Pravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného v...
prípadne o vysielaní a retransmisii tým nie sú dotknuté, najmä čo sa týka všestrannosti informácií, názorovej
plurality a ...
však budú editori a dramaturgovia prísne posudzovať účasť kandidátov v týchto reláciách, ako aj účasť osobností,
ktoré sa ...
reláciách budú diskutovať zástupcovia troch subjektov, v jednej relácii zástupcovia dvoch, čomu sa pomerne
prispôsobí aj d...
Pri každom uverejnenom prieskume je nutné poslucháča a diváka informovať o preferenciách všetkých
kandidujúcich subjektov;...
• poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, spoločná poľnohospodárska politika, dotácie farmárov v „starých“
a „nových“ krajinác...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravidlá rtvs pre voľby do ep 2014 (.pdf)

641 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
406
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pravidlá rtvs pre voľby do ep 2014 (.pdf)

  1. 1. Pravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného vysielania RTVSPravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do Európskeho parlamentu 2014pre voľby do Európskeho parlamentu 2014pre voľby do Európskeho parlamentu 2014pre voľby do Európskeho parlamentu 2014 PREAMBULAPREAMBULAPREAMBULAPREAMBULA Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 19. 12. 2013 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, pričom deň konania volieb určil na sobotusobotusobotusobotu 24. 5. 201424. 5. 201424. 5. 201424. 5. 2014. Zákon č. 331/2003 Z. z.Zákon č. 331/2003 Z. z.Zákon č. 331/2003 Z. z.Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovo voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovo voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovo voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov v § 19 ods. 2 hovorí, že sa vysielanie politickej reklamy začína 21 dní predo dňom volieb.21 dní predo dňom volieb.21 dní predo dňom volieb.21 dní predo dňom volieb. V zmysle uvedeného sa vysielanie politickej reklamy pred voľbami do Európskeho parlamentu začne dňa 3. 5. 2014 o3. 5. 2014 o3. 5. 2014 o3. 5. 2014 o 07:00 hod a07:00 hod a07:00 hod a07:00 hod a skončí dňaskončí dňaskončí dňaskončí dňa 22. 5. 2014 o22. 5. 2014 o22. 5. 2014 o22. 5. 2014 o 07.00 hod.07.00 hod.07.00 hod.07.00 hod. V § 19 ods. 8 zákona č. 331/2003 Z. z. sa stanovuje volebné moratóriumvolebné moratóriumvolebné moratóriumvolebné moratórium a to v čase 48 hodín pred začiatkom volieb a48 hodín pred začiatkom volieb a48 hodín pred začiatkom volieb a48 hodín pred začiatkom volieb a v deň voliebv deň voliebv deň voliebv deň volieb. Počas trvania volebného moratória je zakázané vysielať alebo zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. V zmysle uvedeného sa volebné moratórium pred voľbami do Európskeho parlamentu začína vo štvrtok 22. 5. 2014 ovo štvrtok 22. 5. 2014 ovo štvrtok 22. 5. 2014 ovo štvrtok 22. 5. 2014 o 07.00 hod.07.00 hod.07.00 hod.07.00 hod. Hlavným poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska je prispievať k realizácii Ústavou daného práva na slobodnú výmenu informácií. Podľa § 3 ods. 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska tvoria programovú službu RTVS spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež iné programy, ktoré sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) je Rozhlas a televízia Slovenska povinná chrániť achrániť achrániť achrániť a rešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov arešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov arešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov arešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkovspolupracovníkovspolupracovníkovspolupracovníkov v súlav súlav súlav súlade so štatútom programovýchde so štatútom programovýchde so štatútom programovýchde so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska.pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska.pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska.pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska. Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS zo dňa 19.5.2011 (ďalej len ‘Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS‘ alebo ‘Štatút’) bode 2.2. písmeno e) hovorí: „Osobitnú pozornosť venuje Rozhlas a televízia Slovenska diskusným programom pred voľbami prezidenta Slovenskej republiky a voľbami do zastupiteľských orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie všetkých stupňov. Podrobné pravidlá a časový harmonogram vysielania uverejní Rozhlas a televízia Slovenska v dostatočnom predstihu vzhľadom na termín volieb a platnú legislatívu.“ Na základe vyššie spomenutého, doterajších skúseností, ale aj na základe dôsledného presadzovania hodnôt verejnoprávnosti sme sa rozhodli predložiť na rokovanie Rady RTVS pravidlá a projekt vysielania rozhlasového a televízneho vysielania v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Projekt upravuje vysielanie tak, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci všetkých programových služieb RTVS na základe § 16 ods. 2, písm. a) Zákona o vysielaní a retransmisii. V tejto súvislosti je RTVS podľa § 16 ods. 3 písm. b) povinná najmä „zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru“. Na základe uvedeného bude RTVS v predvolebnom období, rovnako ako mimo neho, dbať na dodržiavanie Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov, ako aj Etického kódexu novinára Slovenského syndikátu novinárov, ku ktorému Sekcia spravodajstva, športu a publicistiky RTVS pristúpila na vlastnú žiadosť na začiatku roka 2013, o prijatí ktorej informovala RTVS predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov listom zo 14. januára 2013. I.I.I.I. Zákonné povinnosti RTVSZákonné povinnosti RTVSZákonné povinnosti RTVSZákonné povinnosti RTVS Práva a povinnosti RTVS v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu sú upravené v zákone č. 331/2003 Z. z.zákone č. 331/2003 Z. z.zákone č. 331/2003 Z. z.zákone č. 331/2003 Z. z. oooo voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovvoľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovvoľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisovvoľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, ale ustanovenia zákonov o RTVS, o reklame,
  2. 2. prípadne o vysielaní a retransmisii tým nie sú dotknuté, najmä čo sa týka všestrannosti informácií, názorovej plurality a podobne. Ustanovenia upravujúce práva a povinnosti RTVS, prípadne iných vysielateľov v súvislosti s voľbou do EU parlamentu sú upravené v § 19 zákona o voľbách, ako vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov. Podľa § 19 ods. 1 zákona o voľbách, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradiaSlovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradiaSlovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradiaSlovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradia a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na politickú reklamuna politickú reklamuna politickú reklamuna politickú reklamu najviac po 30 mnajviac po 30 mnajviac po 30 mnajviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac päť hodíninút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac päť hodíninút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac päť hodíninút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac päť hodín vysielacieho času.vysielacieho času.vysielacieho času.vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci politickej reklamy počas určeného času majú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu. Aj v tomto prípade zákon hovorí o Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Na základe výkladu zákona RTVS vyčlení na politickú reklamu 5 hodín v TV vysielaní a 5 hodín v rozhlasovom vysielaní. Náklady na odvysielanie hradia kandidujúce politické subjekty, ktorých sa do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 zaregistrovalo 29. Na základe stanoviska dcérskej spoločnosti RTVS, Media RTVS, ktorá má na starosti predaj reklamného priestoru má každá z kandidujúcich strán nárok na 620 sekúnd vysielania v televíznom a 620 sekúnd v rozhlasovom vysielaní. Vzhľadom k technickým možnostiam, RTVS odvysiela 30 sekundové spoty. Na každú kandidujúcu stranu tak pripadá 20 spotov v televízii a 20 v rozhlase. Kandidujúca politická strana si ich môže objednať na základe podmienok stanovených v cenníku politickej reklamy pre voľby do Európskeho parlamentu 2014, ktorý je prílohou tohto dokumentu. Pre vysielanie politickej reklamy, boli pri dodržaní podmienok rovnosti vyhradené nasledujúce časové sloty: TV vysielanie – každý pracovný deň od 5.5.2014 do 21.5.2014; okrem 8.5., 12.5, 20.5.2014 na programovej službe Jednotka o 15:55 hod a 17:50 hod. Rozhlasové vysielanie – každý pracovný deň od 6.5.2014 do 21.5.2014; okrem 12.5 a 20.5.2014 na programovej službe Rádio Slovensko o 13:55 hod. a 16:06 hod. II.II.II.II. Diskusné relácie RTDiskusné relácie RTDiskusné relácie RTDiskusné relácie RTVSVSVSVS Na základe Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS patria diskusné programy k základným pilierom služby verejnosti. Ich úlohou je ponúknuť poslucháčom a divákom hlavné názorové prúdy spoločnosti, menšinové postoje, alternatívne pohľady a ich vzájomné konfrontácie, ako aj kultúrne, spoločenské a umelecké trendy. Dramaturgia diskusných programov vždy vychádza z predpokladu, že na každý problém existujú viaceré názory a názorové strety. Z tohto hľadiska dostávajú jednotlivé názorové prúdy rovnomerný priestor vo vysielaní. V prípade, že nie je možné zabezpečiť názorovú vyváženosť, pristúpi dramaturgia k vysielaniu tzv. prázdneho kresla, kde úlohu kvalifikovaného oponenta zastúpi moderátor, pričom z jeho vystúpení nesmie byť zrejmý jeho občiansky a osobný postoj. Hostí a témy diskusných programov zásadne vyberá Rozhlas a televízia Slovenska na základe nezávislej redakčnej úvahy. V rámci demokratickej súťaže politických strán a hnutí vo vysielaní diskusných programov nesmie byť zvýhodnená žiadna z nich. Priestor vo vysielaní dostávajú v závislosti od ich reálneho postavenia v politickom a spoločenskom živote. Ak niektorý z pozvaných hostí odmietne účasť v diskusnom programe, moderátor je povinný o odmietnutí a jeho dôvodoch informovať poslucháčov a divákov najmenej dvakrát, a to na začiatku a na konci diskusného programu. Vyváženosť programu musí byt' zabezpečená aj uvádzaním argumentov, ktoré v diskusii nemajú zastúpenie. Moderátori diskusných programov sú povinní zachovávať nestrannosť a usilovať sa o otvorenú výmenu názorov diskutujúcich. RTVS bude aj pred voľbami do Európskeho parlamentu informovať verejnosť o dôležitých udalostiach spoločenského a politického života prostredníctvom svojich existujúcich diskusných relácií. V záujme vyváženosti
  3. 3. však budú editori a dramaturgovia prísne posudzovať účasť kandidátov v týchto reláciách, ako aj účasť osobností, ktoré sa angažujú v prospech kandidátov a politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do EP. Pravidlá pre pravidelné diskusné relácie vysielané vPravidlá pre pravidelné diskusné relácie vysielané vPravidlá pre pravidelné diskusné relácie vysielané vPravidlá pre pravidelné diskusné relácie vysielané v predvolebnom období.predvolebnom období.predvolebnom období.predvolebnom období. Správy aSprávy aSprávy aSprávy a komentárekomentárekomentárekomentáre – dôležitá diskusná relácia Dvojky RTVS. V predvolebnom období (od 3.5.2014 do 24.5.2014) bude vysielanie tejto relácie ovplyvnené mimoriadnou štruktúrou Dvojky počas MS v hokeji, kedy sa relácia nebude vysielať, ale bude sa vysielať v mimoriadnom termíne na Jednotke. Pôjde o mimoriadne relácie určené na diskusie so zástupcami kandidujúcich subjektov. OOOO 5 minút 125 minút 125 minút 125 minút 12 – najvýznamnejšia diskusná relácia Jednotky RTVS. V predvolebnom období sa koncepcia relácie ako diskusie o aktuálnych politických a ekonomických problémoch nebude meniť. Bude zachovaný princíp vyváženosti názorového spektra. Kandidáti do EP budú počas predvolebnej kampane (od 3.5.2014 do 21.5.2014) pozývaní len vo verejnom záujme v prípade nezastupiteľnosti a po konzultácii s riaditeľom Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. ZZZZ prvej rukyprvej rukyprvej rukyprvej ruky – každodenná diskusná relácia Rádia Slovensko. Kritériá výberu hostí sa počas predvolebnej kampane (od 3.5.2014 do 21.5.2014) nezmenia a budú zamerané na aktuálne a spoločensky závažné témy. Okrem relácií určených na diskusie so zástupcami kandidujúcich subjektov môže byť kandidát hosťom v štúdiu v prípade mimoriadnej udalosti, v záujme vyváženosti však musia byť oslovení oponenti, prípadne ďalší kandidáti, a to buď priamo v štúdiu alebo sprostredkovaným vyjadrením na záznam prípadne písomným stanoviskom. Prísne sa bude posudzovať aj pozvanie osobností, ktoré sú spojené s kandidatúrou niektorého z kandidátov alebo subjektov. KKKK veciveciveciveci – analytická diskusná relácia Rádia Slovensko. Kritériá výberu hostí sa počas predvolebnej kampane (od 3.5.2014 do 21.5.2014) nezmenia a budú zamerané na aktuálne a spoločensky závažné témy. Kandidát môže byť hosťom v štúdiu v prípade mimoriadnej udalosti, v záujme vyváženosti však musia byť oslovení oponenti, prípadne ďalší kandidáti, a to buď priamo v štúdiu alebo sprostredkovaným vyjadrením na záznam prípadne písomným stanoviskom. Prísne sa bude posudzovať aj pozvanie osobností, ktoré sú spojené s kandidatúrou niektorého z kandidátov alebo subjektov. Sobotné dialógySobotné dialógySobotné dialógySobotné dialógy – najdôležitejšia politická diskusná relácia Rádia Slovensko. V predvolebnom období sa koncepcia relácie ako diskusie o aktuálnych politických a ekonomických problémoch nebude meniť. Bude zachovaný princíp vyváženosti názorového spektra. Kandidáti do EP budú počas predvolebnej kampane (od 3.5.2014 do 21.5.2014) pozývaní len vo verejnom záujme v prípade nezastupiteľnosti a po konzultácii s riaditeľom Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. Predvolebné diskusiePredvolebné diskusiePredvolebné diskusiePredvolebné diskusie Správy aSprávy aSprávy aSprávy a komentárekomentárekomentárekomentáre –––– Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014 ---- mimoriadna reláciamimoriadna reláciamimoriadna reláciamimoriadna relácia – televízna diskusia zástupcov kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu. Diskusie budú odvysielané naživo na Jednotke RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Jednotke RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Jednotke RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Jednotke RTVS o 14:0014:0014:0014:00 hod. vhod. vhod. vhod. v pracovných dňoch 5.5., 6.5., 7.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 19.5., 20.5. apracovných dňoch 5.5., 6.5., 7.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 19.5., 20.5. apracovných dňoch 5.5., 6.5., 7.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 19.5., 20.5. apracovných dňoch 5.5., 6.5., 7.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 19.5., 20.5. a 21.5.2014.21.5.2014.21.5.2014.21.5.2014. Na každú moderovanú diskusiu o otázkach spojených s Európskou úniou, Európskym parlamentom a dopadoch na Slovensko bude vyhradený čas cca 30 min. Zástupca každého kandidujúceho subjektu bude mať k dispozícii rovnaký čas meraný časomierou. V deviatich reláciách budú diskutovať zástupcovia troch subjektov, v jednej relácii zástupcovia dvoch, čomu sa pomerne prispôsobí aj dĺžka relácie. Zástupcovia subjektov budú do relácií nasadení na základe žrebovania pod notárskym dohľadom (o vyžrebovaných skupinách a konkrétnych termínoch budeme kandidujúce subjekty informovať). RTVS preferuje účasť lídrov kandidátnych listín, no subjekt môže rozhodnúť aj o inom diskutujúcom v relácii. Na diskusiu je potrebné prísť vNa diskusiu je potrebné prísť vNa diskusiu je potrebné prísť vNa diskusiu je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 13:30, do budovy RTVS vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 13:30, do budovy RTVS vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 13:30, do budovy RTVS vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 13:30, do budovy RTVS v MlynskejMlynskejMlynskejMlynskej doline v Bratislave. Kontaktná osoba: televízny volebný dramaturg RTVS Viliam Hrivnák,doline v Bratislave. Kontaktná osoba: televízny volebný dramaturg RTVS Viliam Hrivnák,doline v Bratislave. Kontaktná osoba: televízny volebný dramaturg RTVS Viliam Hrivnák,doline v Bratislave. Kontaktná osoba: televízny volebný dramaturg RTVS Viliam Hrivnák, viliam.hrivnaviliam.hrivnaviliam.hrivnaviliam.hrivnak@rtvs.skk@rtvs.skk@rtvs.skk@rtvs.sk, tel:, tel:, tel:, tel: +421 2 6061 2135+421 2 6061 2135+421 2 6061 2135+421 2 6061 2135 ZZZZ prvej rukyprvej rukyprvej rukyprvej ruky –––– Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014Voľby do Európskeho parlamentu 2014 - rozhlasová diskusia zástupcov kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu. Diskusie budú odvysielané naživo na Rádiu Slovensko RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Rádiu Slovensko RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Rádiu Slovensko RTVS oDiskusie budú odvysielané naživo na Rádiu Slovensko RTVS o 12:30 hod. v12:30 hod. v12:30 hod. v12:30 hod. v pracovnýchpracovnýchpracovnýchpracovných dňochdňochdňochdňoch 5.5., 6.5., 7.5., 9.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5. a5.5., 6.5., 7.5., 9.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5. a5.5., 6.5., 7.5., 9.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5. a5.5., 6.5., 7.5., 9.5., 12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5. a 19.5.2014.19.5.2014.19.5.2014.19.5.2014. Na každú moderovanú diskusiu o otázkach spojených s Európskou úniou, Európskym parlamentom a dopadoch na Slovensko bude vyhradený čas cca 30 min. Zástupca každého kandidujúceho subjektu bude mať k dispozícii rovnaký čas meraný časomierou. V deviatich
  4. 4. reláciách budú diskutovať zástupcovia troch subjektov, v jednej relácii zástupcovia dvoch, čomu sa pomerne prispôsobí aj dĺžka relácie. Zástupcovia subjektov budú do relácií nasadení na základe žrebovania pod notárskym dohľadom (o vyžrebovaných skupinách a konkrétnych termínoch budeme kandidujúce subjekty informovať). RTVS preferuje účasť lídrov kandidátnych listín, no subjekt môže rozhodnúť aj o inom diskutujúcom v relácii. Na diskusiu jNa diskusiu jNa diskusiu jNa diskusiu je potrebné prísť ve potrebné prísť ve potrebné prísť ve potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 12:00, do budovy RTVS na Mýtnej ulici vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 12:00, do budovy RTVS na Mýtnej ulici vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 12:00, do budovy RTVS na Mýtnej ulici vdostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 12:00, do budovy RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Kontaktná osoba: rozhlasový volebný dramaturg RTVS Boris Koreň,Bratislave. Kontaktná osoba: rozhlasový volebný dramaturg RTVS Boris Koreň,Bratislave. Kontaktná osoba: rozhlasový volebný dramaturg RTVS Boris Koreň,Bratislave. Kontaktná osoba: rozhlasový volebný dramaturg RTVS Boris Koreň, boris.koren@rtvs.skboris.koren@rtvs.skboris.koren@rtvs.skboris.koren@rtvs.sk, tel: +421 2 32, tel: +421 2 32, tel: +421 2 32, tel: +421 2 3250505050 8142814281428142 III.III.III.III. Spravodajské aSpravodajské aSpravodajské aSpravodajské a publicistické programy RTVSpublicistické programy RTVSpublicistické programy RTVSpublicistické programy RTVS RTVS je podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii povinná najmä „zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru“. Na základe Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje poslucháčom, divákom a užívateľom komunikačných technológií informácie dôležité na všestrannú orientáciu a slobodné vytváranie názorov. Striktne pri tom rozlišuje medzi informáciou spravodajského charakteru (správa) a hodnotiacim úsudkom (komentár). Je neprípustné spájať alebo zamieňať tieto dva programové prvky vo vysielaní. Rozhlas a televízia Slovenska si zakladá na faktickej presnosti a nestrannosti, založenej predovšetkým na zisťovaní a overovaní skutočnosti. Správa preto musí byť overená aspoň z dvoch vierohodných a navzájom nezávislých zdrojov, s výnimkou informácií, ktoré oficiálne sprístupnili štátne a verejné úrady a inštitúcie. Rozhlas a televízia Slovenska je pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistických programov nezávislá. Vylučuje sa zásah politických, ekonomických, spoločenských a iných lobistických skupín do ich prípravy a vysielania. Okrem organizačných štruktúr Rozhlasu a televízie Slovenska nemá nikto vplyv ani právo rozhodnúť o zaradení alebo nezaradení spravodajského a publicistického programu do vysielania. Rozhlas a televízia Slovenska sa pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistických programov striktne riadi princípom editovania a profesionálnou zodpovednosťou editorov. Editovanie a redigovanie jednotlivých príspevkov spravodajstva a publicistiky nie je cenzúrou. Na základe uvedeného je zrejmé, že spravodajské aj publicistické programy majú dôležitú informačnú úlohu pred obdobím volebnej kampane, počas kampane ale aj počas volieb. Aj preto nie je možné udalosti zamlčať, no zároveň musí RTVS zabrániť tomu, aby sa stala nástrojom propagácie ktoréhokoľvek kandidáta, či kandidujúceho subjektu, prípadne nástrojom na zverejnenie kompromitujúcich informácií o kandidátovi alebo kandidujúcom subjekte. Editori, vedúci vydania, redaktori, ale aj ostatní redakční pracovníci preto musia veľmi prísne vyhodnocovať pravdivosť a relevantnosť informácie, ktorá má byť v predvolebnom období zverejnená. Samostatný prístup a hodnotenie si vyžadujú akcie (ako napríklad petície, demonštrácie a i.), ktorých skrytým významom môže byť podpora niektorého z kandidátov alebo subjektov. Preto treba takúto skutočnosť dôsledne overiť. Pri spracovaní spravodajských a publicistických informácií v predvolebnom období budú preto programoví pracovníci prihliadať na verejný záujem; význam tej ktorej udalosti a informácie v kontexte aktuálneho diania; jej vplyv na obyvateľov SR; možnosť presadiť zámer v rámci kompetencií poslanca Európskeho parlamentu; ako aj na doterajší politicko-spoločenský význam kandidáta alebo kandidujúceho subjektu. IV.IV.IV.IV. Prieskumy verejnej mienkyPrieskumy verejnej mienkyPrieskumy verejnej mienkyPrieskumy verejnej mienky RTVS bude v predvolebnom období, v záujme objektívneho informovania a plnenia svojich povinností, využívať prieskumy verejnej mienky relevantných prieskumných agentúr, po vyhodnotení ich objektívnosti a relevantnosti. Na základe zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov je v deň volieb zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
  5. 5. Pri každom uverejnenom prieskume je nutné poslucháča a diváka informovať o preferenciách všetkých kandidujúcich subjektov; názve agentúry, ktorá prieskum realizovala; o období zberu informácií; počte respondentov a nevydávať výsledky prieskumov za fakty, ale v súlade s dlhoročnou praxou informovať divákov s použitím výrazových prostriedkov, ktoré vyjadrujú neistotu zistení prieskumov (napr. prieskum naznačuje, agentúra odhaduje a pod.) V.V.V.V. Programoví pracovníci RTVSProgramoví pracovníci RTVSProgramoví pracovníci RTVSProgramoví pracovníci RTVS Všetci programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS sa musia zoznámiť s týmito pravidlami informovania v predvolebnom období. Sú povinní oboznámiť sa so zákonnými obmedzeniami, predovšetkým zákonom č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, ale aj zákonom o vysielaní a retransmisii. Rovnako ako mimo volebného obdobia, aj v období pred voľbami musia programoví pracovníci a spolupracovníci dodržiavať Štatút programového pracovníka a spolupracovníka RTVS, ako aj Etický kódex novinára SSN a ďalšie interné predpisy. V prípade podozrenia z konfliktu záujmov na základe Štatútu: „Konflikt záujmov nastáva už vtedy, ak môžu vzniknúť pochybnosti o nestrannosti osoby pripravujúcej program. Takéto pochybnosti vznikajú vtedy, ak osoba, ktorá program pripravuje, je so subjektom, o ktorom sa má informovať, spojená rodinným, pracovným, zmluvným, členským, priateľským alebo nepriateľským pomerom, alebo ak od tohto subjektu prijala alebo prijíma akékoľvek výhody a požitky, alebo sa iným spôsobom zúčastnila na jeho činnosti.“ Programový pracovník a spolupracovník musí o podozrení informovať riaditeľa Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky, prípadne svojho priameho nadriadeného. VI.VI.VI.VI. Predvolebné vysielanie RTVSPredvolebné vysielanie RTVSPredvolebné vysielanie RTVSPredvolebné vysielanie RTVS RTVS nechce pred voľbami do Európskeho parlamentu informovať len v súvislosti s jednotlivými kandidátmi a kandidujúcimi subjektmi. Preto bude priebežne informovať aj o témach spojených s Európskym parlamentom, Európskou úniou a ich vplyve na Slovensko. Bude tak robiť v záujme sprostredkovania čo najpodrobnejších informácií čo najrozmanitejšiemu spektru divákov a poslucháčov. Do informovania bude zapojená väčšina rozhlasových aj televíznych programových služieb: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Radio Slovakia International, Rádio Patria, Jednotka, Dvojka. V televíznom a rozhlasovom spravodajstve ale aj publicistike sa bude venovať napríklad aj týmto témam: • spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ; • európske právo – ktoré oblasti riadi a ktoré sú v právomoci členských krajín; • plány EÚ v oblasti konkurencieschopnosti; • doprava v EÚ – spoločné pravidlá, plány, regulácie; • digitálna Európa – akí sme v porovnaní s ostatným svetom a aké plány má Európska únia; • spoločná mena Euro; • viacjazyčnosť Európskej únie – ako to funguje a koľko to stojí; • životné prostredie, podpora obnoviteľných zdrojov, znižovanie emisií; • podpora vzdelávania, výmenné pobyty študentov, úroveň školstva; • dane v Európe, tlak na unifikáciu základnej sadzby; • výskum a veda v EÚ – ako sú na tom jednotlivé krajiny, rozpočet na vedu; • Európska únia ako jeden z najväčších donorov rozvojového sveta; • energetika v Európskej únii, energetická bezpečnosť, energetická chudoba; • regionálna politika EÚ - ako sa darí vyrovnávania rozdielov medzi krajinami a regiónmi; • rozširovanie Európskej únie a migrácia; • zamestnanosť v EÚ, podporné programy, nezamestnanosť mladých ľudí;
  6. 6. • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, spoločná poľnohospodárska politika, dotácie farmárov v „starých“ a „nových“ krajinách Únie; • v čom sú tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu iné; • o čo všetko pri voľbách do Európskeho parlamentu ide; • budúce zloženie Európskeho parlamentu; • boj o šéfov európskych inštitúcií, ako sa určí predseda Európskej komisie; • Lisabonská zmluva vytvorila úrad vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, napriek zmenám, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, žiadna zahraničná politika EÚ nemôže uzrieť svetlo sveta, pokiaľ sa všetky členské štáty nezhodnú; • rady pre voličov. Významnou udalosťou pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014 bude televízna a rozhlasová diskusia kandidátov európskych politických strán na predsedu Európskej komisie. Prvú paneurópsku diskusiu takéhoto druhu v histórii prinesie Európsky parlament v spolupráci s EBU 15. mája 2014 o 21:00 hod. RTVS ju odvysiela naživo na Jednotke a na Rádiu Slovensko. VII.VII.VII.VII. KontaktyKontaktyKontaktyKontakty Osobami oprávnenými komunikovať s kandidujúcimi subjektmi a ich volebnými štábmi v súvislosti s predvolebným vysielaním RTVS sú: Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS, lukas.diko@rtvs.sk, tel: +421 2 6061 2185 Boris Koreň, šéfdramaturg aktuálnej publicistiky SRo, boris.koren@rtvs.sk, tel: +421 2 3250 8142 Viliam Hrivnák, dramaturg diskusných relácií STV, viliam.hrivnak@rtvs.sk, tel: +421 2 6061 2135 VIII.VIII.VIII.VIII.Záverečné ustanoveniaZáverečné ustanoveniaZáverečné ustanoveniaZáverečné ustanovenia Riadiaci zamestnanci oboznámia programových pracovníkov, ako aj spolupracovníkov s pravidlami vysielania RTVS v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Porušenie týchto pravidiel bude považované za porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou vyvodenia dôsledkov na základe ustanovení Zákonníka práce. Pravidlá sú doplnkom právnych predpisov a Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Pravidlá prerokovala Rada RTVS dňa 25.4.2014 (Uznesenie č. 49/2014). Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť ich zverejnením vo Vestníku RTVS a zároveň budú zverejnené aj na webstránke RTVS (www.rtvs.sk alebo www.rtvs.org). V prípade nepredvídaných okolností, ktoré prinútia RTVS zmeniť koncept predvolebného vysielania, bude RTVS bezodkladne informovať o zmene Radu RTVS, ako aj kandidujúce subjekty. V Bratislave, 25. 4. 2014 Václav Mika generálny riaditeľ

×