Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Maig - Juny 2009

397 views

Published on

Revista del Bloc Olesà de Maig-Juny de 2009

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Maig - Juny 2009

  1. 1. El Bloc Maig-juny 2009 Edita: Bloc Olesà DIETES ABUSIVES DE L’ALCALDE D’OLESA Lescàndol va saltar al Ple Municipal del 28 de maig de 2009, quan el regidor del Bloc Olesà, Salvador Prat, des- vetllava i denunciava que lalcalde, Sr Jaume Monné, ha estat declarant i cobrant dietes abusives en concepte de quilometratge a compte dels diners que paguem els contribuents dOlesa Es portava a aprovació el pagament de factures de l’any 2008 per un import de 241.764,69 euros. Entremig hi havia un apartat destinat a pagar les dietes de lalcalde del mes de desembre en concepte de desplaçaments. Doncs bé, el Sr. Monné carregava 100 km per anar a Barcelona, a la Generalitat, quan nhi ha 78; 30 per anar a Martorell, ac lajuntament, i només nhi ha 22, i un cas similar passava amb desplaçaments a Mataró a una final de basket. En recriminar-li aquest abús escandalós, lalcalde va respondre que això ho cobrava “tothom” i que les gestions que feia ell eren més importants. Ni tan sols es va plantejar de rectificar i cobrar només pels quilòmetres que realment havia fet o, simplement, no cobrar desplaçaments, tenint en compte que amb el sou tan elevat que cobra aquests conceptes haurien destar inclosos. Finalment i com sempre, PSC, CiU i Entesa van votar a favor i labús es va consumar. El cobrament daquestes die- tes torna a demostar que lEquip de Govern administra en contra dels interessos i la voluntat popular. El senyor alcalde es pot sentir satisfet, ja que podrà afegir més diners als 75.000 euros que cobra. Mentrestant molta gent dOlesa pateix els efectes dun atur creixent i té cada cop més dificultats laborals i econòmiques. LA NIT DE SANT JOAN La nit de Sant Joan és nit d’alegria. Estrellat de flors l’estiu ens arriba de mans d’un follet que li fa de guia. Primavera mor, l’hivern es retira. Si arribés l’amor mai més moriria. Les flames del foc la nit tornen dia si arribés l’amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l’any, tan grinyoladissa, comença a tancar-se. Doneu-me xampany! Que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany. Doneu-me xampany! Doneu-me xampany ... Jaume Sisa
  2. 2. LA CRISI I EL COMERÇ A OLESADe tots és sabut que la crisi econòmica ens Equip de Govern. Doncs bé, un daquests bades les obres, sels deixi tornar al seuha obligat a estrènyer el cinturó i això sha comerciants que lany 2007 pagava per la espai de sempre: la Rambla.reflectit en una disminució del consum en temporada destiu 288,20 Eur, aquest any ligairebé tots els àmbits. Tothom sap també toca pagar 641,88 Eur. Més dun 220% Finalment, també shan generat tensions ique un dels sectors que ho està passant més més. Sobren els comentaris. problemes amb els comerciants del Mercatmalament és el petit comerç. Municipal, ja que una de les obres del pro- La Rambla i el mercat, jecte FEIL és larranjament de les càmeresEn aquest sentit, alguns ajuntaments han frigorífiques, obra que també sha diniciardictat mesures en forma dajuts directes o eixos comercials amb el 3 dagost i està projectat que duri 3indirectes per afavorir els petits comer- problemes creixents mesos. Sembla que el projecte no preveuciants. Però a Olesa no. A Olesa les coses fer res del terra, ni dels desaigües (tot i queno van així, està passant més aviat el con- Però és que no només és això, les queixes saben que hi ha problemes) i, sobretot, notrari, i des del sector de la restauració, gela- es van apilant i a la Rambla són totalment es van preveure unes càmeres substitutòriesteries i granges ja shan rebut moltes quei- contraris a la decisió de lEquip de Govern mentre duressin les obres. Així doncs,xes per laugment de la taxa per locupació de començar les obres darranjament el 3 estem davant dun altre projecte mal fet,de la via pública amb taules i cadires. dagost, en plena temporada alta, quan els probablement perquè quan aquest projecteSegons fonts de la regidoria de Comerç, establiments tenen més feina i més clients. estava en una fase inicial no es va consultarconsultada per Olesa Ràdio, aquest aug- Es queixen també que no sels ha informat els comerciants de la Plaça, que coneixen ament ha estat per sobre del 100% en el del projecte ni sels ha tingut en compte. fons la situació i els problemes del mercat,darrer any, és a dir, els han duplicat el preu! L’Ajuntament que ha estat incapaç de posar i així ens ho manifestaven els seus repre-Nosaltres ja havíem rebut queixes dalguns fi al desgavell d’horaris i sorolls, ara enca- sentants. I afegien “aquests oblits costarancomerciant que ens havien fet arribar, fins i ra ho empitjora. molts diners, perquè no es poden posartot, fotocòpies del full de pagament a càmeres provisionals al carrer com ellslajuntament en concepte dautoliquidació Un altre col·lectiu queixós és el dels vene- diuen ara, seria massa perillós, ni es podenper ocupació de via pública amb taules i dors ambulants: són gent que paga per ins- obviar les filtracions”. I qui pagarà tot això?cadires, i això ens ha permès veure quant tal·lar-se a la via pública olesana, i no veuen També en aquest punt, dissortadament,ha augmentat en aquests dos últims anys, clar que ara sels reubiqui en un lloc comer- sobren els comentaris. I després somplen laels anys de la crisi, anys que mana aquest cialment poc interessant i que, un cop aca- boca parlant de participació ciutadana. DEMOCRÀCIA VERSUS TOTALITARISME El Bloc Olesà s’ha oposat a la modificació del regla- ment que pretén limitar les intervencions dels regi- dors als Plens. Es tracta d’una altra mesura antide- mocràtica en resposta a què el nostre grup, al llarg d’aquests anys, ha criticat públicament i sense embuts alguns projectes de l’Equip de Govern. Els del Bloc, al llarg d’aquesta legislatura no hem parat de presentar propostes, mocions, sol·licituds i al·legacions per millorar Olesa. Però també hem denunciat la pressió fiscal abusiva a què se sotmet els ciutadans via impostos, ens hem posicionat en contra del projecte de la zona ARE, hem denunciat els sous abusius d’alguns càrrecs electes i els projectes urbanístics que no s’ajusten a llei, hem mani- festat que és una insensatesa seguir amb la política del totxo, hem mostrat el nostre enuig per la inclusió als plens de propostes “urgents” que no són més que un intent d’eludir el control de l’oposició, i hem demanat que els ciuta- dans no hagin d’esperar al final del Ple per intervenir. I se’ns vol “castigar” per aquesta manca de docilitat. El Sr. Monné no vol veus crítiques, ni referèndums, ni consultes populars... Però cal que sàpiga que el dret a parlar, el dret a dir allò que hom creu que és just no és una con- cessió o un favor que un dèspota pot atorgar o prendre, el dret a expressar-se www.bloc-olesa.net lliurement és un guany de la democràcia. I no permetrem que ningú ens l’arrabassi.
  3. 3. LA SENTÈNCIA DE CAL CANDIAquests dies, a través dels mitjans de comunicació, sha fet públi- SETÈ- Qui havia de defensar els interessos dels olesans? LEquipca la sentència als recursos presentats per la JUNTA DE PRO- de Govern. Recordem que lobjecte del recurs és una resolucióPIETARIS DE CAL CANDI i la societat INMOBLES dalcaldia que comptava amb el suport directe, com a principalCAÑADELL TOBELLA contra lAJUNTAMENT DOLESA DE assessor de l’alcalde, de lavui regidor de disciplina urbanística,MONTSERAT, que demanava lanul·lació de la resolució Víctor Serrano.dalcaldia que deixava sense efecte la reparcel·lació de Cal Candi.A partir de la sentència, i com a conseqüència dalguns comenta- Els recursos dels propietaris es van presentar a partir del juliol deris i afirmacions emeses, el Bloc Olesà vol manifestar el següent: 2007, per tant la defensa dels interessos locals corresponia a LEquip de Govern dirigit pel Sr Monné i no a lEquip de GovernPRIMER- I per posar els lectors en antecedents, hem de dir que dirigit pel Sr. Rota.va ser laleshores alcalde del PSC, Sr Joan Rota i Ros qui va dei-xar sense efecte la reparcel·lació de Cal Candi. Potser la resolució tenia una feble motivació, però lEquip de Govern actual no ha fet res per completar-la i millorar-la.SEGON-Per què lalcalde Joan Rota va prendre aquesta decisió?Perquè uns informes emesos per larquitecte en cap i lassessor Pel que fa a CiU, recordem que el regidor que havia dencapçalarjurídic extern de lajuntament donaven la raó al recurs del Bloc la defensa era el de Planificació Urbanística, Sr. Josep Pons, unOlesà, de data 09-02-2007. Aquest recurs contra la reparcel·lació regidor que ha afirmat estar dacord amb la sentència. Com potde Cal Candi, el Bloc Olesà lhavia presentat essencialment per defensar linterès del comú dels ciutadans dOlesa sobre Cal Candinou motius, que es resumeixen en un de principal: Abans de la un partit que diu estar dacord amb la denúncia feta per la junta dereparcel·lació lajuntament dOlesa era propietari de gairebé l11% compensació i Inmobles Cañadell Tobella? De fet, alguna regido-del terreny, després de la reparcel·lació només era propietari de ra i algun ex-regidor daquest partit tenen importants interessos amenys dun 7% dels que quedaven. Això significava, segons el la zona.Bloc Olesà, una pèrdua patrimonial de centenars de milions depessetes. VUITÈ- Algunes conclusions i clarificacions:TERCER- Què diu la sentència? La sentència falla en contra de 1- El Bloc no ha perdut cap judici, ja que ni tan sols hi halAjuntament per falta de fonamentació del Decret dAlcaldia. pogut participar, qui ha perdut el judici és, dissortadamentÉs a dir, no per falta de motius, sinó perquè aquests no es van per a Olesa i els olesans, lAjuntamentexposar ni justificar. 2- La jutge afirma reiteradament a la sentència que no shaQUART- En cap cas la sentència té per objecte el contingut del donat resposta en cap moment al recurs de reposició que elrecurs de reposició del Bloc. Al contrari, la sentència és el resul- Bloc Olesà va presentar. Diu que malgrat que el nostre recurstat de la manca de resposta fonamentada de l’Ajuntament als assenyalava 9 causes directes de nul·litat de la parcel·lació, nomésarguments del Bloc. En aquest sentit, i per tal que quedi clar, sen responia alguna, i de manera molt simple. I això ho diu lavolem reproduir un fragment de l’informe de la Diputació que uti- jutge i posem la sentència a disposició de qui la vulgui consul-litza la jutge per justificar la seva deicisió, i diu: “no es conside- tar.ra objecte del present informe donar resposta al recurs dereposició presentat (referint-se al del BLOC), ni determinar si 3 Volem denunciar el grotesc paper fet per ladministració olesa-efectivament el projecte de compensació aprovat sajusta o no na, que ha estat incapaç de justificar davant la llei les decisionsa la legalitat o representa efectivament un perjudici per preses, que no vol dir que les prengués malament, i de defensarlajuntament o linterès públic.” Per tant, afirmar, com han fet els interessos dels olesansalguns, a partir de la sentència, que la reparcel·lació de Cal Candiera correcta, és radicalment fals. 4- Les víctimes de tot aquest nyap són els olesans, i per partida doble, ja que poden perdre una part del seu patrimoni i, a més, elsCINQUÈ- Els recursos presentat per JUNTA DE PROPIETARIS tocarà pagar les despeses del judicii lempresa INMOBLES CAÑADELL TOBELLA no argumen-ten sobre el nostre recurs de reposició, sinó sobre el fet que s’ha 5- Lajuntament, mentre ha pogut, no ha presentat cap recurs aproduït indefensió perquè lajuntament no ha sabut explicar la aquesta sentència. Per tant, la sentència és ferma des del 24-04-decisió que prenia quan va deixar sense efecte la repar- 2009. És a dir, quan es comunica aquesta informació a la pobla-cel·lació. ció ja ha expirat el període per recórrer.SISÈ- Durant tot aquest procediment, que ha durat prop de dos 6- El Bloc Olesà reitera la seva opinió que Olesa perd patrimonianys, la jutge ha demanat a lAjuntament que citi i informi a totes amb la reparcel·lació. Per això, i seguint amb la voluntat de pro-les persones que tinguin un interès legítim en el cas. tegir els interessos dels olesans, i si els nostres advocats ho con-LAjuntament, però, en cap moment, va informar al Bloc sideren viable, tant legalment com econòmica, el Bloc defensaràOlesà. I encara més, des que va sortir la sentència el mes de en seu judicial allò que l’Equip de Govern ha estat incapaç demarç, lEquip de Govern ni tan sols ens lha comunicada. defensar. Ho farem malgrat que ens pugui costar tots els recursosNosaltres lhem sabuda gràcies a propietaris de làmbit. Per tant, i de què disposem, o que això pugui significar no presentar-nosmalgrat ens sàpiga greu, la nostra participació en aquest pro- a les properes eleccions municipals o presentar-nos sensecediment ha estat nul·la. poder fer campanya.
  4. 4. LA GENT DEL BLOC Breus MÉS A PROP PER UNA OLESA MILLOR En Francesc Rosa va néixer En les darreres setmanes, el Bloc ha presentat les següents a Olesa el 1964 i ha viscut a mocions i iniciatives: lEra i a lEixample. *D’ampliació del període d’apertura de la piscina per fer-lo coincidir amb les vacances d’estiu dels escolars. Va estudiar EGB primer a * perquè es mantingui oberta la piscina coberta els mesos de les escoles nacionals, avui juny i juliol, per atendre els usuaris que la necessiten. CEIP Montserrat i després a * per tal de solucionar el greu problema que representen les lEscola Povill. Va fer FP a pintades a Olesa lInstitut Daniel Blanxart, *hem denunciat que, a causa sobretot que no s’han esporgat quan encara era al Parc els arbres, les moreres estan generant brutícia, pudor i perill Municipal. La seva primera de caigudes. Hem demanat que s’intensifiqui la neteja. feina va ser d’ajudant de * hem tornat a denunciar les vergonyoses llistes d’esperalampisteria amb el seu pare, però més tard es va adonar que volia que han de suportar els ciutadans d’Olesa,.usuaris del CAPdedicar-se a la tecnologia i les màquines. Així que va compaginar el * hem estat l’únic partit polític que ha presentat al·legacionstreball i els estudis d’enginyeria tècnica industrial. Actualment tre- contra el darrer increment de tributs i els Pressupostos 2009.balla com a tècnic de manteniment industrial, li agrada gaudir de la Una de les reclamacions demanava la rebaixa dels sous delsnatura, dels esports i de la seva gran passió: la família. càrrecs electes, però va ser desestimada, com gairebé totes les altres, i ni ens van permetre de debatre-la al Ple.El Francesc té una àmplia trajectòria social i participativa: va formar * vam demanar una estació intermodal, aprofitant que lapart del comitè de lempresa on treballava i ha col·laborat 10 anys a futura línia de RENFE es creuarà amb els catalans a Abrera.l’Associació de Pares i Mares del CEIP Montserrat i de lIES Daniel * hem proposat que els contractes de l’Ajuntament ambBlanxart. Aquesta experiència li ha fet veure de prop els pocs recur- empreses incloguin condicions que contribueixin a pal·liarsos que l’Ajuntament destina a aquest tema i la poca capacitat de tre- l’atur, la precarietat laboral i millorin les condicions socialsball i previsió vers lincrement demogràfic que ha sofert Olesa. Això dels treballadorsha deixat les associacions de pares i mares en una posició complica- * el 18-d’abril vam fer un acte commemoratiu de lada per afrontar les responsabilitats que els corresponen. República. * hem proposat que el Camp de Futbol Municipal es millo-Donada la greu crisi econòmica en què estem immersos, Francesc ri, dignifiqui i que l’espai segueixi sent un equipament perconsidera que des de lAjuntament sha de vetllar perquè cap perso- als olesans, i no es vengui. L’equip de govern no ha volgutna o col·lectiu pateixi més del compte. Les polítiques locals haurien ni debatre-ho.denfocar-se amb intensitat en els serveis socials i a fomentar la cre- * hem denunciat que no s’ha complert la diverses vegadesativitat i la innovació, per garantir que els olesans tinguin, en un futur promesa, i reclamada pel Bloc, plantada d’arbres a diversosproper, loportunitat de guanyar-se la vida a Olesa o en el seu entorn. carrers on van ser arrencats. Primer deien que no era l’època, ara, passat més d’un any, l’excusa són els diners.Quan el Francesc pensa en com era lOlesa de fa uns anys sadona * hem reclamat que, ara que fa calor, i com a altres munici-que, de fet, gairebé comptava amb el mateix nombre de serveis que pis, s’iniciï la campanya preventiva contra el mosquit-tigreavui, però llavors érem menys habitants i, per tant, hi havia més qua- * hem proposat, comptant amb els venedors ambulants, unalitat de vida. Ell desitja que daquí a un temps, tots els Olesans nova ubicació per a la fira dels divendres, propera a l’actual.puguem gaudir dun poble participatiu i solidari; amb els serveis, * estem revisant i analitzant el canvi de sentit de circulaciódignitat, treball i qualitat que li han de transmetre les persones que dels carrers Passeig del Progrés i Jacint Verdaguer, ja quedirigeixen els recursos del poble, des de "La Casa Gran" i comuna hem rebut queixes de molts olesans a causa dels embussosque és lAjuntament. que generen. * hem denunciat que la vorera del C/ Francesc Macià, entreLHA DITA GROSSA J Verdaguer i Jaume de Viver, està plena de pals de llum queEl senyor Serrano deia, en el ple ordinari del mes de març, que la sen- impedeixen el trànsit dels vianants. A més a més la tanca delyora Holgado era la millor regidora dhisenda que hi havia hagut en solar de l’antiga Textiber es menja una part de la vorera.els darrers temps. El senyor Monné, que ho va ser força anys, posava * hem denunciat la bretolada d’algú que es va endur una partcara de pòquer i no sabia cap a on mirar. dels semàfors en diversos punts d’Olesa i el fet que l’ajuntament va trigar aproximadament un mes a reposar-losLHA DITA MÉS GROSSA * hem tornat a denunciar l’estat de perill i problemes queEl Sr Monné, en un atac de ràbia, al Ple sobre els pressupostos, deia genera la cantonada de Cal Vicentó.que loposició estava per destruir lEquip de Govern. * vam demanar al Conseller d’Ensenyament Maragall queNo, Sr. Monné, no és això, nosaltres estem per controlar el que vos- la Generalitat es faci càrrec de la necessitat de transporttès fan. I això es fa des que es va instaurar la democràcia al nostre escolar als col·legis públics Sant Bernat i Puigventós, degutpaís. Ja sabem que li sap greu, i que fa temps que intenta callar-nos, a la manca d’una oferta de places escolars normalitzada.però nosaltres seguirem fent la nostra feina.

×