Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co Vás čeká a nemine při přechodu na Evergreen

Příspěvek ze semináře Evergreen v Českých knihovnách 2014 pořádaný pražskou organizací SKIP ČR. Příspěvek řeší na základě zkušeností menších knihoven používajících software Evergreen problematiku migrace katalogu knihovny do tohoto knihovního softwaru. Většina uvedených zkušeností je však univerzálně platná a využitelná při migraci knihovního katalogu do jakéhokoliv nového softwaru. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům přechodu do nového knihovního systému jako jsou analýza stávajícího systému a plánování nového, testování, čištění a migraci dat, časovému harmonogramu, školení personálu, natavení nového systému apod.

 • Be the first to comment

Co Vás čeká a nemine při přechodu na Evergreen

 1. 1. CCoo vvááss ččeekkáá aa nneemmiinnee ppřřii ppřřeecchhoodduu nnaa EEvveerrggrreeeenn EEvvaa CCeerrnniiňňáákkoovváá EEvveerrggrreeeenn vv ČČeesskkýýcchh kknniihhoovvnnáácchh 22001144 SSKKIIPP PPrraahhaa aa NNáárrooddnníí KKnniihhoovvnnaa ČČRR,, 1133.. řřííjjnnaa 22001144
 2. 2. EEvveerrggrreeeenn jjee zzddaarrmmaa,, aallee nneenníí zzaaddaarrmmoo!!
 3. 3. PPaarraammeettrryy mmooddeelloovvýýcchh ssyyssttéémmůů  MMaalléé kknniihhoovvnnyy::  MMaaxxiimmáállnněě ddvvoouussttuuppňňoovváá hhiieerraarrcchhiiee ssyyssttéémmuu  JJeeddnnoottlliivvéé iinnssttaallaaccee ((nnee kkoonnssoorrcciiuumm))  MMaaxx.. 1188 ttiissíícc zzáázznnaammůů  MMaaxx.. 880000 ččtteennáářřůů  MMaaxx.. 88 sskkuuppiinn ččtteennáářřůů ss rrůůzznnýýmmii pprraavviiddllyy vvýýppůůjjččeekk  PPeerrssoonnááll ttvvoořřeenn mmaaxx.. 33 oossoobbaammii ((vvššiicchhnnii dděěllaajjíí vvššeecchhnnoo))  MMiiggrraaccee ddaatt kkaattaalloogguu aa úúddaajjůů oo ččtteennáářříícchh ((bbeezz ppřřeevvoodduu vvýýppůůjjččeekk aa aakkvviizziiccee))  MMiinniimmáállnníí nnáávvaazznnoosstt nnaa ddaallššíí ssyyssttéémmyy  VVeellmmii oommeezzeennéé ppeerrssoonnáállnníí ii ffiinnaannččnníí zzddrroojjee
 4. 4. BBeezz ččeehhoo ssee nneeoobbeejjddeettee  IITT aaddmmiinniissttrrááttoorr  SSyyssttéémmoovvýý kknniihhoovvnnííkk  VVhhooddnnéé hhaarrddwwaarroovvéé vvyybbaavveenníí  OOddvvaahhaa aa kkrreeaattiivvnníí ppřřííssttuupp ppeerrssoonnáálluu
 5. 5. CCoo bbuuddeettee řřeeššiitt ppřřii ppřřeecchhoodduu ((nneejjeenn)) nnaa EEvveerrggrreeeenn  AAnnaallýýzzaa ssttáávvaajjííccííhhoo ssyyssttéémmuu  NNáávvrrhh nnoovvééhhoo ssyyssttéémmuu  ČČaassoovvýý hhaarrmmoonnooggrraamm  IInnssttaallaaccee ssooffttwwaarruu  MMiiggrraaccee ddaatt  NNaassttaavveenníí ssyyssttéémmuu  PPřřiizzppůůssoobbeenníí oonnlliinnee kkaattaalloogguu  TTeessttoovváánníí  ŠŠkkoolleenníí
 6. 6. Analýza ssttáávvaajjííccííhhoo ssyyssttéémmuu aa nnáávvrrhh nnoovvééhhoo ssyyssttéémmuu HHiieerraarrcchhiiee ssyyttéémmuu OObbllaassttii aa pprroocceessyy MMiiggrraaččnníí ddaattaa SSkkuuppiinnyy oopprráávvnněěnníí ((kkddoo,, ccoo ssmmíí)) VVýýppůůjjččnníí pprraavviiddllaa ((kkddoo,, ccoo,, kkddyy,, nnaa jjaakk ddlloouuhhoo ....)) PPeerrssoonnáállnníí zzddrroojjee ÚÚddrržžbbaa aa rroozzvvoojj PPrrooppoojjeenníí ss ddaallššíímmii ssyyssttéémmyy ZZmměěnnaa kknniihhoovvnnííhhoo ssooffttwwaarruu jjee ppřříílleežžiittoossttíí pprroo ppřřeehhooddnnoocceenníí ssttáávvaajjííccíícchh ppoossttuuppůů
 7. 7. ČČaassoovvýý hhaarrmmoonnooggrraamm  AAnnaallýýzzaa aa nnáávvrrhh ssyyssttéémmuu  IInnssttaallaaccee ((TTeessttoovvaaccíí pprroovvoozz))  ZZáákkllaaddnníí nnaassttaavveenníí  MMiiggrraaccee ddaatt  NNaassttaavveenníí aa llaadděěnníí ssyyssttéémmuu  PPřřiizzppůůssoobbeenníí oonnlliinnee kkaattaalloogguu  ŠŠkkoolleenníí ppeerrssoonnáálluu JJeeddnnoottlliivvéé ffáázzee ppřřeecchhoodduu nnaa nnoovvýý ssooffttwwaarree mmoohhoouu mmíítt rrůůzznnéé ppoořřaaddíí aa mmoohhoouu ssee ppřřeekkrrýývvaatt..
 8. 8. IInnssttaallaaccee EEvveerrggrreeeennuu  PPoořříízzeenníí hhaarrddwwaarruu  IInnssttaallaaccee sseerrvveerruu  IInnssttaallaaccee sslluužžeebbnnííhhoo kklliieennttaa
 9. 9. MMiiggrraaccee ddaatt  KKaattaallooggiizzaaččnníí ddaattaa  ÚÚddaajjee oo eexxeemmpplláářříícchh  ÚÚddaajjee oo ččtteennáářříícchh  ((ÚÚddaajjee oo vvýýppůůjjččkkáácchh))  ((ÚÚddaajjee oo aakkvviizziiccii))  EExxppoorrtt ddaatt zzee ssttáávvaajjííccííhhoo ssyyssttéémmuu  KKoonnvveerrzzee  IImmppoorrtt ddoo EEvveerrggrreeeennuu
 10. 10. ZZáákkllaaddnníí nnaassttaavveenníí ssyyssttéémmuu  HHiieerraarrcchhiiee ssyyssttéémmuu  SSkkuuppiinnyy oopprráávvnněěnníí aa zzaamměěssttnnaanneecckkéé úúččttyy  KKaattaallooggiizzaaccee aa sspprráávvaa ffoonndduu  ZZ3399..5500,, KKaattaallooggiizzaaččnníí ššaabblloonnyy,, VVllaassttnnoossttii eexxeemmpplláářřůů  PPrraavviiddllaa vvýýppůůjjččeekk  DDoobbaa ttrrvváánníí vvýýppůůjjččeekk,, vvýýppůůjjččnníí lliimmiittyy,, pprraavviiddllaa ssaannkkccíí,, ttyyppyy ppooppllaattkkůů,, rreezzeerrvvaaccee  ŠŠaabblloonnyy ttiisskkoovvýýcchh aa ee--mmaaiilloovvýýcchh vvýýssttuuppůů  AAuuttoommaattiicckkéé aakkccee  ŠŠaabblloonnyy pprroo zzpprráávvyy//ssttaattiissttiikkyy
 11. 11. PPřřiizzppůůssoobbeenníí oonnlliinnee kkaattaalloogguu  NNaassttaavveenníí ččeeššttiinnyy  NNaassttaavveenníí ffaasseett aa ppoollíí  PPřřiizzppůůssoobbeenníí ffuunnkkcciioonnaalliittyy rroozzhhrraanníí ppoottřřeebbáámm ddaannéé kknniihhoovvnnyy  PPřřiizzppůůssoobbeenníí vvzzhhlleedduu
 12. 12. TTeessttoovváánníí  MMiiggrraaččnníí ddaattaa ((tteessttoovváánníí aa ččiiššttěěnníí))  KKaattaallooggiizzaaccee aa sspprráávvaa ffoonndduu  OOpprráávvnněěnníí  VVýýppůůjjččnníí pprraavviiddllaa  NNaassttaavveenníí OOPPAACCuu
 13. 13. Minimální šškkoolleenníí ppeerrssoonnáálluu ((ppoouuzzee zzáákkllaaddnníí ččiinnnnoossttii)) Činnost Počet hodin Úvod do práce v rozhraní služebního klienta 2 Úvod do online katalogu 2 Katalogizace a správa fondu 6 Základy výpůjčního protokolu 8 Modul pro platby 3 Příjem seriálů 2 Základy generování zpráv/statistik 4
 14. 14. ČČaassoovváá nnáárrooččnnoosstt mmiiggrraaccee ((ooddhhaadd nnaa ppřřííkkllaadduu kknniihhoovvnnyy EETTSS)) Činnost Počet hodin Instalace systému 30 Migrace dat 50 Nastavení systému, testování a ladění 250
 15. 15. CCoo zzíísskkááttee  MMooddeerrnníí aa ssttáállee ssee rroozzvvííjjeejjííccíí ssooffttwwaarree  VVeellkkáá vvaarriiaabbiilliittaa nnaassttaavveenníí aa ppřřiizzppůůssoobbeenníí  MMoožžnnoosstt oovvlliivvnněěnníí vvýývvoojjee  NNuulloovvéé nnáákkllaaddyy nnaa lliicceennccee ppřřii ppoořříízzeenníí nneebboo uuppggrraadduu ssooffttwwaarruu  MMoožžnnoosstt vvyyttvváářřeenníí kkoonnssoorrcciiíí  SSppoolluupprrááccee vv rráámmccii EEvveerrggrreeeennoovvéé kkoommuunniittyy  SSppoouussttaa pprrááccee aa žžááddnnáá nnuuddaa
 16. 16. DDoottaazzyy?? EEvvaa CCeerrnniiňňáákkoovváá cceerrnniinn@@jjaabbookk..cczz JJaabbookk –– VVyyššššíí ooddbboorrnnáá šškkoollaa ssoocciiáállnněě ppeeddaaggooggiicckkáá aa tteeoollooggiicckkáá,, SSaallmmoovvsskkáá 88,, 112200 0000 PPrraahhaa 22

×