Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bip xullo 2013

401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bip xullo 2013

 1. 1. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua BIP BOLETIN DE INFORMACION PROFESIONAL AREA DE ORIENTACION LABORAL- CAMPUS SANTIAGO CAMPUS SANTIAGO XULLO 2013 INDICE Páxina EMPREGO OFERTAS DA AREA DE ORIENTACION LABORAL ............................ 2 OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO..................................................... 2 OFERTAS DE EMPREGO E BOLSAS I+D ........................................... 3 OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO ................................................... 4 PRACTICAS/BOLSAS........................................................................... 8 ACTIVIDADES/FORMACION.............................................................. 19 NOVAS .............................................................................................. 21
 2. 2. OFERTAS AREA ORIENTACIÓN LABORAL EMPREGO http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO BANCO DE ESPAÑA. CONTRATACIONES TEMPORAIS O Banco de España realiza conforme a lexislación laboral ordinaria vixente, contratos temporais para determinadas necesidades ( interinidades para sustituir a traballadores con dereito a reserva do posto de traballo, contratos en prácticas para recén titulados,…) Máis información: http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Contrataciones_t / OUTRA INFORMACION - OFERTAS DE EMPREGO  Axencia local de colocación Santiago de Compostela http://axencialocaldecolocacion.org/  Boletín Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil.html  Boletín semana de emprego. Concello de Pontevedra http://www.proxectoiles.es/Index.asp?IdT=1&IdCat=119  Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE). Emprego e formación http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/vinculo_laboral/personas_ trabajadoras/index.html  Oportunidades profesionais en Organizacións Internacionais http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.as px  Eures-Información e empregos para licenciados http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeI d=0&myOrgTypeId=85 BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 2
 3. 3.  Emprego en Europa. Rede Eures http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofert as/index.html  Emprego en Europa. Rede Eures http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofert as/index.html  Programa para o emprego de universitarios en Europa Programa para o emprego de universitarios en Europa http://www.eurojoves.com/http://www.eurojoves.com/  Great Place to work: Listas das mellores empresas para traballar en España.  Great Place to work: Listas das mellores empresas para traballar en España. http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresas- para-trabajar-en-espana http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresas- para-trabajar-en-espana OFERTA DE EMPREGO E BOLSAS I+D  CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129  PORTAL EMPREGO I+D+I http://www.madrimasd.org/empleo/  GUÍA DE CONVOCATORIAS DE BOLSAS DE INVESTIGACIÓN DA USC http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-30 OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO XUNTA DE GALICIA. ARQUITECTOS, ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS E BIÓLOGOS A Xunta de Galicia no DOG nº 22 de 28 de xuño convoca procesos selectivos mediante os procesos de oposición e concurso/oposición, para ingreso nos diferentes Corpos BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 3
 4. 4. Oposición Libre Prazas Enxeñeiros Industriais 14 Arquitectos 16 Biólogos/as 5 Enxeñeiros Técnicos Industriais 2 Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos Especialidade de Arquivos 8 Escala de Inspección Urbanística 7 Escala de Subinspección de Consumo 1 Concurso-OposiciónConcurso-Oposición Prazas Enxeñeiros Técnicos Industriais 3 Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos Especialidade de Arquivos 1 Enxeñeiros Industrias 1 Biólogos 3 Prazo de presentación de solicitudes: 18 de xullo 2013 O modelo de solicitude estará a disposición de todas a persoas que desexen participar no proceso selectivo na páxina web da Xunta de Galicia: http://funcionpublica.xunta.es/?q=XerarSolicOpos Máis información: http://www.xunta.es/diario-oficial- galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true &ruta=/2013/20130628/Secciones4_gl.html APERTURA LISTA SERGAS O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) abre o prazo para a inscrición nas listas de vinculación temporal en varias categorias:  Grupo Técnico da función administrativa  Grupo de Xestión da función administrativa BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 4
 5. 5.  Enxeñeir@ técnic@ As inscricións tramitáranse pola vía electrónica na web do SERGAS, e formalizadas deben entregarse en formato papel no rexistro administrativo do servizo. O prazo de presentación: ata 26 de xullo 2013 Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130626/AnuncioG0003-180613- 0001_gl.html CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVIS DO ESTADO Convocase proceso selectivo para cubrir 30 prazas do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado, 24 por acceso libre y 6 por promoción interna. Prazo de presentación de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do día seguinte a da data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado. (BOE 10 xullo 2013) Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013- 7546.pdf TÉCNICO DE AUDITORIA E CONTABILIDADE. MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS Convocasen dous procesos selectivos para o ingreso no Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade, un para cubrir 23 prazas polo sistema xeral de acceso libre e outro para cubrir 5 prazas polo sistema de promoción interna. Prazo de presentación: 5 de Agosto 2013 Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013- 7758.pdf CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS DE TRADUTORES DE LINGUA DANESA, INGLESA, FRANCESA, ITALIANA, MALTESA, NEERLANDESA E ESLOVENA. A Oficina Europea de Selección de Persoal (EPSO) organiza oposicións xerais con vistas á constitución dunha lista de reserva para a contratación de tradutores:  EPSO/AD/260/13 — Tradutores de lingua danesa (DA)  EPSO/AD/261/13 — Tradutores de lingua inglesa (EN)  EPSO/AD/262/13 — Tradutores de lingua francesa (FR) BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 5
 6. 6.  EPSO/AD/263/13 — Tradutores de lingua italiana (IT)  EPSO/AD/264/13 — Tradutores de lingua maltesa (MT)  EPSO/AD/265/13 — Tradutores de lingua neerlandesa (NL)  EPSO/AD/266/13 — Tradutores de lingua eslovena (SL) Prazo de inscrición: 13 de Agosto 2013 Máis información: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:199A:0001:0006:ES:PDF OUTRA INFORMACIÓN - EMPREGO PÚBLICO  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA http://www1.usc.es/WebPas/SPAS/Ofertas/Indice.htm  BOLETIN SEMANAL DE EMPREGO PUBLICO http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal  OFERTAS DE EMPREGO CONCELLOS E DEPUTACIÓNS DE GALICIA http://www.eidolocal.es/portal/serv_concellos/ofertas_emprego.jsp  WEB CON AS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓNS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS http://www.oposiciones.de/proxima.htm  ACCESO AOS SERVIZOS PUBLICOS DE MAIS INTERÉS http://masdestacados.060.es/  OFERTAS DE TRABALLO E EMPREGO DOCENTE http://www.cuadernaliajobs.com/ BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 6
 7. 7. PRACTICAS/BOLSAS BOLSAS DE FORMACIÓN DE PROMOCIÓN EXTERIOR- IGAPE O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca 20 bolsas de promoción exterior coa finalidade de formar a especialistas no ámbito da captación internacional de investimentos, a expansión exterior da empresa galega, a detección de potenciais investidores estranxeiros cara a Galicia, a busca de oportunidades de negocio e a investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras. Requisitos:  Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1983.  Ter veciñanza administrativa en Galicia cunha antigüidade superior a 24 meses.  Ser natural de Galicia.  Ser fillo ou descendente en liña directa ata o terceiro grao, de emigrantes galegos no exterior  Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Universitarias (licenciatura, diplomatura, enxeñaría ou grao): administración e dirección de empresas, ciencias do transporte e loxística, ciencias económicas e empresariais, ciencias empresariais, ciencias políticas, comercio, comercio exterior, dereito, dirección e creación de empresa, dirección de empresas-BBA, dirección financeira e contabilidade, economía, enxeñaría, estatística e empresa, marketing e dirección comercial, marketing e investigación de mercados, relacións internacionais. Formación profesional: técnico superior en comercio internacional. Ter recibido formación específica en comercio exterior, debendo os candidatos acreditar a realización dun curso completo nesta materia de duración igual ou superior a 140 horas ou 14 créditos; ou ter experiencia laboral por conta allea ou por conta propia en comercio exterior de polo menos un ano; ou ter a titulación universitaria de relacións internacionais ou comercio exterior.  Coñecementos de inglés (falado e escrito). BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 7
 8. 8. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 19 de xullo de 2013 e pódese tramitar enhttp://www.tramita.igape.es Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioO92-110613- 0001_gl.pd f LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de cinco prazas de bolseiro nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas dos centros de estudos galegos localizados nas universidades que se relacionan na táboa seguinte: Destino Localidade País Universidade de Berlín Berlín Alemaña Universidade Nova de Lisboa Lisboa Portugal Universidade de Zádar Zádar Croacia Universidade do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Universidade de São Paulo São Paulo Brasil Requisitos 1. Poderán participar nesta convocatoria as persoas que cumpran os seguintes requisitos: Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos países membros da Unión Europea. Non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles co desenvolvemento das actividades obxecto desta axuda económica. Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación de solicitudes. Non atoparse incluídas en ningunha das prohibicións sinaladas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Titulación académica: BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 8
 9. 9. – Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións: • Licenciatura en Filoloxía Galega. • Licenciatura en Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués. • Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego. • Grao en Lingua e Literatura Galegas. • Grao en estudos de galego e español. • Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. • Grao en Lingua e Literatura Españolas, sempre que a lingua B ou C elixida fose o galego e o grao fose cursado baixo a modalidade de minor en Lingua e Literatura Galegas ou maior plus en Introdución á Lingua e Literatura Galegas. • Grao en Lingua e Literatura Modernas, sempre que a lingua B ou C elixida fose o galego e o grao fose cursado baixo a modalidade de minor en Lingua e Literatura Galegas ou maior plus/modalidade mixta en Introdución á Lingua e Literatura Galegas. – Poderá solicitar as prazas localizadas en Alemaña e Croacia quen estea en posesión das seguintes titulacións: • Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés. • Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés. 2. Tamén poderán participar os bolseiros lectores ou lectoras que, antes de rematar o período máximo de estadía, se visen obrigados a cesar na súa condición por causas alleas á súa vontade, sempre que esta circunstancia non derivase da resolución dun procedemento de tipo disciplinario. 3. Quedan excluídas aquelas persoas que sexan bolseiros lectores ou lectoras de lingua, literatura e cultura galegas, ou que o fosen no seu momento, e que obtiveron a súa bolsa en convocatorias públicas anteriores. BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 9
 10. 10. Prazo de presentación de solicitudes: será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (DOG 16 xullo 20139 Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130716/AnuncioG0164-080713- 0006_gl.html BOLSAS DE PRÁCTICAS DE SECURITAS DIRECT No marco do "Programa de Bolsas Verisure" de Securitas Direct convócanse 23 bolsas de formación para universitarias/os recén tituladas/os, que desempeñarán o seu traballo na áreas de Mercadotecnia, Soporte de Vendas, Alianzas Estratéxicas, I+D Produto, IT, Operacións, Loxística e Compras, Quality Assurance e Recursos Humanos.. Duración: 12 meses. Destinatarias/os: Universitarias/os recén tituladas/os. Máis información: http://www.securitasdirect.es/rrhh/becas.html / http://www.securitasdirect.es/rrhh/becas.html BOLSAS LA CAIXA E AXENCIA EFE DE PRÁCTICAS FORMATIVA EN ESPAÑA E O ESTRANXEIRO A Fundación La Caixa e a Axencia EFE, a través da súa escuela de Formación EFE, anuncian a convocatoria de 15 bolsas para a realización de 18 meses de prácticas formativas en España e no estranxeiro. As bolsas, IX edición do programa que La Caixa e EFE levan a cabo dende 2005, están destinadas a alumnos do último curso de grao ou licenciatura en Xornalismo e/ou comunicación Audiovisual de calquera universidade española. Os seleccionados realizarán un primer períodos de nove meses de prácticas (de outubro de 20133 a xuño de 2014) BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 10
 11. 11. nas delegacións da Axencia EFE en España. O segundo período de nove meses (de outubro de 2014 a xuño de 2015) se levarán a cabo nas delegacións internacionais de EFE en Europa, países iberoamericanos, América do Norte, África e Asia. Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 19 de xullo 2013 Máis información: http://www.efeescuela.es/2013/06/la-caixa-y-la-agencia-efe- convocan-la-ix-edicion-del-programa-de-becas-de-periodismo/ PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS-BOLSEIRAS PARA AS RESIDENCIAS XUVENÍS A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso académico 2013/2014. Prazas:  Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.  Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.  Vigo. Altamar: 6 prazas. Requisitos:  Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.  Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 en 31 de decembro do ano en curso.  Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.  Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.  Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 12 de agosto de 2013. As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 11
 12. 12. Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130712/AnuncioCA05-090713- 0002_gl.html Residencias: http://xuventude.xunta.es/residencia-de-lugo.html http://xuventude.xunta.es/residencia-de-ourense.html http://xuventude.xunta.es/residencia-de-vigo.html Colaboradores Bolseiros nas Residencias da Dirección Xeral de Xuventude BOLSAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDANTES EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS O Ministerio de Educación convoca 2356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais. Non se concederán estas bolsas para o alumnado que estea a cursar o Proxecto de Fin de Carreira cando este non constitúa unha materia do plan de estudos. A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €. Requisitos:  Seguir durante o curso 2013-2014, por ensino oficial, os estudos nos que se atopan matriculados.  Presentar un proxecto de colaboración a desenvolver dentro dalgunha das liñas de investigación en curso dos departamentos universitarios.  Prestar a súa colaboración a razón de tres horas diarias durante oito meses a contar dende a data de incorporación ao destino correspondente, nos termos recollidos no proxecto de colaboración na universidade na que está matriculado no curso 2013-2014. Requisitos académicos:  Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado ou Máster oficial.  Estar matriculado en 2013-2014 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos que lle resten para finalizar os seus estudos. BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 12
 13. 13.  Ter superado todo o primeiro ciclo e, polo menos, o 45 por cento dos créditos que integran o segundo ciclo, con excepción dos estudantes de Medicina que deberán ter superado o 60 por cento destes. No caso dos estudantes de Grado encontrarse cursando os últimos créditos para completar os requisitos para a obtención do título, e superar 180 créditos.  Ter como nota media dos créditos superados a que se refire o parágrafo anterior a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións universitarias oficiais:  7,00 puntos para a rama de Enxeñaría e Arquitectura ou Ensinanzas Técnicas.  8,00 puntos para as ramas de Ciencias e Ciencias da Saúde ou Ciencias Experimentais e Ciencias da Saúde.  8,50 puntos para as ramas de Ciencias Xurídicas e Sociais e Artes e Humanidades ou Humanidades. A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección: https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» e enviala antes do 30 de setembro de 2013. Máis información: www.educacion.es ou en http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7736.pdf O PARLAMENTO EUROPEO OFRECE DIVERSAS MODALIDADES DE PRÁCTICAS E VISITAS DE ESTUDO. Co fin de contribuir a educación europea e a formación profesional dos ciudadáns e de permitirles aprender máis acerca de seu funcionamento, o Parlamento Europeo ofrece prácticas e visitas de estudos no seno da súa Secretaría Xeral. Os períodos de prácticas poden ser remunerados ou non remunerados. Existen as seguintes modalidades:  Opción xeral ou de xornalismo (bolsas Schuman)  Períodos de prácticas non remuneradas.  Programa de prácticas para persoas con discapacidade.  Períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios.  Períodos de prácticas de formación en tradución. BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 13
 14. 14.  Intérpretes de conferencias. Máis información: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html BOLSA PARA SOCIÓLOGOS/AS NA DEPUTACIÓN DE LUGO A Deputación de Lugo convoca 1 bolsa para licenciados/as en socioloxía de calquera universidade española, que desexen ampliar a súa formación práctica na Área de Emprego, Economía Sostible e Demografía. A bolsa terá unha duración de dezaoito meses. O prazo de inscrición estará aberto ata o 19 de xullo de 2013. Máis información: https://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/ 1/0_8354_1.pdf#PAGE=5 PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN NO PARLAMENTO EUROPEO Periodos de prácticas remunerados son otorgados únicamente aos egresados das universidades ou institucións equivalentes. Súa finalidade é que os alumnos poidan completar os coñecementos que tiveran adquirido durante seus estudos e familiarizarse coas actividades da Unión Europea e, en particular, do Parlamente Europeo. Os solicitantes dun período de prácticas remunerado de tradución deben:  Ter nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun país candidato (Croacia, Islandia, a Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro e Turquía).  Ser maior de 18 anos na data de inicio do período de prácticas  Non ter disfrutado de ningún outro periodo de prácticas remunerado, o ter tido un emprego remunerado durante máis de catro semanas consecutivas, cunha institución europea ou un membro ou grupo político do Parlamento Europeo:  Ter obtido, antes da data límite para la presentación de solicitudes, un título universitario mínima de tres anos. BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 14
 15. 15.  Ter un perfecto coñecemento dunha das linguas oficias da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato e un coñecemento profundo doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea. Os períodos de prácticas de traducción otorganse por un período de tres meses. As prácticas de tradución realizanse en Luxemburgo. Convocatoria: Paid Translation Traineeships Prazos: 15 Decembro – 15 de Febreiro 2013. Comenzo 1 de xullo de 2013 15 Marzo – 15 de Maio 2013. Comenzo 1 de outubre de 2013 15 Xullo – 15 de Agosto 2013. Comenzo 1 de xaneiro de 2014 15 Setembro – 15 Novembro 2013. Comenzo 1 Abril 2014 BOLSAS FEUGA ESTUDANTES (Convocatoria aberta) O Programa de Bolsas para Estudantes é para aqueles alumnos/as que preferentemente superaran a mitade dos créditos de que constan seus estudos. O obxectivo é conseguir profesionais cunha visión real dos problemas que afrontan as empresas e preparar súa incorporación futura a éstas. A participación dos alumnos/as nas compañías tendrán unha duración mínima de dous meses e máxima de de doce, nos que permanecen baixo a supervisión dun titor. Máis información: http://www.feuga.es/modules.php?&PHPSESSID=qkfv1odavh630kuentce2875t7&V _dir=FEUGA&V_idmod=667&V_mod=showcursos PROFESIONAIS EN EUROPA, ASIA, ESTADOS UNIDOS Estas bolsas teñen el obxectivo de desenvolver, a través da experiencia práctica en empresas e organización situadas en Europa, Estados Unidos, Canadá e países asiáticos, as capacidades e habilidades profesionais suficientes para complementar a formación profesional recibida nas universidades, BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 15
 16. 16. ampliando desta maneira as competencias lingüísticas e coñecementos de realidades socio culturais, que faciliten o acceso ao mercado laboral nun ámbito internacional. Requisitos:  Ser estudante de últimos cursos de calquer titulación impartida en Universidades españolas públicas ou privadas recoñecidas polo Ministerio de Educación ou estar realizando el PFC.  Non ter disfrutado previamente dunha bolsa Leonardo en calqueira das súas formas nin dunha bolsa de prácticas de mobilidade internacional subvencionada con fondos públicos. As bolsas se conceden de forma continua durante a vixencia do programa, sendo o 31 de Decembro de 2013 a data límite de finalización e regreso do último bolseiro. A duración media da bolsa é de siete meses no caso de levarse a cabo en EEUU, Canadá e Asia e de seis meses no caso de Europa. Máis información: http://www.bolsasfaro.es/home.php PRACTICAS DE TITULADOS EN EMPRESAS: PROGRAMAS DA FUE A Fundación Universidade Empresa desenvolve diferentes programas de prácticas en empresas para os recen titulados de calquera universidade española  PROGRAMA CITIUS  PROGRAMA OPTIMUS  PROGRAMA GAIA (Sedes de Empresas no estranxeiro) A través destes programas poderás coñecer cómo funciona unha empresa de primeiro nivel desde dentro, formando parte dela e sendo un mais, mentres aprendes e pos en práctica os teus coñecementos. Estes programas son retribuídos e gran parte da xente que os cursa, acaba contratada pola empresa. As convocatorias están abertas durante todo o ano. BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 16
 17. 17. Podes consultar as condicións destes programas, coñecer as empresas e as prazas convocadas na páxina web da FUE  www.fue.es  http://www.fuenohaymasqueuna.com/022_titulados.asp OUTRA INFORMACIÓN - PRÁCTICAS  Ultimas bolsas publicadas no BOE http://www.boe.es/legislacion/enlaces/bolsas.php  Boletín quincenal de axudas, bolsas e subvencións http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinQuincenal  Bolsas e Axudas - Rede Galega de Información Xuvenil http://xuventude.xunta.es/  II Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/archivos/ficheros_estatica/39A_1338 466018_Gui_a_de_Pra_cticas_da_FGE_-2.pdf  Bolsas do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/noticias_canle.php?seccion =Convocatorias  presenta información actualizada sobre programas españois formaci n e xuventude Boletín informativo Eurodesk. O boletín Eurodesk, editado polo Instituto da Xuventude, e iniciativas europeas, así como novas relativas ás areas de educación, ó http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/eurodesk/boletin /?__locale=es  Bolsas da deputación da Coruña. http://www.dicoruna.es/cultura/bolsas/ BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 17
 18. 18. ACTIVIDADES FORMACION FORMACION BOLSAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA O Centro de Información do DAAD (Servicio Alemán de er a asistencia a cursos intensivos de alemán ofrecidos por un : aad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_isk_20 12_13_angebote.pdf sados al menos dous anos de ar a bolsa. e España (país de r a bolsa e no momento de iniciar a estancia en Alemania. A idade mínima ao inicio da bolsa é de 18 anos.  Os candidatos que teñan obtido unha bolsa do DAAD para asistir a un curso intensivo de lingua alamana ou a un curso de verano non poden volver a solicitar ningunha destas bolas por un período mínimo de tres anos. Intercambio Académico) en España ofrece bolsas para cursos intensivos de alemán en Alemania. O obxectivo é promov / instituto especializado na República Federal de Alemania. O listado dos cursos intensivos becados por o DAAD en 2013 https://www.d As bolsas teñen unha duración de dous meses e poden ser disfrutadas no período comprendido entre xuño e decembre. As bolsas son improrrogables. Requisitos:  Poden solicitar as bolsas estudantes de todas as facultades (agás Filoloxía alamana, Alemán como lingua estranxeira e Tradución e Interpretación con alemán), que ao comenzo da bolsa teñan cur estudos superiores, así como titulados que estén traballando no ámbito universitario e doutorandos. No caso dos titulados e doutorandos non debe ter transcorrido máis de seis anos dende a obtención da derradeira titulación no momento de solicit  Os candidatos que desexen solicitar esta bolsa dende España deben estar matriculados nun centro de enseñanza superior d residencia permanente) no momento de solicita  Coñecementos de alemán de nivel B1 e como máximo ao nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER)  BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 18
 19. 19. O DAAD concede una bolsa parcial de 1.300 euros e una cantidades fixa de 1.000 euros para os dereitos do cursos. Por regra xeral, o aloxamento se pode ontratar a través do organizador do curso. ación de solicitudes: Ata o 1 de Decembro 2013 https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_isk_2012_13 _angebote.pdf c Prazo de present Máis información: OUTRA INFORMACIÓN- FORMACIÓN  aster – Cursos de especialización – Formación continua.M http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/CpM2012-2013g.htm  utros cursos da Universidade SantiagoO http://www.usc.es/gl/cursos/  . Ministerio deGuía 12/13 Oficial das Universidades Españolas Educación. http://guiatitulaciones.crue.org/postgrados2010/index.html  Centro de Novas Tecnoloxía de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar (No que se imparte formación para as persoas que desenvolven ou queren desenvolver o seu labor profesional no eido das novas tecnoloxías da información e comunicación) https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion  Cursos da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela http://www.camaracompostela.com/Default.asp?m=3&p=31#.UQ92mx38KSo  Cursos do Centro Multimedia de Galicia http://www.cmg.xunta.es/of_cursosonline.php  ormación Centro de Iniciativas ProfesionaisF http://www.cip-formacion.com/web/  mprego.Servizo Publico de Emprego Estatal. Formación para o e http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el _empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/index.html BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 19
 20. 20. O PROGRAMA ARGOS PROPICIARÁ A CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE EMPREDEDORES CON PERFIL MULTIDISCIPLINAR Na mitoloxía grega Argos, fillo de Aréstor, era un construtor de barcos. Un deles, o veleiro Argo foi usado por Jasón na busca da pel de ouro do carneiro alado Crisomallo. Tomando como punto de partida o espírito dos argonautas, a Área de Valoración, Transferencia e Emprendemento da USC (AVTE) pon en marcha Argos, un programa de creación de equipos emprendedores no que tamén colaboran a incubadora de empresas da USC, Uninova, e as facultades de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago e a de Administración e Dirección de Empres NOVAS as de Lugo. O programa Argos busca persoas dispostas a traballar en equipo para desenvolver un proxecto de negocio innovador no que embarcarse na busca do seu futuro. A convocatoria está dirixida ao alumnado de calquera centro e titulación da USC nos últimos anos de carreira, estudantado de posgrao así como a titulados/as das últimas tres promocións. Actualmente e ata o 31 de xullo, estase a desenvolver a Fase I do programa: as persoas interesadas poden inscribirse achegando un breve currículo sinalando titulación e expediente e todas aquelas actividades extra académica que se consideren salientables. A inscrición dará acceso a unha carteira de patentes da USC sobre a que poderán traballar os distintos equipos, ademais de que cada grupo poida desenvolver as súas propias ideas; a información en liña sobre innovación en emprendemento; e a un grupo de traballo Linked-in no que empezar a compartir información e experiencias. O primeiro reto da convocatoria será a preselección de candidaturas de distinto perfil e titulación para poder conformar equipos multidisciplinares. Para acadar máis información, as persoas interesadas dispoñen dos perfís de Argos en Facebook e Twitter (ArgosUSC), así como do correo electrónico argos@usc.es e do teléfono 881 815 595. (XORNAL USC) BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 20
 21. 21. TITULO OFICIAL DE MÁSTER EN PSICOLOXÍA XERAL SANITARIATITULO OFICIAL DE MÁSTER EN PSICOLOXÍA XERAL SANITARIA Acordo do Consello de Ministros polo que se establecen as condicións as que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes a obtención do título oficial de Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria que habilite para o exercicio da profesión sanitaria titulada e regulada de Psicólogo Xeral Sanitario. Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf EMPREGOS PARA XÓVENES PROFESIONAIS ESPAÑOIS NA ONU Nacións unidas seleccionará aos 40 españois máis cualificados de cada área para participar no examen escrito, tendo en conta o nivel académico, o coñecemento de idiomas oficiais de Nacións Unidas e a experiencia laboral. Nesta edición as áreas son asuntos legais, información pública e estatística según Exteriores. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 2 de Agosto O examen terá lugar en Madrid o 3 de decembro. Máis información: https://careers.un.org/lbw/Home.aspx BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 21
 22. 22. MAIS INFORMACIÓN:MAIS INFORMACIÓN: BIP Xullo 2013 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 22

×