Zmluva Oreo

739 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zmluva Oreo

 1. 1. Zmluva číslo: ZM21000534 Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a podľa príslušných ustanovení Autorského zákona a na základe licenčnej zmluvy „Licence and production agreement“ ZM21000547 (ďalej len „zmluva“)Zmluvné strany:1. Rozhlas a televízia Slovenskasídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislavaštatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie SlovenskaIČO: 47 232 480IČ DPH: SK2023169973bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislavačíslo účtu: 2923123200/1100zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Po, vložka č.: 1922/B (ďalej len „RTVS“, resp. „objednávateľ“)a2 . OREO TV, s.r.o.Sídlo: Lamačská cesta 97, 841 03 BratislavaIČO: 45 427 518IČ DPH: SK2022974206zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63447/Bkonajúci: Peter Núňez, konateľbankové spojenie Tatra banka, a.s.číslo účtu: 2924839390/1100korešpondenčná adresa:OREO TV, s.r.o.Nad Dunajom č.6841 04 Bratislava(ďalej len „zhotoviteľ“) uzatvárajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok Článok I VyhlásenieZmluvné strany berú na vedomie, že:1. Zhotoviteľ je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri, ktorá je oprávnená na výrobu audiovizuálnych diel2. RTVS je vysielateľom rozhlasovej a televíznej programovej služby na základe zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase atelevízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Článok II. Predmet zmluvy2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyrobiť pre objednávateľa zvukovoobrazový záznamaudiovizuálneho diela s pracovným názvom „Povedz pravdu“ v rozsahu 40 častí IDEC: 611251000150001-14a 612251000150001-26, z ktorých každá je samostatným audiovizuálnym dielom (ďalej len „AVD“) podľa charakteristík: Miesto odovzdania AVD: STV Mlynská dolina Dĺžka finálneho produktu v minútach AVD: á 50 minút Druh originálu nosiča: BTC Jazyková verzia: slovenská Predpokladaný termín 1.vysielania AVD vo vysielaní STV: 27.9.2011 Termíny dodania jednotlivých častí AVD sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy.2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v súčinnosti a na základe pokynov objednávateľa vyrobí a dodáobjednávateľovi AVD s pracovným názvom „Povedz pravdu“ tak, aby objednávateľ mohol tieto AVD vysielať v súlade sosvojou vysielacou štruktúrou známou zhotoviteľovi. 1
 2. 2. Zmluva číslo: ZM210005342.3 Používanie AVD je stanovené na dve (2) originálne vysielania (prvým originálnym vysielaním bude „Úvodnévysielanie“) a jedno (1) opakované vysielanie do štyridsať osem (48) hodín od každého úvodného vysielania mimo primetime akýmkoľvek spôsobom verejného prenosu najmä vysielaním, internetom, káblovou retransmisiou, satelitom a pod.bez teritoriálneho obmedzenia. Článok III. Práva a povinnosti zhotoviteľa3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 3.1.1 v spolupráci s RTVS zabezpečí pre výrobu AVD s pracovným názvom „Povedz pravdu“ služby a výkony zahrňujúcu prípravné práce, vlastné nakrúcanie a dokončovacie práce v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy. 3.1.2 dodá jednotlivé AVD objednávateľovi v termínoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Termíny schvaľovacej projekcie určí objednávateľ.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi: 3.2.1 scenár jednotlivých AVD v termíne týždeň pred výrobou AVD, 3.2.2 termínový plán výrob jednotlivých AVD, 3.2.3 master hotových AVD na kazete BETACAM SP vo vysielacej kvalite zodpovedajúcej technickým parametrom pre zaradenie AVD do vysielania podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy zmluvy 1.časť - SDTV, pomer strán zaznamenaného obrazu 16:9 v deň schvaľovacej projekcie zoznamy použitej hudby v jednotlivých AVD s uvedením názvu skladieb, presnej dĺžky každej použitej hudobnej nahrávky, mien a priezvísk interpretov a autorov hudby a textu, príp. jeho prekladu a údaje o výrobcoch použitých záznamov (komerčných snímok) za účelom splnenia povinnosti zo strany objednávateľa pri použití AVD vo vysielaní nad rámec upravený v bode 3.4.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskoršie na schvaľovacej projekcii každej časti AVD na požiadanie RTVS odovzdápísomné vyhlásenie o tom, že nadobudol od oprávnených osôb, (napr.: autorov, nakladateľov, výkonných umelcov,výrobcov záznamov atď.) súhlas (licenciu v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona) na použitie ich diel,umeleckých výkonov a záznamov na výrobu programu ako aj súhlas na používanie vyrobeného programu RTVS, resp.treťou osobou odvodzujúcou svoje oprávnenie od objednávateľa, v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 3.3.1 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží v dohodnutom termíne toto vyhlásenie alebo, ktoré nie je, resp. sa ukáže ako nepravdivé, má RTVS právo odstúpiť od tejto zmluvy. 3.3.2 Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie RTVS od zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti vysporiadať všetky oprávnené nároky vyplývajúce z nevysporiadania autorských a s autorským právom súvisiacich práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Autorského zákona, ako ani zodpovednosti za prípadne spôsobenú škodu RTVS.3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že finančne vysporiada všetky nároky nositeľov autorských práv, právvýkonných umelcov a iných oprávnených osôb (výrobcov záznamov) za použitie ich diel a umeleckých výkonov a inýchpredmetov ochrany (záznamov) pri výrobe AVD a vysielaní AVD realizovaných objednávateľom s výnimkou nositeľov práv(spolu)autorov hudobných diel použitých v jeho jednotlivých AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým výkonom,ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel; tieto je povinnývysporiadať na vlastné náklady objednávateľ.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že celá dramaturgia programu, vrátane výberu moderátora, režiséra a hlavnéhokameramana, podlieha schváleniu zo strany objednávateľa. 3.5.1 RTVS poveruje Michaelu Matisovú, riaditeľku Sekcie výroby RTVS, ktorá bude za RTVS riešiť všetky záležitostí a situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak výslovne nie je dohodnuté inak. Dramaturgický dohľad počas celej výroby AVD s pracovným názvom „Povedz pravdu“ bude vykonávať za RTVS p. Mgr.ART. Rudolf Pepucha ArtD., riaditeľ Centra hudby a špecializovaných programov RTVS, resp. ním poverená osoba. 3.5.2 Pred podpisom konkrétnej zmluvy s osobami uvedenými v bode 3.5 tohoto článku je zhotoviteľ povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa resp. poverenej osoby konať v tejto veci za objednávateľa.3.6 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odškodniť objednávateľa za všetky prípadné oprávnené nárokyautorov, výkonných umelcov a iných oprávnených osôb, ktorí sa zúčastnili na výrobe AVD alebo ktorých predmety ochranyboli zahrnuté do AVD, uplatnených v súvislosti s používaním a šírením AVD v zmysle tejto zmluvy. Toto ustanovenie sanepoužije: 3.6.1 pri uplatňovaní majetkových práv tretích osôb, ktorých diela alebo výkony sú chránené Autorským zákonom, ak povinným subjektom v zmysle Autorského zákona alebo Hromadných zmlúv je objednávateľ, resp. ďalší používateľ audiovizuálneho diela, najmä práv nositeľov práv (spolu)autorov hudobných diel použitých v jednotlivých 2
 3. 3. Zmluva číslo: ZM21000534 AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel, 3.6.2 pri vzniku nárokov tretích osôb voči objednávateľovi v dôsledku používania AVD objednávateľom iným spôsobom ako spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.3.7 Akékoľvek komerčné prvky bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sú v obsahu AVD neprípustné. Prípadnépokuty a škody vzniknuté objednávateľovi z nedodržania tohto ustanovenia, znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.3.8 O odovzdaní a prevzatí AVD vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpisujú obidve zmluvné strany.Zhotoviteľ zabezpečí účasť osoby zodpovednej za výrobu AVD na schvaľovacej projekcii, ktorej budú prednesené prípadnépripomienky a požiadavky na úpravu AVD zo strany objednávateľa tak, aby AVD zodpovedalo podmienkam pre jehovysielanie v RTVS.3.9 Zhotoviteľ sa zaručuje, že AVD nebude obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť dopráv a právom chránených záujmov tretích osôb.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obsah AVD bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že budev súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii , zákonom č. 618/2003 Z.z. Autorský zákona ustanoveniami § 11 a nasl. OZ a inými všeobecne záväznými predpismi.3.11 V prípade, že AVD nebude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, objednávateľ jeoprávnený AVD neprevziať na schvaľovacej projekcii a neodvysielať, pričom v takom prípade nie je povinný objednávateľza takéto neprevzaté AVD zaplatiť.3.12 Ak bude AVD v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v časti AVD dôjde k porušeniu právtretích osôb v dôsledku dodržania pokynov, požiadaviek, výhrad a pripomienok objednávateľa zhotoviteľom, tak zhotoviteľnezodpovedá objednávateľovi za škodu tým spôsobenú a v takomto prípade objednávateľ ani nemá právo neprevziať AVDa ani právo odstúpiť od tejto zmluvy a je povinný za takúto časť AVD zaplatiť dohodnutú cenu. Článok IV. Spolupôsobenie objednávateľa4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi za účelom výroby jednotlivých AVD podľa tejto zmluvy na vlastnénáklady a nebezpečenstvo obstará s dostatočným časovým predstihom návrh scény vrátane autorských práv na jej použitiev zmysle tejto zmluvy a výrobu jednotnej scény relácie, jej stavbu a likvidáciu v priestoroch určených po dohode sozhotoviteľom.4.2 Objednávateľ je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo: 4.2.1 počas doby trvania tejto zmluvy vykonávať údržbu a opravy scény, túto uskladniť na vhodnom mieste, 4.2.2 vykonávať montáž a prípadnú demontáž scény v priestoroch výroby AVD Povinnosti podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ povinný plniť tak, aby zhotoviteľ mohol vyrobiť jednotlivé AVD včas a riadne v dohodnutých termínoch. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením, ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto bode, tieto nie je namiesto neho povinný plniť zhotoviteľ.4.3 Objednávateľ hradí náklady spojené s výhrami vyplývajúcimi zo súťažného poriadku AVD.4.4 Objednávateľ je iniciátor a prevádzkovateľ súťaže, ktorá je súčasťou AVD, na vlastné náklady organizačnea administratívne zabezpečí odovzdanie týchto výhier.4.5 Archívny master AVD s pracovným názvom „Povedz pravdu“ je vlastníctvom objednávateľa, ktorý aj zabezpečíjeho archiváciu v súlade s právnym poriadkom SR.4.6 Objednávateľ bude propagovať AVD všetkými obvyklými spôsobmi v súlade s existujúcimi obchodnýmizvyklosťami. Článok V. Cena plnenia5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 40 častí AVD podľa prílohy č. 2 tejtozmluvy vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 1.000.260.- € (slovomjedenmilióndvestošesťdesiat EUR) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena za jedno AVD je 25.006,50,- €(slovom dvadsaťpäťtisícšesť EUR a päťdesiat Centov) bez DPH. K uvedenej cene bude fakturovaná DPH podľa platnýchprávnych predpisov SR. Vyššie uvedená cena bola stanovená na základe dohody zmluvných strán s prihliadnutím naodsek 3.1.1., 4.1. a 4.2. čl. IV. tejto zmluvy a jej súčasťou sú prvotné náklady spojené s prípravou a realizáciou výrobyAVD. 3
 4. 4. Zmluva číslo: ZM210005345.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v splátkach takto: • 100.026.-€ bez DPH do 1.10.2011 • 100.026.-€ bez DPH do 30.11.2011 • 100.026.-€ bez DPH do 27.12.2011 • 100.026.-€ bez DPH do 24.1.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 21.2.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 20.3.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 17.4.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 15.5.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 12.6.2012 • 100.026.-€ bez DPH do 10.7.2012 K uvedeným sumám bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.Zmluvné strany sa dohodli, že odplata podľa tohoto rozpisu je splatná na základe faktúr doručených zhotoviteľom na adresuRTVS uvedenej v záhlaví tejto zmluvy so splatnosťou do 14 dní od jej doručenia na základe schválenia jednotlivých častíAVD určenou exekutívou RTVS do vysielania na schvalovacej projekcii podloženého schvaľovacím protokolom.5.3 V prípade omeškania so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle príslušnýchustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. Článok VI. Zrušenie zmluvy6.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy: 6.1.1 ak pri výrobe a zaznamenávaní zvukovo-obrazového záznamu AVD dôjde činnosťou zhotoviteľa k významnejším odchýlkam od tejto zmluvy, k skrytej reklame alebo k inej nežiaducej propagácií akýchkoľvek tretích osôb alebo k bezdôvodnému nerešpektovaniu oprávnených požiadaviek objednávateľa, 6.1.2 ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností dohodnutých v tejto zmluve, ak sa ukáže nepravdivým vyhlásenie zhotoviteľa obsiahnuté v tejto zmluvy alebo ak zhotoviteľ stratí oprávnenie na podnikanie potrebné na realizáciu činnosti, ktorá predstavuje jeho záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo ak bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa, 6.1.3 ak zhotoviteľ neuzavrie licenčné zmluvy na použitie predmetov ochrany za podmienok, ku ktorým sa zaviazal touto zmluvou alebo nevysporiada nároky autorov, resp. iných nositeľov práv.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy: 6.2.1 ak pri výrobe a zaznamenávaní zvukovo-obrazového záznamu AVD dôjde činnosťou objednávateľa k významnejším odchýlkam od tejto zmluvy, 6.2.2 ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu, resp. jej časť ani na základe písomnej výzvy, obsahujúcej dodatočnú lehotu na zaplatenie.6.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručuje sa doporučene s doručenkou do vlastných rúk na adresuzmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou skôr, nežoprávnená strana odoslala odstúpenie od zmluvy. Ak je písomnosť obsahujúca odstúpenie od zmluvy odoslaná v súlades predchádzajúcou vetou, pričom druhá strana si ju z akýchkoľvek dôvodov neprevezme, považuje sa za doručenú dňomdoručovania a odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť piatym dňom nasledujúcim po dni doručovania. V ostatnýchprípadoch nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom, keď zmluvný partner písomnosť obsahujúcu odstúpenieskutočne prevezme.6.4. Táto zmluva zaniká splnením a možno ju ukončiť aj dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, žezánik zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa práv a povinností zmluvných strán, ktoré podľa svojejpovahy majú trvať aj po zániku zmluvy. Článok VII. Označenie diela7.1 Označenie diela úvodnými a záverečnými titulkami a) v úvodných titulkoch programu bude uvedené: „Slovenská televízia uvádza“ (alebo zvučka programu) 4
 5. 5. Zmluva číslo: ZM21000534 b) v záverečných titulkoch programu bude uvedené: “ Vyrobené OREO TV s.r.o. a FremantleMedia pre Rozhlas a televíziu Slovenska © FremantleMedia Operations B.V. 2011”/resp. „2012“ Článok VIII. Záverečné ustanovenia8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jejzverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.8.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 v časti týkajúcej sa výroby audiovizuálneho diela. V častitýkajúcej sa použitia audiovizuálneho diela sa uzatvára na dobu trvania autorskoprávnej ochrany audiovizuálneho diela.8.3 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov azákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskoršíchpredpisov.8.4 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvnýchstrán. Uzavreté písomné dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré by v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvyvznikli, budú riešiť prednostne spoločným rokovaním a dohodou. V prípade, že zmluvné strany nedokážu spor vyriešiťdohodou, požiada ktorákoľvek zmluvná strana o jeho vyiešenie príslušný súd SR.8.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží RTVS a jeden rovnopis obdržízmluvný partner.8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.8.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – Termíny dodania diela Príloha č. 2 – Rozpočet OREO TV s.r.o Príloha č. 3 – Technické preberacie podmienkyV Bratislave, dňa ................................... V Bratislave, dňa ............................................................................................................ .................................................................. PhDr. Miloslava Zemková Peter Núnez generálna riaditeľka konateľ Rozhlasu a televízie Slovenska OREO TV, s.r.o.Michaela Matisová, riaditeľka Sekcie výroby RTVS––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Meno, priezvisko, funkcia , dátum a podpis zodpovednej osoby 5
 6. 6. Zmluva číslo: ZM21000534 Príloha č.1 k Zmluve o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a podľa príslušných ustanovení Autorského zákona a na základe licenčnej zmluvy „Licence and production agreement“ ZM21000547Rozpis dátumov dodania jednotlivých AVD „Povedz pravdu“ 1. časť 26.9.2011 2. časť 07.10.2011 3. časť 14.10.2011 4. časť 21.10.2011 5. časť 28.10.2011 6. časť 04.11.2011 7. časť 11.11.2011 8. časť 18.11.2011 9. časť 25.11.2011 10. časť 02.12.2011 11. časť 09.12.2011 12. časť 16.12.2011 13. časť 23.12.2011 14. časť 30.12.2011 15. časť 06.01.2012 16. časť 13.1.2012 17. časť 20.1.2012 18. časť 27.1.2012 19. časť 03.2.2012 20. časť 10.02.2012 21. časť 17.2.2012 22. časť 24.2.2012 23. časť 02.03.2012 24. časť 09.03.2012 25. časť 16.3.2012 26. časť 23.3.2012 27. časť 30.3.2012 28. časť 06.4.2012 29. časť 13.4.2012 30. časť 20.4.2012 31. časť 27.4.2012 32. časť 04.5.2012 33. časť 11.5.2012 34. časť 18.5.2012 35. časť 25.5.2012 36. časť 01.06.2012 37. časť 08.06.2012 38. časť 15.6.2012 39. časť 22.6.2012 40. časť 29.6.2012V Bratislave, dňa ................................... V Bratislave, dňa ............................................................................................................ .................................................................. PhDr. Miloslava Zemková Peter Núňez generálna riaditeľka konateľ Rozhlasu a televízie Slovenska OREO TV, s.r.o. 6
 7. 7. Zmluva číslo: ZM21000534 Príloha č.2 k Zmluve o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a podľa príslušných ustanovení Autorského zákona a na základe licenčnej zmluvy „Licence and production agreement“ ZM21000547Rozpočet OREO TV s.r.o.POVEDZ PRAVDU 1 relácia / týždeň - 4 relácie / mesiac počet ks jed. cena 1 relácia poznámka 50 min / 1suma sumarum (sum+rez+fee) 24 744 € relaciafee 2 662 €réžijné náklady 887 €sum 21 195 €SCENÁR A DRAMATURGIAscenár 1 200,00 200,00dramaturg 1 200,00 200,00hudobny dramaturg 0 0,00 0,00tvorba otázok 1 200,00 200,00spracovanie a archivácia otázok 1 150,00 150,00ÚČINKUJÚCImoderátor 1 1 000,00 1 000,00panelisti 4 1 250,00 5 000,00učinkujúci 6 500,00 3 000,00komparz 40 18,00 720,00náklady spojené s výberom a zabezpečením učinkujúcich 1 350,00 350,00ŠTÁBrežisér 1 800,00 800,00as. réžie 1 150,00 150,00veduci výrobného štábu 1 250,00 250,00produkcia 1 150,00 150,00produkcia -výber a zabezpečenie učinkujúcich 1 250,00 250,00hlavný kameraman 1 400,00 400,00kameramani 7 80,00 560,00hlavný osvetľovač 1 150,00 150,00osvetľovači 2 60,00 120,00zvukový majster 1 150,00 150,00asistent zvuku 2 100,00 200,00strihač 1 200,00 200,00kostymér 1 150,00 150,00maskérka 1 150,00 150,00kaderník 1 60,00 60,00rekvizitár 1 100,00 100,00POSTPRODUKCIA a grafika do relacieprenájom strižne / naberanie 4 20,00 80,00prenájom strižne / zostrih 5 25,00 125,00prenájom grafického štúdia 2 80,00 160,00asistent strihu 4 10,00 40,00strihač 5 15,00 75,00grafik 2 50,00 100,00postprodukčný zvukár 1 80,00 80,00zvukové štúdio 1 130,00 130,00 7
 8. 8. Zmluva číslo: ZM21000534TECHNICKÉ VYBAVENIE VÝROBYhladinové svetlá 1 600,00 600,00efektové svetlá a vnutorne ozvučenie 1 700,00 700,00LED diodove technológie 1 1 600,00 1 600,00prenosový voz z obsluhou a zvukom (7 kamier) 1 1 700,00 1 700,00INÉ NÁKLADYkostým moderátor a panelisti 4 100,00 400,00kostým učinkujúci 6 100,00 600,00čistenie/ údržba kostýmov 4 10,00 40,00moderátorska kartičky 1 15,00 15,00catering, voda 1 20,00 20,00drobné rekvizity 1 50,00 50,00doprava 1 0,00 0,00telefóny 1 0,00 0,00spotrebný materiál 1 20,00 20,00výhry 1 0,00 0,00 RTVSJEDNORÁZOVÉ NÁKLADY 10 500 €architekt 1 0€ 0€ RTVSvýroba scény 1 0€ 0€ RTVSgrafická zvučka 1 6 000 € 6 000 €hudobna zložka zvučka 1 1 500 € 1 500 €logo relácie,graficke jingle, vnutorna grafika do relacie 1 2 000 € 2 000 €(tabuľky, listy....)hudobne podmazy do relacie 1 1 000 € 1 000 € 8
 9. 9. Zmluva číslo: ZM21000534 Príloha č.3 k Zmluve o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a podľa príslušných ustanovení Autorského zákona a na základe licenčnej zmluvy „Licence and production agreement“ ZM21000547 Technické preberacie podmienky programov v Slovenskej televíziiV tomto dokumente sú špecifikované požadované technicko-realizačné parametre programovv Slovenskej televízii (STV). Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť uspokojivý štandard v tejtooblasti. Tento dokument podlieha aktualizáciám v súlade s rozvojom a technickými zmenami v STV.V odôvodnených prípadoch STV môže udeliť výnimku z uvedených požiadaviek. Každá výnimkamusí byť vopred dohodnutá a uzatvorená písomne s vedúcim pracovníkom dotknutého technickéhooddelenia STV na druhom stupni riadenia.Prvá časť dokumentu popisuje požiadavky na televízne programy v štandardnom rozlíšení (SDTV),druhá časť dokumentu špecifikuje požiadavky na televízne programy vo vysokom rozlíšení (HDTV). 1 Televízne programy v štandardnom rozlíšení (SDTV)1.1 Všeobecné technické požiadavky na obraz SDTV • Všetky dodané obrazové signály alebo záznamy musia byť v štandarde 625 riadkov (576 aktívnych riadkov), 50 polsnímkov, prekladané riadkovanie (576i/25) • Obrazový signál musí zodpovedať príslušným štandardom EBU a ITU (ITU-R BT601). • Úrovne zložiek obrazového signálu nesmú prekročiť dovolené odchýlky, stanovené odporučením EBU 103-2000. • Je nutné dodržať parametre pre stred obrazu, akčnú bezpečnú oblasť a grafickú bezpečnú oblasť podľa odporučenia EBU R95.1.2 Požiadavky na nosič záznamu programu SDTV1.2.1 Záznam programu musí byť dodaný na nosičoch • kazeta Digital Betacam, alebo • výnimočne kazeta Betacam SP.Poznámky: • Výnimka musí byť zdôvodnená a zo strany STV vopred schválená. • Záznam na nosiči musí byť v súlade s technickými špecifikáciami formátu Digital Betacam (prípadne Betacam SP), aby bola zaručená kompatibilita záznamu. • Sprievodný popis záznamu musí špecifikovať dodávateľa programu, názov programu, diel programu, zvukovú nastavovaciu úroveň, formát obrazu a zvuku, usporiadanie zvukových kanálov, časové kódy pre začiatok a koniec nastavovacieho signálu a samotného programu, dátum, poznámky o spracúvaní (napr. o redukcii šumu, kompresii zvuku, prípadných chybách a pod.), meno prevádzkového technika.1.2.2 Pomer strán zaznamenaného obrazu • 16:9 anamorfne (Full Height Anamorphic, FHA) • Výnimočne 4:3. Výnimka musí byť opodstatnená a zdôvodnená a zo strany STV schválená. • Záznamy vo formáte letterbox a pillarbox nie sú prijateľné. 9
 10. 10. Zmluva číslo: ZM210005341.2.3 Usporiadanie záznamuZáznam na nosiči musí byť usporiadaný nasledovne: • Časový kód (špecifikovaný v odstavci 1.2.5) • Merná časť pásu v trvaní 1min. 30 s obsahujúca: • Farebné pruhy 100/75 a • Zvukový merný signál (špecifikovaný v odstavci 1.2.4) • 30 s čierna v obraze, ticho • Záznam programu • 30 s čierna v obraze, tichoPoznámka: Toto usporiadanie platí aj v prípade ďalších kaziet, ak program je na dvoch aleboviacerých kazetách.1.2.4 Zvukový merný signál1 kHz, sinusový priebeh, musí byť zaznamenaný v každej zvukovej stope, v ktorej je nahranýprogramový zvuk, a to s úrovňou: • -18 dBFS pri formáte Digital Betacam • +6 dBu (1,55 Vef) pri formáte Betacam SP • V prípade sterea odporúčame používať prerušovaný signál pre A1 (ľavý kanál) podľa EBU Tech 33041.2.5 Časový kód LTC a VITCZáznam na nosiči musí obsahovať • Pozdĺžny časový riadiaci kód LTC • Časový kód VITC v riadkoch 19 a 21Poznámky: • Časová informácia oboch časových kódov sa musí zhodovať. • Oba časové kódy musia byť synchrónne s obrazom, v súlade so štandardom EBU N12-1994 a zaznamenané tak, aby sa zaručila kompatibilita záznamu. • Oba časové kódy musia byť zaznamenané v celej dĺžke záznamu súvisle a vzostupne až po koniec čiernej 30 sekundovej časti na konci záznamu. Zaznamenaný časový kód nesmie prechádzať cez nulovú hodnotu. • Odporúčame, aby záznam programu sa začal od časového kódu 10:00:00:00 (desať hodín). Ak program je na viacerých kazetách, na ďalšej kazete sa zopakuje posledná minúta programu z predošlej kazety a treba pritom pokračovať s časovým kódom od nasledujúcej celej hodiny (napr. na druhej kazete pokračovať od časového kódu 12:00:00:00, ak koniec záznamu na prvej kazete mal časový kód napr. 11:28:00:00). Okrem bežných údajov v sprievodnom popise záznamu sa musí uviesť aj časový kód pre koncový a začiatočný snímok, v ktorom sa má program nadviazať.1.3 Všeobecné technické požiadavky na zvuk programov SDTVPomer k podmazovej hudbe a ruchom musí byť nastavený tak, aby komentár a/alebo dialógy bolivždy jasne zrozumiteľné. Ak umelecký zámer nevyžaduje iný prístup, subjektívna hlasitosť má byťvyrovnaná v celom programe.1.3.1 Úroveň zvuku programov pri formáte Digital BetacamFunkcia Emphasis záznamového stroja Digital Betacam pri zázname zvuku nesmie byť zapnutá. 10
 11. 11. Zmluva číslo: ZM210005341.3.1a Meranie meradlom skutočnej špičkovej hodnoty (true digital peak) digitálneho signálu: • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: -15 dBFS, • Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : -12dBFS • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do: -21 dBFS, ojedinelé špičky podmazovej hudby max. -18dBFS Poznámky: • Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný potenciometer je v stave „1:1“). • Uvedené hodnoty ukazujú aj orientačné meradlá zvukovej úrovne, ktorými sú stroje Digital Betacam vybavené.1.3.1b Meranie po D/A prevode (podľa SMPTE RP155) meradlom kvázi-špičkovej úrovne programu(quasi-peak program meter) podľa DIN45406 : • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dBu, • Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dBu • Namerané pravidelné špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do: 0 dBu, ojedinelé špičky podmazovej hudby max. +3dBu. Poznámky: • Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný potenciometer je v stave „1:1“). • Namerané špičkové zvukové úrovne programu pri použití klasických kvázi- špičkových meradiel podľa DIN45406 môžu byť až o 3dBu nižšie než hodnoty skutočných digitálnych špičiek (EBU R68-2000). Tento rozdiel je preto uplatnený medzi predpismi (1.3.1a) a (1.3.1b). • STV, pri prevode digitálneho zvuku do alebo z analógového tvaru, používa A/D a D/A prevodníky podľa stupnice SMPTE RP155 • Po D/A prevode digitálneho zvuku o úrovni -18dBFS podľa stupnice SMPTE RP 155 dostaneme analógový signál s úrovňou +6dBu, t.j. 1,55 Vef pre sinusový signál.1.3.2 Úroveň zvuku programov pri formáte Betacam SP:Meranie meradlom kvázi-špičkovej úrovne programu (quasi-peak program meter) podľa DIN45406 : • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dBu, • Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dBu • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do: 0 dBu, ojedinelé špičky podmazovej hudby max. +3dBu. Poznámky: • +6dBu zodpovedá 1,55Vef pre sinusový signál • Ide o zvukové úrovne merané meradlom kvázi-špičkovej úrovne (ppm) podľa DIN45406 • Systém Dolby NR, ktorý tvorí súčasť systému Betacam SP, musí byť zapnutý pri zázname a reprodukcii zvuku.1.3.3 Usporiadanie zvukových stôpStereo zvuk • A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L), • A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) • A3 (CH3), A4 (CH4) ...... (*) Podľa dohody s STV napr. M&E (Music&Effects)Poznámky: • (*) Na základe dohody s STV zvukové stopy usporiadať prednostne podľa odporučenia EBU R48-2005. 11
 12. 12. Zmluva číslo: ZM21000534 • Musí byť dodržaný správny fázový vzťah zvuku v príslušných zvukových kanáloch.Mono zvuk má byť v Dual Mono formáte • A1, (CH1) ..... Mono zvuk identický s A2 • A2 (CH2) ...... Mono zvuk identický s A1 Poznámka: • Rozdiel úrovne A1 a A2 nesmie byť väčší ako 1 dB a fázový rozdiel medzi kanálmi pri 10 kHz nesmie byť väčší ako 15°Ak záznam na nosiči Digital Betacam obsahuje viackanálový zvuk 5.1, platí usporiadanie podľaodseku 2.4.3 a zvukový merný signál je podľa odseku 2.3.21.3.4 Synchrónnosť zvuku a obrazu (A/V) Podľa EBU R37-2007, presnosť dielčej A/V synchronizácie na každom úseku výroby programu má byť v rozsahu: • zvuk predbieha obraz maximálne o 5 ms • zvuk je oneskorený za obrazom maximálne o 15 ms. Na výstupe určenom na vysielanie programu musí byť celková, finálna presnosť A/V synchronizácie v rozsahu: • Zvuk môže byť v predstihu pred obrazom maximálne o 40 ms • Zvuk môže byť oneskorený za obrazom maximálne o 60 ms.1.4 Posudzovanie subjektívnej technickej kvality programov SDTVOkrem kontroly dodržania vyššie uvedených požiadaviek, STV vyhodnocuje aj subjektívnu technickúkvalitu obrazu a zvuku programov v zmysle kritérií ITU-R BT.500 podľa nasledovnej 5 stupňovejklasifikácie:• 5 -- Výborná kvalita: Poruchy alebo nedostatky v obraze a zvuku sú takmer nepozorovateľné• 4 -- Dobrá kvalita: Pozorovateľné, ale nerušiace poruchy alebo nedostatky• 3 -- Prijateľná kvalita: Mierne rušivé poruchy alebo nedostatky• 2 -- Nízka kvalita: Rušivé poruchy alebo nedostatky• 1 -- Nedostatočná kvalita: Veľmi rušivé poruchy alebo nedostatkyV STV použiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 5, 4 alebo 3.V STV iba výnimočne použiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 2 (*)V STV nepoužiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 1. (*) Výnimky v súvislosti s nedostatočnou technickou kvalitou časti programu môže STV udeliť, ak ide ozáujem na základe • umeleckej hodnoty materiálu, • historickej hodnoty materiálu, • aktuality materiálu,ak príslušný materiál nie je dostupný vo vyššej kvalite. 2 Televízne programy vo vysokom rozlíšení (HDTV)2.1 Všeobecné akvizičné požiadavky2.1.1 Zdrojový HDTV materiálAspoň 75 % programu musí tvoriť zdrojový HD materiál, pričom pre akvizíciu tohto HD materiálu saodporúča vzorkovanie aspoň 4:2:2, používanie kamier s 3CCD optickými senzormi o veľkosti aspoň1/2“ a nasledovné rozlíšenia: 12
 13. 13. Zmluva číslo: ZM21000534 • raster 1280 x 720, progresívne 50 snímkov/s (720p/50), alebo • raster 1920 x 1080, prekladane 25 snímkov/s (1080i/25).Poznámky: • HDTV materiál môže pochádzať aj z 35mm (a širšieho) filmu, ak originálny negatív je čistý a je priamo konvertovaný do použiteľného HDTV rozlíšenia. • Vhodnosť typu kamery pracujúcej v HDTV rozlíšení 720 riadkov musí schváliť STV. • Pre podrobnejšie informácie pozrite EBU-Tech 3299, SMPTE S274-2008, ITU-R BT709-5.2.1.2 Zdrojové materiály s nižším rozlíšenímMateriál z nasledovných zdrojov sa v programe považuje za zdrojový materiál s nižším rozlíšením apoužívanie takéhoto zdrojového materiálu v programe je obmedzené: • Formát HDV • Formát AVCHD • Kamery s optickými 3CCD senzormi menšími než ½.“ (Pozn: V prípade priaznivých optických podmienok natáčania, po dohode s STV, sú akceptovateľné vhodné typy 3CCD 1/3“ kamier) • Konverzia z filmu 16mm a Super16mm (Super 16 type W, Ultra-16). • Záznamové formáty typu Intra-Frame s komprimovaným dátovým tokom nižším než 100Mb/s • Záznamové formáty typu Inter-Frame s komprimovaným dátovým tokom nižším než 50Mb/s • Kodeky nelineárnych strihových programov s komprimovaným dátovým tokom nižším než 160Mb/s. Výnimka je možná iba po dohode s STV. • Príspevky trasované cez prenosové kanály s dátovým tokom menším než • 30Mb/s pre MPEG2, • 20Mb/s pre MPEG4 a • 80Mb/s pre JPEG2000 • Upkonverzia z SD materiálu Poznámka: Pri upkonverzii z SD materiálu sa vyžaduje použitie kvalitného upkonvertora. Nesmie sa použiť upkonvertor zabudovaný v záznamových strojoch, ani upkonverzia využitím nelineárnych strihových programov.2.1.3 Obmedzenie používania zdrojového materiálu s nižším rozlíšením v programoch HDTVAk sa v programe použije zdrojový materiál s nižším rozlíšením (ZMNR), ten musí prirodzenezapadnúť do celkového kontextu programu. ZMNR nesmie tvoriť viac než 25% celkového časuprogramu, pričom jednotlivé segmenty ZMNR nesmú mať dobu trvania dlhšiu než 5 minútv ľubovoľnom 15 minútovom intervale programu.2.1.4 Bezpečné oblasti obrazu v programoch HDTVJe nutné dodržať parametre pre stred obrazu, akčnú bezpečnú oblasť a grafickú bezpečnúoblasť podľa odporučenia EBU R95-2008.2.1.5 Posudzovanie subjektívnej technickej kvality programov HDTVPri akvizícii zdrojového materiálu, aj pri post-produkcii sa vyžaduje aplikácia takých technicko-realizačných postupov, ktoré zabezpečia dostatočnú výslednú kvalitu programov HDTV. STVvyhodnocuje subjektívnu technickú kvalitu obrazu a zvuku programov HDTV v zmysle kritérií ITU RBT.500 podľa nasledovnej 5-stupňovej klasifikácie:• 5 -- Výborná kvalita: Poruchy alebo nedostatky v obraze a zvuku sú takmer nepozorovateľné• 4 -- Dobrá kvalita: Pozorovateľné, ale nerušiace poruchy alebo nedostatky• 3 -- Prijateľná kvalita: Mierne rušivé poruchy alebo nedostatky• 2 -- Nízka kvalita: Rušivé poruchy alebo nedostatky• 1 -- Nedostatočná kvalita: Veľmi rušivé poruchy alebo nedostatkyV STV použiteľné sú programy HDTV s kvalitatívnym hodnotením 5, 4 alebo 3.V STV nepoužiteľné sú programy HDTV s kvalitatívnym hodnotením 2 alebo 1.Výnimky v súvislosti s nedostatočnou technickou kvalitou časti programu môže STV udeliť, ak ide ozáujem na základe • umeleckej hodnoty materiálu, • historickej hodnoty materiálu, • aktuality materiálu,ak príslušný materiál nie je dostupný vo vyššej kvalite. 13
 14. 14. Zmluva číslo: ZM210005342.2 Akceptované záznamové nosiče, kodeky a rozlíšenia programov HDTVSTV pre vysielanie akceptuje programy HDTV dodané na záznamových nosičoch a pri použitíkodekov a rozlíšení, ktoré sú uvedené v odsekoch 2.2.1 až 2.2.3.Záznam na nosiči musí byť v súlade s technickými špecifikáciami výrobcu, aby bola zaručenápoužiteľnosť záznamu.Sprievodný popis záznamu musí špecifikovať dodávateľa programu, názov programu, diel programu,zvukovú nastavovaciu úroveň, formát obrazu a zvuku, usporiadanie zvukových kanálov, časové kódypre začiatok a koniec nastavovacieho signálu a samotného programu, dátum, poznámkyo spracúvaní (napr. o redukcii šumu, kompresii zvuku, prípadných chybách a pod.), menoprevádzkového technika.2.2.1 Kazeta HDCAMRozlíšenie obrazu: 1080i25, 1080p25Ďalšie požiadavky sú špecifikované v odseku 2.3.2.2.2 P2 kartaKompresia: • DVCPRO HD, • AVC-Intra 100, • AVC-Intra 50 – iba so súhlasom STVRozlíšenie obrazu: 720p50, 1080i252.2.3 Záznam na pevnom diskuBez kompresie alebo s kompresiou: • Apple ProRes 422 (HQ), • Apple ProRes 422, • Apple Prores 422 (LT) – iba so súhlasom STV , • AVC-Intra 100, • AVC-Intra 50 – iba so súhlasom STV, • JPEG2000Rozlíšenie obrazu: 720p50, 1080i25V záujme zaručenia správneho transferu STV musí vopred odsúhlasiť vhodnosť použitého pevnéhodisku, kodeku a interfejsu.2.3 Špecifikácia záznamu na páske HDCAM2.3.1 Usporiadanie záznamu na páske HDCAMZáznam na páske HDCAM musí byť usporiadaný nasledovne: • Časový kód (špecifikovaný v odstavci 2.3.3) • Merná časť pásu v trvaní 1min. 30 s obsahujúca: • Farebné pruhy 100/75 a • Zvukový merný signál (špecifikovaný v odstavci 2.3.2) • 30 s. čierna v obraze, ticho • Záznam programu, (zvuk je špecifilovaný v odseku 2.4) • 30 s čierna v obraze, tichoPoznámka: Toto usporiadanie platí aj v prípade ďalších kaziet, ak program je na dvoch aleboviacerých kazetách.2.3.2 Zvukový merný signál na páske HDCAMZvukový merný signál musí byť zaznamenaný v každej zvukovej stope, v ktorej je nahranýprogramový zvuk, a to nasledovne: • pri stereo zvuku programu:1 kHz, sinusový priebeh, -18 dBFS, odporúčame používať prerušovaný signál pre A1 (ľavý kanál) podľa EBU tech 3304. • pri použití zvuku 5.1 kódovaného v Dolby E: merné signály BLITS podľa EBU Tech 3304 14
 15. 15. Zmluva číslo: ZM210005342.3.3 Časový kód LTC a VITC na páske HDCAMZáznam na nosiči musí obsahovať • Pozdĺžny časový riadiaci kód LTC • Časový kód VITC v riadkoch 19 a 21Poznámky: • Časová informácia oboch časových kódov sa musí zhodovať. • Oba časové kódy musia byť synchrónne s obrazom, v súlade so štandardom EBU N12-1994 a zaznamenané tak, aby sa zaručila kompatibilita záznamu. • Oba časové kódy musia byť zaznamenané v celej dĺžke záznamu súvisle a vzostupne až po koniec čiernej 30 sekundovej časti na konci záznamu. Zaznamenaný časový kód nesmie prechádzať cez nulovú hodnotu. • Odporúčame, aby záznam programu sa začal od časového kódu 10:00:00:00 (desať hodín). Ak program je na viacerých kazetách, na ďalšej kazete sa zopakuje posledná minúta programu z predošlej kazety a treba pritom pokračovať s časovým kódom od nasledujúcej celej hodiny (napr. na druhej kazete pokračovať od časového kódu 12:00:00:00, ak koniec záznamu na prvej kazete mal časový kód napr. 11:28:00:00). Okrem bežných údajov v sprievodnom popise záznamu sa musí uviesť aj časový kód pre koncový a začiatočný snímok, v ktorom sa má program nadviazať.2.4 Zvuk programov HDTVPomer k podmazovej hudbe a ruchom musí byť nastavený tak, aby komentár a/alebo dialógy bolivždy jasne zrozumiteľné. Ak umelecký zámer nevyžaduje iný prístup, subjektívna hlasitosť má byťvyrovnaná v celom programe.Zvuk môže byť: • stereo podľa odseku 2.4.2 alebo • viackanálový (5.1) podľa odseku 2.4.3.2.4.1 Úroveň zvuku programu2.4.1a Meranie meradlom skutočnej špičkovej hodnoty (true digital peak) digitálneho signálu: • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: -15 dBFS, • Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : -12dBFS • Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do: -21 dBFS, ojedinelé špičky podmazovej hudby max. -18dBFS. Poznámky: • Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný potenciometer je v stave „1:1“). • Uvedené hodnoty ukazujú aj orientačné meradlá zvukovej úrovne, ktorými sú stroje HDCAM vybavené.2.4.1b Meranie po D/A prevode (podľa SMPTE RP155) meradlom kvázi-špičkovej úrovne programu(quasi-peak program meter) podľa DIN45406 : • Namerané bežné špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dBu, • Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dBu • Namerané pravidelné špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do: 0 dBu, ojedinelé špičky podmazovej hudby max. +3dBu. Poznámky: • Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný potenciometer je v stave „1:1“). • Namerané špičkové zvukové úrovne programu pri použití klasických kvázi- špičkových meradiel podľa DIN45406 môžu byť až o 3dBu nižšie než hodnoty skutočných digitálnych špičiek (EBU R68-2000). Tento rozdiel je preto uplatnený medzi predpismi (2.4.1a) a (2.4.1b). 15
 16. 16. Zmluva číslo: ZM21000534 • STV, pri prevode digitálneho zvuku do alebo z analógového tvaru, používa A/D a D/A prevodníky podľa stupnice SMPTE RP155 • Po D/A prevode digitálneho zvuku o úrovni -18dBFS podľa stupnice SMPTE RP 155 dostaneme analógový signál s úrovňou +6dBu, t.j. 1,55 Vef pre sinusový signál.2.4.2 Stereo zvuk • A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L), • A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) • A3 (CH3) a A4 (CH4) .... (*) na základe dohody s STV napr. M&E (Music & Effects) (*) Na základe dohody s STV zvukové stopy usporiadať prednostne podľa odporučenia EBU R48-2005.2.4.3 Viackanálový zvuk (5.1) na páske HDCAMMultikanálový (5.1) zvuk musí byť zakódovaný do Dolby E v prípade kaziet HDCAM. Usporiadaniestôp je nasledovné • A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L), • A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) • A3 (CH3) a A4 (CH4) .... Zvuk (5.1) zakódovaný v Dolby E. Poznámky: • Kanály v rámci Dolby E sú priradené nasledovne: • Dolby E - Kanál 1 .............. Predný ľavý kanál (Front Left) • Dolby E - Kanál 2 .............. Predný pravý kanál (Front Right) • Dolby E - Kanál 3 .............. Stredný kanál (Center) • Dolby E - Kanál 4 .............. Nízkofrekvenčný kanál (LFE) • Dolby E - Kanál 5 .............. Zadný ľavý kanál (Surround Left) • Dolby E - Kanál 6 .............. Zadný pravý kanál (Surround Right) • Dolby E - Kanál 7 .............. Podľa dohody s STV • Dolby E - Kanál 8 .............. Podľa dohody s STV • Zakódované zvuky v toku Dolby-E musia byť na páske synchrónne s obrazom a stereo hlavným zvukom. Poznámka: Keď sa zhráva z pásky, na výstupe zariadenia HDCAM je obraz synchrónny so stereo hlavným zvukom, dekodér Dolby-E však zavádza 1-snímkové oneskorenie. Z toku Dolby-E dekódované zvuky budú preto o 1 snímku oneskorené voči zhrávanému obrazu a stereo hlavnému zvuku. STV s týmto oneskorením počíta a bude ho kompenzovať v procese ďalšieho spracúvania signálov. • Už 30 s pred začiatkom programu, pokračujúc programom a aspoň 30 s po ukončení programu má byť zaznamenaný signál Dolby E kontinuálny. 2.4.4 Synchrónnosť zvuku a obrazu (A/V) Podľa EBU R37-2007, presnosť dielčej A/V synchronizácie na každom úseku výroby programu má byť v rozsahu: • zvuk predbieha obraz maximálne o 5 ms • zvuk je oneskorený za obrazom maximálne o 15 ms. Na výstupe určenom na vysielanie programu musí byť celková, finálna presnosť A/V synchronizácie v rozsahu: • Zvuk môže byť v predstihu pred obrazom maximálne o 40 ms • Zvuk môže byť oneskorený za obrazom maximálne o 60 ms. 16

×