Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'avaluació del professorat per Maria Carme Boqué

215 views

Published on

Conferència de na Maria Carme Boqué per al es jornades Parlam d'educació de Pitiüses per l'acord educatiu i el CEP d'Eivissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

L'avaluació del professorat per Maria Carme Boqué

 1. 1. L’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT MARIA CARME BOQUÉ TORREMORELL 1. Consideracions prèvies 2. Fonaments 3. Concreció Eivissa 25/11/2016 PARLAM D’EDUCACIÓ
 2. 2.  La millora en la formació dels docents és, pel que es desprèn de diferents estudis i avaluacions, un dels elements claus, l’element cabdal per a la millora de l’educació.  Aquesta millora la diferenciarem en respectives etapes del procés de formació dels docents, que hauran de servir tant per als docents de primària com per als de secundària. 2. PROFESSORAT QUÈ SUCEEIX A L’AULA? QUIN HA DE SER EL PERFIL COMPETENCIAL DOCENT? M.C. Boqué I 2016
 3. 3.  L’accés a la carrera docent ha de patir diferents modificacions per assegurar-nos que accedeixin a realitzar els estudis aquelles persones amb unes característiques determinades. Per tant, consideram necessari establir una prova d’accés on es considerin els diferents factors necessaris per arribar a ser un bon docent, com ara l’experiència, els coneixements no memorístics o altres similars. S’haurà d’establir quines són les aptituds necessàries per a superar aquesta prova d’accés, que tinguin a veure amb la vocació i la motivació cap a la professió docent i no amb els coneixements ni les competències prèvies. 2.1 FORMACIÓ COM ATRAURE TALENT? COM SELECCIONAR? Proves, motivació, experiència, compromís... M.C. Boqué I 2016
 4. 4.  Formació inicial: establir un pla d’estudis més ajustat a la realitat de les aules i amb més amplitud de coneixements bàsics sobre didàctica, metodologia, dinàmiques de grup, TIC, mediació i llengües estrangeres. Enfortir el procés de pràctiques educatives, per poder-les dotar d’un vertader exercici que sigui útil per a la carrera professional, adequadament tutoritzades (qualificació del tutors). 2.1 FORMACIÓ INICIAL COM ES CONSTRUEIX LA PROFESSIÓ? COM PODEM ACONSEGUIR QUE L’AVALUACIÓ SIGUI AUTÈNTICA? Component pràctic, casos concrets, dins de la professió, atenció a les dimensions personals, treballar el tacte pedagògic, enfortir l’exercici col·lectiu de la professió, afavorir la comunicació pública i la participació en la societat (A. Nóvoa). M.C. Boqué I 2016
 5. 5. Apunt sobre l’avaluació autèntica A n i j o v i c h , C a s t e l l ó , G o n z á l e z , M o n e r e o , e t c . • Valoració en base a tasques rellevants (problema- tització) • Aplicació en situacions flexibles i reals • Justificació argumentada de les respostes M.C. Boqué I 2016
 6. 6. Aprofitament per part dels professionals de les bones pràctiques realitzades per docents i centres. Compartir experiències i un aprenentatge d’igual a igual. INSPIRADORES, DE REFERÈNCIA, ESCALABLES...? Dotar de més importància a la formació en centres com element de millora seus dels professionals. Tenir en compte per a la realització d’aquesta formació les diferents avaluacions realitzades al centre. ACOLLIDA, MENTORIA, CODOCÈNCIA, COAVALUACIÓ....? TRANSFERÈNCIA, PRÀCTICA REFLEXIVA, SEMINARI, GEI, ACOMPANYAMENT A MIDA...? Obligatorietat de la realització de programes de millora i formació permanent, fent especial incidència per part de l’administració en la metodologia, les TIC, l’educació en valors, les intel·ligències múltiples, les dificultats d’aprenentatge, la cultura matemàtica i l'ensenyament de llengües. Augment del pressupost destinat a aquests aspectes com a clau per a la millora del sistema educatiu. PERFILS, TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL, NARRACIÓ, PORTAFOLI (evidències)...? L’observació dins de les aules per part de companys/es i d’equips directius com a element per a millorar la nostra pràctica educativa i per a avaluar quins són els punts forts i els febles per a una possible formació futura. VISITES, INTERCANVI, ESTUDI DE LLIÇONS, SABER OBSERVAR (criteris, dimensions, descriptors), ROL DE L’ALUMNAT...? Una avaluació real i efectiva que determinarà la inclusió en les plantilles dels centres de nou professorat i n'establirà el nivell (novell, aprenent, avançat, expert) progressivament (Menorca Edu 21). PORTAFOLI DOCENT, TASQUES ASSOCIADES,RÚBRICA, VOLUNTARIETAT, RETORN...? 2.1 FORMACIÓ PERMANENT (I) M.C. Boqué I 2016
 7. 7. Una millor interconnexió amb les universitats. PROJECTES, ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES, TREBALLS FINALS DE GRAU...? Major control sobre els diferents cursos de formació de dubtós aprofitament. Convocar les diferents formacions a partir d’una avaluació inicial de les necessitats reals del professorat i no per criteris polítics. CONTROL IDEOLÒGIC, LLEIS EDUCATIVES...? Formació específica per als equips directius. FUNCIONS, LIDERATGE DISTRIBUÏT, SUPERVISIÓ...? Promoure la investigació i la innovació als centres educatius, donant facilitats als professorat participant, amb avaluacions periòdiques i/o contínues, i eliminant i/o evitant al màxim les feines burocràtiques dobles i allunyades de la pràctica. FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ- ACCIÓ, PROGRAMES LONGITUDINALS, TEMPS...? Incentivar (no necessàriament econòmicament) en lloc d’imposar. Un adequat reconeixement de la tasca, la implicació, les bones pràctiques, etc. Sistemes d’avaluació interns i externs amb intenció informativa i no fiscalitzadora. AVALUACIÓ VOLUNTÀRIA, TASQUES ASSOCIADES...? 2.1 FORMACIÓ PERMANENT (II) VIU com si anessis a morir demà. APRÈN com si anessis a viure per sempre. M.C. Boqué I 2016
 8. 8.  Període mixt de pràctiques–feina: aquest període tindrà un doble objectiu. D’una banda, seguir amb la formació d’una forma més real i específica, que permeti aplicar els coneixement apresos durant la carrera. D’altra banda, analitzar i avaluar si la persona que està duent a terme aquest procés, està preparada per a accedir a un lloc de treball docent. ACOMPANYAMENT, PRÀCTICA REFLEXIVA, AUTOCONEIXEMENT, AGENTS, EVIDÈNCIES...?  Provisió de places: el sistema d’interinitats ja estarà més definit amb la selecció del personal que suposen els punts anteriors. Per a optar a una plaça definitiva, s’haurà d’establir un sistema de concurs-oposició que s’adeqüi a la capacitat pedagògica com a element clau per a l’accés definitiu a la professió. A banda, s’ha de tenir en compte l’autonomia dels centres en la possible elecció de professorat específic per part de l’equip directiu per a poder desenvolupar determinats projectes de centre, sempre sota uns protocols molt específics i amb uns percentatges raonables que no perjudiquin els interins/es. SUPRESSIÓ DEL FUNCIONARIAT, ESTABILITAT DELS EQUIPS, CATEGORIES PROFESSIONALS...? 2.2 SELECCIÓ I PROVISIÓ M.C. Boqué I 2016
 9. 9.  En funció del treball realitzat, els estudis fets, publicacions a revistes especialitzades, projectes educatius desenvolupats, els objectius que s’hagin assolit i les responsabilitats assumides, s’ha de permetre la promoció del professorat amb l’objectiu de poder ajudar el professorat novell i afavorir la motivació dels docents. També cal incloure la possible exclusió dels sistema si no s’acompleixen una sèrie d’objectius o si es considera necessari a causa d’avaluacions dels directors, companys/es, metges o inspectors al llarg dels anys, amb un mínim de 3 avaluacions, realitzades per entitats diferents, resoltes negativament. 2.3 CARRERA DOCENT QUINA MOBILITAT PROFESSIONAL PERMET EL SISTEMA? QUÈ IMPLICA L’AVALUACIÓ PEL CENTRE? M.C. Boqué I 2016
 10. 10.  La imagen que la sociedad detenta con respecto a las personas que ejercen la docencia pesa sobremanera sobre estos profesionales. Por lo tanto, cabe ver cómo proyectamos esta imagen, dado que de ello depende que la evaluación que promueve se interprete como una estrategia para la dignificación y empoderamiento de los y las docentes o, al contrario, se perciba como una forma de documentar los supuestos recelos de las familias o la administración educativa acerca de su labor”  Concepción de docente como profesional y ya no como técnico. La idea de que la labor docente consiste en acatar y ejecutar directrices educativas es completamente obsoleta, por lo que resulta crucial impulsar la figura del docente como intelectual reflexivo.  Se avanza en esta línea cuando se reconoce la complejidad del universo educativo actual, el interés manifiesto del profesorado por la formación permanente y, también, cuando se consideran distintos perfiles docentes dentro del mismo ámbito: profesorado, función directiva, inspección y servicios de apoyo a la educación.  Es un acierto el hecho de que los estándares partan de actuaciones correctas aunque mejorables. Así, se presupone que los y las docentes tienen capacitación suficiente para ejercer su función a la vez que se les invita y orienta hacia un desempeño profesional óptimo. + Consideracions prèvies M.C. Boqué I 2016 PROMOVEM CONFIANÇA?
 11. 11.  Discurso 1. Una evaluación para el desarrollo profesional. EINA PER A LA MILLORA CONTÍNUA: estàndards de referència, objectius de millora, reflexió, autoavaluació i superació professional…  Discurso 2. Una evaluación para la acreditación y promoción profesional. NORMATIVA, sexennis, trams, estadis, compensació / sanció…  Discurso 3. Una evaluación para la actuación profesional. MAPA DE COMPETÈNCIES genèriques, específiques i singulars, talents... BONES PRÀCTIQUES, descriptors, coordenades...  Discurso 4. Una evaluación para la dignificación profesional. AUTOAVALUCIÓ, implicació personal, protagonisme, voluntarietat… Discursos implícits M.C. Boqué I 2016 PROMOVEM REPTES PERSONALS I SATISFACCIÓ PROFESSIONAL? Bo! Molt bo!! Excel·lent!!! Extraordinari!!! DETECTEM LLACUNES PER CORREGIR-LES EN LA FORMACIÓ INICIAL?
 12. 12. La visión y el desarrollo de un profesorado como agente de cambio preparado, emprendedor, motivado, experto y, en definitiva, altamente competente, debería constituir el principal atractivo del proceso de evaluación, especialmente para aquellos profesionales más implicados. Resultats esperats M.C. Boqué I 2016 L’AVALUACIÓ, FA AFLORAR EL TALENT I LA PASSIÓ? EN QUÈ ES TRADUEIXEN ELS RESULTATS POSTIUS DE L’AVALUACIÓ?
 13. 13.  La docència és una de les 3 professions considerades “impossibles” per Freud (educar, gobernar, curar).  L’educand s’ha de deixar “violentar”, el docent només pot “intentar” educar.  Té sentit, per tant, que els nens i nenes hi diguin la seva, ja que sempre són els protagonistes.  COMPETÈNCIES  DIMENSIONS  NIVELLS DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL  DESCRIPTORS DE BONES PRÀCTIQUES ASSOCIADES A CADA NIVELL  PLA DE MILLORA INDIVIDUAL Capital professional M.C. Boqué I 2016 COM PUC SABER QUE SÓC BON/A DOCENT?
 14. 14.  El Nivel 1 se corresponde con un profesional receptivo que conoce las competencias características propias del perfil docente, pero da evidencias restringidas de ellas en su actuación y tiende a recurrir a determinadas rutinas profesionales.  El Nivel 2 se asocia con aquel profesional activo que pone en práctica las distintas competencias docentes y da evidencias de ellas en su actuación individual, dependiendo del equipo o de estímulos externos para ampliar su repertorio.  El Nivel 3 se relaciona con un profesional proactivo que además de disponer de un repertorio variado de competencias que le permiten identificar y afrontar nuevos retos, también dinamiza al equipo docente y le implica en proyectos colectivos de mejora.  El Nivel 4 se refiere a aquel profesional transformador que incorpora entre sus competencias la investigación y desarrollo de modelos de actuación innovadores que sirven de referente en el ámbito educativo porque responden a necesidades reales. Exemples de nivells
 15. 15. Definició de nivells NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 ACCEPTA,VALORA, MANIFESTA, MOSTRA, RECONEIX, ENTÉN, OPINA, ASSIMILA, NOTA, EXPRESSA,DISPOSA, REPRODUEIX, REFLEXIONA, ARGUMENTA, SAP, S'ADONA, DISTINGEIX, EXEMPLIFICA, ESPECIFICA, ADVERTEIX... USA, EMPLEA, COMUNICA, PARTICIPA, AFRONTA, COL·LABORA, COOPERA, TREBALLA,EXECUTA, REALITZA, MODIFICA, ADQUIREIX, COMPLEIX, ADAPTA, CONTRIBUEIX, SUBMINISTRA, MANEJA, DEDICA, PERSEVERA, ACTÚA, APROFITA... CONVENÇ, INFLUEIX, FOMENTA, FACILITA, RESOL, SOLUCIONA, DINAMITZA, ORGANITZA, APORTA, GESTIONA, OBTÈ, ACONSEGUEIX, LOGRA, IMPLICA, DIFON, POTENCIA,, ANIMA, AJUDA, DÓNA SUPORT, PLANTEJA, SUGGEREIX, S’ENCARREGA... LIDERA, PROJECTA, AVANÇA, RENOVA, ANALITZA, INTERPRETA, DESCOBREIX, DIAGNOSTIVA, ESTUDIA, GENERA, PRODUEIX, INCORPORA, MILLORA, OPTIMITZA, ELABORA, INVENTA, ALENA, INDAGA, SUPERVISA, ESBRINA, AVALÚA, CONCEP...
 16. 16.  ¿Qué profesor o profesora accede a la evaluación?  ¿Cómo accede? ¿Es un proceso voluntario?  ¿Cada cuanto tiempo se evalúa?  ¿Se realiza la evaluación globalmente o bien se pasa progresivamente de un nivel a otro?  ¿Cómo se evalúa? ¿El profesorado debe responder a un cuestionario? ¿Debe presentar un currículum? ¿Un portafolio? ¿Pruebas de su actuación? ¿Un informe de otro docente? ¿Evaluaciones de los alumnos? ¿Certificados o proyectos en los cuales ha participado?  ¿Cómo se determina su nivel? ¿Porcentualmente? ¿Hay competencias más valoradas que otras?  ¿Quién recibe los resultados? ¿Deben ser confidenciales?  ¿Qué consecuencias tiene la evaluación positiva? ¿Y la negativa?  ¿Hay un seguimiento del plan de desarrollo? ELABORACIÓ PARTICIPATIVA
 17. 17.  Definir la competència  Justificar-la  Denominar les dimensions  Establir els descriptors de cada dimensió per nivells d’execució professional Mapa de competències
 18. 18. ESTILO DE LIDERAZGO  Nivel 1 Asume de forma crítica y constructiva los fines, objetivos y valores de la institución.  Nivel 2 Transmite los fines, objetivos y valores al equipo de personas con las que trabaja.  Nivel 3 Promueve a su equipo en la consecución de los fines, objetivos y valores de la institución.  Nivel 4 Logra comprometer a la comunidad educativa en los fines, objetivos y valores de la institución. Exemple
 19. 19. QUI S’ATREVEIX A ENSENYAR, NO HA DE DEIXAR MAI D’APRENDRE

×