Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010<br />Na plnení Programového konceptu STV za  rok 2010 schváleného R...
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010

949 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010

  1. 1. Odpočet programového konceptu za TŠ Košice za rok 2010<br />Na plnení Programového konceptu STV za rok 2010 schváleného Radou STV sa významnou mierou podieľalo Televízne štúdio Košice, ktoré vyrábalo programy v súlade so stanoveným plánom výroby, na základe Zmluvy so štátom na rok 2010 a nad rámec stanoveného plánu výroby v dôsledku operatívnych zmien.<br />V sledovanom období Televízne štúdio Košice vyrobilo 2 170 relácií v celkovom objeme 486,3 hodín. Vo vlastnej réžii bolo vyrobených 2 002 relácií v celkovom objeme 334 hodín a  výroba dabingu predstavuje 102 relácií v celkovom objeme 152,3 hodín.<br />V porovnaní s dokončenou výrobou roku 2009 došlo k celkovému zvýšeniu výroby o 8,8 hodín, z toho: k  zníženiu vlastnej výroby v celkovom objeme o 7,6 hodín a k zvýšeniu výrobu dabingu v celkovom objeme o 16,4 hodín. <br />Dokončená výroba za rok 2010<br />Programový typRelácie2010Hodiny2010Relácie2009Hodiny2009Rozdiel /hodiny/Spravodajstvo1 09430,21 17041,7-11,5Publicistika11856,014054,21,8Šport549101,3592132,6-31,3Vzdelávanie7955,14229,425,7Zábava229,32126,8-17,5Náboženstvo6135,34724,111,2Hudba5139,53727,711,8Dramatika (vlastná výroba)0022,5-2,5Dramatika (dabing)6689,6165115,6-26,0Dokument (vlastná výroba)287,3172,64,7Dokument ( dabing)10262,73720,342,4SPOLU2 170486,32 270477,5+60,4<br />Hlavnou náplňou spravodajskej výroby televízneho štúdia v roku 2010 boli pravidelné denne príspevky do Hlavných spravodajských relácií STV,  do Slovenska dnes a výroba týždenných Národnostných správ.<br />Počnúc rokom 2010 došlo k zrušeniu výroby Regionálnych správ a tonapriek pozitívnemu ohlasu od divákov Slovenskej televízie. Zaradenie Národnostných správ do vysielacej štruktúry sa ukázalo ako pozitívny krok pre národnostné vysielanie STV. V porovnaní s rokom 2009 v programovom type spravodajstvodošlo k zníženiu výroby o 11,5 hodín z dôvodu zrušenia Správ z regiónov.<br />V programovom type publicistika došlo k miernemu zvýšeniu výroby o 1,8 hodín. Publicistická výroba realizovaná v Televíznom štúdiu Košice má širokospektrálny záber:<br />v Regionálnych denníkoch, ktoré vyrábame striedavo z kolegiálnymi redakciami v Bratislave a Banskej Bystrici sa venujeme témam, ktoré vychádzajú z  aktuálneho diania v regiónoch. V uplynulom roku sme vytvorili široký priestor pre parlamentné a komunálne voľby. Takisto záplavy a zosuny pôdy na východe. Nevynechali sme ani kultúrne a cirkevné témy a takisto malý regionálny, žiacky a dorastenecký šport, ktorý sa nedostava do hlavných športových správ. Stabilný a priaznivý ohlas je na divácku súťaž. <br />Ťažiskovým cyklom Redakcie národnostného vysielania je výroba Národnostných magazínov, ktoré sa vysielajúna programovom okruhu STV 2. Výroba Národnostných magazínov bola tradične venovaná menšinám žijúcim na území Slovenska. Relácia má svoj stabilný a verný okruh divákov.<br />Relácia Kvarteto rozšírila okruh divákov Slovenskej televízie o krajiny Vyšehradskej štvorky. V rámci mesačníka sme pravidelne informovali o živote našich susedov z Poľska, Maďarska a Českej republiky, čím sa spestrilo a obohatilo národnostné vysielanie Slovenskej televízie. Reláciu vyrábame s dlhoročnou  finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý aj tento rok udelil grant tvorcom Kvarteta. <br />Športové prenosy realizované televíznym štúdiom sa významnou mierou podieľali na celkovom objeme výroby v programovom type šport. V sledovanom období sme vyrobili49 športovýchprenosov v celkovom objeme 88,6 hodín a 500 príspevkov do hlavných športových správ STV v celkovom objeme 12,7 hodín. <br />Výroba cyklu relácií Fokus je významným prínosom vo vysielacej a programovej  štruktúre výroby štúdia. Je to relácia vzdelávacieho typu programu v témach „Práca“ , „Zdravie“ a „Právo“ , ktorá sa teší veľkému ohlasu  divákov. Mnohí diváci využívajú možnosť získať praktické rady z oblasti práva, zdravia a práce už počas vysielania. Renomovaní odborníci z jednotlivých oblastí, ktorých do tejto relácie pozývame sú zárukou kvalitných rád. V sledovanom období bolo vyrobených 79 relácií v celkovom objeme 55,1 hodiny. <br />Programový typ zábava v  štruktúre výroby Televízneho štúdia Košice zastupujú relácie Drišľakoviny, Táraninky a iné koncertné programy. V roku 2010 sa z pôvodne plánovaných 4 častí zrealizovali 3 premiérové vydania Drišľakovín. V závere roka sme ponúkli divákom už tradične silvestrovské Drišľakoviny, tentoraz vo forme strihovej relácie, v ktorej sme využili materiál z predchádzajúcich silvestrovských vydaní. Relácia zaznamenala vysokú sledovanosť. V rámci dennej sledovanosti sa umiestnila v TOP 20 relácii slovenských TV na 8. mieste s hodnotou 26,5%. Napriek výhradám náročnejších divákov voči úrovni humoru v tejto relácii, patrí tento program k najsledovanejším formátom STV. <br />V rámci Zmluvy so štátom sme vyrobili 20 častí detskej talk-showTáraninky. Jednotlivé vydania boli zaraďované do vysielania počas víkendov od septembra do novembra v podvečernom čase, po 18-tej hodine. <br />V úsmevnej talk-show, v ktorej hlavnými aktérmi sú deti, sa Marián Čekovský a jeho malí hostia rozprávali o témach, ktoré zaujímajú každého z nás. A ako sme sa mohli presvedčiť, naši malí hostia sa v štúdiu nenechali žiadnou otázkou zaskočiť a naozaj mali odpoveď na všetko.<br />Cyklus sme oživili novou grafikou a novým spôsobom snímania – každé dieťa malo svoju separátnu kameru na samostatný záznam. Takéto snímanie umožnilo zachytiť všetky bezprostredné reakcie detí , čo pri klasickom spôsobe výroby nebolo možné a čo sa samozrejme odrazilo aj na výsledku. V porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu výroby v tomto žánri o 18,6 hodín a to napriek tomu, že nad rámec plánu výroby sme vyrobili koncerty Večer ľudí dobrej vôle a Stromček prianí.<br /> Programový typ náboženstvo zastupuje výroba relácií Orientácie, Slovo,Sviatočné slovo a prenosy z bohoslužieb.V sledovanom období sme zabezpečili výrobu deviatich omši, z toho tri omše boli operatívne zaradené do výroby mimo plánu. Relácia Orientácie vyrábaná hlavne v externom prostredí má stabilne vysokú úroveň. Významným spestrením v uvedenom žánri bola výroba a odvysielanie záznamu z Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov. V porovnaní s rokom 2009 došlo k zvýšeniu výroby náboženských programov o 11,2 hodín <br />z dôvodu výroby väčšieho počtu relácie Orientácie – nárast o 11 relácií a prenosov z bohoslužieb – nárast o 3 prenosy.<br />Výroba folklórnej hitparády Kapura aj naďalej významnou mierou zastupuje programový typ hudba v štruktúre výroby televízneho štúdia. Folklórna hitparáda Kapura pokračovala aj v roku 2010 ako dvojtýždenník. Cyklus si udržiava stabilnú úroveň. Relácia sa už etablovala a našla si svojich stálych divákov a priaznivcov. Program predstavuje najlepšie programové čísla súčasnej choreografickej, tanečnej, spevácko-hudobnej a zvykoslovnej práce folklórnych skupín a súborov na Slovensku, ako aj zaujímavé osobnosti a folklórne dianie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2006 získala pozitívny ohlas tak laickej ako i odbornej verejnosti, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. <br />Z pôvodne plánovaných 22 častí sme v roku 2010 vyrobili a odvysielali len 15 vydaní, nakoľko vzhľadom na situáciu v STV bola výroba a vysielanie ostatných častí v novembri 2010 zastavená. Po prvýkrát od vzniku cyklu sme v závere roka neodvysielali túto reláciu v rámci vianočnej vysielacej štruktúry s jej špeciálnym vianočným či silvestrovským vydaním. Zrušenie, resp. pozastavenie výroby jedinej folklórnej relácie vyvolalo veľmi negatívny ohlas zo strany divákov. <br />Hudobný program Petra Stašáka a jeho hostí Kaviareň Slávia nadväzuje dramaturgicky i formálne na predchádzajúce vydania. Hlavný hostiteľ večera Peter Stašák pozýva do hudobnej kaviarne rôznych populárnych, ale i menej známych interpretov, a to nielen zo Slovenska, ale i z okolitých krajín. Každé vydanie spestrí a ozvláštni jeden zahraničný hosť. Pozvanie v tomto roku prijali interpreti z Maďarska, Čiech , Chorvátska, Rakúska. <br />Celkovú atmosféru kaviarne dotvára hudobná skupina Petra Stašáka a tanečné páry. V roku 2010 bolo 19 častí vyrobených v priestoroch pôvodnej Kaviarne Slávia v Košiciach. Špeciálne vydanie s KarlomGottom sa vzhľadom na výnimočnosť hosťa realizovalo vo väčších priestoroch košického Domu umenia. Skrátené vydanie tejto časti bolo súčasťou silvestrovskej vysielacej štruktúry a v rámci dennej sledovanosti sa umiestnilo v TOP 20 relácii slovenských TV na 20. mieste s hodnotou 17,5%. V jeseni sme divákom ponúkli ďalšie 3 špeciálne vydania nakrútené v Chorvátsku na ostrove DugiOtok. <br />Cyklus si udržal aj naďalej svojich divákov, predovšetkým strednej a staršej vekovej kategórie, o čom svedčí aj sledovanosť, pozitívne listové a emailové ohlasy a veľký záujem divákov z celej republiky o osobnú účasť na nakrúcaní programu v Košiciach.<br />Aj v roku 2010 sme odvysielali priamy prenos galaprogramu 56. ročníka FF Východná a  televízne záznamy z tohto festivalu, ktoré mali podobne ako v minulom roku pozitívnu odozvu u divákov. Kvalitnú a profesionálnu prácu pracovníkov Slovenskej televízie – Televízne štúdio Košice ocenili nielen diváci jednotlivých programov, ale aj samotní organizátori festivalu, ktorí udelili Pamätný list pre tvorivý štáb Slovenskej televízie v Košiciach. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zvýšeniu výroby v uvedenom žánri o 11,8 hodín.<br />Dokumentárna tvorba  štúdia taktiež zažila oživenie, hlavne vďaka projektom realizovaným na základe Zmluvy so štátom. V gescii Redakcie regionálneho spravodajstva vznikol dokumentárny film  Najlepší obchod môjho života o životnom osude Blanky Bergerovej, ktorá v časoch druhej svetovej vojny zachránila život 70-im utečencom. Ďalší dokumentárny film Návrat tanečnice vznikol v koprodukcii so Slovensko-českým klubom a rozpráva o osude prvého riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach (1918) dr.Josefa Poláka. <br />Dokumentárny film Grónsko - Krajina večného ľadu? nasnímaný kamerou prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera ukazuje nevšedné krasy Grónska. <br />Pravidelný medailón o zaujímavých,  nevšedných a talentovaných obyvateľoch východného Slovenska (Ne)celebrity, ktorý striedavo vyrábame s kolegami z Banskej Bystrice, taktiež zastupuje uvedený typ programu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zvýšeniu výroby v uvedenom žánri o 1,7 hodiny.<br />Výroba dabingu realizovaná v televíznom štúdiu je zastúpená programovými typmi: dramatická tvorba v objeme 89,6 hodín a dokumentárna tvorba v objeme 62,7 hodín. V porovnaní s výrobou realizovanou v roku 2009 došlo k zníženiu výroby o 16,4 hodín.<br />Relácie vyrobené nad rámec plánu :<br />Integrácia 2010 1 x 70´ <br />V rámci koprodukcie so Špeciálnou základnou školou Malý Slivník Televízne štúdio Košice vyrobilo a odvysielalo televízny záznam druhého ročníka benefičného koncertu INTEGRÁCIA 2010 z mestskej športovej haly v Prešove. Koncert pre malých s veľkým srdcom. Hlavnou myšlienkou tohto celoslovenského podujatia je integrácia detí s ťažším štartom do života prostredníctvom kultúry a prehliadky talentu.<br />Košickí mučeníci, scénické oratórium 1 x63´<br />Televízny záznam scénického oratória. Na námet Františka Balúna a libreto Pavla Smolíka hudbu skomponoval hudobný skladateľ Pavol Krška. Dielo, ktorého námet je súčasťou histórie mesta Košice, je venované Roku kresťanskej kultúry a 15. výročiu svätorečenia košických mučeníkov pápežom Jánom Pavlom II., ktoré bolo v Košiciach v roku 1995. Relácia bola vyrobená v koprodukcii s umeleckou agentúrou Rap –arts.r.o Košice. <br />Večer ľudí dobrej vôle 1 x 90´<br />V rámci koprodukčnej výroby sme odvysielali priamy prenos benefičného koncertu z Levoče v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda. Benefičný koncert z historického námestia v Levoči, pripravený s nadáciou Prameň, bol zameraný na pomoc ľuďom postihnutým povodňami.<br />Stromček prianí 1 x 60´<br />Z tvorby nezávislých producentov sme odvysielali vianočný benefičný koncert na podporu troch subjektov z východného Slovenska, ktorého organizátorom je spoločnosť U.S.Steel Košice. Spoločnosť U. S. Steel Košice pokračuje už piaty rok v tradícii plnenia prianí deťom zo špeciálnych škôl, handicapovaným deťom a deťom z ďalších detských domovov. <br />Relácie vyrobené na základe Zmluvy so štátom:<br />PROGRAMY VEREJNOPRÁVNEHO CHARAKTERU <br />Zábava rodinného typu<br />(Táraninky)<br />Klasifikácia programu <br />vo verejnom záujme:§ 3 písm. h) bod 1 zákona č. 308/2000 Z. z. <br />Minutáž: 20 x 7 minút<br />Druh akvizície: vlastná výroba – TŠ KE<br />Technológia:štúdio – záznam<br />Noticka: Zábavný program rod. typu. Detské „rozumovanie“ na „dospelé“ témy<br />Príspevok štátu:: 2 124,- EUR/ časť; spolu 42 480,- EUR/20 častí <br />Vyhodnotenie projektu:<br />Výroba 20 častí relácií cyklu Táraninky je ukončená, relácie boli odvysielané v rámci jesennej <br />vysielacej štruktúry 2010 na programovom okruhu Dvojka počas víkendov.<br />DOKUMENT STREDNÝ <br />Slovenské rody <br />(Slovenské rody – Turzovci)<br />Klasifikácia programu <br />vo verejnom záujme:§ 3 písm. h) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z. <br />Minutáž:  7 x 26 minút <br />Druh akvizície: vlastná výroba – TŠ KE <br />Technológia:záberová / polohraný dokument<br />Noticka:  dokumentárny seriál obsahuje popri dokumentárnych aj výrazné herecké <br /> partie, ktoré sprítomňujú a detailne vykresľujú určitú historickú dobu. <br />Príspevok štátu:23 300,- EUR/časť; spolu 163 100,- EUR/7 častí<br />Vyhodnotenie projektu:<br />Projekt zrealizovaný v zmysle Zmluvy so štátom. Premiérové vysielanie je naplánované na marec 2011. <br />DOKUMENT MALÝ <br />Encyklopédia slovenských obcí<br />(Encyklopédia slovenských obcí)<br />Klasifikácia programu <br />vo verejnom záujme:§ 3 písm. h) bod 1, 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. <br />Minutáž: 8 x 13 minút (7 x 13 minút TŠ Banská Bystrica)<br />Druh akvizície: vlastná výroba – TŠ KE <br />Technológia: záberová<br />Noticka: Pokračovanie úspešného dokumentárneho cyklu z 90-tych rokov - miestopisu slovenských obcí . Postupné dopĺňanie televíznej encyklopédie o obce z rôznych regiónov Slovenska.<br />Príspevok štátu:13 300,- EUR/časť; spolu 199 500,- EUR/15 častí<br />Vyhodnotenie projektu:<br />Výroba cyklu relácií je ukončená. Premiérové vysielanie sa začalo koncom decembra 2010 na<br />programovom okruhu Dvojky a pokračuje v premiérovom vysielaní do februára 2011.<br />PUBLICISTICKÝ DOKUMENT <br />Slováci vo svete<br />(Slováci vo sveta)<br />Klasifikácia programu <br />vo verejnom záujme:§ 3 písm. h) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z. <br />Minutáž: 10 x 26 minút<br />Druh akvizície: vlastná výroba, kooperácia so slovenskými redakciami v zahraničí<br />Technológia: záberová<br />Noticka: Séria publicistických dokumentov o živote Slovákov vo svete v spolupráci <br /> so slovenskými redakciami v zahraničí.<br />Príspevok štátu:7 200,- EUR/časť; spolu 72 000,- EUR/10 častí<br />Vyhodnotenie projektu:<br />Výroba zrealizovaná podľa ustanovení Zmluvy so štátom. Cyklus relácií pripravený na vysielanie na programovom okruhu Dvojka od marca 2011. <br />Odpočet programového konceptu TŠ Banská Bystrica za rok 2010<br />VÝROBA<br />V roku 2010 Televízne štúdio Banská Bystrica vyrobilo 1509 príspevkov, z ktorých bolo až 31 Telemostov... 1134 relácií a 57 PP/TMZ, v objeme 821,72 hodín, z toho bolo 642 relácií v objeme 410,46 hodín Živej panorámy a 189 relácií v objeme 142,7 hodín dabingu. Výroba sa realizovala na základe požiadaviek programu STV Bratislava a plánu výroby na rok 2010 pre TŠ BB, tiež však boli vyrobené relácie mimo plánu výroby s dodatočne pridelenými IDEC-mi a to v nasledovnom členení :<br /> Dokončená výroba za obdobie január – december 2010<br />Skutočnosť 1-12 2010RelácieHodinyRegionálne vysielanie/RD./71rel.36,47Príspevky pre hlavné Správy STV/ vrátane príspevkov do všetkých spr.relácií/667prísp+31TLM 19,71Príspevky pre športové spravodajstvo (GBS,ODP,Š.OZV.,Cyklist.Okolo SVK...)477 prísp.10,25Príspevky pre STV1 –Slovensko dnes (Slovensko dnes 238 relácií)329 prísp.6,31Národnostné vysielanie /Národnostný Mag+Kvarteto/6 rel/5 prísp3,05Publicistika /Televíkend,Farm.revue,Fokus,Zelená revue/198 rel94,75Športové PP/TMZ /prod. Ing.Mičianová/27 PP/TMZ54,77Bohoslužby PP6 PP8,77Ostatné TMZ/PP /Heľpa,Detva,Terchová-foklórneslávn..., Mosty Gesharim./13 TMZ14,45Zmluva so štátom: Zvykoslovia 4x,ESO 7x/11 rel4,41Prenosové výroby mimo plán PP/TMZPieseň našej jari, SK OPEN, Dialógy-besedy-5x, Oslavy 65.výročia, Cigánsky oheň, Folk Martin-2010, V Slovenskom Betleheme, 11 TMZ/PP11,48Záberová výroba mimo plánuDialógy-dokumenty-5x, dokument Svätopluk, Kronika Envirofilmu-5x, Konto nádeje príspevky-5x, Moje vrcholy-strihák17 rel4,14Živá panoráma642 rel410,46Dabing189 rel142,7ŠTÚDIO Spolu1134rel,1509prísp,57 PP/TMZ821,72<br />V roku 2010 štúdio vyrobilo 3 557 minút /59,2 hod./ hranej a 5 005 minút /83,4hod./ dokumentárnej tvorby. Dabingová výroba TŠ BB predstavuje za r. 2010 celkovo 8 563 min /142,7 hod./ Ide o takmer 100%-ný nárast dabingovej produkciev porovnaní s r. 2009, keď TŠ BB vyrobilo 75,56 hod. dabingu.<br />V porovnaní s rokom 2009, v r. 2010 došlo k podstatnému nárastu vlastnej výroby. Týka sa to programových typov publicistika /Dialógy o závislostiach + besedy, Kronika Envirofilmu, Zelená revue/, dokument /Svätopluk/, folklórne festivaly /Heľpa, Detva, Jánošíkove dni v Terchovej/, príležitostné eventy/Koncert SK open – Nezávislosť od závislostí, Pieseň našej jari, Oslavy 65. výročia konca 2 sv. vojny v L. Mikuláši, Cigánsky oheň 2010, Folk Martin 2010, Mosty Gesharim, V slovenskom betleheme/. <br />Žánrová pestrosť vyrobených programov sa v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2009 výrazne rozšírila aj vďaka projektom zo Zmluvy so štátom /Encyklopédia slovenských obci a folklórne filmy z cyklu Zvykoslovie/.<br />Aj v roku 2010 TŠ BB produkovalo prioritne spravodajstvo pre Správy o 16,00, Slovensko dnes, Správy STV a Správy a komentár. <br />Pôsobenie Trojky sa premietlo do pretrvávajúceho nárastu výroby spravodajských športových príspevkov a prenosov zo športových podujatí, ako napr. Europa SC HighJumpMeeting, Slovenský pohár vo volejbale žien a mužov, Allianz Slovak Open 2010, ME 2010 basketbalistiek do 18 rokov, MS v kulturistike a fitness a viacero významných futbalových, hokejových, basketbalových a hádzanárskych zápasov. <br />Šport tak stále potvrdzuje pozíciu významného programového typu aj v TŠ BB. <br />V rámci programového typu publicistika pokračovala výroba zásluhou magazínu Televíkend, Farmárskej revue a od apríla k tomu probudil nový týždenník – 15´min. magazín o problematike životného prostredia - Zelená revue, ktorý plynule nadväzuje na už spomínanú a divácky úspešnú Farmársku revue.<br />Aj v roku 2010 TŠ BB pokračovalo vo výrobe relácie Fokus – denný cyklus poradní/43´min/, tematicky rozdelený na oblasť Práce, Zdravia, Peňazí, Práva, Rodiny. TŠ BB reláciu zabezpečovalo komplexne, vrátane vlastnej produkcie, výroby, dramaturgie, moderovania.<br />Náplňou Regionálneho denníka aj v roku 2010 naďalej ostalo mapovanie každodennej reality v regiónoch stredného Slovenska. Okrem toho sme 30. apríla naživo odvysielali mimoriadne vydanie Regionálního denníka plus, za účasti premiéra R. Fica, predsedu ZMOSu M. Sýkoru, predsedov VÚC BB a ZA. <br />V Národnostných magazínoch pravidelne prinášame zaujímavosti a aktuality zo života príslušníkov menšín žijúcich na strednom Slovensku. Samostatnými príspevkami prispievame do medzinárodného magazínu Kvarteto. <br />Výrobu v r. 2010 obohatili série záznamov z letných folklórnych festivalov /Horehronské slávnosti spevu a tanca v Heľpe, Podpolianske slávnosti v Detve, Jánošíkove dni v Terchovej/.<br />K rozšíreniu vlastnej výroby došlo najmä zásluhou dokumentu /Svätopluk 50´min/, spomínaných príležitostných eventov/Koncert SK open – Nezávislosť od závislostí, Pieseň našej jari, Oslavy 65. výročia konca 2 sv. vojny v L. Mikuláši, Cigánsky oheň 2010, Folk Martin 2010, Mosty Gesharim 2010, V slovenskom betleheme/. Významnou súčasťou produkcie štúdia boli aj napokon projekty zo Zmluvy so štátom/Encyklopédia slovenských obci 7x13´min., a folklórne filmy z cyklu Zvykoslovie 4x40´min./.<br />Už tradične, v rámci vianočnej vysielacej štruktúry pripravilo TŠ BB Konto nádeje. Do vysielania vstúpilo piatimi TMZ vstupmi. <br />Prehľad výroby mimo plánu výroby v TŠ BB v roku 2010:<br />Publicistika - Dialógy o závislostiach - 5x26´ min. dokument , 5x Dialógy - beseda, <br /> Kronika Envirofilmu – 5x5´min., dokument Svätopluk,<br /> Moje vrcholy – strihák, Konto nádeje 5x, <br />Prenosy a záznamy – divadelné predstavenie Pieseň našej jari, <br /> Koncert - SK OPEN- Nezávislosť od závislosti.....<br /> Oslavy 65. výročia konca 2. sv. vojny<br /> Cigánsky oheň 2010/G. Bregovič<br /> Folk Martin 2010<br /> V slovenskom betleheme <br />

×