Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tribuna Celíaca nº 22

1,469 views

Published on

Publicació nº 22 de -Tribuna Celíca- revista de SMAP Celiacs de Catalunya

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tribuna Celíaca nº 22

 1. 1. Núm. 22 • Juliol 2012 s u m a r i Celíacs de Catalunya EDITORIAL Balmes, 109, Pral. 2a 08008 Barcelona L’Associació de Celíacs fa 35 anys 3 Tel. CELÍAC: 902 235 422 Fax: 93 487 58 58 E-mail: info@celiacscatalunya.org CELÍACS EN MOVIMENT www.celiacscatalunya.org Èxit al Dia Internacional de la Celiaquia 4 abrera@celiacscatalunya.org Es presenta a Barcelona el nou “pacte del celíac” 7 alacant@celiacscatalunya.org girona@celiacscatalunya.org Lleida estrena delegació 9 lleida@celiacscatalunya.org L’Associació de Celíacs a la Fira Agromercat 10 mataro@celiacscatalunya.org menorca@celiacscatalunya.org Curs de cuina a Mataró 12 reus@celiacscatalunya.org Paella a Menorca 13 santcugat@celiacscatalunya.org smapjove@celiacscatalunya.org tarragona@celiacscatalunya.org vilafranca@celiacscatalunya.org SMAP JOVE SMAP Jove al Dia Internacional de la Celiaquia 14 Anàlisi dels hàbits alimentaris dels celíacs catalans fora de casa 16 Diagnòstic: celiaquia 20 Joves celíacs es reuneixen a l’Assemblea del CYE 22 ENTREVISTA De càmping sense gluten. Entrevista a Àlex Trias i l’equip del càmping La Ballena Alegre 26 A FONS Congrés Internacional a Florència 30 Direcció Matilde Torralba Criteris diagnòstics de la celiaquia 33 Equip de Redacció Baltasar Palicio Matilde Torralba ES MOUEN PER NOSALTRES Edició Alimentaria aposta pels productes sense gluten 35 Clara Cardona Nova xerrada a la delegació de Sant Cugat 37 Col·laboradors Núria Besora Pinzellades sense gluten al BCN Degusta 40 Mònica Carrascal Gemma Castillejo Treballant cap a la unificació 41 Rosa Maria Cot Àngela Gallastegui Marta Gómez PARTICIPA Roberta Magliulo Pere Martínez Viatge a Roma 43 Blanca Méndez Irene Pons Anabel Ruiz Rosa M Torralba RECEPTES Sílvia Vicent “Mutabal” o “Baba Glanoush”, crema d’albergínies amb sèsam 46 Realització Celíacs de Catalunya OCI stock.xchng Recomanacions de llibres per a l’estiu 47 DIPÒSIT LEGAL: B-45806-05Queda prohibida la reproducció total i parciald’aquesta revista sense l’autorització expressa de l’Associació Celíacs de Catalunya.
 2. 2. 4 tribuna celíaca juliol 2012
 3. 3. editorial35 anys lluitantper la causa celíaca L’any 1977 un grup de mares, pares i met- En 1977 un grupo de madres, padres y mé-ges de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barce- dicos del Hospital Sant Joan de Déu de Barce-lona van crear la primera associació de l’estat lona crearon la primera asociación de Españaespanyol destinada a treballar i a investigar destinada a trabajar y a investigar sobre la ce-sobre la celiaquia. 35 anys després ens tro- liaquía. 35 años después nos encontramos conbem que, aquella petita llavor, s’ha convertit que, aquella pequeña semilla, se ha convertidoen una associació amb més de 10.000 famí- en una asociación con más de 10.000 familiaslies que han aconseguit avançar en la defensa que han logrado avanzar en la defensa de losdels drets de les persones celíaques. Al llarg derechos de las personas celíacas. A lo largo ded’aquests anys s’han superat molts reptes, es- estos años se han superado muchos retos, espe-pecialment als inicis, quan parlar d’una per- cialmente en los inicios, cuando hablar de unasona celíaca era como si es referís a una tribu persona celíaca era como si uno se refiriera aperduda al mig de la selva amazònica. una tribu perdida en medio de la selva amazó- Avui cada cop som més. I poc a poc hem nica.aconseguit sensibilitzar les administracions Hoy cada vez somos más. Y poco a poco he-públiques, diversos sectors econòmics i la so- mos conseguido sensibilizar a las administracio-cietat en general perquè sàpiguen que exis- nes públicas, a diversos sectores económicos ytim. Hem aconseguit que cada cop la nostra a la sociedad en general para que sepan queveu se senti amb més força i que un diagnòstic existimos. Hemos conseguido que nuestra voza temps és una millora substancial en la qua- se oiga con más fuerza y ​​ que un diagnóstico alitat de vida de qualsevol celíac. tiempo es una mejora sustancial en la calidad de Sempre que mirem el passat ens envolta vida de cualquier celíaco.una mica de nostàlgia, tant per les perso- Siempre que miramos el pasado nos rodeanes que ens han acompanyat i ja no hi són un poco de nostalgia, tanto por las personas quecom pels moments de lluites guanyades. Una nos han acompañado y ya no están como pord’elles quan vam aconseguir fundar l’Organit- las luchas ganadas. Una de ellas cuando con-zació d’Associacions de Celíacs Europea (AO- seguimos fundar la Organización de Asociacio-ECS). Veure que ja portem 35 anys ens omple nes de Celíacos Europea (AOECS). Ver que yad’orgull, perquè significa que hem fet feina i llevamos 35 años nos llena de orgullo, porqueque l’Associació ha sabut créixer al llarg dels significa que hemos trabajado y que la Asocia-anys de la mà de moltes persones que han de- ción ha sabido crecer a lo largo de los años de ladicat el seu temps lliure a la causa. I això no mano de muchas personas que han dedicado supararà. D’una banda, perquè tenim projectes tiempo libre a la causa. Y esto no cesará. Por uncom els que us anem avançant en els diversos lado, porque tenemos proyectos como los quemitjans de comunicació de l’Associació. I de os vamos avanzando en los diversos medios del’altra, per l’energia que tenim i les ganes de comunicación de la Asociación. Y por otro, porcontinuar lluitant per tal que la celiaquia no la energía que tenemos y las ganas de seguirsigui una limitació en la vida quotidiana de luchando para que la celiaquía no sea una limi-les persones. tación en la vida cotidiana de las personas. tribuna celíaca juliol 2012 5
 4. 4. celíacs en moviment Milers de personesassisteixen a la festa dels celíacsEl parc Catalunya de Sabadell reuneix gent de totes les edats entornde la celiaquia on es van presentar les novetats en els productes imarques sense gluten Èxit rotund per celebrar el Dia Internacional de la Celia- Éxito rotundo en la celebración del Día Internacional de laquia. Durant les cinc hores que va durar aproximadament, el Celiaquía. Durante las cinco horas que duró aproximadamen-parc Catalunya de Sabadell va estar ple de gom a gom. Gent te, el parque Catalunya de Sabadell estuvo lleno a rebosar.de totes les edats va assistir a la festa celebrada el passat 19 Personas de todas las edades asistió a la fiesta celebrada elde maig, on van poder tastar les novetats en els productes pasado 19 de mayo, donde pudieron probar las novedades enaptes per a celíacs i, sobretot, gaudir de la celebració. En los productos aptos para celíacos y, sobre todo, disfrutar detotal, moltes persones van gaudir d’una diada que se supera la celebración. En total, muchas personas disfrutaron de unaany rere any. jornada que se supera año tras año. Y es que el encuentro tuvo de todo: stands de cada una de las marcas de productos sin gluten, degustaciones de pro- ductos, juegos para niños, una butifarrada y gran cantidad de sorteos de lotes con productos, cenas, estancias, viajes y un gran premio, una máquina Thermomix. Todo ello, condu- cido por un speaker que no dejó de animar durante las más de cinco horas que duró la jornada: bailó, cantó, conversó con los asistentes, presentó las marcas, realizó el sorteo de los productos, etc. La fiesta sin gluten contó con degustaciones de productos, sorteos de todo tipo y muchas actividades para el público I és que la trobada va tenir de tot: estands de cada una La fiesta empezó a las once de la mañana. Los diversosde les marques de productes sense gluten, tastets de pro- stands de marcas de productos sin gluten ya estaban listos y,ductes, jocs per a nens, una botifarrada i gran quantitat de poco a poco, comenzaron a llegar los asistentes. Socios de lasortejos de lots amb productes, sopars, estances, viatges i un Asociación de Celíacos, habituales en la fiesta de cada año,gran premi, una màquina Thermomix. Tot plegat, conduït per curiosos o recién diagnosticados de celiaquía se reunieronun speaker que no va deixar d’animar durant les més de cinc en el parque de Sabadell para conocer las novedades, hacerhores que va durar la jornada: va ballar, cantar, conversar preguntas, intercambiar recetas y recibir sugerencias. Es elamb els assistents, presentar les marques, fer el sorteig dels caso de Cristina Puigdomènech, una madre celiaca que asisteproductes, etc. regularmente a las fiestas de la Asociación y que se mostró 6 tribuna celíaca juliol 2012
 5. 5. celíacs en moviment La festa va començar a les onze del matí. Els diversosestands de marques de productes sense gluten ja estavenllestos i, mica en mica, van començar a arribar els assis-tents. Socis de l’Associació de Celíacs, habituals a la festade cada any, curiosos o recent diagnosticats de celiaquiavan reunir-se al parc de Sabadell per tal de conèixer lesnovetats, fer preguntes, intercanviar receptes i rebre sug-geriments. És el cas de Cristina Puigdomènech, una marecelíaca que assisteix regularment a les festes de l’Associaciói que es va mostrar molt convençuda amb la millora delsproductes: “mica en mica el producte va millorant en qua-litat”. Durant la festa els assistents van poder tastar de tot:pastissos, pastes, galetes, pizzes, pans, xocolata i begudesd’una llarga llista de marques sense gluten que demostrenque cada vegada els productes són més variats i de mésbona qualitat. Ho afirmava Naike, de l’empresa Dr. Schär,apuntant que actualment hi ha “més varietat i més qualitat,guanyant també en productes més sans”. La trobada tambéva servir per donar a conèixer noves empreses, com és el casde Mdalen, la qual forma part d’Elaboracions Milà. Segonsva comentar Anna Milà, des de l’empresa van decidir que, muy convencida con la mejora de los productos: “poco a pocodesprés de molts anys fabricant per a tots els públics, volien el producto va mejorando en calidad”. Durante la fiesta losdedicar-se especialment a aquest sector de la població. Un asistentes pudieron probar de todo: pasteles, pastas, galle-dels punts d’interès també va ser l’estand de Thermomix. tas, pizzas, panes, chocolate y bebidas de una larga lista deMolta gent s’hi va acostar per informar-se dels beneficis marcas sin gluten que demuestran que cada vez los productosd’aquest robot de cuina. Carmen Palomo va comentar que, son más variados y de mejor calidad. Lo afirmaba Naike, dea banda de la millora de qualitat, els avantatges són també la empresa Dr. Schär, apuntando que actualmente hay “máseconòmics: “el menjar és més bo perquè és acabat de fer variedad y más calidad, ganando también en productos mási l’estalvi és molt gran. Molta gent ens diu que tant de bo sanos”. El encuentro también sirvió para dar a conocer nuevasl’haguessin comprat abans”. empresas, como es el caso de Mdalen, la cual forma parte de Elaboracions Milà. Según comentó Anna Milà, desde la em- La festa sense gluten va comptar amb presa decidieron, después de muchos años fabricando paradegustacions de productes, sortejos de tot todos los públicos, que querían dedicarse especialmente a este sector de la población. Uno de los puntos de interés tam- tipus i moltes activitats pel públic bién fue el stand de Thermomix. Mucha gente se acercó para informarse de los beneficios de este robot de cocina. Carmen Més tard va ser el torn dels parlaments. La regidora de Palomo comentó que, aparte de la mejora de calidad, las ven-salut de l’Ajuntament de Sabadell, Cristina Moreno, el di- tajas son también económicas: “la comida es mejor porquerector de l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departa- está recién hecha y el ahorro es muy grande. Mucha gente nosment d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Alfons Cone- comentó que ojalá lo hubieran comprado antes”.sa, i la presidenta de l’associació de Celíacs de Catalunya, Más tarde fue el turno de los parlamentos. La consejeraMatilde Torralba, van agrair als assistents la seva presència i de salud del Ayuntamiento de Sabadell, Cristina Moreno, elparticipació a la festa. director de la Agència Catalana del Consum (ACC) del De- La regidora de salut de l’Ajuntament de Sabadell, Cris- partamento de Empresa y Empleo de la Generalitat, Alfonstina Moreno, es va mostrar molt satisfeta pel resultat de la Conesa, y la presidenta de la asociación, Matilde Torralba,festa, apuntant que “estem sempre oberts a que la ciuta- agradecieron a los asistentes su presencia y participación endania es mogui en temps difícils”, afegint que mostres de la fiesta.productes com la que es fa oferir a la festa “fan la vida més La consejera de salud del Ayuntamiento de Sabadell, Cris-fàcil ja que ajuden el celíac”. També va parlar de l’etique- tina Moreno, se mostró muy satisfecha por el resultado detatge dels productes, destacant que és “un repte per a la la fiesta, apuntando que “estamos siempre abiertos a que laindústria alimentària”. ciudadanía se mueva en tiempos difíciles”, añadiendo que Al seu torn, el director de l’ACC, Alfons Conesa, va felici- muestras de productos como la que se ofrece en esta fiestatar l’Associació de Celíacs pels 35 anys, valorant molt positi- “hacen la vida más fácil, ya que ayudan al celíaco”. Tambiénvament la tasca feta regularment per tal de “facilitar la vida habló del etiquetado de los productos, destacando que es “unals celíacs i aportar qualitat de vida”. El director de l’Agència reto para la industria alimentaria”. tribuna celíaca juliol 2012 7
 6. 6. celíacs en moviment A su vez, el director de la ACC, Alfons Conesa, felicitó a la Asociación de Celíacos por los 35 años, valorando muy positivamente la labor realizada regularmente para “facilitar la vida a los celíacos y aportar calidad de vida”. El director de la Agència Catalana del Consum también destacó la importancia en el nuevo pacto del celíaco: “El tema del etiquetado supone un paso más para mejorar la cesta de la compra y hacerlo todo más asequible”, apuntó Conesa. Finalmente, la presidenta habló de los 35 años de la enti- dad, destacando que durante todo este tiempo “hemos creci- do, nos hemos hecho sentir y somos un grupo de gente que se hace escuchar. La Administración, la industria y el colectivo médico y científico nos escucha. Luchamos para que los celía- cos no nos quedemos solos”. Torralba anunció las novedades en cuanto a iniciativas y proyectos de mejora para el celíaco. Por un lado, la aplicación móvil, la cual contendrá puntos de venta de productos sin gluten, restaurantes y hoteles, y la lista de los alimentos sin gluten. En segundo lugar, el Proyecto Restauración, una iniciativa con la que se recopilarán todos los restaurantes que ofrezcan comida sin gluten. Según apun- tó la presidenta, la intención es llegar a una lista de 1.500Catalana del Consum també va destacar la importància en establecimientos. Y, en tercer lugar, Matilde Torralba tambiénel nou pacte del celíac: “El tema de l’etiquetatge suposa un habló de la creación de la primera Aula Virtual para aprenderpas més per millorar el cistell de la compra i fer-ho tot més a convivir con la celiaquía y dirigida especialmente a los “nue-assequible”, va apuntar Conesa. vos celíacos”. Una iniciativa que contará con la colaboración Finalment, la presidenta va parlar dels 35 anys de l’en- de médicos, dietistas y psicólogos.titat, destacant que durant tot aquest temps “hem crescut,ens hem fet sentir i som un grup de gent que es fa escoltar.L’Administració, la indústria i el col·lectiu mèdic i cientí-fic ens escolta. Lluitem perquè els celíacs no ens quedemsols”. Torralba va anunciar les novetats en quant a iniciativesi projectes de millora per al celíac. D’una banda, l’aplicaciómòbil, la qual contindrà punts de venda de productes sensegluten, restaurants i hotels, i la llista dels aliments sensegluten. En segon lloc, el Projecte Restauració, una iniciativaamb la qual es recopilaran tots els restaurants que ofereixinmenjar sense gluten. Segons va apuntar la presidenta, laintenció és arribar a una llista de 1.500 establiments. I, entercer lloc, Matilde Torralba també va parlar de la creació dela primera Aula Virtual per aprendre a conviure amb la celi-aquia i dirigida especialment als “nous celíacs”. Una inicia-tiva que comptarà amb la col·laboració de metges, dietistesi psicòlegs. La festa va posar punt i final amb el sorteig de tots els La fiesta puso punto y final con el sorteo de todos losproductes, viatges, estances i regals que s’havien anat anun- productos, viajes, estancias y regalos que se habían ido anun-ciant al llarg de la jornada. En total, es van lliurar més d’una ciando a lo largo de la jornada. En total, se entregaron más detrentena de premis entre els assistents a la festa que havi- una treintena de premios entre los asistentes a la fiesta queen comprat tiquets per a la rifa. Petits i grans, doncs, van habían comprado tickets para la rifa. Pequeños y grandes,marxar molt satisfets cap a casa acompanyats de mostres pues, se marcharon muy satisfechos a casa acompañados dede productes de diferents marques, premis i gran quantitat muestras de productos de diferentes marcas, premios y grand’informació i recomanacions intercanviades amb altres par- cantidad de información y recomendaciones intercambiadasticipants a la festa. con otros participantes en la fiesta. 8 tribuna celíaca juliol 2012
 7. 7. celíacs en moviment Pas endavant enl’etiquetatge de productes sense gluten Es presenta a Barcelona el nou “Pacte del Celíac” El Palau Robert va ser el passat 18 de maig l’escenari El Palau Robert fue el pasado 18 de mayo el escenariode presentació del nou “Pacte del Celíac”. Aquest acte va de presentación del nuevo “Pacto del Celíaco”. Este actoestar presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc estuvo presidido por el consejero de Empresa y Empleo,Xavier Mena, juntament amb el director de l’Agència Cata- Francesc Xavier Mena, junto al director de la Agència Ca-lana del Consum, Alfons Conesa, i la Presidenta de l’Asso- talana del Consum, Alfons Conesa, y la presidenta de laciació de Celíacs, Matilde Torralba. També va comptar amb Asociación, Matilde Torralba. También contó con las in-les intervencions del director de P.J International Marketing tervenciones del director de PJ International Marketing && Services, S.L i professor associat al Departament de Di- Services, SL y profesor asociado al Departamento de Direc-recció de Marketing d’ESADE, Josep Mª Rius-Brescó, de la ción de Marketing de ESADE, Josep M ª Rius-Brescó, de laresponsable de Seguretat Alimentària, Qualitat i Nutrició de responsable de Seguridad Alimentaria, Calidad y NutriciónMercadona, Clara Medina, i del Cap de Servei de Normativa de Mercadona, Clara Medina, y del Jefe de Servicio de Nor-i Procediment de l’Agència Catalana del Consum, Joaquim mativa y Procedimiento de la Agència Catalana del Consum,Bernat. En el marc de la presentació i, amb motiu de la Joaquim Bernat. En relación a la presentación y, con motivocelebració del Dia Internacional de la Celiaquia, el conseller de la celebración del Día Internacional de la Celiaquía, elva destacar que des de la Generalitat de Catalunya a través consejero destacó que desde la Generalitat de Cataluña ade l’ACC impulsen aquesta iniciativa que va “ més enllà de través de la ACC impulsan esta iniciativa que va “más allámillorar l’etiquetatge dels productes alimentaris per a les de mejorar el etiquetado los productos alimenticios para laspersones celíaques, el que fa és mostrar una societat madu- personas celíacas, lo que hace es mostrar una sociedad ma-ra i avançada que pretén el benestar de tots els ciutadans. dura y avanzada que pretende el bienestar de todos los ciu-Un objectiu últim que ha de perseguir tant el Govern com dadanos. Un objetivo que debe perseguir tanto el Gobiernola societat”. como la sociedad”. Las empresas suscriptoras deberán utilizar el nuevo distintivo, el cual mantiene el símbolo de la espiga barrada pero sustituye la formulación de “sin gluten” para “apto para celíacos”. L’objectiu del Pacte és promoure la correcta identifica-ció i etiquetatge dels productes per a celíacs dins el sec-tor alimentari. Una de les novetats principals és el canvidel distintiu en l’etiquetatge dels productes, el qual permetidentificar, d’una manera gràfica, si l’aliment és apte o noper a celíacs. Amb aquest nou pacte, les empreses subs- El objetivo del Pacto es promover la correcta identifica-criptores hauran d’utilitzar el nou distintiu, el qual manté el ción y etiquetado de los productos para celíacos en el sectorsímbol de l’espiga barrada però substituint la formulació de alimentario. Una de las novedades principales es el cam-“sense gluten” per “apte per a celíacs”. També suprimeix la bio del distintivo en el etiquetado de los productos, el cual tribuna celíaca juliol 2012 9
 8. 8. celíacs en moviment llegenda “info nutricional” necessària per als diabètics, que permite identificar, de una manera gráfica, si el alimento es passa a estar prevista, amb caràcter general i per a tots els apto o no para celíacos. Con este nuevo pacto, las empre- aliments, pel Reglament Comunitari de la Unió Europea. sas suscriptoras deberán utilizar el nuevo distintivo, el cual mantiene el símbolo de la espiga barrada pero sustituyendo Les empreses subscriptores hauran d’utilitzar “sin gluten” por “apto para celíacos”. También suprime la el nou distintiu, el qual manté el símbol de leyenda “info nutricional” necesaria para los diabéticos, que pasa a estar prevista, con carácter general y para todos los l’espiga barrada però substitueix la formulació alimentos, por el Reglamento Comunitario de la Unión Eu- de “sense gluten” per “apte per a celíacs”. ropea. Una altra de les novetats del nou pacte és que els co- Otra de las novedades del nuevo pacto es que los comer- merços minoristes disposaran d’un cartell informatiu amb cios minoristas dispondrán de un cartel informativo con los els mateixos distintius que per a l’etiquetatge dels aliments. mismos distintivos que para el etiquetado de los alimentos. Amb aquesta mesura aquests establiments podran ser iden- Con esta medida estos establecimientos podrán ser identi- tificats com a comerços que disposen de productes aptes ficados como comercios que disponen de productos aptos per a celíacs. En aquest acte hi van assistir una vuitantena para celíacos. A este acto asistieron unas ochenta empresas d’empreses que ja havien firmat el primer pacte l’any 2004, que ya habían firmado el primer pacto en el año 2004, ade- a més d’altres noves empreses interessades a fer-ho per a más de otras nuevas empresas interesadas en hacerlo para aquest 2012. este 2012. Somriu! Aprofita les nostres condicions especials per socis i familiars directes de l’Associació Celíacs de Catalunya 22 GRATIS Higiene Bucal 1ª visita, revisions Amb revisió gratuïta inclosa i radiografies intrabucals 20 18 Preguntans Dte. a tot tipus Finançament a 18 per la nova de tractaments mesos sense interessos ortodòncia transparent Codi: A506Barcelona Diputació, 238 933 426 400 Badalona Av. Martí i Pujol, 254-256 933 894 331 Sant Boi de Llob. Mallorca, 40 936 613 500Barcelona Sardenya, 319 934 570 453 Cornellà Mn. Jacint Verdaguer, 6 934 741 932 Terrassa Galileu, 213 937 333 368Barcelona Av. Madrid, 141-145 934 394 500 Granollers Pl. Josep Barangé, 10-11 938 793 228 Vic Rda. Francesc Camprodon, 11 938 869 400Barcelona Ramon Turró, 246 932 247 770 L’ Hospitalet de Llob. Bruc, 51 932 615 800 Vilanova i la Geltrú Llibertat, 89 938 105 858Barcelona Neopàtria, 55 933 601 070 Manresa Mn.Jacint Verdaguer, 15 938 774 597Girona de la Rutlla, 49 972 426 400 Mataró Iluro, 90 937 577 181 902 119 321Tarragona Av. Prat de la Riva, 23 977 249 966 Sabadell St. Joan, 23-29 1r 1a 933 601 070 ww.ioa.es | ioa@ioa.es 10 tribuna celíaca juliol 2012
 9. 9. celíacs en movimentLleida estrena delegació L’Associació de Celíacs ja compta amb una nova delega- La asociación de Celíacos ya cuenta con una nueva dele-ció a Lleida. El passat 22 de febrer es va inaugurar la nova gación en Lleida. El pasado 22 de febrero se inauguró la sedeseu de la delegació, que es troba a les instal·lacions de Fe- de la nueva delegación, que se encuentra en las instalacionessalut, al carrer Henry Dunant. En un principi, donarà atenció de Fesalut, en la calle Henry Dunant. En un principio, darápersonalitzada els dilluns de 17.30 a 19.30 hores, tot i que atención personalizada los lunes de 17.30 a 19.30 horas,es preveu que es pugui ampliar aquest horari. aunque se prevé que se pueda ampliar este horario. L’acte de presentació va comptar amb la presència del El acto de presentación contó con la presencia del vocalvocal de Celíacs de Catalunya a Lleida, Elies Bosch, que, en de Celíacs Catalunya en Lleida, Elies Bosch, que, en represen-representació de la Junta Directiva, va fer el seu parlament tación de la Junta Directiva, hizo un parlamento dirigiéndosedirigint-se als socis i va insistir en la voluntat d’acostar els a los socios e insistiendo en la voluntad de acercar los servi-serveis per tot el territori català. cios por todo el territorio catalán.La nova delegació neix amb molta empen- La nueva delegación nace con mucho ta i ganes de treballar pels 400 socis de la empuje y ganas de trabajar para los 400 demarcació de la província. socios de la demarcación de la provincia. També van participar a la inauguració el director dels También participaron en la inauguración el director de losServeis Territorials de Salut a Lleida, el Dr. Antoni Mateu, Servicios Territoriales de Salud en Lleida, el Dr. Antoni Mateu,i el paer, Àngel Ros, el qual va destacar, a més, el paper y el alcalde, Àngel Ros, quien destacó, además, el papel ded’Innopan (Parc Científic de Lleida), en el seu treball impul- Innopan (Parque Científico de Lleida), en su trabajo impulsan-sant línies de recerca relacionades amb el gluten. També van do líneas de investigación relacionadas con el gluten. Tambiénassistir-hi, el regidor de Salut Pública, Oriol Yuguero i vàries asistieron, el consejero de Salud Pública, Oriol Yuguero y va-personalitats del col·lectiu mèdic local. rias personalidades del colectivo médico local. Una vez acabado el acto de inauguración se ofreció una degustación de una selección de productos sin gluten de la marca Aserceli, por gentileza de Salut Natura, tienda de pro- ductos dietéticos de Lleida y socio empresa de la asociación. Los socios también pudieron disfrutar de una muestra de pro- ductos de la casa Gerblé y cerveza Daura de Damm. Un cop acabat l’acte d’inauguració es fa oferir un tas-tet d’una selecció de productes sense gluten de la marcaAserceli, per gentilesa de Salut Natura, botiga de productesdietètics de Lleida i soci empresa de l’associació. Els socistambé van poder gaudir d’una mostra de productes de lacasa Gerblé i cervesa Daura de Damm. La nova delegació neix amb molta empenta i ganes de La nueva delegación nace con mucho empuje y ganas detreballar. I és que dels més de 10.000 socis que té l’associ- trabajar. Y es que de los más de 10.000 socios que tiene laació, 400 són de la demarcació de Lleida. En aquest sentit, asociación, 400 son de la demarcación de Lleida. En esteLoli Felipe, la persona responsable de la delegació, organit- sentido, Loli Felipe, la persona responsable de la delegación,za xerrades i tallers, i també s’encarrega de contactar amb organiza charlas y talleres, y también se encarga de contactarbotigues i empreses que ofereixen productes sense gluten con tiendas y empresas que ofrecen productos sin gluten paraper tal de donar a conèixer la nova delegació i buscar vies dar a conocer la nueva delegación y buscar vías de colabora-de col·laboració. L’objectiu és clar: donar assistència al soci ción. El objetivo es claro: dar asistencia al socio ilerdense ylleidatà i que sobretot aquest pugui gaudir d’un tracte més que sobre todo éste pueda disfrutar de un trato más cercanoproper i personalitzat. y personalizado. tribuna celíaca juliol 2012 11
 10. 10. celíacs en movimentCuina d’estiu per a celíacs L’Associació de Celíacs va participar a la Fira Agromer- La Asociación de Celíacos participó en “Fira Agromercat”.cat. La jornada, que va tenir lloc el passat 27 de maig a Sant El evento, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo en Sant PerePere de Ribes, va comptar amb les aportacions de Sílvia de Ribes, contó con las aportaciones de Silvia Vicent. La co-Vicent. La cuinera i propietària d’un restaurant a Sant Feliu cinera y propietaria de un restaurante en Sant Feliu del Racódel Racó (Castellar del Vallès) va ser l’encarregada de fer (Castellar del Vallès) fue la encargada de hacer una demos-una demostració de cuina d’estiu apta per a celíacs. En con- tración de cocina de verano apta para celíacos. Explicó cómocret, va explicar com fer mutabal, o crema d’albergínies, i va hacer mutabal, o crema de berenjenas, y ofreció una degusta-oferir una degustació als assistents. També va preparar uns ción a los asistentes. También preparó unos rollitos de papelrotllets de paper d’arròs farcits d’amanida i va explicar, un de arroz rellenos de ensalada y explicó, uno por uno, los pasosper un, els passos a seguir per cuinar-los. El públic assistent a seguir para cocinarlos. El público asistente se mostró muyes va mostrar molt satisfet i participatiu en les diverses de- satisfecho y participativo en las diversas demostraciones demostracions de cuina que es van oferir. cocina que se ofrecieron. 12 tribuna celíaca juliol 2012
 11. 11. celíacs en movimentCurs de cuina a MataróPer Rosa Maria Cot La delegació de Mataró va organitzar el passat 21 d’abril La delegación de Mataró organizó el pasado 21 de abril unun curs de cuina per a celíacs. L’acte va ser a càrrec de Car- curso de cocina para celíacos. Corrió a cargo de Carlos Milán ylos Milán i Esther Bedmar, cuiners de l’empresa Alatria. Esther Bedmar, cocineros de la empresa Alatria. El curs va tenir lloc a l’aula de cuina del Mercat de la Pla- El curso tuvo lugar en el aula de cocina del Mercado deça de Cuba, en un espai totalment equipat cedit per l’Ajun- la Plaza de Cuba, en un espacio totalmente equipado cedidotament de Mataró. Hi van assistir una trentena de persones por el Ayuntamiento de Mataró. Asistieron una treintena deper gaudir de les receptes que van preparar Carlos i Esther. personas que disfrutaron de las recetas preparadas por CarlosA banda de les receptes també es va obrir un col·loqui amb y Esther. También se abrió un coloquio con los participantes alels participants al curs per resoldre dubtes i compartir idees curso para resolver dudas y compartir ideas y recomendacio-i recomanacions. Tots els assistents a l’acte es van mostrar nes. Todos los asistentes al acto se mostraron muy satisfechosmolt satisfets i aquesta delegació ja té en perspectiva pro- y esta delegación ya tiene en perspectiva programar nuevosgramar nous cursos properament. cursos próximamente. 14 tribuna celíaca juliol 2012
 12. 12. celíacs en moviment Paella a Menorca percelebrar el Dia Internacional de la CeliaquiaPer Irene Pons La Delegació de Menorca de l’Associació de Celíacs de La Delegación de Menorca de la Asociación de Celíacos deCatalunya es va reunir per celebrar el Dia Internacional de la Catalunya se reunió para celebrar el Día Internacional de laCeliaquia. La trobada va tenir lloc als Quarters d’Es Merca- Celiaquía. El encuentro tuvo lugar en els Quartes d’Es Merca-dal, on es va organitzar un dinar sense gluten. Per començar, dal, donde se organizó una comida sin gluten. Para empezar,els assistents van gaudir d’una selecció de productes sense los asistentes disfrutaron de una selección de productos singluten per cortesia de la Cooperativa de San Crispín d’Ala- gluten por cortesía de la Cooperativa de San Crispín de Alaior.ior. Seguidament van poder gaudir d’una excel·lent paella Seguidamente pudieron disfrutar de una excelente paella quecuinada per Octavi, el xef del grup menorquí. Finalment, el hizo Octavi, el chef del grupo menorquín. Finalmente, la co-dinar va acabar amb unes postres sense gluten típiques de mida terminó con un postre sin gluten típico de Menorca: unaMenorca: una tortada feta pel pastisser artesà Lluís Febrer tortada hecha por el pastelero artesano Lluís Febrer y pasteli-i uns quants pastissets, típics també de la rebosteria me- tos, típicos también de la repostería menorquina, hechos pornorquina, fets per la mare d’una celíaca. Com a novetat, la madre de una celíaca. Como novedad, en esta ocasión losaquesta vegada els celíacs van provar un nou pa de pagès fet celíacos probaron un nuevo pan de payés que hizo el mismopel mateix pastisser. Tots els assistents es van mostrar molt pastelero. Todos los asistentes se mostraron muy satisfechossatisfets amb la trobada organitzada per a celebrar el Dia en este encuentro organizado para celebrar el Día Internacio-Internacional de la Celiaquia. nal de la Celiaquía. tribuna celíaca juliol 2012 15
 13. 13. smap joveSMAP Jove al DiaInternacional de la CeliaquiaPer Núria Besora Com molts de vosaltres sabreu, molts mitjans informa- Como ya sabréis, muchos medios informativos se hicie-tius van fer ressò del Dia Internacional de la Celiaquia i, ron eco del Día Internacional de la Celiaquía y, durante undurant un dia, vam ser una mica protagonistes de l’actuali- día, fuimos un poco protagonistas de la actualidad de nuestrotat del nostre país. Per celebrar-ho, l’associació de celíacs país. Para celebrarlo, la asociación de celíacos organizó unava organitzar una festa al Parc de Catalunya de Sabadell el fiesta en el Parc de Catalunya de Sabadell el pasado sábadopassat dissabte 19 de maig. I com no podia ser d’una altra 19 de mayo. Y como no podía ser de otra forma, SMAP Jovemanera, l’SMAP Jove no hi va faltar. no faltó. En el meu cas en particular, feia molts anys que no as- En mi caso en particular, hacía muchos años que no asis-sistia a les festes per celebrar el Dia Internacional de la tía a las fiestas para celebrar el Día Internacional de la Celia-Celiaquia, i només tinc alguns records de quan es celebrava quía, y sólo tengo algunos recuerdos de cuando se celebrabaal Parc de la Ciutadella de Barcelona i hi anava amb els en el Parc de la Ciutadella de Barcelona e iba con mis padres.meus pares. Però aquest any, un dels propòsits ha estat Pero este año, uno de los propósitos ha sido involucrarme eninvolucrar-me en les activitats de l’SMAP Jove, de manera las actividades de SMAP Jove, de modo que decidí ir a laque vaig decidir anar a la festa com a voluntària. fiesta como voluntaria. 16 tribuna celíaca juliol 2012
 14. 14. smap jove La celebració començava a les 11 del matí, però desde les 10 ja es podien veure els primers grups de personesque esperaven amb ganes que la festa comencés. Mica enmica, la cua que s’anava formant a l’estand de l’associacióanava creixent sense parar. I és que van ser moltes, mol-tíssimes, les persones que, animades pel bon temps i ambganes de passar un bon matí, van anar cap a Sabadell. Alparc hi havia activitats pels més menuts, però també elscelíacs adults van poder conèixer les novetats de diversosfabricants sense gluten i descobrir altres marques noves. La celebración empezaba a las 11 de la mañana, pero desde las 10 ya se podían ver los primeros grupos de per- sonas que esperaban con ganas de que la fiesta comenzara. Poco a poco, la fila que se iba formando en el stand de la asociación iba creciendo sin parar. Y es que fueron muchas, muchísimas, las personas que, animadas por el buen tiempo y con ganas de pasar una buena mañana, fueron hacia Saba- dell. En el parque había actividades para los más pequeños, pero también los celíacos adultos pudieron conocer las no- vedades de diversos fabricantes sin gluten y descubrir otras marcas nuevas. Des de l’SMAP Jove vam estar col·laborant a l’estand de Desde SMAP Jove estuvimos colaborando en el stand del’Associació venent imants per a la nevera i els números de la Asociación vendiendo imanes para la nevera y los númerosla rifa que se sortejaria al final de la jornada. A la rifa es del sorteo que se haría al final de la jornada. Se sortearonvan sortejar una gran quantitat de cistelles amb productes una gran cantidad de cestas con productos sin gluten, entresense gluten, entre d’altres premis. otros premios. El balanç de la jornada va ser molt positiu. Va ser una El balance de la jornada fue muy positivo. Fue una buenabona oportunitat per conèixer altres celíacs i compartir ex- oportunidad para conocer otros celíacos y compartir expe-periències i consells que, com sempre, són molt enriqui- riencias y consejos que, como siempre, son muy enriquece-dors! dores! tribuna celíaca juliol 2012 17
 15. 15. smap joveSMAP Jove analitzaels hàbits de consumdels catalans celíacsfora de casaPer SMAP Jove - CYEL’enquesta forma part d’un projecte de sensibilitzacióde les cadenes de menjar ràpid El grup de joves d’Europa CYE (Coeliac Youth of Europe) El grupo de jóvenes de Europa CYE (Coeliac Youth ofva fer una enquesta sobre els hàbits de consum fora de Europe) hizo una encuesta sobre los hábitos de consumocasa. Aquest qüestionari es va enviar a les diferents asso- fuera de casa. Este cuestionario se envió a las diferentes aso-ciacions d’Europa amb l’objectiu de conèixer les opinions ciaciones de Europa con el objeto de conocer las opinionesque tenen els celíacs europeus a l’hora de sortir a menjar que tienen los celíacos europeos a la hora de salir a comerfora. Es tracta d’un ambiciós projecte per sensibilitzar les fuera. Se trata de un ambicioso proyecto para sensibilizar acadenes de fast food per tal que ofereixin menjar apte per las cadenas de fast food para que ofrezcan comida apta paraa celíacs. celíacos. 18 tribuna celíaca juliol 2012
 16. 16. smap jove El grup SMAP jove, el qual forma part del CYE, va traduir El grupo SMAP Jove, el cual forma parte del CYE, tradu-l’enquesta i la va adaptar per saber què n’opinaven els nos- jo la encuesta y la adaptó para saber qué opinan nuestrostres socis. A Catalunya, la franja d’enquestats va ser dels 10 socios. En Cataluña, la franja de encuestados era entre 10als 50 anys, on el grup que més va respondre va ser el de 30 y 50 años, y el grupo que más respondió fue el de 30 a 40a 40 anys. Dels socis enquestats, el 28,8% menja fora de años. De los socios encuestados, el 28,8% come fuera decasa un cop per setmana, un 23.4% ho fa cada quinze dies, casa una vez por semana, un 23.4% lo hace cada quinceel 15.8% ho fa més d’un cop per setmana, i el 20% poques días, el 15.8% lo hace más de una vez por semana, y elvegades surt a menjar fora de casa. La resposta dels enques- 20% pocas veces sale a comer fuera de casa. La respuestatats a la freqüència amb la que anaven als restaurants sense de los encuestados a la frecuencia con la que iban los res-gluten era baixa. En general, comentaven que hi anirien més taurantes sin gluten era baja. En general, comentaban quesovint si fos més fàcil trobar restaurants amb menús sensegluten, sobretot els de menjar ràpid, ja que hi anirien un cop Aumenta la demanda de restaurantesper setmana. de comida sin gluten, en especial los de fast food irían más a menudo si fuera más fácil encontrar restaurantes con menús sin gluten, sobre todo los de comida rápida, ya que irían una vez por semana. De las personas encuestadas, el promedio del gasto que hacen fuera de casa oscila entre 10 y 30 e. En este sentido, el factor decisivo a la hora de elegir un lugar para ir a comer en un restaurante es la confianza que te da el local y el per- sonal de éste en relación a la elaboración de los platos sin gluten. Los participantes en la encuesta contestaron, por un De les persones enquestades, el promig de la despesaque fan fora de casa oscil·la entre 10 i 30 e. En aquestsentit, el factor decisiu a l’hora de triar un lloc per anar amenjar en un restaurant és la confiança que et dóna el locali el personal d’aquest en relació a l’elaboració dels plats sen-se gluten. Els participants a l’enquesta van contestar, d’unabanda, que estarien molt satisfets si hi hagués més compa-nyies que oferissin menjar ràpid sense gluten. Per altra ban-da, també van afirmar que estarien disposats a desplaçar-sea algun restaurant apte per a celíacs en un radi d’entre 15i 30 minuts. Augmenta la demanda de restaurants de menjar sense gluten, en especial els de fast food Al qüestionari també es va preguntar en quin grau la ce- lado, que estarían muy satisfechos si hubiera más compañíasliaquia era un fre per sortir a menjar fora. El 54.6% va res- que ofrecieran comida rápida sin gluten. Y por otro, tambiénpondre que per ells és un fre pel fet d’haver d’explicar què afirmaron que estarían dispuestos a desplazarse a algún res-és ser celíac, mentre que pel 23.2% ho és per la frustració taurante apto para celíacos en un radio de entre 15 y 30davant la poca varietat de plats disponibles a la carta. En minutos.conseqüència, el 63.8% de la gent enquestada va contestar En el cuestionario también se preguntó en qué grado laque prefereix anar a un restaurant amb coneixements previs celiaquía era un freno para salir a comer fuera. El 54.6% res-de la malaltia per no haver d’explicar el que significa una pondió que para ellos es un freno por el hecho de tener quedieta sense gluten. explicar qué es ser celíaco, mientras que por el 23.2% lo es Segons els enquestats, la qualitat de vida del celíac mi- por la frustración ante la poca variedad de platos disponibleslloraria moltíssim si s’incrementés el número de restaurants en la carta. En consecuencia, el 63.8% de la gente encuesta-amb menús sense gluten i fos amb totes les garanties per tribuna celíaca juliol 2012 19
 17. 17. smap jove da contestó que prefiere ir a un restaurante que tenga conocimientos de la enfermedad para no tener que explicar lo que significa una dieta sin gluten. Según los encuestados, la calidad de vida del ce- líaco mejoraría muchísimo si se incrementara el nú- mero de restaurantes con menús sin gluten y fuera con todas las garantías para evitar la contaminación cruzada. Sobre todo en este punto es donde los en- cuestados tienen más preocupación, ya que deben confiar plenamente en los conocimientos de la perso- na que está elaborando el plato. La confianza del local y del personal del restaurante, puntos claves en la decisión del celíacoevitar la contaminació creuada. Sobretot en aquestpunt és on els enquestats tenen més preocupació, jaque han de confiar plenament en els coneixementsde la persona que està elaborant el plat. La confiança del local i del personal del restaurant, punts claus en la decisió del celíac En conclusió, segons els resultats de l’enquesta podem En conclusión, según los resultados de la encuesta pode-afirmar que hi ha una gran demanda del col·lectiu per tal mos afirmar que hay una gran demanda del colectivo paraque hi hagi més restaurants sense gluten a Catalunya, en que haya más restaurantes sin gluten en Cataluña, en especialespecial locals de menjar ràpid. Una altra de les conclusions locales de comida rápida. Otra de las conclusiones que pode-que podem extreure és que la freqüència amb la qual la mos extraer es que la frecuencia con la que la gente comeríagent menjaria fora de casa seria més elevada si hi haguessin fuera de casa sería más elevada si hubiera más restaurantesmés restaurants o llocs de menjar ràpid aptes per a celíacs. o lugares de comida rápida aptos para celíacos. La mayoríaLa majoria prefereix no fer-ho per diversos motius, els més prefiere no hacerlo por varios motivos, los más destacados dedestacats dels quals són: per la manca d’informació que hi los cuales son: por la falta de información que hay sobre laha sobre la malaltia celíaca; per haver de donar explicacions enfermedad celíaca, por tener que dar explicaciones a cadaa cada lloc on van a menjar o per fer un interrogatori al per- lugar donde van a comer o para hacer un interrogatorio alsonal que els atén. personal que los atiende. 20 tribuna celíaca juliol 2012
 18. 18. smap joveCadenes de menjarràpid a Catalunya Per Marta Gómez Pes Actualment a Catalunya tenim diferents empreses Actualmente en Cataluña hay diferentes empresas dede cadenes de menjar ràpid que ofereixen menjar sense cadenas de comida rápida que ofrecen comida sin glu-gluten. Una de les primeres empreses que va començar ten. Una de las primeras que comenzó con esta iniciativaamb aquesta ini- fueron los Esta-ciativa van ser els bliments Viena,Establiments Vie- una empresana, una empresa catalana quecatalana que fa hace más demés de 40 anys 40 años queque ofereix men- ofrece comidajar ràpid. Ja fa rápida. Ya haceuns anys que van unos años queelaborar una car- elaboraron unata específica i un carta específicaprotocol d’actu- y un protocoloació davant d’un de actuaciónclient celíac. ante un cliente L’any passat, celíaco.McDonalds, l’em- El año pasa-presa de menjar do, McDonalds,ràpid més im- la empresa deportant a nivell comida rápidamundial, va in- más importan-corporar als seus te a nivel mun-414 establiments dial, incorporód’Espanya el pa a sus 414 es-sense gluten per tal que els celíacs poguessin gaudir de tablecimientos de España el pan sin gluten para que losles hamburgueses. Amb aquesta iniciativa, McDonalds celíacos pudieran disfrutar de las hamburguesas. Con estaEspanya va ser pionera a Europa en oferir hamburgueses iniciativa, McDonalds España fue pionera en Europa enamb pa sense gluten. ofrecer hamburguesas con pan sin gluten. També ho fa la cadena Telepizza, que fa uns anys va También lo hace la cadena Telepizza, que hace unoscomençar oferint dos tipus de pizza per a celíacs. Actu- años empezó ofreciendo dos tipos de pizza para celíacos.alment ja ofereix quatre varietats de pizzes sense gluten. Actualmente ya ofrece cuatro variedades de pizzas sin glu-Molts dels establiments que hi ha a Catalunya són fran- ten. Muchos de los establecimientos que hay en Cataluñaquícia i, per tant, són els propis locals els que escullen son franquicia y, por tanto, son los propios locales los quesi oferir pizzes sense gluten o no. Per aquest motiu, a la eligen si ofrecer pizzas sin gluten o no. Por este motivo, enpàgina web de l’Associació de Celíacs s’indica de forma la página web de la Asociación de Celíacos se indica deespecífica quins establiments n’ofereixen. forma específica que establecimientos lo ofrecen. Actualment estem treballant amb la cadena ANGRUP Actualmente estamos trabajando con la cadena AN-per tal que els seus establiments Otto Styl i Maximilian Grup para que sus establecimientos Otto Styl y Maximi-puguin oferir carta per a celíacs. lian puedan ofrecer carta para celíacos. tribuna celíaca juliol 2012 21
 19. 19. smap jove Diagnòstic: celiaquiaPer Blanca Méndez i Anabel Ruiz Tots els socis i sòcies de l’SMAP tenen una característica Todos los socios de SMAP tienen una característica co-comuna, i és que comparteixen el diagnòstic de la celiaquia. mún, y es que comparten el diagnóstico de la celiaquía. Al-Alguns hi arriben amb un cas clarament simptomàtic, altres gunos llegan con un caso claramente sintomático, otros porper una patologia associada i alguns altres per un estudi una patología asociada y otros por un estudio eventual sineventual sense gairebé haver tingut cap dels símptomes ha- casi haber tenido ninguno de los síntomas habituales, comobituals, com són els problemes digestius, el cansament o son los problemas digestivos, el cansancio o la anemia.l’anèmia. En todos los casos, los especialistas derivan la persona En tots els casos, però, els especialistes deriven la per- celíaca hacia la Asociación para recibir una amplia informa-sona celíaca cap a l’Associació per rebre una informació àm- ción, actual y segura sobre las medidas a seguir a partir delplia, actual i segura sobre les mesures a seguir a partir del momento mismo del diagnóstico. Las dudas iniciales sonmoment mateix del diagnòstic. Els dubtes inicials són resolts resueltas rápidamente, y el resto de cuestiones se van expo-ràpidament, i la resta de qüestions es van exposant al llarg niendo a lo largo de la sesión informativa, donde la personade la sessió informativa, on la persona acabada de diagnos- recién diagnosticada toma el primer contacto con SMAP .ticar pren el primer contacte amb l’SMAP. Hay que decir que muchas veces la gran fuente de in- Cal dir que moltes vegades la gran font d’informació que formación que constituye hoy en día Internet no hace másconstitueix avui dia Internet no fa res més que ampliar la que ampliar la confusión sobre la enfermedad, los productosconfusió sobre la malaltia, els productes aptes per al consum aptos para el consumo y su tratamiento. Es muy importan-i el seu tractament. És molt important, doncs, poder rebre la te, pues, poder recibir información de manos especializadasinformació de mans especialitzades per poder conviure el dia para poder convivir el día a día con la celiaquía sin proble-a dia amb la celiaquia sense problemes. mas. Nens Niños Amb els més petits de la casa la malaltia sol trobar-se en Con los más pequeños de la casa la enfermedad suele en-un primer estadi, és a dir, durant els primers anys de vida, contrarse en un primer estadio, es decir, durante los primerosde manera que la recuperació acostuma a ser molt ràpida i años de vida, de manera que la recuperación suele ser muysense cap complicació. La majoria dels casos són derivats rápida y sin ninguna complicación. La mayoría de los casosd’un quadre de problemes digestius i/o d’un quadre de crei- son derivados de un cuadro de problemas digestivos y/o dexement inferior al normal, on l’analítica de sang i la posteriorbiòpsia intestinal determinen l’existència d’una intolerànciaal gluten. Atès que els nens fan una dieta força controlada acasa el seu seguiment no representa gaires problemes. Caltenir present també que, a les escoles, els menjadors estanobligats a oferir una alternativa sense gluten als nens i nenescelíacs. Adults En els adults els símptomes són molt més diversos queamb els nens. Tot i que també es troben molts casos amb elssímptomes típics gastrointestinals, d’altres persones són di-agnosticades a través de problemes de pell, dèficit de ferro,problemes de fetge, o altres patologies que aparentment notenen res a veure amb la celiaquia. La dieta sense gluten dóna també resultats positius enels adults, si bé el restabliment de la capacitat d’absorció del’intestí i la recuperació del celíac amb la dieta sense glutenpoden allargar-se fins als dos anys per tornar a comparar-seal d’un no celíac. La dieta s’ha de continuar de per vida, sen-se excepcions, cosa que en els àpats fets a casa no comporta 22 tribuna celíaca juliol 2012
 20. 20. smap jovecap problema. És a l’hora de dinar o sopar fora on el celíac un cuadro de crecimiento inferior al normal, donde la analí-i el seu entorn hauran de dedicar una mica més de temps a tica de sangre y la posterior biopsia intestinal determinan lalocalitzar els llocs on menjar sense problemes. existencia de una intolerancia al gluten. Dado que los niños hacen una dieta bastante controlada en casa, su seguimiento Etiquetatge no representa demasiados problemas. Hay que tener presente L’etiquetatge és, a dia d’avui, una de les línies de treball también que en las escuelas están obligados a ofrecer unamés importants. Cal trobar una uniformitat en la manera alternativa sin gluten a los niños celíacos.d’etiquetar els productes que transmeti confiança i seguretatal consumidor. Des de l’SMAP es lluita per a que les empre- Adultosses identifiquin si el producte és sense gluten amb l’etique- En los adultos los síntomas son mucho más diversos quetatge, ja sigui identificant amb la llegenda “sense gluten” con los niños. Aunque también se encuentran muchos casoso bé amb el símbol Internacional de l’espiga barrada. Una con los síntomas típicos gastrointestinales, otras personas sonimatge clarament identificativa i fàcil de reconèixer. diagnosticadas a través de problemas de piel, déficit de hierro, problemas de hígado, u otras patologías que aparentemente no tienen nada que ver con la celiaquía. La dieta sin gluten da también resultados positivos en los adultos, si bien el restablecimiento de la capacidad de absor- ción del intestino y la recuperación del celíaco con la dieta sin gluten puede alargarse hasta los dos años para volver a com- pararse al de un no celíaco. La dieta se debe continuar de por vida, sin excepciones, lo que en las comidas hechos en casa no supone ningún problema. Es la hora de comer o cenar fue- ra donde el celíaco y su entorno deberán dedicar un poco más de tiempo a localizar lugares donde comer sin problemas.   Etiquetado El etiquetado es, a día de hoy, una de las líneas de trabajo más importantes. Hay que encontrar una uniformidad en la manera de etiquetar los productos que transmita confianza y seguridad al consumidor. Desde SMAP se lucha para que las empresas identifiquen si el producto es sin gluten con el etiquetado, ya sea identificándolo con la leyenda “sin gluten” o bien con el símbolo Internacional de la espiga barrada. Una imagen claramente identificativa y fácil de reconocer. Actividades de SMAP En SMAP se llevan a cabo una serie de actividades para mantener el contacto con los socios y socias. Para los más pequeños se realizan los campamentos de verano, donde está lleno de niños celíacos. Este año se hacen del 9 al 15 de julio en Ripollet. Todos los que ya hemos ido de campamentos con la Asociación estamos deseando que lleguen estos días para reencontrarnos y, a los que no han ido nunca, los invito a que lo hagan alguna vez durante su infancia y adolescencia. Activitats d’SMAP Una actividad similar a los campamentos de verano es el A l’SMAP es duen a terme un seguit d’activitats per man- Summer Camp, que se trata de un encuentro que cada año setenir el contacte amb els socis i sòcies. Per als més petits hace en un país distinto y donde se reúnen celíacos de diver-es realitzen les colònies d’estiu, on està ple de nens i nenes sas nacionalidades. Este año el Summer Camp tiene lugar encelíacs. Aquest any es fan del 9 al 15 de juliol a Ripollet. Noruega entre el 13 y el 19 de agosto.Tots els que ja hem anat de colònies amb l’Associació estem Para los jóvenes existe SMAP Jove, smapjove@celiacsca-desitjant que arribin aquests dies per retrobar-nos i, als que talunya.org, una agrupación de jóvenes celíacos que realizano hi ha anat mai, els convido a que ho facin algun cop du- diversas actividades como cenas, cursos de cocina, standsrant la seva infantesa i adolescència. para Sant Jordi y muchas cosas más. Si tienes curiosidad, Una activitat semblant a les colònies d’estiu és el Sum- ¡únete!mer Camp, que es tracta d’un campament que cada any es Durante el año, también se organizan conferencias, cursosfa en un país diferent i on s’hi reuneixen celíacs de diverses de cocina y otras actividades abiertas a todos los socios ynacionalitats. Aquest any el Summer Camp té lloc a Noruega socias de la Asociación.entre el 13 i el 19 d’agost. Per als joves existeix l’SMAP Jove, smapjove@celiacsca-talunya.org, una agrupació de joves celíacs que realitza di-verses activitats com sopars, cursos de cuina, estands per aSant Jordi i moltes coses més. Si tens curiositat uneix-t’hi! Durant l’any, també s’organitzen conferències, cursos decuina i d’altres activitats obertes a tots els socis i sòcies del’Associació. tribuna celíaca juliol 2012 23
 21. 21. smap joveBeat the Wheat,el nou projecte de revistasobre la celiaquia Per Àngela Gallastegui Joves celíacs d’arreu del món es van reunir a Malta el Jóvenes celíacos de todo el mundo se reunieron en Maltapassat mes de setembre a l’Assemblea del CYE (Coeliac Yo- el pasado mes de septiembre en la Asamblea del CYE (Coeliacuth of Europe) per parlar de les novetats i els projectes que Youth of Europe) para hablar de las novedades y los proyectoses duran a terme a nivell internacional. Des de l’SMAP Jove que se llevarán a cabo a nivel internacional. Desde SMAPtambé vam participar a la jornada, on es va parlar de diver- Jove también participamos en la jornada, donde se habló desos temes, en especial la comunicació i divulgació de la ce- varios temas, en especial la comunicación y divulgación deliaquia. Un dels plats forts va ser el projecte d’una revista, la celiaquía. Uno de los platos fuertes fue el proyecto de unaBeat the Wheat (Guanya el blat). Segons es va explicar, el revista, Beat the Wheat (Gana el trigo). Según se explicó, elbutlletí inclou receptes de diferents països, dades curioses boletín incluye recetas de diferentes países, datos curiosos dede la celiaquia, informació i ajuda pels aventurers celíacs, la celiaquía, información y ayuda para los aventureros celía-així com experiències dels joves, entre d’altres. Beat the cos, así como experiencias de los jóvenes, entre otros. Beat 24 tribuna celíaca juliol 2012
 22. 22. smap joveWheat és una pu- the Wheat es una pu-blicació trimestral blicación trimestral y,i, fins ara, s’han fet hasta ahora, se hantres butlletins. Els hecho tres boletines.anteriors números Los anteriores nú-de la revista es po- meros de la revistaden consultar a la se pueden consultarpàgina web del CYE en la página web del(http://cye.freehos- CYE (http://cye.free-tia.com/). hostia.com/). El CYE forma part El CYE forma par-de l’associació euro- te de la asociaciónpea AOECS (Associ- europea AOECS (As-acion of European sociacion of EuropeanCoeliac Societies). Coeliac Societies). SeEs tracta d’una as- trata de una asocia-sociació formada per ción formada por 3333 països europeus países europeos queque fan força amb el hacen fuerza con elprincipal objectiu de principal objetivo demillorar la qualitat de vida dels celíacs. Conseqüentment, mejorar la calidad de vida de los celíacos. Consecuentemen-es pot deduir que el CYE és una branca important que uneix te, se puede deducir que el CYE es una rama importante queels grups de joves celíacs que formen part d’aquestes as- une los grupos de jóvenes celíacos que forman parte de estassociacions d’arreu d’Europa. Si ja coneixeu el CYE, creat asociaciones de toda Europa. Si ya conocéis el CYE, creadoel 2002, sabreu que, des de l’SMAP Jove, estem lluitant en 2002, sabréis que, desde SMAP Jove, estamos luchandoper tal que s’informi i es promoguin projectes destinats al para que se informe y se promuevan proyectos destinados anostre propi benefici. nuestro propio beneficio. Un dels projectes amb més èxit va ser el que es va Uno de los proyectos con más éxito fue el que se propusoproposar a l’assemblea anual de 2010. Malauradament jo en la asamblea anual de 2010. Desgraciadamente yo todavíaencara no hi formava part, tot i que veure el que es podia no formaba parte, aunque ver lo que se podía conseguir meaconseguir em va donar força per voler lluitar pel nostre dio fuerza para querer luchar por nuestro colectivo. Se co-col·lectiu. Es va començar la iniciativa per intentar acon- menzó la iniciativa para intentar conseguir que los restauran-seguir que els restaurants més importants de menjar ràpid tes más importantes de comida rápida pudieran tener cartapoguessin tenir carta per a celíacs. Gràcies a aquests esfor- para celíacos. Gracias a estos esfuerzos ya hay restaurantesços ja hi ha restaurants que inclouen productes específics que incluyen productos específicos para celíacos, como porper a celíacs, com per exemple hamburgueses amb pa sen- ejemplo hamburguesas con pan sin gluten en el Mc Donalds,se gluten al Mc Donalds i entrepans al Vienna i al Conesa, y bocadillos al Vienna y al Conesa, lugares accesibles parallocs accessibles per a nosaltres els joves. nosotros los jóvenes. tribuna celíaca juliol 2012 25
 23. 23. entrevistaDe càmping sense glutena Sant Pere PescadorPer Mònica Carrascal “Benvolguts amics, Us envio un escrit per si creieu positiu publicar-lo al Xarxa o a la Tribuna Celíaca. Crec que podria ser d’ajuda al nostre col·lectiu. Aquest estiu vam anar de vacances al Camping la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. El primer dia que vam anar a dinar al restaurant vaig preguntar al cambrer si les patates fregides les feien a part. Ell en sentir la paraula “gluten” de seguida va anar a buscar la cuinera. No us podeu imaginar l’alegria del nostre fill Jofre, de 6 anys, quan va sentir que tenien macarrons, espaguetis, pizza, i tot el menjar controlat. Dins el mateix càmping vam poder menjar de tot, al restaurant buffet i també a la pizzeria que hi ha sobre la platja, un lloc preciós. La cuinera ens va explicar que ja fa anys que cuinen productes per a celíacs i també ens va fer panets. Ara està estudiant la manera de fer creps dolces i salades. Recomanem plenament aquest lloc per anar a passar les vacances. A part de gaudir de la platja i els equipaments també podrem menjar sense cap mena de por. Familia Sellwood-Flores” L’any 2009 vam publicar al Xarxa l’escrit de la família Àlex Trias (AT): Tot va sorgir perquè la Dolors ens va co-Sellwood-Flores. Arran de la seva recomanació vam contac- mentar que arribaven clients, (hem de dir que la majoriatar amb el càmping La Ballena Alegre i els vam incloure a la dels nostres clients són estrangers, principalment alemanysllista de restaurants. Avui el seu equip ens explica com va i holandesos) amb una targeta on indicava que no podiensorgir la iniciativa d’oferir menús sense gluten i com el càm- menjar res que portés o hagués estat en contacte amb elping és una bona opció de vacances per a les famílies. gluten. Coincidint amb la celebració del Campionat del Món de Dolors Reixach (DR): D’això ja fa més de 9 anys, vamWindsurf-GP Catalunya Costa Brava 2012, en que el càm- veure que aquestes persones tenien unes necessitats especi-ping n’és el principal patrocinador, ens trobem amb el seu als i l’únic que vam fer és intentar donar resposta de la millorgerent Àlex Trias, la cap de cuina Dolors Reixach i els dos manera possible.directors Toni Castellar i Lay Gainza perquè ens expliquinuna mica com va sorgir aquesta sensibilitat cap a les perso- Els clients es queden totalmentnes celíaques. sorpresos, no s’ho esperen. Cada any incorporem nous plats i, com que tornen, ens ho agraeixen i ens feliciten Tribuna Celíaca (TC): I per on vau començar? DR: El primer que vam fer va ser buscar proveïdors que oferissin menjar precuinat sense gluten i vam incorporar al- guns plats al restaurant self-service. Lay Gainza (LG): Sí, recordo que allò va ser bastant com- plicat, no trobàvem proveïdors a Catalunya i, al final, en vam aconseguir uns de Madrid i fins i tot uns alemanys. Toni Castellar (ToniC): Jo recordo que algunes famílies venien amb els seus productes sense gluten des d’Alemanya o des d’Holanda. Ara, per sort, ja no necessiten portar-ho perquè aquí intentem que ho tinguin tot. TC: Què va suposar per a l’organització de la vostra cuina el fet d’incorporar menús sense gluten? DR: Ens ho hem pres amb molta seriositat i al principi vam haver de fer bastants canvis. Primer només era jo la que atenia els clients celíacs i m’ocupava de preparar tot el menjar. Ara ja tinc personal format a la cuina i tambéToni Castellar, Àlex Trias, Lay Gainza y Dolors Reixach. 28 tribuna celíaca juliol 2012
 24. 24. entrevistadisposem d’una zona només per a preparar el menjar de lespersones celíaques amb un forn específic, una fregidora, unataula de treball i tots els utensilis que només es fan servirper al menjar sense gluten. A més a més, tots els alimentses manipulen amb guants i es congela tot embolicat indivi-dualment. D’aquesta manera evitem qualsevol risc de con-taminació creuada. TC: Quina oferta poden trobar els clients als restaurantsdel càmping? LG: Al càmping tenim tres restaurants: el self-service;l’Arrosseria i la pizzeria de la platja. També tenim el bar Oa-sis, també al costat de la platja, on oferim entrepans. DR: Al restaurant self-service és on vam començar a ofe-rir menjar precuinat sense gluten. Al principi només teníemmacarrons i espaguetis, cordon bleu i croquetes. Fa tres anysvam obrir la pizzeria i ja incorporàvem les pizzes i la pastasense gluten. Al restaurant fem arrossos sense gluten i tottipus d’amanides i sopes. També tenim gazpacho totalmentnatural, pa i pastissos sense gluten. D’altra banda, al bar Oa-sis tenim hamburgueses, frankfurts, mallorquins i biquinis. TC: Els clients estrangers, principalment els alemanys i Toni Castellar i Àlex Trias.els holandesos, estan acostumats a trobar una oferta àmpliasense gluten o es sorprenen del servei que oferiu al Ballena DR: Aquest any tindrem creps sense gluten.Alegre? TC: Els plats sense gluten estan indicats a les cartes dels DR: Es queden totalment sorpresos. No s’ho esperen. restaurants?Cada any incorporem nous plats i, com que els clients tor- DR: Sí, a totes. Ho indiquem per escrit i també posemnen -perquè he de reconèixer que sempre tornen-, ens ho una espiga barrada perquè ho identifiquin ràpidament.agreixen molt i ens feliciten. TC: Dolors, què t’ha semblat el Manual de Restauració TC: Així doncs, teniu preparada alguna novetat per als sense gluten de l’Associació Celíacs de Catalunya i la Fun-clients celíacs que vinguin aquest any? dació Alícia?Bungalows de La Ballena Alegre. tribuna celíaca juliol 2012 29
 25. 25. entrevista DR: M’ha agradat molt. He après coses noves i, a més a a Catalunya, especialment a Girona, és de gran qualitat.més, crec que és una molt bona eina de treball a la cuina. Pensa que tenim alguns dels millors càmpings d’Europa, aHo he passat al meu equip perquè s’ho llegeixin. banda que Girona és la província amb més places de càm- TC: També teniu productes sense gluten al supermercat ping de tot l’estat. De fet, tenim més places de càmpingi al forn? que d’hotel. ToniC: Al supermercat teníem una prestatgeria amb un TC: Com conviu un servei turístic que acull més decartell que indicava que els productes eren sense gluten, 4.000 persones a l’estiu, en un entorn tan protegit com elperò vam haver de treure’l perquè hi havia gent que, a ve- Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà?gades, agafava coses d’altres llocs i les deixava al prestatge AT: Si en aquest litoral, davant de Sant Pere Pesca-de productes sense gluten. Per evitar confusions vam treure dor, els càmpings no hi fóssim probablement no tindríemel cartell, tot i que seguim tenint els productes agrupats el paisatge que tenim. El càmping és l’establiment turísticperquè els clients puguin saber on són. Al forn no tenim més respectuós amb l’entorn. Aquesta costa, els únics sispa sense gluten, però ho poden trobar als congeladors del kilòmetres de platja verge amb dunes de tota la Costa Bra-supermercat. va, està igual que fa cent anys gràcies a que els càmpings La Dolors ens deixa perquè ha de preparar dinars i apro- l’han preservat. Imagina’t això ple d’hotels i apartaments.fitem per parlar amb els tres responsables del càmping sobre Els nostres clients són molt respectuosos amb el medi am-aquesta opció de vacances. bient i valoren el fet que al càmping siguem pioners en TC: Parlem una mica del càmping com a opció de vacan- l’aplicació de mesures de gestió medi ambiental i d’estalvices, heu comentat que la majoria dels vostres clients són d’energia.estrangers, com és això? LG: Nosaltres vam començar a fer la recollida selectiva AT: El càmping és una opció de vacances molt recone- de residus quan encara no es feia en tot l’estat. Recordoguda a Europa. Els nostres clients són famílies que valoren que tot va començar una mica com amb les persones celí-molt el contacte directe amb la natura i els esports, i són aques: un nen estranger ens va preguntar on podia llençarmolt respectuosos amb el medi ambient. A més a més, va- una ampolla de vidre, perquè al seu país ho tenien en con-loren molt la seguretat que els dóna el càmping , ja que els tenidors separats. Ens hi vam posar.nens poden fer moltes activitats en un recinte protegit i els ToniC: Sí, i vam haver de pagar diferents empresespares gaudeixen de les vacances amb molta més tranquil· perquè ens fessin la recollida selectiva, perquè no ho feialitat. ningú. Pagàvem un que recollia el vidre, venia un altre a ToniC: En canvi a Espanya hi han molts prejudicis a cau- buscar el plàstic...i així anàvem fent. Ara, per sort, les co-sa, bàsicament, del desconeixement. L’oferta de càmpings ses han canviat molt i tot està molt més organitzat.Una de les piscines del càmping La Ballena Alegre. 30 tribuna celíaca juliol 2012

×