Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cartel Lingua De Amor 2009

631 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cartel Lingua De Amor 2009

  1. 1. bicos corazónbe ertacalor cóxeganfrñoil e sau paixós áx te ca e quérote en s flores ga gústame xón tim devoción qu xegas ua de felicida bicospaixcóxegas s s m óncari paifin dad bico s inlume orpaixónt camiñ ér to itos rec carbicoias icias em apertas o dos calofrío habitaci lumelumeón ncariñoemome beizos sufrir paixó cari apeámote caricias ámote t gú eu lum st timepaixón as liciote iño ento cesítese meu lumestaión so m orriso rtas om gú paix paixó s uing c en cariño gúcariño e miñ meu ámo caricia sta rdos nto ám dad osentim lérote to camiño e cóxeg sorris es o me te o s cal licenbicos plicam dade ne devoción felicidamomento a momen habitación c sau devoc s bicos ofrím caricias fe sufrir cos lume calofrío o e habitación caricias felicidadedevoción se devoción beizos ias corazón cari fe cóm calor lume felicid sufrir r alor car de e ucura infinitos recordmomentos cómp ámote por pertas devcariciasión paixónferido quéroteeslumehabitación lume doridocóxegas gústameapertade icecari quéroteá @ªmiciónc rvida meu meu apertas oción sorrisonecesítote es devoc as quérote bicos sau calor sufrir cóxegaspaixón bágoasdevoción es camiñnto dade cariño cómpl beizos sentime q ntimentsentidhabitación calofrío futuro caricias es sentimento oo temorbágoas ntoe porvidainfinitos recordeflores quérote necesfelicidasinfinitos recordos apertas camiño bicción dev os flo o flor camiño quéro lum ento momegam os camiñocaricias es meu ade devoción felicidade tameo cóxegas cóx a s úset bágoaspisado ento sorriso momentos beizos oshabitación contigeocorazónxóndevo mo gús sentid g quérot ítote bágo ámote habita mento 3. ed iñonecesítote sentim riso devoción sor cariño sentim pai entos infinit recordos ámot ferido moámotecaricia s quéroter mentos fráxil temo cariño cóxegas turo camiño fráxil sorri apegústamn rtas do dpovoció calofrío e calofrío camiño futuro dorido caricias n sufrircoraz me frío cómpliceos bic infibicos ación paixón os ámote beizos cariño sentimento necesnitoud s corazón sa s apertas cóxega rec sorriso flores apertasdevoción ord cómomentos sentido flores sentimento fr beizos corazón infinitos recorsentimento flores lume camiño porvida n ón futuro cómplic corazó calofrío es n bicos quérote calofrío cariño xe quérote mámote entim paixón á ítote ga devocióbeizos gústame lu s uén habitación ámote es coraz calofrío x quérotecalofr o momentos ó n q devoción entocalor paixón caricias paix flores cariñoil es inlume paixó tecamiñotemor me goassorecordos bicosdoridn sufriregas iónbágoaes paixómiñdevocióngústame orazócóxegas habra caricias habita b sció sentimento ón futuro ám loucur sufrir itemo finitos re cómplice habitación caricias de p hcar itesalumebeizossentimentoloucurartimeento floresefráxil ado mefloresce bpaixóncamiñoloucur ro bicos gústame sentidosorriso bicoscóxegas meu flores o cordos devocióne axón sentimsentidoo cómplsen oast sorriso pis mo abicos nto paixón porvid paixón es meu rvi momentosapertas u paixón calofrío dos lume cariciasú sufrir cariño bicos ferio ido flores iciameusorrisbágoaes scóxegsorriso calofrísaudadcoraz do quéroteámote sefráxil pisado a ámote a lumepaixón cóxmo devoc lumestam o ámote ónfelicidade bágoas rloucu itación da sentimento futuro arecordos meu ác apertas ome apertas cariño cóxegas ámote infinitos c s m gú e paixónese meu bágoas aricia cómplice n infinito pisado s g miñ ámote sta ad sentimento síto mo caricias ámote t cóxegascóxegas nto corazón corazón mentos corazón mepaixón licid sorriso es o n cariño m te lume devoción habitación tos e ti ca camiñ camiño cóxegas ío s lume bicos sen caricias fe sufrir saudade necedevoción felicidade sorriso calofrío devoción devoción beizos apertas flor aperta devoci s devoción camiño sorriso beizos n icia ferido cómplice necesítote s meu loucura infinitos recordos caricias nt car momentoscalofrío pai devoción bágoas slumeucóxegaámote saudade infinitos recorgústame lume zos calofrío bei gústam bicos ció cómplice momentos ento felicidade cariño mo corazón momentos habitación calor alofríofelicidadedeflores cómplicenecesístotemenecescóxegas doridocaoteapertas vida otefráxcalorloucu lume felicidade se cóxegas es meu e sen futuro camiño dad quéroteloucursufrir qu sen cómplicloucura sentquérote momentosesítote futuroddevociónér cariño sorriso ne e devoción paixónferido quérote lume es meu cariñoabit apertas apertas caricias temor m ice é por a dorido bicos quérote apertas lume iso es meu en ca cariño necesítote habitación lume beizos nti cómplice orr ámote gústame bágoas sentimento calor sufrir cóxegas ido q gcalora sorriso devocióde sentimento h tos lor ño s camiño devoción mo aricalofrío nec felicidan doridolor a paixón futuro camiño bágoas do quérote cariño dos lume calofrío sentido cóxegas caricias me camiñ út habitación calofrío quérote necesítote futuro camiño habitación devocióncontigo mo c sdorido cariño apertas o il gústame fráxil gústame infinitos recordos apertas p lume sentimento momentos recordos flores ámote s porvida infinitos caricias bágoas caric ntos ta tas sorriso tim bicos o recordo cariño entce fráxil sauda s beizosámtemorentión momenfloressferido loucurporhabitación aperttias futuro ro bág felicidade cariño ferido er devoción pisado camiñocaricias es meu infinitos recordos ámote cariño bágoas es meu avcómpli r os paixón sentido ítote ote ae imento porvidacalofrío quérotesau beizosetosquérote devocice me dcamiño apertainfinitos re ap ias bicosi ferido pisadop futuro neces flores bá quérote bágoas sentimento sorriso momentos beizos corazón pisado ferido habitación contigo g habitación pisado por sorriso u lumelume ferido infinitos ítote o necesítote oa sentimento calofrío cóxegas cómplice bicos ón calofrío futuro fráxil temor camiño beizos es meu iñocamiño pisado sentido floresa rir beizos ido oas futu s sorr vid ámote fráxil me cóxegas me ntidhabit temor sentimento pisado suf camiño gústa s gústame sorriso audade sentideo careferido cómpliceacerecordospisado porvidameu cóxegfuturo a cóxegas loucura ote caricias sorriso flores cariño sítote beizos saucesít contigog dorido cómplice sentimento necesítote au es meu cariño sufrir corazón gústame calofrío sufrir o b ámote dad calor á oas sorriso habitación paixón abitación cómplice infinitos quérote sentimento bágoas paixón devoción bágoas il sentid ámote sentidoporvida sdorcóxesgas devoció cóicia ga ómpli devociónes meu infinitos sorriso cami futurohabitaciónfráxil dorido devoción anecesidosufririgo porvida xe n a recordos futuro xil recordos camiño porvida dorid ne es infinitos recordos futuro pis te cóxega e caricias sufrir quéroado sent s infinitos lume infinitos recordos frá loucura caricias pisado co sentido caricias sorriso bicos corazón sufrir cóxegas devoción ade camiño cómplice felicidade caridorcontig momento futuro bágoas ónfráxil carento s cóm temor porvida loucura sufrir corazón ludadepa m nto felicidade fráxil paixón sentido gas loucura gústame ferido es meu camiño fráfráx apertas xilsentimento o idoofelicidadeloucura paixónscariciasorriso cariño n sentimfelicids lume bágoas loucura sorriso calofrío contigo fráxil quérote habitación gústam quérote sentido pisado calofrío plic flores ámote fráxil óxe loucura paixón es fráxil porvida sentido cómplice necesítote saudade infinitos recordos cariño necesítote calofrío fráxil ferido sorriso loucuranecesítote c ámote paix nec ade cias caricias bágoas flores cómplice calor dorido sufrir cóxegas or saudade calor go loucuraor pisado ño po ce essorriso habitación momenferido u ítote cont beizos habitaciónsaudade porvida pisadoloucura calofrío es meu tem es bicos ferido apertas futuro cómplice saud camiño lume ferido necesítote quérote nervihabitación corazóntemor lumepaix fe sufrir dade sorriso saudade sorriso sícalorte habitación sentimento necesa porvida s ón bicos de e cal to cómplice loucura ítote saudad cómplice fráxil sentido beizos ítote sorriso me s infinitos recordos gústame camiño apertas lic temor pisado flores bicos oas ssentimento infinitos pisado temor beizos habitación gústamerecordos sufrir felicida ida ta calor sorriso corazón feridfelicidade oferido rvida a cariciacalorquéroteda dorido me zón gústamecontigo necesítoteento a dorido ra amiño porvida cóxegas ferido sorriso corazó a porvida paixón es meu temor o ferido de d cóxega gú ámote flores felicidade contigo meu tos apertas fráxil sorriso sentimento gústame ur devoción bicos necesítote sentido contigo futuro bágoas apertas contigo sorriso corazón cariciassa saudade bicos beizos sentimento devoción loucura fráxil n fut gústame beizos temor cóxeg bágoas s sorriso es meu quérote corazón dorido quérote habitaciónsentimento necesítote saudade sorriso saudade porvida futuro de sentido flores temor temor ud corazón o pisado paixó cariño or tem e cóxegas ferido dorido temor ridoporvida contigo tos tospismeutose dequérote necesítote eor recordosca dor pisadofráx de calor cóxegabs lume ció r caricias quérote gústame apertas contigo flores futuro loucura paixón lumebicos necesítoteafuturo sufrir porvid vid saudad temor e porvida pisado gústames ri gústa apertas bita sorriso rta vi contigo sentido quérote sentimento felicidade sorriso porvida loucu gúses floresa contigo ncariñosentimpape ación sorriso n sorriso ooado ámote camiñ necesí pisado saudadea saudade idocómplic sor d flores ha cóxequérote momen contigotam o iso riso futu o s fráxil sentido e te necesíto futuro cariño corazón pisado pisado infinitos recordos contigo sentid mom gas ztógústamfelicida beizoscorazóennsentidooferidos toteas sorrtemorhabitaccontigd o sufrir esdadtemor qu lume sorriso saudadeámote bicos momen r sorriso calor camiño apertas sorriso futu caricias ento co gústam s bágoas pisado sentido e saudade s fut contigo dorido corazónbeizos ferido bágoas saudade cómplice om o os fu uro momecorazcorazó beizoscómpliceoascalor isooriónelicid sau meu e m futuro sorriso u momentos gústame cariño cómplice sta futuro sufrir adoos contigo sufrir es meu temor quérote flores úsentido felicida momen sorriso cómplice ro corazó cómplice corazón habit de a porvida futurofelicidade bágoas itos recordos calor mom bicos porvida temor sauda saudade g momentos porvida entr fráxil contigo contigo esorris isado pisad corazón contigo apertas sentido sentimento lumegústame calofrío temor o calor contigo apertas sentimento quérote loucura ent momentos felicidade suf o sorrisoinfinitos recordo beizos loucuradrirsorriso calor apert saudade sorriso bág bágoas e fráxil cam calor saudade porvida temor sentido cómplice ro oas sentido pisadoiño paixón doridosaudade dorido ámotesentido quérote bicos dorido contigo flores be ferido sorriso calor c cómplice ón contigcómpliccorazóna futucorazónvloucuf s ha tame s dorid ámote cóxegas infinitos recordos rofelicidadep lume izo bicos bág paixónfuturo sufrir habitación fráxil contigo futuro cómplice dorido sorriso quérotedevoción loucuracómplice futuro sorriso felicidade beizos s corazón apertas gústame lume sufrir sentimento pisado loucura ñosorrisoixón calofrío pisado quérote beizos eporvid sentimento florigo coraz beizoscamipaixón pag calor futuro lume sorriso ntos gústam bit temor cariño caricias sorriso es dorido calor loucura es meu o apertas sentido cómplice fráxil cariño n ra gús ación temor contigo de ón camiño sufrir dorido quérote ció florescóxegas felicidade temor feridodorido calorbágoas contigo calofrío calor ida cómplice ú cóxegas ferido porv bicos bágoa felicidade ferido bágoas gústame porvida corazón st sentimento porvida camiñosorrisosaudade loucura contigo lume calofrío es ca dorido contigo flores saudadefelicidade e felicidade saudade sorrisoas o có saudasaudad calor meu sorriso ferido a es meu cont cariño habitación bicos sentimento quérote porvida m es meu flores cómplice flores cómplice loucura contigo infinitos recordos cariño m gústame sufrir devoción porvidasentido camiño sorriso habitación momentos te caricias habitación sorriso lume sorriso e beizos sentido calor sufrir de dorido loucura sufrir pisado dorido m e ot ámote felicidade rid calor o temor beizosiño paixón dorido felicidadeofrío ámotesentidmeutote bicos calor ro porvida cóxeg sentid necesí teice habitación fráxil fráxilporvida devoción loucura momentos contigopisado habitación contigo bicos necesítote ér apertasferido do or sorriso m dorferido es racómplfuturofuturo ámotepisado sorriso fráxil ferido futuro qu porvida sufrir sentido s o quéro corazón dorido dorido ferido ámote es meu or porvida saudade porvida calofrío camiño tem ido quérote infinitos temor paixó futuro sufrir h ris fráxil conntigohabitac dorido ámote or calofrío b sentimento pisado infinitos recordos sorriso o ferido calorcal cóxegas e bágoas ferido iz cariñofelicidade habitaciónlume beizos os s gústame momentos frá beiz aperta s d cómplice cómpliceión sorriso futuro corazón loucu il xil ura ámote ráx n os ferido sorriso necesítote sorriso pisado sufrir cóxegas corazón f cóx futuro dorido beizos te oció contigo beizos momentos felicidade fráxil gústame gas temoruc cesíto ncalor azón sorriso dorido nitos dorordos temor ssufrir calor temor sor beizos e bágoas infi calor s rec ido dorido beizo dorido quérote e cam dev felicidade cóxegas temor lo lume sufrir sentimento pisado temor aixó cor futuro lume ámote necesítote calofrío saudade e loucura s vocontig devoc fráxil sufrirsorriso calofrío contigocariño porvida ferido caricias de loucura n calofrío cariño loucura es meu cómplice porvida louc momentos caricia bágoas bágoas a paixón apertas felicidade icidap

×