Länsprogram 2010 Centerpartiet Halland

1,377 views

Published on

Länsprogram för Hallandscentern inför 2010 års val

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Länsprogram 2010 Centerpartiet Halland

 1. 1. Halland är grönt – Halland är helt! Halland bästa livsplatsen Halland är grönt 1. Miljö – klimat Halland är företagsamt 1. Fler företag och nya jobb 2. Halland i EU 3. Turism 4. Högre utbildning Halland är tryggt 1. Friskvård 2. Sjukvård 3. Familjecentraler 4. Äldre 5. Utbildning 6. Kultur 7. Ökad trygghet 8. Kommunikationer 1
 2. 2. Halland – bästa livsplatsen Halland har unika möjligheter. Vi befinner oss med pendlingsavstånd till två storstäder och starka tillväxtområden. Halland har som region en stark egen tillväxt. Centerpartiet vill fortsätta föra en politik som ger förutsättningar för Halland att utvecklas än mer. Vi skall dra nytta av och utvecklas genom att vi befinner oss mellan arbetsmarknadsregionerna och se Halland som en plats dit personer och företag gärna flyttar och stannar kvar. Halland är bästa livsplatsen, som kan erbjuda attraktivt och varierat boende, goda kommunikationer, bra förutsättningar för företag att utvecklas och god offentlig service. Centerpartiet har alltid varit med och styrt Halland och det tänker vi fortsätta med. Det finns stora och viktiga frågor som kräver poliskt mod, handlingskraft, ansvarstagande och långsiktighet. Centerpartiet vill skapa ett starkare, grönare och mer företagsamt Halland. Nästa mandatperiod står vi inför flera viktiga utmaningar. Centerpartiet söker väljarnas stöd för att vara med och styra Halland i riktning mot ett hållbart samhälle. Vi ser miljö- och klimatfrågorna som de avgörande framtidsfrågorna. Halland har klarat sig relativt väl i den sysselsättningskris som drabbat flera andra regioner. Centerpartiet värnar om goda förutsättningar för företagande. Vi vill att fler företag skall startas, etablera sig och växa i Halland. Hållbar utveckling och grönt företagande ökar starkt. Omställningen till det hållbara samhället ställer nya krav men är även en utvecklingspotential där ny teknik, nya produkter och tjänster kommer att skapa mera sysselsättning och företagande. Här vill Centerpartiet att Halland skall inta den ledande positionen som en grön tillväxtregion. Möjligheten till ett bra boende blir mer avgörande än arbete när man väljer bostadsort. Vi har närhet till havet och attraktiva boendemiljöer. Samtidigt finns inlandet med närhet till sjöar, åar och skog. Med goda kommunikationer är avståndet till arbetet inte avgörande. Vi har redan många som pendlar såväl söderut, norrut som österut. Centerpartiet vill utveckla infrastrukturen än mer. Vi vill ha god offentlig service såsom hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg och kulturutbud. Vi vill skapa möjligheter till varierat boende i trygga miljöer. Riksdagen har fattat beslut om att Halland får bilda region. Centerpartiet har alltid kämpat för detta. Fler saker kan beslutas lokalt. Sådant som rör den regionala utvecklingen kan nu bestämmas i Halland och av hallänningarna själva. Det är en framgång att vi har möjlighet att demokratiskt diskutera och fatta beslut i frågor som rör den regionala utvecklingen. Med Region Halland öppnas större möjligheter för självbestämmande. Tankarna på att dela Halland är nu borta, tack vare Centerpartiet. Vi är alla olika. För att uppleva hälsa och välbefinnande är det viktigt att känna sig behövd, att vara älskad och att ha goda relationer med sina medmänniskor. Vi behöver bättre balans mellan arbete och fritid. Att ge omsorg och ta hand om medmänniskor måste värderas högt. För att få ett socialt uthålligt samhälle måste vi medvetet arbeta med att skapa förutsättningar för möten och gemenskap mellan människor. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi ska vara jämlika och jämställda. Det krävs därför att vi bryter mönster, attityder och värderingar. Halland har alla förutsättningar att bli en varmare, grönare, starkare och mer företagsam region. Centerpartiet vill att Halland skall vara den bästa livsplatsen – det självklara valet. För det krävs politiskt mod och ledarskap. Med detta valprogram vill vi visa vägen och möjligheten med ett grönt politiskt ledarskap. 2
 3. 3. Halland är Grönt 1. Miljö- klimat Hållbar utveckling är grunden för tillväxt. Miljöpolitiken får inte särskiljas från andra politikområden. I en miljödriven tillväxt är ekonomiska styrmedel ett kraftfullt komplement till lagstiftning. För att minska vårt oljeberoende måste vi driva på omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara Satsning på miljövänligare alternativ ska premieras så att utvecklingen mot ett hållbart samhälle går fortare. En global hållbar tillväxt kan bara åstadkommas genom att kombinera ett aktivt lokalt miljöarbete med ett starkt internationellt engagemang. Centerpartiet anser att det behövs en starkare miljöpolitik där EU har en central roll för att skapa lika villkor för en hållbar utveckling. Energi Centerpartiet vill se en miljö- och energipolitik där omställningen till ett hållbart energisystem sker snabbare. Anledningen är att vi vill stoppa den globala uppvärmningen och att vi vill skapa trygghet i energiförsörjningen. Målsättningen är att all energi som förbrukas ska vara förnybar. Tekniken för att producera förnybar energi finns och den utvecklas ständigt. Sverige ska vara världsledande i att utveckla ny teknik som krävs för produktion, framställning och användning av biobränslen och förnyelsebara drivmedel. Vi ser en stor utvecklingspotential i den produktion av biogas som finns i Halland. Sortering av hushållsavfall och omhändertagande av gödsel är en energiresurs som kan tas bättre tillvara. Miljö och energi kommer ha ökad betydelse för Hallands näringslivsutveckling. För att öka investeringarna i ny teknik krävs stabila förutsättningar. Investeringar i energiproduktion har långa avskrivningstider. De stabila politiska villkor som gavs i energiöverenskommelsen är extra viktiga för en snabb omställning. Storskalig vindkraftutbyggnad är en viktig del av övergången från fossila bränslen och kärnkraft till förnyelsebara energikällor. Den förväntat snabba utvecklingen kräver dock god planering och att rimliga avvägningar görs mot övriga samhällsintressen, såsom känsliga kultur- och naturmiljöer, samt bebyggelse. Havet och åarna Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar och måste tas på stort allvar. Vid en höjning av havsnivån är kustområdena särskilt utsatta. Detta måste beaktas i planeringen. Kusterna utsätts också för risker från transporter på havet. En beredskap för eventuella olyckor behövs. Kraven på sjöfarten måste vara höga för att minimera olycksrisker. De halländska vattendragen är viktiga för energiproduktion. De är också viktiga vandringsvägar för att ål och lax ska kunna nå sina naturliga lekområden. Framkomligheten för fisken måste återskapas i vattendragen. Det är ekologiskt som ekonomiskt förkastligt att förhindra fiskens fortplantning. Halland har drabbats hårt av försurning. Därför är det angeläget att ha fortsatta, utökade kalkningsinsatser i sjöar och vattendrag. Havet och kusten har en avgörande betydelse för Hallands attraktionskraft för tursim. Fisket har stor betydelse och det finns många fisk- och skaldjursarter som är kommersiellt viktiga. 3
 4. 4. Centerpartiet vill: • Att det byggs biogasanläggningar för framställning av fordonsbränsle • Minska energiförbrukningen i offentliga byggnader • Satsa på förnyelsebar uppvärmning vid nyproduktion och renovering av offentliga lokaler • Att det byggs fler vindkraftsparker både till land och till havs • Ha fortsatta och utökade kalkningsinsatser i sjöar och vattendrag • Uppmuntra användandet av förnyelsebara bränslen • Att tjänstefordon i offentlig sektor körs på förnyelsebara bränslen • Påverka oljebolagen att satsa på tankställen för förnyelsebara bränslen även på landsbygden • Vid återplantering på offentligt ägda skogar ska andelen lövträd öka, där så är lämpligt Halland är företagsamt 1. Fler företag och nya jobb Det är avgörande för en god tillväxt och för att trygga välfärden att fler människor kommer i arbete. Halland har klarat sig väl jämfört med övriga Sverige. Dock kvarstår problemet med en allt för stor ungdomsarbetslöshet. Centerpartiet har fokus på att nya jobb skapas. Vi vill ha en fortsatt långsiktig näringslivspolitik där fler startar företag. Stöd och stimulansmedel ska fördelas lokalt via regionen för att ge bästa effekt. Det halländska näringslivets behov ska mötas med utbildning för rätt kompetens. Centerpartiet vill ha en bättre samordning mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och kommuner. Halland behöver fler kunskapsintensiva företag. Kontakterna mellan näringsliv, högskola och samhälle måste öka ytterligare. Medelåldern hos företagarna i Halland är hög. Därför behöver satsningar göras för att möjliggöra för ungdomar att starta företag. Allt fler väljer att starta eget, främst inom tjänstesektorn. Centerpartiet vill skapa ytterligare möjligheter till företagande genom att uppmuntra utmaningsrätt i offentlig sektor. Utbildning, tillgång på riskvilligt kapital och ett utökat samarbete mellan utbildningsanordnarna och näringslivet är viktigt för utvecklingen av Halland. En annan viktig fråga är tillgången på goda kommunikationer. Centerpartiet kräver fungerande teleförbindelser i hela länet. Både telefon och IT-uppkopplingar är en nödvändighet. Etableringen av företagshotell underlättar för nystartade, kunskapsintensiva företag att etablera sig. Många invandrare besitter kompetenser som inte har värderats tillräckligt i det svenska samhället. Därför är det svårt för dem att få arbete, samtidigt som arbetsmarknaden går miste om en stor kompetens. Validering skall göras, vilket innebär en värdering av de kunskaper en person har fått genom tidigare utbildningar och yrkeserfarenhet. Här har regionen en viktig roll att fylla. 4
 5. 5. Mat och livsmedelsproduktion Livsmedelproduktionen är en stor och viktig sektor i Halland, för tillgången på råvaror och för en levande, attraktiv landsbygd. Offentliga upphandlingar ska anpassas så att mindre lokala anbudsgivare ges ökad möjlighet att konkurrera. Vi arbetar intensivt för att kraven på svensk djur- och livsmedelsproduktion skall vara vägledande i offentliga upphandlingar av livsmedel. Centerpartiet kommer vara pådrivande för att få en klimatmärkning av livsmedel och konsumentprodukter. Detta för att konsumenterna ska kunna ställa krav på producenter och butiker att välja produkter med mindre klimatpåverkan. För att även fortsättningsvis kunna producera lokal mat och energi, måste exploatering av den bästa åkermarken undvikas. Centerpartiet vill: • Stimulera kunskapsintensiva företag att utvecklas i länet • Minska ungdomsarbetslösheten • Ta fram fler lärlings- och praktikplatser • Öka validering av utbildningar för att ta tillvara befintliga kompetenser i arbetslivet • Anpassa offentliga upphandlingar så att små leverantörer kan delta • Klimatmärkning av livsmedel och konsumentprodukter • Uppmuntra utmaningsrätt i offentlig sektor • Undvik exploatering av den bästa åkermarken • Verka för en samordning av arbetsmarknadsresurserna till regional nivå • Stimulera förnyelse och utveckling av Hallands näringsliv 2. Halland i EU Halland påverkas dagligen inom en mängd områden av EU:s politik. Regionerna är viktiga i det europeiska utvecklingsarbetet för ett grönare och vassare union Europa. Vi vill verka för att EU´s stöd för landsbygdsutveckling nyttjas mer och effektivare i Halland. Vi ska tillsammans med andra regioner arbeta med gränsöverskridande frågor. Inom EU har vi möjlighet att lära och få nya erfarenheter genom utbyte och samverkan med andra regioner. Via intresseorganisationer som West Sweden och Nordsjökommissionen ska vi aktivt påverka den politik som drivs i EU, samt ta del av alla de möjligheter som medlemskapet innebär. Genom att strategiskt samordna regionens med kommunernas resurser och arbeta för gemensamma mål blir Halland en starkare region i EU. Europas regioner är starka. Centerpartiet vill flytta makt från staten till regionen. 3. Turismen - en stor utvecklingsmöjlighet Halland är en turistregion med en hög tillväxt och goda förutsättningar för ytterligare utveckling. Turismen är en näringsgren som sysselsätter nästan 8000 personer och omsätter flera miljarder. Utvecklingsfaktorn finns både i städerna och på landsbygden. Turister söker upplevelser och det kan Halland erbjuda. Många små turistföretagare kan utvecklas genom stöttning och samarbete. Högskolan i Halmstad skall utöka satsningen på forskning och utveckling så att fler arbetstillfällen skapas inom turismnäringen. Marknadsföringen Det skall vara lätt att hitta till Halland. Marknadsföringen är en viktig faktor. Vi vill skapa flera ”destinationer” i Halland. Kommungränserna, eller andra administrativa gränser får inte utgöra hinder för en sådan utveckling. Halland är också känt för nöjen och evenemang. Det gäller att framhäva det som är unikt och erbjuda en hög kvalité på resmålen. 5
 6. 6. Många resmål Halland har en fantastisk natur som kan brukas bättre, men utan att förbrukas. Det finns ridleder, vandringsleder och cykelleder för att på ett varsamt sätt förflytta sig i landskapet. Fler cykelleder från kusten till inlandet måste skapas för att öka tillgängligheten till destinationer i Hallands inland. Campingnäringen fortsätter att växa och det är viktigt att det erbjuds flera campingplatser i Halland. Centerpartiet vill: • Att fler destinationsmål ska utvecklas och att samarbetet stärks mellan turismföretagare • Att högskolan i Halmstad satsar på forskning och utveckling kring turism • Utveckla och utbilda för ännu högre kvalité i turistnäringen • Att det byggs fler cykelleder mellan kust och inland 4. Högre utbildning och forskning Högre utbildning är viktig för individen, för näringslivet och för vår gemensamma välfärd. Utbildningspolitiken ska fokusera på den studerande. Studenterna ska uppmuntras och ha rimliga sociala och ekonomiska villkor. Det är en förutsättning för att man ska kunna tillgodogöra sig studierna på bästa sätt. Det är angeläget att utveckla formerna för distansutbildning så att snedrekrytering av sociala eller geografiska skäl motverkas. Utbyggnaden av den högre utbildningen i hela landet, som Centerpartiet aktivt medverkat till, har medfört en mångfald av högskolor och universitet. Dessa är viktiga motorer i regionernas utveckling. Det är angeläget att ta tillvara denna mångfald och tillåta de olika lärosätena att utvecklas efter sin profil och regionens behov. Halland behöver fler kunskapsintensiva näringar och arbeten. Vi verkar för att Högskolan i Halmstad utvecklas till ett universitet. Ett universitet gör att det blir mer attraktivt för kunskapsintensiva företag att etablera sig i Halland. Campus Varberg har en stark näringslivsanknytning och har goda möjligheter att erbjuda företagarna efterfrågade utbildningar bl.a. yrkesutbildning. Centerpartiet verkar för att Campus Varberg ska fortsätta växa i antal utbildningar och studenter. Antalet platser inom kvalificerad yrkesutbildning, som fördelas av nationell myndighet, måste bli fler. Centerpartiet vill: • Att Högskolan i Halmstad ska bli ett universitet • Stärka högskolans samverkan med det omgivande samhället • Utveckla formerna för distansutbildning • Att Campus Varberg fortsätter att växa i antal utbildningar, studenter och kvalité 6
 7. 7. Halland är tryggt! 1. Hälso- och friskvård Centerpartiet i Halland vill att våra invånare ska få mesta möjliga nytta för varje skattekrona. Vårt mål är att hallänningarna ska vara mest nöjda i Sverige med sin sjukvård. Att erbjuda hälsosamtal och ge stöd i livsstilsfrågor stimulerar hallänningarna att ta ansvar för sin hälsa och känna sig motiverade och uppmuntras förändra sina vanor. Rätt insats tidigt ger stor effekt med små resurser. Hälso- och sjukvården skall inriktas på förebyggande hälsovård för att stärka det friska. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett bra exempel, där motion och eget ansvar till stor del ersätter läkemedel. Kultur har en viktig hälsofrämjande effekt, när sinnen och känslor får komma till uttryck och belysa andra perspektiv i tillvaron. Folkhälsoarbetet ska utvecklas. Centerpartiet vill satsa mera, från de minsta barnen och genom hela livet. Hälso- och sjukvården ska vara ett stöd och ge råd utan att för den skull ta ansvaret från individen. I den nya regionbildningen vill vi utveckla arbetet med folkhälsa och förebyggande hälsovård. Centerpartiet vill: • Göra satsningar på folkhälsa redan i förskolan • Ha mer hälsosamtal och stöd i livsstilsfrågor • Erbjuda fysisk aktivitet och Kultur på recept • Stärka det friska 2. Sjukvården Halland har den bästa hälso- och sjukvården i Sverige. Vi vill befästa tätpositionen genom att ständigt utveckla våra mål, följa upp verksamheten och alltid ha fokus på hallänningarnas bästa. Centerpartiet i Halland sätter hallänningen i centrum. Hälso- och sjukvården skall utformas utifrån dennes behov. Kvalité, tillgänglighet, trygghet och valfrihet är begrepp som ska genomsyra all verksamhet. Ett gott bemötande och en god tillgänglighet ska vara självklart för alla. Funktionsnedsättning får aldrig innebära sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Närsjukvården är basen i hälso- och sjukvården. Centerpartiet är garanten för en fortsatt utveckling av närsjukvården i Halland. Centerpartiet fokuserar på god vård och omhändertagande. Konkurrens mellan offentligt drivna vårdenheter och privata entreprenörer är positivt för hallänningarna. Vårdval Halland där hallänningarna själva väljer sin vårdenhet och därmed kan påverka utbudet av vårdtjänster är positivt och måste fortsätta utvecklas. Varje minut har stor betydelse vid akuta sjukdomsfall. Centerpartiet vill att ambulansvården, i samarbete med länets kommuner, fortsätter utbilda räddningstjänsten enligt IVPA – i väntan på ambulans - för att säkerställa att akut sjuka människor i hela Halland ska kunna få hjälp på kortast möjliga tid. Vi ser också positivt på initiativ där läkare akut åker hem till patienten, istället för att patienten kommer till akutmottagningen. Störst nytta av detta har de äldsta medborgarna. Region Halland ska fortsätta att driva två akutsjukhus. Det skall finnas ett gott och nära samarbete mellan sjukhusen och andra vårdaktörer, till gagn för hallänningarna. Visst utbud av specialistvård skall också finnas på Kungsbacka Närsjukhus och i Falkenberg. 7
 8. 8. Länssjukhusets samarbete med universitetet i Köpenhamn ska utvecklas vidare. En stark forsknings- och utvecklingsverksamhet i Halland kan stärka samarbetet och koppla Halland närmare universitetssjukhusen. De vårdplatser som finns skall användas så optimalt som möjligt. Vi ser en utveckling med fler enkel- och dubbelrum och färre flerbäddsrum. Möjligheten att isolera patienter med smittsamma sjukdomar eller resistenta bakterier måste säkerställas. Sjukvården skall erbjuda ett kvalificerat omhändertagande och vård för hallänningar med psykiska besvär och sjukdomar. Närsjukvården skall erbjuda tidiga insatser för att kunna ge rätt behandling. En väl fungerande vårdkedja måste finnas. Vårdaktörerna skall ta ett gemensamt ansvar så att alla patienter tas om hand utan onödig väntan. Samverkan mellan kommun och landsting måste förbättras så att människan står i centrum för insatsen. Barn med psykiska besvär ska få ökat stöd. Orsakerna till barns och ungdomars försämrade psykiska hälsa måste klarläggas. Centerpartiet vill: • Verka för kvalité, tillgänglighet, trygghet och valfrihet • Utveckla Vårdval Halland ytterligare • Ha ett nära samarbete mellan de två akutsjukhusen - Halmstad och Varberg • Erbjuda ett utbud av specialistvård på Kungsbacka Närsjukhus och i Falkenberg • Utveckla samarbetet med universiteten och universitetssjukhusen • Ge ökat stöd åt barn med psykiska besvär • Klarlägga orsakerna till barns och ungdomars försämrade psykiska hälsa • Se ideella organisationers medverkan i offentlig sektor som en viktig resurs • Att läkare i större utsträckning ska göra akuta hembesök hos äldre 3. Familjecentraler Ju tidigare stödjande resurser sätts in, desto mer ökar vi möjligheten för barnet att få en tryggare uppväxt. De offentliga resurser som finns för barn och föräldrar ska samlas runt barnet. En ökad samverkan behövs för barn i riskzonen. Vi vill att familjecentraler byggs ut i Halland, där barnavårdscentraler, öppna förskolan och socialtjänsten samverkar. Detta skapar möjligheter för nätverksbyggande mellan föräldrar där man bor. Dessa skapar en trygghet i barnets fortsatta uppväxt. Vi vill också verka för att föräldrar får möjlighet att delta i olika former av föräldragrupper. Dessa ger möjligheter till att byta erfarenheter och kan utgöra ett stöd i besvärliga situationer. Centerpartiet vill: • Ha fler familjecentraler • Åstadkomma ökad samverkan i Halland för barn i riskzon • Stimulera olika former av föräldragrupper 8
 9. 9. 4. Äldre Valmöjlighet i boendet Regionen och kommunerna ska tillsammans verka för att kedjan mellan eget boende- särskilt boende och sjukhusvistelse fungerar optimalt. När individens förhållanden kräver omsorgs- och vårdinsatser i hemmet ska detta samordnas mellan kommun och region. Det är viktigt att patienten alltid sätts i centrum. Användandet av hjälpmedel skall stimuleras i alla boendeformer. Det är viktigt för såväl kvalitén, för vårdtagaren och för den anställdes arbetsmiljö. Centerpartiet vill: • Att ett utvecklat samarbete ska finnas mellan kommunerna och landstinget där individen ska stå i centrum 5. Skolor Gymnasieskolan ska på bästa sätt förvalta och utveckla den grund som grundskolan lägger. Den ska möta eleverna efter dennes behov och sträva efter att tillgodose de önskemål som finns. Inom gymnasieskolans ram behöver mer lärlingsutbildning utvecklas. Centerpartiet vill utveckla en länsövergripande samordning av gymnasieprogram och vuxenutbildning. Naturbruksgymnasium Naturbruksgymnasierna Plönninge och Munkagård är populära. Uungdomar söker sig dit från hela Sverige. Utbildningarna inom de gröna näringarna är mycket viktiga för Halland. Centerpartiet vill att eleverna skall driva ett fiktivt UF-företag under sin utbildning för att få erfarenhet att starta upp och driva ett företag. Detta är ett av sätten att stärka rekryteringen till de gröna näringarna. Centerpartiet vill att Plönningeskolan fortsätter sin utveckling inom energi, för att lära och visa på den energipotential råvaror och grödor har. Genom nära samarbete med Högskolan i Halmstad och framtida forskning kan Plönningeskolan utvecklas till ett Centrum för Energiutveckling. Folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen erbjuder ett alternativ och ett komplement till gymnasie- och högskoleutbildningar och spelar en viktig roll för det livslånga lärandet. Folkhögskolorna är också en god mötesplats för föreningar, där skolornas kompetens kommer till stor användning. Centerpartiet vill: • Få en länsövergripande samordning av gymnasieprogram och vuxenutbildning • Att alla som går ut naturbruksgymnasium ska ha kunskap att starta och driva företag 6. Kultur Kultur behövs för att vi ska kunna förstå omvärlden och vidga våra perspektiv. Kultur har ett viktigt egenvärde men stödjer också ekonomisk tillväxt och bidrar till god hälsa. Kulturen är också betydelsefull vid val av boendeort. Centerpartiet vill därför skapa en region stärkt av kultur. Barn och ungdomar bygger upp sin intellektuella och emotionella förmåga med kulturupplevelser genom möjligheten att själva få utöva kultur, både i skolan och på fritiden. Kulturupplevelser ger äldre en stimulans så att de kan få ett rikare och längre liv. Centerpartiet arbetar för ett ökat kulturubud. Kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela Halland. 9
 10. 10. Kulturen i Halland har många viktiga varumärken som det är viktigt att värna. Bredden i kulturutbudet har också satt Halland på kartan och betyder mycket för turismen och näringslivet i vår region. Det är viktigt att man i enlighet med kulturutredningen ser till så att kulturen genomsyrar all verksamhet. Centerpartiet välkomnar att statens stöd till kulturen fördelas i en så kallad kulturportfölj, så att hallänningarna bättre kan styra över hur de används. De allmänna resurserna ska framförallt riktas till barn och ungdomar. Centerpartiet vill: • Fortsätta verka för ett rikt kulturliv i hela länet där både professionella och amatörer får utvecklas • Att statens kulturportfölj skall vara en viktig del i Hallands utvecklingsstrategi • Att regionen tillsammans med kommunerna utvecklar speciella kompetensområden i varje kommun för att främja en mångsidig utveckling • Arbeta för att samtliga kulturarrangemang blir tillgängliga även för funktionshindrade 7. Ökad trygghet Varje medborgare har ett ansvar som granne, släkting eller vän, för att stötta, hjälpa och slå larm när människor far illa. Alla skall känna sig trygga och accepterade oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Samhället har en viktig roll när det gäller att få människor att känna sig delaktiga som medborgare med lika rättigheter och ansvar. Centerpartiet vill att säkerheten för hallänningarna måste bli bättre. Hallänningarna ska känna förtroende för rättsväsendet, att polis finns i närområdet. Tingsrätterna i Halmstad och Varberg ska finnas kvar. Vi vill ha ett permanent häkte i Halland. Satsningar måste göras för att minska våldet mot kvinnor och barn. Här krävs ökad samverkan mellan polis, sjukvård, kommunala instanser och frivillig verksamhet som t.ex. kvinnojourerna. Barn och kvinnor som utsätts för övergrepp och hotas av våld behöver speciellt skydd och resurser. Barn som kommer i kontakt med rättväsendet ska hanteras varsamt. Berörda myndigheter måste samverka så att barnen känner trygghet och tillit. Centerpartiet vill: • Behålla tingsrätterna i Varberg och Halmstad • Öka och samordna insatserna för att förhindra våld mot kvinnor och barn • Ha samordning mellan myndigheter när barn är brottsoffer • Utöka samarbetet mellan kommunerna för att förebygga kriminalitet bland unga 8. Bra kommunikationer ska bli bättre Vi har bra järnvägsförbindelser i Halland i nord- sydlig riktning. För att kunna utnyttja Västkustbanan fullt ut, måste flaskhalsar byggas bort. För Hallands del är utbyggnaden av Tunnel och dubbelspår i Varberg, samt Västlänken i Göteborg viktigast. Därför har Centerpartiet medverkat till att fatta beslut i Region Halland, om medfinansieringen av dessa två projekt. Genom detta kan vi öka personpendlingen med tåg och åstadkomma mera godstransporter på järnväg. Centerpartiets målsättning är en utbyggd regional pendeltågstrafik genom Halland med möjlighet till stopp mellan centralorterna. Centerpartiet kommer att aktivt arbeta för lösningar som möjliggör ytterligare persontrafik på Västkustbanan innan dubbelspåret är fullt utbyggt. Detta vill vi göra för miljön, servicen till hallänningarna, för att avlasta våra vägar och för att stödja Hallands utveckling. 10
 11. 11. Trafik på Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö skall utvecklas genom att banornas tekniska status höjs. Centerpartiet vill att fler skall åka kollektivt. Med ökad turtäthet kan fler välja att åka buss eller tåg. Kollektivtrafikstråk med stor turtäthet kräver fungerande anslutningstrafik från kringliggande områden. Det öst-västliga vägnätet behöver förbättras Vägarna genom Halland i öst-västlig riktning måste rustas upp. På dessa vägar transporteras stora mängder gods. Detta gör dem till viktiga förbindelser för näringslivet och hamnarna i Halland. Det är viktigt att staten fullföljer sina åtaganden i nationella och regionala planer. Det bör byggas cykelbanor som ökar tillgängligheten och skapar möjlighet att pendla till arbete, skola och turism. Centerpartiets vill: • Att dubbelspåret genom Varberg byggs ut snarast • Medverka till att Västlänken i Göteborg förverkligas • Att vägarna 41, 117 och 940 byggs enligt plan • Att vägarna 153/154 upprustas • Att också Markarydsbanan utvecklas genom att banornas tekniska status höjs • Utöka pendeltågstrafiken i regionen med möjlighet fler stationer och ökad turtäthet • Åstadkomma utökad och anpassad kollektivtrafik • Att cykelbanor byggs som ökar tillgängligheten 11

×