Analýza cestovního ruchu na Příbramsku

990 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analýza cestovního ruchu na Příbramsku

 1. 1. • Projekt Partnerství 3.3. SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“
 2. 2. Řešitelský tým
 3. 3. Základní teze • ve spolupráci s Partnerem Městský úřad Příbram, předáno Partnerovi KÚ Středočeský kraj k 31. 8. 2007 • na území spádového obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram, s důrazem na město Příbram jako přirozené centrum (dále jen „Příbramsko“) • i diskuse širších vztahů v rámci prostoru Středočeského kraje, širšího zázemí hl. města Prahy, s návazností na sousední oblasti kraje Jihočeského i Západočeského.
 4. 4. Cíle analýzy • Podpora marketingových a propagačních idejí – Příbram a Příbramsko – potenciál i nabídka forem a aktivit CR v širokém rozsahu se specifickými atraktivitami, ojedinělými v regionálním, národním i nadnárodním měřítku (zdůraznění komparativních výhod) • Region spojující sféry „pozemské“a duchovní – zaměření na specifické formy a aktivity CR – náboženský a poutní CR, hudební CR (Dvořák, Ryba), formy „podzemní“ (hornictví) i „vzdušné“ (letectví), kvalitní příroda (formy venkovského CR a ekoturistiky), lidová architektura, možnosti aktivního a sportovního vyžití, též ve spojení s tokem Vltavy a přehradními nádržemi, letní pobytový cestovní ruch • Role přirozených i jiných bariér – tok Vltavy, Brdy, vojenský prostor aj. • Orientace na mezinárodní, domácí i lokální CR a rekreaci.
 5. 5. Cíle analýzy II • Zdůraznění kvalitních vztahů a spolupráce mezi hlavními subjekty a aktéry. Kvalitní propagace a informovanost o městě a regionu (IC) i na internetu. • Aktivita mikroregionů (sdružení obcí) v rozvoji a propagaci CR v regionu i okolí. • Spolupráce sousedních měst a regionů (Dobříš, Nový Knín, Sedlčany, Střední Povltaví, Písek, Blatná, Nepomuk, Blovice, Úslava, Mirošovsko, Rokycany, Podbrdsko, Hořovice, Beroun aj.) nadregionálního (hornická města, vztahy Praha - Příbram aj.) i mezinárodního významu (mariánská města, Silverstrasse, partnerská města, potenciální spolupráce i v rámci Světového dědictví UNESCO) • Role institucí ochrany krajiny i armády.
 6. 6. Struktura
 7. 7. Zásadní výchozí dokumenty • Regionální operační plán Středočeského kraje • Program územního rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2003 – bude provedena aktualizace ke stavu 2007, zacílení na území Příbramska • Regionální rozvojová agentura Střední Čechy – Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (2002) • Destinační management regionu CR Střední Čechy – západ (2005) - kritické hodnocení zařazení Příbramska, zdůraznění širších regionálních vazeb i tradičních vazeb na regiony mimo tento subregion (např. Sedlčansko). • Program územního rozvoje – město Příbram 2004 • Územní plán – město Příbram 2002 • Strategický plán rozvoje Hornického muzea Příbram 2004
 8. 8. Základní metody • Kritická analýza, aktualizace a detailizace již zpracovaných dokumentů • Kulaté stoly s hlavními aktéry a subjekty
 9. 9. Základní metody II • Metoda expertů DELPHI – oslovení 21 klíčových aktérů prostřednictvím dotazníků – 1. kolo – získání základních informací o stavu, problémech a možných perspektivách, projektech v oblasti CR v regionu z pohledu zástupců veřejné i soukromé sféry. 2. kolo – hierarchizace významu zjištěných skutečností, možnosti realizace perspektivních koordinovaných prospěšných aktivit • Strukturované řízené rozhovory se starosty, zastupiteli, úředníky (s agendou CR) v obcích Příbramska (spádové území ORP) • Strukturované řízené rozhovory s majiteli ubytovacích zařízení • Anketa s turisty • Anketa s rezidenty
 10. 10. Základní metody III • Detailní terénní šetření a pozorování na úrovni obcí, k.ú., lokalit – evidence a analýza potenciálu, realizačních a selektivních předpokladů CR, zařízení (ubytovací, stravovací aj.), infrastruktury, bariér, problémů, nedostatků – důraz na volný komerční CR i rozpad systému vázaného CR, význam druhého bydlení (chataření a chalupaření) a individuální rekreace včetně jednodenní pěší, cykloturistiky apod. Identifikace silných a slabých stránek potenciálu detailně pro soubor 75 obcí • SWOT analýza prioritních směrů rozvoje CR (varianty), detailní příležitosti pro rozvoj jednotlivých forem CR, subjektů, lokalit, atraktivit ve vztahu k možnostem využití projektů a čerpání dotací EU, MMR a jiných institucí, konkrétní návrhy investic
 11. 11. Terénní šetření ubytovacích zařízení
 12. 12. Detailní analýza obcí
 13. 13. Vojenský újezd Brdy
 14. 14. SWOT analýza –silné stránky
 15. 15. SWOT analýza – slabé stránky I
 16. 16. SWOT analýza – slabé stránky II
 17. 17. SWOT analýza – příležitosti I
 18. 18. SWOT analýza – příležitosti II
 19. 19. SWOT analýza – příležitosti III
 20. 20. SWOT analýza - hrozby
 21. 21. Závěr • Základním rozvojovým problémem cestovního ruchu na Příbramsku je rozpor mezi kvalitními lokalizačními (především přírodními, ale i historicko-kulturními) předpoklady a realizačními předpoklady, které doposud nebyly rozvinuty v patřičné kvalitě a šíři
 22. 22. Závěr II • Nutná společná propagace a informační provázanost Příbrami s ostatními částmi regionu (Rožmitálsko, Březnicko, Orlík) • nedostatek finančních prostředků (nízké zahraniční investice, málo prostředků na rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání) • nízký zájem obyvatel a zastupitelů obcí o rozvoj cestovního ruchu
 23. 23. Motto: „Příbramsko - region spojující lesnaté, hornické Brdy a poutnické Podbrdsko s malebnou rekreační krajinou Středního Povltaví a Březnicka“
 24. 24. Tématické mapy 1: 50 000

×