Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013

Zmluva o dielo, servis a údržbu grafického systému
pre štúdiá, prenosy a vysi...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013

Obsah
Strana
1.

Predmet zmluvy ................................................
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
(1)

Objednávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
so sídlom Mlynská dolina, 845...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
1.2

Objednávateľ má právo nevyužiť služby Servisu a Údržby. Objednávateľ je a...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
v%

v EUR

Fáza 1

444 997,00

20%

88 999,40

533 996,40

Fáza 2

486 951,00
...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
SW údržba

52 000,-

20%

10 400,-

62 400,-

Cena za Údržbu predstavuje paušá...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
5.10

Objednávateľ týmto informuje Zhotoviteľa, že predmet tejto Zmluvy j fina...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
6.6

Každá zmena člena projektového tímu na strane Zhotoviteľa musí byť bezodk...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
(d)

bol v očakávaných hraničných situáciách v oblasti použitia (napr. chybné ...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
sú, a Objednávateľ prehlási, že Dielo preberá. Protokol obsahuje najmä zhodnot...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
Servis je určená alikvotne počtom prevzatých Fáz (častí Diela) vo vzťahu ku kt...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
zásah do 2 hodín od nahlásenia,
maximálny prípustný čas k odstráneniu
chýb do ...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
Objednávateľ oznámi zmenu oprávnenej osoby Zhotoviteľovi. Objednávateľ môže zá...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
používateľskej dokumentácie a FAQ, prístup do online systému na nahlasovanie a...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
13.2

Zhotoviteľ sa zaručuje, že po celú záručnú dobu bude mať Dielo vlastnost...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
(a)

(b)

Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti d...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zabezpečiť, aby akékoľvek časti dodaného ...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
15.6 a 15.7 zmluvy. V prípade výpovede danej Zhotoviteľom, nastanú účinky výpo...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
-

V prípade doručovania prvou triedou s predplateným poštovným bude správa po...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013

17.

Záverečné ustanovenia

17.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podp...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
(b)
(c)

Príloha č.3: Harmonogram,

(d)

Príloha č.4: Požiadavky na projektový...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
Príloha č. 1
Požiadavky na Dielo
GRAFICKÝ SYSTÉM PRE ŠTÚDIÁ, PRENOSY A VYSIELA...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)
q)
r)

Všetky grafické ...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
s)

Všetky softvérové komponenty musia byť konfigurovateľné prostredníctvom gr...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
integrity dát, kvantitatívne a kvalitatívne monitorovanie vykonávaných operáci...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

Všetky funkčné predlohy, vyplnené ...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013
Vzhľadom na veľkosť a komplexnosť obstarávaného systému, ako aj na rozsiahlosť...
Zmluva číslo: ZM2004188
Investície ZsŠ 2013

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

občasnú potrebu operatívnych diz...
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Zm2004188 txt - scan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zm2004188 txt - scan

977 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
502
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zm2004188 txt - scan

 1. 1. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Zmluva o dielo, servis a údržbu grafického systému pre štúdiá, prenosy a vysielanie medzi Rozhlas a televízia Slovenska ako objednávateľom a TRACO SYSTEMS a.s. ako zhotoviteľom
 2. 2. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Obsah Strana 1. Predmet zmluvy .......................................................................................................................... 1 2. Doba zhotovenia diela................................................................................................................. 2 3. Miesto vykonávania diela ........................................................................................................... 2 4. Cena diela ................................................................................................................................... 2 5. Platobné podmienky.................................................................................................................... 4 6. Projektový tím pre dodanie Diela a Servisu................................................................................ 5 7. Podmienky zhotovenia a dodania Diela a Údržby ...................................................................... 6 8. Právo k duševnému vlastníctvu .................................................................................................. 7 9. Odovzdanie Diela........................................................................................................................ 7 10. Poskytovanie Servisu .................................................................................................................. 8 11. Poskytovanie Údržby ................................................................................................................ 12 12. Poistenie .................................................................................................................................... 13 13. Záručná doba a zodpovednosť za vady ..................................................................................... 13 14. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu .............................................................................. 14 15. Ukončenie zmluvy .................................................................................................................... 16 16. Komunikácia ............................................................................................................................. 17 17. Záverečné ustanovenia .............................................................................................................. 19 1
 3. 3. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 (1) Objednávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Po, vložka č. 1922/B zastúpený: Václav Mika, generálny riaditeľ IČO: 47 232 480 DIČ: 2023169973 Ič DPH: SK2023169973 bankové spojenie: XXXXXX účet číslo: XXXXXX (ďalej len „Objednávateľ”) (2) Zhotoviteľ: TRACO SYSTEMS a.s. so sídlom Bojnická 15, 831 04 Bratislava zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 978/B zastúpený: Ing. Vladimír Rusňák, predseda predstavenstva IČO: 35 680 458 DIČ: 2020338980 IČ DPH: SK2020338980 bankové spojenie: XXXXXX číslo účtu: XXXXXX (ďalej len „Zhotoviteľ”) Objednávateľ a Zhotoviteľ (spolu aj „zmluvné strany”) medzi sebou uzatvárajú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”), zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon”) a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) túto zmluvu o dielo, servis a údržbu grafického systému (ďalej len “zmluva”). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na zákazku „Grafický systém pre štúdiá, prenosy a vysielanie“ (ďalej len „verejné obstarávanie”) na základe predloženia ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Ponuka”). 1. Predmet zmluvy 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa nasledovné: (a) dodať Objednávateľovi grafický systém pre štúdiá, prenosy a vysielanie v súlade so Špecifikáciami podľa Prílohy č. 1 (ďalej len ako „Dielo”). Zhotoviteľ ako súčasť Diela, v súlade so Špecifikáciou, poskytne služby, dodá tovary (vrátane technického vybavenia ďalej označovaného tiež „hardvér” a programového vybavenia ďalej označovaného tiež „softvér”) a zabezpečí školenie kvalifikovaným personálom; (b) poskytovať pre Objednávateľa služby technickej podpory Diela (ďalej len ako „Servis “) v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. 10 tejto zmluvy; a (c) poskytovať pre Objednávateľa služby údržby Diela (ďalej len ako „Údržba”) v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. 11 tejto zmluvy. 2
 4. 4. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 1.2 Objednávateľ má právo nevyužiť služby Servisu a Údržby. Objednávateľ je ale povinný oznámiť takúto skutočnosť najneskôr jeden týždeň pred plánovaným / očakávaným začiatkom poskytovania Servisu a Údržby. V takom prípade nemá Zhotoviteľ nárok na odmenu za Servis a Údržbu. Objednávateľ plánuje dodanie Diela cez Fázu 1, Fázu 2, Fázu 3, Fázu 4 a Fázu 5 (tak ako sú tieto definované v Harmonograme). Objednávateľ sa ale zaväzuje len na objednávku realizácie Fázy 1, Fázy 2, Fázy 3 a Fázy 4 (ďalej len „Garantované Fázy“). Realizáciu Fázy 5 si môže Objednávateľ vyžiadať od Zhotoviteľa na základe podmienok uvedených v Harmonograme. V prípade ak sa Objednávateľ rozhodne nerealizovať Fázu 5, Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za Fázu 5. V prípade ak sa budú realizovať výlučne len niektoré Fázy (Fáza) alebo len Garantované Fázy, referuje termín Dielo len na dodané časti Diela. 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo a v súlade so všetkými zákonmi, právnymi predpismi a normami a štandardami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podrobne oboznámený s požiadavkami pre Dielo uvedenými v Prílohe č. 1 (ďalej len „Špecifikácie“) a nemá voči nim žiadne výhrady alebo pripomienky týkajúce sa ich úplnosti a správnosti, a Špecifikácie nepredstavujú žiadnu prekážku pre Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v čase a za cenu podľa tejto zmluvy. 1.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že vie dodať Dielo so všetkými Špecifikáciami, ktoré bude plne funkčné a že vie zabezpečiť Servis a Údržbu v lehotách a kvalite požadovanej v zmysle článku 10 a 11 tejto zmluvy. 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci Ponuky predložil kompletné cenové rozpoložkovanie všetkých hardvérových a softvérových prvkov, ktoré sú potrebné pre dodanie Diela v súlade so Špecifikáciou, pričom Zhotoviteľ doplnil do dokumentu akékoľvek ďalšie hardvérové alebo softvérové prvky, ktoré neboli uvedené v návrhu Zhotoviteľa, a ktoré bude potrebovať pre riadne dokončenie Diela. 1.6 Dielo sa bude považovať za dokončené až po jeho riadnom vykonaní, úspešnom odskúšaní a jeho odovzdaní do ostrej prevádzky. 1.7 Zhotoviteľ má povinnosť dodať Dielo, Servis a Údržbu v súlade s vyhláseniami podľa článku 1 tejto zmluvy. 2. Doba zhotovenia diela 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v súlade s harmonogramom realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram”). 3. Miesto vykonávania diela 3.1 Miestom vykonávania Diela, poskytovania Servisu a Údržby budú priestory Zhotoviteľa v Mlynskej doline v Bratislave. 4. Cena diela 4.1 Cena za vykonanie Diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Ponukou Objednávateľa vo verejnom obstarávaní. 4.2 Cena za dodanie Diela je: Cena v EUR bez DPH DPH 3 Cena v EUR s DPH
 5. 5. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 v% v EUR Fáza 1 444 997,00 20% 88 999,40 533 996,40 Fáza 2 486 951,00 20% 97 390,20 584 341,20 Fáza 3 355 288,00 20% 71 057,60 426 345,60 Fáza 4 433 725,00 20% 86 745,00 520 470,00 Fáza 5 732 817,00 20% 146 563,40 879 380,40 Cena spolu 2 453 778,- 20% 490 755,60 2 944 533,60 Cena za Dielo je dohodnutá ako cena pevná a konečná. Objednávateľ uhradí cenu za Dielo len vo vzťahu k dodaním Fázam podľa podmienok Harmonogramu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s riadnym dodaním Diela v súlade so Špecifikáciami, vrátane nákladov na hardvér, softvér, nákladov dopravy, zariadenia, zamestnancov, všetkých daní a poplatkov súvisiacich s vykonaním Diela, nákladov na prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie, mzdové a súvisiace náklady na zamestnancov a spolupracujúce osoby Zhotoviteľa a pod. Podrobná špecifikácia ceny za Dielo bez DPH je súčasťou Ponuky, ktorá predstavuje prílohu č. 2 k tejto zmluve. 4.3 Servis zahŕňa 30 osobohodín mesačne (t.j. 360 hodín ročne). Celková cena za Servis je: Cena v EUR bez DPH DPH v% Cena spolu (360 osobohodín) 25 200,- Cena za mesačný paušál (30 osobohodín) 2 100,- Cena za osobohodinu 70,- Cena v EUR s DPH v EUR 20% 5 040,- 30 240,- 20% 420,- 2 520,- 20% 14,- 84,- Pri prekročení mesačného počtu predplatených osobohodín Servisu sa za každú ďalšiu osobohodinu bude platiť rovnaká cena ako je vyššie uvedená cena za osobohodinu. Podmienky fakturovania Servisu sú upravené v článkoch 5.2 a 10 zmluvy. 4.4 Cena za Údržbu je: Cena v EUR bez DPH DPH v% HW údržba - v EUR - 4 Cena v EUR s DPH -
 6. 6. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 SW údržba 52 000,- 20% 10 400,- 62 400,- Cena za Údržbu predstavuje paušál za jeden rok poskytovania HW údržby a SW údržby na zabezpečenie prevádzky 24/7/365. HW údržba sa ale bude poskytovať až po uplynutí záruky v zmysle bodu 11.2 zmluvy. Do uplynutia záruky sa bude preto fakturovať len cena za SW údržbu. Podmienky fakturovania Údržby sú upravené v článkoch 5.3 a 11 zmluvy 4.5 Všetky zmeny ceny musia byť upravené v písomnom dodatku k tejto zmluve. 5. Platobné podmienky 5.1 Cena Diela bude uhrádzaná čiastkovými faktúrami (daňovými dokladmi) za dodané časti Diela podľa jednotlivých Fáz. Výška jednotlivých čiastkových výkonov a platieb je uvedená v Harmonograme. 5.2 Cena za Servis bude fakturovaná Zhotoviteľom na mesačnej báze po skončení kalendárneho mesiaca v súlade s podmienkami uvedenými v článku 10 zmluvy. Prílohou faktúry bude rozpis dodaných osobohodín podpísaný oboma zmluvnými stranami. 5.3 Cena za Údržbu bude fakturovaná Zhotoviteľom na mesačnej báze po skončení kalendárneho mesiaca v súlade s podmienkami uvedenými v článku 11 zmluvy. Prílohou faktúry bude rozpis realizovanej Údržby podpísaný oboma zmluvnými stranami. 5.4 K jednotlivým faktúram za Dielo: (a) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru až po odsúhlasení súpisu skutočne vykonanej časti Diela Objednávateľom. Faktúry sa vystavujú postupne až do výšky 100% ceny časti Diela podľa bodu 5.1, v dvoch vyhotoveniach a zasielajú sa zástupcovi Objednávateľa, ktorý ich prijatie potvrdí písomne alebo elektronicky. Prílohou faktúr je Objednávateľom odsúhlasený súpis časti vykonaného Diela v členení podľa Harmonogramu. (b) Pokiaľ nie je dohodnuté inak súčasťou faktúry na cenu za časť Diela musí byť relevantná dokumentácia (akceptačné protokoly alebo zápisnica z preberacieho konania, prezenčné listiny, dodacie listy a pod.), ktorá slúži ako dôkaz odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela, ktorej cena je danou faktúrou účtovaná. 5.5 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi, za podmienky, že faktúry boli vystavené v súlade s týmto čl. 5. 5.6 Vystavené faktúry musia mať všetky náležitosti vyžadované zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 5.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez uhradenia Zhotoviteľovi, ak faktúra nemá náležitosti stanovené v bode 5.6 tejto zmluvy alebo ktorá obsahuje nesprávne údaje. Včasným vrátením faktúry Zhotoviteľovi sa prerušuje pôvodná doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť znovu odo dňa preukázateľného doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi. 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Objednávateľovi s pohľadávkou Objednávateľa vyplývajúcou z tejto zmluvy a ani takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkoľvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby. 5.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi s pohľadávkou Zhotoviteľa vyplývajúcou z tejto zmluvy a takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkoľvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby. 5
 7. 7. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 5.10 Objednávateľ týmto informuje Zhotoviteľa, že predmet tejto Zmluvy j financovaný z finančných prostriedkov Objednávateľa a zo Zmluvy so štátom, Zmluva č. 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017 v zmysle jej dodatku pre rok 2013. 6. Projektový tím pre dodanie Diela a Servisu 6.1 Zhotoviteľ musí realizovať Dielo a Servis prostredníctvom členov projektových tímov. Jedna osoba nemôže zastávať viac pozícii v rámci jedného projektového tímu. Môže ale zastávať pozíciu v oboch projektových tímoch za predpokladu, že spĺňa kvalifikačné kritéria na danú pozíciu. 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektový tím pre realizáciu Diela bude mať počas celej doby realizácie Diela minimálne nasledovné zloženie: (a) (b) (c) (d) Projektový manažér Hlavný architekt Hlavný systémový inžinier Systémový inžinier Jednotliví členovia projektového tímu pre realizáciu Diela musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 4. Členovia tímu, ktorých uviedol Zhotoviteľ pre účely preukázania kvalifikačných kritérií v rámci Ponuky pre pozície podľa bodu 6.2 zmluvy, musia byť uvedení ako členovia projektového tímu podľa bodu 6.3 zmluvy. 6.3 S ohľadom na požiadavku bodu 6.2 zmluvy, má projektový tím Zhotoviteľa pre realizáciu Diela nasledovné zloženie: (a) Ing. Vladimír Rusňák (b) Hlavný architekt: Ing. Miroslav Ambra (c) Hlavný systémový inžinier: Ing. Josef Barcuch (d) 6.4 Projektový manažér: Systémový inžinier : Jaroslav Valo Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektový tím pre poskytovanie Servisu bude mať počas celej doby poskytovania Servisu minimálne nasledovné zloženie: (a) (b) (c) Hlavný support inžinier Support inžinier 1 Support inžinier 2 Jednotliví členovia projektového tímu pre Servis musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 4. Členovia tímu, ktorých uviedol Zhotoviteľ pre účely preukázania kvalifikačných kritérií v rámci Ponuky pre pozície podľa bodu 6.4 zmluvy, musia byť uvedení ako členovia projektového tímu podľa bodu 6.5 zmluvy. 6.5 S ohľadom na požiadavku bodu 6.4 zmluvy, má projektový tím Zhotoviteľa pre poskytovanie Servisu nasledovné zloženie: (a) Hlavný support inžinier: Ing. Miroslav Ambra (b) Support inžinier 1: Ing. Josef Barcuch (c) Support inžinier 2: Jaroslav Valo 6
 8. 8. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 6.6 Každá zmena člena projektového tímu na strane Zhotoviteľa musí byť bezodkladne písomne oznámená Objednávateľovi, pričom Zhotoviteľ musí preukázať Objednávateľovi, že nový člen tímu spĺňa požiadavky podľa Prílohy č. 4. V prípade, že navrhovaný nový člen projektového tímu nespĺňa požiadavky podľa Prílohy č. 4, má Objednávateľ právo odmietnuť takéhoto člena projektového tímu, a Zhotoviteľ bude mať povinnosť zabezpečiť nového člena tímu do 30 dní. 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že členovia projektových tímov budú v plnej miere rešpektovať požiadavky Objednávateľa pri realizácii Diela a Servisu. 7. Podmienky zhotovenia a dodania Diela a Údržby 7.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. 7.2 Objednávateľ nadobudne vlastníctvo k hardvérovým komponentom tvoriacim súčasť Diela dňom úhrady ceny čiastkového plnenia, súčasťou ktorého bolo dodanie takých hardvérových komponentov. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo vzniku škody na Diele až do doby odovzdania finálneho Diela Objednávateľovi, t.j. podpísania preberacieho Protokolu, s výnimkou odcudzenia v priestoroch Objednávateľa alebo fyzického poškodenia zo strany Objednávateľa. 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný hardvér a jeho komponenty (a) spĺňajú všetky Špecifikácie a všetky ustanovenia zmluvy, (b) budú dodávané nové, nepoužité, bez závad a spĺňajúce najvyššie kvalitatívne požiadavky, (c) zodpovedajú príslušným legislatívnym požiadavkám Slovenskej republiky týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ostatným všeobecne záväzným predpisom a technickým normám. 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii Diela použije hardvér alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené akýmikoľvek právami priemyselného a duševného vlastníctva (vrátane práva na používanie patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov, s výnimkou práv k softvéru, ktoré sú osobitne upravené v bode 7.7), bez súhlasu oprávnených tretích osôb, znáša všetky následky s tým spojené, t.j., pre vylúčenie pochybností, odškodní Objednávateľa za všetky škody, nároky, náklady a náhrady s tým spojené a zaväzuje sa zabezpečiť Objednávateľovi ochranu pred takými nárokmi tretích osôb. Ak má Zhotoviteľ práva na používanie práv priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Dielo, vrátane príslušnej dokumentácie, technologických postupov, predložených prevádzkových pokynov a pod., prevedie ich formou nevýhradnej licencie na Objednávateľa najneskôr do 3 mesiacov odo dňa dokončenia Diela podľa bodu 10.1. Zmluvné strany sa dohodli a týmto potvrdzujú, že odplata za prevod takých práv zo Zhotoviteľa na Objednávateľa je už zahrnutá v cene za Dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu dokončenia Diela podľa bodu 10.1 oboznámiť Objednávateľa so všetkými právami priemyselného a duševného vlastníctva (vrátane licencií), ktoré sa vzťahujú na Dielo a jeho užívanie. 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že softvér dodaný podľa tejto zmluvy a jeho komponenty (a) neobsahuje žiadne vírusy ani iné anomálie, (b) umožňuje kopírovanie a neobsahuje žiadne funkcionality, ktoré by obmedzovali akýmkoľvek spôsobom jeho používanie, (c) má všetky požadované funkcionality a vlastnosti podľa Prílohy č. 1, 7
 9. 9. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 (d) bol v očakávaných hraničných situáciách v oblasti použitia (napr. chybné zadania, počet súčasne prebiehajúcich transakcií, množstvo dát) Zhotoviteľom úspešne testovaný a je preto plne prevádzky schopný na účely tejto zmluvy, 7.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je výlučným nositeľom užívacieho alebo autorského práva k dodávanému softvéru, a jeho komponentom alebo je oprávnený na ich poskytnutie Objednávateľovi. Ak by sa toto vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé, alebo nesprávne, a to hoc aj len v časti, Zhotoviteľ znáša všetky následky s tým spojené, t.j., pre vylúčenie pochybností, odškodní Objednávateľa za všetky škody, nároky, náklady a náhrady s tým spojené a zaväzuje sa zabezpečiť Objednávateľovi ochranu pred takými nárokmi tretích osôb ako aj bezodkladne získať chýbajúce práva a to najneskôr do jedného mesiaca odkedy nastane takáto udalosť. 7.7 Vyššie uvedené ustanovenie v bodoch 7.1 až 7.6 platia primerane pre dodanie hardvéru alebo softvéru pre Údržbu. 7.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť pred začatím plnenia Diela (Servisu alebo Údržby), ktorú časť Diela chce zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov. Na prípadných subdodávateľov sa v plnej miere vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy. 8. Právo k duševnému vlastníctvu 8.1 Zaplatením ceny čiastkového plnenia Diela získava Objednávateľ právo používať softvér, alebo jeho komponenty (vrátane individuálne vyhotovených adaptácií softvéru), dokumentáciu a know-how, ktoré boli poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi ako súčasť takého čiastkového plnenia, a to bez časového, osobného a územného obmedzenia. 9. Odovzdanie Diela 9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním v mieste plnenia Objednávateľovi. Dielo je dokončené ak je vykonané v rozsahu a v súlade s touto zmluvou a ak je spôsobilé na užívanie na stanovený účel v kvalite a akosti stanovenej touto zmluvou, príslušnými normami, predpismi a požiadavkami Objednávateľa a po vykonaní všetkých predpísaných skúšok, odstránení všetkých vád a nedorobkov a spísaní Protokolu podľa bodu 9.3 tohto článku. 9.2 Zhotoviteľ odovzdá Dielo prostredníctvom čiastkových plnení jednotlivých fáz, ktoré preberie Objednávateľ. Predpokladom riadneho vykonania čiastkového plnenia Diela je úspešné vykonanie skúšok všetkých zariadení a prevádzkových súborov resp. čiastkových prevádzkových súborov, ktoré sú predmetom zmluvy, potrebných na overenie kvality a funkčnosti hardvéru a softvéru. Predmetom skúšky je potvrdenie či predmetná časť Diela spĺňa funkcie a výkonnosť stanovenú v tejto zmluve a po ich implementácii nevykazuje závady v rozpore s požiadavkami zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k vykonaniu skúšok 3 pracovné dni vopred. O vykonaných skúškach spíšu Zhotoviteľ a Objednávateľ zápisnicu. V zápisnici sa okrem výsledkov vykonaných skúšok popíšu zistené závady a stanoví sa záväzná lehota na ich odstránenie. Po odstránení závad vyzve Zhotoviteľ znova písomne Objednávateľa na vykonanie skúšok pričom obidve zmluvné strany budú postupovať v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto bodu až do konečného odstránenia závad. Objednávateľ nie je povinný prevziať čiastkové plnenie Diela pokiaľ pretrvávajú akékoľvek závady. 9.3 Dokladom o riadnom splnení – odovzdaní jednotlivých čiastkových plnení Diela Zhotoviteľom je spísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí čiastkového plnenia Diela oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol”), ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. V Protokole Zhotoviteľ prehlási, že Dielo odovzdáva Objednávateľovi bez vád, okrem tých podľa bodu 9.4 tejto zmluvy, ak také 8
 10. 10. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 sú, a Objednávateľ prehlási, že Dielo preberá. Protokol obsahuje najmä zhodnotenie funkčnosti hardvéru a softvéru, súpis zistených vád podľa bodu 9.4, ak také sú, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady. Deň podpisu Protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň, kedy je čiastkové plnenie Diela dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté Objednávateľom. Prevzatie Diela ako celku bude obojstranne potvrdené finálnym Protokolom po odovzdaní všetkých čiastkových plnení Diela s ohľadom na ustanovenie článku 1.2 zmluvy (t.j. možnosť nedodania časti Diela pre Fázu 5). 9.4 Objednávateľ podľa svojho uváženia môže Dielo prevziať, ak má Dielo vady alebo nedorobky, ktoré nebránia v jeho riadnom užívaní. V takom prípade zmluvné strany v Protokole uvedú, že Dielo bolo prevzaté aj napriek vadám opísaným v Protokole. Zhotoviteľ bude povinný odstrániť všetky vady, prípadne nedorobky, opísané v Protokole v lehotách tam stanovených. 9.5 K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej časti Diela (ukončenie Fázy v zmysle Harmonogramu) pripraví Zhotoviteľ tieto doklady: (a) Vyhlásenie Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov, o právnom súlade použitých technológii a zariadení s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov, (b) Certifikáty a/alebo prehlásenia o zhode pre hardvér, pre ktorý je povinná certifikácia a/alebo vyhlásenia o zhode podľa právnych predpisov, (c) Ku každému komponentu hardvéru a softvéru, ktoré sú súčasťou Diela, celá sprievodná dokumentácia potrebná na riadnu obsluhu, prevádzkovanie a údržbu ako aj záručné listy. Dokumentácia pre softvér sa bude skladať z príručky pre administrátora (správcu) a pre užívateľa. Súčasťou odovzdania Diela je aj dokumentácia a konfigurácie jednotlivých komponentov podľa ich charakteru vo forme zazálohovaných a napálených konfigurácií na technologicky zodpovedajúcom médiu, vrátane súpisu licenčných kľúčov a hesiel ku všetkým komponentom. Dokumentácia musí zahŕňať aj technickú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude, okrem iného, aj schéma zapojenia, (d) Dokumentácia preukazujúca nadobudnutie duševného vlastníctva k Dielu, a (e) Súpis vád zistených pri prehliadke Diela podľa bodu 9.3. 9.6 Preberacieho konania sa zúčastnia riadne oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých si zmluvné strany vzájomné nahlásia minimálne jeden deň pred plánovaným dňom preberacieho konania. 9.7 Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane uplatnia pre Údržbu. 10. Poskytovanie Servisu 10.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ bude poskytovať Objednávateľovi Servis od prebratia jednotlivých častí Diela. Prvé obdobie poskytovania Servisu bude trvať 12 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o prebratí časti Diela - Fázy 1 (ďalej len „Prvé obdobie Servisu“). Zhotoviteľ si je vedomý toho, že vzhľadom na odlišné doby dodania jednotlivých časti Diela v zmysle Harmonogramu, môže byť Servis počas Prvého obdobia Servisu vo vzťahu k niektorej z Fáz poskytovaný aj počas doby kratšej ako 12 mesiacov. 10.2 Objednávateľ si na plnenie úloh podľa článku 10.5 predplatil 30 osobohodín mesačne (t.j. 360 hodín ročne) vo vzťahu ku všetkým Fázam (ďalej len „Servisné hodiny“). Objednávateľ nemá povinnosť vyčerpať ani jednu osobohodinu z uvedeného objemu. Mesačná platba za 9
 11. 11. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Servis je určená alikvotne počtom prevzatých Fáz (častí Diela) vo vzťahu ku ktorým sa poskytuje Servis v danom mesiaci, pričom platba za každú z Fáz zodpovedá 20 % z mesačnej ceny Servisu uvedenej v bode 4.3 zmluvy, t.j. 6 osobohodinám Servisu mesačne (ďalej len „Mesačná platba za Fázu“). Zhotoviteľ má právo fakturovať Mesačnú platbu za Fázu za každú z prevzatých Fáz bez ohľadu na počet poskytnutých osobohodín. V prípade realizácie a prevzatia len všetkých Garantovaných Fáz bude mesačná platba za Servis zodpovedať 80 % z mesačnej ceny Servisu. Pri prekročení mesačného predplateného počtu osobohodín vo vzťahu k Fázam, ku ktorým sa poskytuje Servis, bude Objednávateľ platiť za každú ďalšiu osobohodinu rovnakú cenu ako je cena za jednu osobohodinu v rámci ročného Servisu podľa čl. 4.3 zmluvy (ďalej len „Dodatočné servisné hodiny“). Záručný Servis sa nezapočítava do Servisných hodín. 10.3 Objednávateľ má možnosť predĺžiť poskytovanie Servisu o 12 mesiacov za rovnakých podmienok ako sú dohodnuté v tejto zmluve prostredníctvom automatickej opcie, a to aj opakovane, najviac ale v súhrnnom čase môže predlženie predstavovať 48 mesiacov. Ak sa Objednávateľ rozhodne využiť automatickú opciu na predĺženie Servisu, musí zaslať písomné oznámenie Zhotoviteľovi najneskôr jeden mesiac pred skončením pôvodnej doby poskytovania Servisu. 10.4 Servis, ktorý sa týka odstraňovania vád na predmete záruky, je zahrnutý v cene Diela a poskytuje sa počas celej záručnej doby a to bez ohľadu na to, či príde k poskytovaniu Servisu podľa bodu 10.1 (ďalej len „Záručný Servis“), pričom sa poskytuje podľa podmienok uvedených v článku 10 a článku 13 zmluvy. 10.5 Poskytovanie Servisu zahŕňa: - 10.6 služba HelpDesk v rozsahu 12 hodín (8:00-20:00)/7 dní v týždni/365 dní v roku, servisné zásahy vykonávané na systéme, vzdialený monitoring systému 24/7/365, aktívne identifikovanie vád a ich odstraňovanie, odstraňovanie nahlásených vád, telefonická alebo e-mailová konzultácia problémov, preventívna profylaktická prehliadka systému a vyčistenie hardvérových komponentov raz ročne, nastavenie systému podľa požiadaviek Objednávateľa, súčinnosť pri inštalácii a overovaní nových softvérových verzií a doplnkov, úpravy custom softvéru podľa požiadaviek Objednávateľa, iné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti Diela. Lehoty na dodanie Servisu (vrátane Záručného Servisu): Servis Lehota na dodanie Servisu zo strany Zhotoviteľa služba HelpDesk v rozsahu 12 hodín (8:00-20:00)/7 dní v týždni/365 dní v roku Nepretržitý online prístup, maximálna reakčná doba na emailovú požiadavku 12 hodín, maximálna reakčná doba na telefonickú požiadavku 2 hodiny Maximálna reakčná doba pre servisný zásah do 2 hodín od nahlásenia, maximálny prípustný čas k odstráneniu chýb do 24 hodín od nahlásenia. Monitorovanie musí byť zabezpečované nepretržite. servisné zásahy vykonávané na systéme vzdialený monitoring systému 24/7/365, identifikovanie vád a ich odstraňovanie aktívne Bezodkladne nahlásenie identifikovaných vád Objednávateľovi, najneskôr do 2 hodín od ich nastania. Maximálna reakčná doba pre servisný odstraňovanie nahlásených vád 10
 12. 12. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 zásah do 2 hodín od nahlásenia, maximálny prípustný čas k odstráneniu chýb do 24 hodín od nahlásenia. preventívna profylaktická prehliadka systému a vyčistenie hardvérových komponentov raz ročne nastavenie systému podľa požiadaviek Objednávateľa súčinnosť pri inštalácii a overovaní nových softvérových verzií a doplnkov úpravy custom softvéru podľa požiadaviek Objednávateľa V lehote 14 dní od obdržania požiadavky Objednávateľa Do 48 hodín od obdržania požiadavky Objednávateľa. Ak požiadavka súvisí s limitovanou funkčnosťou systému, maximálna reakčná doba pre servisný zásah do 2 hodín od nahlásenia, maximálny prípustný čas k odstráneniu chýb do 24 hodín od nahlásenia V lehote 14 dní od obdržania požiadavky Objednávateľa V lehote 14 dní od obdržania požiadavky Objednávateľa 10.7 Osobitné lehoty platia pre výmenu hardvéru na ktorom sú zistené vady, kde je Zhotoviteľ povinný dodať náhradný hardvér do 24 hodín a zrealizovať výmenu štandardných komponentov do 7 dní. Výmena menej štandardného hardvéru musí byť zrealizovaná Zhotoviteľom do 30 dní, pričom dočasná náhrada musí byť vždy dodaná do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom alebo zistenia vady zo strany Zhotoviteľa, podľa toho čo nastane skôr. 10.8 Požiadavku na poskytnutie Servisu môže nahlásiť len oprávnená osoba Objednávateľa, a to buď telefonicky na kontaktné číslo, e-mailom alebo prostredníctvom on-line aplikácie Zhotoviteľa na nahlasovanie požiadaviek. Kontaktné údaje Zhotoviteľa pre účely technickej podpory a nahlasovanie všetkých softvérových a hardvérových vád sú: - Telefón: +421 2 44459872 E-mail: servis@traco.sk On-line: www.traco.sk Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby komunikácia na všetkých troch kanáloch (telefón / e-mail / on-line), bola zabezpečená v slovenskom alebo v českom jazyku. 10.9 Oprávnenou osobou Objednávateľa pre účely nahlasovania požiadaviek Servisu sú: Všetci zamestnanci Odboru strategického rozvoja a mediálnych systémov RTVS, v čase podpisu zmluvy menovite: (a) Vladimír Hübner, vladimir.hubner@rtvs.sk (b) Peter Matal, peter.matal@rtvs.sk (c) Roman Paulíny, roman.pauliny@rtvs.sk (d) Jakub Jágerský, jakub.jagersky@rtvs.sk (e) René Podlucký, rene.podlucky@rtvs.sk (f) Rudolf Glasa, rudolf.glasa@rtvs.sk 11
 13. 13. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Objednávateľ oznámi zmenu oprávnenej osoby Zhotoviteľovi. Objednávateľ môže zároveň vymenovať aj viac ako jednu oprávnenú osobu pre účely nahlasovania požiadaviek Servisu. 10.10 Podľa úvahy Zhotoviteľa/požiadavky Objednávateľa bude Servis poskytovaný prostredníctvom kombinácie vzdialenej diagnostiky a podpory, služieb poskytovaných na diaľku, na mieste a iných servisných metód. 11. Poskytovanie Údržby 11.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ bude poskytovať Objednávateľovi službu hardvérovej údržby (ďalej len „HW údržba“) a službu softvérovej údržby (ďalej len „SW údržba“, HW údržba a SW údržba ďalej aj ako „Údržba“). Prvé obdobie poskytovania SW údržby bude trvať 12 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o prebratí časti Diela Fázy 1 (ďalej len „Prvé obdobie SW údržby“). Zhotoviteľ si je vedomý toho, že vzhľadom na odlišné doby dodania jednotlivých časti Diela v zmysle Harmonogramu, môže byť SW údržba počas Prvého obdobia SW údržby vo vzťahu k niektorej z Fáz poskytovaná aj počas doby kratšej ako 12 mesiacov. 11.2 Mesačná platba za SW údržbu je určená alikvotne počtom prevzatých Fáz (častí Diela) vo vzťahu ku ktorým sa poskytuje SW údržba v danom mesiaci, pričom platba za každú z Fáz zodpovedá 20 % z mesačnej ceny SW údržby uvedenej v bode 4.4 zmluvy (ďalej len „Mesačná platba za SW údržbu“). V prípade realizácie a prevzatia len všetkých Garantovaných Fáz bude mesačná platba za SW údržbu zodpovedať 80 % z mesačnej ceny SW údržby. 11.3 Objednávateľ má možnosť predĺžiť poskytovanie HW údržby a SW údržby o 12 mesiacov za rovnakých podmienok ako sú dohodnuté v tejto Zmluve prostredníctvom automatickej opcie, a to aj opakovane, najviac ale v súhrnnom čase môže predlženie predstavovať 48 mesiacov. Ak sa Objednávateľ rozhodne využiť automatickú opciu na predĺženie HW údržby a SW údržby, musí zaslať písomné oznámenie Zhotoviteľovi najneskôr jeden mesiac pred skončením pôvodnej doby poskytovania Údržby. Poskytovanie HW údržby predstavuje pokračovanie poskytovania záruky po skončení záručnej doby podľa článku 13 zmluvy a cena za HW údržbu zahŕňa výmenu hardvérových komponentov Diela. HW údržba sa bude v prípade využitia opcie zo strany Objednávateľa preto poskytovať až po skončení záručnej doby pre časti Diela dodané rámci Garantovaných Fáz, t.j. po skončení 2 rokov odo dňa podpísania protokolu o prebratí časti Diela pre poslednú z dodaných Garantovaných Fáz. 11.4 HW údržba sa poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako záruka a zodpovednosť za vady podľa článku 10 a 13 tejto zmluvy. Žiadosť Objednávateľa o HW údržbu bude komunikovaná Zhotoviteľovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 10.8 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať HW údržbu v lehotách podľa článku 10 zmluvy. HW údržba zahŕňa všetky hardvérové komponenty Diela, vrátane časti Diela dodaného v rámci Fázy 5 (ak aplikovateľné). 11.5 SW údržba musí pokrývať nasledovné časti systému: - - 11.6 Štandardný softvér (operačný systém, súborový systém, dátové úložiská a pod.), Špeciálny softvér (asset management, databázy, automatizácia, playout, klientské aplikácie, dizajnérske aplikácie a ďalšie licencované softvérové nástroje nespadajúce do kategórie „štandardný softvér“), Custom softvér (aplikácie a skripty vyvinuté a dodané Zhotoviteľom v rámci integrácie systému). SW údržba musí zabezpečiť minimálne poskytovanie prístupu k informáciám o nových programoch, aktualizáciách, novo vyvíjaných programoch, prístup k najnovším verziám softvérových programov cez službu FTP, prístup ku knižnici aktuálnej technickej a 12
 14. 14. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 používateľskej dokumentácie a FAQ, prístup do online systému na nahlasovanie a sledovanie problémov, prístup k opravným častiam kódu (patch) alebo celým podverziám, ktoré odstraňujú chyby dodaných softvérových produktov, poskytovanie nových verzií a doplnkov (update), to všetko bezplatne. SW údržba zahŕňa všetky softvérové komponenty Diela, vrátane časti Diela dodaného v rámci Fázy 5 (ak aplikovateľné). 11.7 SW údržba sa poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako záruka a zodpovednosť za vady podľa článku 10 a 13 tejto zmluvy. Žiadosť Objednávateľa o SW údržbu bude komunikovaná Zhotoviteľovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 10.8 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať SW údržbu v lehotách podľa článku 10 zmluvy. SW údržba zahŕňa všetky softvérové komponenty Diela, vrátane časti Diela dodaného v rámci Fázy 5 (ak aplikovateľné). 11.8 Náklady na vykonanie HW údržby a SW údržby, vrátane, ale nielen, dopravy znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ, pričom Zhotoviteľ je povinný použiť na tieto účely svojho zamestnanca alebo subdodávateľa. 11.9 Na dodaný hardvér alebo softvér v rámci Údržby sa primerane uplatnia ustanovenia článku 13 tejto zmluvy o záruke a zodpovednosti za vadu. 12. Poistenie 12.1 Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od účinnosti zmluvy, overenú fotokópiu zmluvy (zmlúv) o poistení zodpovednosti za škody (ďalej len „poistná zmluva“) s poistným krytím v minimálnej výške 1.500.000 EUR (slovom jeden milión päťstotisíc eur), ktoré predstavuje celkovú výšku poisteného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré môžu nastať do 12 mesiacov od podpisu zmluvy alebo originál potvrdenia poisťovne o uzatvorení požadovanej poistnej zmluvy. Poistnou zmluvou bude zabezpečené poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa za spôsobenú škodu v rozsahu: - škoda spôsobená na Diele počas jeho inštalácie, a to vo výške 100% hodnoty Diela, - škoda z titulu všeobecnej zodpovednosti za škodu a škoda spôsobená vadným výrobkom, - škoda spôsobená na zdraví a životoch tretích osôb, - škoda z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb (škoda spôsobená pri integrácii hardvéru a softvéru na existujúcich IT zariadeniach Objednávateľa, škoda spôsobená nesprávnou konfiguráciou zistenou pri prevádzke systému, strata dát Objednávateľa a pod.). 12.2 Zhotoviteľ má povinnosť udržovať poistnú zmluvu počas 12 mesiacov od podpisu zmluvy a predložiť ju kedykoľvek bezodkladne po výzve Objednávateľa. 13. Záručná doba a zodpovednosť za vady 13.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť a kvalitu Diela, vrátane všetkých jeho hardvérových a softvérových komponentov (ďalej spolu len ako „predmet záruky“), podľa tejto zmluvy počas záručnej doby, ktorá vo vzťahu k všetkých častiam Diela dodaným v rámci Garantovaných Fáz skončí uplynutím 2 rokov odo dňa podpísania protokolu o prebratí časti Diela pre poslednú z dodaných Garantovaných Fáz. Záručná doba pre časti Diela prebraté v rámci Garantovaných Fáz začne plynúť po podpísaní protokolu o prebratí jednotlivých častí Diela. Zhotoviteľ akceptuje, že záručná doba vo vzťahu k niektorým Fázam v rámci Garantovaných Fáz môže byť viac ako 2 roky a to v závislosti odo dňa prebratia príslušnej Fázy. Záručná doba pre časť Diela dodaného v rámci Fázy 5 (ak aplikovateľné) bude 2 roky a začne plynúť po podpísaní protokolu o prebratí časti Diela pre Fázu 5. 13
 15. 15. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 13.2 Zhotoviteľ sa zaručuje, že po celú záručnú dobu bude mať Dielo vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a dokumentácii s výnimkou bežného opotrebenia a najmä, že predmet záruky bude spôsobilý na bežné užívanie na účel užívania podľa tejto zmluvy. Záruka, sa okrem iného, vzťahuje na - kvalitu montážnych prác, použitý materiál, dodávané technické zariadenia, riadnu funkčnosť jednotlivých technických zariadení, ich vzájomných väzieb, riadnu funkčnosť systému ako celku. Zhotoviteľ zároveň ručí za funkčnosť a vzájomnú kompatibilitu všetkých rozšírení implementovaného systému dodaných v rámci jednotlivých fáz Harmonogramu. 13.3 Zhotoviteľ sa zaručuje za chyby materiálu a spracovania hardvérových produktov Diela. Ak bude Zhotoviteľ upozornený na takéto chyby počas plynutia záručnej doby, Zhotoviteľ bezplatne poskytne servis, v rámci ktorého buď taký produkt bezodkladne opraví, alebo bezodkladne nahradí celý produkt alebo jeho časť za bezchybný. 13.4 Zhotoviteľ zaručuje, že nedôjde k nespusteniu, alebo k chybnej prevádzke programových inštrukcií softvéru v dôsledku chyby v materiáli a spracovaní pri správnej inštalácii a používaní na zariadení určenom Zhotoviteľom. Ak bude Zhotoviteľ upozornený na takéto chyby v priebehu plynutia záručnej doby, bezplatne poskytne servis, v rámci ktorého tieto buď opraví alebo nahradí tie softvérové prvky, ktoré v dôsledku vyššie uvedených porúch programovacie pokyny nevykonávajú. 13.5 Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa spôsobom podľa článku 10 zmluvy. 13.6 Pri odstraňovaní vád hardvéru musí Zhotoviteľ zabezpečiť výmenu vadných dielov alebo celých zariadení (vrátane diagnostiky, samotného nového dielu alebo zariadenia, práce, dopravy a inštalácie). Do doby dodania a výmeny nového dielu alebo celého zariadenia musí Zhotoviteľ zabezpečiť ekvivalentnú náhradu, tak aby bol systém schopný plniť všetky svoje funkcie. Pri odstraňovaní vád softvéru musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby bola funkcionalita ostatných častí softvéru čo najmenej dotknutá. 13.7 V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa článku 10, Objednávateľ má právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa. 13.8 O odstránení vady zmluvné strany spíšu Protokol o odstránení vady, ktorý obsahuje najmä: - označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, - dátum oznámenia vady, - popis a rozsah vád, - spôsob odstránenia vady, - dátum začatia a dátum ukončenia prác na odstránení vady, - podpis oprávnených zástupcov zmluvných strán. 14. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu 14.1 Spoločné ustanovenia vo veci zmluvnej pokuty 14
 16. 16. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 (a) (b) Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dokončiť riadne Dielo, poskytnúť Servis alebo Údržbu, ani od ostatných povinností a záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. (c) Zhotoviteľ má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na zmluvnú pokutu zo strany Objednávateľa. (d) 14.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách uvedených nižšie v tomto článku. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody vo výške presahujúcej výšku nárokovateľnej zmluvnej pokuty. Objednávateľ je oprávnený požadovať aj viacero zmluvných pokút naraz, ak nastane udalosť, ktorej dôsledkom je vznik oprávnenia Objednávateľa požadovať viacero zmluvných pokút od Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta za nesplnenie vyhlásení (a) 14.3 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 1.3, 1.4, 7.3 a 7.5 zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000,00 EUR. Zmluvná pokuta za omeškanie (a) (b) Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady na Diele (prostredníctvom Servisu) alebo poskytnúť riadne Servis v lehotách dohodnutých v zmluve, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,00 EUR za každý začatý deň omeškania, resp. za každú hodinu omeškania ak je lehota na poskytnutie Servisu určená v hodinách, a to až do odstránenia vady alebo riadneho poskytnutia Servisu. (c) 14.4 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť dokončiť časť Diela riadne a v čase, ktorý je špecifikovaný v Harmonograme, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,00 EUR za každý začatý týždeň omeškania. Za riadne dodanie sa, okrem iného, pokladá dodanie bez vád, v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré umožňuje plnú funkčnosť dodanej časti Diela. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy v čase uvedenom v bode 12.1 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 000,00 EUR v lehote podľa článku 12.1. Zmluvná pokuta za iné porušenia Zmluvy (a) Neúplný projektový tím Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať kompletný kvalifikovaný projektový tím pre Dielo alebo Servis v čase uvedenom v bode 6.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR - za každý deň omeškania s doplnením projektového tímu pre Dielo alebo Servis. (b) Chyby v ostrej prevádzke Diela 15
 17. 17. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zabezpečiť, aby akékoľvek časti dodaného Diela fungovali v ostrej prevádzke Diela v súlade so Špecifikáciou bez chýb (vád), Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 12 500,00 EUR za každú takúto chybu (vadu). (c) Ukončenie zmluvy Ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a, dôsledkom takéhoto porušenia vznikne Objednávateľovi právo ukončiť zmluvu a Objednávateľ využije toto právo na ukončenie zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny Diela ako je uvedené v článku 4 zmluvy. 14.5 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za plnenie zmluvy prostredníctvom subdodávateľa a bez ohľadu na spôsob dodania Diela, poskytnutia Servisu alebo Údržby má Objednávateľ právo požadovať plnenie akýchkoľvek zmluvných povinností priamo od Zhotoviteľa. Konanie subdodávateľov zároveň nezbavuje Zhotoviteľa akejkoľvek zmluvnej zodpovednosti. 15. Ukončenie zmluvy 15.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak: (a) Celková zmluvná pokuta, ktorú je Zhotoviteľ povinný zaplatiť podľa zmluvy prekročí 50 000,00 EUR, (b) Zhotoviteľ nezaplatí akúkoľvek vymáhanú zmluvnú pokutu do 15 dní odkedy mu nastane povinnosť ju zaplatiť, (c) Zhotoviteľ bude viac ako štyri týždne v omeškaní s riadnym dodaním Diela alebo čiastočného plnenia Diela podľa Harmonogramu, (d) Zhotoviteľ bude viac ako štyri týždne v omeškaní s predložením poistnej zmluvy podľa tejto zmluvy, (e) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom poruší ustanovenia článku 10 a 11 tejto zmluvy, pričom porušenie neodstráni napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa v lehote 5 dní odo dňa kedy ho Objednávateľ písomne požiada o napravenie porušenia, (f) Akékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v článku 1.3, 1.4, 7.3 a 7.5 zmluvy sa ukáže byť nepravdivé alebo zavádzajúce, (g) Zhotoviteľ viac ako 5 x nedodá Servis riadne a načas, (h) Zhotoviteľ viac ako 5 x nedodá Údržbu riadne a načas, alebo (i) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú podmienky podľa § 18 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 15.2 Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať zmluvu ak je Objednávateľ viac ako 30 dní v omeškaní s platením riadne vystavenej faktúry. Zhotoviteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy. 15.3 V prípade odstúpenia Objednávateľa, nastanú účinky odstúpenia v 30 deň po dni doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi, pričom účinky odstúpenia sú bližšie upravené v článkoch 15.4, 16
 18. 18. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 15.6 a 15.7 zmluvy. V prípade výpovede danej Zhotoviteľom, nastanú účinky výpovede do 2 mesiacov od doručenia výpovede Objednávateľovi. 15.4 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo: (a) Započítať akúkoľvek dlžnú sumu voči Zhotoviteľovi voči zmluvnej pokute, ktorú mu dosiaľ Zhotoviteľ neuhradil, (b) Nárokovať si akúkoľvek zmluvnú pokutu, na ktorú mu vznikol nárok do ukončenia Zmluvy. (c) Neponechať si Dielo alebo časť Diela, v prípade ak sa rozhodne od zmluvy odstúpiť pred dokončením Fázy 4. O tejto skutočnosti musí Objednávateľ informovať Zhotoviteľa do 5 dní odo dňa zaslania odstúpenia od zmluvy. 15.5 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 15.6 V prípade ukončenia zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaného Diela, primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy o cene za Dielo, a to tak, že sa aplikuje cena uvedená v zmluve alebo pomerná časť tejto ceny, v závislosti od rozsahu dodaného Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy si nebudú vracať vzájomné plnenia, ktoré prijali v súvislosti s poskytnutím Servisu alebo Údržby. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak príde k odstúpeniu od zmluvy po dodaní Garantovaných Fáz, vo vzťahu ku ktorým bol podpísaný akceptačný protokol po absolvovaní ostrej prevádzky časti Diela, Objednávateľ si ponechá dodané Dielo a Zhotoviteľ prijatú cenu za dodané Dielo, pričom zmluvné strany nebudú mať voči sebe žiadne nároky vo vzťahu k dodanému Dielu. Odstúpením od zmluvy ale nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa zaplatenia zmluvnej pokuty alebo náhrady vzniknutej škody od Zhotoviteľa. 15.7 V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne neponechať si Dielo alebo časť Diela, zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky v súvislosti s dodaním Diela sa vysporiadajú tým, že Objednávateľ vráti Dielo alebo časť Diela Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ vráti všetky platby prijaté v súvislosti s dodaním Diela alebo časti Diela (v závislosti od momentu ukončenia zmluvy) Objednávateľovi. Zhotoviteľ má povinnosť vrátiť prijaté plnenia od Objednávateľa do 14 dní odo dňa kedy Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi, že si neponechá Dielo alebo časť Diela. Bez ohľadu na vyššie uvedené má Objednávateľ právo užívať Dielo alebo časť Diela po dobu 5 mesiacov, odo dňa kedy Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi, že si neponechá Dielo alebo časť Diela, a vrátiť Dielo alebo časť Diela Zhotoviteľovi až po uplynutí danej lehoty (ďalej len „Dočasné užívanie“), za Dočasné užívanie patrí Zhotoviteľovi náhrada vo výške 10% z ceny Diela, ktoré ostalo v užívaní Zhotoviteľa. Náhradu za Dočasné užívanie vyplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po skončení doby Dočasného užívania. Ak sa Objednávateľ rozhodne pre Dočasné užívanie, oznámi to Zhotoviteľovi zároveň s oznámením o tom, že si neplánuje ponechať Dielo alebo časť Diela. Objednávateľ môže vrátiť Zhotoviteľovi Dielo alebo časť Diela aj pred uplynutím lehoty 5 mesiacov. 16. Komunikácia 16.1 Akékoľvek oznámenie, nárok, požiadavka alebo žiadosť, ktoré táto zmluva vyžaduje či povoľuje uskutočniť (ďalej len „oznámenie“), budú v písomnej podobe v slovenskom alebo v českom jazyku a budú považované za riadne doručené alebo uskutočnené, ak ich doručenie bude písomne potvrdené adresátom, doručené faxom alebo e-mailom. - Doručovanie poštou sa uskutoční prostredníctvom doporučeného listu. - Ak odosielateľov fax potvrdí prenos ako „OK“ na lícovej strane prvej stránky faxovej správy, správa sa bude považovať za doručenú v nasledujúci pracovný deň. 17
 19. 19. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 - V prípade doručovania prvou triedou s predplateným poštovným bude správa považovaná za doručenú v tretí pracovný deň od dátumu odoslania alebo v prípade doručovania prostredníctvom renomovanej medzinárodnej kuriérskej služby (DHL, UPS atď.) bude správa považovaná za doručenú v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. - V prípade doručovania e-mailom sa oznámenie považuje za doručené, ak odosielateľ dostal potvrdenie o statuse e-mailu. - V prípade osobného doručovania odovzdaním oznámenia oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovaného oznámenia alebo odmietnutím prevzatia oznámenia takou osobou. Vyššie uvedené bude platiť bez ohľadu na to, či adresát oznámenie prijme alebo nie, za predpokladu, že okrem dôkazu o odoslaní oznámenia, bude dané oznámenie odoslané na nižšie uvedenú fyzickú adresu, email alebo fax. 16.2 Ústne / telefonické oznámenia nadobudnú účinnosť, ak budú potvrdené prostredníctvom emailu do 2 hodín. 16.3 Faktúry, oznámenia o ukončení zmluvy, predĺžení zmluvy a porušení zmluvy si musia zmluvné strany doručiť písomne prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby alebo osobne. 16.4 Oznámenia zmluvných strán budú zasielané na nasledujúce adresy: (a) ak sú určené objednávateľovi: Do rúk:. Ing. Andrej Doležal RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Telefón: +421 2 6061 7601 Email: andrej.dolezal@rtvs.sk S kópiou pre: Mgr. Vladimír Hübner Telefón: XXXXXX Email: vladimir.hubner@rtvs.sk (b) ak sú určené zhotoviteľovi: Do rúk:. Ing. Vladimír Rusňák, predseda predstavenstva Traco Systems a.s., Bojnická 15, 831 04 Bratislava Telefón: XXXXXX Fax: +421 2 4445 9872 Email: vlador@traco.sk S kópiou pre: Ing. Róbert Sasvári, podpredseda predstavenstva Telefón: XXXXXX Email: roberts@traco.sk 16.5 Zmluvné strany sa budú navzájom okamžite a bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene vyššie uvedených adries či obchodných menách a číslach faxov, inak sa každá strana môže spoliehať na adresu uvedenú v tejto zmluvy 16.6 Ustanovenia článku 16 sa nevzťahujú na nahlasovanie požiadaviek Servisu a Údržby podľa článku 10 a 11 zmluvy. 18
 20. 20. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 17. Záverečné ustanovenia 17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 17.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 17.3 Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. 17.4 Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej existencie, platnosti alebo ukončenia platnosti, sa zmluvné strany najprv v dobrej viere vynasnažia vyriešiť dohodou, bez toho aby spor postupovali na vyriešenie súdnou cestou. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu do tridsiatich (30) dní od zahájenia rokovaní o predmete sporu, bude tento spor predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky. 17.5 Ustanovenia vzťahujúce sa na dodanie Diela sa v primeranej miere aplikujú na Servis a Údržbu, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami zmluvy vzťahujúcimi sa na Servis alebo Údržbu. Ustanovenia vzťahujúce sa k Dielu sa v maximálnej možnej miere vzťahujú aj na akúkoľvek časť Diela, ktorá má byť dodaná v rámci akejkoľvek Fázy. 17.6 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Aplikácia ustanovení slovenských právnych predpisov, ktoré nie sú kogentnej povahy, sa jednoznačne vylučuje, ak by ich aplikácia zmenila význam alebo účel niektorého z ustanovení tejto zmluvy. 17.7 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným alebo nevymáhateľným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo nevymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú takéto ustanovenie nahradiť platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré svojím obsahom a účelom zodpovedá neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu. 17.8 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, kontaktných osôb alebo čísla účtu v peňaž. ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 17.9 Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa druhej zmluvnej strany. 17.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude Objednávateľ, alebo Zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný účel než na účel plnenia tejto zmluvy a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe a oprávnene získané druhou zmluvnou stranou pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe. 17.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 vyhotoveniach. 17.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: (a) Príloha č.1: Požiadavky na Dielo, 19
 21. 21. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 (b) (c) Príloha č.3: Harmonogram, (d) Príloha č.4: Požiadavky na projektový tím, (e) 17.13 Príloha č.2: Ponuka z verejného obstarávania Príloha č.5: Poistná zmluva, Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. V Bratislave, dňa.................. Zhotoviteľ: Objednávateľ: _____________________________________ Ing. Vladimír Rusňák predseda predstavenstva ______________________________________ Václav Mika generálny riaditeľ 20
 22. 22. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Príloha č. 1 Požiadavky na Dielo GRAFICKÝ SYSTÉM PRE ŠTÚDIÁ, PRENOSY A VYSIELANIE 1. CIELE PROJEKTU Cieľom projektu je vybudovať centralizovaný systém tvorby, výroby a odbavovania realtime renderovanej 3D grafiky na báze funkčných predlôh (template) s čo možno najvyššou mierou automatizácie a univerzálnosti použitia v širokej škále televíznych pracovísk RTVS. 1.1. Rozsah projektu je nasledovný: a) Vybudovanie jednotného databázového prostredia pre centrálnu správu grafických assetov, funkčných predlôh, vyplnených funkčných predlôh a rôznych textových metadát za účelom maximálneho urýchlenia a zjednodušenia výroby, správy, opätovného využívania a zálohovania vyplnených údajov b) Vybudovanie centrálneho monitoringu celého systému, s grafickým rozhraním monitorujúcim vitálne funkcie všetkých častí systému, pre maximálne zefektívnenie jeho správy c) Vybudovanie autonómnej sieťovej infraštruktúry potrebnej pre vzájomné prepojenie všetkých výrobných, ovládacích a administratívnych častí celého systému, predpokladajúcej KVM ovládanie jednotlivých častí systému (KVM systém nie je predmetom obstarávania) d) Vybudovanie 2 pracovísk pre grafických dizajnérov kreatívy e) Vybudovanie 1 pracoviska pre denných grafikov spravodajstva f) Zabezpečenie zdieľanej titulkovej a interaktívnej grafiky pre 8 štúdií s možnosťou tvorby grafických playlistov a video playlistov g) Zabezpečenie staničnej grafiky pre 3 vysielacie pracoviská h) Zabezpečenie interaktívnej grafiky pre výrobu počasia i) Zabezpečenie interaktívnej grafiky pre športové analýzy j) Zabezpečenie titulkovej grafiky pre 1 prenosový voz s možnosťou tvorby grafických playlistov a video playlistov k) Vybudovanie štvorkamerového virtuálneho štúdia Súčasťou realizácie projektu sú aj: a) Dodanie tovaru na miesto určenia (v niekoľkých funkčných celkoch / realizačných fázach) b) Integrácia a inštalácia hardvéru a softvéru c) Integrácia systému s existujúcou IT infraštruktúrou d) Integrácia systému s existujúcimi systémami NRCS Octopus, ASTRA, PROVYS a NLE strižňami e) Zaškolenie zamestnancov Objednávateľa f) Povinná testovacia prevádzka g) On-air asistencia pri spúšťaní ostrej prevádzky kľúčových častí systému h) Servis a údržba po dobu jedného roka 1.2. Za „hlavné komponenty“ systému sa v rámci tohto projektu považujú: a) Databáza (databázy) grafických assetov, funkčných predlôh, vyplnených funkčných predlôh a metadát b) Centrálny monitoring systému c) Dizajnérska pracovná stanica d) Renderer e) Virtuálne štúdio f) Riadiaci softvér pre vysielacie pracovisko g) Riadiaci softvér pre štúdiá h) Systém na grafickú prezentáciu predpovede počasia i) Systém na grafickú prezentáciu športových analýz j) Databáza 3D máp V zmysle zabezpečenia 100% spoľahlivosti a kompatibility (predovšetkým vzhľadom na budúce updaty, upgrady a rozšírenia systému) musia všetky hlavné softvérové komponenty podľa bodu 1.2 tejto špecifikácie pochádzať od jedného a toho istého výrobcu. Táto požiadavka súvisí s tým, že v prípade upgradu časti softvérového riešenia musí ostať zachovaná spoľahlivosť a kompatibilita softvérového systému ako celku, pričom ak by softvér pochádzal od viacerých výrobcov, nie je možné v dostatočnej miere zaručiť, že upgrady od jedného výrobcu budú kompatibilné s upgradami od druhého výrobcu. 2. 2.1. POŽIADAVKY NA SYSTÉM AKO CELOK Ponúkané riešenie musí spĺňať nasledujúce kľúčové požiadavky: 1
 23. 23. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) Všetky grafické súčasti systému musia natívne podporovať 2D a 3D grafiku modelovanú v reálnom čase, nezávisle od výstupného rozlíšenia Systém musí umožňovať vytváranie funkčných predlôh (templatov) pre opätovné použitie grafických assetov Centrálna časť systému musí byť schopná uchovávať všetky grafické prvky, obrázky, fonty, rozpracované projekty a predlohy, aktuálne používané grafické predlohy, zdieľať ich naprieč celým systémom a poskytovať možnosť nastavenia užívateľských (prístupových) práv. Jednou z kľúčových požadovaných vlastností je možnosť centrálne modifikovať a vytvárať grafické predlohy tak, aby tieto boli automaticky distribuované (resp. aktualizované) na všetky pracoviská s odpovedajúcimi prístupovými právami. Systém musí umožňovať "linkovanie" grafických objektov a fontov v grafických scénach tak, aby bolo možné docieliť napr. výmenu loga vo všetkých scénach iba výmenou loga v centrálnej časti systému (v databáze). Systém musí byť od počiatku koncipovaný ako HD, tzn. musí umožňovať prácu v rozlíšení 1080i/25, zároveň však musí umožňovať koexistenciu HD a SD formátov a projektov v jednom systéme. Z tohto pohľadu Objednávateľ požaduje, aby bolo možné vytvárať grafické prvky a predlohy iba v jednej verzii (preferuje sa HD), pričom systém na odbavovacej strane musí zvládnuť on-line/off-line rendering toho istého grafického prvku v alternatívnych formátoch (SD, HD, 4K a pod.) jednoduchou voľbou výstupného rozlíšenia bez potreby škálovania. Systém musí poskytovať nasledovné typy publikovania obsahu (vo všetkých prípadoch je požadovaný výstup PGM a KEY): o Online živé vysielanie z réžie resp. vysielacieho pracoviska za pomoci playlistu o Online živé vysielanie z réžie resp. štúdia pomocou interaktívneho dotykového panelu alebo tablet PC o Online manuálne odbavenie grafiky pre potreby štúdiovej výroby na záznam o Offline rendering do video súboru alebo sekvencie obrázkov, vrátane dávkového renderovania na požiadanie o Offline rendering grafiky priamo v NLE strižni do video zostrihu (kompatibilita s už existujúcimi NLE strižňami Objednávateľa: Avid MediaComposer a Apple FinalCut) Systém musí byť koncipovaný a dimenzovaný tak, aby dokázal zabezpečiť dávkové offline renderovanie náhľadov pre všetkých užívateľov systému. Systém musí byť koncipovaný tak, aby dokázal pracovať s čo najširšou škálou grafických elementov vytvorených v iných aplikáciách (minimálne .jpg, .png, .tiff, 3D modely, .eps, .ai, .psd, .fbx a pod.) Systém musí podporovať prehrávanie audio a video súborov Základom systému musí byť jednotná technologická platforma ako z pohľadu hardvérovej tak aj z pohľadu aplikačnej vrstvy, pričom systém musí byť dostatočne robustný a škálovateľný. Všetky renderery ponúkané v rámci systému na rovnaký typ úlohy musia byť hardvérovo a softvérovo totožné, univerzálne použiteľné a zameniteľné. Grafický výstup úplne všetkých rendererov musí byť rovnaký a porovnateľný. Všetky renderery musia byť montovateľné do štandardného 19“ racku a vybavené príslušným montážnym materiálom (samotný rack nie je predmetom obstarávania). Všetky servery a počítače musia z dôvodu čo najjednoduchšej centralizovanej správy a používania fungovať na rovnakom type (nie verzii) operačného systému, od jedného výrobcu. Výnimku tvorí mobilný ovládací hardvér (typu tablet/telefón), pri ktorom sa požaduje operačný systém kompatibilný so zvyškom grafického systému. Všetok použitý hardvér musí byť štandardný a všeobecne dostupný (tzv. off-shelf), s voľne dostupnými a jednoducho vymeniteľnými komponentmi, s plne zabezpečenou podporou a s dostupnou servisnou sieťou. Modernizácia hardvérových komponentov zariadení nesmie byť viazaná na výmenu zariadenia ako celku a nesmie nijako kolidovať s poskytovaním technickej podpory na takto modernizované zariadenia. Všetky servery a počítače musí byť možné pripojiť do existujúcej domény ROZHLAS.SK, s možnosťou vzdialenej správy v štandardnom rozsahu. Všetky nasadené softvérové komponenty musia byť jednoducho inštalovateľné (administrátor Objednávateľa musí mať počas doby platnosti servisného kontraktu nepretržitý prístup ku všetkým aktuálnym inštalačným balíkom všetkých zakúpených produktov) a konfigurovateľné (všetky softvérové komponenty musia mať kvalitnú, aktuálnu a vždy dostupnú dokumentáciu pre užívateľa aj administrátora). Konfigurácie všetkých softvérových komponentov musia byť buď uložené v zálohovanej databáze centrálnej časti systému alebo musia mať formu jednoducho zálohovateľných súborov, ktoré bude možné obnoviť jednoduchým nakopírovaním. Všetky dodané softvérové komponenty musia byť alebo nelicencované, alebo licencované hardvérovým kľúčom (dongle) s možnosťou okamžitého presunu licencie v krízovej situácii na nové zariadenie (napr. záložný cold-backup hardvér) aj menej kvalifikovaným personálom. Všetky prístupové práva jednotlivých užívateľov musia byť alebo neobmedzené, alebo licencované formou kĺzavých/transakčných licencií. 2
 24. 24. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 s) Všetky softvérové komponenty musia byť konfigurovateľné prostredníctvom grafického (nie textového) rozhrania. t) Všetky softvérové komponenty musia pre zvýšenie informačnej bezpečnosti tolerovať antivírusovú ochranu nainštalovanú na tom istom počítači alebo serveri. u) Systém musí umožňovať priamu a čo najtesnejšiu integráciu s už existujúcim redakčným systémom NRCS Octopus, so systémom plánovania vysielania PROVYS a s vysielacou automatizáciou AVECO ASTRA, v súlade s touto špecifikáciou. v) Všetky softvérové komponenty musia mať multi-jazykovú podporu, musia podporovať slovenskú diakritiku a min. štandard UTF-8 alebo UNICODE. w) Všetky hlavné softvérové komponenty systému (podľa bodu 1.2 tejto špecifikácie) musia byť od jedného výrobcu, pričom výrobca musí poskytovať na systém systémovú záruku a technickú podporu, v súlade s touto špecifikáciou. x) Systém musí byť rozšíriteľný o podporu stereoskopickej prezentácie grafiky, bez nutnosti zmeny centrálnej infraštruktúry, s použitím jednotnej grafickej predlohy pre HD, SD a stereoskopiu (licencie alebo prípadné softvérové doplnky pre zabezpečenie stereoskopie nie sú predmetom tohto obstarávania). y) Systém musí podporovať čo najširšie spektrum výmenných a ovládacích protokolov, ako aj možnosť interného skriptovania, a to v rámci grafickej scény (možnosť tvorby vlastných zásuvných modulov a komunikačných rozhraní) ako aj vo funkčnej predlohe pre opakované použite. z) Systém musí podporovať skriptovanie v ovládacích aplikáciách. Každá odbavovacia aplikácia musí umožňovať vykonávanie zadaných skriptov počas odbavovania grafiky. aa) Systém musí disponovať API a SDK s podrobnou dokumentáciou za účelom tvorby vlastných podporných aplikácii Objednávateľom. bb) Systém bude umiestnený v štandardných technologických stojanoch šírky 19" (nie sú predmetom tohto obstarávania), ponuka musí obsahovať potrebný montážny materiál pre všetky relevantné zariadenia, v súlade s touto špecifikáciou. 2.2. 3. Dodatočné požiadavky počas doby platnosti zmluvy: a) V prípade ak Objednávateľ prejde počas doby trvania zmluvy na nový typ NLE strižne, Zhotoviteľ sa zaväzuje vymeniť bezodplatne príslušné softvérové vybavenie (vrátane licencií) pre všetky dotknuté strižne za nový typ, a to v lehote 30 dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľom. POŽIADAVKY NA CENTRÁLNU INFRAŠTRUKTÚRU 3.1. Pod centrálnou infraštruktúrou sa rozumie skupina zariadení zabezpečujúcich chod celého grafického systému a komunikáciu medzi jeho jednotlivými komponentmi, ako aj s vonkajším svetom: a) Databázové a iné servery, asset management, správa a monitoring systému b) Diskové úložiská c) Sieťové prepojovače (switche) a iné aktívne i pasívne sieťové komponenty d) Akékoľvek ďalšie zariadenia plniace podpornú funkciu pre centralizované fungovanie systému (napr. renderovacie stanice pre centrálnu tvorbu náhľadov alebo dávkový rendering) 3.2. Centrálna infraštruktúra musí spĺňať nasledovné všeobecné požiadavky: a) Kompletná centrálna infraštruktúra musí byť lokalizovaná v jednej serverovni a musí byť prevádzkyschopná 24/7/365 bez nutnosti nadštandardnej údržby alebo odborných zásahov Zhotoviteľa. Administrátor Objednávateľa musí byť schopný vypnúť a zapnúť celý systém sám, bez nutnosti asistencie alebo zásahov zvonka (musí byť riadne zaškolený a musí mať plné práva a prístupy na všetko). b) Každý aktívny prvok centrálnej infraštruktúry musí byť buď zdvojený alebo zálohovaný v reálnom čase (úplná redundancia, tzv. „no single point of failure“). V prípade výpadku jedného aktívneho prvku musí druhý prevziať jeho úlohu bez nutnosti manuálneho zásahu človekom, bez toho aby to užívatelia postrehli alebo boli inak obmedzení v práci. c) Všetky použité servery musia mať dva zdroje, dva systémové disky v mirrore, ostatné disky v RAID ochrane. d) Všetky diskové úložiská musia mať disky v RAID 5 alebo RAID 6 ochrane. e) Všetky aktívne sieťové komponenty (switche) musia byť v zdvojenej/redundantnej konfigurácii (tzv. „high availability“). f) Všetky použité servery musia podporovať LOM („Lights Out Management“) technológiu. Všetky uvedené požiadavky sú zdôvodnené potrebou nepretržitej a 100% spoľahlivej prevádzky, ktorá vyplýva z povinností Objednávateľa na základe zákona č. 532/2010 Z.z., o Rozhlase a televízii Slovenska. 3.3. Asset management, databáza grafických scén a objektov Všetky grafické projekty a prvky musia byť uložené na centrálnom serveri, v centrálnej databáze, predovšetkým z bezpečnostných a administračných dôvodov (efektívna správa dát a užívateľských práv, registrovanie a monitorovanie činnosti užívateľov, vyššia bezpečnosť dát a menšie riziko narušenia 3
 25. 25. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 integrity dát, kvantitatívne a kvalitatívne monitorovanie vykonávaných operácií a výkonu grafického systému, riešenie súčasného prístupu k rovnakým dátam, jednoduché zálohovanie a obnova pri technických problémoch): a) Databáza musí byť duplikovaná alebo inak zálohovaná v reálnom čase, s možnosťou vizuálnej kontroly stavu duplikácie, a s e-mailovou notifikáciou v prípade jej zlyhania. Prepnutie na záložnú databázu musí byť plynulé, automatické, bez potreby vypínania, reštartovania alebo prekonfigurovania ostatných serverov alebo klientských počítačov. b) Databáza musí mať logickú, prehľadnú stromovú štruktúru, prístupnú zo všetkých softvérových komponentov ponúkaného systému. Tá istá centrálna databáza musí byť využiteľná aj pre grafiku virtuálneho štúdia. c) V databáze musí byť možné uložiť grafické scény, 3D a 2D objekty, materiály, obrázky, fonty a zvuky. Ukladanie video klipov v databáze sa pre ich veľkosť a charakter nevyžaduje. Jeden grafický prvok by sa mal v databáze nachádzať fyzicky iba raz (bez duplikátov), pričom musí byť jednoducho zistiteľné, v ktorých grafických scénach je daný prvok použitý. d) Všetky prvky uložené v centrálnej databáze musia mať náhľadový obrázok (thumbnail generovaný okamžite, nie v časovaných dávkach) a možnosť vypisovania metadát a kľúčových slov pre zjednodušenie vyhľadávania. e) Databáza, ako aj všetky klientské aplikácie, musia umožňovať jednoduché aj pokročilé formy vyhľadávania (fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie podľa typu objektu, vyhľadávanie v konkrétnych priečinkoch, vyhľadávanie v metadátach a kľúčových slovách, vyhľadávanie podľa vzťahov s inými objektmi). f) Všetky prvky uložené v centrálnej databáze musia mať možnosť ochrany pred zmazaním. g) Všetky prvky uložené v centrálnej databáze musí byť možné vyexportovať (priamo z grafického rozhrania databázy, ale aj z ktorejkoľvek dizajnérskej aplikácie) a zálohovať. Takto vytvorené zálohy musia byť použiteľné aj na prenos dát medzi online centrálnou infraštruktúrou v sídle Objednávateľa a offline pracoviskami (napr. prenosový voz) a zároveň na jednoduché obnovenie poškodených dát v databáze. h) Centrálna databáza musí byť plne pod kontrolou lokálneho administrátora, prostredníctvom jediného diaľkového, grafického softvérového rozhrania (kvôli efektívnemu využívaniu ľudských zdrojov a možnosti realizácie vysielania s minimálnym počtom zamestnancom – napr. v krízových situáciách). i) Prístup do centrálnej databázy musí byť chránený autentifikáciou a autorizáciou. j) Administrátor systému musí mať možnosť vytvárať užívateľské profily chránené heslom, ako aj skupiny užívateľov. Systém musí umožňovať nastavovanie práv pre jednotlivých užívateľov alebo užívateľské skupiny, tak aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu k dátam, ich odcudzeniu alebo poškodeniu. k) Administrátor musí mať v každom okamihu prehľad o stave hardvéru, operačného systému, databázy a voľnej diskovej kapacite, licenciách, otvorených pripojeniach a pripojených užívateľoch. l) Administrátor musí byť systémom okamžite notifikovaný o akejkoľvek akútnej závažnej skutočnosti ohrozujúcej chod centrálnej databázy, a to formou emailu alebo SMS správy. Zároveň musí byť systém schopný posielať schedulované, súhrnné reporty o stave databázy emailom (kvôli spätnému vyhodnocovaniu stavu systému a optimalizácii využívania jeho technických kapacít). m) Administrátor musí mať možnosť notifikovať užívateľa ktorejkoľvek pracovnej stanice napojenej na centrálnu databázu o akejkoľvek relevantnej skutočnosti / situácii prostredníctvom textovej správy zobrazenej priamo v grafickom rozhraní pracovnej stanice užívateľa (interný chat). n) Administrátor musí mať prehľad o jednotlivých objektoch uložených v centrálnej databáze, o všetkých ich vlastnostiach a metadátach. Musí mať možnosť objekty mazať, presúvať, premenovávať, exportovať a importovať, v prípade problémov obnovovať. o) Administrátor musí byť schopný cez grafické rozhranie spustiť manuálne zálohovanie alebo obnovu databázy aj bez relevantných znalostí databázového managementu. p) Centrálna databáza musí mať možnosť automatických plánovaných úloh, vrátane backupu kompletnej databázy na externé úložisko alebo pásku. q) Centrálna databáza musí umožňovať prístup cez API alebo web services. Dôvodom je očakávaná potreba Objednávateľa automatizovať niektoré procesy, prípade vytvárať vlastné zásuvné moduly do jednotlivých softvérových aplikácií systému. 3.4. Asset management, databáza funkčných predlôh, vyplnených funkčných predlôh, obrázkov a animácií Pod pojmom funkčná predloha sa rozumie predloha (tiež „template“), ktorú vypĺňa užívateľ systému (redaktor, obsluha réžie a pod.), je previazaná s konkrétnou grafickou scénou a má formát formuláru s vopred určenými kolónkami pre vkladanie textu, obrázkov, animácií, videí, zvukov a pod. do grafickej scény. Vyplnená funkčná predloha definuje obsah výslednej grafiky vyrenderovanej na renderovacích staniciach, a to rovnako pri on-line alebo off-line produkcii. a) Keďže vyplnené funkčné predlohy nesú kľúčové textové a iné informácie potrebné pre správne odbavovanie grafiky v televíznom vysielaní, očakáva sa z dôvodov uvedených v bode 3.3 tejto špecifikácie ich bezpečné uloženie v databázovom systéme (buď v samostatnej databáze alebo v databáze podľa bodu 3.3 tejto špecifikácie). 4
 26. 26. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Všetky funkčné predlohy, vyplnené funkčné predlohy, obrázky a objekty pre použitie vo funkčných predlohách musia byť uložené v centrálnej infraštruktúre prístupnej z klientského počítača. Klientským počítačom sa rozumie predovšetkým počítač redaktora s nainštalovaným systémom NRCS Octopus, NLE strižňa, počítač s odbavovacím softvérom v štúdiovej alebo vysielacej réžii a počítač dizajnéra alebo grafika, ktorý vytvára grafické scény a príslušné funkčné predlohy. Databáza musí byť duplikovaná alebo inak zálohovaná v reálnom čase, s možnosťou vizuálnej kontroly stavu duplikácie a s e-mailovou notifikáciou v prípade jej zlyhania. Prepnutie na záložnú databázu musí byť plynulé, automatické, bez potreby vypínania, reštartovania alebo prekonfigurovania ostatných serverov alebo klientov. Databáza musí mať logickú, prehľadnú stromovú štruktúru, prístupnú zo všetkých softvérových komponentov ponúkaného systému. Tá istá centrálna databáza musí byť využiteľná aj pre grafiku virtuálneho štúdia. Všetky prvky uložené v tejto centrálnej databáze musia mať náhľadový obrázok s aktuálnou informáciou o vyplnenom obsahu. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že náhľadový obrázok bude vytvorený okamžite po vyplnení funkčnej predlohy, teda obrázok môže byť vytvorený post procesom. Prístup do databázy musí byť rozdelený na "administrátorský" a "užívateľský", pričom administrátorský prístup musí umožňovať manipuláciu s obsahom databázy, zálohovanie databázy a prípadné zmeny v štruktúre databázy. Klient s prístupom k funkčným predlohám a vyplneným funkčným predlohám musí byť priamo integrovaný v softvéri slúžiacom na odbavovanie grafického playlistu. Systém musí umožňovať jednoduché vytváranie funkčných predlôh, ako aj vytváranie skriptov vo funkčných predlohách (napr. pre automatický import dát z agentúr). Systém musí umožňovať prácu s alternatívnou grafikou ovládanou jednou funkčnou predlohou. Pod pojmom alternatívna grafika sa rozumie grafika, ktorá má jednu funkčnú predlohu avšak rôzny grafický dizajn (napr. ranný dizajn, večerný dizajn atď. pričom funkčná predloha je vždy rovnaká). Systém musí umožňovať zmenu alternatívnej grafiky (dizajnu) v odbavovacej aplikácii naraz pre celý playlist, ale aj po jednotlivých elementoch. Databáza musí disponovať kompatibilným zásuvným modulom pre NRCS Octopus (napr. ActiveX komponent), pomocou ktorého bude možné vypĺňať funkčné predlohy textom alebo inými dostupnými objektmi (napr. obrázkami s nalinkovanými metadátami (napr. meno a priezvisko politika s jeho funkciou a fotografiou, s možnosťou výberu z viacerých možných fotografií) priamo z prostredia NRCS Octopus, a to rovnakým spôsobom ako v odbavovacej aplikácii v réžii (bod 7 tejto špecifikácie). Vyžaduje sa 40 plávajúcich / transakčných licencií pre NRCS klientov. Systém musí disponovať kompatibilným zásuvným modulom pre už existujúce NLE strihové systémy Avid MediaComposer, FinalCut Pro a Adobe Premiere, pomocou ktorých bude možné vypĺňať funkčné predlohy (s náhľadom) a renderovať grafiku priamo do zostrihu. Vyžaduje sa 20 plávajúcich / transakčných licencií pre NLE klientov. Databáza musí umožňovať aj ukladanie manuálne vytvorených playlistov (teda okrem playlistov vytvorených v systéme NRCS Octopus) cez odbavovaciu aplikáciu štúdiovej výroby tak, aby boli okamžite dostupné aj pre ďalšie pracoviská vybavené rovnakým odbavovacím softvérom. Centrálna databáza musí umožňovať prístup cez API alebo web services. Dôvodom je očakávaná potreba Objednávateľa automatizovať niektoré procesy. 3.5. Asset management, databáza osobností a obrázkov pre výrobu titulkov Ponúkaný systém musí obsahovať zálohovanú databázu (buď samostatnú databázu alebo databázu podľa bodov 3.3 alebo 3.4 tejto špecifikácie) na organizovanie a vyhľadávanie informácií o osobách, organizáciách, fotografiách a videoklipoch, použiteľných predovšetkým vo funkčných predlohách na titulkovanie spravodajských a publicistických relácií. Objednávateľ od tejto databázy očakáva zníženie chybovosti, zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie práce redaktorov a operátorov grafického systému. Táto databáza musí umožňovať: a) Jednoduché vytváranie, editovanie, zaraďovanie (aj viac objektov pod jednou databázovou položkou), importovanie/exportovanie a mazanie záznamov cez jednoduché a užívateľsky príjemné rozhranie s náhľadom v reálnom čase, dostupné z akéhokoľvek počítača Objednávateľa, bez potreby dodatočnej licencie. b) Vypĺňanie zložitých funkčných predlôh s viacerými kolónkami prostým vybratím jediného databázového záznamu z ponuky (napr. po vybratí mena politika sa do funkčnej predlohy natiahnu okrem rôznych dostupných metadát ako sú funkcia, politická príslušnosť, rôzne citáty a pod., aj nalinkované fotografie alebo videoklipy). c) Prispôsobenie vlastností nalinkovaných obrázkov potrebám práve vypĺňanej funkčnej predlohy (crop, rotate, zoom). d) Možnosť jednoduchého vytvárania vlastných metadátových polí, samotných metadát a kľúčových slov. e) Plná podpora slovenskej diakritiky a UTF-8 alebo UNICODE štandardu. 3.6. Správa a monitoring systému 5
 27. 27. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 Vzhľadom na veľkosť a komplexnosť obstarávaného systému, ako aj na rozsiahlosť priestorov Objednávateľa, Objednávateľ požaduje možnosť spravovať a monitorovať celý systém na diaľku, formou plne integrovaného, dedikovaného GUI softvéru od rovnakého výrobcu ako hlavné komponenty systému (kvôli zachovaniu kompatibility a funkčnosti v prípade budúcich updatov, upgradov a rozšírení). Tento monitorovací systém musí umožňovať: a) Nepretržité sledovanie všetkých dôležitých častí systému, hardvérových aj softvérových, v reálnom čase, z jednej pracovnej stanice administrátora b) Prehľadný vizuálny monitoring jednotlivých zariadení systému (ideálne v stromovej štruktúre) c) Monitoring softvérových aplikácií na úrovni aplikačného kódu (nie len operačného systému) d) Reštartovanie softvérových aplikácií na diaľku e) Prehľad o verziách inštalovaného softvéru f) Grafickú diagnostiku stavu systému s upozorňovaním na predvídateľné problémy g) Centrálne zaznamenávanie (logovanie) všetkých systémových udalostí h) Tvorbu štatistík a analýz trendov (napr. disková kapacita), s možnosťou exportu i) Hlásenie chýb a výnimiek, s možnosťou nastavenia typu reakcie na rôzne udalosti j) Ochranu heslom k) Všetky servery a pracovné stanice musia umožniť pripojenie na systém vzdialenej správy, za dodržania všetkých bezpečnostných štandardov. l) V prípade akýchkoľvek problémov, vrátane urgentnej alebo krízovej situácie, musí byť administrátor včas informovaný alebo varovaný formou emailovej správy alebo SMS správy. m) Všetky zariadenia umiestnené v rackoch musia umožniť pripojenie na rackovú LCD konzolu (nie je súčasťou tohto obstarávania), prostredníctvom PS2, VGA alebo DVI, USB. 3.7. Aktívne sieťové prvky Súčasťou integrácie grafického systému je aj sieťová infraštruktúra, vrátane potrebných smerovačov a kabeláže. Sieť musí byť koncipovaná ako samostatná VLAN. a) Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vysokej dostupnosti (high availability) sa očakáva, že systém bude mať vybudované samostatné, plne redundantné sieťové jadro (min. dva „core“ smerovače), ktoré bude do centrálneho sieťového smerovača Objednávateľa pripojené pomocou dvoch duplexných MMF optických vláken (2 x 10GB, jedno vlákno do každého z dvoch smerovačov hlavného IT uzla Objednávateľa, vzdialenosť < 300 metrov). Súčasťou ponuky musia byť aj všetky potrebné optické moduly (MMF 50/125, 850 nm). b) Aktívne sieťové prvky musia poskytovať dostatočný výkon pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky všetkých súčastí ponúkaného systému. c) Súčasťou ponuky musia byť aj 24-portové RJ45 patch panely CAT-5e pre 19“ rack v počte 5 kusov. 3.8. Systémový a dávkový rendering V súlade s požiadavkami v bodoch 2.1 f), 3.1 d), 3.3 d), 3.4 l) a 9.2.1 a) sa očakáva, že centrálna infraštruktúra bude disponovať min. 2 renderermi určenými výlučne pre zabezpečovanie renderovania náhľadov a thumbnailov pre potreby grafického systému a všetkých jeho softvérových súčastí, ako aj pre renderovanie grafiky pre pripojených externých klientov (min. NLE strižne, NRCS Octopus, PROVYS). a) Uvedené renderery musia zabezpečiť aj požiadavky na dávkové offline renderovanie klipov alebo obrázkových sekvencií pre iné ako televízne publikovanie (napr. web), v súlade s bodmi 2.1 e),f), 3.3 d) a 14.2.12 tejto špecifikácie. b) Výstup z uvedených rendererov musí byť kvalitatívne totožný s výstupom dizajnérskych staníc a štúdiových rendererov a od nich nerozpoznateľný. Z tohto dôvodu sa očakáva, že budú rovnako softvérovo a licenčne vybavené, predovšetkým pokiaľ ide o zásuvné moduly (tzv. „plugins“), ako štúdiové renderery podľa bodu 6 tejto špecifikácie. c) Uvedené renderery musia podporovať renderovanie do súborov vo formátoch podľa bodov 6.2.27 a 6.2.28 c) tejto špecifikácie a ukladanie týchto súborov na zdieľané sieťové úložiská. d) Centrálny, „systémový“ rendering popísaný v tomto bode špecifikácie musí byť možné kedykoľvek posilniť pridaním ďalšieho renderera. e) Medzi systémovými renderermi musí fungovať load balancing, pre čo najefektívnejšie využívanie technických zdrojov a optimálne zabezpečovanie výroby. 4. POŽIADAVKY NA DIZAJNÉRSKU PRACOVNÚ STANICU Ponúkaný grafický systém musí obsahovať 2 nezávislé dizajnérske pracoviská, obe plne vybavené, bez akéhokoľvek zdieľaného hardvéru alebo softvéru (okrem centrálnej infraštruktúry). 4.1. Maximálny počet dizajnérskych pracovných staníc v jednom systéme nesmie byť nijako obmedzený. 4.2. Softvérové vybavenie musí byť licencované hardvérovým kľúčom (dongle) tak, aby bola licencia podľa potreby kedykoľvek presunuteľná na inú pracovnú stanicu. Presunom hardvérového kľúča s dizajnérskou licenciou na renderer musí byť možné spustiť dizajnérsku aplikáciu na hardvéri renderera (za predpokladu, že je tam nainštalovaná, napr. pri externých výrobách v prenosovom voze, kde Objednávateľ predvída 6
 28. 28. Zmluva číslo: ZM2004188 Investície ZsŠ 2013 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. občasnú potrebu operatívnych dizajnérskych úprav priamo „v teréne“, avšak nie v takej miere, aby vybavil prenosový voz samostatnou dizajnérskou stanicou). Softvérové a hardvérové vybavenie dizajnérskeho pracoviska musí podporovať aj režim playoutového rendereru v rámci tej istej pracovnej stanice (bez extra hardvéru): a) aby mal dizajnér v procese tvorby scény možnosť vidieť grafiku vo finálnej podobe na HD SDI monitore s kľúčom b) aby ním bolo v prípade núdze možné plne nahradiť akýkoľvek iný nefunkčný playoutový renderer v štúdiu alebo na vysielacom pracovisku Softvérové vybavenie pre tvorbu grafiky musí byť univerzálne a musí byť spoločné pre všetky komponenty systému. Vytvorené scény musia mať univerzálne použitie v rámci celého systému, vrátane virtuálneho štúdia, prenosového vozu a vysielacieho pracoviska. Závislosť na grafických softvéroch tretích strán sa nepripúšťa, každý z dizajnérov musí byť schopný vytvoriť a následne modifikovať plnohodnotnú grafickú scénu v jednom a tom istom softvéri, pripojenom na centrálnu infraštruktúru. Napriek tomu musí softvér podporovať import doplnkových grafických prvkov vytvorených v aplikáciách tretích strán (3D modely, EPSF krivky, Photoshop vrstvy, fbx animácie, fonty a pod.), a to pre prípad zložitejších externých projektov alebo inej potreby s vyššími nárokmi na komplexnosť. Všetky rozpracované i hotové projekty, grafické scény, objekty, materiály, fonty, obrázky, skripty a pod. musia byť uložené v centrálnej databáze so zabezpečenou plnou redundanciou. Všetky elementy grafiky sa musia zdieľať v prostredí počítačovej siete, podľa nastavených prístupových práv. Dizajnérska pracovná stanica musí umožňovať pripojenie na niekoľko databáz súčasne, teda okrem centrálnej databázy musí vedieť zároveň pracovať aj s lokálnou databázou na tom istom alebo inom počítači (napr. práca s databázou offline rendereru v prenosovom voze). Dizajnérska aplikácia musí disponovať prehľadným a spoľahlivým grafickým rozhraním, ktoré umožňuje prácu „v jednom okne“, teda bez potreby používať počas vytvárania grafickej scény niekoľko samostatných aplikácií súčasne. To isté grafické rozhranie musí umožňovať a obsahovať: a) prispôsobovanie si grafického rozhrania, vrátane usporiadania okien, zmeny klávesových a iných skratiek, zobrazenie mriežky a tzv. „safe areas“ („action safe area“ a „title safe area“), b) nastavovanie vlastností softvéru a hardvéru, c) vizuálny ukazovateľ spotrebovaného výpočtového výkonu CPU a GPU (tzv. „performance meter“) pre optimalizáciu scén, d) interný chat s ostatnými grafickými stanicami, e) nastavovanie parametrov scény, f) samotný 2D a 3D grafický dizajn, g) prácu s 2D a 3D DVE efektmi, statickými a dynamickými textúrami (editor), písmom (fontstyle editor), shaders, particles, h) realtime 3D animovanie s integrovaným spline editorom, práca s kľúčovými snímkami, i) možnosť importu hotovej fbx animácie, j) neobmedzené množstvo nezávislých animačných časových osí s možnosťou zoskupovania a spúšťania animácií z kľúčového snímku, k) prácu s externými zdrojmi dát (databázy, súbory, timecode), l) podporu interných skriptov priamo v grafickej scéne s kontrolou syntaxe (editor), pričom renderer musí interpretovať skripty priamo počas renderingu scény v reálnom čase; každý element grafickej scény musí byť možné naviazať na skript, m) prácu s audio- a videoklipmi (vrátane alfa kanálu), audio- a video vstupmi, spracovanie a mapovanie audio kanálov, rôzne pomery strán obrazu, n) prácu s min. 16 virtuálnymi kamerami, o) prácu so svetlom a materiálmi, geometriou, perspektívou, p) prácu s nezávisle kontrolovanými vrstvami s možnosťou vzájomnej interaktivity, q) prácu s interaktívnymi 3D mapami, r) prácu s modelmi vytvorenými v softvéroch tretích strán, s) vyhľadávanie v lokálnej a centrálnej databáze za pomoci filtrov, triedenie objektov, t) import a export objektov z a do databázy, u) archivovanie a exportovanie objektov a celých projektov/scén do súboru (archívneho balíčka) v) post-renderovanie scén a vyplnených funkčných predlôh do sekvencie obrázkov, min. vo formátoch .tif s alfou, .tga s alfou, .png s alfou, .jpg w) post-renderovanie scén a predlôh do video formátov .mov a .avi s alfou, min. v kompresiách DNxHD, DV, DVCPRO, XDCamHD 50, IMX 30,40,50 x) tvorbu vlastných materiálov Dostupné dizajnérske nástroje v aplikácii musia byť rozširovateľné pomocou zásuvných modulov (tzv. „plugins“). Základná sada zásuvných modulov musí umožňovať minimálne: a) vylínacie a zalínacie animácie textov typu type writer, vylínanie po písmenku, natáčanie po písmenku, aranžovanie textu do rôznych tvarov (kruh, krivka...), náhodné/preddefinované poskakovanie 7

×