Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 1 z 10
Zmluva o dodaní IT technológií
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 2 z 10
2 Preambula
Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejnej...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 3 z 10
5 Podmienky dodania a prevzatia predmetu plnenia
5.1. Zmluvný pa...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 4 z 10
5.14. Zmluvný partner v plnom rozsahu zodpovedá za prijatie všet...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 5 z 10
stanovenú maximálnu dĺžku lehoty (pre tzv. osobitné dojednania),...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 6 z 10
v trvaní minimálne 6 mesiacov, ktoré začínajú plynúť odo dňa pod...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 7 z 10
e) podpis oprávnených zástupcov zmluvných strán.
Protokol o odst...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 8 z 10
preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vyl...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 9 z 10
10.4. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných str...
Zmluva číslo: ZM2004684
Investície ZsŠ 2013
strana 10 z 10
11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi n...
Príloha č. 1 Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu
1. Východiskový stav
V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne fn...
6.1. „Centrálny ingest“ je technické pracovisko, ktorého účelom je zabezpečiť naberanie analógových signálov a digitálnych...
a) Min. 2x 6-jadrový CPU
b) Min. 12 GB RAM
c) Redundantný systémový disk (hot swap), v RAID1 ochrane
d) Redundantné sieťov...
d) Možnosť vytvárania podmienených transkódovacích postupov (workflow), pri ktorých je možné z jedného zdrojového
klipu vy...
6.7.2. Minimálne požiadavky na hardvér:
a) 1x PC, minimálna konfigurácia:
a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimál...
d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic
e) matné prevedenie
f) 4x USB 2.0
g) kompatibilita s VESA štandardmi
h) ele...
a) min. 23“ widescreen LCD
b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080
c) min. 10bit farebné rozlíšenie
d) pozorovací uhol H/V mi...
a) Vysoko precízna analýza kvality video a audio signálov.
b) Analýza SDI formátu, detekcia TRS a CRC/EDH chýb, picture fr...
b) pomer strán 16:9
c) rozlíšenie Full HD 1080p
d) zorný uhol 178°
e) matné prevedenie obrazovky
f) zabudované reproduktor...
6.16.FireWire 800 hub
6.16.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných externých FireWire hubov / repeaterov, ktoré budú spĺňať...
6.21.WiFi router
6.21.1. Požaduje sa dodanie jedného WiFi routra, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky.
6.21.2. Minimál...
b) 2x monitor, minimálna konfigurácia:
a) min. 24“ widescreen LCD/IPS
b) min. rozlíšenie 1920 x 1080
c) jas: 350 cd/m²
d) ...
h) 1x 19“ technologický stojan
a) štandardný IT rack s min. 20 RU pre umiestnenie pracovnej stanice, prevodníka a 1x betac...
b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080
c) min. frekvencia spracovania obrazu 100 Hz
d) úprava povrchu obrazovky proti odrazu...
a) min. 24“ widescreen LED obrazovka
b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080
c) min. frekvencia spracovania obrazu 100 Hz
d) ...
j) WorldClock výstup
d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu:
a) Min. výkon 2 x 20W
b) M...
m) záruka a servisná podpora na 3 roky
n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku
o) elektrický predlžovací káb...
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Zm2004684 txt - scan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zm2004684 txt - scan

946 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zm2004684 txt - scan

 1. 1. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 1 z 10 Zmluva o dodaní IT technológií uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 1 Zmluvné strany: 1.1 Obchodné meno: Rozhlas a televízia Slovenska Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ IČ DPH: SK2023169973 DIČ: 2023169973 IČO: 47 232 480 Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B Bankové spojenie: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX XXXXXX Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Doležal Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Mgr. Vladimír Hübner (ďalej len „RTVS“) a 1.2 Obchodné meno: TRACO SYSTEMS a.s. Sídlo: Bojnická 15, 831 04 Bratislava Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Rusňák – predseda predstavenstva IČ DPH: SK 2020 338 980 DIČ: 2020 338 980 IČO: 35 680 458 Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 978/B Bankové spojenie: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Rusňák Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Ing. Miroslav Ambra (ďalej len „zmluvný partner“) (spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
 2. 2. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 2 z 10 2 Preambula Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejnej súťaže uskutočnenej verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej RTVS vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 zo dňa 23.12.2013 pod. zn. 20155 - MST na obstaranie nadlimitnej zákazky: Digitálny postprodukčný systém. 3 Predmet plnenia 3.1. Zmluvný partner sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať RTVS plnenie podľa bodu 2 tejto zmluvy (ďalej len „predmet plnenia“), v súlade so Súťažnými podkladmi k verejnému obstarávaniu (ďalej len „Súťažné podklady“), ktoré tvoria nasledovné položky: a) dodanie a montáž IT technológií, vrátane softvéru potrebného na ich prevádzku a funkčnosť b) školenie c) servis a údržba 3.2. Zmluvný partner sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti: a) dodať predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy do miesta dodania a v lehote podľa bodu 4.1 a) tejto zmluvy, b) vykonať inštaláciu a uviesť predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy do prevádzky v lehote podľa bodu 4.1 a) tejto zmluvy, c) zaškoliť obsluhu RTVS na obsluhu predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy v rozsahu podľa bodu 4.1. b) tejto zmluvy, d) podľa bodu 3.1. c) tejto zmluvy realizovať servis a údržbu predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy, v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy. 3.3. RTVS sa zaväzuje predmet plnenia tejto zmluvy, dodaný v súlade s touto zmluvou, od zmluvného partnera prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu. 3.4. Podrobná špecifikácia predmetu plnenia je vymedzená v Súťažných podkladoch a predstavuje požiadavky RTVS definované v rámci verejnej súťaže. 3.5. Podrobný rozpočet s jednotkovými cenami predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je výsledkom verejnej súťaže. 3.6. Počas trvania tejto zmluvy nie je zmluvný partner oprávnený voči RTVS uplatňovať nárok na dodanie jednotlivých predmetov plnenia podľa bodu 3.1. tejto zmluvy v ich celom rozsahu. Neprevzatie niektorého predmetu plnenia v celom rozsahu zo strany RTVS nezakladá právo zmluvného partnera uplatniť si voči RTVS náhradu škody, ani právo odstúpiť od tejto zmluvy. 4 Čas a miesto plnenia 4.1. Zmluvný partner sa zaväzuje dodať RTVS predmet plnenia nasledovne: a) predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy priebežne, prostredníctvom čiastkových plnení na základe písomnej výzvy RTVS, pričom každé čiastkové plnenie musí byť vo výzve presne zadefinované, musí tvoriť funkčný celok zložený výlučne z položiek uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a musí byť dodané, vrátane inštalácie a uvedené do prevádzky v plnom rozsahu do 60 dní od zaslania písomnej výzvy RTVS, b) predmet plnenia podľa bodu 3.1. b) tejto zmluvy vo forme certifikovaného školenia strihačov RTVS v rozsahu minimálne 40 hodín a certifikovaného školenia obsluhy centrálneho ingestu v rozsahu minimálne 16 hodín, v slovenskom alebo českom jazyku a v sídle RTVS, c) predmet plnenia podľa bodu 3.1. c) tejto zmluvy priebežne a podľa požiadaviek RTVS, a to odo dňa prevzatia predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy, 4.2. Miesto dodania predmetu plnenia: RTVS, Mlynská dolina, 845 45, Bratislava.
 3. 3. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 3 z 10 5 Podmienky dodania a prevzatia predmetu plnenia 5.1. Zmluvný partner je povinný RTVS oznámiť termín odovzdania predmetu plnenia minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným dátumom dodania, a to formou mailovej komunikácie príslušnej zodpovednej osoby RTVS a zmluvného partnera. 5.2. Zmluvný partner je povinný dodať predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy a vykonať jeho montáž z vlastných materiálov. Zmluvný partner je povinný spolu s predmetom plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy dodať RTVS aj dokumenty potrebné pre riadne užívanie predmetu plnenia, tzn. najmä: schému zapojenia, návod na použitie, záručný list, licenčné čísla k softvéru, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie predmetu plnenia a doklady o vykonanej údržbe. 5.3. Zmluvný partner je povinný informovať RTVS bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že bude v omeškaní s dodaním predmetu plnenia. 5.4. RTVS má právo neprevziať predmet plnenia dodaný s vadami; ak sa RTVS rozhodne predmet plnenia neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. 5.5. Prevzatie alebo neprevzatie odovzdávaného predmetu plnenia zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä: a) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, b) zoznam a popis dodaného predmetu plnenia, s presným vymedzením množstva, c) potvrdenie o dodaní príslušného predmetu plnenia, d) presný čas odovzdania a prevzatia predmetu plnenia, e) označenie prípadných vád predmetu plnenia s uvedením ich popisu, spôsobu a času ich odstránenia, f) označenie prípadného dôvodu neprevzatia, g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v počte 2 originálov. 5.6. Súčasťou preberacieho protokolu na predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy budú aj dokumenty podľa bodu 5.2. tejto zmluvy. 5.7. Za okamih prevzatia predmetu plnenia RTVS sa považuje dátum a presný čas uvedený zástupcom RTVS v preberacom protokole podpísanom oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 5.8. Po prevzatí predmetu plnenia je zmluvný partner povinný na vlastné náklady odstrániť odpad, ktorý inštaláciou predmetu plnenia vznikol a uviesť priestory v ktorých sa vykonávala inštalácia a uvedenie do prevádzky predmetu plnenia do pôvodného stavu. 5.9. RTVS je povinná: a) poskytovať zmluvnému partnerovi potrebnú súčinnosť za účelom plnenia predmetu plnenia b) zabezpečiť vstup pre zamestnancov zmluvného partnera na miesto dodania predmetu plnenia. 5.10. Podmienky preberania vykonaného servisu a/alebo údržby sa zhodujú s podmienkami preberania predmetu plnenia podľa bodov 5.4., 5.5., 5.8. a 5.9. tejto zmluvy. 5.11. Zmluvný partner je povinný predložiť RTVS zoznam s údajmi v rozsahu podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel predmetu plnenia, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám (ďalej len „subdodávka“), ako aj navrhovaných subdodávatelov, predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase jeho plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Pri výbere subdodávateľa musí zmluvný partner postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia subdodávateľom boli primerané jeho kvalite a cene. 5.12. Zmluvný partner zodpovedá za plnenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy subdodávateľom v rozsahu, v akom by zodpovedal, ak by predmet plnenia plnil sám. Zmluvný partner zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa. 5.13. Povinnosti zmluvných strán podľa bodov 5.11. a 5.12. tejto zmluvy sú záväzné aj pri zmene subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy.
 4. 4. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 4 z 10 5.14. Zmluvný partner v plnom rozsahu zodpovedá za prijatie všetkých opatrení požiarnej ochrany a BOZ pri práci a za uskutočnenie odborných školení v súvislosti s vykonávaním diela. 5.15. Zmluvný partner je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len v mieste dodania predmetu plnenia a po určenej komunikácii k nemu, ktorú určí zástupca RTVS. Následky porušenia tejto povinnosti znáša zmluvný partner v plnom rozsahu. 5.16. RTVS upozorňuje na prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vo všetkých svojich objektoch. 6 Cena a platobné podmienky 6.1. Zmluvná cena bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov elektronickej aukcie verejného obstarávania, a to ako cena maximálna pre celý predmet plnenia zmluvy, v celkovej výške: Cena v EUR Cena v EUR bez DPH v % v EUR s DPH Cena spolu 1 895 880,00 20 379 176,00 2 275 056,00 DPH Cena celkom vrátane DPH slovom: (dva milióny dvestosedemdesiatpäťtisícpätdesiašesť) 6.2. Zmluvný partner vyhlasuje, že v rámci cenovej ponuky predložil kompletné cenové položky všetkých hardvérových a softvérových prvkov, ktoré sú potrebné pre dodanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v súlade so Súťažnými podkladmi, pričom zmluvný partner doplnil do cenovej ponuky akékoľvek ďalšie hardvérové alebo softvérové prvky, ktoré neboli uvedené v návrhu zmluvného partnera a ktoré bude potrebovať pre riadne dodanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 6.3. Cena za predmet plnenia bude z časti hradená z finančných prostriedkov na základe Zmluvy so štátom, Zmluva č. MK – 78/09//M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010-2014 a jej Dodatku pre rok 2013. 6.4. Zmluvný partner je oprávnený vystaviť faktúru za predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy až po riadnom splnení záväzku voči RTVS, tzn. po prevzatí predmetu plnenia, ktoré je riadne nainštalované a uvedené do prevádzky v plnom rozsahu a po podpísaní preberacieho protokolu. 6.5. Zmluvný partner je oprávnený vystaviť faktúru za predmet plnenia podľa bodu 3.1. b) tejto zmluvy na základe reálne dodaného predmetu plnenia, tzn. po vykonaní školení v rozsahu podľa tejto zmluvy. 6.6. Zmluvný partner je oprávnený vystaviť faktúru za predmet plnenia podľa bodu 3.1. c) tejto zmluvy na základe riadne splneného záväzku voči RTVS, tzn. po poskytnutí a prevzatí vykonaného servisu a /alebo údržby, max. raz štvrťročne, v alikvotnej výške. 6.7. RTVS vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet zmluvného partnera, a to na základe faktúry vystavenej zmluvným partnerom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, správne údaje a RTVS požadované prílohy a texty. V opačnom prípade má RTVS právo vrátiť faktúru na opravu/doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry. 6.8. Prílohou každej faktúry musí byť zoznam fakturovaných dodávok predmetu plnenia podpísaný zástupcom RTVS. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť aj kópie všetkých preberacích protokolov a záznamov o fakturovanom predmete plnenia. V prípade faktúry za servis a/alebo údržbu musí byť na faktúre uvedené fakturačné obdobie. 6.9. Zmluvný partner je povinný doručiť faktúru do podateľne RTVS najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia príslušného predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 6.10. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia RTVS. Vo výnimočných prípadoch môže byť lehota splatnosti faktúry dlhšia, avšak nepresiahne zákonom
 5. 5. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 5 z 10 stanovenú maximálnu dĺžku lehoty (pre tzv. osobitné dojednania), v súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka. 6.11. Bankové spojenie zmluvného partnera uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je RTVS oprávnená uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže zmluvnému partnerovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. 6.12. V prípade omeškania RTVS s úhradou faktúry je zmluvný partner oprávnený požadovať od RTVS zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania. 7 Nadobudnutie vlastníckeho práva a licenčné podmienky 7.1. RTVS nadobudne vlastnícke právo k príslušnému predmetu plnenia okamihom prevzatia príslušného predmetu plnenia podľa bodu 5.7. tejto zmluvy. 7.2. Zmluvný partner poskytuje RTVS nevýhradnú licenciu používať softvér podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy, vrátane jeho dokumentácie, počas celej doby trvania majetkových práv RTVS k nemu, a to na účely, na ktoré bol vytvorený a/alebo na účely súvisiace s činnosťami RTVS. 7.3. RTVS nie je oprávnená softvér podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy ďalej rozmnožovať, rozširovať, spracovávať, deliť, modifikovať, prekladať a adaptovať, vrátane tvorivých a netvorivých zásahov do zdrojového kódu a tvorivých a netvorivých zásahov do jeho grafického stvárnenia. RTVS nie je oprávnená softvér podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy zaradiť do súborného diela, spojiť tento softvér s inými autorskými dielami do spojeného diela, zverejňovať ho, a ani ho verejne prenášať. RTVS nie je oprávnená akýmkoľvek spôsobom zasahovať do súboru príkazov a inštrukcií, ktoré tvoria softvér podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy, obmieňať, resp. modifikovať, uskutočniť spätnú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad alebo úpravy tohto softvéru. 7.4. RTVS nie je oprávnená udeliť súhlas na použitie softvéru podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy (ďalšiu sublicenciu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvného partnera. 7.5. Licenciu poskytnutú podľa bodu 7.2. tejto zmluvy získa RTVS odplatne, zaplatením ceny za tú časť predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy, súčasťou ktorej je príslušné plnenie zmluvného partnera, ku ktorému zmluvný partner poskytuje licenciu. 7.6. Schémy, skúšobné zariadenie, softvér a dokumentácia, ktoré nie sú súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a na ktoré sa nevzťahuje licencia podľa bodu 7.2. tejto zmluvy a príslušné nosiče dát zmluvného partnera, používané pracovníkmi zmluvného partnera v mieste dodania predmetu plnenia, zostávajú výlučným vlastníctvom zmluvného partnera a sú pre jeho výhradné použitie. 8 Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 8.1. Zmluvný partner preberá záruku za to, že predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy je nový, nepoužitý, neopotrebovaný a bez právnych vád. Zmluvný partner preberá záruku za to, že počas záručnej doby bude predmet plnenia spôsobilý na použitie vymedzené v Súťažných podkladoch a že počas záručnej doby bude mať predmet plnenia všetky funkčné a technické vlastnosti, tak ako sú v nich vymedzené. 8.2. Záruka pre všetky príslušné časti predmetu plnenia, na ktorých boli odstránené vady, začína opäť plynúť odo dňa, kedy zmluvný partner odstránil všetky ich vady. V prípade ak sa vada predmetu plnenia týkala a funkčne ovplyvňovala iné časti predmetu plnenia, predlžuje sa o čas od vzniku vady do jej odstránenia aj záručná doba týchto dotknutých častí predmetu plnenia. 8.3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú RTVS nemôže používať príslušnú časť predmetu plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zmluvný partner. 8.4. Zodpovednosť za vady predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zodpovednosť za vady inštalácie predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy v trvaní minimálne 24 mesiacov a záručnej dobe za vykonaný servis a/alebo údržbu podľa bodu 3.1. c) tejto zmluvy
 6. 6. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 6 z 10 v trvaní minimálne 6 mesiacov, ktoré začínajú plynúť odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu. 8.5. Zmluvný partner zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré má v čase ich prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po ich prevzatí, ak boli spôsobené porušením povinností zmluvného partnera. 8.6. RTVS je povinná predmet plnenia skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak pri preberaní zistí vady, oznámi ich zmluvnému partnerovi v rámci preberacieho konania a zmluvné strany uvedú vady v preberacom protokole. 8.7. RTVS je povinná všetky vady predmetu plnenia reklamovať písomne a bezodkladne po tom, čo vady zistila, alebo mohla zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 8.8. Predmet plnenia má vady, ak nezodpovedá výsledku, špecifikácii, účelu dohodnutému v tejto zmluve alebo ak predmet plnenia nemá vlastnosti alebo akosť výslovne dohodnuté v tejto zmluve alebo obvyklé, alebo predmet plnenia nie je v súlade s platnými technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 8.9. Vykonaný servis a/alebo údržba má vady, ak nie je poskytnutá v dohodnutom čase a/alebo rozsahu a/alebo kvalite. V prípade ak nie je určená kvalita, má vykonaný servis a/alebo údržba vadu, ak nie je poskytnutá v súlade s obvyklými zvyklosťami v danej oblasti a/alebo na základe najlepších profesionálnych štandardov a/alebo s náležitou odbornou starostlivosťou, ktorú možno od zmluvného partnera očakávať. 8.10. V prípade ak má predmet plnenia vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, je RTVS oprávnená: a) požadovať bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného predmetu plnenia, to neplatí ak predmet plnenia vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zmluvnému partnerovi, požadovať dodanie chýbajúcej časti (napr. súčiastky alebo náhradného dielu) alebo príslušenstva predmetu plnenia a/alebo odstránenie právnych vád, alebo, b) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou predmetu plnenia, ak sú vady odstrániteľné. 8.11. Zmluvný partner je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu po písomnej reklamácii vád zo strany RTVS, inak je v omeškaní s odstraňovaním vady. 8.12. Zmluvný partner je povinný vybaviť reklamáciu v nasledovných lehotách, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak: a) bezplatným odstránením reklamovanej vady v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jej reklamácie, b) dodaním nového príslušného predmetu plnenia bez vád, ktorý je kvalitatívne a kvantitatívne zhodný s reklamovaným predmetom plnenia, a to v lehote do 30 dní odo dňa reklamácie vád. 8.13. V prípade vád hardvéru je zmluvný partner povinný zabezpečiť výmenu vadných dielov, prípadne aj celých zariadení hardvéru, a to vrátane diagnostiky, dodania nového dielu alebo zariadenia, potrebných prác, inštalácie a dopravy. Zmluvný partner je povinný do doby dodania a výmeny nového dielu alebo celého zariadenia zabezpečiť náhradu v takom kvalitatívnom a kvantitatívnom rozsahu, aby bol predmet plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy plne funkčný a spôsobilý na prevádzku. 8.14. V prípade vád softvéru podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy je zmluvný partner povinný zabezpečiť, aby bola funkčnosť ostatných častí softvéru dotknutá v čo najmenšom rozsahu, v nevyhnutnej miere a iba na nevyhnutne potrebný čas. 8.15. Ak by oprava alebo odstránenie odstrániteľnej vady predmetu plnenia podľa bodu 8.10. tejto zmluvy bola časovo alebo finančne náročná alebo inak neprimeraná s ohľadom na okolnosti a účel predmetu plnenia alebo by vyžadovala neprimeranú súčinnosť zo strany RTVS, je RTVS oprávnená požadovať bezplatné dodanie náhradného predmetu plnenia za vadný predmet plnenia. 8.16. Zmluvný partner je povinný po odstránení vady vyzvať RTVS na skontrolovanie a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu. O odstránení vady zmluvné strany spíšu protokol o odstránení vady, ktorý obsahuje najmä: a) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, b) dátum oznámenia vady, c) popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, d) dátum začatia a dátum ukončenia prác na odstránení vady,
 7. 7. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 7 z 10 e) podpis oprávnených zástupcov zmluvných strán. Protokol o odstránení vady sa vyhotoví v počte 2 originálov. 8.17. V prípade omeškania zmluvného partnera s odstránením vady predmetu plnenia v určenej lehote, alebo ak je zrejmé, že zmluvný partner nie je schopný vady predmetu plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je RTVS oprávnená odstrániť vady sama alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zmluvného partnera, pričom o tejto skutočnosti je RTVS povinná zmluvného partnera bezodkladne písomne informovať. 8.18. Náklady na odstránenie vád predmetu plnenia znáša zmluvný partner. RTVS má právo žiadať od zmluvného partnera náhradu preukázaných nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s uplatnením nároku z vád predmetu plnenia. 8.19. Certifikát, vyhlásenie o zhode alebo iný obdobný doklad nezbavuje zmluvného partnera zodpovednosti za vady. 8.20. Súčasťou predmetu plnenia podľa bodu 3.1. c) tejto zmluvy je technická podpora zo strany zmluvného partnera pri prevádzke dodaného predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu: 8.20.1. Systémová a softvérová podpora: a) Služba telefonickej technickej podpory na dodané systémy na zverejnených telefónnych číslach, v rozsahu 24/7/365, v slovenskom jazyku. b) Telefonická alebo e-mailová konzultácia problémov. c) Prístup do online systému na nahlasovanie a sledovanie problémov. d) Prístup k informáciám o nových programoch, aktualizáciách, novo vyvíjaných programoch. e) Prístup ku knižnici aktuálnej technickej a používateľskej dokumentácie a FAQ (tzv. Knowledge Base). f) Prístup k aktualizáciám programového vybavenia (upgrade), prístup k opravným častiam kódu (patch) alebo celým podverziám, ktoré odstraňujú chyby dodaných softvérových produktov. g) Nastavenie systému podľa požiadaviek RTVS. h) Súčinnosť pri inštalácii a overovaní nových softvérových verzií a doplnkov. i) Úpravy custom softvéru podľa požiadaviek RTVS. j) Iné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti systému. 8.20.2. Záručný servis: a) Aktívne odstraňovanie nahlásených vád, servisné zásahy v pracovnom čase od 9:00 do 18:00 hod. b) Reakčná doba do 5 hodín (miesto zásahu Bratislava, pripúšťa sa aj forma vzdialeného pripojenia) od nahlásenia poruchy (okamžitý nástup, aj mimo štandardnej pracovnej doby, v prípade havarijných situácií ohrozujúcich činnosť RTVS), zabezpečenie aspoň čiastočnej obnovy funkčnosti do 24 hodín. c) Preventívna profylaktická prehliadka systému a vyčistenie hardvérových komponentov raz ročne. d) Preferenčná výmena potrebných náhradných dielov do 24 hodín, max. 48 hodín. e) Práca vynaložená na servis a náhradné diely sú bezplatné. 8.20.3. Pozáručný servis: a) Zhodný s rozsahom a podmienkami záručného servisu podľa bodu 8.20.2 tejto zmluvy, okrem bodu 8.20.2. e) tejto zmluvy. 8.21. Kontaktné údaje pre technickú podporu za zmluvného partnera: a) Telefónne číslo: +421(2)44459872 b) E-mailova adresa: servis@traco.sk c) Korešpondenčná adresa: Bojnická 15, BA 83104 d) Hlavná kontaktná osoba (e-mail a mobil): miroa@traco.sk, XXXXXX 8.22. Osoby oprávnené kontaktovať technickú podporu za RTVS: a) Zamestnanci Odboru strategického rozvoja a mediálnych systémov. 9 Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu 9.1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť v plnom rozsahu preukázanú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže
 8. 8. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 8 z 10 preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré na základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad: neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu, zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 9.2. Zmluvný partner je povinný dbať na to, aby počas realizácie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nepoškodil majetok RTVS. V prípade poškodenia majetku RTVS je zmluvný partner povinný uviesť vec do pôvodného stavu na vlastné náklady. 9.3. Zmluvný partner znáša nebezpečenstvo škody na tovare, ktoré zabezpečil pre plnenie predmetu plnenia podľa bodu 3.1. a) tejto zmluvy. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia podľa bodu 3.1. a) znáša zmluvný partner do podpísania preberacieho protokolu. V prípade vzniku škody na predmete plnenia do času jeho prevzatia RTVS, sa zmluvný partner zaväzuje túto škodu oznámiť RTVS a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť predmet plnenia do pôvodného stavu. 9.4. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza zo zmluvného partnera na RTVS okamihom prevzatia predmetu plnenia RTVS podľa bodu 5.7. tejto zmluvy. 9.5. Zodpovednosť zmluvných strán za vzniknutú škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 9.6. V prípade, že zmluvný partner nedodá RTVS predmet plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy, je povinný nahradiť RTVS, na základe jej výzvy, v plnej výške preukázanú škodu, ktorá jej tým vznikla. 9.7. V prípade omeškania zmluvného partnera s dodaním predmetu plnenia v lehotách podľa čl. 4 tejto zmluvy, je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania. 9.8. V prípade omeškania zmluvného partnera s vykonaním servisu a/alebo údržby, je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny príslušného servisu a/alebo údržby za každý deň omeškania. 9.9. Zmluvný partner nie je v omeškaní s plnením po dobu, po ktorú RTVS mešká s poskytnutím dohodnutej súčinnosti. 9.10. V prípade nedodržania termínov vybavenia reklamácie podľa bodu 8.12. tejto zmluvy je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. 9.11. V prípade porušenia bodu 8.1. tejto zmluvy je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- EUR za každé jedno porušenie. 9.12. V prípade porušenia bodu 11.4. tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR za každé jedno porušenie. 9.13. Zmluvná strana je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu na základe vystavenej faktúry v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia. 9.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením zmluvnej povinnosti. 9.15. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje zmluvného partnera povinnosti dodať RTVS predmet plnenia bez vád. 10 Platnosť a účinnosť zmluvy 10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 10.3. Platnosť zmluvy končí: dohodou, odstúpením z dôvodov podľa tejto zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a výpoveďou.
 9. 9. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 9 z 10 10.4. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje: 10.4.1. Zo strany zmluvného partnera: a) nedodanie ktoréhokoľvek predmetu plnenia, b) porušenie bodu 8.1. tejto zmluvy, c) nedodržanie termínu podľa bodu 4 tejto zmluvy, d) opakované nedodržanie niektorého z termínov podľa bodu 8 tejto zmluvy, e) opakované poskytnutie vadného plnenia ktoréhokoľvek predmetu plnenia, f) nedodržanie typovej alebo kvantitatívnej špecifikácie predmetu plnenia podľa Súťažných podkladov, g) porušenie povinností podľa bodov 5.11. a 5.12. tejto zmluvy 10.4.2. Zo strany RTVS: a) nezaplatenie fakturovanej ceny ani v dodatočnej 45-dňovej lehote po termíne splatnosti faktúry, b) neposkytnutie súčinnosti podľa tejto zmluvy, ktorá spôsobuje nemožnosť poskytnutia plnenia podľa tejto zmluvy. 10.5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 10.6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že najneskôr do 45 dní odo dňa odstúpenia sa písomne dohodnú na finančnom vyrovnaní. 10.7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody spôsobenej podstatným porušením zmluvných povinností. 10.8. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 11 Záverečné ustanovenia 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať do miesta sídla zmluvného partnera. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel. 11.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu dodatku a súhlas zmluvných strán. 11.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto dôverné informácie výhradne na účely dodania predmetu plnenia, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zmluvný partner je oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnym predpisom požadovať orgán štátnej moci alebo verejnej správy. 11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii jej predmetu plnenia. K tomuto účelu sa zmluvné strany zaväzujú určiť osoby zodpovedné za riešenie a vybavovanie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. a) oprávnenou osobou k preberaniu predmetu plnenia za RTVS je: • Vladimír Hübner, tel. kontakt: XXXXXXXXX , e-mail: vladimir.hubner@rtvs.sk b) oprávnenou osobou k odovzdávaniu predmetu plnenia za zmluvného partnera je: • Miroslav Ambra, tel. kontakt: XXXXXXXXXX , e-mail: miroa@traco.sk 11.6. V prípade, ak je zmluvný partner tvorený skupinou dvoch alebo viacerých dodávateľov, tieto osoby sú povinné spoločne a nerozdielne plniť povinnosti zmluvného partnera podľa tejto zmluvy. Osoba oprávnená konať za skupinu dodávateľov vo veciach tejto zmluvy musí byť oprávnená zaväzovať celú skupinu dodávateľov – všetkých jej členov.
 10. 10. Zmluva číslo: ZM2004684 Investície ZsŠ 2013 strana 10 z 10 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, nárokov z vadného plnenia, sporov o platnosti zmluvy, výklade jej ustanovení, zániku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 11.8. Pokiaľ by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobuje to neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 11.9. Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete plnenia tejto zmluvy a nahradzuje všetky prípadné predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami ústne i písomné. 11.10. Zmluvný partner nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 11.11. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 11.12. Zmluvné strany, po prečítaní tejto zmluvy, vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Zároveň vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. 11.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1: Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu Príloha č. 2: Podrobný rozpočet s jednotkovými cenami predmetu plnenia V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: RTVS: Zmluvný partner: ......................................... ......................................... Václav Mika Vladimír Rusňák generálny riaditeľ predseda predstavenstva Rozhlas a televízia Slovenska Traco Systems a.s.
 11. 11. Príloha č. 1 Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu 1. Východiskový stav V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne fnelineárne spracovanie videa v postprodukcii a kreatíve systém založený na diskovom poli Avid ISIS 7500 a asset managemente Avid Interplay PAM v3.0. Spravodajská výroba prebieha na offline nelineárnych strihových pracoviskách Apple FinalCut v7.4. Zvuková postprodukcia prebieha na offline nelineárnych audio strihových pracoviskách Avid ProTools v11.1. Systémy zabezpečujúce spravodajskú výrobu po hardvérovej a softvérovej stránke nezodpovedajú dnešným požiadavkám na rýchlu žurnalistickú prácu, spracovanie videa v kolaboratívnom prostredí a sú po hardvérovej stránke na hranici svojej životnosti. Staršie počítače nie sú schopné bezproblémovo spracovať video v HD rozlíšení a ich nezdieľaná disková kapacita je na dnešnú dobu nedostatočná. 2. Ciele projektu 2.1. Cieľom tohto projektu je pri maximálnom možnom využití jestvujúceho hardvéru a softvéru: • rozšíriť kapacitu existujúceho dátového úložiska Avid ISIS 7500 • modernizovať spravodajské strižne a pripojiť ich k spomínanému centrálnemu dátovému úložisku • hardvérovo aj licenčne posilniť existujúci asset management Avid Interplay tak, aby zvládol pripojenie ďalších klientov • rozšíriť produkčné prostredie o možnosť strihu priamo na redaktorských počítačoch, na tzv. tenkých klientoch • prepojiť všetky spomínané produkčné technológie so spravodajským systémom NRCS Octopus • vytvoriť nové pracovisko centrálneho ingestu pre nahrávanie a vyhrávanie materiálu z produkčného systému • zabezpečiť playout pre vysielacie štúdio spravodajstva • zabezpečiť 100% dostupnosť systému vybudovaním samostatnej technologickej siete • vybavenie novej serverovne pre takto modernizovaný produkčný reťazec 3. Požiadavky na systém ako celok 3.1. Ponúkané riešenie musí spĺňať nasledujúce kľúčové požiadavky: 3.1.1. Kolaboratívne riešenie pre televíznu produkciu spravodajstva v HD rozlíšení (720p/50, 1080i/25). Všetky ponúkané technologické riešenia (strižne, ingest, playout, transkodéry) musia byť schopné natívne pracovať s centrálnym asset managementom a centrálnym dátovým úložiskom. 3.1.2. Kolaboratívna práca na úrovni projektov uložených na centrálnom dátovom úložisku, deklarovaný priamy prístup k projektom bez použitia aplikácií tretích strán (z dôvodu minimalizovania možných porúch). 3.1.3. Možnosť dodatočného rozširovania a škálovania všetkých súčastí ponúkaného systému. 3.1.4. Možnosť integrácie a manažovania všetkých počítačov v rámci jednej domény. 3.1.5. Redundantné hardvérové riešenie centrálneho dátového úložiska, asset managementu, ingestu a playoutu. 3.1.6. Podpora tvorby titulkov pre zvukové pracoviská na video strižniach. 3.1.7. Možnosť odoslania hotového zostrihu a zvukového zostrihu priamo na ponúkaný súborový playout a zároveň na vysielacie pracovisko (K2-HD-13, K2-SD-04) 3.1.8. Možnosť vyhratia hotového zostrihu a zvukového zostrihu na páskové nosiče Betacam a HDcam s podporou assemble edit a insert 3.1.9. Ako akvizičný formát sa pre účely nelineárneho spracovania video signálu požaduje natívne spracovanie nasledovných formátov: a) SD: DVCAM, DVCPRO, IMX 30,40,50 b) HD: XDCam HD 50, DNxHD, DNxHD 444 s wrapperom MXF OPatom c) Audio: wav, AIFF 4. Požiadavky na produkčný asset management 4.1. Súčasný systém používa asset management Avid Interplay PAM v3.0, ktorý zadávateľ naďalej plánuje prevádzkovať. Jednou z kľúčových požiadaviek zadávateľa je preto doplnenie všetkých potrebných hardvérových a softvérových komponentov asset management systému tak, aby bola poistená a zabezpečená vysoká dostupnosť (high availability) všetkých služieb asset managementu formou active-active „cluster“ konfigurácie. Okrem toho sa v súvislosti s asset management systémom Avid Interplay PAM požaduje: 4.1.1. Zabezpečenie prenosu existujúcej databázy na ponúkané „cluster“ riešenie. 4.1.2. Rozšírenie počtu klientských licencií o počet potrebný na pripojenie všetkých ponúkaných klientských pracovných staníc a softvérov. 4.1.3. Rozšírenie podporných systémových služieb Lookup a Indexer pre zabezpečenie dostatočného výkonu pre prácu všetkých pripojených klientov. 4.1.4. Nakonfigurovanie všetkých ponúkaných strihových aj nestrihových klientov s vlastnou licenciou na prácu s asset management systémom, vrátane rekonfigurácie už existujúcich klientov asset management systému, ak bude potrebné. 5. Požiadavky na centrálne dátové úložisko 5.1. Súčasný systém používa centrálne dátové úložisko Avid ISIS 7500, ktoré zadávateľ naďalej plánuje prevádzkovať. Vzhľadom na potrebu rozšírenia počtu nelineárnych strihových klientov a navýšenie objemu výroby v produkčnom prostredí Avid, je jednou z kľúčových požiadaviek zadávateľa rozšírenie kapacity diskového poľa zo súčasných 64 TB RAW min. na dvojnásobok, teda 128 TB RAW, za zachovania všetkých ostatných funkčných charakteristík diskového úložiska. Za týmto účelom sa požaduje dodanie všetkých potrebných hardvérových a softvérových komponentov uvedeného centrálneho dátového úložiska tak, aby bola zabezpečená uvedená kapacita, pripojenie všetkých už existujúcich aj ponúkaných klientských staníc a dostatočný výkon pre ich simultánnu prácu. 6. Požiadavky na centrálny ingest
 12. 12. 6.1. „Centrálny ingest“ je technické pracovisko, ktorého účelom je zabezpečiť naberanie analógových signálov a digitálnych dát do bezpáskového postprodukčného systému, ako aj vyhrávanie dát z bezpáskového postprodukčného systému na digitálne i analógové nosiče. Za týmto účelom musí byť pracovisko vybavené špeciálnym hardvérom a softvérom podľa nasledovnej špecifikácie. 6.2. Východisková situácia (nie je predmetom tohto obstarávania): Zadávateľ poskytne pre účely vytvorenia nového oddelenia tzv. „centrálneho ingestu“ nasledovné: 6.2.1. miestnosť, ktorá bude rozdelená na dve časti a) technologická, osadená 5 technologickými stojanmi (IT rackmi) 600 x 1000 x 2200 mm, každý s dverami, napájaním 2x 16A (zabezpečená sieť UPS/diesel agregát), a s dostatočným chladením b) kancelárska, osadená nábytkom a kancelárskou klimatizáciou 6.2.2. sieťové spojenie s hlavnou serverovňou (v ktorej bude umiestnená aj časť ponúkanej technológie) cez multimode fiber (MMF, 50/125um, 250m, ukončené v danej miestnosti patchpanelom s LC konektormi) 6.2.3. Audio a video krížový prepojovač Harris Platinum IP3, ukončený v danej miestnosti SDI BNC konektormi a ovládacími panelmi 6.2.4. RS422 krížový prepojovač Harris Integrator 32PD4224, ukončený v danej miestnosti 9-pin canon konektormi 6.2.5. Multiviewer Harris HView SX Pro (súčasť krížového prepojovača Harris Platinum IP3), 2x8, ukončený v danej miestnosti SDI BNC konektormi (zobrazovacie jednotky sú predmetom tohto obstarávania) 6.2.6. REF signál (Black Burst a Tri Level), BNC konektor 6.2.7. NTP zdroj času a nástenné digitálne hodiny 6.3. Nové vybavenie (je predmetom tohto obstarávania): 6.3.1. 1x riadiaci server ingestu 6.3.2. video servery s celkom 8 kanálmi 6.3.3. 2x transkódovací server 6.3.4. 2x pracovná stanica pre ingest v redakciách spravodajstva a športu 6.3.5. 1x univerzálny server 6.3.6. 2x pracovná stanica pre operátorov ingestu 6.3.7. 3x pracovná stanica pre technickú kontrolu 6.3.8. 3x pracovná stanica pre kontrolnú projekciu 6.3.9. 4x osciloskop s referenčným SDI monitorom 6.3.10. 2x zobrazovacia jednotka pre multiviewer 6.3.11. 2x HD/SD konvertor 6.3.12. 4x USB 3.0 hub 6.3.13. 2x FireWire 800 hub 6.3.14. 2x externá čítačka pamäťových kariet 6.3.15. 1x Bluetooth adaptér 6.3.16. 1x redukcia pre pevné disky SATA 2,5 a 3,5 6.3.17. 2x P2/SxS adaptér 6.3.18. 1x WiFi router 6.4. Riadiaci server pre ingest 6.4.1. Riadiaci server pre ingest je serverová služba vo vysoko dostupnej konfigurácii, ktorá zabezpečí plánovanie a realizáciu signálových ingestov do produkčného systému Avid Interplay, automatické ovládanie ponúkaných video serverov, už existujúcich krížových prepojovačov a kompatibilných prehrávacích zariadení. 6.4.2. Riadiaci server pre ingest musí spĺňať nasledovné požiadavky: a) Požaduje sa riešenie typu server - klient, tzn., že všetky ingest operácie bude riadiť a spravovať ingest server / cluster a jednotlivé obslužné pracoviská budú klientsky pripojené k tomuto serveru, pričom minimálny počet pripojených klientov je 10. b) Systém musí byť schopný riadiť min. 50 vstupných kanálov. c) Všetok nahrávaný materiál musí byť uložený na jestvujúce centrálne dátové úložisko ISIS 7500 a metadáta musia byť uložené v jestvujúcom asset managemente Avid Interplay. d) Požaduje sa riadenie ingestu v minimálne dvoch rozlíšeniach LowRes a HiRes, obe rozlíšenia musia byť reprezentované jediným záznamom v asset managemente Avid Interplay. e) Ovládanie krížového prepojovača Harris Integrator 32PD4224 na úrovni prepínania výstupov pre vstupy video serverov. f) Plánovač nahrávania (scheduler) s možnosťou nastavenia vstupu, dátumu a času začiatku a konca nahrávania s grafickým rozhraním typu kalendár. g) Systém musí zvládať automatický posun času počas jarného a jesenného obdobia. h) Možnosť okamžitého (instant) nahrávania. i) Možnosť okamžitého zásahu do nahrávania (štart, prerušenie nahrávania, preplánovanie nahrávania). j) Riadenie LowRes a HiRes nahrávania z jedného zdroja. k) Možnosť riadenia VTR a iných zariadení prostredníctvom RS422. l) Možnosť tzv. batch ingestu z materiálu archivovaného na video kazetu m) Možnosť vytvárať vlastné metadátové typy v asset managemente Avid Interplay, možnosť vkladania a zmien metadát pred, počas a po nahrávaní. n) Okamžitý prístup k nahratým médiám (play while ingest a edit while record) s možnosťou logovania práve naberaného materiálu v asset managemente Avid Interplay. o) Požaduje sa voľne dostupné API pre vytváranie vlastných aplikácií pre riadenie ingestu a zapisovanie metadát prostredníctvom TCP/IP. p) Inštalácia musí byť riešená formou HA, požaduje sa plne redundantné riešenie, naviac všetky servery musia obsahovať aj redundantný zdroj a redundantný systémový disk. 6.4.3. Minimálne požiadavky na hardvér:
 13. 13. a) Min. 2x 6-jadrový CPU b) Min. 12 GB RAM c) Redundantný systémový disk (hot swap), v RAID1 ochrane d) Redundantné sieťové pripojenie e) Redundantný napájací zdroj (hot swap) f) 64 bit server operačný systém g) Montážna sada pre montáž do 19" technologického stojanu 6.5. Ingest video server 6.5.1. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu kanálov sa požaduje dodanie 2 totožných video serverov s nasledovnými vlastnosťami: a) Plná kompatibilita s ponúkaným riadiacim serverom pre ingest, popísaným v predošlom bode, a natívna podpora existujúcich systémov Avid Interplay a Avid ISIS 7500 b) Funkcia automatického / manuálneho odosielania nahratých klipov do ISIS 7500 a registrovanie metadát do asset managementu Avid Interplay c) Vlastné grafické užívateľské rozhranie pre ovládanie a konfigurovanie d) Manuálne SW ovládanie priamo na serveri, s funkciami record, play, FF, FRW, trim, SloMo e) Podpora externého ovládania prostredníctvom SONY protokolu, VDCP a GPI (min. cue, play, stop a record). TCP/IP riadenie ingestu/playoutu f) Možnosť spriahnutého / synchronizovaného nahrávania a prehrávania všetkých kanálov súčasne g) SlowMotion playback pre každý kanál s možnosťou VDCP riadenia h) Back-to-back prehrávanie všetkých podporovaných formátov z každého kanálu i) Vkladanie časových kódov klipu (od začiatku klipu aj do konca klipu) a názvu klipu do HD/SD SDI výstupu, podpora skrytých titulkov a metadát (closed caption) j) Možnosť jednoduchej úpravy (skracovania) klipov, vytváranie subclipov k) Možnosť nahrávania na všetkých 4 kanáloch súčasne, bez obmedzenia l) Podpora vstupných signálov: PAL, NTSC, 1080i 50, 720p 50 m) Podpora min. 16 kanálov embedovaného audia (8 párov) na HD kanál, 48kHz, 16 a 24 bit n) Možnosť automatickej konverzie vstupného SD signálu do HD (720p aj 1080i) s dynamickou konverziou AFD, podpora crop, anamorphic, pillarbox, letterbox o) 4-kanálový záznam / playback min. vo formátoch: SD: DV25, DV 50, IMX30 a 50, HD: HDV25, MPEG-2 17,5, 35, 50 MBps, DNxHD 85/100 p) Podpora prehrávania formátu DNxHD 185/220 q) Automatické generovanie náhľadu pre každý nahrávací kanál, v reálnom čase počas nahrávania, v proxy kvalite, formát H.264 r) Zabudované diskové úložisko pre prehrávanie i nahrávanie • Min. kapacita diskového úložiska 10 TB RAW, v RAID 5 ochrane • Možnosť FTP prístupu na obsah diskového poľa s) Konektory: • Min. 4x SD-SDI / HD-SDI vstup a 4x SD-SDI / HD-SDI výstup, BNC • Min. 1x REF vstup (blackburst a/alebo trilevel) a 1x REF výstup (loop), BNC • Min. 4x LTC vstup a 4x LTC výstup, BNC • Min. 4x RJ-45 ethernet port 1000BASE-T • Min. 4x DB-9 RS-422 port • Min. 8x programovateľný GPI pin a 8x programovateľný GPO pin • Min. 2x USB 2.0 port pre pripojenie myši a klávesnice (prípadne iných periférií) • SVGA alebo DVI alebo HDMI výstup pre monitor (rackovú konzolu) t) Hardvérová redundancia: • Redundantný systémový disk (hot swap), v RAID1 ochrane • Redundantné dátové disky (hot-swap), v RAID 5 ochrane • Redundantný napájací zdroj (hot swap) • Redundantné sieťové pripojenie • Redundantný systém chladenia 6.6. Transkódovací server 6.6.1. Vzhľadom na prebiehajúci prechod spôsobu výroby z páskovej na bezpáskovú a formátu SD na HD obstarávateľ požaduje dodanie serverového riešenia na transkódovanie video a audio formátov s dostatočným výkonom a vysokou dostupnosťou, ktoré bude spĺňať nasledovné požiadavky: a) Profesionálna kvalita kodekov, vysoká rýchlosť spracovania súborov, vysoká spoľahlivosť a podpora všetkých profesionálnych televíznych súborových formátov (min. DV, DVCPRO, DVCPRO HD, MPEG2, XDCAM, XDCAM HD 422, IMX, ProRes, DNxHD, AVC-I, MP3, WAV) a wrapperov (min. MXF, MOV, AVI, DV). b) Redundantná konfigurácia v podobe tzv. transkódovacej „farmy“ s minimálne dvomi transkódovacími servermi (nódmi) a možnosťou dodatočného pridávania transkódovacích nódov. Centrálne riadenie farmy musí zabezpečovať vysokú dostupnosť riešenia (high availability), registrovanie transkódovacích úloh v databáze a ich rozdeľovanie medzi jednotlivé transkódovacie nódy pre zefektívnenie práce (load balancing). c) Možnosť obojsmerného transkódovacieho procesu, teda možnosť „ingestovania“ (nahrávania) materiálu do produkčného prostredia, jeho zaregistrovanie do centrálneho asset managementu Avid Interplay (Send to Playback alebo Interplay Web Services), zapísanie potrebných metadát a uloženie samotnej video/audio esencie na centrálne dátové úložisko ISIS 7500, ako aj možnosť „outgestovania“ (vyhrávania) materiálu pomocou rôzne nastaviteľných pravidiel (workflow) na rôzne cieľové destinácie v rôznych výstupných formátoch (napríklad pre publikovanie obsahu pre výrobu, vysielanie, internetové a mobilné aplikácie, a pod.)
 14. 14. d) Možnosť vytvárania podmienených transkódovacích postupov (workflow), pri ktorých je možné z jedného zdrojového klipu vygenerovať niekoľko rôznych a odlišných verzií (rozlíšení) toho istého video/audio klipu. Možnosť ukladania týchto postupov do opätovne použiteľných presetov. e) Priama integrácia a natívna podpora už existujúcich systémov Avid Interplay a ISIS 7500 bez potreby doplnkových aplikácií (pre zníženie chybovosti), napr. Avid TransferManager. Priame hardvérové prepojenie s centrálnym dátovým úložiskom ISIS 7500. f) Možnosť e-mailovej notifikácie o výsledku spracovania úlohy, príp. o systémových udalostiach. g) Natívna podpora enkódovania AAF a OP-atom MXF súborov pre Avid infraštruktúru. Možnosť „rewrapovania“ MXF súborov bez transkódovania esencie. h) Možnosť spracovania doplnkových metadát vo formáte XML, priložených k audio / video súborom. i) Možnosť pridávania a mapovania nových audio stôp do už existujúcich video klipov. j) Možnosť doručovania súborov na sieťové disky (SMB, CIFS) a (s)FTP servery. k) Možnosť pripojenia na už existujúce diskové pole obstarávateľa (Hitachi HNAS 130) s blokovým prístupom (cez FC). l) Podpora využitia viacerých GPU a CPU jadier, transkódovanie všetkých podporovaných audio a video formátov v lepšom ako reálnom čase (faster than real time). m) Možnosť inštalovania obslužnej aplikácie (konzoly) na iný počítač ako je transkódovací server. n) Možnosť titulkovania videa (vrátane vpaľovania titulkov do obrazu). o) Možnosť „video overlay“ a „graphics overlay“. p) Downmix, upmix a automatická oprava hlasitosti (loudness v súlade s R128) a metadát. 6.6.2. Minimálne požiadavky na podporované súborové formáty: a) Video: min. DV 25/50, HDV, DVCPRO 50, DVCPRO HD, IMX 30/40/50, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, AVC-I, DNxHD, ProRes 422, WM9, JPEG 2000, uncompressed b) Audio: min. PCM, WAV, MP3, WMA, AAC, AIFF, Dolby Digital, Dolby 5.1, uncompressed c) Kontajnery: min. MXF OP1a a OPatom, GXF, LXF, OMF, AVI, DV, MP4, MOV, WMV, WMA, MP3, WAV 6.6.3. Minimálne požiadavky na hardvér transkódovacích nódov: a) Min. 2x 8-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 10500 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK a podporou simultánneho multithreadingu b) Min. 32 GB RAM c) Min. 2x GPU akceleračná karta s 6 GB RAM d) Min. 1x 120 GB SSD systémový disk e) 64 bit server operačný systém f) Min. 2x 600 GB, 10K dátový disk v RAID ochrane g) Min. 2x USB porty h) Min. 2x PCI slot, 1x PCIe Gen3 x16 slot a 1x PCIe Gen3 x8 slot pre rozširovanie i) DVI rozhranie j) Redundantné sieťové pripojenie, min. 2x RJ-45 ethernet port a min. 1x SFP optický port (MMF SR 850nm) k) Redundantný napájací zdroj (hot swap) l) 64 bit server operačný systém 6.6.4. Obstarávateľ požaduje doplnenie hore uvedenej transkódovacej „farmy“ o jeden štandardný server, ktorého úlohou bude odbremeniť jednotlivé nódy od časovo náročnej konverzie kontajnerových formátov (bez modifikácie video alebo audio esencie). Hardvér a softvér musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 6.6.5. Minimálne požiadavky na softvér: a) Rýchla konverzia kontajnerových formátov s automatickým sledovaním zdrojových adresárov a/alebo manuálnym zadaním. Možnosť ukladania nastavení do templatov pre neskoršie použitie. b) Automatické rozpoznanie formátu zdrojového súboru bez potreby ďalšieho nastavovania. c) Možnosť extrakcie esencie z kontajnera a „zabalenia“ surovej esencie do kontajnera. d) Možnosť doručenia výsledného súboru na zdieľané diskové úložiská (o.i. ISIS 7500) a možnosť zápisu priamo do databázy asset managementu Avid Interplay. e) Prehľadné grafické rozhranie so správou metadát. f) Podporované formáty: min. DNxHD, DV, DVCam, DVCPRO, DVCPRO HD, MPEG-2, MPEG-2 HD, MPEG-2 LongGop, D10, IMX 30/40/50, MPEG-4, H.264, AVC-I, Jpeg 2000, Wave, Aiff, AES3, AES-8, Dolby g) Podporované kontajnery: min. MXF (Op1a, OpAtom, Op1b), GXF, QuickTime, AVI h) Kompatibilita: min. XDCam, P2, SxS, Final Cut Pro i) Natívna kompatibilita s nelineárnymi strihovými pracoviskami Avid MediaComposer a Apple FinalCut Pro 6.6.6. Minimálne požiadavky na hardvér: a) min. 2 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 14000 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) min. 1x 500 GB systémový disk d) min. 4x 10K dátové disky e) min. disková kapacita 3 TB useable f) min. 1x 1Gb ethernet port g) min. 1x SFP optický port (MMF SR 850nm) a) 2 x hot-swap zdroj b) 64 bit server operačný systém h) montážna súprava do štandardného 19“ racku 6.7. Pracovné stanice pre ingest v redakciách 6.7.1. Požaduje sa dodanie dvoch pracovných staníc pre ingestovanie materiálu priamo v redakciách spravodajstva a športu, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky.
 15. 15. 6.7.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 12 GB RAM c) systémový HDD s kapacitou min. 500 GB d) dátové HDD so súhrnnou kapacitou min. 4 TB e) interná čítačka pamäťových kariet, min. 22in1 f) klávesnica + myš g) garantovaná podpora výrobcom ingestového softvéru h) záruka a servisná podpora na min. 3 roky i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone, 1x IEEE 1394b b) 1x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 22“ widescreen LCD b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 6.7.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) Operačný systém: a) 64bit operačný systém b) Softvér na ingestovanie materiálu: a) Priama podpora formátov Panasonic P2, Ikegami GFPAK/FieldPak, Canon Xf, Sony XDCAM a XDCAM-EX b) Možnosť zadávania a úpravy metadát, premenovania klipov (aj v dávkach) c) Automatické vypĺňanie metadát podľa preddefinovaných nastavení d) Funkcia batch import e) Možnosť ukladania súborov na lokálne disky, aj na centrálne dátové úložisko ISIS 7500 vo formáte MXF OPatom f) Možnosť priameho zápisu do databázy asset managementu Avid Interplay g) Možnosť vytvorenia AAF sekvencie z vybraných klipov a jej zaregistrovania v asset managemente Avid Interplay (tiež ako sekvencie) 6.8. Univerzálny server 6.8.1. Požaduje sa dodanie jedného univerzálne využiteľného servera, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky. 6.8.2. Minimálne požiadavky na hardvér: i) min. 1x 6-jadrový CPU (min. 2.5GHz) j) min. 16 GB RAM k) min. 4x HDD v RAID 5 ochrane l) min. disková kapacita 5TB useable m) min. 2x 1Gb ethernet port a 1x SFP optický port (MMF SR 850nm) n) min. 2x hot-swap zdroj o) montážna súprava do štandardného 19“ racku 6.8.3. Minimálne požiadavky na softvér: c) 64bit server operačný systém 6.9. Pracovná stanica pre operátorov ingestu 6.9.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných pracovných staníc pre operátorov centrálneho ingestu, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. Všetky tu uvedené súčasti budú umiestnené v jednej miestnosti, avšak počítače budú umiestnené v rackoch a monitory na stoloch vzdialených max. 10 metrov. 6.9.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) systémový HDD s kapacitou min. 1 TB e) dátové HDD so súhrnnou kapacitou min. 4 TB f) BluRay R/W mechanika g) interná čítačka pamäťových kariet, min. 22in1 h) klávesnica + myš i) garantovaná podpora výrobcom ingestového softvéru j) záruka a servisná podpora na min. 3 roky k) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot l) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone m) montážna súprava do štandardného 19“ racku n) prepäťová ochrana b) 2x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m²
 16. 16. d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) 4x USB 2.0 g) kompatibilita s VESA štandardmi h) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m c) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory: a) výkon 2 x 20W b) zosilňovač 20W c) oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo s výhybkou d) frekvenčný rozsah 85Hz - 20kHz e) konektory vstup: Jack, RCA f) zdroj spínací g) tepelná ochrana h) zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania d) KVM a iné predĺženia: a) predĺženie USB portov a monitorov (max. 10m) b) predĺženie klávesnice, myši (max. 10m) c) predĺženie audio výstupu do reproduktorov (max. 10m) 6.9.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) Operačný systém: a) 64bit operačný systém b) Ostatný softvér: a) klientský softvér na ovládanie dodaného hardvéru a softvéru, prehrávanie klipov v produkčnom systéme Avid za účelom outgestu a kontroly 6.10.Pracovná stanica pre technickú kontrolu 6.10.1. Požaduje sa dodanie troch totožných pracovných staníc na technickú kontrolu ingestovaného materiálu, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.10.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 12 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) systémový HDD s kapacitou min. 1 TB e) farebne kódovaná klávesnica + myš f) záruka a servisná podpora na min. 3 roky g) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot h) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone i) montážna súprava do štandardného 19“ racku j) garantovaná podpora výrobcom použitého softvéru b) 1x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) 4x USB 2.0 g) zabudované reproduktory h) kompatibilita s VESA štandardmi i) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup, i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný) j) WorldClock výstup d) SDI monitor
 17. 17. a) min. 23“ widescreen LCD b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) min. 10bit farebné rozlíšenie d) pozorovací uhol H/V min. 175° e) automatická regulácia jasu f) kontrast: min. 3000:1 static g) nastavenie farebnej teploty monitoru h) možnosť kalibrácie s metódou HW – kalibrácie pre optimálne vyladenie obrazových parametrov i) možnosť nastavenia RGB gama po jednotlivých kanáloch j) nezávislé nastavenie úrovne hodnôt „black level“ na hodnote gama k) video vstupy: • min. 1x HD/SD-SDI • min. 1x DVI-D • min. 1x HDMI l) 10-bit spracovanie signálu (gama korekcie) m) zobrazenie celej aktívnej časti obrazu n) úprava povrchu obrazovky proti odrazu o) input lag – max. 1 frame p) podpora zobrazenia signálu 720 x 576 anamorph 6.10.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) Operačný systém: a) 64bit operačný systém b) Ostatný softvér: a) klientský softvér na prehrávanie klipov uložených na centrálnom diskovom úložisku ISIS 7500 a v asset managemente Avid Interplay 6.11.Pracovná stanica pre kontrolnú projekciu 6.11.1. Požaduje sa dodanie troch totožných pracovných staníc AiO na kontrolnú projekciu zostrihaného materiálu, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.11.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) 1x AiO PC, minimálna konfigurácia: a) min. 23“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) 1 x 2-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4200 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK d) min. 8 GB RAM e) dotyková obrazovka f) grafická karta s HDMI výstupom g) HDD s kapacitou min. 500 GB h) zabudované reproduktory i) čítačka pamäťových kariet j) DVD mechanika k) minimálne 4x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone l) klávesnica + myš m) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m n) záruka a servisná podpora na min. 2 roky o) garantovaná podpora výrobcom použitého softvéru b) 1x zobrazovacia jednotka TV: a) min. 50“ widescreen LED obrazovka b) min. rozlíšenie FullHD 1920 x 1080 c) min. 3x HDMI vstup d) matné prevedenie e) diaľkový ovládač f) kompatibilita s VESA štandardmi g) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m 6.11.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) Operačný systém: a) 64bit operačný systém b) Ostatný softvér: a) klientský softvér na prehrávanie klipov uložených na centrálnom diskovom úložisku ISIS 7500 a v asset managemente Avid Interplay 6.12.Osciloskop s referenčným SDI monitorom (audio / video analyzér) 6.12.1. Požaduje sa dodanie štyroch totožných audio / video analyzérov (1x k pracovnej stanici pre obsluhu ingestu + 3x k pracovnej stanici pre technickú kontrolu), ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. Jedno z uvedených zariadení bude umiestnené v racku v miestnosti centrálneho ingestu, s monitorom umiestneným na pracovnom stole vzdialenom max. 10 metrov od rackov. 6.12.2. Minimálne požiadavky na softvér:
 18. 18. a) Vysoko precízna analýza kvality video a audio signálov. b) Analýza SDI formátu, detekcia TRS a CRC/EDH chýb, picture freeze, mono, čiarny frame, AFD, video index, a WSS, monitorovanie VITC, LTC, a ATC časových kódov, kontrola gamutu v RGB a YCbCr, zobrazenie titulkov. c) Waveform osciloskop s vysokým rozlíšením (YCbCr, RGB, Composite a XYZ). Možnosť prepínania medzi rôznymi módmi zobrazenia (multi-line, single-line, two-line a frame-scan) d) Vektoroskop s vysokým rozlíšením (75% a 100%). e) Monitorovanie hlasitosti (loudness) podľa ITU-R BS.1770 a EBU R128. Spracovanie signálu s presnosťou 12 bit. f) Dekódovanie „closed caption“ metadát (21 riadok, EIA/CEA 608-B a 708-B). g) Detekcia chýb s logovaním – všetky monitorované parametre musia byť uložiteľné do súboru (XML alebo ekvivalentný), vrátane časových značiek. h) Podpora 3Gbps HD video. i) Podpora 16 kanálov embedovaného audia, AES EBU a Dolby-D. j) Podpora SNMP protokolu. k) Zabudovaný generátor rôznych štandardných testovacích signálov (8 kanálov embedded audio, 48kHz, 24bit) s možnosťou vkladania metadát. l) Indikátor gamutu. m) Jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie, s možnosťou vlastného usporiadania jednotlivých grafov (s možnosťou uloženia do templatov). n) Ovládanie pomocou klávesnice a myši. 6.12.3. Minimálne požiadavky na hardvér: a) Min. 2x SD / HD / 3G SDI vstupy (BNC) b) Min. 2x SD / HD / 3G SDI výstupy (BNC) c) Min. 2x REF (bilevel, trilevel, composite sync) vstupy (BNC), REF loop d) DVI výstup, podpora rozlíšenia min. 1920 x 1080 e) Analógový výstup RGB/YPbPr component f) Analógový výstup pre slúchadlá g) Min. 2x GPI/O porty h) RS 422 port i) LTC timecode vstup j) Min. 2x RJ-45 ethernet konektory (1000BASE-T) k) Min. 2x USB 2.0 porty l) klávesnica a myš m) montáž do štandardného 19“ racku, 1 RU 6.12.4. Minimálne požiadavky na zobrazovaciu jednotku: a) min. 23“ widescreen LCD b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) min. 10bit farebné rozlíšenie d) pozorovací uhol H/V min. 175° e) automatická regulácia jasu f) kontrast: min. 3000:1 static g) nastavenie farebnej teploty monitoru h) možnosť kalibrácie s metódou HW – kalibrácie pre optimálne vyladenie obrazových parametrov i) možnosť nastavenia RGB gama po jednotlivých kanáloch j) nezávislé nastavenie úrovne hodnôt „black level“ na hodnote gama k) video vstupy: • min. 1x HD/SD-SDI • min. 1x DVI-D • min. 1x HDMI l) 10-bit spracovanie signálu (gama korekcie) m) zobrazenie celej aktívnej časti obrazu n) úprava povrchu obrazovky proti odrazu o) input lag – max. 1 frame p) podpora zobrazenia signálu 720 x 576 anamorph 6.12.5. Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania 6.13.Zobrazovacie jednotky pre multiviewer 6.13.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných obrazoviek s príslušenstvom, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.13.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) veľkosť obrazovky min. 55“
 19. 19. b) pomer strán 16:9 c) rozlíšenie Full HD 1080p d) zorný uhol 178° e) matné prevedenie obrazovky f) zabudované reproduktory g) možnosť pripojenia externých reproduktorov h) podpora formátov 2.1, 5.1, Dolby Digital i) min. 4x HDMI j) 1x D-sub alebo DVI k) 1x ethernet l) úsporný režim m) slovenské menu n) diaľkový ovládač o) vyváženie bielej p) kompatibilita s VESA štandardom q) kompatibilná VESA konzola pre uchytenie na stenu, s možnosťou naklonenia smerom hore/dole 6.13.3. Minimálne požiadavky na prevodník SDI to HDMI: a) SDI vstup SD, HD a 3G (BNC, s autodetekciou) b) SDI monitorovací výstup c) HDMI výstup typ A, 1080p, 4:2:2 d) podpora analógového a digitálneho audia e) externý napájací zdroj 6.14.HD/SD frame synchronizer a konvertor 6.14.1. Požaduje sa dodanie jedného HD/SD konvertora, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky. 6.14.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) Up / down / cross konverzia vstupných signálov (sidewing inzertér), aspect ratio konverzia, redukcia šumu b) Audio embeder a deembeder (16 kanálov) c) PCM, Dolby Digital a Dolby E pass-through d) Zabudovaný generátor testovacieho signálu (audio a video) e) Min. 2x SD / HD / 3G SDI auto-sense vstup (BNC) f) Min. 2x SD / HD / 3G SDI výstup (BNC) g) S-Video (4 pin), analog composite (BNC), component, genlock (blackburst / trilevel, BNC) vstupy h) HDMI, S-Video (4 pin), composite (BNC), component výstup i) Min. 4x AES vstup a 4x AES výstup j) Min. 8-kanálový analog mono výstup k) GPI/O port l) Min. 1x RS-422 port m) Min. 1x RJ-45 ethernet konektor n) Ovládanie pomocou zabudovaného displeja a hardvérových tlačidiel, ako aj pomocou siete ethernet (cez PC). Možnosť ukladania nastavení a presetov o) Podpora SNMP protokolu p) Redundantný napájací zdroj q) montáž do štandardného 19“ racku, 1 RU 6.14.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) Softvér na konfiguráciu a monitoring na diaľku (po sieti ethernet) b) Softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.15.USB 3.0 hub 6.15.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných externých USB hubov, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.15.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) hub s min. 4x portami USB 3.0, typ A (deklarovaná podpora reálneho pripojenia 4 zariadení súčasne) b) prenosová rýchlosť 5 Gbps c) možnosť napájania pripojených zariadení cez porty d) ochrana proti prúdovému preťaženiu na každom porte e) kompatibilita s PC aj MAC f) spätná kompatibilita s USB 2.0 a 1.1 g) externý zdroj napájania h) keďže počítač bude v racku a zariadenie na pracovnom stole, požaduje sa zriadenie potrebného dátového prepoja (max. 10m) 6.15.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.15.4. Zároveň sa požaduje dodanie 6 kusov USB káblov s dĺžkou min. 2 metre (A/A, A/mini-A, A/micro-A, A/B, A/mini-B, A/micro- B) 6.15.5. Zároveň sa požaduje dodanie 1 kusu zvinovacieho kábla (USB typ A) s redukciami na USB typ B, miniUSB 5-pin, microUSB 5- pin a miniUSB 4-pin, s dĺžkou min. 1m.
 20. 20. 6.16.FireWire 800 hub 6.16.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných externých FireWire hubov / repeaterov, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.16.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) hub / repeater s min. 4x portami 1394b FireWire 800 (deklarovaná podpora reálneho pripojenia 4 zariadení súčasne) b) prenosová rýchlosť každého portu 800 Mbps c) možnosť napájania pripojených zariadení cez porty d) kompatibilita s PC aj MAC e) spätná kompatibilita s FireWire 400 f) externý zdroj napájania g) keďže počítač bude v racku a zariadenie na pracovnom stole, požaduje sa zriadenie potrebného dátového prepoja (max. 10m) 6.16.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.16.4. Zároveň sa požaduje dodanie 3 kusov FireWire káblov s dĺžkou min. 2 metre (6pin/6pin, 6pin/4pin, 4pin/4pin) 6.17.Čítačka pamäťových kariet 6.17.1. Požaduje sa dodanie dvoch totožných externých čítačiek pamäťových kariet, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.17.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) USB rozhranie (kompatibilita s USB 3.0) b) podpora štandardov (a ich všetkých dostupných verzií): Compact Flash, T-Flash, SD, MMC, Memory Stick, Smart Media, Micro Drive a xD. c) samostatný Micro SD slot d) kompatibilita s PC aj MAC 6.17.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.18.Bluetooth adaptér 6.18.1. Požaduje sa dodanie jedného BlueTooth adaptéra, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky. 6.18.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) USB rozhranie (kompatibilita s USB 3.0) b) podpora štandardu BlueTooth 3.0, spätná kompatibilita c) dosah min. 6 metrov d) kompatibilita s PC aj MAC 6.18.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.19.Redukcia pre pevné disky SATA 6.19.1. Požaduje sa dodanie jednej redukcie alebo dockovacej stanice, ktorá bude spĺňať nasledovné požiadavky. 6.19.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) redukcia pre HDD pevné disky s rozhraním Serial ATA formátu 2,5'' a 3,5'' b) rozhranie pre pripojenie k počítaču USB 3.0 c) spätná kompatibilita s USB 2.0 a 1.1 d) prenosová rýchlosť 5 Gbit/s e) hot-swap pripojenie disku k počítaču f) kompatibilita s PC aj MAC g) externý zdroj napájania 6.19.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 6.20.2x P2/SxS adaptér 6.20.1. Požaduje sa dodanie dvoch adaptérov, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky. 6.20.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) Podpora formátov Sony SxS, Panasonic P2, CompactFlash, SDHC a SDXC b) Min. 2x SxS slot c) Min. 2x P2 slot d) Min. 2x CF slot e) Min. 4x eSATA porty f) rozhranie pre pripojenie k počítaču PCI Express x1 g) prenosová rýchlosť min. 200 MB/s h) kompatibilita s PC aj MAC i) externý zdroj napájania 6.20.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči
 21. 21. 6.21.WiFi router 6.21.1. Požaduje sa dodanie jedného WiFi routra, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky. 6.21.2. Minimálne požiadavky na hardvér: a) 4x LAN port RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) b) 1x WAN port RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) c) podpora štandardov IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b d) prenosová rýchlosť 300 Mb/s e) frekvenčné pásmo 2,4 GHz f) zabezpečenie min. pomocou 64 / 128-bit šifrovania, podpora WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK g) podpora WAN: Dynamic IP / Static IP / PPPoE / PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access) / BigPond h) DHCP server, dynamický DNS, VPN pass-through i) firewall: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, MAC Address Filter, Domain Filter, IP a MAC Address Binding j) možnosť pripevnenia na stenu 6.21.3. Minimálne požiadavky na softvér: a) softvérové ovládače pre všetky bežne dostupné operačné systémy na CD alebo inom nosiči 7. Požiadavky na nelineárne strihové systémy 7.1. Požaduje sa dodanie dvanástich totožných nelineárnych strihových pracovísk, ktoré budú spĺňať nasledovné požiadavky: 7.1.1. Pre spravodajstvo Bratislava: a) 12x nelineárne strihové pracovisko (strižňa 1 - 12) 7.1.2. Pre spravodajstvo Banská Bystrica: a) 3x nelineárne strihové pracovisko (strižňa 13 - 15) 7.1.3. Pre spravodajstvo Košice: a) 3x nelineárne strihové pracovisko (strižňa 16 - 18) 7.1.4. Pre centrálny ingest: a) 1x nelineárne strihové pracovisko (strižňa 19) 7.1.5. Pre administrátora systému: a) 1x nelineárne strihové pracovisko (strižňa 20) 7.2. Základnou požadovanou vlastnosťou všetkých nelineárnych video strihových systémov je: a) Kompatibilita projektov s jestvujúcimi projektmi vytvorenými na strižniach Avid MediaComposer Nitris DX. b) Natívna kompatibilita s jestvujúcim asset managementom Avid Interplay c) Natívna kompatibilita s možnosťou kolaboratívnej práce na jestvujúcom centrálnom dátovom úložisku Avid ISIS 7500 d) Natívna kompatibilita s ponúkaným playout systémom 7.3. Požadované vlastnosti a funkcie (strižňa č. 1 - 12) 7.3.1. Požiadavky na softvér: a) Natívne 64 bitová strihová aplikácia b) Natívna práca s médiami vo formátoch DV, DVCPRO, IMX 30/40/50, DNxHD, DNxHD 444, XDCamHD 50, AVC Intra HD, JPEG 2000 c) Podpora práce s médiami ARRI ALEXA MXF, RED (EPIC, SCARLET-X a ONE), AVCHD, ProRes, QuickTime (vrátane médií z HDSLR kamier), XDCAM, P2, Canon XF - bez potreby transkódovania alebo kopírovania. d) Min. 24 video stôp a 64 audio stôp prehrateľných súčasne e) Podpora surround do 7.1 f) Podpora stereoskopického spracovania obrazu g) Podpora práce v multicam móde s podporou až do 9 kamier - hostiteľský počítač musí byť dostatočne výkonný pre prácu v multicam móde v HD rozlíšení h) Garancia kompatibility softvéru s existujúcimi strižňami Avid MediaComposer na úrovni projektov i) Podpora MOS protokolu za účelom vytvárania zostrihov z automaticky preneseným MOSobjID zo spravodajského redakčného systému NRCS Octopus. j) Možnosť prehľadávania Octopus MOS runorderu priamo v strihovej aplikácii 7.3.2. Požiadavky na hardvér (1 set pre každú strižňu): a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) min. 120 GB SSD HDD pre operačný systém e) min. 3 TB HDD pre dáta f) DVD-RW mechanika g) farebne značená klávesnica pre strihovú aplikáciu + myš h) garantovaná podpora výrobcom strihového softvéru i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone k) RS422 port l) 64bit operačný systém m) záruka a servisná podpora na 3 roky n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku o) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m
 22. 22. b) 2x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) odozva 6ms g) 4x USB 2.0, kabeláž pre prepojenie s PC h) kompatibilita s VESA štandardmi i) nastaviteľná konzola / držiak s dvomi individuálne otáčateľnými a sklápateľnými ramenami a pevným uchytením o stôl c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný) j) WorldClock výstup d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania e) 1x TV monitor pre každú strižňu: a) min. 24“ widescreen LED obrazovka b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) min. frekvencia spracovania obrazu 100 Hz d) úprava povrchu obrazovky proti odrazu e) pozorovací uhol H/V min. 175° f) min. kontrast 1000:1 g) video vstupy: • min. 4x HDMI • min. 1x kompozit • min. 1x komponent • min. 1x LAN h) DVB-T a DVB-C tuner i) podpora VESA štandardov + stojan na stôl j) farba čierna k) 2x HDMI kábel 3m f) 1x mikrofón s držiakom a) veľkomembránový kondenzátorový mikrofón b) spoľahlivý a robustný mikrofón s kovovým telom c) charakteristika: kardioid d) frekvenčná charakteristika: min. 20 - 16.000 Hz e) vzorkovacia frekvencia 44.1 kHz f) veľmi nízky šum, max. 12 dB g) bitová hĺbka 16 bit h) USB konektor pre priamy digitálny záznam i) štandardný závit pre montáž na stojan j) stojan na stôl s otočným kĺbom, nastaviteľná výška min. do 40 cm k) pop filter na husom krku, min. priemer 20cm, čierny l) kompatibilita s ponúkaným strihovým softvérom g) 1x telefónny prístroj na nahrávanie telefonátov a) stolový analógový telefónny prístroj s tlačidlami a displejom b) pripojenie k strižni prostredníctvom ponúkaného vstupno-výstupného prevodníka, vrátane kabeláže, tak aby bolo možné nahrávanie telefonátov priamo do timeline NLE strižne
 23. 23. h) 1x 19“ technologický stojan a) štandardný IT rack s min. 20 RU pre umiestnenie pracovnej stanice, prevodníka a 1x betacam mechaniky b) 1x statická polica s dostatočnou nosnosťou pre betacam, čierna c) elektrické zásuvky do racku d) záslepky voľných RU pozícií, čierne e) farba čierna i) 1x zariadenie miestnosti strihového pracoviska a) 1x stabilný stôl s min. plochou 85 x 180 cm, výrezy na vedenie káblov, preferovaná farba čierna b) 1x plastová podložka na stôl, min. 60 x 40 cm, priehľadná c) 2x stabilná kancelárska stolička na kolieskach, s kovovým rámom, pláteným poťahom a opierkami na ruky d) 1x stolová lampa s husím krkom alebo nastaviteľným ramenom a LED žiarovkou, čierna e) 1x odolný kancelársky koberec 7.4. Požadované vlastnosti a funkcie (strižňa č. 13 - 15) 7.4.1. Požiadavky na softvér: a) Upgrade už existujúceho softvéru Avid NewsCutter v7.5.1 na najnovšiu dostupnú (aktuálnu) verziu 7.4.2. Požiadavky na hardvér (1 set pre každú strižňu): a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) min. 120 GB SSD HDD pre operačný systém e) min. 2x 3 TB HDD pre dáta f) DVD-RW mechanika g) farebne značená klávesnica pre strihovú aplikáciu + myš h) garantovaná podpora výrobcom strihového softvéru i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone k) RS422 port l) 64bit operačný systém m) záruka a servisná podpora na 3 roky n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku o) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m b) 2x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) odozva 6ms g) 4x USB 2.0, kabeláž pre prepojenie s PC h) kompatibilita s VESA štandardmi c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný) j) WorldClock výstup d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania e) 1x TV monitor pre každú strižňu: a) min. 24“ widescreen LED obrazovka
 24. 24. b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) min. frekvencia spracovania obrazu 100 Hz d) úprava povrchu obrazovky proti odrazu e) pozorovací uhol H/V min. 175° f) min. kontrast 1000:1 g) video vstupy: • min. 4x HDMI • min. 1x kompozit • min. 1x komponent • min. 1x LAN h) DVB-T a DVB-C tuner i) podpora VESA štandardov + stojan na stôl j) farba čierna k) 2x HDMI kábel 3m 7.5. Požadované vlastnosti a funkcie (strižňa č. 16 - 18) 7.5.1. Požiadavky na softvér: a) Upgrade už existujúceho softvéru Avid MediaComposer v4 na najnovšiu dostupnú (aktuálnu) verziu 7.5.2. Požiadavky na hardvér (1 set pre každú strižňu): a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) min. 120 GB SSD HDD pre operačný systém e) min. 2x 3 TB HDD pre dáta f) DVD-RW mechanika g) farebne značená klávesnica pre strihovú aplikáciu + myš h) garantovaná podpora výrobcom strihového softvéru i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone k) RS422 port l) 64bit operačný systém m) záruka a servisná podpora na 3 roky n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku o) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m b) 2x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) odozva 6ms g) 4x USB 2.0, kabeláž pre prepojenie s PC h) kompatibilita s VESA štandardmi c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný) j) WorldClock výstup d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania e) 1x TV monitor pre každú strižňu:
 25. 25. a) min. 24“ widescreen LED obrazovka b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) min. frekvencia spracovania obrazu 100 Hz d) úprava povrchu obrazovky proti odrazu e) pozorovací uhol H/V min. 175° f) min. kontrast 1000:1 g) video vstupy: • min. 4x HDMI • min. 1x kompozit • min. 1x komponent • min. 1x LAN h) DVB-T a DVB-C tuner i) podpora VESA štandardov + stojan na stôl j) farba čierna k) 2x HDMI kábel 3m 7.6. Požadované vlastnosti a funkcie (strižňa č. 19) 7.6.1. Požiadavky na softvér: a) Natívne 64 bitová strihová aplikácia b) Natívna práca s médiami vo formátoch DV, DVCPRO, IMX 30/40/50, DNxHD, DNxHD 444, XDCamHD 50, AVC Intra HD, JPEG 2000 c) Podpora práce s médiami ARRI ALEXA MXF, RED (EPIC, SCARLET-X a ONE), AVCHD, ProRes, QuickTime (vrátane médií z HDSLR kamier), XDCAM, P2, Canon XF - bez potreby transkódovania alebo kopírovania. d) Min. 24 video stôp a 64 audio stôp prehrateľných súčasne e) Podpora surround do 7.1 f) Podpora stereoskopického spracovania obrazu g) Podpora práce v multicam móde s podporou až do 9 kamier - hostiteľský počítač musí byť dostatočne výkonný pre prácu v multicam móde v HD rozlíšení h) Garancia kompatibility softvéru s existujúcimi strižňami Avid MediaComposer na úrovni projektov i) Podpora MOS protokolu za účelom vytvárania zostrihov z automaticky preneseným MOSobjID z redakčného systému Octopus. j) Možnosť prehľadávania Octopus MOS runorderu priamo v strihovej aplikácii 7.6.2. Požiadavky na hardvér (1 set pre každú strižňu): a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) min. 1 TB HDD pre operačný systém e) min. 2 TB HDD pre dáta f) DVD-RW mechanika g) farebne značená klávesnica pre strihovú aplikáciu + myš h) garantovaná podpora výrobcom strihového softvéru i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone k) RS422 port l) 64bit operačný systém m) záruka a servisná podpora na 3 roky n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku o) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m b) 2x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) odozva 6ms g) 4x USB 2.0, kabeláž pre prepojenie s PC h) kompatibilita s VESA štandardmi i) nastaviteľná konzola / držiak s dvomi individuálne otáčateľnými a sklápateľnými ramenami a pevným uchytením o stôl c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný)
 26. 26. j) WorldClock výstup d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania e) 1x merný LCD monitor SDI: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. natívne rozlíšenie 1920x1080 c) farebná hĺbka 16,7 milióna farieb d) pozorovací uhol H/V min. 178° e) jas: 400 cd/m² f) kontrast: min. 1000:1 static g) možnosť kalibrácie h) matné prevedenie obrazovky i) video vstupy: • 1x DVI-I (analog a digital RGB) • 2 x BNCHD/SD SDI j) video výstupy • 1 x BNC HD/SD (active through) k) podpora CVBS, S-Video, Component video, RGB l) audio vstupy • embedované audio (disembedder) • analógové stereo (jack) m) audio výstupy • analógové stereo (jack) • zabudovaný reproduktor (stereo) n) kompatibilita s VESA štandardmi o) zobrazenie časového kódu p) UMD q) Embedded Audio Level Meter (16ch) r) waveform (SDI) s) vectoroskop (SDI) t) vypínač zdroja u) „action safe area“ a „title safe area“ značenie 7.7. Požadované vlastnosti a funkcie (strižňa č. 20) 7.7.1. Požiadavky na softvér: a) Natívne 64 bitová strihová aplikácia b) Natívna práca s médiami vo formátoch DV, DVCPRO, IMX 30/40/50, DNxHD, DNxHD 444, XDCamHD 50, AVC Intra HD, JPEG 2000 c) Podpora práce s médiami ARRI ALEXA MXF, RED (EPIC, SCARLET-X a ONE), AVCHD, ProRes, QuickTime (vrátane médií z HDSLR kamier), XDCAM, P2, Canon XF - bez potreby transkódovania alebo kopírovania. d) Min. 24 video stôp a 64 audio stôp prehrateľných súčasne e) Podpora surround do 7.1 f) Podpora stereoskopického spracovania obrazu g) Podpora práce v multicam móde s podporou až do 9 kamier - hostiteľský počítač musí byť dostatočne výkonný pre prácu v multicam móde v HD rozlíšení h) Garancia kompatibility softvéru s existujúcimi strižňami Avid MediaComposer na úrovni projektov 7.7.2. Požiadavky na hardvér (1 set pre každú strižňu): a) 1x PC, minimálna konfigurácia: a) 1 x 6-jadrový CPU s výkonom dávajúcim minimálne skóre 11300 podľa benchmarku PassMark - CPU MARK b) min. 16 GB RAM c) OpenGL grafická karta s min. 2 GB RAM d) min. 1 TB HDD pre operačný systém e) min. 2 TB HDD pre dáta f) DVD-RW mechanika g) farebne značená klávesnica pre strihovú aplikáciu + myš h) garantovaná podpora výrobcom strihového softvéru i) minimálne 2x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen2 x8 (x4), 1x PCIe Gen2 x4 (x1), 1x PCI slot j) minimálne 4x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x microphone, 1x audio line out, 1x audio line in, 1x headphone k) RS422 port l) 64bit operačný systém
 27. 27. m) záruka a servisná podpora na 3 roky n) príslušenstvo pre montáž do štandardného 19“ racku o) elektrický predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, min. 3m b) 1x monitor, minimálna konfigurácia: a) min. 24“ widescreen LCD/IPS b) min. rozlíšenie 1920 x 1080 c) jas: 350 cd/m² d) kontrast: 1000:1 static / 2000000:1 dynamic e) matné prevedenie f) odozva 6ms g) 4x USB 2.0, kabeláž pre prepojenie s PC h) kompatibilita s VESA štandardmi i) nastaviteľná konzola / držiak s dvomi individuálne otáčateľnými a sklápateľnými ramenami a pevným uchytením o stôl c) Vstupno/výstupný video prevodník: a) SDI I/O (SD, HD) b) HDMI monitoring výstup c) 8ch embedded SD-SDI audio I/O d) 16ch embedded HD-SDI audio I/O e) 8ch optical ADAT I/O f) 2ch optical S/PDIF I/O g) 2ch analog 1/4" TRS I/O h) slúchadlový výstup i) vstup pre video referenciu (Black Burst / TriLevel - kombinovaný) j) WorldClock výstup d) Dvojpásmové aktívne near-field predné audio monitory pre každú strižňu: a) Min. výkon 2 x 20W b) Min. zosilňovač 20W c) Oddelené nízke a vysoké frekvenčné pásmo d) Frekvenčný rozsah min. 85Hz - 20kHz e) Max. akustický tlak 102 dB f) Impedancia min. 4 Ohm g) Konektory vstup: Jack, RCA h) Zdôraznenie basov funkciou Bass boost i) Magnetické tienenie pre použitie s počítačom j) Ovládanie on/off, hlasitosť k) LED signalizácia napájania 7.8. Požadované vlastnosti a funkcie (rozšírená sada zásuvných modulov na spracovanie audia a videa - efekty) • 6x balík softvérových efektov pre ponúkané strižne, spĺňajúce nasledovné požiadavky: o všetky zásuvné moduly musia byť optimalizované pre používanie v systéme o všetky zásuvné moduly musia byť od jedného výrobcu o zásuvné moduly min. v rozsahu ekvivalentnom s Boris FX Continuum Complete 8. Požiadavky na nelineárne strihové systémy (tenký klient) 8.1. Požaduje sa rozšírenie produkčného asset managementu Avid Interplay o možnosť práce prostredníctvom tzv. tenkých, webových klientov, ktorí budú spĺňať nasledovné požiadavky: a) Možnosť práce s databázou Avid Interplay priamo na redaktorskom počítači a v plnom rozsahu, prostredníctvom webového klienta kompatibilného s aktuálne používaným webovým prehliadačom MS Internet Explorer, kompatibilita s operačnými systémami MAC OS b) Prehľadné a prispôsobiteľné užívateľské prostredie, možnosť funkčného rozdelenia obrazovky v závislosti od pracovnej úlohy (žurnalista, produkčný, vedúci vydania a pod.) c) Možnosť prezerania databázy, vyhľadávania v nej, presúvania a premenovávania materiálov, ako aj práce s metadátami d) Možnosť prehrávania audio a video materiálov uložených v produkčnom prostredí Avid Interplay v reálnom čase (lowres) e) Možnosť jednoduchého strihu audio a video materiálov (NLE), v jednoduchom aj multicam móde f) Možnosť strihu materiálu už počas jeho nahrávania / ingestu do systému g) Možnosť využívania základných audio a video efektov, ako sú video prelínačka, audio prelínačka, nastavenie úrovne zvuku a pod. h) Možnosť nahrávania audio komentára (voiceover) priamo na redakčnom počítači i) Možnosť odoslania zostrihu priamo na ponúkaný štúdiový playout server do réžie j) Možnosť ďalšieho spracovania zostrihu vytvoreného v tenkom klientovi v NLE strihovom pracovisku k) Možnosť popisovania materiálov v reálnom čase, s časovými značkami (napr. športové záznamy, príprava materiálu do strižne) l) Možnosť priamej komunikácie medzi jednotlivými klientmi (messaging) v reálnom čase m) Možnosť obmedzovania a nastavovania užívateľských práv nezávisle od zvyšku systému n) Možnosť integrácie so spravodajským redakčným systémom NRCS Octopus: a. Vytvorenie placeholderu v NRCS Octopus a jeho zostrih v ponúkanom tenkom klientovi b. Priradenie hotového zostrihu zhotoveného v tenkom klientovi do rundownu v NRCS Octopus c. Prehrávanie zostrihu priradeného do rundownu v NRCS Octopus priamo vo webovom prehliadači d. Vkladanie metadát zostrihu vytvoreného v ponúkanom tenkom klientovi do rundownu NRCS Octopus (min. názov a duration)

×