Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MasterclassBeslagrecht IJeroen Nijenhuis / Wilbert van de Donk / Carlo Eussen
Programma13:30Deel 1: Jeroen Nijenhuis15:00Pauze15:30Vervolg16:00Deel 2: Wilbert van de Donk
Jeroen NijenhuisDeel 1: Algemene regels / Conservatoir (Afgifte)
Tenuitvoerlegging: algemeendeel en roerende zaken•  Rechtsvordering  •  64  •  430 t/m 474  •  700-712  •  85...
Te volgen route :•  Boek 3  •  1 t/m 10  •  45 ev  •  80 - 98  •  107 ev  •  236 – 258  •  276 – 295• ...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 430  •  Lid 1 welke titels    •   Authentieke akte  •  Lid 2    •   Uit...
Is het stuk wel een titel?•  In principe enkel condemnatoire veroordeling: wat te  doen met executie van echtscheidings...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 431   •   Lid 1 geen buitenlandse titels behoudens bepaalde in      art 985-994...
Executie binnen EU voortitels uit EU staten•  Titels tot 1 maart 2002 EEX Verdrag•  Titels vanaf 1 maart 2002 EEX-Vo:  ...
Toepassing art. 47 EEX:aanvang executie•  Artikel 47: bewarende (en voorlopige) maatregelen•  Fase A: Vanaf datum rechte...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 431a  •  Overgang betekenen (aanzeggen, bij exploot mag    ook omdat er soms niets...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 432  •  Geen tenuitvoerlegging tegen 3e (geen enkele actie    mag waar een 3e bij ...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 434  •  Overhandiging van titel aan deurwaarder =    Machtiging aan deurwaarder al...
Art. 470 en Art. 435•  470 lid 1 : niet verder gaan met verkoop dan nodig is  om verschuldigde te voldoen•  470 lid 2 ...
Art. 470 en 435 lid 1•  Te weinig in beslag nemen kan recht schuldenaar 470  lid 2 teniet doen.•  Te veel is strijdig ...
Uitleg Art. 435 lid 2 en 3•  Lid 2  •  Beslag kan alleen ten laste van iemand worden    gelegd op grond van een te...
Uitleg Art. 435 lid 2 en 3•  Lid 3  •  Beslag ten laste van schuldenaar (ook bij voorkennis dat    zaak aan een an...
Opmerkingen bij Art. 435•  Zie ook :  •  Artikelen    •    3:276 BW    •    3:284 BW    •    3:28...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 436  •  Geen beslag op goederen bestemd voor openbare    dienst    •   Toch ...
Alg. Regels 430 – 438b Rv•  Art 438 executiegeschillen  •  Lid 4 deurwaardersrenvooi    •   Let op sanctie (laa...
Beslag bij een derde(461D)•  Beslagrecht is een gesloten systeem:  NJ 51,525; dus of beslag op roerende zaken of onder ...
Beslag bij/onder derde 1Vraag met betrekking tot beslag bij/onder derden.Laatst heb ik enige beslagen gehad waarbij beslag...
Beslag bij/onder derde 2Later heb ik de toelichting op de artikelen 444a en 461d Rv er nogop nageslagen. Onderscheid wordt...
Artikelen 463 t/m 474 Rv (I)•  463 t/m 463 b Rv  •  Verkoop in het openbaar  •  Zaken mogen, voor de verkoop, naar ...
Artikelen 463 t/m 474 Rv(II)•  466 Rv  •  Aankondiging in plaatselijk dagblad behalve indien    opbrengst klaarbli...
Artikelen 463 t/m 474 Rv(III)•  469 Rv  •  Bij opbod of opbod en dan afmijning  •  Lees rest artikel aandachtig doo...
Verdere aandachtspuntenbij verkoop•  Goud, zilver en platina bij waarborg aanmelden•  Opletten of beslagene btw-plichtig...
Artikelen 700 t/m 712 Rv (I)•  700 Rv  •  wie bevoegd (denk aan shoppen)  •  Instellen hoofdzaak tenminste 8 dagen ...
Artikelen 700 t/m 712 Rv (I)•  711 Rv  •  Gegronde vrees•  712 Rv  •  Van toepassing zijnde artikelen uit 439-474 ...
491-500 Rv730-737 RvExecutie tot afgifte enconservatoir beslag tot afgifte/levering
Wat wil de verzoeker•  Afgifte en levering zijn in het geheel niet synoniem•  Afgifte mogelijk van zowel roerende en als...
Art. 491 ev, de executorialeafgifte•  Betekening vloeit voort uit 430 lid 3 Rv•  Onderscheid wel of niet uitvoerbaar bij...
Beslag tot verkrijging vanafgifte•  Altijd mogelijk, ook bij bewaarder uit hoofde van  voorafgaand beslag alhoewel daar...
Probleem•  Verhaal zoekende schuldeiser versus afgifte zoekende  executant•  Wat wil afgifte zoekende executant: is hi...
Probleem, vervolg•  Obligatoir recht op afgifte gaat gelijk op met  verhaalsrecht. Vaststellen vervangende  schadever...
Genus zaken•  Zeer uitzonderlijk•  Obligatoir recht, let op keuze mogelijkheid en 6:28/  gemiddelde kwaliteit
Landbouwgewassen I•  Het betreft onroerende zaken•  Het betreft bijna altijd een obligatoir recht, zakelijk zal  bijna...
Landbouwgewassen II•  Ook mogelijk bij schending zaai- en plantgoedwet•  Betekening aan hypotheekhoudster aan te bevelen...
Pandhoudersexecutie I•  Pandrecht kan bij authentieke akte (notarieel) of  onderhands worden gevestigd•  Bij not. akte...
Pandhoudersexecutie II•  Bij notariële akte beveltermijn vereist van 2 dagen•  Verlof van voorzieningenrechter kan ook d...
Pandhoudersexecutie III•  Pandhouder kan door gelegd verhaalsbeslag  heenbreken met handhaven voorrang, dus zelfs fiscaa...
Pandhoudersexecutie IV•  Positie derde verduidelijkt door Hof Den Bosch 11  november 2003 JOR 2004, 27•  Politiedwang ...
Conservatoir beslag totafgifte/ levering I•  Ieder recht dat tot afgifte/levering verplicht valt onder  730 Rv, dus net...
Curiosa•  Beslagen op genuszaken (731 Rv)•  Beslag op landbouwgewassen (732Rv)•  Beslag op vordering tot levering van r...
Deelgenoten-beslag•  Vordering kan gedaan worden door deelgenoten,  beperkt gerechtigde op aandeel deelgenoot (3:178) e...
Beslag tot levering•  Obligatoire aanspraken•  Niet bij titelgebreken of strijdigheid bij 1:88 BW. Let op  wanneer ver...
Pauliana-beslag (737 Rv)•  Enkel conservatoir en bij registergoederen  (niet registergoederen (voor definitie: 3:10 BW)•...
ATW artikel 1 Lid 1•  Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag,  zondag of algemeen erkende feestdag eindigt...
ATW artikel 2•  Een in een wet gestelde termijn van ten minste drie  dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin...
Enkele voorbeeldenBetekening & Bevel  BeslagdagWoensdag       ZaterdagDonderdag      DinsdagVrijdag     ...
Enkele voorbeeldenBeslag roerend  OverbetekeningDinsdag     VrijdagWoensdag     MaandagDonderdag    MaandagV...
Enkele voorbeeldenCons. beslag  Inst. hoofdzaakDonderdag   VrijdagVrijdag    ZaterdagZaterdag    Maandag    ...
Aandachtspunten•  Let op !!!!•  2e paasdag, 2e pinksterdag etc !!!!!•  Art. 1 lid 2 ATW  •  Geldt niet voor terugre...
Wilbert van de DonkDeel 2: Bewijsbeslag / 3e Beslag
Bewijsbeslag: hoe enwat…•  De historie vanuit 843a•  Europese ontwikkelingen: 1019 ev•  De praktijk sinds 2006•  Het a...
De historie vanuit 843a•  Basis ligt in 843 a Rv:  [1.] Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn  kosten ...
De historie vanuit 843a•  Verzoek conservatoir beslag:  haar verlof te verlenen, om onder gerequestreerden op  de in ...
De historie vanuit 843a•  Jurisprudentie:•  (recht op inzage na gelegd beslag)•  5.1.  bepaalt dat de gerechtelijk bewa...
Bewijsbeslag: hoe enwat…•  Beslag tot afgifte moet leiden tot recht op inzage.•  Beslaglegger heeft pas recht op afgifte...
Europese ontwikkelingen:1019 ev•  Artikel 1019a  1. Een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens  inbreuk op een rec...
Europese ontwikkelingen:1019 ev•  Artikel 1019b  1. De voorzieningenrechter kan verlof verlenen (etc) Tot  deze maatr...
Europese ontwikkelingen:1019 ev•  Artikel 1019b  2. De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop  beschrijving plaatsv...
Europese ontwikkelingen:1019 evArtikel 1019cConservatoir beslag tot bescherming van bewijs wordt gelegd metovereenkomstige...
Europese ontwikkelingen:1019 ev•  Beslagsyllabus februari 2011 :  •  Conservatoir beslag tot bescherming van bewijs wo...
Europese ontwikkelingen:1019 ev/jurisprudentie•  LJN: BA9615,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem,  156096 (1 juni 200...
Europese ontwikkelingen:1019 ev/jurisprudentie•  LJN: BA9615,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem ,  156096 (1 juni 20...
Het arrest Hof Leeuwardenaugustus 2009 1•  LJN: BJ4901 :  8. Het Nederlandse burgerlijke procesrecht kent geen algemene...
Het arrest Hof Leeuwardenaugustus 2009 2•  11. Het hof stelt voorts vast dat de wet amper regels  stelt over hoe de bes...
Het arrest Leeuwardenaugustus 2009 3•  12. Artikel 444 Rv, eerste lid, bepaalt dat de deurwaarder ter  inbeslagneming t...
Het vonnis vzr RbRotterdam (LJN BJ7141)•  Een van de aangevoerde redenen voor opheffing van  beslag is, dat het beslag n...
Vonnis vzr Rb Haarlem 28juli 2011 (LJN BR4466) 1•  Deurwaardersrenvooi.•  a. Mag er beslag worden gelegd op de onder pun...
Vonnis vzr Rb Haarlem 28juli 2011 (LJN BR4466) 2•  12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de  deurwaarder besla...
Vonnis Vzr. Haarlem 28 juli2011 (LJN BR4466) 3•  Ten aanzien van het laatste geschilpunt – mag er wel of niet  gedurend...
Het consultatiedocument•  843a en b vervallen;•  De regeling wordt toegevoegd als § 3a “Inzage, afschrift  of uittreks...
Problemen uitjurisprudentie 1•  Lange tijd bleken processen-verbaal van deurwaarders  heel globaal op dit punt. (bijvoo...
Problemen uitjurisprudentie 2•  Het zomaar kopiëren (integraal) van een harde schijf lijkt  te worden afgestraft, terwi...
Verkoop van een PC metdata•  Beslag op computer•  Indien bij een executoriaal beslag op de roerende zaken  computers e...
Beslag ondernotariskantoor•  Wie heeft gelden onder zich versus wie verplichtingen  heeft•  Prive-personen, maatschapp...
Beslagvrije VoetWijzigingen per 1 januari 2012 (WWB)
Artikel 475d lid 5•  ziektekosten:  De beslagvrije voet wordt verhoogd met:  a. de premie van een door de schuldenaar...
Voorbeeld verhoging i.v.m.ziektekosten•  Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel)  alleenstaande        ...
Artikel 475d lid 5 -II•  woonkosten:  De beslagvrije voet wordt verhoogd met:  b. de voor rekening van de schuldenaar...
Maximale verhoging ivm woonkosten exartikel 475d lid 5 sub b(norm 01-01-2012)•  een, twee of meer persoonshuishouden jong...
Voorbeeld verhoging i.v.m.woonkosten - huurwoning•  Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel)  alleenstaande  ...
Voorbeeld verhoging i.v.m.woonkosten - koopwoning•  Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel)  alleenstaande  ...
Nieuwe WWB 2•  d. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of  stiefkind of, voor de toepassing van de artikelen 9...
Nieuwe WWB 3•  2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen  wordt onder meerderjarig kind niet verstaan het kind ...
Artikel 475d nieuw 1•  1. De beslagvrije voet bedraagt•  a. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt  als:•  1°...
Artikel 475d nieuw 2•  b. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als een  alleenstaande en een alleenstaande ou...
Artikel 475d nieuw 3•  2. De beslagvrije voet bedraagt:•  a. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt  als behor...
Artikel 475d nieuw 4•  b. in afwijking van het bepaalde onder a voor schuldenaren die  kunnen worden aangemerkt als beh...
Artikel 475d nieuw 5•  4°. een gezin dat uit twee meerderjarige personen bestaat,  waarvan een persoon 18, 19 of 20 jaa...
Artikel 475d nieuw 6•  3. Voor zover het een gezin betreft, wordt de beslagvrije  voet voor ten hoogste de helft vermin...
Groepen gezin o.g.v. artikel475d nieuwlid 2	Gezina alle meerderjarige gezinsleden 21 tot 65           1313.85gez...
Artikel 475g opnieuwbezien•  1.	 Een schuldenaar is verplicht aan een deurwaarder  die gerechtigd is tegen hem beslag t...
Artikel 475g opnieuwbezien - II•  Mag voor het correct vaststellen van de beslagvrije voet  een adres-GBA worden genome...
Voorbeelden wijzigingen•  Voorbeeld 1:  Moeder met een kind van 16 en een kind van 18 jaar  die studeert (totaal inko...
Voorbeelden wijzigingen 2•  Voorbeeld 3:  Moeder met een kind van 18 en een kind van 20 die  allebei studeren (totaal...
Cessie en beslag•  HOGE RAAD 10 januari 1992, NJ 1992/744:•  De regel komt erop neer dat een overdracht of  verpanding...
Samenloop conservatoir enexecutoriaal beslag•  LJN: BI9961, Rechtbank Amsterdam , 428795 / KG ZA  09-1136 AD/MV (Mander...
Verrekening naderdenbeslag•  Art. 6: 130 lid 1 en 2 B.W.:  “Is op een vordering beslag gelegd, dan is de  schuldenaar...
Rb. Maastricht 25-8-1994,V-N 1994, 2838.•  Art. 19 Invorderingswet 1990 doorkruist het systeem  van art. 478 Rv. De der...
De Verklaring•  het formulier in tweevoud•  de toelichting•  andere verklaringen accepteren ?•  beslagvrije voet in ex...
Het tijdstip van verklaren•  Art. 476a Rv. bepaalt nadrukkelijk: "zodra vier weken  zijn verstreken na het leggen van h...
Problemen omtrent deverklaring•  De derde doet in het geheel geen verklaring•  De derde verklaart wel, maar de beslagleg...
De derde doet in het geheel geenverklaring (art. 477a lid 1 Rv.)•  gevorderd kan (en dient te) worden om de derde te  v...
De derde verklaart wel, maar debeslaglegger betwist de verklaring (art.477a lid 2 Rv.)•  vervaltermijn van twee maanden (...
De derde verklaart en de beslaglegger isaccoord, maar de derde draagt niet af(art. 477a lid 4 Rv.)•  vorderen dat de derd...
De bevoegde rechter•  Art. 477a lid 5 Rv.:"Tot kennisneming van de in dit artikel  bedoelde vorderingen is de rechtbank...
AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso     Leuvenlaan 59     6229 GX Maastricht     Carlo Eussen     06 - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masterclass beslagrecht i

3,317 views

Published on

Masterclass Beslagrecht I met als onderwerpen: Conservatoir en Executoriaal beslag. Bewijsbeslag, Afgifte en 3e Beslag.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Masterclass beslagrecht i

 1. 1. MasterclassBeslagrecht IJeroen Nijenhuis / Wilbert van de Donk / Carlo Eussen
 2. 2. Programma13:30Deel 1: Jeroen Nijenhuis15:00Pauze15:30Vervolg16:00Deel 2: Wilbert van de Donk
 3. 3. Jeroen NijenhuisDeel 1: Algemene regels / Conservatoir (Afgifte)
 4. 4. Tenuitvoerlegging: algemeendeel en roerende zaken• Rechtsvordering • 64 • 430 t/m 474 • 700-712 • 853-861 • 1077• Algemene termijnenwet
 5. 5. Te volgen route :• Boek 3 • 1 t/m 10 • 45 ev • 80 - 98 • 107 ev • 236 – 258 • 276 – 295• Boek 5: 3 & 20• Boek 7: 45 & 600
 6. 6. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 430 • Lid 1 welke titels • Authentieke akte • Lid 2 • Uitzondering EET, buitenlandse EBB en Small- claims uitspraken, bijzondere titels • Lid 3 verplichte betekening (sanctie tenuitvoerlegging is nietig) • Ook altijd bevel verplicht ?
 7. 7. Is het stuk wel een titel?• In principe enkel condemnatoire veroordeling: wat te doen met executie van echtscheidingsconvenanten, titels enkel tegen V.O.F. (Hamer arrest), blote vernietiging in appel• Titel executabel tegen rechtsopvolgers?• Titel executabel tegen derden?• Wat te doen met bankhypotheken: Rabo Visser 26 juni 1992 NJ 1993, 449• Eenzijdige notariële aktes
 8. 8. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 431 • Lid 1 geen buitenlandse titels behoudens bepaalde in art 985-994 • Lid 2 opnieuw behandeld in voor Nederlandse rechter • Uitzonderingen EET, EBB & EGV • Art 40 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en art. 5 Invoeringswet openbare lichamen BES Vonnissen, door de rechter in Nederland, Curacao, St. Maarten, Aruba en de BES eilanden gewezen, en bevelen, door rechters uitgevaardigd, grossen van authentieke akten, aldaar verleden, kunnen in het gehele Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het land, waar de tenuitvoerlegging plaats vindt (geen letterlijke tekst!)
 9. 9. Executie binnen EU voortitels uit EU staten• Titels tot 1 maart 2002 EEX Verdrag• Titels vanaf 1 maart 2002 EEX-Vo: • art. 47 lid 1 geeft mogelijkheid tot conservatoir beslag ex art. 700 RV tot verlenen exequatur • art. 47 leden 2 en 3: gedurende termijn rechtsmiddel enkel bewarende maatregelen. Het exequatur is daar ex lege titel voor • na verstrijken termijn rechtsmiddel executoriaal beslag• Onbetwiste vorderingen vanaf 21 januari 2005 EET mogelijk
 10. 10. Toepassing art. 47 EEX:aanvang executie• Artikel 47: bewarende (en voorlopige) maatregelen• Fase A: Vanaf datum rechterlijke beslissing in F1 • Voorlopige of bewarende maatregelen conform recht F2 (op aanvraag executant; exequatur in F2 niet vereist, mits beslissing F1 conform EEX vatbaar voor erkenning in F2) (artikel 47 lid 1)• Fase B: Vanaf datum exequatur in F2 tot einde rechtsmiddelentermijn in F2 / datum uitspraak op rechtsmiddel in F2 • Bewarende maatregelen conform recht F2 (volgt uit exequatur F2; geen nader rechterlijk verlof F2 vereist) (artikel 47 leden 2-3)• Fase C: Vanaf einde fase B • Executoriale fase in F2
 11. 11. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 431a • Overgang betekenen (aanzeggen, bij exploot mag ook omdat er soms niets valt te betekenen) • Sanctie : nietigheid van de na overgang verrichte executiehandelingen • 2:18 BW
 12. 12. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 432 • Geen tenuitvoerlegging tegen 3e (geen enkele actie mag waar een 3e bij is betrokken bijv 461d, aandelen, 444a) • Geldt niet voor onherroepelijke titels • Geldt alleen voor vonnissen (dus niet voor notariële akte, dwangbevelen, beschikkingen)
 13. 13. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 434 • Overhandiging van titel aan deurwaarder = Machtiging aan deurwaarder alle executiehandelingen te doen BEHALVE lijfsdwang hiervoor wordt een bijzondere (lees: aparte) volmacht vereist
 14. 14. Art. 470 en Art. 435• 470 lid 1 : niet verder gaan met verkoop dan nodig is om verschuldigde te voldoen• 470 lid 2 : geëxecuteerde kan volgorde van verkoop in beslag genomen goederen bepalen.• 435 lid 1 : het staat de executant vrij te gelijker tijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen, waartoe hij bevoegd is zijn vordering te verhalen. (zie wel art 521)
 15. 15. Art. 470 en 435 lid 1• Te weinig in beslag nemen kan recht schuldenaar 470 lid 2 teniet doen.• Te veel is strijdig met proportionaliteit (denk aan Nationale Ombudsman).• Vraag : als geëxecuteerde beweert geen eigenaar te zijn moet de deurwaarder die zaken dan buiten beslag houden (ja/nee en waarom)
 16. 16. Uitleg Art. 435 lid 2 en 3• Lid 2 • Beslag kan alleen ten laste van iemand worden gelegd op grond van een tegen hem gewezen titel • Deze titel zal een titel zijn waarbij een ander moet worden gehengen en gedogen • Binnen acht dagen betekenen beslag aan schuldenaar.
 17. 17. Uitleg Art. 435 lid 2 en 3• Lid 3 • Beslag ten laste van schuldenaar (ook bij voorkennis dat zaak aan een ander toebehoort!!) • Binnen acht dagen betekenen beslag aan ander (of onverwijld na kennisverkrijging). • Ander kan voordat acht dagen na betekening zijn verstreken zich verzetten • Beslag converteert naar conservatoir • Executie kan pas plaatsvinden na verkregen titel tegen deze ander om executie te dulden. • Geen onderzoeksplicht naar eventuele rechten van derden voor deurwaarder of executant. • Geen termijn instellen hoofdzaak, het kan dus zijn dat beslagene zelf in actie moet komen bij talmen beslaglegger
 18. 18. Opmerkingen bij Art. 435• Zie ook : • Artikelen • 3:276 BW • 3:284 BW • 3:285 BW • 3:287 BW • 3:292 BW • Artikel 708 Rv • Artikel 565 lid 5 Rv
 19. 19. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 436 • Geen beslag op goederen bestemd voor openbare dienst • Toch beslag 438 lid 2 (door beslagene) • Twijfel bij deurwaarder 438 lid 4 alleen executoriaal • Bij conservatoir 705 lid 3 jo 438 lid 4 • Beslag bij ambassade art 3a gerechtsdw wet • Zie Rechtbank Leeuwarden 27 mei 2009 LJN BI5222• Art 437 • Analoge toepassing regels op executie van beperkt recht of aandeel
 20. 20. Alg. Regels 430 – 438b Rv• Art 438 executiegeschillen • Lid 4 deurwaardersrenvooi • Let op sanctie (laatste regel) • Lid 5 dagvaarding door 3e van zowel executant als geëxecuteerde• Art 438a • Lid 2 welke verzoekschriften kan ook een deurwaarder indienen• Art 438b • Toepasselijkheid 64Rv voor andere handelingen dan doen van exploot, zie Gerechtshof Leeuwarden 21 oktober 2008 LJN BG3275
 21. 21. Beslag bij een derde(461D)• Beslagrecht is een gesloten systeem: NJ 51,525; dus of beslag op roerende zaken of onder derden. Beslag op roerende zaken die bij een derde staan kan tot problemen leiden want 444 Rv is niet toegestaan• De derde kan zich op een recht beroepen of in geval van twijfel altijd formulieren betekenen (mogelijk verval van het beslag!!!)
 22. 22. Beslag bij/onder derde 1Vraag met betrekking tot beslag bij/onder derden.Laatst heb ik enige beslagen gehad waarbij beslag roerend bij een derde ofonder een derde speelde. Omdat ik dit een onderwerp vind waarbij deopdrachtgever vaak iets wil dat net wel of net niet kan, breng ik het in.Vooral de scheiding tussen artikel 444a Rv en 461d Rv. Ik heb eens eenverlof gehad om conservatoir derdenbeslag te leggen onder een derde oproerende zaken die zich in een loods bevonden die achter het pand van dedebiteur was gelegen. Opdrachtgever gaf aan dat die loods feitelijk doormedewerkers van debiteur kon worden betreden via een achteruitgang inhet pand van debiteur. Hij wenste dat wij zouden constateren bij het leggenvan het beslag of inderdaad die zaken daar aanwezig waren door de loodste betreden van de derde.Ik had cliënte tevoren gewezen op het feit dat het verlof geen toestemminggaf tot het leggen van beslag op roerende zaken bij die derde. Ter plaatseheb ik wel getracht iemand te spreken bij de derde die mij kon verklaren ofkon tonen of de zaken van het derdenbeslag aanwezig waren. Toen datniet lukte, heb ik mij beperkt tot het afgeven van de stukken van hetderdenbeslag.
 23. 23. Beslag bij/onder derde 2Later heb ik de toelichting op de artikelen 444a en 461d Rv er nogop nageslagen. Onderscheid wordt gemaakt tussen 444a waarbijde zaak zich niet in handen van de derde bevindt en 461d, waarbijdat wel het geval is. Kunnen jullie aan de hand van concretevoorbeelden uit de praktijk of jurisprudentie gevallen besprekenwaarin 444a rv toegepast kon worden (anders dan bij een bankkluis) en waarin juist 461d Rv toegepast kon worden. Ik kon weinigjurisprudentie vinden op dit onderwerp. Ik bedacht me zelf nog dat444a Rv bijvoorbeeld bij opslagfirma’s als Shurguard en Citybox kanworden gebruikt. Als ik bijvoorbeeld een opdracht krijg om beslagroerende te leggen op zaken in een loods van een derde waardebiteur toegang toe heeft, kan ik dan 444a Rv en dus politiedwangtoepassen in plaats van dat ik aangewezen ben op 461d Rv, waarbijdat niet kan? Het punt is vaak dat de opdrachtgever wenst dat hetbeslag wordt gelegd, hetzij zonder, hetzij met hulp van een HOvJ.Hoe zit het bijvoorbeeld met van die enorm grote Warehouses of op-en overslagbedrijven of als beslag moet worden gelegd tijdens eenevenement in een congres- of beursgebouw?
 24. 24. Artikelen 463 t/m 474 Rv (I)• 463 t/m 463 b Rv • Verkoop in het openbaar • Zaken mogen, voor de verkoop, naar elders worden verplaatst • Maak voorwaarden om (scherts) biedingen te kunnen weigeren• 464 Rv • Aanslaan biljetten • (plaats, dag en uur van verkoop en aard van de zaken)• 465 Rv • Na 449 en tenminste 4 dagen voor verkoop
 25. 25. Artikelen 463 t/m 474 Rv(II)• 466 Rv • Aankondiging in plaatselijk dagblad behalve indien opbrengst klaarblijkelijk < € 180,--• 467 Rv • Aantekening aanslaan biljetten en bekendmaking verkoop aan de voet van het proces verbaal
 26. 26. Artikelen 463 t/m 474 Rv(III)• 469 Rv • Bij opbod of opbod en dan afmijning • Lees rest artikel aandachtig door • 474 Rv • Deurwaarder is verantwoordelijk voor opbrengst en voldoet onverwijld de kosten van de executie • Vermelden van namen en woonplaatsen van de kopers in proces verbaal
 27. 27. Verdere aandachtspuntenbij verkoop• Goud, zilver en platina bij waarborg aanmelden• Opletten of beslagene btw-plichtig is of het kan zijn• De deurwaarder moet goed opletten zodat insolvente bieders kunnen worden geweerd!
 28. 28. Artikelen 700 t/m 712 Rv (I)• 700 Rv • wie bevoegd (denk aan shoppen) • Instellen hoofdzaak tenminste 8 dagen na beslag (vrz rechter bepaalt)• 702 Rv • Conform voorschriften executoriaal beslag• 709 Rv • Bewaring alleen met verlof• 710a Rv • Welke verzoekschriften kunnen door een deurwaarder worden ingediend ?
 29. 29. Artikelen 700 t/m 712 Rv (I)• 711 Rv • Gegronde vrees• 712 Rv • Van toepassing zijnde artikelen uit 439-474 let op ook 440 (cfm 702)
 30. 30. 491-500 Rv730-737 RvExecutie tot afgifte enconservatoir beslag tot afgifte/levering
 31. 31. Wat wil de verzoeker• Afgifte en levering zijn in het geheel niet synoniem• Afgifte mogelijk van zowel roerende en als onroerende zaken maar volgens opschrift titel enkel van roerende zaken niet registergoederen• De conservatoire variant is veel ruimer en houdt ook de verdelingsactie en pauliana in
 32. 32. Art. 491 ev, de executorialeafgifte• Betekening vloeit voort uit 430 lid 3 Rv• Onderscheid wel of niet uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen of beschikkingen. Enkel dus voor die titels nihilstelling termijn, er moet dus wel bevel worden gedaan zij het met een nihil termijn• Afgifte is geen beslag
 33. 33. Beslag tot verkrijging vanafgifte• Altijd mogelijk, ook bij bewaarder uit hoofde van voorafgaand beslag alhoewel daar derde beslag voorkeur verdient gezien art. 461 D• Vereist als executant bewaring toepast• Enige mogelijkheid als maatregelen ter conservatie genomen moeten worden als er al beslag ligt want eerder beslag blokkeert afgifte• Als er eerder conservatoir beslag is gelegd gaat dit als art. 735 lid 2 is vervuld over in dit beslag
 34. 34. Probleem• Verhaal zoekende schuldeiser versus afgifte zoekende executant• Wat wil afgifte zoekende executant: is hij eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde, auteursrechtelijk beschermd, dan wel rechthebbende op grond van contractueel beding?• Belangrijk is dat 492 lid 1 Rv geen uitzonderingen kent, ongeacht het recht van de executant (obligatoir dan wel zakelijk)
 35. 35. Probleem, vervolg• Obligatoir recht op afgifte gaat gelijk op met verhaalsrecht. Vaststellen vervangende schadevergoeding kan zeer belangrijk zijn al is het maar om problemen bij een rangregeling te voorkomen• Afgifte executant (koper) kan verhaal zoekende schuldeiser uitkopen, subrogeren en vervolgens koopprijs verrekenen• Geschillen moeten worden opgelost via 497 Rv
 36. 36. Genus zaken• Zeer uitzonderlijk• Obligatoir recht, let op keuze mogelijkheid en 6:28/ gemiddelde kwaliteit
 37. 37. Landbouwgewassen I• Het betreft onroerende zaken• Het betreft bijna altijd een obligatoir recht, zakelijk zal bijna niet kunnen gezien bv art. 5:20 BW• Beslag op onroerende zaak of het recht maar met aantekening dat het beslag enkel tav planten of vruchten werkt. Door afscheiding vindt conversie plaats in beslag roerende zaken en moet inschrijving bij het kadaster worden doorgehaald. Beslag onder verpachter niet voorstelbaar.
 38. 38. Landbouwgewassen II• Ook mogelijk bij schending zaai- en plantgoedwet• Betekening aan hypotheekhoudster aan te bevelen, al was het maar om schade-acties te voorkomen• Aanstelling rurale bewaarder mogelijk
 39. 39. Pandhoudersexecutie I• Pandrecht kan bij authentieke akte (notarieel) of onderhands worden gevestigd• Bij not. akte is moment passeren akte beslissend, niet het moment van ontstaan schuld. Bij onderhandse akte moment registratie. Zie 3:231. Bepaalbaarheid vordering is cruciaal.• Standaardarresten HR 25 februari 1955, NJ1955, 711 en 16 juni 2000 NJ 2000, 733 (Asser pag 34)
 40. 40. Pandhoudersexecutie II• Bij notariële akte beveltermijn vereist van 2 dagen• Verlof van voorzieningenrechter kan ook door gdw worden uitgelokt• Onduidelijk is en blijft of vooraf moet worden betekend. Art. 496 lid 2 4e zin is niet echt duidelijk, de MvT verwijst naar 702 Rv. Moet nu wel of geen bevel worden gedaan en is 430 lid 3 Rv van toepassing?
 41. 41. Pandhoudersexecutie III• Pandhouder kan door gelegd verhaalsbeslag heenbreken met handhaven voorrang, dus zelfs fiscaal bodembeslag• Let op toepasselijkheid 457 Rv
 42. 42. Pandhoudersexecutie IV• Positie derde verduidelijkt door Hof Den Bosch 11 november 2003 JOR 2004, 27• Politiedwang met verlof tegen niet-schuldenaar uiterst dubieus: derde-beslag tot verkrijging van afgifte lijkt aangewezen weg (500 Rv).• Art. 500 Rv geldt voor alle executanten, niet enkel voor pandhouders
 43. 43. Conservatoir beslag totafgifte/ levering I• Ieder recht dat tot afgifte/levering verplicht valt onder 730 Rv, dus net als bij executoriaal maar let wel op dat 734 Rv niet 490-500 Rv van toepassing verklaart maar de regels voor de conservatoire verhaalsbeslagen• Zakelijke opvordering tegen iedereen, vide 5:2 BW. Obligatoire vordering uiteraard enkel tegen contractant
 44. 44. Curiosa• Beslagen op genuszaken (731 Rv)• Beslag op landbouwgewassen (732Rv)• Beslag op vordering tot levering van registergoed (let op 475 A lid 3 en inschrijving bij kadaster om levering door derde in strijd met beslag te blokkeren)
 45. 45. Deelgenoten-beslag• Vordering kan gedaan worden door deelgenoten, beperkt gerechtigde op aandeel deelgenoot (3:178) en schuldeiser cfm 3:180 BW• Aantasten deelgenootschap ronduit problematisch en eigenlijk enkel mogelijk bij eenvoudige gemeenschapppen• Beslagen tot toedeling, dus geen executoriaal beslag of verval na 6 maanden cfm 735 Rv
 46. 46. Beslag tot levering• Obligatoire aanspraken• Niet bij titelgebreken of strijdigheid bij 1:88 BW. Let op wanneer vernietigings- actie geboden is en dus geen beslag• Geen executoriale variant, let wel op 433 Rv jo 3:300/3:301 BW en fatale termijn van 6 maanden• Geen toepasselijkheid van 505 lid 3 Rv• Vormerkung ex art. 7:3 BW doorkruist leveringsactie
 47. 47. Pauliana-beslag (737 Rv)• Enkel conservatoir en bij registergoederen (niet registergoederen (voor definitie: 3:10 BW)• Hybride-beslag: overgang pauliana met zakelijk karakter -> verhaalsbeslag• Vernietigingsactie tegen zowel vervreemder als verkrijger. Let ook op geldvordering!!• Geen inschrijving vonnis in kadaster: relatieve werking!!!
 48. 48. ATW artikel 1 Lid 1• Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
 49. 49. ATW artikel 2• Een in een wet gestelde termijn van ten minste drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
 50. 50. Enkele voorbeeldenBetekening & Bevel BeslagdagWoensdag ZaterdagDonderdag DinsdagVrijdag DinsdagZaterdag Dinsdag
 51. 51. Enkele voorbeeldenBeslag roerend OverbetekeningDinsdag VrijdagWoensdag MaandagDonderdag MaandagVrijdag Dinsdag
 52. 52. Enkele voorbeeldenCons. beslag Inst. hoofdzaakDonderdag VrijdagVrijdag ZaterdagZaterdag Maandag (art. 64 Rv)
 53. 53. Aandachtspunten• Let op !!!!• 2e paasdag, 2e pinksterdag etc !!!!!• Art. 1 lid 2 ATW • Geldt niet voor terugrekening
 54. 54. Wilbert van de DonkDeel 2: Bewijsbeslag / 3e Beslag
 55. 55. Bewijsbeslag: hoe enwat…• De historie vanuit 843a• Europese ontwikkelingen: 1019 ev• De praktijk sinds 2006• Het arrest Leeuwarden augustus 2009, het vonnis van de rechtbank Rotterdam• Het consultatiedocument
 56. 56. De historie vanuit 843a• Basis ligt in 843 a Rv: [1.] Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. [2.] De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft
 57. 57. De historie vanuit 843a• Verzoek conservatoir beslag: haar verlof te verlenen, om onder gerequestreerden op de in punt (…) beschreven adressen conservatoir beslag tot afgifte te leggen op de in punt (…) genoemde bescheiden, waaronder mede te verstaan op gegevensdragers aangebrachte gegevens, die betrekking hebben op d.e rechtsbetrekking tussen, partijen en/of de rechtsbetrekking bestaande uit de door gerequestreerden gepleegde onrechtmatige daad, één en ander zoals in liet verzoekschrift nader is beschreven;
 58. 58. De historie vanuit 843a• Jurisprudentie:• (recht op inzage na gelegd beslag)• 5.1.  bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder van de ten processe bekende in beslag genomen bescheiden, al dan niet met inschakeling van een deskundige, aan mBlox inzage zal verschaffen in die bescheiden die betrekking hebben op de periode na 1 juli 2005 en informatie bevatten betreffende de financiële positie van verweerders en de geldstromen tussen verweerders onderling, waarbij geldt dat van het recht op inzage is uitgezonderd informatie aangaande het privéleven van verweerders sub 4. of 5., alsmede informatie betreffende de contacten tussen verweerders en hun raadsman,• 5.2.  bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder de bescheiden waarin aan mBlox inzage zal worden verleend eveneens zal toesturen aan mr. M. de Vries te Hilversum (etc)
 59. 59. Bewijsbeslag: hoe enwat…• Beslag tot afgifte moet leiden tot recht op inzage.• Beslaglegger heeft pas recht op afgifte van de beslagen bescheiden nadat dit in rechte is komen vast te staan. Daarom is dit beslag niet mogelijk zonder gerechtelijke bewaargeving.• De bewaarder/deskundige speelt ook een belangrijke rol in de selectie van gegeven.
 60. 60. Europese ontwikkelingen:1019 ev• Artikel 1019a 1. Een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a. 2. In de procedure op de voet van artikel 843a kan ook overlegging gevorderd worden van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt. 3. De rechter de vordering af voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Artikel 843a, vierde lid, is niet van toepassing.
 61. 61. Europese ontwikkelingen:1019 ev• Artikel 1019b 1. De voorzieningenrechter kan verlof verlenen (etc) Tot deze maatregelen ter bescherming van bewijs kunnen behoren, naast de reeds in de wet geregelde maatregelen, conservatoir bewijsbeslag (1), gedetailleerde beschrijving (2) en monsterneming (3) ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten.
 62. 62. Europese ontwikkelingen:1019 ev• Artikel 1019b 2. De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop beschrijving plaatsvindt of monsters worden genomen en wat met de monsters dient te gebeuren. 3. Deze maatregelen worden genomen zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord (ex parte), met name indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat. 4. Verlof tot het treffen van de gevraagde maatregel wordt niet gegeven voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.
 63. 63. Europese ontwikkelingen:1019 evArtikel 1019cConservatoir beslag tot bescherming van bewijs wordt gelegd metovereenkomstige toepassing van de voorschriften betreffendemiddelen tot bewaring van zijn recht, met uitzondering van artikel 709,derde lid.Artikel 1019d1. Beschrijving geschiedt door een deurwaarder ter plaatse waar dezaken, bedoeld in artikel 1019b, eerste lid, zich bevinden. Dedeurwaarder zal de zaken op het door hem daarvan onverwijld op temaken procesverbaal nauwkeurig beschrijven met opgave van hunbeweerdelijk inbreukmakende kenmerken, getal, gewicht en maatovereenkomstig hun aard. Tot deze beschrijving kan ook behoren hetop enigerlei wijze vastleggen van de zaken op beeld- ofgeluidsmateriaal dat wordt gevoegd bij het proces-verbaal en daarvandeel uitmaakt. Het proces-verbaal vermeldt het rechterlijk verlof. Deartikelen 440, tweede lid, 443, 444, 444a en 444b zijn vanovereenkomstige toepassing.
 64. 64. Europese ontwikkelingen:1019 ev• Beslagsyllabus februari 2011 : • Conservatoir beslag tot bescherming van bewijs wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van zijn recht, met uitzondering van artikel 709, derde lid.• Praktijkproblemen: • Van belang dat beslagobject(en) voldoende is/zijn bepaald. Hoe ver gaat de onderzoeksplicht bij beslaglegging ? • Hoe zijn gegevens(dragers) eigenlijk te kwalificeren? • Voor bewaargeving gelden richtlijnen van de Voorzieningenrechter • Voor zover het gegevens(dragers) betreft: forensische copie • Voor zover het fysieke bescheiden betreft: kopie ter plaatse of binnen 7 uur na beslaglegging te retourneren.
 65. 65. Europese ontwikkelingen:1019 ev/jurisprudentie• LJN: BA9615,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 156096 (1 juni 2007)• Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot Titel 15 Rv kan worden afgeleid dat het doel van een conservatoir (bewijs)beslag uitsluitend is om bewijsstukken veilig te stellen en dus de bestaande situatie te conserveren en niet om de beslaglegger de mogelijkheid te bieden om met het beslag inhoudelijk kennis te doen nemen van bewijsstukken en daarover de beschikking te krijgen. Het is vervolgens aan de bodemrechter na een contradictoir debat om te beslissen wat er met de in beslaggenomen stukken moet gebeuren (zie o.a. TK 2005-2006, nr. 6, blz 8-9). Een verlof tot het leggen van bewijsbeslag kan dus niet automatisch ook een inzagerecht inhouden voor de beslaglegger.
 66. 66. Europese ontwikkelingen:1019 ev/jurisprudentie• LJN: BA9615,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 156096 (1 juni 2007)• Te gedetailleerde beschrijving van in beslaggenomen stukken. De inhoud van het rapport benadert kopieën van de ingeziene stukken en dat is in het kader van een gedetailleerde beschrijving van bescheiden niet de bedoeling, zoals blijkt uit de memorie van toelichting (TK 2005-2006, nr. 3, blz 22): Het kopiëren van de administratie of andere op de inbreuk betrekking hebbende documenten behoort niet tot de mogelijkheden van de beschrijving. Het maken van een beschrijving is iets anders dan het maken van een één op één kopie. Daarvoor zal beslaglegging gevraagd moeten worden• De beschrijving van Astellas had beperkt dienen te blijven tot een omschrijving van hetgeen is ingezien, zodat het in een later stadium identificeerbaar is.
 67. 67. Het arrest Hof Leeuwardenaugustus 2009 1• LJN: BJ4901 : 8. Het Nederlandse burgerlijke procesrecht kent geen algemene regeling voor bewijsbeslag. Wel is artikel 1019c Rv het bewijsbeslag geregeld voor zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom. Het hof constateert dat het gelegde beslag door De Melker is gebaseerd op artikel 843a Rv en kennelijk mede op artikel 730 Rv. Volgens De Melker kan dit artikel dienen als een wettelijke grondslag voor bewijsbeslag. Ook vóór de inwerkingtreding van 1019c Rv op 1 mei 2007 zijn conservatoire bewijsbeslagen in intellectuele eigendomszaken gelegd, waarbij de rechtsgrond werd gezocht in artikel 730 Rv. Ook in andere niet-intellectuele eigendomsprocedures is in die bepaling een voldoende grondslag aanwezig geacht voor bewijsbeslagen, ook door enige gerechtshoven. In de door verschillende rechtbanken gehanteerde beslagsyllabus, waaraan door [appellant 1] en [appellant 2] is gerefereerd, staat over dit type beslag het volgende te lezen (versie februari 2009, pagina 20): "NB 8: Bewijsbeslag in niet-IE zaken (dat doorgaans wordt gebaseerd op artikel 730 Rv juncto 843a Rv) is naar de mening van het LOVC niet onmogelijk (besluit 13 juni 2008)."
 68. 68. Het arrest Hof Leeuwardenaugustus 2009 2• 11. Het hof stelt voorts vast dat de wet amper regels stelt over hoe de beslaglegging in een woning in zijn werk dient te gaan en minimale waarborgen aan de bewoner toekent. Indien artikel 730 Rv als uitgangpunt wordt genomen, dan geldt de eis van het voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter, voorgeschreven in artikel 700 Rv, eerste lid. Dit verlof betreft een summiere toets (artikel 700 Rv, tweede lid), waarbij het hof aantekent dat in het bekostigingsmodel voor de rechtspraak voor de beoordeling van een beslagrekest 7 minuten is gereserveerd voor de voorzieningenrechter, en 50 minuten voor ondersteunend personeel voor alle daarmee samenhangende handelingen. Het beslagrekest kan door elke advocaat worden ingediend, materiele eisen omtrent de juistheid van de inhoud zijn er niet. Voor de bevoegdheid tot het doorzoeken van een woning na een gegeven verlof geldt het volgende.
 69. 69. Het arrest Leeuwardenaugustus 2009 3• 12. Artikel 444 Rv, eerste lid, bepaalt dat de deurwaarder ter inbeslagneming toegang tot elke plaats heeft en dat hij, mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan, gesloten deuren en kasten mag openen. Wel zijn de artikelen 10 en 11 van de Algemene Wet op het binnentreden van overeenkomstige toepassing verklaard. Een nauwkeurige regeling die bepaalt in welke gevallen een doorzoeking toelaatbaar is, waar de grenzen van de doorzoeking liggen, hoe omgegaan moet worden met de belangen van derden in de woning, wie brieven mag openen en dergelijke, vergelijkbaar met artikel 95-113 Wetboek van Strafvordering, ontbreekt in het burgerlijke recht.• 14. Het hof is, alles in ogenschouw nemende, van oordeel dat de wettelijke grondslag waarop de civielrechtelijke huiszoeking in het kader van het gelegde bewijsbeslag berust, als ondeugdelijk moet worden beoordeeld. Deze niet toereikende regeling kan een zo grote inbreuk op het huisrecht als in de gevallen van [appellant 1] en [appellant 2] heeft plaats gevonden, niet rechtvaardigen. Het hof oordeelt voorts dat deze regeling onvoldoende "garanties adéquates et suffisantes contre les abus" biedt en dat niet gezegd kan worden dat deze voldoet aan het criterium "noodzakelijk in een democratische samenleving".
 70. 70. Het vonnis vzr RbRotterdam (LJN BJ7141)• Een van de aangevoerde redenen voor opheffing van beslag is, dat het beslag niet gelegd had mogen worden omdat de juridische basis daarvan niet deugt.• Weliswaar is juist dat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geen expliciete regeling voor bewijsbeslag (anders dan in zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten) kent, maar dit betekent naar voorlopig oordeel evenwel niet dat bewijsbeslag in het algemeen niet is toegestaan….
 71. 71. Vonnis vzr Rb Haarlem 28juli 2011 (LJN BR4466) 1• Deurwaardersrenvooi.• a. Mag er beslag worden gelegd op de onder punt 2 (pagina 10) genoemde bescheiden wanneer deze in digitale vorm worden aangetroffen.• b. Hoe moet de onder punt 1 (pagina 9) genoemde zin “alle bescheiden/bestanden die betrekking hebben op de rol van [A] in het Newmin project” worden gekwalificeerd in het kader van het definitieve beslag.• c. Wat mag in het proces-verbaal van bewijsbeslag worden vermeld in relatie tot het onder punt 4 (pagina 12) genoemde deel achter de laatste komma, “anders dan een indicatie van de relevantie aan de hand van de sub 1 genoemde zoektermen”.
 72. 72. Vonnis vzr Rb Haarlem 28juli 2011 (LJN BR4466) 2• 12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de deurwaarder beslag mag leggen op de onder punt 2 (pagina 10) genoemde bescheiden wanneer deze in digitale vorm worden aangetroffen, nu uit de Memorie van Toelichting bij artikel 843a Rv blijkt dat onder bescheiden tevens op een gegevensdrager aangebrachte gegevens wordt verstaan.• …. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter het volgende op. Het proces-verbaal van beslaglegging mag geen informatie over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden bevatten. Met Reprise en [A] is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekers er wel recht op en belang bij hebben om te weten of het beslag doel heeft getroffen. Dit brengt met zich dat in het proces-verbaal van bewijsbeslag mag worden vermeld, gespecificeerd naar elk van de onder 2 genoemde beslagobjecten, of het beslag doel heeft getroffen
 73. 73. Vonnis Vzr. Haarlem 28 juli2011 (LJN BR4466) 3• Ten aanzien van het laatste geschilpunt – mag er wel of niet gedurende het beslag overleg gevoerd worden met verzoekers over het aantal hits en het daarna uit te voeren combineren van zoektermen – heeft de deurwaarder zich op het standpunt gesteld dat inhoudelijk overleg met verzoekers gedurende het beslag over het aantal hits, niet in strijd is met de beschikking noch met de geheimhoudingsplicht…• De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van dit geschilpunt als volgt: Het is de deurwaarder niet toegestaan overleg te voeren met verzoekers over de wijze waarop hij beslag dient te leggen. Het is aan de deurwaarder om zelf te bepalen hoe hij met behulp van zoektermen, of een combinatie daarvan, de onder punt 2 van het petitum van het beslagrekest genoemde bescheiden vaststelt, waarbij het niet de bedoeling is dat hij daarbij verzoekers betrekt omdat dit al snel, onbedoeld, tot overdracht van de inhoud van de forensisch kopie kan leiden.
 74. 74. Het consultatiedocument• 843a en b vervallen;• De regeling wordt toegevoegd als § 3a “Inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden” en worden daarmee toegevoegd aan de “normale” bewijsmiddelen;• In de MvT wordt aangegeven dat bewijsbeslag ook mogelijk is.
 75. 75. Problemen uitjurisprudentie 1• Lange tijd bleken processen-verbaal van deurwaarders heel globaal op dit punt. (bijvoorbeeld: Een gele usb stick met data, een harde schijf met kenmerk en typenr. bevattende data etc. De rechtspraak lijkt hier niet meer genoegen mee te nemen.• Steeds vaker door beslagen door (Kort Geding) rechters worden opgeheven omdat sprake zou zijn van “fishingexpeditions”.• Rechters geven hierbij aan dat uit het proces-verbaal van het beslag niet is op te maken dat beslag is gelegd ten aanzien van waarvoor verlof is verleend. Zo werd recent een proces-verbaal “te globaal” geacht.• Dit lijkt niet te stroken met het specifieke karakter van een dergelijk beslag, waarbij juist niet expliciet mag worden aangegeven wat (al dan niet) werd aangetroffen. Is een globale verwijzing naar het verlof een oplossing?
 76. 76. Problemen uitjurisprudentie 2• Het zomaar kopiëren (integraal) van een harde schijf lijkt te worden afgestraft, terwijl dit juist nodig is om ook gewiste en verborgen bestanden zeker te stellen. Een oplossing zou kunnen zijn:• In het proces-verbaal goed verwijzen naar hetgeen volgens het verlof in beslag mag worden vernomen en aangeven dat het beslag zal worden beperkt tot die bestanden en dat wordt aangegeven hoe en waar de selectie zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
 77. 77. Verkoop van een PC metdata• Beslag op computer• Indien bij een executoriaal beslag op de roerende zaken computers en laptops in beslag worden (en eventueel direct al in bewaring worden genomen) is het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevensdragers en de gegevens om te gaan.• Bij een bewijsbeslag is het duidelijk dat de eisende/verzoekende partij en deurwaarder geen inzage heeft en mag hebben wat er aan gegevens vastgelegd is. Bij een executoriaal beslag zijn de vastgelegde gegevens in principe niet van belang, maar gaat het om de waarde die de roerende zaken vertegenwoordigen. Wat te doen indien het tot een executoriale verkoop komt?• De computer/laptop is voorzien van software en de eigenaar beschikt over de licenties. Er staat informatie op de computer/ laptop die alleen bestemd is voor de debiteur.• Moet er een volledige kopie (image) van de computer worden gemaakt voor de debiteur? Moet de harde schijf worden gewist?
 78. 78. Beslag ondernotariskantoor• Wie heeft gelden onder zich versus wie verplichtingen heeft• Prive-personen, maatschappen, NV die houder rekening zijn?• Het achterhaalde art 19 GDW• 1. De gerechtsdeurwaarder is verplicht bij een ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingeschreven kredietinstelling een of meer bijzondere rekeningen aan te houden op zijn naam met vermelding van zijn hoedanigheid, die uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig ten behoeve van derden onder zich neemt.• 2. De gerechtsdeurwaarder is bij uitsluiting bevoegd…
 79. 79. Beslagvrije VoetWijzigingen per 1 januari 2012 (WWB)
 80. 80. Artikel 475d lid 5• ziektekosten: De beslagvrije voet wordt verhoogd met: a. de premie van een door de schuldenaar gesloten ziektekostenverzekering, verminderd met de normpremie, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de zorgtoeslag, voor zover reeds begrepen in de bijstandsnorm zoals die voor de schuldenaar geldt ingevolge het eerste, tweede en vierde lid, en met de krachtens die wet ontvangen zorgtoeslag, telkens wanneer deze premie vervalt terwijl het beslag ligt;
 81. 81. Voorbeeld verhoging i.v.m.ziektekosten• Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel) alleenstaande € 815,90 Die BVV wordt verhoogd met : + de verschuldigde premie ziektekostenverzekering (b.v.) € 100,- -/- normpremie € 43,- -/- ontvangen zorgtoeslag € 34,- per saldo bedraagt de verhoging dus € 23,-- zodat de nieuwe beslagvrije voet wordt: € 838,90
 82. 82. Artikel 475d lid 5 -II• woonkosten: De beslagvrije voet wordt verhoogd met: b. de voor rekening van de schuldenaar komende woonkosten verminderd met ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag, voor zover de woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het bedrag, genoemd in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, met dien verstande dat de verhoging van de beslagvrije voet niet meer bedraagt dan het huurtoeslagbedrag waarop de schuldenaar, uitgaande van de laagste inkomenscategorie, krachtens artikel 21 van de Wet op de huurtoeslag ten hoogste aanspraak heeft.
 83. 83. Maximale verhoging ivm woonkosten exartikel 475d lid 5 sub b(norm 01-01-2012)• een, twee of meer persoonshuishouden jonger dan 23 jaar 149,42• eenpersoonhuishouden van 23 tot 65 jaar 333,85• eenpersoonhuishouden van 65 jaar en ouder 335,67• tweepersoonshuishouden van 23 tot 65 jaar 266,41• in geval van aangepaste woning 333,85• tweepersoonshuishouden waarbij 1 persoon ouder dan 65 jaar is en aandeel van de persoon van 65 jaar of ouder in het inkomen 50% of groter is 337,48• meerpersoonshuishouden van 23 tot 65 jaar 294,25• in geval van aangepaste woning 343,13• meerpersoonshuishouden waarbij ten minste 1 persoon 65 jaar of ouder is en aandeel van de personen van 65 jaar of ouder in het inkomen 50% of groter is 346,76• in geval van een of meer personen met handicap:• eenpersoonhuishouden jonger dan 23 jaar 333,85• tweepersoonshuishouden waarbij persoon met 266,41 handicap jonger dan 23 jaar is • in geval van aangepaste woning 333,85• meerpersoonshuishouden waarbij persoon met 294,25 handicap jonger dan 23 jaar is
 84. 84. Voorbeeld verhoging i.v.m.woonkosten - huurwoning• Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel) alleenstaande € 815,90• Die BVV wordt verhoogd met : + Huur (b.v.) € 458,50 -/- normhuur (17 lid 2 wet huurtoeslag) € 194,33 -/- ontvangen huurtoeslag€ 10,- per saldo bedraagt de verhoging dus € 254,17• zodat de nieuwe beslagvrije voet wordt: € 1070,07 De verhoging blijft onder de maximale verhoging voor een alleenstaande van € 333,85
 85. 85. Voorbeeld verhoging i.v.m.woonkosten - koopwoning• Beslagvrije voet volgens art. 475d lid 1 (tabel) alleenstaande € 815,90• Die BVV wordt verhoogd met : + Rente € 500,00 -/- normhuur (17 lid 2 wet huurtoeslag) € 194,33 -/- renteaftrek (teruggave) € 210,00• per saldo bedraagt de verhoging dus € 95,67• zodat de nieuwe beslagvrije voet wordt: € 911,57 De verhoging blijft onder de maximale verhoging voor een alleenstaande van € 333,85
 86. 86. Nieuwe WWB 2• d. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind of, voor de toepassing van de artikelen 9, 25, eerste lid, 26 en 30, tweede lid, het in Nederland woonachtige pleegkind, of, voor zover het een meerderjarig kind betreft, de echtgenoot van het eigen kind of stiefkind;• e. ten laste komend kind: het kind jonger dan 18 jaar voor wie aan de alleenstaande ouder of de gehuwde op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.
 87. 87. Nieuwe WWB 3• 2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder meerderjarig kind niet verstaan het kind wiens in aanmerking te nemen inkomen niet meer bedraagt dan € 1023,42 per maand, en dat:• a. uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt;• b. aanspraak kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of• c. voor een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in aanmerking komt.
 88. 88. Artikel 475d nieuw 1• 1. De beslagvrije voet bedraagt• a. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als:• 1°. een alleenstaande als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand, die jonger is dan 21 jaar: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 20, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand.• 2°. een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand, die jonger is dan 21 jaar: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand;
 89. 89. Artikel 475d nieuw 2• b. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als een alleenstaande en een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet werk en bijstand die 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar zijn:• 1°. indien het periodieke inkomen bij de beslaglegger bekend is: 90 procent van dat inkomen inclusief de vakantie-aanspraak, doch ten minste 90 procent van de norm, genoemd in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand en ten hoogste 90 procent van die norm nadat deze eerst is verhoogd met het bedrag genoemd in artikel 25, tweede lid, van die wet;• 2°. indien het periodieke inkomen niet bij de beslaglegger bekend is: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand;• c. een alleenstaande van 65 jaar of ouder en een alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 22, onderdeel a en b, van die wet.
 90. 90. Artikel 475d nieuw 3• 2. De beslagvrije voet bedraagt:• a. voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als behorend tot een gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van Wet werk en bijstand waarvan alle meerderjarige gezinsleden 18 jaar of ouder zijn doch jonger dan 65 jaar: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, eerste lid, van die wet.
 91. 91. Artikel 475d nieuw 4• b. in afwijking van het bepaalde onder a voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als behorende tot:• 1°. een gezin dat bestaat uit twee meerderjarige personen van 18 tot en met 20 jaar en waarbij er geen ten laste komende kinderen tot het gezin behoren: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, tweede lid, onderdeel a, onder 1, van de Wet werk en bijstand;• 2°. een gezin dat uit twee meerderjarige personen bestaat, waarvan een persoon 18, 19 of 20 jaar is en waarvan de andere persoon 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar is en waarbij er geen ten laste komende kinderen tot het gezin behoren: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, tweede lid, onderdeel b, onder 1, van de Wet werk en bijstand;• 3°. een gezin dat bestaat uit twee meerderjarige personen van 18, 19 of 20 jaar en waarbij er een of meer ten laste komende kinderen tot het gezin behoren: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, tweede lid, onderdeel a, onder 2, van de Wet werk en bijstand;
 92. 92. Artikel 475d nieuw 5• 4°. een gezin dat uit twee meerderjarige personen bestaat, waarvan een persoon 18, 19 of 20 jaar is en waarvan de andere persoon 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar is en waarbij er ten laste komende kinderen tot het gezin behoren: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, tweede lid, onderdeel b, onder 2, van de Wet werk en bijstand;• 5°. een gezin dat uit drie meerderjarige personen bestaat, waarvan twee personen, 18, 19 of 20 jaar zijn en waarvan een persoon 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar is en er geen ten laste komende kinderen tot het gezin behoren: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 21, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand;• c. voor schuldenaren die behoren tot een gezin waarvan een of meer gezinsleden 65 jaar of ouder zijn: 90 procent van de norm, genoemd in artikel 22, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand.
 93. 93. Artikel 475d nieuw 6• 3. Voor zover het een gezin betreft, wordt de beslagvrije voet voor ten hoogste de helft verminderd met het eigen, niet onder beslag liggende periodieke inkomen inclusief vakantie-aanspraak van de meerderjarige gezinsleden aan wie de bijstand samen met de schuldenaar zou kunnen toekomen.
 94. 94. Groepen gezin o.g.v. artikel475d nieuwlid 2 Gezina alle meerderjarige gezinsleden 21 tot 65 1313.85gezin van 2 meerderjarige personen waarbij b1 beide meerderjarige gezinsleden jonger dan 21 454b2 een meerderjarig gezinslid jonger dan 21 ander jonger dan 65 883.93b3 beide meerderjarige gezinsleden jonger dan 21 met kind(eren) 716.77b4 een meerderjarig gezinslid jonger dan 21 ander jonger dan 65met kind(eren) 1146.70gezin van 3 meerderjarige personen waarbijb5 2 meerderjarige gezinsleden jonger dan 21 ander jonger dan 65 1110.93c gezin waarbij een of meer meerderjarige gezinsleden ouder 65 1388.16
 95. 95. Artikel 475g opnieuwbezien• 1. Een schuldenaar is verplicht aan een deurwaarder die gerechtigd is tegen hem beslag te leggen, desgevraagd zijn bronnen van inkomsten op te geven. Een deurwaarder die beslag heeft gelegd, is verplicht hem op te geven hoeveel zijn beslagvrije voet bedraagt, berekend volgens artikel 475d, eerste lid.• 2. Zo lang als de schuldenaar desgevraagd niet aan de beslaglegger of diens vertegenwoordiger opgeeft of en hoeveel inkomen toekomt aan degene aan wie samen met hem gezinsbijstand zou kunnen toekomen, wordt de beslagvrije voet gehalveerd.
 96. 96. Artikel 475g opnieuwbezien - II• Mag voor het correct vaststellen van de beslagvrije voet een adres-GBA worden genomen om te kijken of er meerdere volwassenen staan ingeschreven op het adres van de debiteur?  • Is vaststellen van de BVV ambtshandeling ?• Autorisatiebesluit voorziet daar niet in.
 97. 97. Voorbeelden wijzigingen• Voorbeeld 1: Moeder met een kind van 16 en een kind van 18 jaar die studeert (totaal inkomen lager dan 1023,42) - was: norm alleenstaande ouder - wordt: norm alleenstaande ouder (verandert niet)• Voorbeeld 2: Moeder met een kind van 16 en een kind van 18 jaar die werkt - was: norm alleenstaande ouder - wordt: gezinsnorm dus: als beslag ligt t.l.v. moeder: nu de gezinsnorm, verminderd (tot de helft) met inkomsten zoon !!
 98. 98. Voorbeelden wijzigingen 2• Voorbeeld 3: Moeder met een kind van 18 en een kind van 20 die allebei studeren (totaal inkomen per kind lager dan 1023,42) - was: norm alleenstaande - wordt: norm alleenstaande• Voorbeeld 4: Moeder met een kind van 18 en een kind van 20. De jongste studeert, de oudste werkt. - was: norm alleenstaande - wordt: gezinsnorm dus: als beslag ligt t.l.v. moeder: nu de gezinsnorm, verminderd (tot de helft) met inkomsten zoon !!
 99. 99. Cessie en beslag• HOGE RAAD 10 januari 1992, NJ 1992/744:• De regel komt erop neer dat een overdracht of verpanding bij voorbaat niet kan worden doorkruist door latere beslagen van individuele schuldeisers, doch slechts door het algemene faillissementsbeslag• Andersom: cessie ná beslag: debiteur onbevoegd!
 100. 100. Samenloop conservatoir enexecutoriaal beslag• LJN: BI9961, Rechtbank Amsterdam , 428795 / KG ZA 09-1136 AD/MV (Manderen/Stadgenoot)• … De gemeente Amsterdam geldt hier dan ook als een beslaglegger in de zin van artikel 478 lid 1 Rv, waarvoor de deurwaarder de volledige beslagen vordering van Manderen op de notaris mede dient te innen, nu niet vaststaat dat deze beslagen vordering voldoende is voor de voldoening van het restant van de vordering van Stadgenoot èn de vordering van de gemeente Amsterdam. Vervolgens dient de deurwaarder de opbrengst ingevolge artikel 480 lid 2 Rv in bewaring te stellen, nu de gemeente Amsterdam tevens geldt als een schuldeiser die op het goed (de vordering van Manderen op de notaris) beslag heeft gelegd in de zin van artikel 480 Rv. Tenslotte kan dan de meest gerede partij om de benoeming van een rechter- commissaris verzoeken overeenkomstig artikel 481 lid 1 Rv, te wiens overstaan de verdeling zal plaatsvinden ….
 101. 101. Verrekening naderdenbeslag• Art. 6: 130 lid 1 en 2 B.W.: “Is op een vordering beslag gelegd, dan is de schuldenaar bevoegd ondanks het beslag ook een tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verrekening te brengen, mits: 1. deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de beslagen vordering voortvloeit of 2. reeds voor het beslag opeisbaar is geworden.”
 102. 102. Rb. Maastricht 25-8-1994,V-N 1994, 2838.• Art. 19 Invorderingswet 1990 doorkruist het systeem van art. 478 Rv. De derde hoeft slechts niet te voldoen aan de in de eerste volzin van het vijfde lid opgelegde betalingsverplichting, indien onder hem beslag is gelegd of indien verzet is gedaan ten behoeve van een schuldeiser die hoger bevoorrecht is dan de fiscus.” Tenzij die uitzondering zich voordoet, moet de derde dus altijd aan de ontvanger afdragen. Doorgaans zal de fiscus natuurlijk preferent zijn…
 103. 103. De Verklaring• het formulier in tweevoud• de toelichting• andere verklaringen accepteren ?• beslagvrije voet in exploot of verklaring ?
 104. 104. Het tijdstip van verklaren• Art. 476a Rv. bepaalt nadrukkelijk: "zodra vier weken zijn verstreken na het leggen van het beslag."• geen fatale termijn !• voorwaardelijke ingebrekestelling in exploot ? neen, er moet uitdrukkelijk ingebreke worden gesteld, nadat de termijn is verstreken• Rb. Assen 27-10-1992, NJ 1993, 356 • Rb. Rotterdam 22-6-1995, NJ 1996, 313
 105. 105. Problemen omtrent deverklaring• De derde doet in het geheel geen verklaring• De derde verklaart wel, maar de beslaglegger betwist de verklaring• De derde verklaart en de beslaglegger is accoord, maar de derde draagt niet af. PS: verklaring na conservatoir beslag
 106. 106. De derde doet in het geheel geenverklaring (art. 477a lid 1 Rv.)• gevorderd kan (en dient te) worden om de derde te veroordelen tot betaling van het tot dat moment verschuldigde (dus inclusief de beslag- en executiekosten!) alsof de derde zelf schuldenaar van de beslaglegger was.• gerechtelijke verklaring mogelijk. de derde zal wel de proceskosten te betalen krijgen; die zijn immers nodeloos veroorzaakt
 107. 107. De derde verklaart wel, maar debeslaglegger betwist de verklaring (art.477a lid 2 Rv.)• vervaltermijn van twee maanden (maar: HR 21-1-2005, RvdW 2005, 17)• ongelijk: betaling van de proceskosten. De derde kan - voor alle weren- vorderen dat de beslaglegger terzake van die proceskosten zekerheid stelt.• In art. 477a lid 3: doorzendplicht.
 108. 108. De derde verklaart en de beslaglegger isaccoord, maar de derde draagt niet af(art. 477a lid 4 Rv.)• vorderen dat de derde de verplichting alsnog nakomt, m.a.w. "afdracht aan de deurwaarder" en niet betaling van het verschuldigde• voorwaardelijk vorderen dat de derde wordt veroordeeld tot schadevergoeding, te betalen aan de beslaglegger
 109. 109. De bevoegde rechter• Art. 477a lid 5 Rv.:"Tot kennisneming van de in dit artikel bedoelde vorderingen is de rechtbank bevoegd. Indien de executant bij zijn dagvaarding het beslag slechts vervolgt op vorderingen, waarvan de berechting ongeacht hun beloop of naar hun gezamenlijk beloop tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is slechts de kantonrechter bevoegd.“• (zie ook: Rb. Rotterdam 17 september 1998, Prg. 1999, 5095).
 110. 110. AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Leuvenlaan 59 6229 GX Maastricht Carlo Eussen 06 - 10 16 79 40 c.eussen@agc-incasso.nl twitter.com/ceussen Presentatie nogmaals bekijken?Contact http://slideshare.net/ceussen/

×