Zmluva so statom

523 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zmluva so statom

 1. 1. DODATOK č. 3 MK - 116/11/M na rok 2012 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve č. MK – 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 – 2014 uzatvorenej podľa § 21a zákona č.619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov dňa 21. decembra 2009 (ďalej len „zmluva“) medzi I. Slovenská republika zastúpená: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava IČO: 00 165 182 bankové spojenie: Štátna pokladnica výdavkový účet: 7000071652/8180 príjmový účet: 7000071599/8180 depozitný účet: 7000071687/8180 zastúpené: Daniel Krajcer minister kultúry (ďalej len „štát“) II. Rozhlas a televízia Slovenska ako právny nástupca podľa § 23 zákona 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1922/B sídlo: Mýtna č. 1, 817 55 Bratislava IČO: 47 232 480 DIČ: 2020295398 IČ DPH: SK2020295398 bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. účtu: 2921708838/1100 zastúpená: PhDr. Miloslava Zemková generálna riaditeľka (ďalej len „Rozhlas a televízia Slovenska“) (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) Čl. I Predmet dodatkuPredmetom tohto dodatku, s výnimkou časti „A“, je určenie rozsahu a povahy vzájomnýchzáväzkov na rok 2012 vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré si zmluvné strany dohodli nasledovne:
 2. 2. Časť „ A “ predpokladaná štruktúra využitia finančných prostriedkov Rozhlasoma televíziou Slovenska získaných podľa § 20 ods.1 písm. a), c) až j) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 532/2010 Z. z.“) v zmysle čl. I ods. 2 zmluvyTáto časť má informatívny charakter, nie je predmetom plnenia záväzku vyplývajúceho zozmluvy.Odhadované príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska - organizačnej zložky Slovenský rozhlasna rok 2012 podľa § 20 ods. 1 písm. a) a c) až j) zákona č. 532/2010 Z. z. 24 030 445 €Predpokladané použitie finančných prostriedkov získaných podľa § 20 ods. 1 písm. a) a c)až j) zákona č.532/2010 Z. z. v roku 2012Výška predpokladaných finančných Výška predpokladaných finančnýchprostriedkov, ktoré sa použijú na prevádzkové prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenienáklady: služby verejnosti: 8 397 900 €10 932 795 €z toho investičné náklady2 450 000 € Výška predpokladaných finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na vysielače a technické zabezpečenie vysielania: 4 699 750 €Predpokladaný celkový počet hodín terestriálneho rozhlasového vysielania Rozhlasu atelevízie Slovenska - organizačnej zložky Slovenský rozhlas na rok 2012 Programová služba Počet hodín vysielania Rádio Slovensko 8 784 Rádio Regina 7 998 Rádio Devín 8 784 Rádio_FM 8 784 Rádio Patria 5 183 Spolu: 39 533 Spolu v minútach: 2 371 980
 3. 3. Časť „ B “ špecifikácia rozhlasového programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska – organizačnej zložky Slovenský rozhlas v zmysle čl. I ods. 2 zmluvyPôvodné programy vo verejnom záujme v členení na jednotlivé typy podľa § 3 písm. k)zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.) Predpokladané náklady na uskutočnenie Predpokl. programov, v Eur Druh programu vo verejnom záujme Predpokl. počet (programový typ) minutáž programov celkové príspevok podiel SRo náklady štátuprogram pre maloletých zameraný navzdelávacie, výchovné a informačné 2 451 16 329 416 903 345 600 71 303účelyprogram zameraný na vzdelávanie 1 928 33 429 477 873 331 900 145 973a výcvik, vedu a výskumprogram, ktorý poskytuje právne a inéinformácie, podporuje zdravý životnýštýl, ochranu prírody, ochranu 490 27 455 260 487 140 600 119 887životného prostredia, ochranu života,zdravia a majetku a bezpečnosť nacestáchprogram, ktorý prezentuje kultúrus dôrazom na slovenskú národnúkultúru a kultúru národnostných 6 033 266 015 3 210 499 2 048 900 1 161 599menšín a etnických skupín, ich života názoryprogram, ktorý prezentuje 614 13 166 145 492 88 000 57 492náboženskú činnosťprogram, ktorý je určený skupinám 282 8 260 81 069 45 000 36 069osôb v nepriaznivej sociálnej situáciiSpolu: 11 798 364 654 4 592 323 3 000 000 1 592 323Rozhlas a televízia Slovenska – organizačná zložka Slovenský rozhlas sa zaväzuje vyrobiť11 798 vybraných pôvodných rozhlasových programov vo verejnom záujme a prvýkrát ichterestriálne odvysielať na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko, Rádio Regina,Rádio Devín, Rádio_FM alebo Rádio Patria, ktorých vysielateľom je Rozhlas a televíziaSlovenska – organizačná zložka Slovenský rozhlas, v plánovanom objeme 6 077,5 hodínvysielania, ktoré tvoria 15,37 % z celkového počtu hodín terestriálneho rozhlasovéhovysielania Rozhlasu a televízie Slovenska v uvedených programových službách, s príspevkomštátu vo výške 3 000 000 Eur na priame náklady.
 4. 4. Počet a rozsah pôvodných programov vo verejnom záujme, v členení podľa jednotlivýchprogramových typov v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. s uvedením rozhlasovýchprogramových služieb Rozhlasu a televízie Slovenska – organizačnej zložky Slovenskýrozhlas, na ktorých budú programy odvysielané sú uvedené v Prílohe č. 1. Anotáciak programom je uvedená v prílohe č. 2. Celkové predpokladané náklady na uskutočnenietýchto programov vo verejnom záujme sú vo výške 4 592 323 Eur, Rozhlas a televíziaSlovenska – organizačná zložka Slovenský rozhlas sa na nich bude podieľať sumou 1 592 323Eur. Časť „ C “ špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska – organizačnej zložky Slovenský rozhlas uskutočniť účelové investičné projekty v zmysle čl. I ods. 2 zmluvyZmluvné strany sa v súlade s čl. I., ods. 3) zmluvy dohodli, že Rozhlas a televízia Slovenska –organizačná zložka Slovenský rozhlas nebude mať v roku 2012 záväzok realizovať účelovéinvestičné projekty. Časť „ D “ špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska – organizačnej zložky Slovenský rozhlas zabezpečiť vysielanie do zahraničia na rok 2012 v zmysle čl. I ods. 2 zmluvyV súlade s § 21 ods.1 zákona č. 532/2010 Z. z. a na základe zmluvy sa Rozhlas a televíziaSlovenska – organizačná zložka Slovenský rozhlas zaväzuje zabezpečiť vysielanie dozahraničia v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou - kultúrnych a informačných programov vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International a - jednotlivých nákladových položiek úhrady za vysielanie do zahraničia.I. Špecifikácia kultúrnych a informačných programov vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia InternationalNázov rozhlasovej programovej služby: Radio Slovakia International (RSI)Vysielateľ: Rozhlas a televízia SlovenskaSpôsob šírenia rozhlasovej programovej služby: vysielanie prostredníctvom satelitua vysielanie prostredníctvom internetu.Základná charakteristika rozhlasovej programovej služby: rozhlasová programová službaRozhlasu a televízie Slovenska vysielaná v súlade s § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 532/2010Z. z. v rámci jeho hlavnej činnosti, zložená z kultúrnych a informačných programov určenýchposlucháčom v zahraničí.
 5. 5. Špecifikácia kultúrnych a informačných programov: kultúrne a informačné programyktoré a) poskytujú nestranné, overené, neskreslené a aktuálne informácie o politickom, hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a spoločenskom dianí v Slovenskej republike, b) propagujú Slovenskú republiku a jej zahraničnú politiku v zahraničí, c) informujú o aktivitách Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, Rade Európy a ďalších medzinárodných organizáciách, d) prezentujú slovenskú kultúru vrátane kultúry národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, e) poskytujú informácie z oblasti hospodárstva, podnikania a ekonomického rozvoja regiónov Slovenskej republiky, f) propagujú rozvoj cestovného ruchu a služieb v kontexte historického, kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenskej republiky, g) prispievajú k udržaniu národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a upevňujú väzby medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.Jazyk vysielania programov: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielskyPeriodicita vysielania programov: denneRozsah vysielania programov: 30 min/denne v premiére v každej jazykovej mutácii +reprízy podľa schváleného programového konceptu na rok 2012
 6. 6. II. Špecifikácia predpokladaných nákladových položiek úhrady za vysielanie do zahraničia Náklady Suma v Eur Spotreba materiálu 5 581 Spotreba elektrickej energie 61 529 Spotreba vody 2 326 Spotreba tepla 58 232 Cestovné 4 000 Reprezentácia 166 Ostatné služby 243 864 v tom: náklady na vysielacie služby 22 796 poplatky ochranným zväzom 51 903 honorárové náklady 15 100 poplatky za satelit 76 550 poplatky za internet 1 844 správa nehnuteľnosti 34 741 ochrana objektov 21 462 poštovné 2 080 telefón 8 960 poplatky za agentúrne spravodajstvo 5 171 stočné 2 857 ďalšie náklady na služby (inštalácia softvéru, účastnícke poplatky a iné) 400 Mzdy a zákonné soc. poistenie 618 957 Iné osobné náklady 996 Doplnkové dôch. sporenie 929 Zákonné sociálne náklady 3 320 Ostatné náklady 100 Náklady spolu 1 000 000
 7. 7. Časť „E“ špecifikácia finančného záväzku štátu na rok 2012 v zmysle čl. I ods. 2 zmluvyV súlade s § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. a na základe zmluvy sa štátzaväzuje poskytnúť Rozhlasu a televízii Slovenska – organizačnej zložke Slovenský rozhlaspríspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte vo výške: 3 000 000,- Eurna úhradu nákladov spojených s uskutočnením pôvodných programov vo verejnomzáujme, v typovo dohodnutom rozsahu uvedenom v časti „B“ tohto dodatku a v príloheč. 1 a prílohe č. 2 k tomuto dodatku, a 1 000 000,- Eurna úhradu nákladov spojených so zabezpečením vysielania do zahraničia v rozsahuuvedenom v časti „D“ tohto dodatku. Čl. II Záverečné ustanovenia1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.2. Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží štyri rovnopisy. Prílohy k tomuto dodatku sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.3. Tento dodatok je možné dopĺňať alebo meniť výhradne písomnou formou, pričom doplnenia a zmeny sa po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, uzatvorili ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.5. Účinnosť tohto dodatku je odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia podľa osobitného zákona.Bratislava, dňa ...........2011 Bratislava, dňa ...........2011Daniel Krajcer Miloslava Zemkováminister kultúry generálna riaditeľkaSlovenskej republiky Rozhlasu a televízie Slovenska
 8. 8. Príloha č. 1 - programy vo verejnom záujme v členení podľa § 3 písm. k) zákonač. 308/2000 Z. z.Program vo verejnom záujme – program pre maloletých zameraný navzdelávacie, výchovné a informačné účely Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 2012Krátka rozprávka 12 7 84 RádioRozprávková hra 1 55 55 Slovensko RádioRozprávková hra 8 58 464 Slovensko Rádio ReginaHalabala 52 60 3 120 Rádio ReginaDobrú noc, deti! 60 10 600 Rádio ReginaZvonkohra 42 30 1 260 Rádio DevínDrzo mladí - no a čo 20 30 600 Rádio DevínČítanie dnes letí 12 25 300 Rádio DevínČítanie na pokračovanie 52 28 1 456 Rádio Devínpre detiPanpulóni 10 28 280 Rádio DevínRozhlasová hra pre 5 55 275 Rádio DevínmládežVeľké príbehy ľudstva 12 15 180 Rádio DevínZvedavec 8 28 224 Rádio DevínFíčer_FM 260 5 1 300 Rádio_FMFilm_FM 260 3 780 Rádio_FMHračičky_FM 52 6 312 Rádio_FMHudobné správy_FM 780 3 2 340 Rádio_FMInfoArt_FM 400 2 800 Rádio_FMMusic Education_FM 52 4 208 Rádio_FMSpektrum_FM 260 3 780 Rádio_FMRozhlasová hra pre 1 55 55 Rádio Patriamládež maďarskáRozprávková hra 4 20 80 Rádio Patriaukrajinská / rusínskaMonologické rozprávky 52 8 416 Rádio PatriaRozprávka ukrajinská / 36 10 360 Rádio PatriarusínskaSpolu: 2 451 16 329Program vo verejnom záujme – program zameraný na vzdelávanie a výcvik,vedu a výskum Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 201220 rokov od vzniku SR 47 50 2 350 RádioNočná pyramída - 45 85 3 825 Slovensko RádiohudobnáCesta k samostatnosti 330 1 330 Slovensko RádioSlovenčina na slovíčko - 200 1 200 Slovensko RádiočítanáRozhovor s jazykovedcom 35 2 70 Slovensko RádioMagnet 43 60 2 580 Slovensko Rádio Regina
 9. 9. Zvony nad krajinou 43 60 2 580 Rádio ReginaRozhlasová akadémia 24 60 1 440 Rádio ReginaKalendár 50 30 1 500 Rádio ReginaZáhradkári 46 30 1 380 Rádio ReginaPrávne rady 240 4 960 Rádio ReginaPo dzedzinoch, po 50 8 400 Rádio ReginavlalalochRubikon 44 25 1 100 Rádio DevínSolárium 10 30 300 Rádio DevínDolmen 10 55 550 Rádio DevínAutor na dnes 40 15 600 Rádio DevínFilozofická knižnica 8 55 440 Rádio DevínFokus - alternatív 40 30 1 200 Rádio DevínFokus - divadlo 40 30 1 200 Rádio DevínFokus - výtvarné umenie 40 30 1 200 Rádio DevínFokus - film 40 30 1 200 Rádio DevínFosílny svet 8 28 224 Rádio DevínHistoria magistra vitae 8 55 440 Rádio DevínHrady a zámky Slovenska 8 55 440 Rádio DevínIné svety 200 5 1 000 Rádio DevínLiterárny zápisník 40 28 1 120 Rádio DevínĽudia, fakty, udalosti 8 55 440 Rádio DevínSlovník - antropologický 40 15 600 Rádio DevínSlovník - sociologický 40 15 600 Rádio DevínSlovník - výtvarné umenie 40 15 600 Rádio DevínSlovník - historický 40 15 600 Rádio DevínCesta k úspechu 26 26 676 Rádio PatriaSvet vedy 26 26 676 Rádio PatriaZvony nad krajinou 13 26 338 Rádio PatriaOsobnosti v rozhlase 6 45 270 Rádio PatriaSpolu: 1 928 33 429
 10. 10. Program vo verejnom záujme – program, ktorý poskytuje právne a inéinformácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody ochranu životnéhoprostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 2012Nočná pyramída - 51 85 4 335 RádiozdravotníckaPozor, zákruta! 364 55 20 020 Slovensko RádioPozvete nás ďalej? (nový 40 45 1 800 Slovensko Rádio Reginaformát) nás ďalej? (starýPozvete 25 30 750 Rádio Reginaformát)Vzdušnou čiarou 10 55 550 Rádio DevínSpolu: 490 27 455
 11. 11. Program vo verejnom záujme – program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom naslovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnickýchskupín, ich život a názory Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 2012Zrkadlenie 45 55 2 475 RádioKošický zlatý poklad 1 90 90 Slovensko RádioRozhlasová hra 2 55 110 Slovensko RádioRozhlasový sitkom 40 28 1 120 Slovensko RádioDo krajnosti 20 28 560 Slovensko RádioZábavník 36 55 1 980 Slovensko RádioFíčer 10 55 550 Slovensko RádioMiniatúra 50 7 350 Slovensko RádioRozhlasová minidráma 10 10 100 Slovensko RádioTúto hudbu mám rád 40 55 2 200 Slovensko RádioEspreso 216 25 5 400 Slovensko RádioNočná pyramída - profily 45 85 3 825 Slovensko RádioPálenica 50 30 1 500 Slovensko RádioFolklórne leto s Rádiom 3 60 180 Slovensko Rádio ReginaReginaRádio Regina dokorán 3 300 900 Rádio ReginaKlenotnica ľudovej hudby 44 60 2 640 Rádio ReginaPortréty 42 30 1 260 Rádio ReginaStretnutia 133 60 7 980 Rádio ReginaHudobné mosty 200 45 9 000 Rádio ReginaKapela hraj 29 60 1 740 Rádio ReginaMalá veľká hudba 43 60 2 580 Rádio ReginaZahrajte mi túto (aj 110 60 6 600 Rádio ReginaOĽUN)Králikovci 43 28 1 204 Rádio ReginaRozhlasová hra 10 58 580 Rádio ReginaRozhlasoví bakalári 40 28 1 120 Rádio ReginaFíčer 7 50 350 Rádio ReginaLiterárny pondelok - 43 28 1 204 Rádio ReginaApokryfáriumPoézia naživo 7 58 406 Rádio ReginaZábavník 36 55 1 980 Rádio ReginaLiterárna streda 43 28 1 204 Rádio ReginaLiterárny štvrtok - 20 30 600 Rádio ReginaPoetissimoVečerné reflexie 15 60 900 Rádio ReginaNedeľné ráno s Rádiom 43 50 2 150 Rádio ReginaReginaRozhlasový dvor 1 120 120 Rádio ReginaVianočný koncert 1 60 60 Rádio ReginaMyšlienka na dnes 240 2 480 Rádio ReginaAkcenty, rezonancie 42 60 2 520 Rádio DevínArs musica 260 55 14 300 Rádio DevínBluesnenie 42 60 2 520 Rádio DevínMusica slovaca 150 58 8 700 Rádio Devín
 12. 12. Folkfórum 42 55 2 310 Rádio DevínMusica sacra 45 60 2 700 Rádio DevínNedeľné matiné 45 90 4 050 Rádio DevínOperný večer 42 240 10 080 Rádio DevínStretnutie nad partitúrou 43 60 2 580 Rádio DevínHudobné vrstvenie 42 60 2 520 Rádio DevínJazzový klub 40 60 2 400 Rádio DevínMusica da camera 100 30 3 000 Rádio DevínArs antiqua 100 20 2 000 Rádio DevínAeterna musica 42 60 2 520 Rádio DevínMytológia hudby 40 60 2 400 Rádio DevínHudba kontinentov 40 60 2 400 Rádio DevínClassica nuova 43 60 2 580 Rádio DevínBig Beat 42 60 2 520 Rádio DevínHudba pod pyramídou (aj 40 145 5 800 Rádio DevínSOSR - koncerty)Jazz 42 30 1 260 Rádio DevínPrelúdium 80 55 4 400 Rádio DevínNová slovenská hudba 10 60 600 Rádio DevínOrganové koncerty 6 60 360 Rádio DevínStredoeurópsky hudobný 10 60 600 Rádio DevínfestivalmladýchŠtúdio - Žilina 20 180 3 600 Rádio DevínHudobný fíčer 40 60 2 400 Rádio DevínHot music 40 30 1 200 Rádio DevínNové tvary 44 60 2 640 Rádio DevínZnenie hudobného života 43 60 2 580 Rádio DevínVeľkí v malom 43 60 2 580 Rádio DevínSólo pre 43 10 430 Rádio DevínVirtuózy 43 20 860 Rádio DevínHudba z mesta 43 30 1 290 Rádio DevínAlternatív XL 43 60 2 580 Rádio DevínŠansón 40 30 1 200 Rádio DevínMusica vocalis 42 60 2 520 Rádio DevínNávraty 42 30 1 260 Rádio DevínTo isté a predsa iné 43 30 1 290 Rádio DevínHrá SOSR 50 116 5 800 Rádio DevínSamé dobré veci 40 60 2 400 Rádio DevínHudba z filmu divadla 42 60 2 520 Rádio DevínFestivalové reminiscencie 42 88 3 696 Rádio DevínVečer na tému 20 120 2 400 Rádio DevínBožské uzly 24 20 480 Rádio DevínČítanie na pokračovanie 100 28 2 800 Rádio DevínFejtón / Glosa 40 10 400 Rádio DevínFíčer 10 55 550 Rádio DevínGenius loci 8 55 440 Rádio DevínHumoristická literatúra 25 55 1 375 Rádio DevínLiterárne pásmo 40 40 1 600 Rádio DevínNobelova cena za 8 55 440 Rádio DevínliteratúruParnas 60 28 1 680 Rádio Devín
 13. 13. Predobedník 80 10 800 Rádio DevínRozhlasová hra 9 55 495 Rádio DevínSlovenská historická 8 55 440 Rádio DevínprózaSlovenské rody 12 28 336 Rádio DevínSpisovateľ na cestách 8 28 224 Rádio DevínSúčasná slovenská 8 28 224 Rádio DevínpoéziaŠpekulatívna literatúra 8 28 224 Rádio DevínVerše 100 5 500 Rádio DevínParalely 8 55 440 Rádio DevínBabylon 10 55 550 Rádio DevínReč ... 265 3 795 Rádio DevínZáhrada 10 55 550 Rádio DevínInšpiromat 10 30 300 Rádio DevínÚtrapy z rozumu 10 30 300 Rádio DevínVečer na tému 35 120 4 200 Rádio DevínD2_FM 53 120 6 360 Rádio_FMExperimental_FM 52 120 6 240 Rádio_FMVíkend_FM 520 2 1 040 Rádio_FMLeporelo_FM 52 120 6 240 Rádio_FMNová hudba, ktorejveríme / In new music we 200 120 24 000 Rádio_FMtrustFestival Pohoda 1 720 720 Rádio_FMFestivalové Rádio_FM 5 240 1 200 Rádio_FMRadio_Head Awards 1 120 120 Rádio_FMRozhlasová hra 4 55 220 Rádio PatriaRozhlasová hra - 2 45 90 Rádio PatriadramatizáciaVerše - maďarské 260 3 780 Rádio PatriaLiterárne okienko 16 30 480 Rádio PatriaBeseda Kmotrovcov 10 45 450 Rádio PatriaČítanie na pokračovanie 10 30 300 Rádio PatriaPredložka 52 56 2 912 Rádio PatriaSvet kultúry 26 26 676 Rádio PatriaZábavník 1 180 180 Rádio PatriaSpolu: 6 033 266 015
 14. 14. Program vo verejnom záujme – program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 2012Cesty 45 55 2 475 RádioSviatočný náboženský 5 25 125 Slovensko Rádioprogram I. náboženskýSviatočný 2 55 110 Slovensko Rádioprogram II.Nedeľné ranné 53 2 106 Slovensko Rádiozamyslenie na dnešnýZamyslenie 260 2 520 Slovensko RádiodeňZ duše 50 5 250 Slovensko Rádio ReginaViera v živote 44 60 2 640 Rádio ReginaKresťanská nedeľa 53 60 3 180 Rádio ReginaSviatočné omše a 6 60 360 Rádio Reginaevanjelické služby božieSlovo pre veriacich a 44 30 1 320 Rádio DevínneveriacichCirkevný magazín 52 40 2 080 Rádio PatriaSpolu: 614 13 166
 15. 15. Program vo verejnom záujme – program, ktorý je určený skupinám osôb vnepriaznivej sociálnej situácii Predpoklada Predpoklada Minutáž ná minutážPracovný názov ný počet Programová jedného vysielania vprogramu programov služba programu premiére v roku 2012 2012Audiofilm 10 90 900 Rádio Devín Rádio Patria –Rómsky magazín 12 50 600 Redakcia maďarského vysielania Rádio Patria–Rómsky magazín 260 26 6 760 Redakcia maďarského vysielaniaSpolu: 282 8 260
 16. 16. Príloha č. 2 – anotácia programov vo verejnom záujmeProgram vo verejnom záujme – program pre maloletých zameraný navzdelávacie, výchovné a informačné účelyPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramuKrátka rozprávka monologická rozprávka pre projekt Noc s AndersenomRozprávková hra dramatický tvar určený deťom predškolského a školského vekuHalabala publicistický program pre detiDobrú noc, deti! rozprávka pred spanímZvonkohra program o príťažlivosti hudby pre najmenších poslucháčovDrzo mladí - no a čo názory mladých na spoločnosťČítanie dnes letí reklama na čítanie pre detiČítanie na pokračovanie nedramatizované čítanie z prozaických diel pre detipre detiPanpulóni produkcia Detskej rozhlasovej dramatickej družinyRozhlasová hra pre dramatický tvar určený pre poslucháčov vo veku 12 - 18 rokovmládežVeľké príbehy ľudstva cyklus monologických rozprávok systematicky mapujúciZvedavec program pre a rozprávkové dedičstvo ľudstva dorásť mytologické deti o tajomstvách, na ktoré musiaFíčer_FM aktuálna hudobná publicistika a exkluzívne autorské rozhovory sFilm_FM informáciei o novinkách v umelcami filmových festivaloch či domácimi zahraničnými kinách, oHračičky_FM filmových zaujímavostiach hry, PC, konzoly, hudba z hier; všetko, čo sa deje vo svete hierHudobné správy_FM hudobné dospelých pre deti i spravodajstvo, ktoré mapuje udalosti týkajúce sa hudbyInfoArt_FM doma i vo svete program približujúci dianie na poli výtvarného, divadelného a audiovizuálneho umenia program predstavujúci súčasné hudobné žánre a talentovanýchMusic Education_FM hudobníkov - profily kultových umelcov i novátorovSpektrum_FM novinky zo sveta vedy a technikyRozhlasová hra pre dramatický tvar určený pre poslucháčov vo veku 12 - 18 rokovmládež - maďarský jazyk v maďarskom jazykuRozprávková hra - dramatický tvar určený deťom predškolského a školského vekuukrajinský / rusínsky v ukrajinskom, alebo rusínskom jazykujazykRozprávka čítaná monologická rozprávka v ukrajinskom alebo rusínskom jazykuProgram vo verejnom záujme – program zameraný na vzdelávanie a výcvik,vedu a výskumPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramu20 rokov od vzniku SR publicistický dokument o histórií vzniku SRNočná pyramída - hudobno-vzdelávací programhudobnáCesta k samostatnosti publicistický dokument o histórií vzniku SR z archívu SRoSlovenčina na slovíčko - vzdelávacia rubrika o spisovnej slovenčinečítanáRozhovor s vzdelávacia rubrika o spisovnej slovenčinejazykovedcomMagnet sondy do súkromia vedyZvony nad krajinou zvukový miestopis Slovenska, vlastiveda, národopisRozhlasová akadémia projekt k Roku aktívneho starnutiaKalendár týždenník o výročiach osobností na SlovenskuZáhradkári vzdelávacia rubrika o záhradkárstve, ovocinárstve...
 17. 17. právne poradenstvo z oblasti samosprávnej legislatívy,Právne rady občiansko-súdnych sporov, pracovno-právnych vzťahovPo dzedzinoch, po pohľad jazykovedca na ľudovú pieseňvlalalochRubikon magazín o spoločenských vedách program o svete vedy, o vedeckých objavoch, výskumoch aSolárium úspechoch našej a svetovej vedyDolmen súčasné podoby architektúry a dizajnuAutor na dnes profily spisovateľov pre stredoškolákovFilozofická knižnica pásmo o filozofii a filozofických témachFokus - alternatív náhľad do sveta alternatívneho životného štýluFokus - divadlo náhľad do divadelných noviniekFokus - výtvarné umenie náhľad do sveta výtvarného umeniaFokus - film náhľad do sveta filmuFosílny svet pásmo o literárnych starožitnostiachHistoria magistra vitae pásmo o histórii, historiografickej literatúre a o historikochHrady a zámky pásmo o slovenských hradoch a zámkochSlovenskaIné svety netradičné nazretie za oponu všedného prostredníctvom literatúryLiterárny zápisník novinky z literatúryĽudia, fakty, udalosti profily osobností, kalendárium udalostíSlovník - antropologický slovník antropologických termínovSlovník - sociologický slovník sociologických termínovSlovník - výtvarné slovník výtvarného umeniaumenieSlovník - historický slovník historiografických pojmovCesta k úspechu reportážne programySvet vedy aktuality z vedeckého životaOsobnosti v rozhlase dokument
 18. 18. Program vo verejnom záujme – program, ktorý poskytuje právne a inéinformácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody ochranu životnéhoprostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestáchPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramuNočná pyramída - nočná talkshow so zdravotníckou tematikouzdravotníckaPozor, zákruta! magazín o motorizme a bezpečnosti na cestáchPozvete nás ďalej? magazín o zaujímavých miestach a ľuďoch v regiónochVzdušnou čiarou koncepcia priestoru a pohybu v priestore
 19. 19. Program vo verejnom záujme – program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom naslovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnickýchskupín, ich život a názoryPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramu publicistický kultúrny magazín o profesionálnom umení aZrkadlenie umelcochKošický zlatý poklad súťaž mladých kapiel populárnej hudbyRozhlasová hra dramatický žáner - pôvodný, adaptácia, dramatizáciaRozhlasový sitkom dramatický zábavný program dramatizované krátke útvary o podvodníkoch, záhadách,Do krajnosti zaujímavostiach, rekordoch, bizarnostiach... pôvodné humoristicko-satirické pásmo na spríjemnenieZábavník nedeľného predpoludniaFíčer umelecký dokument mapujúci spoločenské dianieMiniatúra krátky literárny útvarRozhlasová minidráma krátkominutážne dramatické programy hudobno-slovný magazín, v ktorom známe osobnosti hovoria oTúto hudbu mám rád ich obľúbenej hudbeEspreso magazín o zlatej ére slovenskej a českej populárnej hudbyNočná pyramída - profily profily osobností kultúrneho a spoločenského životaPálenica zábavný programFolklórne leto s Rádiom priame prenosy z festivalovReginaRádio Regina dokorán celodenné interaktívne prezentačné podujatieKlenotnica ľudovej hudby hudobno-slovný program s ľudovou hudbouPortréty rozhlasový profil osobnosti v regióne stretnutia s ľuďmi, ktorí našli na Slovensku svoj druhý domovStretnutia doplnená hudbou z krajiny, alebo regiónu, v ktorom sa narodiliHudobné mosty pestré hudobné štýly a žánre na každý deňKapela hraj hudobno-slovný program s dychovou hudbouMalá veľká hudba program o rôznych podobách vážnej hudbyZahrajte mi túto (aj hudobno-slovný program o ľudovej a dychovej hudbeOĽUN)Králikovci dlhodobý seriálRozhlasoví bakalári príbehy na základe listov poslucháčovFíčer umelecký dokument zameraný na nedeľné a sviatočné dniLiterárny pondelok - literárne cyklyApokryfáriumPoézia naživo verejné nahrávky poetických večerovZábavník zábavný programLiterárna streda inšpiratívne potulky literatúrouLiterárny štvrtok - o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí píšu básnePoetissimoVečerné reflexie úvahy o živote, tvorbe, mieste na tejto zemiNedeľné ráno s Rádiom netradičná hudba popretkávaná tradičným slovomReginaRozhlasový dvor prezentačné dni Rádia Regina Banská Bystrica
 20. 20. Vianočný koncert vianočný koncertMyšlienka na dnes zamyslenie na úvod dňa nad vecami bežného životaAkcenty, rezonancie publicistika o aktuálnom dianí v hudobnej kultúre rozprávanie o vážnej hudbe, o súvislostiach medzi autorom, jehoArs musica dielom a dobouBluesnenie hudobno-slovný program o metamorfózach bluesMusica slovaca koncertný program zameraný na prezentáciu slovenskej tvorby hudobno-slovný program zameraný na aktuálne dianie v oblastiFolkfórum folkuMusica sacra koncert liturgickej a organovej hudby Nedeľné hudobné matiné ponúka poslucháčovi komornú aj symfonickú hudbu rôznych období (od baroka po prvú polovicuNedeľné matiné 20. storočia). V rámci tohto programu odznejú priamym prenosom aj koncerty cyklu "Organových koncertov pod pyramídou", ktoré naživo moderuje redaktor. veľkorysý priestor pre priaznivcov opery a hudobného divadla vOperný večer jeho rôznych formách a premenách fórum na prezentáciu hodnôt, ktoré vznikajú a sú uvádzané naStretnutie nad partitúrou festivaloch súčasnej hudby analýza jednotlivých formálnych a obsahových vrstiev diel vážnejHudobné vrstvenie hudbyJazzový klub hudobno-slovný program o rozličných podobách jazzuMusica da camera program zameraný na prezentáciu hudobnej tvorby z oblasti filmuArs antiqua krátky koncert historickej hudbyAeterna musica hudobno-slovný program o starej hudbe hudobno-slovný program venovaný hľadaniu súvislostí medziMytológia hudby svetovou mytológiou a hudobnosťou človeka hudobno-slovný program o etnickej hudbye a jej prienikoch doHudba kontinentov všetkých existujúcich hudobných žánrovClassica nuova hudobno-slovný program o hudbe 20. a 21. storočiaBig Beat hudobno-slovný program o bigbíte a jeho vplyvoch na životný štýlHudba pod pyramídou (aj koncert z aktuálnej produkcie aj archívu SOSRSOSR - koncerty)Jazz hudobno-slovný program o jazzovej hudbePrelúdium koncert zostavený z kratších diel svetových majstrovNová slovenská hudba nové diela súčasných slovenských autorov priame prenosy a záznamy koncertného cyklu pre potrebyOrganové koncerty programu zameraného na podporu mladej interpretačnej generácie organistovStredoeurópsky hudobný záznamy koncertov festivalufestival - Žilina záznam koncertu mladých skladateľov a interpretov, následnáŠtúdio mladých diskusia s účinkujúcimiHudobný fíčer umelecko-dokumentárny program venovaný hudbe kompilované hudobné pásmo z muzikálovej, operetnej a filmovejHot music hudby hudobno-slovný program mapujúci súčasné kompozičné trendyNové tvary artificiálnej hudby magazín venovaný prezentácii tém aktuálneho vydania časopisuZnenie hudobného života Hudobný život
 21. 21. prezentácia významných svetových hudobníkov, vydávajúcichVeľkí v malom svoje albumy v nezávislých vydavateľstvách koncertný program zameraný vždy na jeden sólový nástroj, aleboSólo pre interpreta - sólistu koncertný program prezentujúci významných brilantnýchVirtuózi hudobníkov pohľad na hudbu z iného uhla, vplyv genius loci na hudobníkov,Hudba z mesta súbory, kapely hudobno-slovný program, ktorý sa zaoberá sa aktuálnymiAlternatív XL svetovými, ale aj domácimi hudobnými titulmi z oblasti alternatívnej populárnej hudbyŠansón z histórie aj súčasnosti šansónu hudobno-slovný program venovaný rôznym druhom vokálnejMusica vocalis hudby konfrontácia hudobného diania vo svete so spoločensko-Návraty politickým dianím na SlovenskuTo isté a predsa iné rovnaké diela v rozdielnych interpretáciáchHrá SOSR koncertná dramaturgia zostavená z nahrávok SOSR hudobný program zaoberajúci sa novinkami, aktuálnymi titulmiSamé dobré veci svetovej a domácej experimentálnej hudobnej tvorby hudobno-slovný program zameraný na prezentáciu pôvodnejHudba z filmu divadla autorskej hudby k filmom a divadelným predstaveniamFestivalové koncertný program ponúka záznamy z festivalov BHS, ME,reminiscencie SFKU,....Večer na tému rozhovor s hosťom na aktuálnu tému zo spoločenskej oblastiBožské uzly pásmo poézie s informáciami o autorovi a dieleČítanie na pokračovanie nedramatizované čítanie z prozaických dielFejtón / Glosa krátke literárne útvaryGenius loci zaujímavé miesta Slovenska cez prizmu literatúryHumoristická literatúra čítanie na pokračovanie z humoristickej literatúryLiterárne pásmo literárne pásmoNobelova cena za pásmo o nositeľoch Nobelovej ceny za literatúruliteratúruParnas najvýznamnejšie diela svetovej literatúryPredobedník krátke literárne útvarySlovenská historická pásmo zamerané na historickú prózupróza dramatický formát venovaný významným slovenským rodom aSlovenské rody osobnostiamSpisovateľ na cestách cestopisySúčasná slovenská pásmo zamerané na slovenskú poéziu publikovanú po roku 2000poéziaŠpekulatívna literatúra pásmo zamerané na špekulatívnu prózuVerše umelecký prednes básní slovenskej aj svetovej poézieParalely spolupráca literátov a hudobníkov mesačník o umení a spoločnosti cez prizmu multilingualizmu aBabylon multikulturalizmuReč ... reč o výnimočných veciach hmotného svetaZáhrada moderovaný diskusný program o kultúreInšpiromat čo je zdroj inšpirácie umelcov
 22. 22. rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ich postrehy a názory naÚtrapy z rozumu témy, ktoré ovplyvnili ich život i vnímanie umenia a kultúryVečer na tému rozhovor s hosťom na aktuálnu tému zo spoločenskej oblasti program o slovenskej a českej hudbe, ktorá stojí mimo hlavnýD2_FM prúd populárnej, komerčnej hudby program popularizujúci dianie v oblasti experimentálnejExperimental_FM elektronickej hudby, približujúci filmovú hudbu a inovatívne hudobné postupy tematický hudobný víkend zameraný na konkrétnu kapelu,Víkend_FM hudobný štýl, obdobie, alebo rok v hudbe moderná elektronická hudba a domáci DJi, ktorí sú jejLeporelo_FM propagátormi aj v zahraničíNová hudba, ktorejveríme / In new music we pohľad na aktuálne hudobné trendy prichádzajúce zo zahraničiatrustFestival Pohoda projekt vysielania z festivalu Pohoda 2012 projekt vysielania, dramaturgického a technického zabezpečeniaFestivalové Rádio_FM živých vysielaní z vybraných festivalov pôvodné ocenenia / awards za najlepšie hudobné počinyRadio_Head Awards uplynulého roka na domácej scéneRozhlasová hra - dramatický žáner - pôvodný, adaptácia, dramatizácia vmaďarský jazyk maďarskom jazykuRozhlasová hra - dramatický žáner - pôvodný, adaptácia, dramatizácia vukrajinský jazyk ukrajinskom jazyku z ukrajinskej klasikyVerše - maďarský jazyk umelecký prednes básní v maďarskom jazykuLiterárne okienko najnovšie knihy - osobnostiBeseda Kmotrovcov tradičný rusínsky zábavníkPredložka literárny magazínSvet kultúry pohľad na kultúru trochu inak
 23. 23. Program vo verejnom záujme – program, ktorý prezentuje náboženskú činnosťPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramu magazín pre veriacich a neveriacich, ktorí hľadajú duchovnúCesty cestu životomSviatočný náboženský publicistický program vysielaný počas sviatkovprogram I.Sviatočný náboženský analytický publicistický program vysielaný počas sviatkovprogram II.Nedeľné ranné zamyslenie sviatočná úvahaZamyslenie na dnešný deň úvaha o živote s duchovným rozmeromZ duše úvaha na nedeľné ránoViera v živote úvahy a rozhovory o veciach medzi nebom a zemouKresťanská nedeľa priamy prenos nedeľných bohoslužiebSviatočné omše a mimoriadne sviatočné vysielanieevanjelické služby božieSlovo pre veriacich a nedeľný duchovný magazínneveriacichCirkevný magazín v maďarskom jazyku
 24. 24. Program vo verejnom záujme – program, ktorý je určený skupinám osôb vnepriaznivej sociálnej situáciiPracovný názov Anotácia a charakteristika programuprogramu zvuková stopa filmov s dohraným popisom obrazu - verzia preAudiofilm nevidomých informačný magazín zo života Rómov vo vysielaní Rádia Patria -Rómsky magazín Redakcia maďarského vysielania informačný magazín zo života Rómov vo vysielaní RedakcieRómsky magazín národnostno-etnického vysielania na Rádiu Regina

×