Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozycz

536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pozycz

 1. 1. Start-up: Po!ycz.plSkuteczne zarz"dzanie portalem typu social lending Magdalena Reichert Pożycz.pl Aula Polska #64, 21 kwietnia 2011 rok, Warszawa
 2. 2. !"#$%&()*+%+,-.)-/ !
 3. 3. 1. ? [cele, partnerzy, statystyki]2. Specyfka projektu social lending3. Napotkane przeszkody4. Good Case Practise5. Pytania !
 4. 4. "&#($)(*%+,!-)-."- !"#$% /0!,+1$-!#2(34,25!6 789:8 4;+- 7<:=>?@ABCDEF 7:=8-4;+ G 7H:I !"#$%&% ()* +%%
 5. 5. !"#$%&%(%rezultaty twarde 8 w sieci
 6. 6. !"#$%!&()*+&,-./-*%-Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 7. 7. !"#"$!"$%&!()*&!+ !"#$%&()*+,-./01 2"%&()*+(/.*3&(,4*567+,-./01 !89 !#"2:$+;%< 9#2+;%< !8="#>+?/,(5&.@
 8. 8. !"#$%&()*!+$),*,#-.-/-windykacji ---- !
 9. 9. !"#$%#&()--zgodnych z prawem]-- !
 10. 10. !"#- domena ze znakami diakrytycznymi-behawioralne]-- !
 11. 11. !"#$%!$!"#$"%&" (&)*+&,-!"#$%$&()*(+) &,(-$&./ 012#)$23 #)4")2,%)0(,$56,(71*8958012:)5,;**+3 613<<---0=)5,;**+05*#<1*8958>).=)?#9 &*;$,0 2,1$,? 1(8,8@%,(%,

×