Successfully reported this slideshow.

Baile

124 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Baile

  1. 1. ТРАДИЦИОННИ ТАНЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ Българските народни танци са част от нашето народно творчество, създавано през вековете. Те са характерни със своята изразност, емоционалност и изящество. Движенията в българските народни танци се извършват предимно с краката, като тежестта се прехвърля често от единия на другия крак. Понякога тези движения са умерени, понякога бързи и мигновени, а в други случаи са съпроводени и от въртеливи движения и подскоци. Bulgarian folk dances are part of our folklore, created over the centuries. They are characterized by their expression, emotion and grace. Movements in Bulgarian folk dances are performed mostly legs, the burden is often transferred from one to the other leg. Sometimes these movements are moderate, sometimes quick and instant, and in other cases are accompanied by swirling motion and jumps. Народните танци са в тясна връзка с българската народна песен и музика. Тя предизвиква приятни емоции и съдейства за по-пълното разкриване на танцовите образи и действия. В тази връзка самите движения, в повечето случаи са като илюстрация на конкретната мелодия или на нейния текст. Българският танцов фолклор е изключително богат и разнообразен. Всяко хоро изисква характерна стойка на тялото, специфично движение на ръцете и особена изразност на лицето, което го прави различно от другите хора. Bulgarian folklore dance is rich and varied. Each dance requires a characteristic posture, specifically arm movements and peculiar expression of the face, which makes it different from other dances.
  2. 2. Характерна особеност на българските хора е тяхната масовост и достъпност. По време на празник всеки българин отива с най-новите си дрехи и се включва в хорото, където демонстрира своите изпълнителски умения. Освен на специално подготвени места, хората се играят и на седенки, по жътва и сенокос, по гроздобер и на повечето обществени, семейни и домашни празници. Едновременното изпълнение на движенията със заловени ръце или рамене, при което всички изпълнители са подчинени на една обща идея, благоприятства изграждането на колективния дух на българина. Народните танци са обичани и в днешно време като форма за забавление, развлечение, емоционално зареждане и отмора. В народните танците се наблюдава силната връзка на хората със земята и трудовата дейност. Това личи от множеството движения, които наподобяват моменти от земеделския труд. Танците се играят в повечето случаи в приклекнало положение, с широта и волност на движенията и люлеене на ръцете. Доброто самочувствие и волност се подчертават от положението на трупа, който е изправен с отворени гърди и леко приведен назад. Най-често срещаните хора са във формата кръг, полукръг или права редица. В началото и в края на хорото се залавят най-добрите танцьори. Придвижването е надясно, напред или назад. Леви хора не се
  3. 3. срещат. Само мъжки и женски хора се срещат рядко и се играят обикновено в прави редици. Танцуващите се залавят за длани, като ръцете се люлеят и пружинират съобразно движенията на краката. The most common dance are in the form a circle, semi-circle or a straight line. At the beginning and at the end of the dance to capture the best dancers. Movement is right, forward or backward. Left dances don’t meet. Only male and female humans are rare and usually play in straight lines. The dancers clutching hands, like the hands swing and bounce according to the movements of the feet. Има хора в които се играе хванати за пояс. There are dances who play a hand in belt. Съпроводът по-често е инструментален, като музиканти понякога влизат в средата на хорото и се движат в обратна посока. Характерни инструменти са кавал и гъдулка. Срещат се хора в прости равноделни тактове, сложни неравноделни, както и смесени тактове. Ръченица Rychenica Ръченицата е най-популярния български народен танц. Наименованието се предполага, че идва от дългата бяла ленена или памучна кърпа, която се развява по време на игра. В началото тази кърпа се е използвала като забрадка, а по късно е станала неотменна част от толкова красивия български танц. По принцип ръченицата е солов, индивидуален танц, но много често се играе и като ансамблово изпълнение. Най-често ръченицата се играе по двойки, където младеж и девойка се надиграват. При соловите изпълнения и при надиграванията, ръцете се държат на хълбоци или се движат свободно над
  4. 4. глава. Не са редки случаите, когато в едната или двете ръце се размахва бяла кърпа. Тактовият размер на ръченицата е 7/8 или 7/16. Това са сложни неравноделни, триделни тактове с трети удължен дял. Брои се едно, две, три. Темпото може да бъде най-различно, но обикновено е живо и игриво. Съпроводът може да бъде инструментален или вокален от популярните народни песни. Ratchenitsa is the most popular Bulgarian folk dance. Most often ratchenitsa played in pairs, where young men and women dancing.Tact size of ratchenitsa is 7/8 or 7/16. These are complex uneven bars lobed with third extended partition. Counts one, two, three. The pace may be the different, but usually lively and playful. ПРАВО ХОРО Right dance Правото хоро е колективен танц. Характерен за българския фолклор, при който участниците се подреждат в кръг или линия. Ритъмът на различните хора варира от бавен до бърз. Right dance is a collective dance. Characteristic of Bulgarian folklore, in which participants are arranged in a circle or line. The rhythm of different dances varies from slow to fast. link of Bulgarian dances: https://vimeo.com/81599724 link of partners dances: https://vimeo.com/82564285

×