Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnternet ortamında pazarlama

internet pazarlaması

 • Login to see the comments

İnternet ortamında pazarlama

 1. 1. İnternet OrtamındaPazarlama
 2. 2. Giriş Pazarlama kavramına ve kapsamına yeni bir anlam kazandıran en büyük teknolojik gelişme olarak «internet» karşımıza çıkmaktadır. İnternetin sağladıkları;  İnteraktiflik  Evrensellik  Düşük maliyet  Coğrafi sınırsızlık  Sonsuz kapasite  Esnek zaman
 3. 3. İnternet ortamında pazarlamanın ne demek olduğunu açıklamadan önce pazarlamanın dönüşümünde internetin rolüne değinelim. Pazarlamanın DönüĢümünde Ġnternetin Rolü İlk zamanlarda basit bir iletişim ortamı olduğu ilerisürülen internet, dijital ağların gelişmesiyle sadece biriletişim ortamı olmadığını bundan daha fazlasıolduğunu gösterdi. İnternet ortamı kişiselleştirme ve isteğe göreuyarlama olanağı ile müşterilerle birebir ilişkiler veinteraktif iletişimler kurulması imkanını ortayaçıkarmıştır.
 4. 4. Ġnternet Ortamında Pazarlamanın Tanımı Dijital teknolojileri kullanarak pazarlamaamaçlarının başarılması demektir. Bu teknolojilereweb siteleri ve e-posta gibi internet medya araçlarıkadar kablosuz ya da mobil ve dijital televizyonmedya araçları da dahildir. İnternet ortamında pazarlamanın gelenekselpazarlamadan farkı; internet ortamındapazarlamada internetin doğrudan satış kanalıolarak kullanılmasıdır. Böylece alıcı ile satıcıilişkileri anında kurulabilir ve geleneksel pazarlamasonrasındaki bekleme periyodunu ortadan kaldırır.
 5. 5. Ġnternet Ortamında Pazarlama Çevresi Kotler’e göre bir iĢletmenin pazarlama çevresi, hedefmüĢterileriyle baĢarılı iliĢkiler geliĢtirme ve sürdürmede,pazarlama yönetiminin becerisini etkileyen, pazarlama dıĢındakiaktörler ve güçlerden oluĢur. Aynı zamanda bu çevre hemfırsatlar hem de tehditler sunmaktadır. Ġnternet Ortamında Pazarlamada çevresel faktörler ikigrupta incelenir; A.) MĠKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER1.Tedarikçiler2. Distribütörler3. Pay sahipleri4. Rakipler
 6. 6. B.) MAKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER1. Sosyal faktörler2. Teknolojik faktörler3. Ekonomik faktörler4. Politik faktörler
 7. 7. Ġnternet Ortamında Pazarlama Karmasının OluĢumu «4p» olarak da bilinen pazarlama karmasıelemanları (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım) dahasonra 3p daha eklenmiştir. Bob Lauterborn 4p’yiyetersiz bularak müşteriye yönelik 4c’yi ilerisürmüştür.
 8. 8. Ġnternet ortamında pazarlamada, pazarlamakarması bileĢenlerinin yeniden Ģekillenen yapısı ĢuĢekilde gerçekleĢmiĢtir ;1. Ürün(product)2. Fiyat(price)3. Dağıtım(place)4. Tutundurma(promossion)5. Ġnsan(person)6. Süreç(proses)7. Fiziksel kanıtlar(physical evidence)
 9. 9. Constantinides ise fiziksel ortam içingeçerli olan pazarlama karması yerineinternet için yeni bir pazarlama karmasınıgerektiğini ifade etmektedir.Constantinides‘ın web pazarlama karması 4Solarak da ifade edilebilecek 4 kritik onlinepazarlama faktörünü(stratejik,iĢlevsel,örgütsel ve teknik) tanımlanacak Ģekilde oluĢmuĢtur.Bunlar:1.Kapsam(scope):Strateji ve amaçlar2.Site(side):Web deneyimi3.Sinerji(syenergy):Ön ofis ve arka ofis bütünleşmesi4.Sistem(system):Teknik konular
 10. 10. Ġnternette Pazarlamanın 10c’si1. MüĢteri (Customer): İnternet müşteriyi arama motorlarıyla,fiyat karşılaştırma siteleriyle, gerçek zamanlılığın beklentisiyle vekullanıcı dostu teknolojiler aracılığında çok kanallı sunumlarlabeslenerek daha güçlü ve talep edici haline getirmiştir.2. ġirket Kültürü (corporate culture): İnternet başarı hikayelerideğerlendirildiğinde sürekli müşteri merkezli yenilik kültürü çokfazla göze çarpmaktadır. Bunun için teknolojik ilerleme yenihizmet ve özelliklere, pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.3. Uygunluk ( convenience): İnternet ve diğer dijital medyadaha fazla esneklik, özgürlük ve uygunluğu mümkün kılmaktadır.İnternet ve dijital teknolojiler gece ve hafta sonlarını kapsayacakşekilde aynı zamanda müşteri ve işletmelere mobil araçlarlauygunluk sağlar.4. Rekabet (competition): Online pazarlamacıların rekabetifarklı şekilde görmeleri ve aynı zamanda rekabetin fizikselsınırının olmadığını ifade eder. Şirketler stratejik planlamalar içinrekabetçi bilgiye yatırım yapmalıdır.
 11. 11. 5. ĠletiĢim (communication): İnternet ile birebir iletişimmümkün hale gelmiştir. Pazarlamacılar, isteğe göreuyarlanmış e-posta pazarlama fırsatlarıyla, gerçek zamanlıkampanya yönetimi sağlayabilirler.6.Tutarlılık (Consistencey): Tutarlılık, özellikle hem sanalhem fiziksel ortamda faaliyet gösteren işletmeler içindeğişmez marka deneyimi sağlayarak tüm iletişim ve tümkanalların bir taraftan diğer tarafına garanti edilmesinigerektirir.7. Yaratıcı Ġçerik (Creative Content): Yaratıcı ileti vesunumlarla site tasarımı sayesinde daha hızlı bir şekildemüşterilerin aradıklarını kontrol edebilmeleri sağlanabilir.Böylece marka yaratımı sağlamak mümkündür..
 12. 12. 8. Ġsteğe Göre Uyarlama ( Custamisation): İnternet hemalıcı hem de satıcılar için isteğe göre uyarlanmış yararlarsağlar. Yığın isteğe göre uyarlama daha fazlakişiselleştirilmiş, uygun hale getirilmiş iletişimlerle ilgilikullanılmaktadır9. Koordinasyon (Coordination): Bir e-işletmenin etkiliçalışabilmesi için müşteriden bilginin gerçek zamanlıdağıtımına alışveriş kartı teknolojisinden sipariş ve sevketmeye kadar tüm destekleme fonksiyonları boyunca örgütselbeceri tarafından desteklenen bir bilgi teknolojisigerekmektedir.10. Kontrol (Control): İnternet doğrudan pazarlama şekliolarak olayları ve aktiviteleri test etmede güçlü bir ustalığasahiptir. İnternet E-CRM aracılığıyla müşteri ilişkileri yürüterekgerçek zamanlı kontrolü mümkün kılar.
 13. 13. Ġnternet Ortamında Pazarlama ĠleBaĢarılabilecek Pazarlama Amaçları İnternet ve Web’in sadece satış amaçlı olarak kullanılması sözkonusu değildir. Diğer pazarlama amaçları şunlardır; Marka ya da ürün farkındalığını arttırma Pazar liderliği elde etme Mal ya da hizmet örneklerini gösterme ya da bilgi sağlama Potansiyel müşterilerin bir listesini oluşturma Müşterilerle sadık ilişkiler kurma Ürün geliştirmeye rehberlik edecek müşteri tercih ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi toplama Diğer özel sunumlar ya da indirimlerde müşteri yanıtlarını test etme Stratejik iş ortakları, satıcılar, franchise verenler ya da tedarikçiler bulma
 14. 14. Ġnternet Ortamında Pazarlamanın Avantajları Pazarlama aktivitesi 3 kanal türü aracılığıyla gerçekleşir. Bunlariletişim, işlem yapma ve dağıtım kanallarıdır. Bu kanallara göreinternet ortamında pazarlamanın avantajları şunlardır;ĠLETĠġĠM Geliştirilmiş ürün bilgisi Geliştirilmiş fiyat bilgisi 7/24 hizmet erişilebilirliği Daha düşük iletişim maliyeti İnteraktiflik ve istenildiğinde bilgi sağlamayeteneği Gerçek zamanlı envanter güncelleme
 15. 15.  Online teknik destek Sorgulamalara hızlı yanıt İsteğe göre uyarlanmış siparişler Satış sonrası hizmet Kişisel temasın olmamasıĠġLEM YAPMA Tüm internet kullanıcıları tarafından ulaşılabilir sanal ön mağaza Daha düşük işlem maliyeti Daha küçük para miktarlarında işlem yapmanın mümkün olması’’ mikro işlem yapma’’
 16. 16.  Bireysel müşteriler için isteğe göre uyarlanmış satış ve tutundurmanın mümkün olması Esnek fiyatlandırma nispeten düşük giriş ve kuruluş giderleri İnsan hatalarını azaltma Alım devir süresini azaltma Daha düşük toplam stok ve diğer ilgili genel giderler
 17. 17. DAĞITIM Dijital ürünleri /hizmetleri almada azaltılmış bekleme süresi Dijital ürünler hizmetler için daha düşük dağıtım maliyeti Müşterilere siparişleri izlemeyi mümkün kılması Azaltılmış müşteri hizmet temsilci sayısı
 18. 18. ELEġTĠREL YÖNLER Sanal ve herkese açık bir platformda faaliyetleringerçekleşmesi sebebiyle 4 ana başlıkla sıralayabileceğimizolumsuzlar taşır. Bunlar;1.Dijital Bölünme/Uçurum Teknolojiye sahip olanla olmayan arasındaki fark olarakifade edilir. Güçlü bir iletişim ve teknolojik altyapı gerektireninternetten pazarlama bunlara sahip olan ve olmayan ülkelerarasında dijital bölünme/uçurum oluşturacaktır. Ayrıca budurum o ülkede yaşayanlar arasında ya da farklı ülkedeyaşayan kişiler arasında daha dijital bölünmeye yol açacaktır.Sonuçta hem ülkeler hem de bireyler arasında dijital bölünmeazaltılmaya çalışılmalıdır.
 19. 19. 3.Gizlilik Verilen ya da elde edilen kişisel ve özel veri ya da bilgilerinkorunması ve saklanmasını gerekli kılmaktadır. İnternet üzerindenyapılan işlemlerde gizliliğin göz ardı edilmesi güveni ortadan kaldırarakbireyleri işletmeleri internet ortamından uzak tutacaktır. Ayrıca eldeedilen verilerin izin dahilinde kullanılması gerekir.
 20. 20. 2.Güvenlik İnternetin kabullenilmesi için en önemli unsurdur. Buplatformda güvenliğin sağlanması zordur. Ödeme bilgilerininsaklanması ve çalınmasının önlenmesi için güvenlik tedbirlerialarak kullanıcıların ikna edilmesi sağlanmalıdır. Böyleceinternetten pazarlama kazançlı bir şekilde gerçekleşebilir.
 21. 21. 4.Fiziksel Temassızlık Sanallık, internet ortamında pazarlamanıngücünü oraya çıkarırken eleştirel boyutunu dateşkil etmektedir. Çünkü fiziksel temassızlık(dokunma, hissetme, deneme, yüz yüzekonuşma) tedirginlik ve endişe yaratmaktadır .Bu da «güvenliğin ve güvenin» sağlanmasıylaaşılabilecektir.
 22. 22. Örnekler
 23. 23. 1.hepsiburada.com: 1998’den beri faaliyet gösterenhepsiburada.com Doğan Holding’e ait olup yalnızcainternet üzerinden hizmet vermektedir. 8000 m2 alanakurulu olan hepsiburada.com yaklaĢık 1100 tedarikçifirma ile çalıĢmaktadır ve bu sayı sürekli artmaktadır.2.GittiGidiyor.com: 2001 yılında faaliyete baĢlayanGittiGidiyor.com 10 milyona yakın satıĢ iĢlemi ileTürkiye’nin her bir yanında popüler bir alıĢveriĢ ortamıolarak online hayatına devam etmektedir.3.eBay.com: Dünyanın en büyük alıĢveriĢ sitelerindenbiridir. 2007 yılında GittiGidiyor.com’a ortak olarakTürkiye’deki online pazarlamanın büyüklüğünün farkınavararak sektörde yerini almak istediğini göstermiĢtir.4.Morhipo.com: Boyner grubu e-ticarete bu site ile adımatmıştır. Sezon ürünlerini hem de indirimli kampanyaları birarada sunan Morhipo’nun üye sayısı 1 yılda 2 milyonu geçmiştir.Ayrıca tedarikçi sayısını 400’den 900’e çıkarmıştır.
 24. 24. 5. Trendyol.com: byDeDe ( DeDe grup). En çok aranan marka vetasarımcıları herkes için ulaĢılabilir yapma hedefiyle Mart 2010’dayola çıktı. Kurulduğu günden itibaren modaya öncülük ederek, budoğrultuda Türk tasarımcılara destek olma misyonu ile bir cokTürk tasarımcının ürünlerini internette satıĢa sunan ilk site oldu.2011 yılsonu itibarı ile 4 milyondan fazla üyesine 600 kiĢilik gençbir ekip ve 1000’den fazla marka seçeneği ile hizmet verentrendyol.com, kurduğu dev Operasyon Merkezinden her gün onbinlerce paketin sevkiyatını gerçekleĢtirmektedir. Trendyol.com’unvizyonu, kendisine yatırım yapan fonların prestiji ile tescillidir.KuruluĢunu izleyen 6 ay içerisinde ABD merkezli dev yatırımĢirketi Tiger Global’dan yatırım almıĢtır. Ağustos 2011’de iseGoogle, Amazon, Groupon, Zynga ve Twitter gibi Ģirketlerininyatırımcısı olan; dünyanın en prestijli fonlarından Kleiner PerkinsCaufield & Byers’ın yatırımı ile daha da güçlenmiĢtir. Hadise,Merve BOLUĞUR reklam yıldızları oldu.
 25. 25. İLGİNİZETEŞEKKÜRLER  Cemre TurTuğba Örnek

×