Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla plurilingue 2012

869 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla plurilingue 2012

 1. 1. PLA PLURILINGÜE.CEIP PUIG D’EN VALLS. JUNY 2012.
 2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS INDEX 1.- JUSTIFICACIÓ ……………………………………… 2 2.- EL CENTRE …………………………………………. 6 3.- `PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL PEC, EN CONCRET DEL PL DEL CENTRE…………… 9 4.- ÀREES, MATERIES, PROJECTES DEL CENTRE IMPLICATS EN EL PLA PLURILINGÜE. 9 5.- ASPECTES METODOLÒGICS………………….. 10 6.- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT…. 14 7.- CERTIFICACIÓ DEL CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR………………………………………………… 15 2
 3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS1.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE.L’aprenentatge dels idiomes és molt importants per al futur dels nostresalumnes.El centre té com objectiu l’equiparació en el marc europeu de les llengües.També l’institut al qual està adscrit el nostre centre, l’IES Sa Blancadona, haincorporat SSEE.Per altra banda l’aprenentatge de diversos continguts en una llenguaestrangera augmenta la motivació de l’alumnat. I li proporciona novesoportunitats per a la utilització de l’anglès en contextos pràctics, cosa queestimula la comprensió, la producció i la interacció de manera natural.L’alumne no només aprèn l’anglès sinó que també a utilitzar-lo com a einad’aprenentatge per viure al món que ens envolta.Ens els darrers anys els mestres especialistes en anglès han pogut observarque hi ha hagut un increment notable en competència lingüística en anglès comho demostren les proves d’avaluació de diagnòstic i ha estat el resultat delsesforçoEl ps realitzats en el centre per: introduir l’anglès des de 3 anys des delcurs 1995-96, la participació en projectes europeus com Comenius i SSEE i enel proper curs el centre ha aprovat en claustre i consell escolar d’augmentar laplantilla de professorat en anglès (tres professors a partir del curs 2012-13).El Premi a la qualitat que va rebre el centre (2n Premi Nacional Marta Mata2010), conceditn entre un dels motius per la inicitaiva innovadora del centre, ésotra de les raons que ens anima a sol·licitar aquest Pla Plurilingüe.Els esforços realitzats quedant latents en els resultats de l’avaluació dediagnòstic en competencia lingüísticaany 2009 Puntuació Illes esperada del Balears Eivissa EP públics CENTRE centreC. castellà 500 461 478 502 527C. català 500 469 492 474 525C. anglès 500 513 476 500 514 3
 4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLSAny 2011 Illes Eivissa EP públics CENTRE Puntuació Balears esperada del centreC. castellà 500 504 497 478 510C. català 500 485 505 488 518C. anglès 500 518 497 517 507540520500480460 Illes Balears Eivissa440 EP públics CENTRE420 Puntuació esperada del centre C. castellà C. català C. anglès C. matem.Maig 2009530520510500490480470460450 C. castellà C. català C. anglès C. matem. C. I. Món físicMaig 2011 4
 5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS 600 500 400 300 Illes Balears CENTRE09 CENTRE11 200 100 0 C. castellà C. català C. anglès C. matem. C. I. Món físicEls resultats de lavaluació estan més o menys en la línea dels resultats delany 2009, excepte en anglès que hi ha una notable milloria en el graudassoliment de competència; laltre diferència està en lavaluació de laCompetència i interacció amb el món físic no avaluada en lany 2011.El nivells de descriptors TRI aconseguits en competència lingüística enl’avaluació del 2011 són: Competència en comunicació en llengua anglesa. Nivell 3. Competència en comunicació en llengua castellana. Nivell 3 baix. Competència en comunicació en llengua catalana. Nivell 3 baix.Valoració de les variables del contetx en l’avaluació de diagnòstic que reforcenla decisió del centre a participar en el Pla Plurilingüe:  Les expectatives de les famílies són molt altes.  El centre com a infraestructura i espai és molt adequat.  És reconeguda lexperiència del professorat amb un nombre elevat de plantilla definitiva.  El nombre dalumnes nouvinguts i nese és ladequat.  El nombre dalumnes repetidors és molt elevat, és necessari fer un anàlisi del per què sacumulen tant alumnes repetidors 4t.  Hi ha molta coordinació entre el professorat.  Latenció a la diversitat i la dedicació de recursos és molt adequada.  La valoració de les famílies i dels alumnes del centre és molt positiva.  5
 6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLS  La metodologia utilitzada es de lalumne i la basa principalment en lexposició de continguts i la realització dexercicis, però hi ha la tendència a fomentar la participació i la dimensió pràctica.  El clima a laula és molt adequat i no hi ha conflictivitat.  Hi ha un nombre elevat dalumnes que realitzen tasques diàries a casa.  Linterès que lalumnat mostra per les àrees curriculars és molt positiu.2.- EL CENTRE.2.a.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.(dades juny de 2012) El CP Puig d’en Valls està situat al C/ Ciutat Jardí s/n del poble de Puigd’en Valls. Té una superfície del solar de 11.500 m2 i d’edifici de 2.347 m2.L’escola està formada per dos edificis, ambdós situats dins del mateix recinte.L’edifici A, inaugurat el 1977 i l’edifici B, una ampliació de quatre unitatsdestinades a educació infantil, realitzada els cursos 97-98 i 99-00. El col·legi compta amb: 6 aules d’Educació Infantil, 12 aules de primària,un taller, un laboratori, aula de música, aula d’idiomes, aula d’informàtica, salad’usos múltiples, biblioteca dins de la Xarxa de Biblioteques del Conselld’Eivissa i Formentera, sala de professors, secretaria, direcció, sala de materiali sala de l’APiMA. A l’exterior hi ha un hivernacle, dues pistes poliesportives,una pista de terra i un pati per a E. Infantil. El centre té amplis espais a l’exterior i zones de jardí i prou arbres quedonen al centre un aspecte relaxant i còmode. Del que no disposa és de cap espai cobert pels als dies de pluja, nigimnàs ni ascensor, i a més, presenta barreres arquitectòniques. Els avantatges de la ubicació del centre són la d’estar molt integrat en elpoble és una zona molt tranquil·la i és molt propera a Eivissa ciutat. Aferrat alcentre hi ha un parc infantil que durant els mesos de Primavera i estiu ésutilitzat pels nostres alumnes d’Educació Infantil.2.b.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROFESSORAT. El claustre de professors està format per 30 professors organitzats percicles i etapes: Etapa d’Educació Infantil integrada per 8 professors/es, Etapad’Educació Primària, el primer cicle integrat per 8 professors, segon cicleintegrat per 8 professors i el tercer cicle integrat per 6 professors/es. Cadacicle té un coordinador que juntament amb la directora,i la cap d’estudis, lasecretària, la coordinadora d’activitats complementàries, la coordinadora de 6
 7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLSl’equip de suport i la coordinadora lingüística formen la Comissió deCoordinació Pedagògica que és la responsable del compliment de la PGA iPEC. El 90 % del professorat és definitiu. El professorat està immers en un procés de formació permanent com aconseqüència de l’ús de les noves tecnologies de la comunicació, de ser centrede formació en pràctiques de l’UIB i desenvolupar projectes europeus com elprojecte Comenius i SSEE.2.c.- ELS ALUMNES I LES FAMÍLIES:Hi ha 449 alumnes matriculats, és una escola de doble línia amb 6 grupsd’Educació Infantil i 12 de Primària.CONTEXTE SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DE L’ALUMNAT DEL CENTRE.( dades recollides en gener 2007, enquesta pel Pla de Convivència).Lloc de naixement.Els pares han nascut en un 44,7% a Eivissa, 39,5% a altres Comunitats i el10,3% a l’estranger.Les comunitats on han nascut majoritàriament són: 45% a Andalusia i el 15% aCatalunya.Les mares han nascut també majoritàriament a Eivissa, un 53,8 %, el 31,2% aaltres comunitats i el 4,7 % a l’estranger.En altres comunitats destaquen el 39,2% que nasqueren a Andalusia i el 24,1%a Catalunya.Els/les alumnes han nascut a Eivissa en un 88,1%.Aquestes dades no han variat significativament respecte l’anterior enquesta.Situació laboral i cultural de les famílies.  LABORAL: o PARES: un 88,9% treballen tot l’any, un 7,5% de temporada i un 0,4% està en atur. o MARES: un 56,5% treballa tot l’any, un 17,4% ho fa de temporada, un 20,6% realitza feines domèstiques i un 2,8% està a l’atur. L’estabilitat laboral de les famílies s’ha incrementat i la incorporació de la dona al món del treball ha augmentat considerablement en aquest darrers anys. L’atur dels pares/mares ha baixat considerablement. 7
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS La diversitat de feines és molt àmplia i segueixen sent les més freqüents les dedicades al sector serveis.  CULTURAL: o NIVELL D’ESTUDIS: Sense estudis: 2,4% dels pares i el 2% de les mares. Estudis Primaris: 49% dels pares i 41,9% de les mares. Estudis secundaris: 32,8% dels pares i 37,9% de les mares. Estudis superiors: 12,6% dels pares i 16,2% de les mares. El nivell d’estudis també ha millorat, ha baixat el número de persones sense estudi i ha pujat el de persones amb estudis de Secundària. o ON CERCA INFORMACIÓ?: A les cases hi ha diccionaris, enciclopèdies i llibres de consulta. El que sorprèn en els resultats és que les famílies, que en un 71,1% utilitzen internet, només el 51,8% el té a casa. També el 67,2% llegeixen els diaris però només el 34% el compra cada dia. o LA FEINA DE CASA ES REALITZADA PER: Les tasques de casa són compartides entre el pare i la mare en un 51% de les famílies. El 37,9% les fa només la mare i un 7,5% ajuda el servei domèstic. També aquest apartat ha baixat considerablement en benefici de la dona. o LLENGUA PARLADA A CASA HABITUALMENT : El domini del castellà és clar sobretot en els pares. Un 51,4% dels pares, un 47% de les mares i un 37,2% dels fills/es tenen el castellà com a llengua habitual.. El català s’utilitza habitualment en un 35,6% dels pares, el 39,9% de les mares i el 30,8% dels fills/es. o NIVELL D’ENTENIMENT DE LES LLENGÜES OFICIALS: En aquest apartat s’ha avançat molt respecte a l’enquesta del 1994/95 i reflexa un enteniment més alt de les dues llengües oficials. L’enteniment de les dues llengües a nivell alt és de 59,3% dels pares, 57,7% de les mares i el 68 % dels fills. L’enteniment alt de només una de les llengües és: Del català: els pares 12,6%, les mares el 13,8% i els fills/es el 13,8% 8
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLS Del castellà: el 20,2% dels pares, el 17,4% de les mares i el 8,3% dels fills/es. El domini de les dues llengües oficials no s’ha assolit, per la qual cosa s’ha de seguir treballant per aconseguir –ho.3.- PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL PEC, EN CONCRET DEL PL DELCENTRE.El PL ha estat revissat en el present curs i adaptat a la nova situació lingüísticadel centre.(S’adjunta proposta de PL).Al centre també s’han pres mesures metodològiques a nivel de centre perafavorir el treball en competències i pel desenvolupament del Pla Plurilingüe.(S’adjunta proposta)4.- ÀREES, MATERIES, PROJECTES DEL CENTRE IMPLICATS EN EL PLAPLURILINGÜE.Hi ha 449 alumnes matriculats, és una escola de doble línia amb 6 grupsd’Educació Infantil i 12 de Primària.S’inicia l’ensenyament de l’anglès des de 3 anys.El claustre i el Consell Escolar han aprovat continuar la línea de treball de laimplantació de les SSEE per aquest motiu el Pla Plurilingüe s’aplicarà a totsels cursos del primer i segon cicle en les dues línies.El projecte plurilingüe s’aplicarà al primer i segon cicle. Encara que està previstdes de la conselleria aplicar-lo a 1r i 3r nivell, nosaltres pregam podercomençar-lo ja als dos cicles per igual.Des del 2008 va començar el projecte de Seccions Europees i en el nostrecentre l’hauriem aplicat ja fins a 4t de primària. Degut als canvis metodològics iorganització interna, hem pensat i preparat el projecte per aplicar-lo a tot elprimer i segon cicle. També tenim recursos humans per dur-ho a terme peraquest proper curs 2012/13. 9
 10. 10. CEIP PUIG D’EN VALLSPrimer cicle ANGLÈSÀrees que es van a impartir dins del projecte plurilingüe al primer cicle.Lectura en anglès, sessions de 30 minuts que una vegada a la semana elsalumnes gaudeixen de lectures interactives en les pissarres digitals i/o tambéamb mini books elaborats o llibres de lectura de diferents editorials. Totsadaptats als nivells.Ecoarts and Crafts artística en anglès. Ja seguint la línia de les SSEE alprimer cicle els alumnes treballaran l’educació artística amb materialsreciclables i també diferents tècniques de dibuix i artístiques. Seran dossessions, una amb desdoblament. També en aquest nivell es recomana lapresencia d’un ajudant lingüístic o mestre/a de suport degut a que els alumnessón petits i per treballar l’artística és molt més productiu. Un exemple de feinesestan ja penjades al blog http://ecoartsandcrafts.blogspot.comMaths and Science for curious students. A una sessió setmanal els alumnesexperimentaran amb continguts de ciències i matemàtiques. Hi haurà un racód’experiments i també un racó de matemàtiques on es realitzaran aquestesactivitats.PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 1r AEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsIrene Cabanellas Lectura en anglès ½ sessióIrene Cabanellas i Núria Ecoarts and crafts 2 sessions (grupsSantos Torres Artística anglès desdoblats 1 sessió)Silvia García Maths and Science 1 sessió setmanal for curious studentsPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 1r BEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsIrene Cabanellas Lectura en anglès ½ sessióIrene Cabanellas i Núria Ecoarts and crafts 2 sessions (grupsSantos Torres Artística anglès desdoblats 1 sessió)Silvia García Maths and Science 1 sessió setmanal for curious students 10
 11. 11. CEIP PUIG D’EN VALLSPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 2n AEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsEva Sempere Lectura en anglès ½ sessióEva Sempere i Núria Ecoarts and crafts 2 sessions (grupsSantos Torres Artística anglès desdoblats 1 sessió)Silvia García Maths and Science 1 sessió setmanal for curious studentsPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 2n BEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsEva Sempere Lectura en anglès ½ sessióEva Sempere i Núria Ecoarts and crafts 2 sessions (grupsSantos Torres Artística anglès desdoblats 1 sessió)Silvia García Maths and Science 1 sessió setmanal for curious studentsSegon cicle ANGLÈS.Àrees que es van a impartir dins del projecte plurilingüe al segon cicle.Lectura en anglès. Els alumnes a aquest cicle també gaudiran de les lecturesinteractives en anglès així com també les lectures de minibooks i lectures dediferents editorials. A aquest cicle els alumnes també començaran a elaborarels seus propis minibooks per intercanviar i fer lectura.Eco Arts and Science for Curious Students. Els alumnes de segon ciclefaran dues sessions d’artística i ciències. A l’artística treballaran amb el mateixemfocament que al primer cicle, sempre donant importancia al reciclatge irespecte del medi ambient a la vegada que també treballaran diferentsexperiments i activitats de ciències. Els continguts de l’àrea de medi esreforçaran.Enguany al nostre centre s’ha realitzat un projecte d’aprofundiment i lesactivitats serán seguint aquest línia de treball afavorint l’experimentació irecerca dels alumnes sempre tinguent en compte els continguts i nivell delsalumnes. A aquest blog teniu una mostra de feines encara que són adaptadesper alumnes de tercer cicle. http://scienceforcuriousstudents.blogspot.com 11
 12. 12. CEIP PUIG D’EN VALLSEix cronològic i invents. Enguany al nostre centre hem proposat un canvimetodològic on tots els dimarts a nivell de centre es treballarà en l’eixcronològic. Hi haurà continguts de matemàtiques i medi. L’Eix cronologic esdividirà en invents, descobriments, fets històrics i art. Al centre tindrem una líniadel temps on anirem treballant aquest eix i els alumnes de 2n cicle ho faran enanglès.PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 3r AEspecialista anglès Anglès 2 sessionsSilvia García Lectura en anglès ½ sessióVirginia Guasch i Míriam Arts and Science for 2 sessions (grupsmerino curious students desdoblats)Mª José Ferrando Eix cronologic: 1 sessió inventsPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 3r BEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsSilvia García Lectura en anglès ½ sessióVirginia Guasch i Míriam Arts and Science for 2 sessions (grupsMerino curious students desdoblats)Mª José Ferrando Eix cronologic: 1 sessió inventsPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 4t AEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsSilvia García Lectura en anglès ½ sessióMª José Ferrando i Virginia Arts and Science for 2 sessions (grupsGuasch curious students desdoblats)Mª José Ferrando Eix cronologic: 1 sessió inventsPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 4t BEspecialista d’anglès Anglès 2 sessionsSilvia Garcia Lectura en anglès ½ sessióJosé Ferrando i Virginia Arts and Science for 2 sessions (grupsGuasch curious students desdoblats)Mª José Ferrando Eix cronologic: 1 sessió invents 12
 13. 13. CEIP PUIG D’EN VALLSL’avaluació del Pla Plurilingüe determinarà la proposta de treball pel tercer ciclede Primària en el curs 2013-14.Primer I segon cicle CASTELLÀPROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horariaProfessorat del centre Castellà 4 sessionsProfessorat del centre Lectura en castellà ½ sessióProfessorat del centnre Eix cronològic: 1 sessió Descobriments i grans fets de la historia.5.- ASPECTES METODOLÒGICS.Es basarà en la Metodologia AICLE i els principis metodològiques serán: - APRENENTATGES SIGNIFICATIU I FUNCIONALEs parteix d’una concepció constructivista de l’aprenentatge i la nostraintervenció s’hi ha d’ajustar.L’interès que els alumnes mostren per tot allò que els envolta, els seuscontactes amb les les seues experiències les seues capacitats han de ser elspunts de partida per relacionar-hi els nous objectius d’aprenentatge. - PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGEAfavorir el treball cooperatiu.. - PAPER DEL PROFESSORValorar positivament als alumnes i afavorir un ambient tranquil i participatiu.Facilitar el treball cooperatiu i ensenyar les fases del treball en grup.Potenciar el fet de veure les coses des de més dʼun punt de vista. - MESURES PER FACILITAR L’APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNATMotivació: Connectar les activitats fetes a l’aula amb l’entorn sociocultural.Investigació: manipular i experimentar amb els diferents recursos, materials itècniques. 13
 14. 14. CEIP PUIG D’EN VALLSCreativitat: resoldre problemes proposant solucions alternatives a una mateixasituació, per tant, cal proposar activitats flexibles que permetin diversessolucions. - METODOLOGIA GENERAL:a) Prioritzar la reflexió i el pensament crític de l’alumnat per tal de tenir unalumnat reflexiu.b) Proposar diferents situacions d’aprenentatge per desenvolupar elfuncionament cognitiu global de l’alumnat (reconèixer, analitzar, discriminar,aplicar, resoldre, localitzar, identificar...).c) Contextualitzar els aprenentatges mitjançant metodologies perquè elsaprenentatges tinguin un caràcter més significatiu i perdurable.d) Treballar a partir de tasques relacionades amb la solució de problemes reals,funcionals per altres situacions.e) Potenciar metodologies d’investigació.f) Diversificar actuacions, activitats i situacions d’aprenentatge.g) Emprar diferents fonts d’informació i de documentació, potenciant la lectura iel tractament de la informació.h) Implicar l’alumnat en el procés, que sigui capaç d’aprendre a aprendre.i) Afavorir la creació d’un clima en què sigui present la participació,col·laboració, relació amb l’entorn i interacció entre alumnat i professorat.j) Potenciar el treball cooperatiu.l) Diversificar les situacions i els instruments d’avaluació, que s’orientenprecisament a comprovar el grau d’adquisició de les competències bàsiques. - Metodologies que afavoreixen el treball per competències:-Enfocament per tasques: Realitzarem seqüències didàctiques organitzadesper a ajudar als alumnes a aconseguir la realització d’una activitat complexa.-Aprenentatge per projecte: En el nostre projecte interdisciplinar l’alumnatdesenvoluparà habilitats i destreses diverses com: planificar, prendre decisions,cercar informació i elaborar hipòtesi i es promourà la iniciativa, el pensamentcrític, la creativitat i el treball en grup.-El treball cooperatiu: Promourem l’aprenentatge com a conseqüència deltreball en petits grups heterogenis i amb interdependència dels seus membres.Algunes tècniques que emprarem seran: grups interactiu, planificació detasques, contractes d’aprenentatge... - RECURSOS:Personals: professorat especialista en anglès, professorat participant en el PlaPlurilingüe, auxiliar lingüístic i professorat del centre. 14
 15. 15. CEIP PUIG D’EN VALLSEs realitzarà coordinació setmanal entre els professors implicats en el PlaPlurilingüe.Materials: ordenadors, programes informàtics, Internet, projectors, pissarresdigitals, material específic de matemàtiques i ciències.Carpeta d’aprenentatge,Unitats didàctiques, Mini-books, Lap books.Espai: aula d’anglès, aula d’informàtica, taller de matemàtiques, laboratori,biblioteca, pati. - ESPAIS- TEMPS.Hi haurà flexibilitat en la utilització dels espais i en el temps de dedicació. - ORGANITZACIÓ DE LʼAULA-Afavorir agrupaments diversos segons els continguts.-Habilitar diferents espais per al treball pràctic i per al teòric.-Utilitzar espais amplis, lluminosos, tranquils, amb materials diversos, ambtaules grans i còmodes, amb instal.lació dʼaigua i piques. - ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT:El professorat que pertany al Pla Plurilingüe es coordinarà en dues sessionssetmanals.Mantindran informats del desenvolupament del Pla a la CCP.S’aixecarà acta de les reunions on constaran els assistents , els temes tractats iels acords presos.Les tasques a realitzar pel professorat seran: - Elaboració de la Programació de la Unitat Didàctica dels diferents continguts proposats. - Presentació i elaboració de materials. - Adaptar estratègies pedagògiques adequades a les característiques dels alumnes. - Disseny d’activitats. - Disseny del procés d’avaluació. - La programació es realitza de forma coordinada amb el professor/a tutor/a del grup i els professors del Pla Plurilingües. 15
 16. 16. CEIP PUIG D’EN VALLS - Realitzaran activitats individuals, en parelles i en grup d’acord amb la diversitat de la classe. - Es contarà sempre amb el suport de l’ajudant lingüístic. - El grup classe es desdoblarà en el primer cicle per l’àrea d’artística - Es respectaran els diferents ritmes i diferents nivells de comprensió. - S’anirà pels grups de l’aula donant suport amb explicacions més específiques, posant exemples i sempre en anglès. A alguns grups hi ha alumnes de parla anglesa. Aquests nens seran petits ajudants i donaran suport als altres alumnes. - Cada alumne/a al finalitzar l’activitat és conscient de que hi ha una avaluació o bé una valoració del document elaborat o si és una presentació unes preguntes per conèixer el grau d’assimilació dels continguts. Al llarg de l’activitat mitjançant l’observació dels alumnes treballant s’anirà fent recull de l’avaluació. - Al finalitzar la sessió cada alumne ajudarà a organitzar i recollir l’aula per deixar-la neta llesta per la següent activitat. Segons les activitats i organització hi haurà uns encarregats de fer la neteja i coordinar-la. Durant aquesta feina s’aniran fent fotografies i recull de les activitats per mostrar a les famílies i resta de mestres del centre. - AVALUACIÓ.Tindrem en compte aquestos tres moments:1. Avaluació inicial, per diagnosticar i prendre consciència dels objectius.2. Avaluació al mateix temps que s’està ensenyant o aprenent, per identificaron són les dificultats i comprendre les seves causes.3. Avaluació final, per identificar els aprenentatges i valorar la qualitat delprocés d’ensenyament que s’ha planificat.L’avaluació ha de permetre aprendre per aquest motiu l’avaluació docent noserà suficient per aquest motiu implementarem estratègies d’autoavaluació icoavaluació - AVALUACIÓ DEL PROCÉS.L’observació i el registre del desenvolupament de les sessions permetranvalorar:- L’adequació dels recursos.- L’adequació de les activitats.- L’adequació dels continguts. 16
 17. 17. CEIP PUIG D’EN VALLS- L’adequació de la presentació de les tasques a realitzar. - AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT.- Fer un seguiment dels progressos individuals. La informació es recollirà en unfull d’observacions.- Avaluar la millora continuada en les pautes a seguir a la hora de començar ifinalitzar una activitat.- La realització d’activitats.- Realitzar rúbriques.6.- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.És important conèixer el nivell de competències de l’alumne, així com les sevespreferències, motivacions, expectatives personals i familiars i afavorirestratègies didàctiques que permetin a tots els alumnes accedir alsaprenentatgesEl Pla seguirà el protocol del Pla d’acolliment lingüístic i cultural pels nouvinguts ajudant-los a incorporar-se en treball diari. Compliment del Plad’acollida lingüística recollit al Pla d’atenció a la Diversitat del Centre.Es fomentarà el suport amb mestres participants en el projecte en les classesdeTambé amb la recepció d’ajudants lingüístics per donar suport.Compliment del Pla d’acollida lingüística i cultural recollit al Pla d’atenció a laDiversitat del Centre:a.- Acolliment familiar:- Procés de matriculació.- Entrevista amb les famílies.- Entrevista amb l’alumne.b.- Acolliment a l’aula:Actuacions prèvies: Assignació de grup, organització de l’aula, designaralumnes que li acompanyin els primers dies.Actuacions a l’aula: Activitats de presentació, d’interacció, ...c.- Suport a l’alumnat:- Mesures inicials: Suport lingüístic en català. Atenció individualitzada, durantdues hores, per part del professor d’AD diàriament durant quinze dies. Desprésvalorar amb el tutor/a l’horari de suport necessari a seguir i les adaptacions arealitzar.- Valoració del grau d’assoliment de competència lingüística i revisar l’horari i lametodologia de suport a seguir.7.- CERTIFICACIÓ DEL CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR. 17
 18. 18. CEIP PUIG D’EN VALLS 18

×