Oznamenie 05326 pot

483 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oznamenie 05326 pot

  1. 1. 05326 - POTVestník č. 91/2012 - 12.5.2012 Predbežné oznámenie Formulár: Príloha č. 1 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe): 47232480 Mýtna 1, 817 55 Bratislava Slovenská republika Kontaktné miesto (miesta): Rozhlas a televízia Slovenska, OZ Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Rozhlas a televízia Slovenska, OZ Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Tibor Tarábek, Martin Torok, JUDr. Oľga Adamcová Telefón: +421 260613322 Fax: +421 260614443 E-mail: olga.adamcova@stv.sk Internetová adresa (internetové adresy) (ak je to uplatniteľné): http://www.rtvs.eu, www.rozhlas.sk; www.stv.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) (ak je uplatniteľná): http://www.rtvs.eu, www.rozhlas.sk; www.stv.sk Ďalšie informácie možno získať na:vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI Druh verejného obstarávateľa:Organizácia riadená verejným právom I.3) Hlavná činnosť Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte) činnosti rozhlasu a televízie I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie. ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
  2. 2. II. ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM Dodávka, inštalácia, zaškolenie, záručný a pozáručný servis počítačov, pracovných staníc a notebookov a ich príslušenstva (ovládacích periférií, dokovacích staníc, monitorov, sieťových zdrojov, tašiek, ovládacieho a aplikačného softvéru a napojenia na ostatné prvky sieťovej infraštruktúry RTVS), serverov a dátových úložísk a služieb k tomu prislúchajúcich.II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB Druh zákazky: Tovary. Hlavné miesto poskytovania služieb alebo dodania tovarov: Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava NUTS kód: SK010.II.3) INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno.II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY DODÁVOK ALEBO SLUŽIEB Potreba doplnenia, modernizovania a zjednotenia prevádzkových užívateľských a výrobných počítačov, pracovných staníc a notebookov, serverov a úložných dátových priestorov po zlúčení SRo a STV. Modernizácia a obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry a pôvodných počítačových systémov v o.z. SRo a v o.z. STV, ich výkonnostné a kapacitné rozšírenie a zmodernizovanie, s možnosťou centralizovaného ovládania, príprava na úplnú digitalizáciu výroby, prevádzky a vysielania v o.z. SRo aj v o.z. STV. Služby súvisiace s dodávaným hardvérom a softvérom - návrh implementácie, odporučenia pre implementáciu,možnosti rozširovania systémov pri zachovaní ich kompatibility, rozširovanie systémov v budúcnosti podľa požiadaviek a potrieb RTVS. Dodávka, možnosť nainštalovania a sprevádzkovania týchto zariadení (podľa potrieb Odboru IT SSRT) v rámci infraštruktúry RTVS, pripojenie na existujúce sieťové komponenty, archívne, ukladacie a zálohovacie systémy a na existujúce servery RTVS. Možnosť zaškolenia administrátorskej obsluhy. Záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení s možnosťou prevzatia existujúcich zariadení RTVS do servisnej zmluvy. SLA (Service Level Agreement) na všetky tieto zariadenia so zaručenou dobou odozvy servisných pracovníkov dodávateľa a so zaručenou dobou vyriešenia servisného prípadu.
  3. 3. Automatický prístup k najnovším aktualizovaným verziám licencií firmvéru, operačných systémov, ovládacieho a aplikačného softvéru dodaného s týmito zariadeniami v cene a počas celej doby platnosti zmluvy s dodávateľom. Služby súvisiace s dodávaným hardvérom a softvérom - návrh implementácie, odporučenia pre implementáciu, možnosti rozširovania systémov pri zachovaní ich kompatibility, rozširovanie systémov v budúcnosti podľa požiadaviek a potrieb RTVS. (ak je známe, uvedte len číslom). Predpokladané náklady bez DPH: Hodnota: 33100000,0000 EUR Časti: (na informáciu o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí) Nie. II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 30210000-4. Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 30230000-0, 48000000-8, 72222300-0, 72228000-9. II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA II.7) INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA) Nie. II.8) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu 48 mesiacov.ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉINFORMÁCIEIII.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKYIII.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadiaIII.2) PODMIENKY ÚČASTIIII.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách Nie.ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIEVI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
  4. 4. Európskej únie: Nie.VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIEVI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.skVI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia 9. 5. 2012

×