Zmluva číslo: ZM21000342             ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVuzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o...
Zmluva číslo: ZM210003421. 4Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi kancelárie za účelom zaistenia jeho servisných činností spoje...
Zmluva číslo: ZM21000342                             V.                    ...
Zmluva číslo: ZM210003426.10.V prípade stavebných úprav na predmete nájmu je nájomca povinný predložiť prenajímateľovi pro...
Zmluva číslo: ZM21000342                               VIII.                ...
Zmluva číslo: ZM210003426
Zmluva číslo: ZM21000342                                            Príloha č....
Zmluva číslo: ZM21000342          Wanda Hrycová                    (od: 24.12.2010)     ...
Zmluva číslo: ZM21000342                                              P r í l...
Zmluva číslo: ZM21000342    10) Nájomca je plne zodpovedný za prípadné pracovné úrazy vlastných zamestnancov v priesto...
Zmluva číslo: ZM21000342                                              P r í l...
Zmluva číslo: ZM2100034212
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zmluva o năˇjme nebytovă˝ch priestorov text

2,791 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
152
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zmluva o năˇjme nebytovă˝ch priestorov text

 1. 1. Zmluva číslo: ZM21000342 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVuzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií ZMLUVNÉ STRANYRozhlas a televízia Slovenskasídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislavaštatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie SlovenskaIČO: 47 232 480, DIČ: 2023169973, IČ DPH: SK2023169973bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, č.ú.: 2927123195/1100zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/Bkorešpondenčná adresa:Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava(ďalej aj len „Prenajímateľ“) aMedia Pro Slovakia, spol . s r.o.Bratislavská 1/d, Bratislava – Záhorská Bystrica 843 56Zapísaná:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,oddiel Sro, vložka č.64721/BIČO: 45 508 071IČ DIČ: SK 2023031263Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú. 1090436004/1111Konajúca prostredníctvom: Wanda Hrycová, konateľ(ďalej len: „Nájomca“)(ďalej spoločne aj ,,zmluvné strany“)uzavreli túto zmluvu: VyhláseniePrenajímateľ je podľa zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií , vlastníkomnehnuteľnosti : Ústredné sklady a dielne s prideleným súpisným číslom 5955 vrátane pozemku, na ktorom sa nehnuteľnosť 2nachádza, parcela č.2920/9, o výmere 8 857m .Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností u Správy katastraBratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves na liste vlastníctva č. 183.Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený prenechať nebytové priestory uvedené v článku I. bod 1.2. do nájmu nájomcovi. I. Predmet a účel nájmu1.1.Za účelom ekonomického využitia nebytových priestorov uvedených v bode 1.2. ako dočasne nepotrebného majetku, ichtouto zmluvou prenecháva prenajímateľ v zmysle § 8, ods. 1 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkomverejnoprávnych inštitúcií za odplatu do nájmu nájomcovi.Nájomca sa zaväzuje nebytové priestory užívať v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Špecifikácia predmetunájmu je v situačnom náčrte, ktorý tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.1.2. 2Predmetom nájmu sú nebytové priestory s celkovou výmerou 700,21 m , nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom5955, v Mlynskej doline, Bratislava, a to:č. m. názov m21123/0110 sklad 174,351123/0111 sklad - časť 470,001123/076 kancelária 17,441123/075 kancelária 17,721123/074 kancelária 20,70 spolu 700,21Nájomca vyhlasuje, že pozná stav predmetu nájmu a preberá ho v stave spôsobilom k zmluvnému užívaniu.1.3.Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať v súlade so svojím podnikateľským oprávnením, pre účely prípravy a výrobyaudiovizuálnych diel. 1
 2. 2. Zmluva číslo: ZM210003421. 4Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi kancelárie za účelom zaistenia jeho servisných činností spojených s výrobouaudiovizuálneho diela .Súčasťou kancelárií je vybavenie jednotlivých miestností prislúchajúcim nábytkom. Toto vybaveniebude protokolárne odovzdané, resp. prevzaté pri preberaní priestorov do užívania nájomcom. Cena za prenájom vybavenia,je zahrnutá v celkovej cene prenájmu.Súčasťou prenájmu je i voľné internetové pripojenie WIFI trvalo umiestnené v priestoroch predmetu nájmu.1.5.Nájomca za zaručuje Prenajímateľovi, že ním vyrábané audiovizuálne diela nebudú v rozpore s dobrými mravmi./napr.pornografia, dielo podporujúce fašizmus, rasovú neznášanlivosť, drogy a pod./Zistenie porušenia tohto bodu zakladá Prenajímateľovi právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a úhradu nákladovspojených s vrátením priestoru do pôvodného stavu. II. Doba trvania nájmu a skončenie nájmu2.1.Zmluva o nájme sa uzatvára medzi nájomcom a prenajímateľom na dobu určitú, a to do 31.10.2011.Túto zmluvu je možné ukončiť spôsobom uvedeným v Článku II, resp. VII. tejto zmluvy.Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétnydôvod odstúpenia, inak je neplatné. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia jednej zmluvnej stranyo odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. III. Nájomné3.1.Nájomné za nájom nebytových priestorov špecifikovaných v článku I. bode 1.2. tejto zmluvy, v zmysle § 8, ods. (3) zákonač.176/2004 Z.z., bolo stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 4010,00 EUR ( slovom štyritisícdesať eur) bez DPHmesačne. DPH bude fakturované v zmysle platných predpisov. Nájomné bude nájomca platiť prenajímateľovi mesačnepozadu, v pravidelných mesačných platbách na základe faktúry. Prenajímateľ vystaví faktúru vždy do 10. dňanasledujúceho kalendárneho mesiaca. Jednotlivé faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, pričom splatnosťneuplynie skôr ako 15 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry nájomcovi. V nájomnom za nájom nebytových priestorov niesú zahrnuté úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov.3.2.Ak nájomca bude v omeškaní s platením nájomného alebo služieb spojených s nájmom, prenajímateľ je oprávnený účtovaťúrok z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania. IV. Služby spojené s nájmom a ich úhrada4.1.Cena za služby súvisiace s Predmetom nájmu nie je zahrnutá v nájomnom podľa čl. III bod 3.1 a bude fakturovaná nazáklade reálnej spotreby. Odpočet spotreby bude vypočítaný v prvý deň po technickej inštalácii – záťažový deň / prenosovývoz, scénické svetlá, vzduchotechnika a pod./ za účasti touto zmluvou určených zástupcov zmluvných strán. Výsledok budezapísaný ako dodatok k tejto zmluve, odsúhlasený zmluvnými stranami ako reálna denná spotreba energií a služiebspojených s užívaním predmetu nájmu s taxatívnou dennou sumou.4.2.Nájomné a cenu za služby a energie za Predmet nájmu sa Nájomca zaväzuje platiť mesačne na základe faktúry vystavenejPrenajímateľom, s lehotou splatnosti 14 dní od doručenia faktúry Nájomcovi. Nájomné sa považuje za uhradené odpísanímplatby z účtu Nájomcu na účet prenajímateľa. Ako podklad pre vyúčtovanie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu,je Nájomca povinný dodať poverenej osobe prenajímateľom písomný podklad o počte prípravných a filmovacích dní zapredchádzajúci mesiac, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.4.3.Nájomca má právo na pomernú zľavu z nájomného, pokiaľ pre nedostatky Predmetu nájmu, ktoré nespôsobil, prípadne, aksa z dôvodov na strane Prenajímateľa vykonávajú stavebné opravy alebo úpravy Predmetu nájmu trvajúce viac ako 3 dni,nemohol Predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom.4.4.V prípade predčasného ukončenia zmluvy uhradí Nájomca Prenajímateľovi iba pomernú časť nájomného, za obdobie, ktorévyplynie zo spôsobu ukončenia nájmu v rozsahu ustanovení článku VIII tejto zmluvy. 2
 3. 3. Zmluva číslo: ZM21000342 V. Práva a povinnosti prenajímateľa5.1.Prenajímateľ je povinný: a) odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnutý účel najneskôr do 1. júla 2011, a zabezpečiť riadne, nepretržité a nerušené užívanie Predmetu nájmu Nájomcom, b) zabezpečiť nepretržitý prístup Nájomcu, jeho zamestnancov a tretích osôb do Predmetu nájmu.5.2.O odovzdaní ako aj vrátení Predmetu nájmu spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. K protokolubude priložená fotodokumentácia skutkového stavu prenajímaných priestorov prislúchajúca k jednotlivým termínom .Nájomca je povinný Predmet nájmu vrátiť v stave akom ho prevzal, s prihliadnutím na reálne opotrebovanie spôsobenériadnym užívaním.5.3.Prenajímateľ je oprávnený po dohode s Nájomcom vykonať kontrolu dohodnutých podmienok užívania Predmetu nájmu,pričom kontrola nesmie narušiť výkon činnosti Nájomcu t.j. výrobu audiovizuálnych diel.5.4.Prenajímateľ je povinný zabezpečiť Nájomcovi vstup do Predmetu nájmu cez „technickú vrátnicu“. Za týmto účelom jeNájomca povinný dodať Prenajímateľovi zoznam osôb, ktoré chce aby boli vpustené do priestorov predmetu nájmu.Zoznam musí byť dodaný minimálne jeden deň pred požadovaným vpustením. Kontaktná osoba za RTVS vo veci vpusteniaosôb, je p. Marek Marhula .5.5.Prenajímateľ vyhlasuje, že Predmet nájmu je poistený štandardným poistením nehnuteľnosti najmä pre prípad poškodeniaalebo zničenia Predmetu nájmu, pre prípad vzniku škody spôsobenej konaním tretích osôb alebo v dôsledku vyššej mociapod. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca poistí na vlastné náklady svoj majetok, ktorý sa bude nachádzať v Predmetenájmu počas doby nájmu. Ak tak neurobí, je Nájomca zodpovedný za škody vzniknuté na jeho majetku, ktorý sa budenachádzať v Predmete nájmu.5.6.Prenajímateľ je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnutý účel. Prenajímateľ je povinnývykonávať údržbu a opravy Predmetu nájmu. Prenajímateľ povinný minimálne 1 deň vopred oznámiť (telefonicky alebo e-mailom) Nájomcovi vykonanie opráv alebo údržby na Predmete nájmu. VI. Práva a povinnosti nájomcu6.1.Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel v súlade s činnosťou vyplývajúcouz predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri.6.2.Pred vykonávaním akýchkoľvek opráv predmetu nájmu nad rámec tejto zmluvy, alebo akýchkoľvek stavebných úprava iných zásahov do predmetu nájmu je potrebné zabezpečiť si písomný súhlas prenajímateľa; táto povinnosť sanevzťahuje na výmeny, opravy, úpravy a dopĺňania potrebných častí technologického zariadenia nájomcu umiestnenýchv predmete nájmu.6.3.Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady vykonávať bežné opravy a bežnú údržbu prenajatých priestorov a to do výšky20,00 EUR bez DPH v každom jednotlivom prípade.6.4.Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv na predmete nájmu, ktoré máv zmysle tejto zmluvy zabezpečiť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie. Ak prenajímateľ opravu neobstaral, hoci sa mupísomne oznámila ich potreba, je nájomca oprávnený obstarať ich sám a má právo na náhradu nákladov, ktoré mu pri tomvznikli. Rovnaké právo má nájomca aj vtedy, ak obstaral opravu sám z dôvodu, že bol nevyhnutný okamžitý zásah.6.5.Pri nesplnení povinnosti písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv podľa bodu 6.4. zodpovedá nájomca prenajímateľoviza škodu tým spôsobenú.6.6.Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej formy, prípadne iné podstatné skutočnostidotýkajúce sa využitia predmetu nájmu, resp. ustanovení tejto zmluvy.6.7.Nájomca sa zaväzuje za svojej prítomnosti umožniť prenajímateľovi (jeho splnomocnenému zástupcovi) na jeho požiadanievstup do predmetu nájmu za účelom preverenia dodržania zmluvných podmienok.6.8.Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenechané nebytové priestory v pôvodnom stave, s prihliadnutím na obvykléopotrebenie a na zmeny (stavebné úpravy) dohodnuté v tejto zmluve alebo uskutočnené v súlade s touto zmluvou.6. 9.Nájomca je povinný v prenajatých priestoroch zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi a za bezpečnosť zdravia pri práci v súlade so slovenskými právnymi normami a úpravami. 3
 4. 4. Zmluva číslo: ZM210003426.10.V prípade stavebných úprav na predmete nájmu je nájomca povinný predložiť prenajímateľovi projektovú dokumentáciu naschválenie a následne je nájomca povinný zabezpečiť stavebný dozor k schváleným stavebným úpravám na základepredloženej projektovej dokumentácie.6.11.Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe.6.12.Nájomca je povinný riadiť sa internými predpismi prenajímateľa uvedených v Prílohe č. 3 – Povinnosti nájomcu a v Príloheč. 4. – Upozornenie pre vodičov6.13.Nájomca zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok, v znení neskoršíchpredpisov v súlade so všeobecne záväzným nariadením príslušného samosprávneho orgánu. Za škody vzniknuté nájomcovinedodržaním týchto predpisov prenajímateľ nezodpovedá. Pokuty, ktoré prenajímateľovi vzniknú činnosťou nájomcu, uhradínájomca.6.14.Nájomca zabezpečí poučenie vlastných a s ním spolupracujúcich osôb v oblasti BOZP a PO, pred vstupom do priestorovatelíéru s dôrazom na zákaz požívania alkoholických nápojov a fajčenia v celom areále RTVS – STV MD, okrem priestorovna tento účel vyhradených.6.15.Nájomca po konzultácii s prenajímateľom zabezpečí pred prvým dňom nakrúcania primerané označenie únikovýchpriestorov z dekorácie v ateliéri.6.16.Nájomca bol informovaný a berie na vedomie, že bezpečné zaťaženie osvetlovačských Al konštrukcií, ktoré sú súčasťouprenájmu zahrnutou v cene prenájmu, je rovnomerne rozložených 200 kg na jednu konštrukciu nad túto váhu nesmie byťkonštrukcia viac zaťažená. VII. Skončenie nájmu7.1.Nájom podľa tejto zmluvy zaniká: a) uplynutím času na, ktorý bol dojednaný, b) písomnou dohodou Prenajímateľa a Nájomcu, c) výpoveďou.7.2.Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. Výpovedná lehota v prípadevýpovede zo strany Prenajímateľa sú 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiacanasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Nájomcovi.7.3.Nájomca je oprávnený vypovedať túto zmluvu: a) ak Prenajímateľ napriek písomnému upozorneniu Nájomcu porušuje akýkoľvek záväzok z tejto zmluvy a toto porušenie neodstráni v lehote 3 dní od doručenia výzvy Nájomcu, b) ak Predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie, c) ak Nájomca stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú si Predmet nájmu prenajal, d) ak Prenajímateľ nevykoná opravy, ktoré má Prenajímateľ vykonať v lehote podľa tejto zmluvy,7.4.Výpovedná lehota v prípade výpovede Nájomcu je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiacanesledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Prenajímateľovi.7.5.V deň skončenia nájmu je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi Predmet nájmu v takom stave, v akom mu hoPrenajímateľ pri začatí nájmu odovzdal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, pokiaľ sa s Prenajímateľom písomnenedohodne inak.7.6.V prípade ukončenia zmluvy, akýmkoľvek spôsobom zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvyku dňu účinnosti ukončenia zmluvy okrem prípadu, ak z ich povahy vyplýva, že ostávajú účinné aj po ukončení tejto Zmluvynajmä mlčanlivosť, nárok na náhradu škody, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 4
 5. 5. Zmluva číslo: ZM21000342 VIII. Spoločné ustanovenia8.1.Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb.v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.8.2.Zmluvu je možné meniť, len písomne vo forme číslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami, inak sú neplatné.Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.8.3.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, budú riešiť predovšetkýmvzájomným rokovaním a dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie prípadných sporov súvisiacich alebovyplývajúcich z tejto zmluvy bude príslušný súd v zmysle Občianskeho súdneho poriadku SR.8.4.Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy:č.1. Situačný náčrt predmetu nájmuč.2. Kópia výpisu z obch. registra nájomcuč.3. Povinnosti nájomcuč.4. Upozornenie pre vodičovč.5. Preberací protokol prevzatia predmetu nájmuč.6. Výpočet odpočtu služieb a energií doložený po prvom záťažovom dni8.5.Kontaktnou osobou za RTVS je p.Tibor Malcev, mobil.tel. 0917 646 398 kontaktnou osobou za Media Pro Slovakia, spol.s.r.o. je p. Rastislav Kuril, mobil. tel. 0901 705 007.8.6.Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.8.7.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejneniav Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.8.8.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvyzodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.V Bratislave, dňa................2011 V Bratislave, dňa...................2011Nájomca: Prenajímateľ:Media Pro Slovakia Rozhlas a televízia Slovenskav mene ktorej koná v mene ktorej koná…………………………………. .........................................Wanda Hrycová PhDr. Miloslava Zemkovákonateľ generálna riaditeľkaIng. Diana Ozdínová – pov. ved. Odboru obchodu––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Meno, priezvisko, funkcia , dátum a podpis zodpovednej osoby 5
 6. 6. Zmluva číslo: ZM210003426
 7. 7. Zmluva číslo: ZM21000342 Príloha č.2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBCHODNÝ REGISTER NA INTERNETE Slovensky | English Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !Oddiel: Sro Vložka číslo: 64721/BObchodné meno: Media Pro Slovakia, spol. s r. o. (od: 27.04.2010)Sídlo: Bratislavská 1/d (od: 27.04.2010) Bratislava-Záhorská Bystrica 843 56IČO: 45 508 071 (od: 27.04.2010)Deň zápisu: 27.04.2010 (od: 27.04.2010)Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 27.04.2010)Predmet činnosti: sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 27.04.2010) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 27.04.2010) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 27.04.2010) reklamné a marketingové služby (od: 27.04.2010) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému (od: 27.04.2010) spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava (od: 27.04.2010) tlačovín vydavateľská činnosť (od: 27.04.2010) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 27.04.2010) prieskum trhu a verejnej mienky (od: 27.04.2010) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských (od: 27.04.2010) podujatí služby súvisiace s produkciou filmov a (od: 27.04.2010) videozáznamovSpoločníci: CME Slovak Holding B. V. (od: 27.04.2010) Dam 5B Amsterdam 1012JS Holandské kráľovstvoVýška vkladu CME Slovak Holding B. V. (od: 27.04.2010)každého Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EURspoločníka:Štatutárny orgán: konatelia (od: 27.04.2010) 7
 8. 8. Zmluva číslo: ZM21000342 Wanda Hrycová (od: 24.12.2010) Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.12.2010Konanie menom Za spoločnosť koná konateľ vždy samostatne. (od: 24.12.2010)spoločnosti: Konateľ sa podpisuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR (od: 27.04.2010)Ďalšie právne Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa (od: 27.04.2010)skutočnosti: 12.03.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2010. (od: 11.05.2010) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2010. (od: 24.12.2010)Dátum aktualizácie 29.06.2011údajov:Dátum výpisu: 30.06.2011 O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby Stránkové hodiny na registrových súdoch 8
 9. 9. Zmluva číslo: ZM21000342 P r í l o h a č. 3 Povinnosti nájomcu v oblasti zaistenia BOZP a ochrany pred požiarmi v priestoroch a objektoch RTVS1) Pri vybavovaní vstupu do RTVS a) písomne požiadať prenajímateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov nájomcu, ktorí budú vykonávať činnosti v objektoch RTVS zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých zamestnancov s uvedením čísla občianskeho preukazu a podpisom všetkých zamestnancov. Menný zoznam bude potvrdený zodpovedným vedúcim zamestnancom nájomcu. V prípade zmien (zvýšenia počtu, výmena zamestnancov a pod.) je dodávateľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať alebo doplniť. b) písomne požiadať prenajímateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, kontrolná činnosť a pod.).2) Nájomca je v priestoroch prenajímateľa povinný: a) udržiavať čistotu a poriadok, b) dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch prenajímateľa okrem vyhradených miest na fajčenie, c) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok. Zástupca prenajímateľa je oprávnený požiadať zodpovedného zamestnanca nájomcu vykonať dychovú skúšku, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov nájomcu v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený, d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných komunikáciách prenajímateľa, e) zabezpečiť označenie užívaných priestorov názvom firmy nájomcu, f) zdržiavať sa a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj prístup na určený priestor), g) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené prenajímateľom pri odovzdaní priestoru, h) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste nájmu.3) Nájomca zaistí v prípade prác na komunikáciách osvetlenie prekážok v komunikácii, zaistí umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne dopravných značiek. Rovnako zaistí bezpečný prechod pre chodcov prípadne bezpečné ohradenie pracoviska po celej jeho dĺžke až do doby dokončenia týchto prác a spätné uvedenie miesta do bezpečného stavu.4) Nájomca je povinný upozorniť prenajímateľa na riziká vyplývajúce z činnosti, ktorú bude v priestoroch prenajímateľa vykonávať a tieto majú vplyv na činnosť zamestnancov prenajímateľa.5) Nájomca je povinný na preukázateľne prevzatom priestore dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi.6) Nájomca je povinný v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných prenajímateľom.7) Prenajaté priestory bude nájomca udržiavať na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi. Ďalej bude mať pracovné prostriedky (nástroje, stroje, rebríky, lešenia, stavebné stroje, atď.) v požadovanom technickom stave (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol).8) Nájomca je povinný dodržiavať podmienky vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z., príslušných noriem a interných predpisov prenajímateľa.9) Ak nájomca spozoruje nebezpečie, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečia, je povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne určenému zamestnancovi prenajímateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. 9
 10. 10. Zmluva číslo: ZM21000342 10) Nájomca je plne zodpovedný za prípadné pracovné úrazy vlastných zamestnancov v priestoroch prenajímateľa a za ich registráciu a je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť podľa § 17 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámi neodkladne aj prenajímateľovi (bezpečnostnému technikovi) s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie. 11) Pre prípad úrazu je nájomca povinný v prenajatom priestore zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci. Zároveň musí mať potrebný počet zamestnancov vyškolených na poskytovanie prvej pomoci. 12) Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za to, že všetci jeho subdodávatelia sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy a budú dodržiavať všetky povinnosti nájomcu. 13) Nájomca poskytne prenajímateľovi vyplnený formulár “Zoznam nebezpečných látok dodávateľa“ pre všetky nebezpečné chemické látky podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č. 67/2010 Z.z. – chemický zákon a ďalších súvisiacich predpisov, ktoré bude skladovať alebo používať v priestoroch prenajímateľa. Nájomca je povinný mu predložiť aj karty bezpečnostných údajov k uvedeným látkam na požiadanie prenajímateľa. 14) Nájomca je povinný všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) uviesť do pôvodného stavu. Kontrolný zoznam nebezpečných látok nájomcuNájomca (názov) :Pracovisko:Kontaktná osoba:tel.: mobil: fax:V súlade s uzavretou zmluvou ste povinní vopred informovať RTVS o akejkoľvek nebezpečnej látke, ktorú zamýšľatedoniesť do priestorov RTVS.Vyplňte nasledujúci kontrolný zoznam. Uveďte druh a množstvo látky, ktorú zamýšľate priniesť do priestorov. Všetky obalya nádoby musia byť náležite označené.RTVS si vyhradzuje právo požadovať kartu bezpečnostných údajov pre akýkoľvek produkt prinášaný na jej územie.Vyplnený zoznam doručte bezpečnostnému technikovi RTVS. Akékoľvek otázky týkajúce sa prepravy a skladovanianebezpečných látok v priestoroch RTVS smerujte na bezpečnostného technika (02/60 61 31 24, 0905 369 078, e-mail:jan.koubek@stv.sk). Karta bezpečnostných údajovLátka / Prípravok Približné množstvo Priestor uskladnenia predložená ( Áno - Nie ) 10
 11. 11. Zmluva číslo: ZM21000342 P r í l o h a č. 4 UPOZORNENIE pre vodičov cestných motorových vozidiel Povinnosti vodiča v objektoch a priestoroch STV1. Každý vodič je povinný v areáli RTVS sa riadiť pokynmi strážnej služby, pri nakládke a vykládke pokynmi príslušných zamestnancov RTVS.2. V celom areáli RTVS platia všetky právne predpisy o premávke na pozemných komunikáciách.3. V areáli RTVS je každý povinný dodržiavať všetky právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, rešpektovať a dodržiavať všetky príkazy, zákazy a bezpečnostné označenie.4. V areáli RTVS platí maximálna povolená rýchlosť 20 km/h po vonkajších komunikáciách.5. Vodiči smú parkovať s motorovými vozidlami len na vyhradených parkovacích plochách, okrem nakládky a vykládky tovaru.6. Vodiči nesmú vstupovať do výrobných a prevádzkových priestorov, pokiaľ to povaha ich práce vyžaduje, môžu vstupovať do určených častí priestorov ale len na nevyhnutne potrebný čas.7. V nákladných motorových vozidlách dodávateľských spoločností sa nesmú prevážať osoby mladšie ako 15 rokov.8. Je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň všade tam, kde na to upozorňuje bezpečnostné značenie (fajčenie povolené len na vyhradených miestach, ktoré sú označené bezpečnostným značením).9. Do areálu RTVS je zakázané prinášať alkoholické nápoje, psychotropné a omamné látky, požívať ich alebo vstupovať do areálu pod ich vplyvom.10. Vynášať zariadenia RTVS bez sprievodných dokladov je zakázané.11. Každý úraz vodič musí bezodkladne nahlásiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi alebo bezpečnostnému technikovi RTVS /tel. kontakt : 02/6061 3124, 02/6061 3430/.12. V prípade, že vodič zapríčiní škodu alebo pracovný úraz, nesie zodpovednosť za náhradu škody v plnom rozsahu.13. RTVS nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na osobných veciach. 11
 12. 12. Zmluva číslo: ZM2100034212

×