloc de treball, cos de mestres a) Menor antiguitat ininterrompuda, amb destinació definitiva, en el centre. b) Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del Cos de Mestres. c) Any més recent dingrés en el cos. d) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del que es va ingressar en el cos Criteris de desplaçament per pèrdua del lloc de treball, secundàriaa) Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al que pertanyi cada funcionari.b) Menor antiguitat ininterrompuda, amb destinació definitiva, a les places.c) Any més recent dingrés en el cos.d) No pertinença, si escau, al corresponent Cos de Catedràtics.i) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del que es va ingressar en el cos Mestres adscrits al primer cicle d’ESOPodran optar a vacants del primer cicle d’ESO o de Primària els mestres adscrits com a definitius. Casd’obtenir destinació a primària, perdran l’opció d’obtenir destinacions en instituts.
 3. 3. Barem: Mèrits per apartats Puntuació Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual participa: - Pel primer i segon any ............................................................................ 2 punts per any (La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet) - Pel tercer any .......................................................................................... 4 punts per any (La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet) - Pel quart i següents ................................................................................ 6 punts per any (La fracció d’any es computarà a raó de 0,5000 punts per cada mes complet) Temps transcorregut en situació de provisionalitat pel personal funcionari de carrera que mai no ha obtingut destinació definitiva: - Per cada any fins que no obtinguin la propietat definitiva............................. 2 punt - Per cada mes complet..................................................................................... 0,1666 punts *Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participi amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtingut per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà lobtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtingut una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació. Temps de permanència com a funcionari de carrera en centres o llocs singulars despecial dificultat perquè es tracti de difícil exercici. (CAEP,..): - Per cada any ........................................................................... 2 punts (La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet) * No comptabilitza el temps en comissió de serveis. Anys de servei actiu com a funcionari de carrera 2 punts per any Per cada mes complet ..................................................................................... 0,1666 punts Per serveis en altres cossos docents del mateix grup o superior .............................. 1,5 punts/any Per serveis en altres cossos docents del mateix grup o inferior ................................ 0,75 punts/any Antiguitat en els cos de catedràtics ......................................................................... 5 punts Formació i perfeccionament Cursos superats: per lassistència a cursos de formació permanent - per cada 10 hores acreditades......................................... 0,10 punts màxim 6 punts Cursos impartits: per participar com a ponent, professor...: - per cada 3 hores acreditades............................................ 0,10 punts màxim 3 punts * Sentendrà que cada crèdit equival a deu hores.Per cada especialitat del cos de mestres, diferent daquella per la qual shi va ingressar: 1 punt Mèrits acadèmiques diferents a les al·legades per a lingrés al cos Títol de doctor ...................................................................................... 5 punts Màster (mínim 60 crèdits) ........................................................ 3 punts Suficiència investigadora o certificat d’estudis avançats .................... 2 punts Obtenció premi extraordinari en doctorat, llicenciatura, ................... 1 punt Títol oficial universitari de grau ......................................................... 5 punts Titulacions de segon cicle: llicenciatures, enginyeries,........................ 3 punts Titulacions de primer cicle: diplomatura, enginyeria tècnica,.............. 3punts Altres mèrits: Director/a en centres docents públics: (0,333 punts per cada mes complet)....... 4 punts per any Secretari/ària, cap destudis: (0,2083 punts per cada mes complet).................... 2,5 punts per any Coordinacions, Tutors, ...: (0,0833 punts per cada mes complet) ....................... 1 punt per any Membre de tribunal d’oposicions (per cada convocatòria) ............................ 1,5 punts Per cada any de tutorització de pràctiques .......................................................... 0,10 punts Llocs de treball en lAdministració educativa................................................... 1,50 punts per any Publicacions de caràcter didàctic o científic............................................. Fins 8 punts Titulacions densenyaments de règim especial: escoles d’idiomes, conservatoris De 1 a 4 punts música i dansa............................................................................ segons nivell:B1, Nivell D de català ............................................................................................... B2, C1 o C2 4 punts
 4. 4. VALORACIÓ DE CGT SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS Com sempre, no coneixes les vacants fins després del concurs. Des de fa molt anys elprofessorat participa “a cegues” en el concurs de trasllats, fent peticions a centres, municipis ocomarques sense conèixer si hi ha vacants en cada destí demanat. Les vacants es publiquen uncop ha sortit la publicació d’adjudicacions provisionals. En la convocatòria d’enguany no s’adjudicaran destinacions d’ofici. Això implica per auna part del professorat estalviar-se el risc que la seva primera destinació definitiva sigui moltllunyana. Però, d’altra banda implica la voluntat del Departament d’Educació de retallar oreservar places definitives i l’increment de professorat provisional en situació d’inestabilitat.Per a CGT s’hauria de garantir la cobertura de les places definitives; limitant les demandes delsi de les concursants a un servei territorial, llevat del cas que el o la participant faci la peticióexpressa d’ampliar-les a més d’un ST. Tal i com es preveia, l’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacantsperquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs detreball singulars, que com ja podem imaginar serà un instrument per posar en pràctical’autonomia de centres i el decret de direccions en el foment de la privatització i lajerarquització dels centres públics. Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs detrasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria perocultar més retallades a l’ensenyament públic!!

×