Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อมูลและสารสนเทศ555557

616 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ข้อมูลและสารสนเทศ555557

 1. 1. ข้อมูลและสารสนเทศ
 2. 2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ <ul><li>ข้อมูล ( data ) คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบุคคลสิ่ง </li></ul><ul><li>หรือเหตุการณ์ที่สนใจมีความหมายอยู่ในตัวข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญ </li></ul><ul><li>ระบบงานคอมพิวเตอร์ หากข้อมูลที่ป้อนให้กับคอมพิวเตอร์ผิดผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย </li></ul>
 3. 3. คอมพิวเตอร์รู้จักข้อมูลเพียงสองลักษณะ คือ 1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ( numeric ) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วนๆและจะใช้ตัวเลขนั้นในการคำนวณ 2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ ( string ) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ข้อความที่ผสมตัวเลขช ตัวเลขล้วนๆแต่ไม่นำไปใช้ในการคำนวณเช่นอันดับที่ เลขประจำ บ้านเลขที่ เป็นต้น
 4. 4. ลักษณะของ ข้อมูล และสาระสนเทศ ปัจจุบันเป็นยุคที่สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็นได้ชัดอาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งอดีตกาลแต่ระดับและขอบเขตของการอาจใช้ข้อมูลสารสรเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งคือวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5. แนวคิดเกี่ยวกับสารสรเทศ อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์คือพลังงานวัตถุและสารสนเทศปัจจัยทั้งสามนี้ทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆที่มนุษย์ต้องการได้ เช่น เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการคมนาคมขนส่งเป็นต้น ดังนั้น สารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง
 6. 6. ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ ข้อมูล ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของทุกๆคนอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลและสารสนเทศเป็นคำที่ใช้ควบคู่กันจนกระทั่งบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน
 7. 7. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติแทนปริมารหรือการกระทำต่างๆที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูลอลู่ในรูปตัวเลขตัวหนังสือรูปภาพแผนภูเป็นต้น ข้อมูลจึงบอกเกี่ยวกับสภาพการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ปรากฎขึ้นและข้อมูลจะคงสภาพความเป็นข้อมูลอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะมี่การนำไปใช้หรือไม่ก็ตามผูนำข้อมูลไปใช้จะต้องตัชีความหรือพิจารณาความหมายของข้อความเหล่านั้นเพื่อหาข้อสรุปเพื่อตัดสินใจต่อไป
 8. 8. สารสนเทศ สารสนเทศ ได้แก่ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต้างเป็นความรู้ที่ต้องการสำใช้ทะประโยชน์เป็นส่วนผลลัพธ์หรือเอาท์พุตของระบบการประมวลผลข้อมูล สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่อนั้นจนได้ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น หากสารสรเทศใดไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ก็ย่อมถือได้ว่าไม่ใช่สารสนเทศของผู้นั้น
 9. 9. สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วโดยเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เพื่อเป็นกานย้ำความเข้าใจ ตัวอย่าง 1. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว . 2. ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่ในการวางระยะปานกลางและดำเนินงานให้สำเร็จ 3. ผู้บริหารระดับต้นรับผิดชอบดำเนินงานตามกำหนด
 10. 10. ข้อมูลและสาระสนเทศในความหมายผู้ใช้ <ul><li>ผู้ใช้ข้อมูลและสาระสนเทศจะรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต่างกันไปทำให้มีหน้าที่ต่างกันไปด้วย </li></ul><ul><li>ลักษณะของสารสนเทศเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่าง </li></ul>
 11. 11. <ul><li>จุดมุ่งหมายมี 5 ส่วนคือ 1. ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความ ป้อนเข้า 2. การประมวลผลกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ 3. การจัดเก็บ สะดวกต่อการใช้และปรับปรุงได้ 4. เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลประมวลผล 5. สารสนเทศผลผลิตจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการ </li></ul>
 12. 12. แหล่งข้อมูล <ul><li>1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การประกอบด้วยข้อมูลของพนักงานในองค์การและเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงขององค์การข้อมูลได้มาจากแหล่งข้อมูลภายในนี้โดยไม่เป็นทางการเช่น การคุยกัน </li></ul><ul><li>2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ ข้อมูลที่จะต้องเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์เรียกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถิติต่างๆ เรียกว่า ข้อมูลทุติยภูมิ </li></ul>
 13. 13. คุณสมบัติของข้อมูล <ul><li>1. ความถูกต้อง หากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำที่สุด </li></ul><ul><li>2. ความรวดเร็วละเป็นปัจจุบันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีความตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการปฏิบัติ 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด ควรออกแบบระบบโครงสร้างที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดี 5. ความสอดคล้อง ต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการหรือขอบเขตของหน่วยงานและองค์การ </li></ul>

×