Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases Carmela V

89 views

Published on

Achéganse as bases do V Certame Literario Carmela Loureiro convocado polo Concello de Ferrol e a Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística.

PRAZOS: 14 decembro (fase interna) e 20 decembro (fase intercentros).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bases Carmela V

  1. 1. V Certame literario Carmela Loureiro , O Concello de Ferrol e a Coordenadora de Equipas de normalizaci�n Ling��stica de Ferrolterra (CENL) convocan o V Certame literario Carmela Loureiro como homenaxe a unha muller, profesora en Ferrolterra, presidenta da CENL durante anos, que dedicou o seu tempo e o seu saber � lingua e aos m�is novos. A s�a traxectoria persoal e profesional � un exemplo do labor an�nimo e xeneroso de moitos profesionais do ensino na difusi�n da cultura e do idioma entre a mocidade. O Concello de Ferrol e a Coordenadora de Equipas de Normalizaci�n Ling��stica de Ferrolterra (CENL) convocan conxuntamente este certame que se rexer� polas seguintes bases: 1- Poder� participar todo o alumnado dos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da CENL, sempre que estean matriculados nalg�n dos cursos correspondentes �s distintas categor�as establecidas neste certame. 2- O certame presenta tres modalidades: 1) Modalidade de microrrelatos 2) Modalidade de micropoes�a 3) Modalidade de microteatro (s� para a categor�a de bacharelato e ciclos formativos). 3- Na modalidade de microrrelatos, os/as participantes deber�n elaborar un texto narrativo que non poder� exceder as 150 palabras e que ter� que comezar polo texto seguinte: " Largou a fume de carozo daquel lugar...! ". O microrrelato debe presentarse cun t�tulo 4- Na modalidade de micropoes�a, as persoas participantes deber�n elaborar un texto po�tico que non poder� exceder de seis versos. 5- Na modalidade de microteatro, os/as participantes deber�n elaborar un texto teatral que non poder� exceder as 600 palabras (inclu�dos os nomes das personaxes e as anotaci�ns). O texto de microteatro debe presentarse cun t�tulo. Nesta modalidade s� poder� participar o alumnado de bacharelato e ciclos formativos. 6- Os textos dos microrrelatos, das micropoes�as e das pezas de microteatro deber�n estar escritos en lingua galega, deber�n ser orixinais e in�ditos e non poder�n ter recibido ning�n premio ou acc�sit noutro certame ou concurso. 7- O concurso constar� de d�as fases: unha interna e outra intercentros. Na fase interna os traballos elaborados entregar�nselle ao profesorado encargado deste concurso en cada centro educativo e ser� o propio centro quen decida a composici�n do xurado. Para a fase intercentros, os traballos seleccionados deber�n entregarse nun sobre pechado. Cada centro pode presentar dous textos por cada categor�a (a, b, c, d) en cada modalidade 1) microteatro, 2) micropoes�ae 3) microrrelatos). Na parte exterior do sobre s� figurar� o nome do centro que o remite e no interior, ademais dos textos presentados, constar� unha relaci�n cos datos identificativos dos/as autores e o seu correspondente traballo (t�tulo ou primeiro verso). Os datos de identificaci�n que deben figurar son o nome e apelidos do/da participante, o curso en que est� matriculado e o centro de ensino.
  2. 2. Estes sobres entregaranse na Casa do Concello, (praza de Armas, s/n, 15402, Ferrol), no Rexistro Xeral. 8- O prazo para entregar os traballos en cada centro na fase interna remata o venres 14 de decembro de 2018 e para a fase intercentros, � dicir, a entrega ao Concello dos traballos seleccionados remata o 20 de decembro. O Concello comunicaralles a todos os centros de ensino participantes o resultado do certame e publicarase na p�xina web municipal e na da Coordenadora. A entrega dos premios e a presentaci�n da publicaci�n realizarase nun acto p�blico no primeiro trimestre de 2017. 9- Establ�cense catro categor�as na modalidade de microrrelatos, catros categor�as na modalidade de micropoes�a: e unha categor�a na modalidade de microteatro. 1 Modalidade de microrrelatos Categor�a A: 5� e 6� educaci�n primaria Categor�a B 1� e 2� de ESO. Categor�a C: 3� e 4� de ESO. Categor�a D: bacharelato e ciclos formativos. 2 Modalidade de micropoes�a Categor�a A: 5� e 6� educaci�n primaria Categor�a B 1� e 2� de ESO. Categor�a C: 3� e 4� de ESO. Categor�a D: bacharelato e ciclos formativos. 3 Modalidade de microteatro Categor�a D: bacharelato e ciclos formativos. 10-O xurado estar� composto por un representantes da CENL, un representante do Concello de Ferrol, dous alumnos ou alumnas dos centros participantes propostos pola CENL e unha persoa destacada do mundo da literatura ou da lingua. O xurado ditaminar� sobre o concurso de xeito inapelable, poder� declarar os premios desertos e resolver� cantas d�bidas xurdan As� mesmo, se a calidade dos traballos o aconsella, poder�n concederse os acc�sits que o xurado estime conveniente. 11-Os traballos premiados quedar�n en posesi�n do Concello que poder� utilizalos cando e como quixese. O Concello de Ferrol editar� en papel e en formato dixital os traballos premiados e todos ou parte dos traballos presentados ao xurado na fase intercentros. Publicaranse nas p�xinas web do Concello de Ferrol e da Coordenadora de Equipos de Normalizaci�n Ling��stica. Establ�cense un agasallo (unha tablet) por cada categor�a en cada unha das tres modalidades. Os centros educativos te�en a potestade de poder premiar todos aqueles traballos que desexen do seu instituto. Os datos persoais das persoas participantes que fosen facilitados para a s�a participaci�n neste certame ser�n utilizados exclusivamente polo Concello de Ferrol e a CENL coa �nica finalidade de xestionar a participaci�n no certame.. En ning�n caso se ceder�n a terceiros nin pasar�n a formar parte de ningunha base de datos de car�cter comercial. A participaci�n no concurso sup�n a aceptaci�n destas bases. Non se admitir� ning�n texto en ningunha das tres modalidades enviado f�ra de prazo e, en xeral, ning�n texto que non cumpra as condici�ns recollidas nestas bases. Ferrol, novembro 2018 � longo deste curso. centro

×