Inscripció junca extraescolars 2013 14 handbol

259 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inscripció junca extraescolars 2013 14 handbol

  1. 1. INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS AMPA ESCOLA JOAN JUNCADELLA 2013-2014 COGNOMS:_____________________________NOM: ______________ D. NAIXEMENT: / / ADREÇA:____________________________ POBLACIÓ:_________________________________ CURS (2013-14): _____ C. POSTAL:_______ E- MAIL:____________________________________ TELÈFON CASA: _______________ NOM MARE/TUTORA:_________________ TELEF .MÒBIL O FEINA MARE:__________________ NOM PARE/TUTOR:___________________ TELÈF. MÒBIL O FEINA PARE:__________________ __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Entitat Oficina D. Control Número de compte / llibreta MARCAR AMB UNA CREU L’ACTIVITATS I HORARI EN QUE ES MATRICULEN ACTIVITAT HANDBOL CURSOS 1er - 6è PRIMÀRIA DIES DIMECRES HORES PREU MES 16:05 A 17:05 MATRICULA 14 Euros NORMES DE FUNCIONAMENT: • • • • • • • • • Els dies i les hores d’activitats extraescolars són les indicades segons en els dies lectius del calendari escolar de l’Escola Joan Juncadella. Els preus de les activitats són mensuals, independentment del número de sessions lectives que tingui el mes. Els rebuts seran carregats al compte indicat en el full de matrícula entre els dies 1 i 10 de cada mes (és possible que el primer mes d’activitat el rebut pugui ser carregat en dades posteriors a les indicades). Si es produeixen devolucions de rebuts, aquest seran carregats amb 3,00 euros per despeses bancàries. En cas d’acumular 2 mesos impagats, l’entrada a classe quedarà automàticament prohibida. Es considera facturat sempre que el nen/a hagi assistit 1 dia durant el mes. Per canvis, consultes o baixes s’han de comunicar abans del dia 25 de cada mes abans al que es produeixen al e-mail: ampajoju@gmail.com. També us podeu adreçar a l’ AMPA. El mínim d’alumnes per grup és de 9. L’AMPA es reserva el dret de tancar el grup si no s’arriben a aquests mínims. Monitors contractats donats d’alta al règim de la Seguretat Social.
  2. 2. AUTORITZACIONS El Senyor/a _______________________________________ amb DNI ___________________________ pare/mare tutor del nen/a _______________________________, autoritza al seu fill/a a participar en les activitats extraescolars senyalades que l’ AMPA i Club d’Handbol Sant Vicenç organitzen a l’escola, coneix tota la normativa de funcionament , estant d’acord amb ella. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. Signat del pare / mare / tutor: Autoritza a què el seu fill/a pugui sortir en fotografies i / o vídeos corresponents a les diferents activitats extraescolars en que està matriculat. Signat del pare / mare / tutor: INFORMACIÓ EXTRAESCOLAR ETAPA EDUCACIÓ PRIMÀRIA ACTIVITAT DESCRIPCIÓ HANDBOL Conèixer i practicar de forma activa diferents act. programades per dominar aquest esport. D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat, per fer el tractament informàtic, i en una base de dades generals. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent. D'acord amb el dret a la pròpia imatge reconeguda en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5 / 1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

×