Príloha č.1: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
údaje v €
Ekono...
Príloha č.2: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie - bez projektu ...
Príloha č.3: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie - projekt OPIS
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pră­lohy k năˇvrhu rozpoäťtu rtvs na rok 2014

731 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pră­lohy k năˇvrhu rozpoäťtu rtvs na rok 2014

  1. 1. Príloha č.1: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie údaje v € Ekonomická klasifikácia 100 130 200 210 220 230 240 290 300 310 320 330 400 453 456 600 610 620 630 631 632 633 634 635 636 637 640 641 642 649 650 651 700 710 800 814 819 824 Príjmy RTVS spolu Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií ▪ Daňové príjmy dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti) ▪ Nedaňové príjmy, z toho: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku administratívne a iné poplatky kapitálové príjmy úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... iné nedaňové príjmy ▪ Granty a transfery, z toho tuzemské bežné granty a transfery tuzemské kapitálové granty a transfery zahraničné granty ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov iné príjmové finančné operácie Výdavky RTVS spolu Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií ▪ Bežné výdavky, z toho: mzdy odvody tovary a služby, z toho: cestovné náhrady energie, voda a komunikácie materiál dopravné rutinná a štandardná údržba nájomné za nájom služby bežné transfery, z toho: ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF) transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám transfery do zahraničia splácanie úrokov, z toho: splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom) ▪ Kapitálové výdavky, z toho: obstarávanie kapitálových aktív ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami účasť na majetku ostatné výdavkové finančné operácie splácanie finančného prenájmu Celkový prebytok/schodok - vylúčenie finančných operácií 400 800 ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) Rozpočet 2013 122 653 784 108 619 851 71 500 000 71 500 000 4 461 537 265 500 4 192 537 0 3 500 0 32 658 314 24 583 614 8 074 700 0 14 033 933 13 809 489 224 444 121 695 512 121 559 727 106 187 546 18 602 308 6 875 546 79 753 273 409 692 30 971 537 1 280 245 637 601 2 266 366 47 438 44 140 394 956 101 403 000 180 000 373 101 318 318 15 372 181 15 372 181 135 785 100 000 0 35 785 958 272 -13 898 148 -14 033 933 135 785 -12 939 876 Forecast 2013 118 882 725 104 848 792 71 000 000 71 000 000 4 633 357 233 763 4 337 624 5 870 5 500 50 600 29 215 435 24 214 281 5 000 000 1 154 14 033 933 13 809 489 224 444 109 418 729 109 327 944 100 781 842 18 275 087 6 693 834 75 006 793 500 000 30 105 191 1 212 000 635 000 1 839 424 50 000 40 665 178 805 810 109 940 327 781 368 089 318 318 8 546 102 8 546 102 90 785 55 000 0 35 785 9 463 996 -13 943 148 -14 033 933 90 785 -4 479 152 Rozpočet 2014 115 468 732 105 510 605 70 600 000 70 600 000 4 416 576 225 779 4 173 497 0 2 500 14 800 30 494 029 25 833 736 4 660 293 0 9 958 127 9 463 996 494 131 114 668 732 114 174 601 104 989 028 19 338 762 7 177 057 77 873 155 599 109 30 521 861 1 735 635 632 085 2 589 028 88 235 41 707 202 600 054 85 000 149 000 366 054 0 0 9 185 573 9 185 573 494 131 0 494 131 0 800 000 -9 463 996 -9 958 127 494 131 -8 663 996 Rozdiel (F13R14) -3 413 993 661 813 -400 000 -400 000 -216 781 -7 984 -164 127 -5 870 -3 000 -35 800 1 278 594 1 619 455 -339 707 -1 154 -4 075 806 -4 345 493 269 687 5 250 003 4 846 657 4 207 186 1 063 675 483 223 2 866 362 99 109 416 670 523 635 -2 915 749 604 38 235 1 042 024 -205 756 -24 940 -178 781 -2 035 -318 -318 639 471 639 471 403 346 -55 000 494 131 -35 785 -8 663 996 4 479 152 4 075 806 403 346 -4 184 844
  2. 2. Príloha č.2: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie - bez projektu OPIS údaje v € Ekonomická klasifikácia 100 130 200 210 220 230 240 290 300 310 320 330 400 453 456 600 610 620 630 631 632 633 634 635 636 637 640 641 642 649 650 651 700 710 800 814 819 824 Príjmy RTVS spolu Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií ▪ Daňové príjmy dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti) ▪ Nedaňové príjmy, z toho: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku administratívne a iné poplatky kapitálové príjmy úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... iné nedaňové príjmy ▪ Granty a transfery, z toho tuzemské bežné granty a transfery tuzemské kapitálové granty a transfery zahraničné granty ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov iné príjmové finančné operácie Výdavky RTVS spolu Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií ▪ Bežné výdavky, z toho: mzdy odvody tovary a služby, z toho: cestovné náhrady energie, voda a komunikácie materiál dopravné rutinná a štandardná údržba nájomné za nájom služby bežné transfery, z toho: ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF) transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám transfery do zahraničia splácanie úrokov, z toho: splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom) ▪ Kapitálové výdavky, z toho: obstarávanie kapitálových aktív ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami účasť na majetku ostatné výdavkové finančné operácie splácanie finančného prenájmu Celkový prebytok/schodok - vylúčenie finančných operácií 400 800 ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) Rozpočet 2013 117 995 470 103 961 537 71 500 000 71 500 000 4 461 537 265 500 4 192 537 0 3 500 0 28 000 000 23 000 000 5 000 000 0 14 033 933 13 809 489 224 444 117 037 198 116 901 413 104 603 932 18 014 557 6 668 657 78 964 299 409 692 30 957 662 1 247 183 637 601 1 995 471 47 438 43 669 252 956 101 403 000 180 000 373 101 318 318 12 297 481 12 297 481 135 785 100 000 0 35 785 958 272 -13 898 148 -14 033 933 135 785 -12 939 876 Forecast 2013 118 600 376 104 566 443 71 000 000 71 000 000 4 633 357 233 763 4 338 224 5 870 5 500 50 000 28 933 086 23 931 932 5 000 000 1 154 14 033 933 13 809 489 224 444 109 115 189 109 024 404 100 478 302 18 063 765 6 619 449 74 988 960 500 000 30 105 191 1 202 000 635 000 1 839 424 50 000 40 657 345 805 810 109 940 327 781 368 089 318 318 8 546 102 8 546 102 90 785 55 000 0 35 785 9 485 187 -13 943 148 -14 033 933 90 785 -4 457 961 Rozpočet 2014 109 474 703 99 516 576 70 600 000 70 600 000 4 416 576 225 779 4 173 497 0 2 500 14 800 24 500 000 23 000 000 1 500 000 0 9 958 127 9 463 996 494 131 108 388 632 107 894 501 101 869 221 18 257 628 6 791 183 76 220 356 599 109 30 517 661 1 686 422 632 085 1 779 557 88 235 40 917 287 600 054 85 000 149 000 366 054 0 0 6 025 280 6 025 280 494 131 0 494 131 0 1 086 071 -9 463 996 -9 958 127 494 131 -8 377 925 Rozdiel (F13R14) -9 125 673 -5 049 867 -400 000 -400 000 -216 781 -7 984 -164 727 -5 870 -3 000 -35 200 -4 433 086 -931 932 -3 500 000 -1 154 -4 075 806 -4 345 493 269 687 -726 557 -1 129 903 1 390 919 193 863 171 734 1 231 396 99 109 412 470 484 422 -2 915 -59 867 38 235 259 942 -205 756 -24 940 -178 781 -2 035 -318 -318 -2 520 822 -2 520 822 403 346 -55 000 494 131 -35 785 -8 399 116 4 479 152 4 075 806 403 346 -3 919 964
  3. 3. Príloha č.3: Návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie - projekt OPIS údaje v € Ekonomická klasifikácia 100 130 200 210 220 230 240 290 300 310 320 330 400 453 456 600 610 620 630 631 632 633 634 635 636 637 640 641 642 649 650 651 700 710 800 814 819 824 Príjmy RTVS spolu Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií ▪ Daňové príjmy dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti) ▪ Nedaňové príjmy, z toho: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku administratívne a iné poplatky kapitálové príjmy úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... iné nedaňové príjmy ▪ Granty a transfery, z toho tuzemské bežné granty a transfery tuzemské kapitálové granty a transfery zahraničné granty ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov iné príjmové finančné operácie Výdavky RTVS spolu Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií ▪ Bežné výdavky, z toho: mzdy odvody tovary a služby, z toho: cestovné náhrady energie, voda a komunikácie materiál dopravné rutinná a štandardná údržba nájomné za nájom služby bežné transfery, z toho: ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF) transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám transfery do zahraničia splácanie úrokov, z toho: splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom) ▪ Kapitálové výdavky, z toho: obstarávanie kapitálových aktív ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami účasť na majetku ostatné výdavkové finančné operácie splácanie finančného prenájmu Celkový prebytok/schodok - vylúčenie finančných operácií 400 800 ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) Rozpočet 2013 4 658 314 4 658 314 0 0 0 0 0 0 0 0 4 658 314 1 583 614 3 074 700 0 0 0 0 4 658 314 4 658 314 1 583 614 587 751 206 889 788 974 0 13 875 33 062 0 270 895 0 471 142 0 0 0 0 0 0 3 074 700 3 074 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forecast 2013 282 349 282 349 0 0 0 0 -600 0 0 600 282 349 282 349 0 0 0 0 0 303 540 303 540 303 540 211 322 74 385 17 833 0 0 10 000 0 0 0 7 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 191 0 0 0 -21 191 Rozpočet 2014 5 994 029 5 994 029 0 0 0 0 0 0 0 0 5 994 029 2 833 736 3 160 293 0 0 0 0 6 280 100 6 280 100 3 119 807 1 081 134 385 874 1 652 799 0 4 200 49 213 0 809 471 0 789 915 0 0 0 0 0 0 3 160 293 3 160 293 0 0 0 0 -286 071 0 0 0 -286 071 Rozdiel (F13R14) 5 711 680 5 711 680 0 0 0 0 600 0 0 -600 5 711 680 2 551 387 3 160 293 0 0 0 0 5 976 560 5 976 560 2 816 267 869 812 311 489 1 634 966 0 4 200 39 213 0 809 471 0 782 082 0 0 0 0 0 0 3 160 293 3 160 293 0 0 0 0 -264 880 0 0 0 -264 880

×