Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferinta Publica "Apa curata si sanitatie..." din 22.03.2017-Centrul de Informare ONU, BNRM

152 views

Published on

Conferința publică „Apă curată și sanitație. Asigurarea disponibilității, managmentului durabil al apei și sanitație pentru toți”, Centrul Informare ONU, din 22.03.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conferinta Publica "Apa curata si sanitatie..." din 22.03.2017-Centrul de Informare ONU, BNRM

 1. 1. 22 Martie 201722 Martie 2017 APĂ CURATĂ I SANITA IE –Ș ȚAPĂ CURATĂ I SANITA IE –Ș Ț ASIGURAREA DISPONIBILITĂ IIȚASIGURAREA DISPONIBILITĂ IIȚ I MANAGEMENTULUI DURABILȘI MANAGEMENTULUI DURABILȘ AL APEI I SANITA IE PENTRUȘ ȚAL APEI I SANITA IE PENTRUȘ Ț TO IȚTO IȚ
 2. 2. Apa – un elementApa – un element indispensabilindispensabil al vie iițal vie iiț Apa este componentul principal alApa este componentul principal al vie ii pe Pămînt, iar accesul la apă estețvie ii pe Pămînt, iar accesul la apă esteț un drept primar al oamenilor.un drept primar al oamenilor.
 3. 3. Calitatea apeiCalitatea apei • De calitatea i cantitatea ei, precum i deș șDe calitatea i cantitatea ei, precum i deș ș alimentarea fără întreruperi cu apă depindealimentarea fără întreruperi cu apă depinde starea sănătă ii i nivelul sanitaro-epidemiologicț șstarea sănătă ii i nivelul sanitaro-epidemiologicț ș al popula iei, amenajarea mediului ambiant,țal popula iei, amenajarea mediului ambiant,ț stabilitatea func ionării serviciilor din sferațstabilitatea func ionării serviciilor din sferaț comunală i socială.școmunală i socială.ș • Alt factor primordial al activită ii vitale îlțAlt factor primordial al activită ii vitale îlț constituie func ionarea stabilă a sistemelor dețconstituie func ionarea stabilă a sistemelor deț evacuare a apelor uzate.evacuare a apelor uzate.
 4. 4. •Alimentarea popula iei cu apă potabilă i înț șAlimentarea popula iei cu apă potabilă i înț ș cantită i suficiente trebuie să fie una dințcantită i suficiente trebuie să fie una dinț direc iile prioritare în politica i ac iunileț ș țdirec iile prioritare în politica i ac iunileț ș ț statului pentru sănătate în rela ie cu mediul.țstatului pentru sănătate în rela ie cu mediul.ț •La fel de importantă este i problemașLa fel de importantă este i problemaș canalizării localită ilorțcanalizării localită ilorț – Ambele probleme urmând a fi solu ionatețAmbele probleme urmând a fi solu ionateț concomitent.concomitent.
 5. 5. Insuficien a apei i calitatea eiț șInsuficien a apei i calitatea eiț ș Insuficien a apei, sau calitatea neadecvatățInsuficien a apei, sau calitatea neadecvatăț a acesteia poate influen a negativ asuprața acesteia poate influen a negativ asupraț sănătă ii oamenilor, asupra stării mediului,țsănătă ii oamenilor, asupra stării mediului,ț precum i asupra economiei, aducândșprecum i asupra economiei, aducândș prejudicii în domeniul agriculturii.prejudicii în domeniul agriculturii. Astfel, alimentarea cu apă esteAstfel, alimentarea cu apă este în egală măsură o problemăîn egală măsură o problemă ecologică, socială i economică.șecologică, socială i economică.ș
 6. 6. Date privind accesul popula iei lațDate privind accesul popula iei laț apă i canalizare.șapă i canalizare.ș Numărul sistemelor de alimentare cu apă i canalizareșNumărul sistemelor de alimentare cu apă i canalizareș Potrivit datelor Biroului Na ional de Statistică, în anul 2010țPotrivit datelor Biroului Na ional de Statistică, în anul 2010ț pe teritoriul ării existau 690 sisteme de alimentare cu apă.țpe teritoriul ării existau 690 sisteme de alimentare cu apă.ț - în compara ie cu anul 2008, numărul sistemelor deț- în compara ie cu anul 2008, numărul sistemelor deț alimentare cu apă s-a mărit cu 90 unită i.țalimentare cu apă s-a mărit cu 90 unită i.ț
 7. 7. Date privind accesul popula iei la apă iț șDate privind accesul popula iei la apă iț ș canalizare.canalizare. • În anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2013 au funcţionat 721 sisteme (92,5%) sau cu 44 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 159 mai mult comparativ cu anul 2009.
 8. 8. Satisfacerea cerin elor popula ieiț ț ării pentru servicii de alimentare cuț apă de calitate pot fi realizate prin: • Conformarea la cerin ele de calitate ale Directivei 98/83/CE privind apa destinatăț consumului uman; • Crearea cadrului necesar pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură i sanita ie adecvată pentru toate localită ile i popula ia RM,ș ț ț ș ț contribuind astfel la îmbunătă irea sănătă ii, demnită ii i calită ii vie ii i laț ț ț ș ț ț ș dezvoltarea economică a ării în conformitate cu prevederile Strategiei de alimentareț cu apă i sanita ie (2014-2028) ;ș ț • Reducerea epidemiilor hidrice i a bolilor posibil asociate apei;ș • Atingerea intelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu apă potabilă sigură aț cel pu in 65 % din popula ie, pînă în anul 2020;ț ț • Protejarea resurselor de apă împotriva amenin ărilor schimbărilor climaterice înț concordan ă cu măsurile cuprinse în Strategia na ională, privind adaptareaț ț infrastructurii sectorului alimentare cu apă la resursa de apă existentă, atât din punct de vedere calitativ cât i cantitativ i la posibilele evenimente extreme de secetă sauș ș inunda ii;ț • Stimularea managementului comunitar reprezentat de asocia iile consumatorilor deț apă din mediu urban i rural pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, ini iate deș ț proiectul ApaSan;
 9. 9. Instituirea managementului integrat al resursei de apă care prevede: • Coordonarea diferitelor cerin e de apă pentruț men inerea echilibrului economico-social i distribuireaț ș ei adecvată între diverse sectoare (agricultură, industrie, etc.); • Inventarierea resurselor de apă care pot fi utilizate în sectorul de alimentare cu apă pe baza unor planuri de management la nivel de districte ale bazinelor hidrografice; • Introducerea planurilor de siguran ă a apei ca instrumentț de management preventiv de la captare la consumator;
 10. 10. Propuneri pentru alimentareaPropuneri pentru alimentarea popula iei cu apă potabilă:țpopula iei cu apă potabilă:ț • Promovarea tehnologiei de tratare a apei la un cost scăzut acceptabil, pentru apa subterană poluată, în scopul reducerii necesită ii de a construi apeducte lungiț pentru localită ile amplasate departe de cele 2 râuriț principale, Nistru i Prut;ș • Reducerea semnificativă a deversării de apă poluată în corpurile de ape utilizate ca surse de apă potabilă pe plan intern sau în context transfrontalier; • Atingerea obiectivelor de dezvoltare a Mileniului în ceea ce prive te domeniul alimentării cu apă prin cre tereaș ș acoperirei popula iei cu servicii de alimentare cu apăț potabilă sigură.
 11. 11. Vă Mul umim pentru Aten ie!ț țVă Mul umim pentru Aten ie!ț ț

×