Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan pengajaran seni visual tahun 1

29,906 views

Published on

Panduan pengajaran seni visual tahun 1

 1. 1. DUNIA SENI VISUAL 1
 2. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARANDUNIA SENI VISUAL Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010 2
 3. 3. Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juasama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks PentadbiranKerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 3
 4. 4. KANDUNGAN Muka SuratRUKUN NEGARA vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viPENDAHULUAN viiMATLAMAT viiiOBJEKTIF ixFOKUS MATA PELAJARAN xPENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL xiiORGANISASI KANDUNGAN xivAKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN SATU xvMENGGAMBARMODUL 1 Lukisan 1MODUL 2 Catan 4MODUL 3 Capan 8MODUL 4 Kolaj 12MEMBUAT CORAK DAN REKAANMODUL 5 Capan 16MODUL 6 Lukisan 20MODUL 7 Renjisan dan Percikan 23MODUL 8 Titisan 27MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANMODUL 9 Model 31MODUL 10 Origami 35MENGENAL KRAF TRADISIONALMODUL 11 Permainan - Wau 40MODUL 12 Anyaman - Kelarai 43 iii 4
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kamiuntuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. vi 6
 7. 7. PENDAHULUANSeni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atauvisual. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan senimempertahankan diri.Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkankeperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitarserta kaitannya dengan mata pelajaran lain.Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif, dan aktif. Seni Visualmemainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dandaya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis senivisual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini pentingkerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita vii 7
 8. 8. MATLAMATMatlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yangharmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungankurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapatmemberikan sumbangan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selarasdengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. viii 8
 9. 9. OBJEKTIFSetelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat :1. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, dan meyeronokkan3. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, dispilin diri, dan bertanggungjawab8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9
 10. 10. FOKUS MATA PELAJARANTumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu;a. pemerhatian secara aktifb. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahanc. apresiasi seni visual secara mudahd. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupana. Pemerhatian secara aktifPemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan, berfokus, danterperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan deria penglihatan iajuga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantuperkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turutdiperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Iniadalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alamfantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahanPeringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalammempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akanmemperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung denganmanipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. menghargai nilai baik dalam semuaaspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi, danmenyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amatpenting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid jugadapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masaakan datang. x 10
 11. 11. c. Apresiasi seni visual secara mudahApresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan senivisual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek senimelalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara sepertilisan, cerita, lakonan, nyanyian, karangan, dan puisi. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni danmenghargai sumbangan mereka.d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupanSelain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuknilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupanmereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilaikebersihan, dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yangsewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. xi 11
 12. 12. PENILAIAN DALAM SENI VISUALPenilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapipenilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan muridmengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidaklangsung, ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiranberfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan program matapelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakandalam peringkat sekolah.Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah,penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti, dan penilaian yang adil.Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segipembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkanpenilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gayapembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atauberkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yangmempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan instrumen serta pelaksanaannya.Selain daripada itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisa markah tersebutserta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam SeniVisual bersifat adil kerana cara, bentuk, dan kandungannya harus mengikut keadaan dan cirimurid. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu, cara mereka berfikir, dan kemampuanpsikomotor mereka.Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya, iaitu pemerhatian, lisandan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses danpemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerjaadalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaankemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain daripada itu, guru juga dapat menilaipenguasaan kemahiran sosial, amalan murid serta memerhati penglahiran emosi danperasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. Pencapaiankebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihatkriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untukpenilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti, dan kemasan. Inidikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. xii12
 13. 13. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek senimelalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab, kuiz, perbincangan, sumbangsaran, puisi,temubual, bercerita, lakonan, dan nyanyian.Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian ini bolehditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dansubjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajukatau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. xiii 13
 14. 14. ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitumenggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan sertamengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusunberasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif,dan apresiasi seni. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajarandan pembelajaran berasaskan standard kandungan.STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIKStandard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa senivisual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatanmanusia, dan karya seni.STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENIStandard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, danbahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIFStandard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visualmenerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilankarya seni.STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUALStandard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuatpenghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmuyang lain, kehidupan, dan kerjaya. xiv 14
 15. 15. AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI 1. Lukisan 2. CatanMENGGAMBAR 3. Capan 4. Kolaj TerancangMEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. Capan 2. Lukisan Tidak Terancang 1. Renjisan dan percikan 2. TitisanMEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Model 2. OrigamiMENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Alat permainan 2. Anyaman xv 15
 16. 16. M E N G G A M B A RTahun : 1Bidang : MenggambarAktiviti : LukisanTema : Alam BendaTajuk : RumahMasa : 60 minitMedia : Alat : (tiada) Bahan : paparan slaid, kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel 2BBahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan, gambar rumahEMK : Elemen Kreativiti dan InovatifSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1 16
 17. 17. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan melengkung (olahan garisan menghasilkan rupa) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geomatri (dihasilkan daripada garisan) 1.1.1.3 Warna – primer ( biru, kuning dan merah) 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna)1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat – (tiada) 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – lukisan1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dan prinsip rekaan (imbangan dan kepelbagaian) dalam penghasilan karya1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17
 18. 18. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan.  Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan.  Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.  Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.  Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut.Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung.  Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan- garisan tersebut.  Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. 3 18
 19. 19. M E N G G A M B ARTahun : 1Bidang : MenggambarAktiviti : CatanTema : Alam BendaTajuk : Rumah IdamankuMasa : 60 minitMedia : Alat : berus warna, palet, dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan, pensel dan warna air, atau warna poster atau temperaBahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumahEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 4 19
 20. 20. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering)1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20
 21. 21. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok, bunga, awan, dinding, dan atap rumah.  Berdasarkan objek yang disebutkan, guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan.  Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah, awan, dan pokok bunga.Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera, warna air atau warna poster.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu.  Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul.  Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. Contoh lakaran murid  Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. 6 21
 22. 22. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIApresiasi Seni  Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Murid memberi pendapat tentang karya rakan. Contoh lakaran yang 7 22
 23. 23. M E N G G A M B ARTahun : 1Bidang : MenggambarAktiviti : CapanTema : Alam Semula JadiTajuk : Jambangan BungaMasa : 60 minitMedia : Alat : berus warna, bendi bawang, palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan, warna air atau warna poster atau temperaBahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capanEMK : Elemen Kreativiti dan InovatifSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 8 23
 24. 24. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa – organik 1.1.1.3 Jalinan – tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna)1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat – palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – capan (basah atas kering)1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24
 25. 25. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan media yang belum dipotong. Contoh: bendi dan bawang  Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan.  Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.  Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan.Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan.  Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.  Guru mengedarkan kertas lukisan, bendi, dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.  Guru mengedarkan warna kepada murid. 10 25
 26. 26. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga).  Guru menunjuk cara penggunaan media i. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. ii. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga.Apresiasi Seni  Murid menceritakan karya sendiri secara lisan.  Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku, pembalut hadiah, dan sebagainya . 11 26
 27. 27. M E N G G A M B A RTahun : 1Bidang : MenggambarAktiviti : KolajTema : Alam BendaTajuk : RumahkuMasa : 60 minitMedia : Alat : gunting Bahan : kertas lukisan, kertas warna dan gam.Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolajEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 12 27
 28. 28. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.2 Warna – bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – rupa, bentuk, dan warna 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – gunting 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – kolaj1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28
 29. 29. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh hasil lukisan.  Guru menunjukkan paparan slaid rumah.  Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj.Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah, pokok bunga, batu, dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Guru mengedarkan templat (rupa : atap, dinding, pokok dan awan), kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu.  Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap, dinding, pokok, dan awan dengan bimbingan guru. 14 29
 30. 30. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. 15 30
 31. 31. M E MBUAT CORAK DAN R E KAANTahun : 1Bidang : Membuat Corak dan RekaanAktiviti : CapanTema : Alam Semula JadiTajuk : Hiasan TabungMasa : 60 minitMedia : Alat : berus, palet, dan daun Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau temperaBahan bantu mengajar : Contoh-contoh corak teknik capanEMK : Elemen Kreativiti dan InovatifSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan .2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah 16 31
 32. 32. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semula jadi2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik – capan (corak terancang)2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32
 33. 33. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan, rupa, warna, harmoni dan kesatuan.Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Sediakan sekeping kertas lukisan.  Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun.  Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. Langkah 3  Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan.  Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. 18 33
 34. 34. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 4  Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan, hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.  Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika mela- kukan aktiviti. 19 34
 35. 35. M E MBUAT CORAK DAN R E KAANTahun : 1Bidang : Membuat Corak dan RekaanAktiviti : LukisanTema : Alam BendaTajuk : Corak Motif HurufMasa : 60 minitMedia : Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan, oil pastel atau krayonBahan bantu mengajar : Contoh corak teknik lukisan dan CD laguEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 20 35
 36. 36. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan – bersilang 2.1.1.2 Rupa – geometri 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra – warna 2.1.2.2 Imbangan – bentuk2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – (tiada) 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan,krayon atau oil pastel 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang)2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36
 37. 37. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi estetik  Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik.  Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka.  Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid.  Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan, warna, rupa, imbangan, dan kontra.Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan.Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. Langkah 2  Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan meng- gunakan pelbagai warna. Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan hasil kerja.  Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 22 37
 38. 38. M E MBUAT CORAK DAN R E KAANTahun : 1Bidang : Membuat Corak dan RekaanAktiviti : Renjisan dan PercikanTema : Alam Semula JadiTajuk : Pembalut BukuMasa : 60 minitMedia : Alat : berus gigi, palet, dan daun Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau temperaBahan bantu mengajar : Contoh-contoh corak teknik percikanEMK : Elemen Kreativiti dan InovatifSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, 23 38
 39. 39. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Rupa – organik 2.1.1.3 Jalinan – tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra – warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.1.2.3 Harmoni – bentuk2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus gigi, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang)2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39
 40. 40. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan, warna, rupa, kontra, ritma dan pergerakan, dan harmoni.Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Bancuh cat air atau tempera dalam palet.  Buat bancuhan warna primer dan sekunder.  Sediakan sekeping kertas lukisan.  Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. 25 40
 41. 41. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 3  Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Langkah 5  Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan hasil kerja.  Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 26 41
 42. 42. M E MBUAT CORAK DAN R E KAANTahun : 1Bidang : Membuat Corak dan RekaanAktiviti : TitisanTema : Alam BendaTajuk : Pembalut HadiahMasa : 60 minitMedia : Alat : berus,palet Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau temperaBahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh corak teknik titisanEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif KeusahawananSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan : warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, 27 42
 43. 43. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus dan palet 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang)2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43
 44. 44. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟.  Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah di- hadiri oleh mereka.  Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah.  Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan, warna, ritma dan pergerakan, dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan.Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan.  Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Sediakan sekeping kertas lukisan.  Basahkan kertas dengan air.  Bancuh cat air atau tempera dalam palet.  Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Langkah 2  Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. 29 44
 45. 45. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 3  Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering.Apresiasi Seni  Murid mempamerkan hasil kerja.  Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.  Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. 30 45
 46. 46. M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAANTahun : 1Bidang : Membentuk dan Membuat BinaanAktiviti : ModelTema : Alam BendaTajuk : KenderaanMasa : 60 minitMedia : Alat : gunting Bahan : kertas warna, gam, kotak, magic pen, dan penselBahan bantu Mengajar : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat modelEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 31 46
 47. 47. STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik – membentuk3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan 32 47
 48. 48. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain.  Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan ba- hawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan.  Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas).  Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama. Langkah 2  Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua.  Menindih lakaran menggunakan magic pen.  Menggunting dan menampal pada badan bas. Langkah 3  Membuat tayar menggunakan kotak terpakai.  Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain.  Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas. 33 48
 49. 49. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 4  Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas.  Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan.  Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. 34 49
 50. 50. M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAANTahun : 1Bidang : Membentuk dan Membuat BinaanAktiviti : OrigamiTema : Alam BendaTajuk : Baju KemejaMasa : 60 minitMedia : Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warnaBahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origamiEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah 35 50
 51. 51. STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – simetri3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada) 3.2.1.2 Bahan – kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 36 51
 52. 52. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju.  Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.  Guru menerangkan unsur bentuk, warna, dan rupa.  Guru menerangkan unsur bentuk, warna, dan rupa dalam penghasilan origami baju.Aplikasi Seni  Guru menayangkan video cara membuat origami baju  Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami.  Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. Rujuk gambar rajah :Ekspresi Kreatif proses origami  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Langkah 2  Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas.  Buka semula lipatan tersebut. Lipatkan bahagian ke bahagian B, seterusnya bahagian A ke bahagian B. Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. Langkah 4  Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm).  Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju.  Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. 37 52
 53. 53. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju. Langkah 7 Rujuk gambar rajah : proses origami  Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan.Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.  Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan.  Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. 38 53
 54. 54. Gambar rajah : proses origami 39 54
 55. 55. M E GENAL KRAF TRADISIONALTahun : 1Bidang : Mengenal Kraf TradisionalAktiviti : Wau - MewarnaTema : Alam BendaTajuk : Wau BulanMasa : 60 minitMedia : Alat : (tiada) Bahan : lakaran wau pada kertas A4, krayon, pastel, atau pensel warnaBahan Bantu Mengajar : Model wau dan CD lagu Wau BulanEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 40 55
 56. 56. STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan – melengkung 4.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – (tiada) 4.2.2.2 Bahan – lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gantian 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – lukisan4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 41 56
 57. 57. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik  Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule, Wau bule teraju tigo, Mari sini kawe-kawe, Buat wau bersamo-samo.Aplikasi Seni  Menunjukkan contoh wau sebenar.  Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan, rupa, warna, dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri).  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.Ekspresi Kreatif Langkah 1  Mengedarkan lakaran wau.  Memilih media dan warna yang digemarinya. Langkah 2  Mewarna lakaran corak dengan pensel warna, pastel atau krayon. Langkah 3  Membuat kemasan.Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.  Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. 42 57
 58. 58. M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun : 1 Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Masa : 60 minit Alat : gunting Masa : Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar, contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 43 58
 59. 59. STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan – lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan – ritma biasa4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik – anyaman kelarai4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 44 59
 60. 60. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira, tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira, hentak kaki 2x Kalau rasa gembira, petik jari 2x Kalau rasa gembira, kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua.Aplikasi Seni  Menunjukkan contoh kelarai mata bilis.  Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan, rupa, jalinan, warna. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan.  Mengenal media atau bahan gantian.  Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. 45 60
 61. 61. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIApresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah, Kelantan, dan Terengganu.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. 46 61
 62. 62. PENGHARGAANBahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihakyang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan PengajaranPendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1,  Pensyarah Pendidikan Seni Visual, UiTM, UPSI dan IPGM  Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009, 62
 63. 63. 63

×