Oznamenie

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oznamenie

  1. 1. 04006 - POTVestník č. 67/2012 - 5.4.2012 Predbežné oznámenie Formulár: Príloha č. 1 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe): 47232480 Mýtna 1, 817 55 Bratislava Slovenská republika Kontaktné miesto (miesta): Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Kontaktná osoba: Jozef Sedlák, Alexander Kovács, JUDr. Oľga Adamcová Telefón: +421 260613322 Fax: +421 260614443 E-mail: olga.adamcova@stv.sk Internetová adresa (internetové adresy) (ak je to uplatniteľné): http://www.rozhlas.sk; www.stv.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) (ak je uplatniteľná): http://www.rozhlas.sk; www.stv.sk Ďalšie informácie možno získať na:vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI Druh verejného obstarávateľa:Organizácia riadená verejným právom I.3) Hlavná činnosť Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uveďte) činnosti rozhlasu a televízie I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie. ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
  2. 2. II. ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM Rekonštrukcia TV štúdií MD1, MD2 a technologické rozšírenie komplexu HDTraktII.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB Druh zákazky: Tovary. Hlavné miesto poskytovania služieb alebo dodania tovarov: Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava NUTS kód: SK010.II.3) INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie.II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY DODÁVOK ALEBO SLUŽIEB Rekonštrukcia TV štúdií MD1, MD2 a technologické rozšírenie komplexu HDTrakt pozostáva z: - demontáže existujúcich zariadení namontovaných v dočasných prenosných rackoch, - opätovná montáž existujúcich zariadení do nových 19" rackov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, - dodávka technológie, ktorá bude predmetom verejnej súťaže bude špecifikovaná v tabuľke, ktorá bude tvoriť súčasť Súťažných podkladov, - montáž technológie, - predpríprava pre montáž a rozšírenie technológie TV štúdiá MD3 a MD4, - pripojenie technológií, - napojenie rozširujúcich technológií na stávajúcu infraštruktúru, - zaškolenie obsluhy, - dodanie montážnej dokumentácie a dokumentácie skutkového stavu, - realizácia požadovaných akustických úprav. (ak je známe, uvedte len číslom). Predpokladané náklady bez DPH: Hodnota: 4 900 000,0000 EUR Časti: (na informáciu o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí) Nie.II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 32330000-5.II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
  3. 3. II.7) INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA) Nie. II.8) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIEODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉINFORMÁCIEIII.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKYIII.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadiaIII.2) PODMIENKY ÚČASTIIII.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách Nie.ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIEVI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie.VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIEVI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.skVI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia 2. 4. 2012

×