Wierzbowski

537 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wierzbowski

 1. 1. Filtrowanie tre!ciDylematy operatorów serwisów spo"eczno!ciowych Przemys!aw Walasek Wierzbowski Eversheds Aula Polska #64, 21 kwietnia 2011 rok, Warszawa
 2. 2. #$%&()*+$,-&,./$-0 12%,3*&2-(4,*&(5)-6,)$65)-64(7,/8+(./$()2/9:8,3267*)-;*%*6,<= *1)(<*&;$,8>()6<$-?@,69,16A"-<)$,&+$*--AB"" !"
 3. 3. "#$%&( ) *+#$%,-&.&/0$1$%/2*0%/3/&4#52.%167/(# ) *2#83&9&.&/0&120*2&/$767.&/0$9#&6:0+.16:0 90$1$%/2&/ ) -57/6:#919.&/0&0*+#$%,-&.&/0%16:0+.16: !
 4. 4. "#$%&#$()*%+$,-.)/ 01-. %+12&3#+)4 5+)6*7&#3$,*1*5#$%+)7(,0*.+#8&)09$7&:$)(#;*3$&)<)=(18&* >*5+)6*13%17&#3$&)=(18& ? @+$A317#*$)7&)31B&#(&#C ? 7&)+,D13()*7&)31B18EF 7&#3$)*1*5#$%+)7(,0*.+#8&)09$7&:$)(#;*3$&)<)=(18&*G* (&#$7<1$(#*@(&#B1H=&7&#(&#*31-.A%@*>*5+)6* 13%17&#3$&)=(18& !
 5. 5. "#$%&() !"#$ %&"()*&+ * +%,-./01&$/ +2#34-5.6&#7%2,&#,. 8%4$9:2;2,&;9:.7%$(9# * +#$%&() -<94;.=#> 7,6?./@4#$.4,94;&,.=#> 2#$@4,.. +$48%,2&;6.9:,%,-7$%4$.7%$(9# !
 6. 6. "#$%&()*+$+(,-%./012$,-#$%&()*3$4-*-(/5 +467&,3(,84+$)34%&)8$&.,34.3,/%39/5 43(:+#-2$.+4*;*&+$%-)*8(&%+%6*32$:&63.6<3$.+$(/4*-),+.&3$ ,4306&2$)-),3#+,-(+5 ;-)=/./%+.&3$,4306&> ?@A5 #/;3:$B&*.3)/%-$8(&348.(/%+.-$.+$=4*367/%-%+.&3$ B3*=4+%.-67$,4306&5 )=4+%+$!"#$%&(#) !
 7. 7. "#$%&()&*(+,$#&-.+%/(-*0$12,3$4&5-3+6 !"#$%&(")*"+,(-+)./0&$-0"#)"123$1$,4%+5-126 78 !"#!$%&()*+,-. (+/012345*)6+758*7&2)6+%9%(0.812+ &80#/0+(+)1:!+87%901;1/0+91875(/1-+&80#:/%<)0+:!9+ ("358*,/0+-1-=>6 ?=758170"*+&*5123*(*+%&/%"8.)1+"0@ &%+%&7%(01&80:/%<)0+/01+ 7%(0//*+"3/%(0A 7581"82%&*+(+5%8(%-!+0+"2!31)8/*,+ (*2%58*"3*(/0!B+75818+54;/1+"35%/*B+"*"31,4(+31)6/0)8/*)6+ %)65%/*+0+0&1/3*C02)-0B+-2+31; 0/"35!,1/34(+31)6/0)8/*)6+ /&8%5!+,%;:0(*)6+&80@20+31)6/%:%$0%,+)*C5%(*,=> !
 8. 8. "#$%&%"()(*+,-".%$/01 234,.%/456 789,1:#;4%;40.<$9;49;=.<>1&9$?&&,0$&4,40#00$@19@#00$6 ABCC!$9D>"E8#40$&,F0G4;,1%;.G4F9H9&4EF%I ".%$/01 89 F%4;,1%/9&%;4%,=,10J>K4/1$>GE.0L9,1&9$F9;0L9#$F0F (>84%H/0 *%L4.6 "E898&9I%&.F=F%#=1%I M3"9FL98;9NO 9H9&4EFD> K4/1$9&%;4%4H/9D9&%;4%&,F=,1D4.<1$0N.4F#$%&0J 0>$9#0G,D4J6 PF0.F;4DL0;0$%/;=Q1%D4,=,10JH/9D9&%;4%4K4/1$9&%;4% 9L$%;4.F%IH=1%G0J;4.: 10/0D9J>;4D%.=G;ER#$%&9899.<$9;= 8%;=.<9,9H9&=.<9$%F9L$%;4.F%IH=,&9H98: 4;K9$J%.G4 !
 9. 9. "#$%&%()*$+%, -./+0%12 "#$3+4%5 67.8+916:&;#$:<+6=9+.9+$:&>&.+$&?.?++0%1 & 67@9+6AB?+@%$C.3+@?%3@%6:&97&%$7&1BD2 E19%@?+47FG"73%6$+.H&?+431I ?H&?%$1J74@+J7 3%&?%478?+@?%I 7#+$%97$%.+$&?.C&#$31#%46C #7&9%$3%KLB1BD.?M @%$C.3+N2 O3+B3@?6J+@+$%,@1P 67@B+#BK%67@91@C%BK? 9+J7.%8+J7@%$C.3+@?% !
 10. 10. "#$%&()*#+$,-#$%./0120(*34)/43*$4*,5#(6*5#$4206&+*7(50),8(#4 6*904:2$428;< =!"#$%&()*+$#,+-.%& /"0 12"3+.-2 4-0#%"5",+6%)*&#,#72)*+8)8/# 2"%6.($#$8%&*+9 ,%&0(":#)5&#%)1"5+-8#%)).*+8%"#0)(+;#);&;# *)2$%-*+";#,#12%&%<"=8+>>< =?)0"",)*+-#@+A02$#,&("2%&0$468-7"#)A7"2&0;#BCD#4-0# *+-,&0)28%)468-:#1"*+-,)E @+A02#0-*#$,%7AF.*+)#4-.&*+-#)5"A$0*+-# +.-*0&8%*-#1A+(+>#G#%8%-7HA*"=8+:#4-=A+#,#12%-%<"=8+#,+-A"(2"0*+-# ."8/".%+<"#."#*)2$%-I 1"."5*-7"#2".%)4$:#/"0 12"3+.-2 4-0# %"5",+6%)*&#$12%-.*+-7"#12),.%)*+)#02-=8+#,#1"H5#12")(0&,*& +# (";1A-(",&>>< =B".-A#5+%*-",&#*+-,&("2%&0$468& "8%&,+0&8/#;"EA+,"=8+# +.-*0&@+()84+#,#8-A$#%)1"5+-E-*+)#.)A%&;#*)2$%-*+";#*+-#%)<$7$4-# *)#"8/2"*F 12),*6>J;*?%#+&*?%@,$4.+*AB)C*D#(3+64.+*6*E(:FC#.C*$*)/0(*GHIGJIHGGK*#IL*,%./I*(&-MN*OJPQGJ !
 11. 11. #$%&()*+,- .$,/$,)010/2,%3+,40,$5$637)&(,839:$60%30,9:+;<3- =5$637)+&,90&3,4$>+,)$190? %0@$>$%2,A:)+),17/,6, A:)2A0/&0<B,1)<)+CD%2<B- .)2,60:9$,839:$60? /$5:$6$%3+E, F 6)CG/2,63)+:(%&$6+ F A@01)<)2)%0,:+0<*3,),62/06<043 F )4%3+*1)+%3+,:2)2&0,1A$:D6,A:06%2<B F :2)2&$H,A$/60>+%3+,1909(1(,B$19 A:$I3/+:0- J$)637)0%3+H,839:$60%3+,*0&$,%0:)G/)3+,(@09630*7<+,3, )63G&1)0*7<+,1&(9+<)%$;? )C@01)0%30,630:2C$/%2<B, 630/$4$;<3,$,%0:(1)+%30<B, !"
 12. 12. "#$%$&()*+,-+%#&.&/$01 2 3456#$7-,4*+)-8$+9.6-7$7+$:$74;&*8+<$.6%#$=4>*#-?++@ (*,6#-5,-+:-&-+6#*0(4+A967$#B7C@ %#$D#-E+3456#9);(+A,%F+7+$%-#(49+$+.9E+8$,6#$5,*C@ :5$8$7-,4*+%#&*>+9E4*.&(&*,4*E+6#*0(4+G+%#&*>.;>$7 6#:+ #$&.6#&D-,4-+.%$#B7@ 8$.&6+$:(4;H-); %$>E4$6+9%#-7,4$,*+>$+6#*0(4+A7>-7(B7C@ :#-8+4E%5*E*,6-()4+..6*E9+I+96#-6-+.6-69.9+<$.6 %#$=4>*#-?+J*>/9D+%#$%$&()4+%#$3*.$#B7+KF+L-#6+4+MF+N-#84*74(&-+ !!
 13. 13. Wierzbowski Eversheds#$%&()*+,-%,(./*+,-%,*!01!2,33430!*5,-6,7,8$./**90:*""*;3*;3 <33=,>-*90:*""*;3*;3 <3!+%,#-.&/0!120*0&#38$./*90:*""*;3*;3 <<?@6$)A-.,7/7,.,-$>B$C$-D$E-/@.!!!"#$#%&#(&")* !"

×