Zmluva číslo: ZM00000196
strana 1 z 11
Zmluva
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 2 z 11
2 Preambula
Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku užšej súťaže uskutočnenej v...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 3 z 11
3.4. RTVS sa zaväzuje predmet plnenia tejto zmluvy, dodaný v súlade s touto zmluvou...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 4 z 11
sa aplikuje), a (vi) označenie vád predmetu plnenia s uvedením stručného popisu vád...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 5 z 11
cena celkom vrátane DPH Slovom:
trimilióny päťstoosemdesiatšesťtisíc stopäťdesiatše...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 6 z 11
6.10. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia RTVS. Vo
výnim...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 7 z 11
/ samostatne funkčného celku, ak boli spôsobené porušením povinností zmluvného
part...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 8 z 11
a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, dátum začatia a dátum ukončenia prác na
ods...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 9 z 11
celku, tzn. najmä: návod na použitie, záručný list, kópie certifikátov alebo iných
...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 10 z 11
12.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť d...
Zmluva číslo: ZM00000196
strana 11 z 11
12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ...
Príloha č. 1
1 / 27
DETAILNÝ OPIS ZÁKAZKY ...................................................................................
2 / 27
1.27.1 Ingest ........................................................................................................
3 / 27
DETAILNÝ OPIS ZÁKAZKY
Opis predmetu zákazky vrátane minimálnych technických špecifikácii
obstarávaných tovarov
Pred...
4 / 27
digitalizačnej linky NOA (audio, video, sprievodná dokumentácia) s potrebným dátovým pripojením, pri
súčasnom zabez...
5 / 27
(reprosústava)pre kontrolu kvality videa a audia
Backup system domain, Oracle 10g/64bit RDBMS Server System / Zálož...
6 / 27
ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH
POŽIADAVIEK PREDMETU ZAKÁZKY
1 Digitalizačná technológia
1.1 Sync generator / ...
7 / 27
1.4.1 Software a hardware
Software: požadujú sa minimálne spolu 4 licencie:
- Digitalizačný klient pre SD video mus...
8 / 27
SDI Výstup:
- Jeden Výstup
- SD Serial Digital 270Mbit/sec SMPTE 259M
- Audio signál: 2 kanálový, 24-bit
1.4.3 Vide...
9 / 27
1.4.4.3 Rozšírenie softvéru (2 samostatné kanálové licencie)
- Musí byť integrovateľné do workflow systému a poskyt...
10 / 27
1.4.4.6 PC hardware špecifikácia
- Digitalizačný klient musí byť dodaný ako systém na kľúč s možnosťou prípadných ...
11 / 27
- viacerých používateľov, poskytnúť 4 inštancie pre kontrolu 4 súborov súčasne na jednom serveri,
a byť schopný ro...
12 / 27
1.9 Type A, Oracle 10g/64bit RDBMS Server system / Typ A,
Oracle 10g/64bit RDBMS Serverový systém
V súčasnosti pou...
13 / 27
1.12 Type C2, Procesor host Server / Typ C2, Procesor host
Server
Požaduje sa dodať licenciu Processor Host Server...
14 / 27
Požiadavky na NOA servery (5 kusov):
- CPU: minimálne 2 procesory s 6 jadrami
- RAM: minimálne 24 GB
- HDD: minimá...
15 / 27
1.15 Type C3, 1x File manager, Storage connector, Remote
file Agent, Web Prelisten/Preview Server / Typ C3, 1x
Súb...
16 / 27
Host Servera, vrátane licencií, musí prevziať jeho úlohu. Zároveň môže slúžiť pre overovanie nových
funkcií systém...
17 / 27
1.20 RFA Remote File Agent M / Agent pre prístup k
vzdialeným súborom
Pre zabezpečenie „remote cache“ audio a vide...
18 / 27
1.25 NOA Uniport Processor MediARC / NOA Uniport
Processor MediARC
Požadujeme dodanie všeobecného vstupného nástro...
19 / 27
- použivatelia musia mať možnosť náhľadu na vyhľadané materiály prostredníctvom formátov
s nízkym rozlíšením založ...
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Rtvsdig
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rtvsdig

641 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
282
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rtvsdig

 1. 1. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 1 z 11 Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, §§ 409 a nasl. a 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi zmluvnými stranami 1 Zmluvné strany: 1.1 Obchodné meno: Rozhlas a televízia Slovenska Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ IČ DPH : SK2023169973 DIČ: 2023169973 IČO: 47 232 480 Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B Bankové spojenie: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX – predfinancovanie XXXXXX – refundácia Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: XXXXXX Ing. Andrej Doležal Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Mgr. Vladimír Hübner (ďalej len „RTVS“) a 1.2 Obchodné meno: NOA Audio Solutions VertriebsgesmbH Sídlo: Johannagasse 42/4, A - 1050 Vienna Štatutárny orgán: Jean-Christophe Kummer, CEO IČ DPH : ATU51193907 DIČ: 051/5462 Ref:06 IČO: FN204129s Označenie registra: Oesterreichische Wiftschaftskammer Wien (Rakúsko) 652192 Bankové spojenie: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Jean-Christophe Kummer, konateľ spoločnosti Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Jean-Christophe Kummer (ďalej len „zmluvný partner“) (spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
 2. 2. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 2 z 11 2 Preambula Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku užšej súťaže uskutočnenej verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásenej RTVS vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 3.7.2013 pod. zn. 11681 - MUT na obstaranie nadlimitnej zákazky: 2.1 Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v rámci národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu: 21120120006, Operačného programu informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie, zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, kód výzvy: OPIS2-2011/2.1/05-NP, Národný projekt 5 – Digitálna audiovízia. 2.2 Rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia) Predmet zákazky, okrem časti predmetu zákazky - rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (podľa bodu 2.2), bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého RTVS v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-35/2012-M (ďalej „Zmluva o NFP"). Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-35/2012-M bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Časť predmetu zákazky podľa bodu 2.2 - rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie bude hradená, v prípade jej realizácie, z vlastných finančných zdrojov RTVS. 3 Predmet plnenia, služby údržby 3.1. Zmluvný partner sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať RTVS plnenie podľa bodu 2.1. tejto zmluvy, v súlade s Podrobnou špecifikáciou predmetu plnenia podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a v súlade s Harmonogramom realizácie podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy, a v súlade s požiadavkami RTVS uvedenými vo vyhlásenom verejnom obstarávaní na predmet zákazky tvoriaci nasledovné komponenty: a) Digitalizačná technológia b) Digitalizačná technológia údržba c) Výpočtová technika s príslušenstvom d) Operatívny dátový sklad Výpočtová technika s príslušenstvom musí byť kompatibilná s digitalizačnou technológiou. Súčasťou dodávky predmetu zákazky sa požaduje dodať aj potrebnú (nevyhnutnú) technickú údržbu a podporu implementovanej digitalizačnej technológie. 3.2. Zmluvný partner sa ďalej zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať RTVS plnenie podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, v súlade s Podrobnou špecifikáciou predmetu plnenia podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a v súlade s Harmonogramom realizácie podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy, a v súlade s požiadavkami RTVS uvedenými vo vyhlásenom verejnom obstarávaní na predmet zákazky: rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia). RTVS si vyhradzuje právo nerealizovať časť predmetu zákazky podľa bodu 2.2 - rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia). RTVS si vyhradzuje právo požadovať od zmluvného partnera realizáciu „Rozšírenia operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie“ len na základe písomnej výzvy RTVS, doručenej zmluvnému partnerovi najneskôr do 31.12.2014. Výzva musí obsahovať najmä: údaje RTVS, údaje zmluvného partnera, dátum vystavenia, cenu bez DPH, sadzbu DPH, cenu s DPH v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Výzva musí byť zo strany RTVS podpísaná osobou oprávnenou jednať vo veciach zmluvných, v súlade s bodom 1.1 tejto zmluvy, alebo jej právnym nástupcom. 3.3. Plnenie definované v bode 3.1 a 3.2 tejto zmluvy sa označuje ako „predmet plnenia“.
 3. 3. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 3 z 11 3.4. RTVS sa zaväzuje predmet plnenia tejto zmluvy, dodaný v súlade s touto zmluvou, od zmluvného partnera prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu. 3.5. Podrobná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a predstavuje požiadavky RTVS definované v rámci užšej súťaže. 3.6. Harmonogram realizácie sa nachádza v Prílohe č. 5 tejto zmluvy a predstavuje časový plán dodania predmetu plnenia, s uvedeným rozdelením predmetu plnenia na potenciálne samostatne funkčné celky a s uvedením miesta dodania konkrétnych samostatne funkčných celkov, ktorý je výsledkom rokovania zmluvných strán. 3.7. Podrobný rozpočet a jednotkové ceny predmetu zmluvy ako výsledok elektronickej aukcie sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmluvný partner sa zároveň zaväzuje vykonať tieto súvisiace činnosti: a) dopraviť predmet plnenia do miesta dodania podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy b) vykonať inštaláciu a uviesť predmet plnenia do prevádzky v mieste dodania c) zaškoliť obsluhu RTVS na obsluhu predmetu plnenia d) odovzdať RTVS predmet plnenia vrátane príslušnej dokumentácie 4 Čas a miesto plnenia 4.1. Zmluvný partner sa zaväzuje dodať RTVS predmet plnenia nasledovne: lehota dodania predmetu zákazky musí byť najneskôr do 18 mesiacov odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom, avšak maximálne do 30.6.2015, z toho: a) predmet plnenia podľa bodu 3.1 a), c) a d) tejto zmluvy do 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, s možnosťou čiastkového dodania funkčných celkov, podľa Harmonogramu realizácie predmetu plnenia uvedeného v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, b) predmet plnenia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy v súlade s bodom 3.2. c) Zmluvný partner sa zaväzuje poskytovať služby údržby podľa bodu 3.1 b) odo dňa prevzatia prvého samostatného funkčného celku predmetu plnenia do konca účinnosti zmluvy, avšak maximálne do 30.6.2015, a to v lehotách uvedených podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 4.2. Miesto dodania predmetu plnenia: a) RTVS, Mlynská dolina, 845 45, Bratislava b) RTVS, Mýtna 1, 817 55 Bratislava. Bližšia špecifikácia miesta plnenia jednotlivých častí predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 5 tejto zmluvy. 5 Podmienky dodania a prevzatia 5.1. RTVS akceptuje aj priebežné čiastkové plnenie predmetu plnenia zo strany zmluvného partnera, avšak iba v prípade, že predmetom plnenia je dodanie samostatne funkčného celku podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy. 5.2. Zmluvný partner je povinný RTVS oznámiť termín odovzdania predmetu plnenia/samostatného funkčného celku, v súlade s Prílohou č. 5 tejto zmluvy, minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným dátumom dodania, a to formou mailovej komunikácie príslušnej zodpovednej osoby RTVS a zmluvného partnera. 5.3. Príloha č. 5 definuje rámcové časové horizonty dodávok predmetu plnenia/samostatných funkčných celkov, ako aj zoznam tovaru dodaného v rámci samostatných funkčných celkov, podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Prevzatie alebo neprevzatie odovzdávaného predmetu plnenia / samostatného funkčného celku zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä: (i) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, (ii) presný čas odovzdania a prevzatia predmetu plnenia, (iii) cenu, (iv) účel a popis predmetu plnenia, (v) potvrdenie o inštalácii príslušného predmetu plnenia a vykonaní výrobcom predpísaných testov (ak
 4. 4. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 4 z 11 sa aplikuje), a (vi) označenie vád predmetu plnenia s uvedením stručného popisu vád, spôsobu a času ich odstránenia, prípadne dôvod neprevzatia. Preberací protokol sa vyhotoví najmenej v počte 5 originálov. V preberacom protokole musí byť jasné o akú dodávku predmetu plnenia tejto zmluvy ide. V prípade, že pôjde o dodávku hradenú z fondov EÚ, na preberacom protokole sa musí nachádzať text: „V rámci realizácie národného projektu 5 – Digitálna audiovízia, Kód ITMS: 21120120006 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Vám dodávame:“. Súčasťou preberacieho protokolu budú príslušné certifikáty, vyhlásenia o zhode a poskytované licencie na príslušenstvo k výpočtovej technike. 5.4. Zmluvný partner je povinný vykonať funkčné skúšky predmetu plnenia / samostatne funkčného celku za účasti zástupcu RTVS na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v termíne dohodnutom s RTVS. Zmluvný partner je povinný oznámiť RTVS termín vykonania skúšok najneskôr 5 dní pred termínom ich vykonania. Z vykonania skúšok zmluvné strany vypracujú záznam, ktorý bude obsahovať najmä: dátum, označenie odovzdávajúceho zástupcu zmluvného partnera a preberajúceho zástupcu RTVS, výsledok funkčnej skúšky, označenie vád, termín odstránenia vád, podpisy prítomných zástupcov zmluvných strán. 5.5. RTVS má právo neprevziať predmet plnenia / samostatne funkčný celok dodaný s vadami. Ak sa RTVS rozhodne predmet plnenia / samostatne funkčný celok neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. 5.6. Za okamih prevzatia predmetu plnenia RTVS sa rozumie dátum a presný čas uvedený zástupcom RTVS v preberacom protokole. 5.7. Zmluvný partner znáša nebezpečenstvo škody na tovare, ktoré zabezpečil pre plnenie príslušného predmetu plnenia. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia/jeho samostatne funkčnej časti znáša zmluvný partner do podpísania príslušného preberacieho protokolu. V prípade vzniku škody na príslušnom predmete plnenia do času jeho prevzatia RTVS, sa zmluvný partner zaväzuje túto škodu oznámiť RTVS a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť príslušný predmet plnenia do pôvodného stavu. 5.8. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia / jeho samostatne funkčnej časti prechádza zo zmluvného partnera na RTVS podpísaním príslušného preberacieho protokolu. 5.9. RTVS nadobudne vlastnícke právo k príslušnému predmetu plnenia / samostatne funkčnej časti dňom uhradenia jeho ceny v zmysle tejto zmluvy. 5.10. Po prevzatí predmetu plnenia / samostatne funkčného celku je zmluvný partner povinný na vlastné náklady odstrániť odpad, ktorý inštaláciou predmetu plnenia/samostatného funkčného celku vznikol a uviesť dotknuté priestory do pôvodného stavu. 5.11. Zmluvný partner je povinný informovať RTVS bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že bude v omeškaní s dodaním predmetu plnenia / samostatne funkčného celku. 5.12. Podmienky dodania a preberania poskytnutých služieb údržby a služieb servisu sú upravené v čl. 8 tejto zmluvy a Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 6 Cena a platobné podmienky 6.1. Zmluvná cena bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov elektronickej aukcie verejného obstarávania, a to ako cena maximálna pre celý predmet plnenia zmluvy, v celkovej výške: cena bez DPH 3 586 156,64 EUR 0 % sadzba DPH výška DPH 0,00 EUR cena celkom vrátane DPH 3 586 156,64 EUR
 5. 5. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 5 z 11 cena celkom vrátane DPH Slovom: trimilióny päťstoosemdesiatšesťtisíc stopäťdesiatšesť euro a 64 eurocentov - z toho cena predmetu plnenia financovaná z prostriedkov EÚ podľa bodu 3.1: cena bez DPH 3 304 419,99 EUR 0 % sadzba DPH výška DPH 0,00 EUR cena celkom vrátane DPH 3 304 419,99 EUR cena celkom vrátane DPH Slovom: trimilióny tristoštyritisíc štyristodevätnásť euro a 99 eurocentov - z toho cena predmetu plnenia financovaná z rozpočtu RTVS podľa bodu 3.2: cena bez DPH 281 736,65 EUR 0 % sadzba DPH výška DPH 0,00 EUR cena celkom vrátane DPH 281 736,65 EUR cena celkom vrátane DPH Slovom: dvestoosemdesiatjedentisíc sedemstotridsaťšesť euro a 65 eurocentov 6.2. Podrobný rozpočet predmetu plnenia je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 6.3. Cena za predmet plnenia podľa bodu 3.1 a), b), c) a d) financovaného z prostriedkov EÚ bude uhrádzaná v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MK-35/2012-M. 6.4. Cena za predmet plnenia financovaného z vlastných prostriedkov RTVS bude fakturovaná zvlášť. 6.5. Zmluvný partner je oprávnený vystaviť faktúru za predmet plnenia podľa bodu 3.1 a), c) a d) priebežne po odovzdaní jednotlivých funkčných celkov a za predmet plnenia podľa bodu 3.1 b) max. raz štvrťročne, v alikvotnej výške k už prebratým samostatným funkčným celkom. Zmluvný partner je ďalej oprávnený vystaviť faktúru za predmet plnenia podľa bodu 3.2 až po riadnom plnení tejto časti predmetu zákazky. Zmluvný partner je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v tomto článku na základe riadne splneného záväzku voči RTVS, tzn. po podpísaní preberacieho protokolu, po poskytnutí služby údržby. Zmluvný partner je povinný doručiť faktúru do podateľne RTVS v 5 originálnych vyhotoveniach najneskôr do 14 dní od prevzatia príslušného predmetu plnenia/samostatného funkčného celku RTVS, alebo najneskôr do 14 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroku za služby údržby, v alikvotnej výške k už prebratým samostatným funkčným celkom. 6.6. RTVS vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet zmluvného partnera, a to na základe faktúry vystavenej zmluvným partnerom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a správne údaje. V opačnom prípade má RTVS právo vrátiť faktúru na opravu/doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry. 6.7. Na začiatku každej faktúry, vystavenej za dodávku predmetu plnenia hradenú z fondov EÚ, bude uvedené: „V rámci realizácie národného projektu 5 – Digitálna audiovízia, Kód ITMS: 21120120006 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Vám fakturujeme“. 6.8. Prílohou každej faktúry musí byť zoznam fakturovaných dodávok predmetu plnenia alebo poskytnutých služieb údržby, podpísaný zástupcom RTVS. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť aj kópie príslušných preberacích protokolov. V prípade faktúry za služby údržby musí byť na faktúre uvedené fakturačné obdobie. 6.9. Predmet plnenia, okrem časti predmetu zákazky- rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie, bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2.
 6. 6. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 6 z 11 6.10. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia RTVS. Vo výnimočných prípadoch môže byť lehota splatnosti faktúry dlhšia, avšak nepresiahne zákonom stanovenú maximálnu dĺžku lehoty (pre tzv. osobitné dojednania), v súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka. 6.11. Bankové spojenie zmluvného partnera uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je RTVS oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže zmluvnému partnerovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. 6.12. V prípade omeškania RTVS s úhradou faktúry je zmluvný partner oprávnený požadovať od RTVS zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania. 7 Prechod vlastníckeho práva 7.1. RTVS nadobúda vlastnícke právo k predmetu plnenia uhradením ceny. 7.2. Zmluvný partner zodpovedá za to, že RTVS nadobudnutím vlastníctva k predmetu plnenia získava aj všetky oprávnenia a licencie k príslušnému predmetu plnenia. Odplata za nadobudnutie týchto práv je zahrnutá v cene predmetu plnenia podľa bodu 6 tejto zmluvy. 8 Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 8.1. Zmluvný partner preberá záruku za to, že počas záručnej doby bude predmet plnenia spôsobilý na použitie vymedzené v Prílohe č. 1. Zmluvný partner preberá záruku za to, že počas záručnej doby má predmet plnenia všetky funkčné a technické vlastnosti, tak ako boli vymedzené v súťažných podkladoch. 8.2. Záruka pre všetky nahradené alebo opravené časti príslušného predmetu plnenia začína opäť plynúť odo dňa, kedy zmluvný partner odstránil všetky jej vady. V prípade ak sa vada príslušného predmetu plnenia týkala a funkčne ovplyvňovala iné časti príslušného predmetu plnenia, predlžuje sa o čas od vzniku vady do jej odstránenia aj záručná doba týchto dotknutých častí príslušného predmetu plnenia. 8.3. Zodpovednosť za vady sa spravuje ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za predmet plnenia v trvaní minimálne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu. 8.4. RTVS je povinná predmet plnenia / samostatne funkčný celok prezrieť bez zbytočného odkladu. RTVS je povinná vady predmetu plnenia / samostatne funkčného celku reklamovať písomne. Ak sa vady zistia v rámci preberacieho konania, RTVS ich oznámi zmluvnému partnerovi v rámci preberacieho konania a zmluvné strany uvedú vady v preberacom protokole. Zmluvný partner je povinný vybaviť reklamáciu v lehote stanovenej pre jednotlivé časti predmetu zmluvy odo dňa jej uplatnenia RTVS nasledovne: a) odstránením reklamovanej vady v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia b) dodaním nového tovaru bez vád, ktorý je typovo a kvantitatívne zhodný s reklamovaným tovarom, a to v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 8.5. Ak by oprava alebo odstránenie odstrániteľnej vady predmetu plnenia / samostatne funkčného celku podľa bodu 8.4 písm. a) tejto zmluvy bola časovo alebo finančne náročná alebo inak neprimeraná s ohľadom na okolnosti a účel predmetu plnenia alebo by vyžadovala neprimeranú súčinnosť zo strany RTVS, je RTVS oprávnená požadovať bezplatné dodanie náhradného predmetu plnenia/samostatne funkčného celku za vadný predmet plnenia / samostatne funkčný celok. 8.6. Predmet plnenia / samostatne funkčný celok má vady, ak nezodpovedá výsledku, špecifikácii, účelu dohodnutému v tejto zmluve alebo ak predmet plnenia / samostatne funkčný celok nemá vlastnosti alebo akosť výslovne dohodnuté v tejto zmluve alebo obvyklé, alebo predmet plnenia / samostatne funkčný celok nie je v súlade s platnými technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 8.7. Zmluvný partner zodpovedá za vady predmetu plnenia / samostatne funkčného celku, ktoré má v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí predmetu plnenia
 7. 7. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 7 z 11 / samostatne funkčného celku, ak boli spôsobené porušením povinností zmluvného partnera. 8.8. V prípade ak má predmet plnenia / samostatne funkčný celok vady, je RTVS oprávnená: a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného predmetu plnenia / samostatne funkčného celku, to neplatí ak predmet plnenia / samostatne funkčný celok vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zmluvnému partnerovi, požadovať dodanie chýbajúcej časti (napr. súčiastky alebo náhradného dielu) alebo príslušenstva predmetu plnenia / samostatne funkčného celku a/alebo odstránenie právnych vád, alebo b) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou predmetu plnenia / samostatne funkčného celku, ak sú vady odstrániteľné 8.9. Zmluvný partner je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia nároku z vád predmetu plnenia / samostatne funkčného celku, inak je v omeškaní s odstraňovaním vady. 8.10. Zmluvný partner je povinný po odstránení vady vyzvať RTVS na skontrolovanie a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu. O odstránení vady zmluvné strany spíšu Protokol o odstránení vady, ktorý obsahuje najmä: (i) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, (ii) dátum oznámenia vady, (iii) popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, (iv) dátum začatia a dátum ukončenia prác na odstránení vady, (v) podpis oprávnených zástupcov zmluvných strán. V protokole o odstránení vady musí byť jasné, o aký predmet plnenia ide. V prípade, že sa bude jednať o predmet zákazky financovaný z prostriedkov EÚ, na protokole sa musí nachádzať text: „V rámci realizácie národného projektu 5 – Digitálna audiovízia, Kód ITMS: 21120120006 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti boli odstránené nasledujúce vady:“ 8.11. V prípade omeškania zmluvného partnera s odstránením vady predmetu plnenia / samostatne funkčného celku alebo poskytnutej služby údržby v určenej lehote, alebo ak je zrejmé, že zmluvný partner nie je schopný vady predmetu plnenia / samostatne funkčného celku alebo poskytnutej služby údržby riadne odstrániť v určenej lehote, je RTVS oprávnená odstrániť vady sama alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zmluvného partnera, pričom o tejto skutočnosti je RTVS povinná zmluvného partnera bezodkladne písomne informovať. 8.12. Náklady na odstránenie vád predmetu plnenia / samostatne funkčného celku alebo poskytnutej služby údržby znáša zmluvný partner. RTVS má právo žiadať od zmluvného partnera náhradu preukázaných nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s uplatnením nároku z vád predmetu plnenia/samostatného funkčného celku. 8.13. Certifikát, vyhlásenie o zhode alebo iný obdobný doklad nezbavuje zmluvného partnera zodpovednosti za vady. 8.14. Zmluvný partner poskytuje záruku na poskytnuté služby údržby v trvaní 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. 8.15. Poskytnutá služba údržby má vady, ak nie je poskytnutá riadne v dohodnutom čase, objeme a kvalite. V prípade ak nie je určená kvalita, služba má vadu, ak nie je poskytnutá v súlade s obvyklými zvyklosťami v oblasti informačných technológií a na základe najlepších profesionálnych štandardov. 8.16. RTVS je povinná poskytnuté služby údržby bezodkladne skontrolovať. Ak pri preberaní zistí vady, je oprávnená odmietnuť podpísanie preberacieho protokolu a uvedie v ňom reklamované vady. 8.17. Ak RTVS zistí vady poskytnutých služieb údržby po podpísaní preberacieho protokolu je povinná vady reklamovať bezodkladne a písomne. 8.18. Zmluvný partner je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu. 8.19. Zmluvný partner je povinný vybaviť reklamáciu poskytnutých služieb údržby odstránením reklamovanej vady v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. 8.20. Zmluvný partner je povinný po odstránení vady vyzvať RTVS na skontrolovanie a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu. Po odstránení vady zmluvné strany podpíšu preberací protokol, ktorý obsahuje najmä: označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, označenie poskytnutej služby, dátum oznámenia vady, popis
 8. 8. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 8 z 11 a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, dátum začatia a dátum ukončenia prác na odstránení vady, podpis oprávnených zástupcov zmluvných strán. 9 Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu 9.1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť v plnom rozsahu preukázanú škodu spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 9.1.1 Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré na základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad: neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu s výnimkou v rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 9.2. Zodpovednosť zmluvných strán za vzniknutú škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 9.3. V prípade, že zmluvný partner nedodá RTVS predmet plnenia v termínoch stanovených v bode 4.1 tejto zmluvy, je povinný nahradiť RTVS, na základe jej výzvy, v plnej výške preukázanú škodu, ktorá jej tým vznikla. 9.4. V prípade omeškania zmluvného partnera s dodaním predmetu plnenia / samostatne funkčného celku v lehote podľa bodu 4.1. tejto zmluvy, je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia / samostatne funkčného celku za každý deň omeškania. 9.5. V prípade omeškania zmluvného partnera s dodaním časti samostatne funkčného celku, ktorá nespôsobuje jeho nefunkčnosť, je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. 9.6. Zmluvný partner nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia / samostatne funkčného celku po dobu, po ktorú RTVS mešká s dohodnutou súčinnosťou. 9.7. V prípade omeškania zmluvného partnera s poskytnutím ktorejkoľvek služby v lehote podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej služby za každý deň omeškania. Zmluvný partner nie je v omeškaní s poskytnutím služby po dobu, po ktorú RTVS mešká s dohodnutou súčinnosťou. 9.8. V prípade nedodržania termínov vybavenia reklamácie podľa bodu 8.4 a 8.19 tejto zmluvy je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. 9.9. V prípade porušenia bodu 12.7 tejto zmluvy je RTVS oprávnená požadovať od zmluvného partnera zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- eur za každé jedno porušenie. 9.10. Zmluvný partner je povinný zaplatiť RTVS zmluvnú pokutu na základe vystavenej faktúry v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia. 9.11. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok RTVS na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením zmluvnej povinnosti. 9.12. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje zmluvného partnera povinnosti dodať RTVS predmet plnenia / samostatne funkčný celok bez vád. 10 Licenčné a ďalšie ustanovenia 10.1. Na základe tejto zmluvy zmluvný partner udeľuje RTVS nevýhradnú, odplatnú, časovo neobmedzenú licenciu na používanie predmetu plnenia / samostatne funkčného celku a najneskôr do termínu dodania zabezpečí pre RTVS sublicenciu na tie časti predmetu plnenia, ktoré nie sú udelenou licenciou pokryté. 10.2. Odmena za udelenie licencií a sublicencií je súčasťou ceny podľa bodu 6 tejto zmluvy. 10.3. Zmluvný partner je povinný dodať predmet plnenia / samostatne funkčný celok spolu s dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie predmetu plnenia / samostatne funkčného
 9. 9. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 9 z 11 celku, tzn. najmä: návod na použitie, záručný list, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie predmetu plnenia, dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie alebo iného duševného vlastníctva v prípade, že v predmete plnenia je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený. 10.4. RTVS je povinná: a) poskytovať zmluvnému partnerovi potrebnú súčinnosť za účelom dodania predmetu plnenia / samostatne funkčného celku a poskytovania služieb údržby b) zabezpečiť vstup pre zamestnancov zmluvného partnera na miesto dodania predmetu plnenia / samostatne funkčného celku a poskytovania služieb údržby c) poskytnúť prístup pre zamestnancov zmluvného partnera na všetky servery a klientske počítače predmetu plnenia, či už priamo alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez sieť. 11 Platnosť a účinnosť zmluvy 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluva je účinná do okamihu prebratia celého predmetu plnenia, najdlhšie však do 30.6.2015. 11.2. Platnosť zmluvy končí: dohodou, uplynutím stanovenej doby, odstúpením z dôvodov podľa tejto zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 11.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje: 11.3.1. zo strany zmluvného partnera: a) nedodanie predmetu plnenia b) nedodržanie termínu podľa bodu 4.1, 4.2 a Príloh č. 1 a č. 5 tejto zmluvy c) opakované nedodržanie niektorého z termínov podľa bodu 8.4 a 8.19 tejto zmluvy d) opakované neposkytnutie niektorej služby údržby e) opakované dodanie vadného tovaru alebo služby údržby, ktoré spôsobuje nefunkčnosť samostatného funkčného celku f) nedodržanie typovej alebo kvantitatívnej špecifikácie alebo kvantity tovaru podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy g) nepredloženie poistnej zmluvy/potvrdenia podľa bodu 12.4 tejto zmluvy 11.3.2. zo strany RTVS: a) nezaplatenie fakturovanej ceny ani v dodatočnej 45 dňovej lehote po termíne splatnosti faktúry. 11.4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 11.5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že najneskôr do 45 dní odo dňa odstúpenia sa dohodnú na finančnom vyrovnaní. 11.6. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej podstatným porušením zmluvných povinností. 12 Záverečné ustanovenia 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať do miesta sídla zmluvného partnera. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel. 12.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu dodatku a súhlas zmluvných strán. 12.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a príslušnými ustanoveniami autorského zákona.
 10. 10. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 10 z 11 12.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 12.5. Zmluvný partner je povinný predložiť pri podpise zmluvy RTVS originál alebo úradne overenú kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody (ďalej len „poistná zmluva“) s poistným krytím v minimálnej výške 1 500 000,- EUR (slovom „jedenmiliónpäťstotisíc eur“) počas plnenia predmetu zmluvy. Poistnou zmluvou bude zabezpečené poistenie zodpovednosti zmluvného partnera za spôsobenú škodu v rozsahu: a) škoda spôsobená na predmete plnenia počas jeho inštalácie, vrátane rizika požiaru, zatopenia, zemetrasenia, a to vo výške 100% hodnoty predmetu plnenia, resp. samostatne funkčného celku. b) škoda z titulu všeobecnej zodpovednosti za škodu a škoda spôsobená vadným výrobkom c) škoda spôsobená na zdraví a životoch tretích osôb d) škoda z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní IT služieb (škoda spôsobená pri integrácii hardvéru a softvéru na existujúcich IT zariadeniach RTVS, strata dát, poškodenie databázy, škoda spôsobená nesprávnou konfiguráciou zistenou pri prevádzke systému a pod.). e) škoda spôsobená nedodaním predmetu plnenia. Poistná zmluva / zmluvy alebo potvrdenie o ich uzatvorení bude tvoriť Prílohu č. 4 tejto zmluvy. 12.6. V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-35/2012-M, čl. 12 prílohy č. 1 VZP, je zmluvný partner povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s ktorýmkoľvek dodávaným predmetom plnenia alebo službou údržby, a to kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 prílohy č. 1 VZP a poskytnúť im požadovanú súčinnosť. 12.7. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto dôverné informácie výhradne na účely dodania predmetu plnenia, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zmluvný partner je oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnym predpisom požadovať orgán štátnej moci alebo verejnej správy. Za dôverné informácie pre účely tejto zmluvy sa považujú najmä: a) topológia siete, IP adresy tech. zariadení, prístupové heslá, licenčné kľúče, konfigurácia technických zariadení a pod. b) dáta z archívu RTVS 12.8. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii jej predmetu plnenia / samostatne funkčného celku. K tomuto účelu sa zmluvné strany zaväzujú určiť osoby zodpovedné za riešenie a vybavovanie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. a) Oprávnenou osobou k preberaniu predmetu plnenia/ samostatného funkčného celku za RTVS je: • Ing. Andrej Doležal, riaditeľ Sekcie technickej realizácie RTVS, andrej.dolezal@rtvs.sk • Mgr. Vladimír Hübner, vedúci Odboru strategického rozvoja a mediálnych systémov RTVS, vladimir.hubner@rtvs.sk b) Oprávnenou osobou k odovzdávaniu predmetu plnenia/ samostatného funkčného celku za zmluvného partnera je: • Jean-Christophe Kummer, konateľ spoločnosti NOA Audio Solutions VertriebsgesgmbH, c.kummer@noa-audio.com 12.9. V prípade, ak je zmluvný partner tvorený skupinou dvoch alebo viacerých dodávateľov, tieto osoby sú povinné spoločne a nerozdielne plniť povinnosti zmluvného partnera podľa tejto zmluvy. Osoba oprávnená konať za skupinu dodávateľov vo veciach tejto zmluvy musí byť oprávnená zaväzovať celú skupinu dodávateľov – všetkých jej členov.
 11. 11. Zmluva číslo: ZM00000196 strana 11 z 11 12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, nárokov z vadného plnenia, sporov o platnosti zmluvy, výklade jej ustanovení, zániku tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 12.11. Pokiaľ by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobuje to neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 12.12. Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete plnenia tejto zmluvy a nahradzuje všetky prípadné predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami ústne i písomné. 12.13. Zmluvný partner nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 12.14. Táto zmluva je vypracovaná v 5 rovnopisoch, z ktorých zmluvný partner dostane jeden rovnopis a RTVS dostane štyri rovnopisy. V prípade zmluvného partnera so sídlom v zahraničí, je zmluva vypracovaná v 5 rovnopisoch v slovenskom jazyku a v 5 rovnopisoch v ďalšom oficiálnom jazyku EÚ, z ktorých zmluvný partner dostane jeden rovnopis v slovenskom jazyku a jeden rovnopis v ďalšom oficiálnom jazyku EÚ a RTVS dostane štyri rovnopisy, pričom platí, že prednosť má slovenská verzia. Preklad zmluvy musí byť spracovaný súdnym prekladateľom a náklady bude hradiť zmluvný partner. 12.15. Zmluvné strany, po prečítaní tejto zmluvy, vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Zároveň vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. 12.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia Príloha č. 2 – Cena predmetu zákazky Príloha č. 3 – Kópia platného certifikátu o zavedení systému riadenia bezpečnosti informácií /ISMS/ podľa ISO 27001, resp. iný rovnocenný doklad Príloha č. 4 – Originál alebo úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody Príloha č. 5 – Harmonogram realizácie V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: Václav Mika Jean-Christophe Kummer generálny riaditeľ Managing Director (konateľ spoločnosti) RTVS NOA Audio Solutions VertriebsgesgmbH
 12. 12. Príloha č. 1 1 / 27 DETAILNÝ OPIS ZÁKAZKY .......................................................................................................3 ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK PREDMETU ZAKÁZKY.....................6 1 Digitalizačná technológia .................................................................................................6 1.1 Sync generator / Sync generátor........................................................................................... 6 1.2 2x TV signal generator / 2x TV signálový generátor ............................................................... 6 1.3 1x Changeover unit / 1x Prepínacia jednotka ........................................................................ 6 1.4 4x ingest station for NOA Framelector (dual channel ingest application for video) / 4x digitalizačná stanica pre NOA Framelector (dvojkanálová digitalizačná aplikácia pre video) ............ 6 1.4.1 Software a hardware................................................................................................................7 1.4.2 Video AD konvertory................................................................................................................7 1.4.3 Videokarty................................................................................................................................8 1.4.4 Nevyhnutné rozšírenie Audio systému....................................................................................8 1.4.4.1 Diaľkové externé prehrávače:.........................................................................................................8 1.4.4.2 Konvertor AD-DA ............................................................................................................................8 1.4.4.3 Rozšírenie softvéru (2 samostatné kanálové licencie)....................................................................9 1.4.4.4 Software pre DAT digitalizáciu........................................................................................................9 1.4.4.5 Hardvér pre DAT digitalizáciu: ........................................................................................................9 1.4.4.6 PC hardware špecifikácia..............................................................................................................10 1.4.4.7 Video káble ...................................................................................................................................10 1.5 4x optional reference audiomonitor / 4x voliteľný referenčný audiomonitor....................... 10 1.6 Server for domain controler (primary site) / Server pre doménový radič (primárny site) ...... 10 1.7 Server for offline QC / Server pre offline kontrolu kvality.................................................... 10 1.7.1 Software................................................................................................................................ 10 1.7.2 Hardware............................................................................................................................... 11 1.8 Workstation for video QC room / Pracovná stanica pre miestnosť kontroly kavilty videa /... 11 1.9 Type A, Oracle 10g/64bit RDBMS Server system / Typ A, Oracle 10g/64bit RDBMS Serverový systém ........................................................................................................................................ 12 1.10 Type B, mediARC Web server / Typ B, Web server mediARC.............................................. 12 1.11 Type C1, DB distributor Server / Typ C1, DB distribučný Server.......................................... 12 1.12 Type C2, Procesor host Server / Typ C2, Procesor host Server............................................ 13 1.13 Type C3, 7x GPP File manager, web prelisten server, Storage connector / Typ C3, 7x Súborový správca, server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní, Archívny konektor................................................................... 13 1.14 Type C4, 4xMediabutler Rhozet Extension, Retranscoding / Typ C4, 4x Mediabutler Rhozet rozšírenie, Transkódovanie.......................................................................................................... 14 1.15 Type C3, 1x File manager, Storage connector, Remote file Agent, Web Prelisten/Preview Server / Typ C3, 1x Súborový spravca, archívny konektor, Agent pre prístup k vzdialeným súborom, Server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní ...................................................................................................................................... 15 1.16 Type C1, 1xDB distribution Server (backup) / Typ C1, 1x DB distribučný Server (záloha) ..... 15 1.17 Type C2, Procesor host Server (backup) / Typ C2, Procesor host Server (záloha)................ 15 1.18 MediARC Database Core / Databázové jadro MediARC ..................................................... 16 1.19 MediARC user licenses / Používateľské licencie MediARC.................................................. 16 1.20 RFA Remote File Agent M / Agent pre prístup k vzdialeným súborom............................... 17 1.21 FileManager M / Súborový správca .................................................................................. 17 1.22 E-Mailer / E-Mailer........................................................................................................... 17 1.23 Web FrontEnd Intranet mediARC MAW / WebServer pre intranetový prístup k mediARC MAW 17 1.24 WaveButler, MediARC / WaveButler, MediARC ................................................................ 17 1.25 NOA Uniport Processor MediARC / NOA Uniport Processor MediARC................................ 18 1.26 Consulting: Storage Media Workflow Hardware Database / Konzultácie: Úložisko Médiá Pracovný postup Hardvér databáza.............................................................................................. 18 1.27 Workflow Setup / Nastavenie pracovných postupov......................................................... 18
 13. 13. 2 / 27 1.27.1 Ingest .................................................................................................................................. 18 1.27.2 Browse ................................................................................................................................ 18 1.27.3 Order................................................................................................................................... 19 1.28 Installation / Inštalácie..................................................................................................... 19 2 Digitalizačná technológia - údržba..................................................................................19 2.1 Pre NOA komponenty: ....................................................................................................... 19 2.2 Pre ORACLE komponenty ................................................................................................... 20 2.3 Pre ostatné hardvérové komponenty.................................................................................. 20 3 Výpočtová technika s príslušenstvom (Príslušenstvo k technologickému vybaveniu).......20 3.1 4x Signal monitoring for Betacam / 4x Kontrolný videomonitor pre kontrolu signálov z magnetických video nosičov ........................................................................................................ 20 3.2 8x Betacam with option for NOA Framelector / 8x Prehrávače magnetických analógových nosičov s úpravou pre digitalizačnú linku ..................................................................................... 20 3.3 4x Reference videomonitor 2xSDI in 2x CVBSin / 4x Referenčný obrazový a zvukový monitor (reprosústava) pre kontrolu kvality videa a audia......................................................................... 20 3.4 Backup system domain, Oracle 10g/64bit RDBMS Server System / Záložný databázový server 21 3.5 Backup system domain, Domain Controler Secondary site / Záložný doménový server ........ 21 3.6 20x Workstation for metadata editing mediARC clients / 20x Pracovná stanica pre editáciu metadát...................................................................................................................................... 21 3.7 4x Workstation with scanner (min A3) for scanning of documentation (paper) with metadata / 4x Pracovná stanica so skenerom pre skenovanie sprievodnej dokumentácie (formát A3) .......... 22 3.8 2x Workstation with scanner (min A1) for scanning of documentation (paper) with metadata / 2x Pracovná stanica so skenerom pre skenovanie sprievodnej dokumentácie (formát A1 a viac). 22 3.9 3x Workstation for Human Video Quality Checking / 3x Pracovná stanica pre vizuálnu kontrolu videotechnikom ............................................................................................................ 23 3.10 Network components for NOA mediARC System, LAN 10gbps / Sieťové komponenty pre digitalizačný systém NOA Mediarc .............................................................................................. 24 4 Operatívny dátový sklad ................................................................................................25 4.1 Všeobecné požiadavky ....................................................................................................... 25 4.1.1 Požiadavky na Online storage............................................................................................... 25 4.1.2 Požiadavky na Main data storage ......................................................................................... 26 4.1.3 Požiadavky na Copy data storage ......................................................................................... 26 4.1.4 Požiadavky na Offline data storage....................................................................................... 26 5 Rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia)...........................................................................................................................27
 14. 14. 3 / 27 DETAILNÝ OPIS ZÁKAZKY Opis predmetu zákazky vrátane minimálnych technických špecifikácii obstarávaných tovarov Predmetom zákazky je dodávka zariadení, technológií a súvisiacich služieb pre rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v súlade s požiadavkami Národného projektu Digitálna audiovízia. V RTVS je v súčasnosti implementovaný systém NOA mediARC. V súčasnosti sú prevádzkované dve digitalizačné pracoviská NOA IngestLine Record, každá s tromi paralelnými analógovými prehrávačmi pre digitálny prepis, jedno pracovisko IngestLine CD Lector, pre rippovanie CD a samotný mediARC obsahujúci databázu Oracle so schémou mediARC, file manager, host procesor, webové rozhranie, rozhranie na administráciu systému. V rámci projektu Digitálna audiovízia sa požaduje aby bol existujúci systém NOA mediARC technologicky posilnený tak, aby zvládal zabezpečovať digitalizáciu zvukových nosičov pre potreby projektu za súčasného zachovania digitalizácie a spracovania zvukových nosičov pre interné potreby vysielania RTVS. Zároveň sa požaduje existujúci systém rozšíriť o nové digitalizačné pracoviská s linkami pre digitalizáciu zvukovo-obrazových objektov a digitalizáciu sprievodnej dokumentácie tak, aby tieto novovybudované digitalizačné linky boli integrované s existujúcim centrálnym systémom NOA mediARC. Predmet zákazky tvoria tieto komponenty : 1. Digitalizačná technológia 2. Digitalizačná technológia – údržba 3. Výpočtová technika s príslušenstvom 4. Operatívny dátový sklad 5. Rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia) V rámci dodávky predmetu zákazky musí byť existujúci systém NOA mediARC rozšírený o digitalizačnú technológiu minimálne v tomto rozsahu: • technologické rozšírenie audio digitalizačného pracoviska o jednu digitalizačnú linku NOA a rozšírenie 2 existujúcich audio digitalizačných liniek NOA pre digitalizáciu zvukových objektov z 3 magnetofónov na 4 magnetofóny pre každú pracovnú stanicu NOA Record. • vybudovanie digitalizačnej linky NOA s pracoviskami pre digitalizáciu audio-video objektov o 4 pracoviská pre digitálny prepis zvukovo-obrazových (audio-video) objektov so zodpovedajúcim technickým vybavením (NOA FrameLector, resp. ekvivalentné) o 4 pracoviská pre kontrolu kvality zvukovo-obrazových (audio-video) objektov so zodpovedajúcim technickým vybavením (Human Quality Control) • technologické rozšírenie digitalizačnej linky NOA o 6 pracovísk pre digitalizáciu sprievodnej dokumentácie • 20 pracovísk pre tvorbu a kontrolu metadát v systéme NOA mediARC, resp. ekvivalentné Súčasne musí byť existujúci systém NOA mediARC posilnený tak, aby zvládal zvýšené nároky vyplývajúce z požiadaviek na digitalizáciu v rámci Národného projektu Digitálna audiovízia. Posilnenie systému zahŕňa tieto oblasti: • Vybudovanie redundantného riešenia (databáza, doména) • Posilnenie a migráciu databázového systému ORACLE, resp. ekvivalentné • Rozšírenie používateľských licencií • Doplnenie ďalších, rozširujúcich pracovných staníc a serverov systému NOA nevyhnutných pre zabezpečenie digitalizácie v rámci národného projektu Digitálna audiovízia • Technologické a sieťové prepojenie dodávaných komponentov s existujúcim systémom NOA mediARC a existujúcou infraštruktúrou RTVS (LAN, SAN) Zvukové a zvukovo-obrazové objekty digitalizované v rámci Národného projektu Digitálna audiovízia budú uložené a chránené v digitálnom archíve RTVS na úložiskách RTVS, v súlade s bezpečnostnými štandardami, ktoré má digitálny archív spĺňať – diskové polia, zálohové kópie, zálohové úložisko. Integrálnou súčasťou dodávaného riešenia musí byť aj takéto “certifikované” operatívne dátové úložisko (operatívny dátový sklad), plne prepojené s digitalizačnou linkou NOA s kapacitou pre naplnenie potrieb
 15. 15. 4 / 27 digitalizačnej linky NOA (audio, video, sprievodná dokumentácia) s potrebným dátovým pripojením, pri súčasnom zabezpečení nevyhnutných štandardov pre potreby Archívu RTVS. Digitálne objekty pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia), budú ukladané na samostatné logické celky Operatívneho dátového skladu. Súčasťou dodávky predmetu zákazky sa požaduje dodať aj potrebnú (nevyhnutnú) technickú údržbu a podporu implementovanej digitalizačnej technológie a operatívneho dátového skladu. Predmet zákazky zahŕňa minimálne tieto vybrané komponenty a dodávky riešenia: Techologické vybavenie Sync generator / Sync generátor 2x TV signal generator / 2x TV signálový generátor 1x Changeover unit / 1x Prepínacia jednotka 4x ingest station for NOA Framelector (dual channel ingest application for video) / 4x digitalizačná stanica pre NOA Framelector (dvojkanálová digitalizačná aplikácia pre video) 4x optional reference audiomonitor / 4x voliteľný referenčný audiomonitor Server for domain controler (primary site) / Server pre doménový radič (primárny site) Server for offline QC / Server pre offline kontrolu kvality Workstation for video QC room / Pracovná stanica pre miestnosť kontroly kvality videa Type A, Oracle 10g/64bit RDBMS Server system / Typ A, Oracle 10g/64bit RDBMS Serverový systém Type B, mediARC Web server / Typ B, Web server mediARC Type C1, DB distributor Server / Typ C1, DB distribučný Server Type C2, Procesor host Server / Typ C2, Procesor host Server Type C3, 7x GPP File manager, web prelisten server, Storage connector / Typ C3, 7x Súborový správca, server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní, Archívny konektor Type C4, 4xMediabutler Rhozet Extension, Retranscoding / Typ C4, 4x Mediabutler Rhozet rozšírenie, Transkódovanie TypeC3, 1x File manager, Storage connector, Remote file Agent, Web Prelisten/Preview Server / Typ C3, 1x Súborový spravca, archívny konektor, Agent pre prístup k vzdialeným súborom, Server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní Type C1, 1xDB distribution Server (back up) / Typ C1, 1x DB distribučný Server (záloha) Type C2, Procesor host Server (backup) / Typ C2, Procesor host Server (záloha) MediARC Database Core / Databázové jadro MediARC MediARC user licenses / Používateľské licencie MediARC RFA Remote File Agent M / Agent pre prístup k vzdialeným súborom FileManager M / Súborový správca E-Mailer / E-Mailer Web FrontEnd Intranet mediARC MAW / WebServer pre intranetový prístup k mediARC MAW WaveButler, MediARC / WaveButler, MediARC NOA Uniport Processor MediARC / NOA Uniport Processor MediARC Consulting: Storage Media Workflow Hardware Database / Konzultácie: Úložisko, Médiá, Pracovný postup, Hardvér, Databáza Workflow Setup / Nastavenie pracovných postupov Installation / Inštalácie Digitalizačná technológia - údržba Výpočtová technika s príslušenstvom (Príslušenstvo k technologickému vybaveniu) 4x Signal monitoring for Betacam / 4x Kontrolný videomonitor pre kontrolu signálov z magnetických video nosičov 8x Betacam with option for NOA Framelector / 8x Prehrávače magnetických analógových nosičov s úpravou pre digitalizačnú linku 4x Reference videomonitor 2xSDI in 2x CVBSin / 4x Referenčný obrazový a zvukový monitor
 16. 16. 5 / 27 (reprosústava)pre kontrolu kvality videa a audia Backup system domain, Oracle 10g/64bit RDBMS Server System / Záložný databázový server Backup system domain, Domaincontroler Secondary site / Záložný doménový server 20x Workstation for metadata editing mediARC clients / 20x Pracovná stanica pre editáciu metadát 4x Workstation with scanner (min A3) for scanning of documentation (paper) with metadata / 4x Pracovná stanica so skenerom pre skenovanie sprievodnej dokumentácie (formát A3) 2x Workstation with scanner (min A1) for scanning of documentation (paper) with metadata / 2x Pracovná stanica so skenerom pre skenovanie sprievodnej dokumentácie (formát A1 a viac) 3x Workstation for Human Video Quality Checking / 3x Pracovná stanica pre vizuálnu kontrolu videotechnikom Network components for NOA mediARC System, LAN 10gbps / Sieťové komponenty pre digitalizačný systém NOA Mediarc Operatívny dátový sklad Rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia)
 17. 17. 6 / 27 ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK PREDMETU ZAKÁZKY 1 Digitalizačná technológia 1.1 Sync generator / Sync generátor Štandardný Sync generátor musí poskytovať časovanie pri vstupnom nastavení prehrávacích zariadení a AD prevodníkov. Minimálna špecifikácia: • 6x video sync výstup, individuálne konfigurovateľný ako štandard / tri-level sync • 8x world clock výstup, 2x AES/EBU a 1x SPDIF referencia • LTC timecode výstup • Video reference vstup • World clock vstup • LTC timecode vstup • SD video sync generator: 23.98 FPS, 24 FPS, PAL 25 FPS, NTSC 29.97 FPS • Timecode generator: 23.98, 24, 25, 29.98, 30 FPS • Prevedenie do racku 1.2 2x TV signal generator / 2x TV signálový generátor Systém musí zabezpečiť distribúcia centralizovanej synchronizácie v minimálne dvoch linkách. Minimálna špecifikácia: • Duplikácia vstupného signálu pre min. 2 zdroje TV signálu • Vysoká šírka pásma: 235 MHz (−3dB) • Ovládanie GAIN a EQ • Loopovateľné vstupy • Kompenzácia výpadkov signálu • Prevedenie do racku 1.3 1x Changeover unit / 1x Prepínacia jednotka V prípade, že Sync generátor stratí synchronizáciu, systém musí obsahovať zariadenie, ktoré môže pasívne prevziať synchronizačnú úlohu namiesto pôvodného Sync generátora. Minimálna špecifikácia: • Monitoring vstupného signálu (hardware pass-through), detekcia výpadkov, automatické prepnutie na interný generátor • 3x clock signal vstup (BNC a AES XLR) • 4x video sync výstup, 8x word-clock výstup, 4x AES výstup a 2x S/PDIF výstup • 15-pin D-Sub konektor a RS485 port pre diaľkové ovládanie • Redundantné napájanie (hot-swap) • Prevedenie do racku 1.4 4x ingest station for NOA Framelector (dual channel ingest application for video) / 4x digitalizačná stanica pre NOA Framelector (dvojkanálová digitalizačná aplikácia pre video) Systém musí obsahovať rozšírenie digitalizácie o formát SD Video: celkom minimálne na 4 dvojkanálové systémy.
 18. 18. 7 / 27 1.4.1 Software a hardware Software: požadujú sa minimálne spolu 4 licencie: - Digitalizačný klient pre SD video musí byť bezproblémovo integrovateľný do NOA Workflow engine systému a musí umožňovať digitalizáciu minimálne nasledovných analógových formátov: o U-matic, o VHS, o Video2000, o Betacam (SP), o MII - Formát digitalizačného klienta musí byť založený na open source matematicky bezstratovom video formáte (napríklad FFv1 alebo HuffYUV), ktorý možno prehrávať aj cez štandardné systémové video ovládače Windows (napr. ffdshow). - Jeden digitalizačný klient musí pokryť aspoň 2 SD digitalizačné toky paralelne. - Farebné vzorkovanie nesmie byť menšie než 4:2:2 - Audio musí byť zaznamenané v minimálne 24bit a 48kHz nekomprimovanom PCM - Detekcia scény (Scene Detection) musí byť k dispozícii - Systém musí obsahovať funkciu Prehrávanie počas nahrávania (Play while recording) - Obidva digitalizačné toky musia byť zobrazené súčasne počas záznamu. - Úlohy na digitalizáciu musia byť nahrávané priamo z workflow engine systému NOA Workflow prostredníctvom NOACOMM, resp. ekvivalent tak, aby bola zabezpečená bezproblémová integrácia s NOA workflow. - Systém musí zahŕňať všetky potrebné hardvérové komponenty pre spustenie softvéru a musí byť vybavený 24" monitormi. Hardware: požaduje sa dodať spolu minimálne 4 pracovné stanice - Digitalizačný klient musí byť dodaný ako systém na kľúč s možnosťou prípadných aktualizácií v budúcnosti. - Minimálna konfigurácia: o CPU min 3 GHZ QuadCore o Min. 8GB RAM o HDD: min. 1 RAID0 s kapacitou 2 TB o Min. 1 GBit LAN o Min. Grafická karta s akceleráciou videa a 2 DVI Display Portami o Hardwarová podpora pre video karty (viď. nižšie) o Monitor 24” s rozlíšením 1920x1200, alebo väčším o Myš, klávesnica o Ručný USB snímač čiarových kódov so stojanom, 1D, Plug-and-play, podpora RSS a ADF, vrátane softvéru 1.4.2 Video AD konvertory Celkový počet: 4 AD Konvertory (pre 2 FrameLector systémy) Analógové Video vstupy: - Podpora pre (jeden po druhom) - Analóg Composite (625/25 PAL, 525/29.97 NTSC) - Analóg S-Video (Y/C) (625/25 PAL, 525/29.97 NTSC) - Analóg Component (YPbPr) (625/25 PAL, 525/29.97 NTSC) - 75 Ohm Digitalizácia rozlíšenie: 12bit Analógové Audio vstupy: - Minimálne Stereo (2 kanálový) vyvážené - Kvantovanie: 24-bit, pri prevzorkovaní až 128x - Vzorkovacia frekvencia: 48kHz Referenčný vstup: - REF-IN (BiLevel Sync), PAL alebo NTSC - 75 Ohm
 19. 19. 8 / 27 SDI Výstup: - Jeden Výstup - SD Serial Digital 270Mbit/sec SMPTE 259M - Audio signál: 2 kanálový, 24-bit 1.4.3 Videokarty Pre každý FrameLector (4x) sa požaduje: - 2x nezávislé SDI single-link 1.5Gbps vstupy - Pre zachytenie SD Serial Digital 270Mbit/sec SMPTE 259M - (625/25 PAL, 525/29.97 NTSC) spolu s audio signálom (2 kanálový, 48kHz, 24-bit) - 2x nezávislé SDI single-link 1.5Gbps výstupy pre monitoring - 1x výstup pre referenciu pre SDI OUT (synchronizácia monitoru) - 1x vstup pre referenciu pre SDI-IN (voliteľný) - 2x RS422 (VTR diaľkové ovládanie) 1.4.4 Nevyhnutné rozšírenie Audio systému 1.4.4.1 Diaľkové externé prehrávače: Požaduje sa rozšírenie každého z 2 existujúcich audio systémov o štvrtý stereo kanál Množstvo: 2 diaľkovo ovládateľné prehrávače - Diaľkové ovládanie externých prehrávačov musí byť k dispozícii prostredníctvom: o RS 232 o paralelného vzdialeného rozhrania, známeho ako General Purpose Input Output interface (GPIO). - Funkcia diaľkového ovládania musí umožniť všetky relevantné prehrávacie operácie z digitalizačného softvéru, ak je prehrávačom podporovaný - Funkcia diaľkového ovládania musí synchronizovať funkciu nahrávania digitalizačného klienta RS232: - Štandardné rozhranie RS 232 musí podporovať magnetofóny typu Studer A 807, A 810, A 812, A 820. Vzdialené ovládanie musí zabezpečiť: o Zmenu rýchlosti o Vyrovnávacie zmeny (buffering) o Adaptáciu navíjacej rýchlosti o Pripojenie pre zariadenie na analýzu pások Paralelné vzdialené rozhranie: - General Purpose Input Output rozhranie (GPIO) musí podporovať minimálne 5 analógových výstupov, ktoré sú galvanicky oddelené tak, aby bolo možné ovládanie všetkých štandardných operácií ako je štart, stop, vpred, vzad atď. 1.4.4.2 Konvertor AD-DA Požaduje sa dodať rozšírenie existujúceho audio systému pre vinylové médiá. Množstvo– požaduje sa dodať množstvo rovné počtu digitalizovaných kanálov, t.j. spolu 2 AD konvertory: 2 AD konvertory - Dynamika A/D konverzie musí byť lepšia ako 121 dB TDH+N @-60dBfs, nezaťažená - Nastavenie hlasitosti musí byť zabezpečené s diskrétnym obvodom v krokoch po 3 dB (0 - + 15 dB) - Nastavenie hlasitosti musí zabezpečovať to, aby mohlo byť vykonané pre každú úlohu v digitalizačnom klientskom softvéri, alebo v centrálnej klientskej aplikácii - Konvertor musí podporovať: 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz, 192 kHz - Konvertor musí podporovať 24 bit - Frekvenčná odozva: ±0.05 dB (20Hz - 40kHz /@48/96/192kHz - Jitter rozhrania: 1,8ns (fs= 96 kHz, @ 997Hz/-1 dBfs) - Konvertor musí byť vymeniteľný ako slotový modul. - AD moduly digitalizačného softvéru musia byť smerovateľné do jedného stereo DA konvertoru pre monitoring
 20. 20. 9 / 27 1.4.4.3 Rozšírenie softvéru (2 samostatné kanálové licencie) - Musí byť integrovateľné do workflow systému a poskytovať časové značky (time stamps) dátumu a operátora (používateľa). - Musí podporovať okrem 3 digitalizačných kanálov aj štvrtý kanál v rovnakú dobu, musí byť ovládateľný jednou osobou na digitalizačnom klientskom systéme 1.4.4.4 Software pre DAT digitalizáciu - Minimálne požadované množstvo: 4 kanály - SW musí zabezpečiť až 8 paralelných digitálnych DAT zdrojov pre budúce rozšírenie - Požaduje sa digitalizácia cez špecializované AES vstupy - SW musí zabezpečiť podporu funkcie prehrávania počas digitalizácie - Navrhovaný Workflow musí podporovať dvojnásobnú kontrolu vstupu metadát počas a po extrakcii dát. - Musí byť zabezpečené plné pripojenie a kompatibilita k existujúcemu NOA Workflow. - Rozhranie musí zabezpečiť prístup k digitalizovaným audio súborom spolu so zodpovedajúcimi metadátami cez počítačovú sieť obstarávateľa. - Musí byť zabezpečená možnosť plného diaľkového ovládania pripojených prehrávačov (napr. Typu SONY PCM R-500, SONY 7040 a pod.) - Musí byť možné voliteľné zrušenie extrakcie a jej neskoršie opakovanie - Podpora minimálne 4 zdrojov v režime SRC (v rozsahu 32 - 48 kHz) - Požaduje sa štatistická cyklická analýza získaného audio súboru v reálnom čase: o Najvyššia úroveň o Stredná úroveň o Šírka pásma o Šum o Korelácia - Požaduje sa analýza založená na presných časových údajoch o o analógových prenosoch o digitálnych prenosoch o detekovaných kliknutiach o stlmení signálu/tichu o začiatku programu o konci programu - Prahové hodnoty algoritmických analýz musia byť nastaviteľné - Typická informácia o stave DAT musí obsahovať: o DAT štartovacie ID s presnou časovou značkou v audio súbore o Notifikáciu MUTE pri problematickom čítaní audio súboru s presnou časovou značkou v audio súbore o Notifikáciu BLER na cyklickej báze s presnou značkou v audio súbore o Notifikáciu o interpolácii s presnou časovou značkou v audio súbore - Všetky informácie týkajúce sa kvality signálu musia byť uvedené v ľahko zobraziteľnom prehľade, s priamo a jednoznačne identifikovateľným zdrojom problému v audio súbore. - Sumár informácií o kvalite signálu musí byť zobrazený v tabuľkách a grafoch. - Informácie o kvalite signálu musia byť filtrovateľné podľa jednotlivých tried informácií a obsahu. Manipulácia s metadátami: - Užívateľ musí byť vyzvaný k vloženiu správneho audio nosiča pre daný metadátový / nahrávací kanál - Musí byť poskytnutá možnosť zadania a identifikácie nosiča prostredníctvom čítačky čiarových kódov. 1.4.4.5 Hardvér pre DAT digitalizáciu: - Systém musí poskytnúť buď špecifický hardvér na prehrávanie, ktorý umožní vyššie spomínané notifikácie, alebo iné riešenie navrhnuté na rozšírenie už existujúcich prehrávacích jednotiek. - Dodaný počítač a audio hardvér musí byť vhodne nastavený pre prácu s vyššie dodaným softvérom. - Navrhované riešenie musí obsahovať aspoň 4 DAT zariadenia s nasledujúcimi funkciami: o DAT prehrávanie pre 32, 44.1, 48 kHz o Ovládanie operácií štart, stop a pretáčanie priamo zo zaznamenávacieho systému o BLER (Block Error Rate) notifikácia.
 21. 21. 10 / 27 1.4.4.6 PC hardware špecifikácia - Digitalizačný klient musí byť dodaný ako systém na kľúč s možnosťou prípadných aktualizácií v budúcnosti. - Minimálna konfigurácia: o Min. QuadCore procesor, o Min 4GB ECC RAM, o Min. dual head grafický adaptér, o Sieť: 10/100/1000 Mbit, o Min. 500 GB SATA systémový disk, o Min. 500 GB SATA dátový disk, o DVD mechanika, o myš, klávesnica, o Ručný USB snímač čiarových kódov so stojanom, 1D, Plug-and-play, podpora RSS a ADF, vrátane softvéru o 24” monitor, o Min. 4x AES I/O (= 4 stereo kanály) s konverziou vzorkovacej frekvencie, o 1x symetrický analógový výstup, o Montovateľné do racku 4U o Vrátane podporovaného operačného systému 1.4.4.7 Video káble Požaduje sa dodať: - 4 špecializované multimediálne stoly s ergonomickým prístupom k NOA audio-video záznamovým systémom, - montážny systém VESA, audio-video kabeláž a rack. 1.5 4x optional reference audiomonitor / 4x voliteľný referenčný audiomonitor Požaduje sa dodať: - 4 sady referenčných audio monitorov vrátane audio prepínačiek so 4 vstupmi: o Malé aktívne reproduktory (napr. Genelec8020 alebo adekvátny ekvivalent) o Cirkumaurálne stereo slúchadlá o Zodpovedajúca kabeláž k audio monitorom 1.6 Server for domain controler (primary site) / Server pre doménový radič (primárny site) Požadujeme dodať NOA kompatibilný server pre účely doménového radiča. Server musí mať možnosť prevziať aj ďalšie alternatívne úlohy a služby bežiace na OS Windows. Minimálna konfigurácia: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.7 Server for offline QC / Server pre offline kontrolu kvality 1.7.1 Software Softvér pre analýzu musí byť dodaný pre štandardné PC / servery a nesmie pre svoju prevádzku vyžadovať hardwarový kľúč. Musí podporovať paralelne 4 servery a musí podporovať:
 22. 22. 11 / 27 - viacerých používateľov, poskytnúť 4 inštancie pre kontrolu 4 súborov súčasne na jednom serveri, a byť schopný rozšírenia tak aby umožnil spoluprácu viacerých serverov. - súbory formátov MPEG-2, H264, VC-1 and DVCPro v kontajneroch MPG, TS, MXF a MOV a jednou alebo viacerými audio stopami. - automatická prevádzka s podporou viacerých vstupných adresárov a s možnosťou integrácie s MAM systému, za použitia API web services. - testovanie parametrov súborov vrátane kontajnera, kodeku, farebného vzorkovania, veľkosti snímok, počtu snímok za sekundu, pixelov a pomeru strán snímky, GOP dĺžky, prenosovej rýchlosti, dĺžky a timecode. - testovanie parametrov videa vrátane nasledovných parametrov: letterboxing, radenie polsnímok, kvalita a prítomnosť farebných pruhov, výpadky (dropouts), pásy (stripes), čierne snímky, zamrznuté snímky a PSE blikanie (fotosenzitívna epilepsia). - testovanie a automatickú opravu videa, vrátane úrovne farieb, úrovne čiernej a RGB gamutu podľa EBU R103 - testovanie zvukových parametrov pre každú stopu a kanál v súbore, vrátane kodeku, bitovej hĺbky, vzorkovacej frekvencie, fázovej korelácie medzi kanálmi, orezania a výpadkov zvuku. - testovanie a automatickú opravu zvuku, vrátane špičkovej úrovne a hlasitosti zvuku podľa odporúčaní ATSC A/85, EBU R128 a Tech 3341 - ukladanie testovaných a opravených súborov zakódovaných vo vstupnom formáte. - zobraziť detaily notifikácií a časových kódov na obrazovke, a ich ukladanie do reportov, ktoré môžu byť odoslané e-mailom. Užívateľ musí mať možnosť upraviť formát správy pre rôznych užívateľov. 1.7.2 Hardware Požaduje sa dodať jeden hardvérový NOA kompatibilný server. Dodaný hardvér musí plne spolupracovať s hore uvedeným softvérom pre offline QC a musí mať minimálne nasledovné parametre: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.8 Workstation for video QC room / Pracovná stanica pre miestnosť kontroly kavilty videa / Pre kontrolu kvality sa požaduje dodať pracovnú stanicu poskytujúcu podmienky pre profesionálne sledovanie video a audio signálu. Minimálne požiadavky: - CPU: minimálne 1 procesor s 4 jadrami - RAM: minimálne 4 GB - HDD: minimálne 2x 300GB - Sieťové rozhranie: minimálne 1Gbit/s - Monitor: minimálne 24” alebo viac - Dual head grafický adaptér s akceleráciou videa - Malé aktívne reproduktory (napr. Genelec8020 alebo ekvivalent) - Cirkumaurálne stereo slúchadlá - Myš a klávesnica - Vrátane podporovaného operačného systému Pracovisko musí byť vybavené jednou tlačiarňou čiarových kódov podľa nasledovnej špecifikácie: - Rozlíšenie: 300 dpi - Technológia tlače: Thermal Transfer, podpora tlače na samolepiace štítky - Rozmery tlače: max. 4" x 40" - Rýchlosť tlače: 6 ips - Podpora 1D a 2D čiarových kódov - 32-bit RISC CPU, min. 4MB flash + min. 8MB SDRAM - USB konektor, LCD displej, fyzické tlačidlá ovládania - softvér
 23. 23. 12 / 27 1.9 Type A, Oracle 10g/64bit RDBMS Server system / Typ A, Oracle 10g/64bit RDBMS Serverový systém V súčasnosti používaný databázový server Oracle sa požaduje rozšíriť / premigrovať na nový databázový systém, ktorý musí byť kompatibilný s existujúcim „NOA mediARC Database Server“ s nasledujúcimi parametrami: - Redundantný „cluster“ systém pozostávajúci z dvoch uzlov (nódov) v režime active/passive, rozšíriteľný na active/active s automatickým rozdeľovaním záťaže (load balancing) - Každý uzol musí mať osadené 2 fyzické procesory (sockety) s minimálne 6 jadrami na procesor - Každý uzol musí disponovať minimálne 96GB RAM - Sieťová konektivita 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Redundantné napájanie (hot-swap) - Vrátane podporovaného operačného systému pre oba uzly - Zdieľaný úložný priestor s kapacitou minimálne 12TB RAW - Podpora zálohovania počas prevádzky systému (online database backup) - Možnosť obnovy systému do určitého bodu v čase (point-in-time recovery) 1.10 Type B, mediARC Web server / Typ B, Web server mediARC Server mediARC Web Server poskytuje Intranet webové proxy pre video a audio súbory. Musí byť dimenzovaný podľa predpokladaných nárokov na rast archívu. Minimálne požiadavky: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Redundantné napájanie (hot-swap) - SAS RAID 6Gbit/s radič s externými pripojeniami pre diskový úložný priestor s podporou RAID 5 a RAID 10 a minimálne 1GB Write back cache zálohovanej batériou - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Externé úložisko s kapacitou 48TB RAW, prevedenie do racku - Vrátane podporovaného operačného systému 1.11 Type C1, DB distributor Server / Typ C1, DB distribučný Server V súčasnosti sú všetky komponenty strednej vrstvy pre prístup k databázovej vrstve (Database Distributor, Processor Host) prevádzkované na jednom fyzickom serveri, pripojenom na jeden Oracle server. V súvislosti s rozšírením systému systému sa požaduje rozšírenie týchto komponentov pre vyrovnanie sa s nárastom záťaže pri rozšírení pracovných postupov. Požadované rozšírenie sa týka: Software: - Dodať jeden dodatočný Database Distributor pre 50 paralelných pripojení - Dodať všetky nevyhnutné licencie (napr. operačný systém, NOA komponenty) pre novú inštaláciu - Dodať jeden DB Scripter (natívny NOA DB Script Engine pre vykonávanie skriptov z/do systému) Hardware: Požaduje sa dodať zodpovedajúci NOA kompatibilný server s nasledovnými parametrami: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému
 24. 24. 13 / 27 1.12 Type C2, Procesor host Server / Typ C2, Procesor host Server Požaduje sa dodať licenciu Processor Host Server pre 50 paralelných pripojení, vrátane zodpovedajúceho NOA kompatibilného servera. Minimálne požiadavky na server: - Procesor: minimálne 2 procesory s 6 jadrami - RAM: minimálne 32 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Minimálne 2x 8Gbit/s Fibre Channel porty - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.13 Type C3, 7x GPP File manager, web prelisten server, Storage connector / Typ C3, 7x Súborový správca, server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní, Archívny konektor Požaduje sa dodať 7 NOA kompatibilných serverov umožňujúcich prevádzkovanie nasledovných siedmych služieb: - 5x Storage Connector Plus - 1x Web Prelisten Server - 1x Sync API Storage Connectors: Pripojenie k NOA špecifickému úložisku musí byť poskytnuté na formou blocklevel access (na úrovni blokového prístupu) na zdieľaných zdrojoch. - Existujúce pripojenie k CIFS musí byť rozšírené tak, aby systém kompletne izoloval súborové úložisko od používateľov. Originálne archívne súbory nebudú priamo prístupné koncovým používateľom (s výnimkou administrátorov). Súbory pre používateľov budú sprístupnené prostredníctvom dedikovaných kópií vytváraných automaticky za behu systému (tzv. „on the fly“). - Systém musí poskytovať otvorené rozhranie k systému Storage Content Management prostredníctvom svojho API ako aj CIFS protokolu. Toto API rozhranie musí pracovať na rôznych platformách. V rámci dodávky musí byť poskytnutá ukážková implementácia na úrovni SCMS, ktorá spracuje príkazy z archívneho systému do príkazov súborovému systému (copy, move, delete). - Všetky súborové operácie musia byť sledované/monitorované a výsledok musí byť prezentovateľný administrátorom v prehľadnej a zrozumiteľnej forme. - Logovacie súbory musia byť vo forme HTML aby bolo možné monitorovanie realizovať zo vzdialenej lokality. Web Prelisten Server Požaduje sa dodať jednu licenciu "Web Prelisten Server", res. ekvivalentné pre zabezpečenie HTTP streamovania dokumentov a médií priamo do mediARC for WEB (MAW). SyncAPI Dodávaný systém musí ponúkať špecifické SyncAPI, ktoré poskytne externým systémom možnosť replikovať dáta zo systému NOA mediARC na externé systémy tak, aby mohli vybudovať vlastné indexy a vyhľadávania. API musí poskytovať REST alebo SOAP rozhranie. Prostredníctvom API musí byť k dispozícii aj funkcia web prelisten, ktorá umožní súčasné spracovanie minimálne dvoch požiadaviek za sekundu.
 25. 25. 14 / 27 Požiadavky na NOA servery (5 kusov): - CPU: minimálne 2 procesory s 6 jadrami - RAM: minimálne 24 GB - HDD: minimálne 6x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1, RAID5 alebo RAID10 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Lokálne úložisko: minimálne 10TB pre operatívne kópie dát - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Minimálne 2x 8Gbit/s Fibre Channel porty - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 4U - Vrátane podporovaného operačného systému Požiadavky na NOA servery (2 kusy): - CPU: minimálne 2 procesory s 6 jadrami - RAM: minimálne 32 GB - HDD: minimálne 6x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1, RAID5 alebo RAID10 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Minimálne 2x 8Gbit/s Fibre Channel porty - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.14 Type C4, 4xMediabutler Rhozet Extension, Retranscoding / Typ C4, 4x Mediabutler Rhozet rozšírenie, Transkódovanie Požaduje sa dodať jeden NOA kompatibilný video server s minimálne štyrmi MediaButler, resp. ekvivalentné licenciami ako plugin pre existujúce prostredie MediaButler, na zabezpečenie transkódovania video súborov v rôznych formátoch. Nakoľko natívny konektor pre MediaButler je prepojený s technológiou Rhozet, očakáva sa jej využitie. Video transkódovanie musí poskytovať podporu minimálne pre: Codec / Kódovanie Container / Typ súboru Resolution / Rozlíšenie DVCPro50 mov 720x576 DV25 mov 720x576 IMX (D10) mxf 720x608 XDCAM (DVCAM25) mxf 720x576 XDCAM (D10) mxf 720x608 Panasonic P2 (DVCPRO50) mxf 720x576 DVD mpg+wav/ac3/mp2 720x576 WMV - low res wmv variable Quicktime 6 - low res mov variable MPEG4 - low res mp4 variable Flash - low res flv variable Požiadavky na NOA server: - CPU: minimálne 2 procesory s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Minimálne 2x 8Gbit/s Fibre Channel porty - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému
 26. 26. 15 / 27 1.15 Type C3, 1x File manager, Storage connector, Remote file Agent, Web Prelisten/Preview Server / Typ C3, 1x Súborový spravca, archívny konektor, Agent pre prístup k vzdialeným súborom, Server pre prístup ku skonvertovaným verziám audio a video súborov na webovom intranetovom rozhraní Požaduje sa dodať jeden NOA kompatibilný server vrátane: - jednej licencie File Manager pre zabezpečenie presúvania súborov z archívu do General Public Path. - jednej licencie Storage Connector pre pripojenie k NOA špecifickému HSM na zabezpečenie prístupu k zdieľaným prostriedkom. - jednej licencie Web Preview Server (Web Prelisten Server), resp. ekvivalentné pre zabezpečenie HTTP streamovania dokumentov a médií priamo do mediARC for Web (MAW). - jednej licencie Remote File Agent, resp. ekvivalentné pre: o vzdialený cache audio a video súborov naprieč rôznymi sieťami o oddelenie archívu od priameho prístupu používateľov dodržiavaním prísnych pravidiel OAIS a poskytovanie iba dočasného prístupu v okamihu streamovania na úrovni ACL o čítanie z LDAP štruktúry z Windows a jej replikovanie do správy užívateľov NOA o využitie „garbage management„ systému, ktorý umožní v definovaných časoch automatické vyčistenie vzdialene uložených súborov (remote cache) Požiadavky na server: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.16 Type C1, 1xDB distribution Server (backup) / Typ C1, 1x DB distribučný Server (záloha) Požaduje sa dodať jeden NOA kompatibilný server vrátane jednej licencie Database Distribution Server pre zabezpečenie redundantného riešenia v režime „cold standby“. V prípade výpadku hlavného DBD servera, vrátane licencií, musí prevziať jeho úlohu. Zároveň môže slúžiť pre overovanie nových funkcií systému pred ich nasadením do prevádzky. Požiadavky na server: - CPU: minimálne 1 procesor s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.17 Type C2, Procesor host Server (backup) / Typ C2, Procesor host Server (záloha) Požaduje sa dodať jeden NOA kompatibilný server vrátane jednej licencie Procesor Host Server pre zabezpečenie redundantného riešenia v režime „cold standby“. V prípade výpadku hlavného Procesor
 27. 27. 16 / 27 Host Servera, vrátane licencií, musí prevziať jeho úlohu. Zároveň môže slúžiť pre overovanie nových funkcií systému pred ich nasadením do prevádzky. Požiadavky na server: - CPU: minimálne 2 procesory s 6 jadrami - RAM: minimálne 12 GB - HDD: minimálne 2x 300GB, 10 000 RPM SAS disk v redundantnom zapojení RAID 1 pre operačný systém a aplikačné vybavenie - Minimálne 2x 8Gbit/s Fibre Channel porty - Sieťové rozhranie: minimálne 2x 10Gbit/s v redundantnom zapojení - Redundantné napájanie (hot-swap) - Prevedenie do racku, s výškou maximálne 2U - Vrátane podporovaného operačného systému 1.18 MediARC Database Core / Databázové jadro MediARC Požaduje sa dodať rozšírenie licencie databázy mediARC (MediARC Database Core) v rozsahu potrebnom pre prevádzku celkového požadovaného riešenia: - Upgrade, resp. zmena licencovania CAL (Client Access License) na serverovú licenciu - Neobmedzený API prístup bez obmedzení CAL (Client Access License) na strane servera - Prístup pre 40 klientských licencií 1.19 MediARC user licenses / Používateľské licencie MediARC Požaduje sa dodať minimálne 40 klientských licencií. Funkcionalita: - Objem metadát sa predpokladá okolo 1 milióna záznamov, preto sa požaduje dodať také riešenie, ktoré počíta s týmto objemom a zabezpečujúce prezentáciu prijateľných odoziev systému pri vyhľadávaní (priemerne menej ako 2 sekundy pri jednoduchom fulltextovom vyhľadávaní a priemerne menej ako 10 sekúnd pri komplexnom vyhľadávaní) na základe existujúcich pracovných postupov. Metadátové polia a definície musia byť jednoducho a bez obmedzenia ich počtu konfigurovateľné prostredníctvom dedikovanej GUI aplikácie na platforme Windows (Win32). - K novým metadátam musí byť možné jednoducho požívateľsky priradiť dátové polia a ovládacie prvky – napr. regulárny výraz, dátumové pole, vyhľadávacie pole, pole typu MEMO s užívateľsky definovanými rozmermi, obrazové pole, pole pre vyhľadávanie na internete a podobne, prostredníctvom dedikovanej GUI aplikácie na platforme Windows (Win32). - Hierarchické vzťahy medzi metadátami musia byť realizovateľné metódou „drag and drop“ - Metadátový popis musí byť možné rozširovať „on the fly“ za plného behu systému Vyhľadávanie v metadátach musí byť možné obmedzovať podľa kategórií používateľov systému - Viditeľnosť metadát musí byť možné obmedziť na úrovni polí - Musí byť dostupné fulltextové aj kombinované vyhľadávanie - Editácia metadát musí byť dostupná aj zo vzdialenej lokality prostredníctvom Win32 aplikácie - V rámci klienta pre správu metadát musia byť podporované vzdialene hosťované databázy a to spôsobom, že klient je schopný sa pripojiť cez internet na databázu cez WAN - Pre každé voľne definované pole musia byť podporované viacjazyčné, lokalizované popisy - Databáza musí plne podporovať UTF-8 - Ak rovnaké zdrojové polia musia byť uvedené v rôznych tabuľkách, zadávané dáta musia byť automaticky skopírované do rôznych tabuliek bez zásahu užívateľa - napríklad riadená redundancia musí byť realizovaná technickými prostriedkami. - V rámci aplikácie musia byť dostupné reporty vytvorené na základe používateľkých požiadaviek. Výsledok týchto reportov musí byť možné exportovať do iných aplikácií, napr. Excel a pod. - Prístup k reportom musí byť možné administratívne obmedziť na úrovni jednotlivých používateľov. - Musí byť možnosť exportovať do XML jednotlivé záznamy metadát alebo dávkový výber položiek cez jednoduchý drag and drop mechanizmus. - Musí byť umožnené fonetické hľadanie (na základe technológie Double metaphone)
 28. 28. 17 / 27 1.20 RFA Remote File Agent M / Agent pre prístup k vzdialeným súborom Pre zabezpečenie „remote cache“ audio a video súborov do rôznych sietí a geografických lokalít, požadujeme dodať jeden modul „Remote File Agent M“, resp. ekvivalentné. Modul musí zabezpečiť aj: - izolovanie archívu od používateľov dodržiavaním striktných OAIS pravidiel a poskytovanie iba dočasného prístupu v okamihu streamovania na základe práv ACL. - čítanie z LDAP štruktúry z Windows prostredia a jej replikovanie do správy užívateľov NOA - využitie „garbage management„ systému, ktorý umožní v definovaných časoch automatické vyčistenie vzdialene uložených súborov (remote cache) Požadované rozšírenie: - 1 licencia Remote File Agent RFA 1.21 FileManager M / Súborový správca Systém musí úplne izolovať používateľov od súborového úložiska. Originálne archívne súbory nesmú byť, s výnimkou administrátorov, priamo prístupné. Súbory pre používateľov musia byť sprístupnené cez dedikované kópie, ktoré sa generujú „on the fly“. File Manager preberá úlohu presúvať súbory medzi archívnym úložiskom a úložiskom pre používateľov a sú naň kladené nasledovné požiadavky : - Všetky súborové operácie musia byť sledované/monitorované a výsledok musí byť prezentovateľný administrátorom v prehľadnej a zrozumiteľnej forme. - Logovacie súbory musia byť vo formáte HTML, aby bolo možné monitorovanie realizovať zo vzdialenej lokality. File Manager musí vedieť nadviazať komunikáciu s FT a/alebo RFA, ktoré môžu byť umiestnené na vzdialenej lokalite, iba prostredníctvom portu a IP adresy. Požadované rozšírenie: - 1 licencia File Manager M, resp. ekvivalentné 1.22 E-Mailer / E-Mailer Požadujeme dodať jednu licenciu pre rozšírenie existujúceho e-mailového klienta aplikácie. 1.23 Web FrontEnd Intranet mediARC MAW / WebServer pre intranetový prístup k mediARC MAW Požadujeme dodať rozšírenie licencií existujúceho WEB frontendu pre spustenie služby „mediARC for Web“ (MAW) voliteľne na druhom serveri, a to o jednu plnú serverovú licenciu. 1.24 WaveButler, MediARC / WaveButler, MediARC V súčasnosti sú v RTVS inštalované štyri licencie WaveButler od NOA. Požadujeme ďalších 5 WaveButler (MediaButler), resp. ekvivalentné licencií s najmenej 5 paralelne bežiacimi inštanciami, vrátane podpory pre Rhozet gateway. Požadovaná je štandardná podpora iba pre audio minimálne v tomto rozsahu: - Podpora pre BWF, WAV, MP2, MP3, Ogg/Vorbis, Flac, WMA, AAC - Dithering z 32 bit na 24 bit - Resamplovanie z 192/96/88.2/48/44.1 kHz do 192/96/88.2/48/44.1 kHz - Generovanie BEXT Chunk podľa EBU T3285-s2 - Generovanie rôznych verzií MP3 v jednom behu - Konverzia časti zvukového súboru (napr. od 12 minúty po 15 minútu z 62 minútového súboru) - Normalizácia súboru v jednom prechode - Sieťové zaťaženie musí byť v dávkovom programe regulovateľné - Podpora 24x7 pre nepretržitú prevádzku - Protokol z každého dávkového spracovania
 29. 29. 18 / 27 1.25 NOA Uniport Processor MediARC / NOA Uniport Processor MediARC Požadujeme dodanie všeobecného vstupného nástroja pre metadáta a audio-video súbory, ktorý bude schopný: - spustiť pracovný postup v rámci systému MAM - transportovať importované súbory a metadáta na archívne úložisko Dodané licencie musia byť multiinštančné, takže môžu byť spustené 4 inštancie a procesy súčasne s rôznymi konfiguráciami. Požadované licencie: - 2 licencie Uniport File Collector, resp. ekvivalentné - 1 licencia Folder Scanner, resp. ekvivalentné 1.26 Consulting: Storage Media Workflow Hardware Database / Konzultácie: Úložisko Médiá Pracovný postup Hardvér databáza Požaduje sa, aby riešenie zahŕňalo: - Všetky inštalácie v priestoroch RTVS - Všetky nastavenia systému v mieste inštalácie - Projektový manažment - Migráciu existujúceho prostredia Oracle na nový databázový systém odolný voči výpadkom (cluster) - Nastavenia SAN (vrátane úložiska 400TB) - Nastavenia LAN (vrátane úložiska 400TB) - Migrácia databáz do jednej databázovej schémy 1.27 Workflow Setup / Nastavenie pracovných postupov 1.27.1 Ingest Požaduje sa, aby po registrácii metadát v NOA mediARC sa spustil pracovný postup pre naberanie, ktorý spustí zodpovedajúci digitalizačný postup pre video objekty. Proces musí byť iniciovaný v rámci NOA Workflow Engine systému mediARC a musí nájsť správny digitalizačný systém v závislosti od formátu digitalizovaného nosiča. Tento proces sa musí na ingestovacom klientovi (pozri vyššie) zobraziť ako úloha, a musí slúžiť ako hlavný metadátový podklad pre ďalšie metadátové spracovanie. Potom ako ingestovací klient lokálne zdigitalizuje nosič do bezstratového formátu, automaticky presunie dáta cez softvérový mechanizmus do centrálneho úložiska s názvom GPP (General Public Path). Z centrálneho úložiska musí byť možné uskutočniť vizuálnu kontrolu kvality. Po úspešnej kontrole súborov musia byť tieto uložené do archívu v dedikovanom archívnom formáte. Požadované formáty: FFv1 (LGPL lossless archive format) alebo DVCPRO50. Paralelne sa musí vytvoriť kópia s nízkym rozlíšením na báze formátu WMV pre náhľadových klientov. Každý krok pracovného postupu, či už technické kroky ako zostavenie metadát, retranscoding alebo digitalizácia, alebo manuálne kroky ako validácia ľudsky čitateľných chýb, musia byť zobrazené v grafickom rozhraní, pričom každá úloha musí byť reprezentovaná jednoznačným farebným ukazovateľom stavu (not running, queuing, running, error). 1.27.2 Browse Systém musí poskytovať priame natívne rozhranie k existujúcemu systému NOA mediARC v súvislosti s objednávkami. - používatelia s „named user login“ budú mať prístup k mediARC cez vyhradené prihlásenie.
 30. 30. 19 / 27 - použivatelia musia mať možnosť náhľadu na vyhľadané materiály prostredníctvom formátov s nízkym rozlíšením založených na formáte WMV. Systém musí byť schopný vytvárať deriváty z digitalizovaných archívnych súborov. Je potrebné udržiavať skrytý úložný priestor vyhľadaných súborov na voliteľnom cache serveri, aby sa zamedzilo ich zneužitiu. - Systém musí úplne izolovať používateľov od súborového úložiska. Originálne archívne súbory nesmú byť, s výnimkou administrátorov, priamo prístupné. - V riešení musia byť plne začlenené princípy OAIS (Open Archival Information System). 1.27.3 Order Dodaný systém musí zabezpečiť, aby na základe užívateľských práv, ktoré sú definované v rámci existujúceho systému NOA mediARC, že užívateľ musí byť schopný vyhľadať a následne objednať selektívne segmenty video súborov v rôznych cieľových formátoch. - Cieľový formát musí byť odsúhlasený a vybraný zo zoznamu podporovaných formátov. - Všetky súborové operácie musia byť sledované / monitorované, a výsledok musí byť prezentovateľný administrátorom v prehľadnej a zrozumiteľnej forme. - Cieľové formáty musia byť definovateľné v procese objednávky. Tieto musia byť zbierané do tzv. objednávkového koša. Transkódovanie zozbieraných súborov do požadovaného formátu musí prebiehať na pozadí vyhradenej služby s logovaním požadovaných pracovných procesov. 1.28 Installation / Inštalácie Všetky inštalačné a konfiguračné práce sa požadujú realizovať v priestoroch RTVS Mlynská dolina, RTVS Mýtna 1 Bratislava. Výsledkom inštalačných a konfiguračných prác musí byť kompletné funkčné riešenie, ktoré bude potvrdené záverečnými funkčnými testami. Čiastkové dodávky sú povolené. 2 Digitalizačná technológia - údržba Súčasťou dodávky sa požaduje aj štandardná údržba v nasledovnom minimálnom rozsahu, viď upresnenie v ďalšom texte. Služby údržby sa požadujú poskytovať odo dňa prevzatia prvej čiastkovej dodávky do konca účinnosti zmluvy, avšak maximálne do 30.6.2015. Uchádzač v návrhu plnenia uvedie cenu za celú dobru poskytovania služieb údržby.. 2.1 Pre NOA komponenty: Minimálne požadované služby: - Prístup k informáciám o nových programoch, aktualizáciách, novovyvíjaných programoch. - Dostupný software support formou hotline service počas štandardného pracovného času (pondelok – piatok, 9 – 18 hod.) pre riešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s používaním softvérových programov. - Dodávateľ musí prideliť RTVS konkrétneho inžiniera zodpovedného za dodaný predmet plnenia. - Dodávateľ musí monitorovať a diagnostikovať softvér na diaľku, riešiť akútne problémy. - Dodávateľ musí plánovať a vykonávať preventívny údržbu. - Dodávateľ musí opravovať poruchy nahlásené RTVS. - Dodávateľ musí archivovať všetky verzie dodaných softvérových programov v strojovo čitateľnej forme vrátane detailnej dokumentácie. - Dodávateľ musí hlásenia chýb prijímať a evidovať v „ticket systéme“ - Dodávateľ musí poskytovať softvérovú podporu (aktualizácie programov, opravy chýb, optimalizácie výkonu). - Dodávateľ musí poskytovať podporu pri migrácii verzie na úrovni plánovania aj realizácie. - Dodávateľ poskytne možnosť sťahovania najnovších verzií softvérových programov cez službu FTP. - Dodávateľ poskytne prístup ku knižnici aktuálnej technickej a používateľskej dokumentácii a FAQ, napr. formou on-line portálu - Dodávateľ poskytne podporu formou e-mailu 24/7 s maximálne jednodňovým reakčným časom

×