Pga 2012 13 centreok

882 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pga 2012 13 centreok

 1. 1. CEIP PUIG D’EN VALLS1 Programació General Anual CP Puig d’en Valls Curs 2012-13
 2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS ÍNDEX 1.- Diagnòstic inicial. 3 a) Anàlisi del context. b) Anàlisi de la Memòria: propostes de millora. 2.- Objectius. 5 a). Objectius de la PGA. b). Objectius del Pla de direcció. c). Monogràfic. FEIM POBLE. 3.- Organització i funcionament. 18 a) Dades generals. b) Distribució d’aules i espais. c) Criteris pedagògics: - Agrupament d’alumnes. - Adscripció del professorat. - Elaboració d’horaris. d) Criteris d’organització del suport, de les substitucions i dels torns d’esplai. e) Criteris d’organització de les hores d’obligada permanència en el centre. f) Calendari anual i horari general del centre. 4.- Plans i estratègies pedagògiques i de gestió: 28 4.a.- Calendari de les activitats de coordinació docent i del seguiment del rendiment acadèmic. 4.b.- Programes i recursos. 5.- Programació d’activitats complementàries i extraescolars. 38 6.- Pla d’activitats de la comissió de normalització lingüística. 41 7.- Pla de formació del professorat. 43 8.- Documents per les famílies. 43 Annexes: Pla d’actuació de l’equip de suport. Programa d’ús de les noves tecnologies ( per aprovar en Consell Escolar) Pla d’actuació de l’EOEP. Projecte Que sona a Puig d’en Valls? Programa de centres ecoambientals. Programa Seccions Europees. 2
 3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS 1.- Diagnòstic inicial. a) Anàlisi del context. . Durant el present curs funcionaran en el col·legi 6 grups d’Educació Infantil i 12 d’Educació Primària. El nombre de mestres és de 30. D’aquestos 2 són interins; 2 amb comissió de serveis i la resta són definitius. Així mateix una persona nomenada pel bisbat impartirà les sessions setmanals de religió. Hi ha dues mestres que s’han acollit a la mitja jornada i cinc amb més de 55 anys que s’han acollit a la reducció de tres hores setmanals. La directora té hores dedicades a l’ajuntament ja que és la regidora d’educació. Hi ha dos professors amb permís de lactància. La plaça d’AL ha deixat de ser itinerant degut a les necessitats del centre. Hi ha en plantilla tres professores d’anglés, sol·licitut realitzada pel centre i així consta en la quota del centre; aquesta mesura es va prendre per poder desenvolupar el Pla Plurilingüe El centre sol·licitarà un canvi nou de plantilla i demanarà un canvi de plaça de primària per d’anglés. Es desdoblaran les àrees de català i matemàtiques al tercer cicle i de català al primer i segon cicle. Hi haurà un canvi metodològic acordat pel claustre, es farà el dia de les matemàtiques per a poder millorar el rendiment de l’alumnat d’acord amb els resultats de l’avaluació de diagnòstic. S’inicia com a pla pilot el Pla Plurilingües a l’escola, al 1r i 2n cicle. Nombre total d’alumnes: EI................: 146 EP…1r cicle: 98 2n cicle: 83 3r cicle: 100 TOTAL CENTRE: 427 Aquest curs continua el servei d’Escola matinera amb horari de 7:45 fins a 9 h Organitzat per l’APiMA i amb la col·laboració del centre. El centre gestiona el servei complementari de Transport escolar amb 55 alumnes que l’ho han sol·licitat, el Programa de reutilització de llibres amb un 92% d’alumnes adscrits b) Anàlisi de la Memòria: propostes de millora. Propostes realitzades: - A E. Infantil és necessari més suport, tenir professorat AD per als nouvinguts i una AT en especial per a un alumnes amb síndrome de Dawm 3
 4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLS - Seguir aplicant el Pla de Convivència, consensuar l’aplicació del mateix i explicar-lo detalladament en les reunions amb les famílies a principi de curs. - Sol·licitar més atenció per part de l’EOEP. Un dia a la setmana (d’atenció directa) és insuficient. - Continuar l’activitat de l’Aposta. Programar activitats més adaptades a EI per a què entenguin millor la necessitat d’estalvi energètic. - Seguir aplicant els acords presos al projecte de l’alimentació. - Aplicar les proves d’avaluació inicial de l’Equip de Suport sols quan es consideri oportú i necessari (a aquells alumnes que es pensa que ho necessiten). - Mantenir els desdoblaments. - Llegir bé a principi de curs el Pla de Convivéncia i aplicar-lo a tots per igual. - Crear la carpeta de comportament. - Organitzar reunions mensuals amb la coordinadora de convivència. - Optimizar les reunions amb l’equip de suport - És necessari un major compliment del PL. - És necessari que el membre de l’EOEP estigui més temps a l’escola per agilitzar el procés de derivació i diagnòstic dels alumnes que presenten alguna dificultat en el seu ensenyament-aprenentatge. - Necessitat d’un administratiu. - Sol·licitar un espai cobert per a que els alumnes de primària puguin sortir al pati quan plou. - Eliminar les barreres arquitectòniques. - És necessari un ascensor. - Arreglar la junta de dilatació per filtració d’aigua quan plou davant l’aula de música. - Potenciar la pàgina web de l’escola. - Ampliar el desdoblament en Matemàtiques com una mesura per millorar els ressultats d’avaluació, ( Avaluació de diagnòstic). - Treballar la implicació de la família per aconseguir millorar els hàbits d’estudi i la constància en la feina. - Posar en marxa el projectePla Plurilingüe. 4
 5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS 2.- Objectius .2.a.- Objectius de la PGA. Accions Objectius Indicadors Responsables Freqüècia mesura d’intervenció Temporalització Mitjà per fer la Recursos Àmbit mesuraOrganització Aplicar el Pla de 1. Consensuar normes 1.a- Reunions 1. Mensual. 1. Coordinadors de - Pla de 1. Trimestral. 1- Actes de la CCPinterna Convivència d’aplicació entre el d’equip de cicle per cicle i coordinador convivència. i cicles. professorat. parlar de la Convivència. - Carnets de convivència una 2. Professors de Convivència 2. Mensual. vegada al mes.. 2. Diari. l’equip de - Taller com 2.a- Actes de 2. Desenvolupar el Pla 2.a- Organització de mediació. I coord. espai per la mediació. de mediació. la mediació al pati: Convivència. mediació. 2.b- Actes de la primers mediadors 3.a- i 3.b.- 3.a- Coordinadora Comissió de són els alumnes, Principi de de convivència i 3. Quinzenal. Convivència després els profesors curs. tuitors. de pati i els casos de 3.b- Cap d’estudis, 4. 3. Actes reunions mediació pasen a les 3.c- 21 de juny Coordinadora mensualment. de cicle.. persones Convivència, responsables de la 4. coordinadora 5.Sempre Taules de classes. mediació. Setmanalment. activitats 3. Continuar amb el 3.a – Distribuir el complementàries. 4. Control carnet de convivència. carnet de convivència 5. Cap d’estudis i/o missatges que es Reconèixr més i aplicar les normes. coordinadora comunicaran als freqüentment el bon 3.b- Elaborar la 5. Sempre convivència. tutors. comportament. carpeta de comportament dels alumnes 5. Aces de reunions 3c- Organitzar, a
 6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLS final de curs, la Festa de la Convivència. Entregar els diplomes a les aules. 4. Continuar amb la 4- Instal·ar una bústia bústia de convivència. de convivència davant de secreetaria. 5.- Treballar les 5.- Exigir en les habilitats socials en les reunions de reunions professors, de famílies i alumnes un comportament adequat amb un to de veu correcte, amb respecte al torn de paraula i amb la utilització de normes de cortesia.Organització Optimitzar lainterna gestió Continuar en la Introducció de les Tot el curs Equip directiu i Ordinadors de Anual Valoració de les administrativa del utilització del Gestib i autoritzacions de les coordinadora secretaria famílies. centre. l’ampliació a les famílies TICS. famílies.Recursos Formació del 1. Participar en cursos 1. a. Realització d’un 1.a – Durant elhumans professorat de formació específica curs de pissarres curs. Impartit 1.a i b- Comissió sobre TICS. digitals al centre per pels membres TICS i professorat aprendre a utilitzar de la Comissió interessat. Sala 1.ai b- Control les pissares del TIC. d’informàtica d’assistència. centre, empressa que Curriculum de 2. Formació sobre instal·la les aules. 1.b- Curs del 2.a,b,c- Equip les Balears competències bàsiques. 1.b. Microtallers de CEP 8 h. directiu i d’EP. Sol·licitar un seminari goolge i tractament Setmanal, cada coordinadors. 2.b- Actes de de formació en centres d’imatges. dimecres a l’equip de suport. sobre Avaluació l’aula competencial i 2.a- Recopilació de d’informàtica. Documents del Mensual. instruments. nous curriculums i centre. 2.c- Actes de cicle. estudi 2.a, b, c.- 2.d- Programacions 2.b- Assessorament Quinzenalment elaborades. sobre competències en cicles. 6
 7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLS bàsiques. Setmanalment 2.c- Formació del entre professorat sobre coordinadors programació i de cicles, cap avaluació de les d’estudis i competències directora. bàsiques. 2.d- Programar el . monogràfic del centre com a unitat didàctica.1. Organització Revissar i adequar 1. Revissar i 1.- Elaboració delsinterna. el PEC/PCC/ Pla actualitzar els documents i passar d’ús d eles TIC. als cicles pel seu documents. Documents del estudi. Cap d’estudis, centre: Tot el curs coordinadors de PEC, PL, Mensual amb reunions cicle i professors PCC,.2. Ensenyament Millorar el mensuals. membres de la Documents/aprenentatge rendiment i el 2. Aplicar nous 2.a- Concrecció del comissió elaborats. currículums segons PCC per àrees. Normativa procés d’elaboració del vigent. d’aprenentatge LOE. 2.b- Elaboració de la PEC. programació Equip de suport. didàctica per nivells. Membres CCP. 2.c.- Desdoblar les àrees de matemàtiques i català per millorar el rendiment. 3.a-Seguiment del 3. Consolidar la desenvolupament participació del centre dels projectes en programes europeus a traves de internacionals. la CCP. Professors, Pla Avaluació del 4.- Complir el Pla membres CCP, projecte Plurilingüe. 7
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS 4.- Posar en marxa el respecte a horaris i equip directiu PL projecte Pla plurilingüe avaluació. 4.- Crear la Comissió Plurilingüe de coordinació, seguiment i avaluació del Pla Plurilingüe 5.- Posar en pràctica els 5. Crear la carpeta Professors, acords metodològics d’aprenentatge de les membres CCP, PCC acordats en juny 2012 llengües. equip directiu 6- Crear a comissió de seguiment del compliment dels acords.FAMÍLIES Millorar la 1. Presentar el centre 1.a- Reunió a principi Anual Equip directiu Pla de Trimestral 2.ai b- 3 a i b- participació i a les famílies de de curs amb els pares Convivència. Registre de implicació de les nova incorporació. de nova incorporació. PGA. persones famílies en el 2. Organitzar Reunir cada grup per Anual Tutors i professors participants. procés reunions amb les separat i en horaris del grup RRI. Enquesta de d’ensenyament dels families diferents satisfacció de la alumnes. 3. Implicar a les 2.a- Organitzar una Trimestral Tutors i professors PEC reunió. famílies en el procés reunió general a del grup. Registre de nombre d’aprenentatge. principi de curs per Tutors de reunions. 4. Millorar la nivells on entregar un Registre de puntualitat dels full d’hàbits d’estudi. presentació d alumnes. 3.a- Entrevistes efeines i treballas. individuals. Registre de la 3.b- Entrega de puntualitat butlletins. individualment. 3.c.- Reunió per presentar normes comuns d’hàbits. 4. Control de les entrades i sortide per part de l’equip Diariament directiu. 8
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLS Fer un full de registre de la puntualitat. 9
 10. 10. CEIP PUIG D’EN VALLS 2.b.- Objectius del Projecte de direcció. LINIA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS DEL PLA DE DIRECCIÓ. OBJECTIU DEL PLA DE ACTUACIONS PROPOSADES DIRECCIÓ 1 - Elaborar un document sobre el tractament de les CCBB al centre. - Revissar el PEC a partir de febrer en les CCP i reunions de cicle. - Aprovar en juny revissió del PEC 2 - Revissió dels criteris de promoció per cicles. - Elaborar un document sobre el tractament de les CCBB al centre i les aportacions de les àrees. 3 i 13 - Elaborar una programació general basada en les CCBb d’acord amb el monogràfic del centre. - Revissar el RRI i afegir el permís general per les sortides caminant pel poble. - Presentar el Pla d’ús de les TIC i crear la Comissió de TIC. - Desenvolupar el projecte Pla Plurilingüe. - Participar en l’Agenda escolar 21 com a part del projcte de Mediambient. - Programar les propostes de l’equip directiu sobre el monogràfic i altres 4 Fomentar les tradicions de l’illa i de la localitat, l’ús de la llengua, els jocs tradicionals, la cultura popular i la cultura ecològica pròpia del centre. 5i6 - Elaborar pautes per a les famílies: tècniques d’estudi, animació a la lectura, pautes per a l’estimulació del llenguatge, pautes específiques. 7 i 17 - Organitzar el claustre d’inici de curs amb un material de benvinguda per als mestres. - Organitzar activitats extraescolars d’acolliment. - Acceptar la proposta de consensuar l’horari complementari. - implicar al claustre en la participació en les diferents comissions. 8 - Elaborar el calendari de coordinació docent. - Adequar l’espai de reunió dels cicles. - Redactar acta de cada reunió. 3, 8, 9, 10, 16 - Equip directiu amb un espai físic conjunt i un calendari de coordinació setmanal. - Acondicionar un espai per les CCP i les reunions de CCBB. - Programar les reunions amb un ordre del dia establert. -Presentar el Pla d’ús de les TIC i crear la Comissió de TIC. - Desenvolupar el projecte PlaPlurilingüe. Participar en l’Agenda escolar 21 com a part del projecte de Mediambient. - Presentar al professorat les propostes per al curs. 11 Fer complir les activitats programades pel claustre. 12 - Continuar treballant amb els projectes europeus Comenius i Seccions Europees. 10
 11. 11. CEIP PUIG D’EN VALLS - Animar al claustre a participar en el nou projecte Comenius. - Incloures les propostes de l’equip directiu 14 i 15 - Entregar notes a les famílies amb l’avaluació de l’aprenentage inclosa. - Enviar actes i convocatòries per email. - Fer públic un horari de secretaria, direcció i secretaria per a les famílies. 18 i 22 - Canviar l’horari de la Junta de Delegats, fer-ho divendres de 13.15h ah 14 - Fomentar la participació en el respecte de les normes per part dels alumnes en nou horari de pati. - Continuar en l’aplicació del carnet de convivència. - Invitar als delegats de 6è a participar als Conselles Escolars amb veu. 19 - Seguir amb la mediació. - Fer un seguiment per part de la coordinadora de la implicació dels alumnes per resoldre els conflictes. - Facilitar que a l’hora del pati cada dia pugui haver professors mediadors. 20 - Control de l’assistència per part de la cap d’estudis en les reunions amb els tutors. - Full de registre i comunicar les reincidències als serveis socials. - La directora i la cap d’estudis controlaran les entrades per aconseguir la puntualitat. - Exigir a l’alumnat el certificat de l’ausència: metge, DNI, del pare o mare, etc. - Fer signar als pares un documents en cas d’absentisme per viatges personals, comptarà com a falta no jutificada. 21 - Acolliment de les famílies i els alumnes. - Facilitar que el professor d’acollida pugui tenir el temps i l’espai per acollir als laumnes. - Incentivar al professorat i a l’alumnat per a que s’impliquin en el procés d’acollida. - Implicar a l’alumnat en les propostes de l’equip directiu 23 i 24 - Reunió, els primers dies de setembre, de l’equip directiu i les families de nova adscripció al centre ajuntament amb els/les mestres dels/de les futurs/es alumnes. - Assistir l’equip directiu a les reunions mensuals de l’APIMA. - Fer públic l’horari d’atenció a les famílies per part de l’equip directiu. - Fer públiques, al tauler d’anuncis de l’APIMA, les normes recollides al Pla de Convivència referents a les famílies 25 - Gestionar el transport escolar. - Proposar al claustre i a la CCP les normes d’ús del servei complementari de transport escolar. 26 - Continuar amb la col·laboració en la gestió i organització de l’escola matinera. - Fer propostes a l’APIMA del material a renovar de l’espai utilitzat per l’escola matinera. 27 - Crear la Comissió d’elaboració del projecte del menjador. - Sol·lictar a la Direcció General de Planificació i Centres l’obertura del menjador. 11
 12. 12. CEIP PUIG D’EN VALLS - Adaptar l’actual aula taller com a nova ubicació per al menjador escolar. 28 Participar en cas de que es propossi des de la conselleria en projectes similars a PROA o Aprofundiment de l’aprenentatge. 29 - Mantenir la relació. - Fer una reunió a final i principi de curs per fer sugeriments o noves propostes. - Facilitar la comunicació i la relació amb l’equip directiu, incloure una tarda setmanal degut a que els horaris són diferents. 30 - Reunió amb l’equip diretiu de l’IES Blanca Dona acordada entre els dos equips directius: Visitar l’institut el dia del centre i participar als tallers que organitzen (un divendres del mes d’abril de 11 a 13h). L’equip directiu de l’institut ens acompanyarà durant tota la visita. L’escola de Blanca Dona també els visitarà, faran dos grups, un per cada escola per fer la visita. Pagar l’autobús a mitges les dues APIMES. Reunió de pares a l’institut conjunta amb els pares del CP Blanca Dona i amb els pares de CP Puig d’en Valls. El director i exalumnes també ens visitaran per explicar com funciona el centre. Reunió a principi de curs de la directiva dels tres centres: CP Puig d’en Valls, CP Blanca Dona, CEIP S’Olivera i IES Blanca Dona. Fer alguna activitat conjunta per a que els alumnes es coneixen (dia de la Pau o la setmana dels alumnes, coneguem els futurs companys). Trobada dels alumnes del 3er cicle i els de 1er de la ESO. També es pot rotar i celebrar una activitat cada any a un centre (dia de la Pau, del medi ambient, save the chidren,...). Convidarem també al CEIP s’Olivera. 31 - Reunió amb l’equip directiu del CEIP S’Olivera, acords: Fer junts la rua de Carnaval amb l’escola de s’Olivera. Cada any ens trobarem en un punt del poble, farem la rua junts i després una escola convida a esmorzar els alumnes de l’altra escola. Enguany organitza S’Olivera. -Reunió i intercanvi dels centres que participen en SSEE 32 - Presentar a l’inspector les propostes del curs. - Facilitar a l’inspecció tota la documentació exigida. - Comunicació directa amb l’inspecció, via email o telèfon. - Invitar a l’inspector als actes del centre. 33-34 - Mantenir i fomentar les bones relacions amb tots els organismes i institucions que col·laboren amb el centre a través de projectes i les activitats culturals i complementàries. 35-36-37 - Mantenir i fomentar les bones relacions amb tots els organismes i institucions que col·laboren amb el centre, bé a través de projectes, bé a través d’activitats culturals i complementàries o de qualsevol fet que demangui ajuda de les institucions: festes del poble, activitats complementàries, necessitats d’infraestructures, etc. 12
 13. 13. CEIP PUIG D’EN VALLS 2.c.- MONOGRÀFIC ANUAL FEIM POBLE.Amb el tema FEIM POBLE estudiarem, investigarem i analitzarem la geografia, història,elements arquitectònics, població i serveis del poble.A més es treballaran els sentiments i les emocions.. Objectius de perquè programar una unitat en conjunt: • Englobar a tot el centre en una activitat. • Aconseguir la participació de tota la comunitat. • Consensuar metodologia, la planificació de les activitats i l’avaluació de la unitat. • Oferir escenaris variats, reals i significatius d’aprenentatge. • Dinamitzar els espais del centre i del poble. • Afavorir el treball cooperatiu i la reflexió sobre la pràctica docent. • Aconseguir que els continguts no siguin un finalitat si no un mitjà per a desenvolupar les competències..Apreciar als altresPUIG D ’EN VALLS EN EL Exposició de fotografies de la gent del poble, any i família.TEMPS Fer cartells en català amb l’any, lloc i nom de la família o persones. Iniciar en setembre, serà una activitat per tot el curs. Escanejar cada foto i entregar una còpia digital a lÀrxiu Municipal. Fer una carta per enviar a les famílies per invitar-les a participa. Segons Pla Plurilingüe redactar en les tres llengües, no traduir una a cada llengua sinó redactar en cada llengua.EMOCIONS I SENTIMENTS Observau el mapa de Puig d’en Valls.“Llocs especials a Puig Orientar-se, sebre on estàs.d’enValls” Tancau els ulls i pensar en un lloc que us agradi, que us porti bons records, que sigui un lloc positiu per valtros.Sempre hi ha un lloc on sentir-se El localitzeu i brodeu un cercle groc .bé. Ara penseu una zona de la parròquia que vos agradaria conservar i brodeu un triangle verd.www.lizkueneke.com Ompliu la fitxa per escrit. (D’acord en el pla plurilingüe) Fitxa: 1. En català. El lloc especial que he senyalat és ..................... , es troba a .......... 2. En anglès: Em fa sentir .............. 3. En castellà. Un record especial d’aquest lloc. ....... En artística podrien fer el dibuix d’aquest lloc en el seu record. Fitxa del lloc que volem conservar: 1. En català`. El lloc que vull conservar és .......... i està a ......... 13
 14. 14. CEIP PUIG D’EN VALLS 2. En anglés. Aquest lloc m’agrada per .... 3. En castellà. Vull que aquest lloc ..... En artística fer el dibuix d’aquest lloc. ....ARBRES GENEALÒGICS Fer l’arbre genealògic de cada alumne. (activitat de matemàtiques) Buscar les famílies més antigues del poble i fer el seu arbre genealògic. Fer la biografia d’una persona molt especial de la meua família. Portar una foto i en artística fer-li un marc. (1r trimestre) Guió de la biografia:GENTILICI DEL POBLE Fer un concurs públic per triar el gentilici del poble i entregar el resultat a l’ajuntament per aprovar i recollir en acta. Presentar en el primer trimestre les propostes i després formar un jurat per triar les opcions a presentar i votar. (Jurat podria ser el president de cada associació del poble, regidors, directores escoles, ...) En febrer fins a abril votar i en les festes del poble fer oficial el seleccionatGENT DEL POBLE En grups posar-se d’acord per presentar biografies de gent del poble, Artistes, esportistes, ames de casa, venedors, gent gran, triar un i fer la biografia. Pas previ en Lectura i Tic investigar com es fa la biografia. En artística fer un dibuix de la persona seleccionada (2n trimestres) En classe fer la presentació oral del personatge. (Si més d’un grup a triar a la la mateixa persona els juntarem a la sala d’usos múltiples). Fer després l’autobiografia (3r trimestre) en un àrea i un dibuix nostre en artística, l’autorretrat. Fer venir a la persona de qui hem fet la biografia i presentar-la a la classe. (Cada grup es pot triar diferents biografies utilitzant Plurilingüe).Es pretén :-Trobar una forma de treballar que estimuli al professorat i a l’alumnat.• Comunicar idees i generar afectes. • Crear vincles. • Viure emocions positives, aprendre a conviure i regular els sentiments i les conductes cap a un mateix i els altres. Competències a desenvolupar:Social i ciutadana, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal.FEIM POBLE1.- Què volem que aprenguin? Conceptes:. - GEOGRAFIA DE PUIG D’EN VALLS: Límits, muntanyes, torrent. - HISTÒRIA: Abans de ser parròquia i després de ser-ho. - ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DEL POBLE: cases, molins, torres, part moderna ( edificis públics, edificis). - ECOSISTEMES: Torrent, bosc, granja, zona urbana. - SERVEIS DEL POBLE: Serveis públics (metge, policia, ...) professions, associacions ( cor, colla, basquet, 14
 15. 15. CEIP PUIG D’EN VALLSfutbol, handbol, gaiteros, vesins) personatges importants (escriptors, pintors, artistes, ...) - PERILLS DE CONTAMINACIÓ. - PROPOSTES DE MILLORA DEL POBLEMonogràfic, activitats complementàries2.- Metodologia i planificació de les activitats de centre:ACTIVITAT PRÈVIA, PROGRAMAR ACTIVITATS EN JUNY DE 2012 PER PART DEL PROFESSORAT.Relacionar en aquesta planificació:Tema monogràfic.Activitats complementàries.Nova proposta de metodologia al centre.1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTREGEOGRAFIA: ÉSSERS VIUS I SERVEIS: • Límits. ECOSISTEMES. • PÚBLICS: Metge, • Superfície. • Estudi de la flora i oficina municipal, • Localització. fauna endèmica. punt jove, policia. • Corbes de nivell. • Estudi dels • PRIVATS: bancs, • Muntanyes: Monte Cristo i el Puig diferents botigues, polígon • El torrent de ses dones. ecosisteme : industrial, ... • Assequi de sa Llavanera. torrent, bosc, ASSOCIACIONS: • Mapes. granges i zona • Tercera edat, cor, • Densitat de població. urbana colles, handbol, • Piràmides de població. • futbol, handbol, • Cases i finques del poble. vesins, gaiters.HISTÒRIA: PERSONES DEL POBLE:• ORIGEN DE Puig d’en Valls. • Entrevistar aTOPONIMIA. personatges del• Noms de les finques antigues i actuals. poble. PERILLS DE CONTAMINACIÓ DEL POBLE. PROPOSTES DE MILLORES DEL POBLE. • Visitar el Molí de Puig d’en Valls. •Excursió pel • Visitar el polígon • Visitar el Molí de S’Olivera. Torrent de ses industrial de can • Visitar la torre de Sa Blanca Dona. Dones. Negre I LA • Visitar la torre de Can Negre. • Excursió al puig TORRE. • del Cor de Jesús. • Excursió pel Camí vell de Sant Mateu.COPLEMENTÀRIES COMPLEMENTÀRIES COMPLEMENTÀRIES • Trencada de pinyons de tota l’escola a molí de • Dia de la Pau. FESTES DEL POBLE: Puig d’en Valls per TOTS SANTS. Celebrar en la • Concurs literari. • BETLEM. Per Nadal d’expressió plàstica, plaça del poble. Gent del poble, elaborar molins, carros pagesos, figures amb Fer molinets de l’entrevista. fang i/o pasta de sal. vent per bufar. • Concurs de dibuix: • Concert de Nadal. Concerts al centre cultural. • Carnestoltes: Un dibuix sobre un • Concerts de nadales pel poble per compartir disfresses sobre lloc o paisatge del amb el poble. elements poble.. • CONCERT DE STA CECILIA. arquitectònics del • Concerts per les • CARRERA SOLIDÀRIA. Save the children. poble o festes del poble Demanar col·laboració a Detcathlon i policia, fer professions 3r recorregut pel poble. IES Blanca Dona- cicle proposa anar S’Olivera, Blanca Dona. Meta per a tots el Molí de moliners i de S’Olivera. Redactar una carta per part dels molineres del moli alumnes per invitar als centres a participar , a de Puig d’en Valls. 15
 16. 16. CEIP PUIG D’EN VALLS Decathlon per que s’impliqui i a l’ajuntament • GENTILICI. Fer amb el que necessitam. públic la proposta • Campanyes solidàries: regals vells, aliments del jurat per votar càrites. que ha de ser el • Exposició “Puig d’en Valls en el temps”. gentilici del poble. • GENTILICI. Fer bases i convocatòria. • QUÈ SONA A PUIG D’EN VALLS? -EIX CRONOLÒGIC EIX CRONOLÒGIC EIX CRONOLÒGIC • Els del tercer cicle marcaran en matemàtiques En artística reproduir En artística reproduir tots els anys i al 2n cicle li donarem que dibuixos de l’època dibuixos de l’època senyalin els moments claus de l’història per trbeballada.AL 1R treballada. després començar a investigar. TRIMESTRE • Per exemple hi ha una que marca els anys molt IGUAL 2R TRIMESTRE. adaptat a lels aconteciments i artistes: http://antoniofernandezescuriola.jimdo..xtweeee TOT IGUAL eecom • Altre pàg www.xtec.cat/-almagra/webquest/ • Posar sempre en català tots els fets històrics, posar en anglés els grans invents de l’història, posar en castellà els de la literatura castellana i biografies que hem fet a classe. • Posar en català fts, història Balears i Eivissa, el poble. • En artística reproduir dibuixos de una l’època treballada.MATEMÀTIQUE En acabar l’activitat, individualment MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUESrecollir per escrit el que s’ha fet seguint un guió. En acabar l’activitat, En acabar l’activitat,- Què voliem fer? individualment recollir per individualment recollir per- Com ho hem fet? escrit el que s’ha fet escrit el que s’ha fet- Qué hem aprés?. seguint un guió. seguint un guió. - Què voliem fer? - Què voliem fer? - Com ho hem fet? - Com ho hem fet? - Qué hem aprés?. - Qué hem aprés?. • Mesures de longitud. Distàncies dels llocs. • Mesures de • PROBLEMES. Altura del Puig. Altura de Monte Cristo. temps: dies, • MESURES DE Dimensions aula, escola. setmanes, mesos, PES. • Perímetre de l’escola, de la classe, ... estacions, anys, • MONEDES. • Mesures de superficie . Superficie de PDV, segles. Hora, escola, aula, finques, habitació, taula classe. minut i segons. • Tercer cicle: Temps de les - Estalvi d’aigua: mesures proposades al plantes i els curs 2011-12. animals. - Estudi factures. • Operacions - Projecte d’instal·lació de fonts al poble o matemàtiques: a l’escola càlcul i problemes. • Escales. • Arbre genealògic: • Formes geomètriques: planes i amb volum. quadrats homes, • Anglés. cercles donesARTÍSTICA ARTÍSTICA ARTÍSTICA • Pintar bancs de pedra del pati. • Poema, slogan o • Arquitectura local. • Arquitectura local: fotografies per observar dibuix per la PAU. • Portades dels formes de les cases. • Pintar bancs de treballs. • Dibuixar línies rectes: paral·leles, secants, pedra del pati. • .Concurs de les perpendiculars, ... • Arquitectura local: festes del poble. • Dibuixar i identificar formes geomètriques. fer dibuixos • Concurs literari de • Portades dels treballs. artístics ... les festes del • Targetes de Nadal. • Portades dels poble. • Concurs ONCE? treballs. • Minibooks, • Figures i objectes Betlem. • Concurs AQUALIA decoració. • Minibooks, decoració. per 3r i 4t. • Fang. 16
 17. 17. CEIP PUIG D’EN VALLS • Pasta de sal • Concurs • Plastilina reproduir • Plastilina reproduir els molins o torres. PARLAMENT per edificis o cases • Dibuix lliure. 6è. que les agradaria • Dibuixos eix cronològic • Concurs del bosc contruir. per 5è. • Dibuix lliure. • Minibooks, • Dibuixos eix decoració. cronològic • Fang. • Plastilina reproduir cases • Dibuix lliure. • Dibuixos eix cronològic - MIREM PUIG D’EN VALLS DES DE LA GEOMETRIA • “LES FORMES DE PUIG D’EN VALLS” • La geometria és , identificar i conèixer formes Entendre que ens Festes poble. El noves. (ex. Molí base circular i cono part hem acostat a la concurs de dibuix. superior, el de S’olivera prisma cuadrangular, historia del poble i etc... al coneixement de Acabar la maqueta • de les formes presents a la natura i al poble. les construccions. del poliesportiu • Fem una excursió pel poble per observar, Ara ve el moment fotografiar d’inventar i sabent que el • Destacar formes, colors, mides nou Poliesportiu és una necessitat podem investigar sebre on anirà, que ha de tenir ( fer enquesta i preguntar als clubs esportius) fer una maqueta del que volem que es pugui construir. Planificar bé . Observem altres poliesportius. En grup fer la maqueta.:pensar, debatre i consensuar abans les característiques de l’edifici cobert. Fer en escala pel tercer cicle i utilitzant els altres utilitzant la mida aproximada. Fer una exposició en l’entrada de l’escola de com volem el poliesportiu És necessari que en EF ens expliquin possibles esports a fer dinsI.- RECOLLIR INFORMACIÓ: - ARXIU MUNICIPAL. - CATASTRE. - BIBLIOGRAFI ESPECÍFICA.II.- METODOLOGIA DE CADA ÀREAIII.- AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA : - El grau de confecció dels murals. - Compliment de les bases dels concursos: fotos, dibuix, redacció. 17
 18. 18. CEIP PUIG D’EN VALLS - Taules i gràfics elaborats. - Llibre de sentiments de l’escola. - Participació en les campanyes del centre. - Materials elaborats pels alumnes. - Passar una prova escrita adaptada a cada cicle amb moltes activitats de comprensió lectora i relacionades amb el tema .. - Valoració del professorat: del procés, del tractament de la unitat i la seua implicació en el treball cooperatiu. 3- Organització i funcionament. a) Dades generals. Matrícula: A B C TOTAL EDUCACIÓ INFANTIL 1r 25 25 - 2n 24 24 - 146 3r 23 25 - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r CICLE 1r 25 25 98 2n 24 24 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n CICLE 3r 18 19 83 4t 23 23 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r CICLE 5è 24 24 100 6è 26 26 TOTAL PRIMÀRIA 281 TOTAL CENTRE 427 -2 alumnes de 4 anys i 2 alumnes de 5 anys han triat com a llengua de primer ensenyament el castellà. b) Distribució d’aules i espais. - Aules: 1r i 2n d’EI a l’edifici B anex a l’edifici A. 18
 19. 19. CEIP PUIG D’EN VALLS - Planta baixa de l’edifici A els 2 grups d’EI de 3r, els 2 grups de 1r d’EP i 2 de 2n d’EP, taller ( desdoblaments de 1r cicle i EA), biblioteca i sala d’usos múltiples (psicomotricitat i d’altres). - Primer pis de l’edifici A: la resta de grups: grups del 2n i 3r cicle, aula de música, aula d’idiomes i laboratori habilitat com a aula de desdoblament per al tercer cicle i EA. Una aula s’ha acondicionat com a aula d’informàtica. Un aula de 6è s’utilitza com aula d’Educació Física pels dies de pluja i la part teòrica, s’ha preparat una aula amb material específic de matemàtiques i una altra per anglés. - Les pistes per a EF d’EP. (*) L’aula d’idiomes té reservada una hora per cada curs. També s’ha adaptat l’aula 26 per fer classes d’anglès. (*) El taller s’utilitza a la tarda per fer les activitats que organitza l’Ajuntament. (*) La Biblioteca serà utilitzada pel matí com a biblioteca escolar i a la tarda com a biblioteca pública de la xarxa de biblioteques del Consell. (*) Les pistes i la sala d’usos múltiples són utilitzats, a la tarda, per es activitats extraescolars que organitza l’APIMA o l’Ajuntament. c) Criteris pedagògics: - Agrupament d’alumnes. • EI 3 anys: El criteri per agrupar-los ha estat el següent: equilibrar els dos grups segons el sexe i la llengua materna. També s’ha de tenir en compte els que tenen el mateix nom. Adscripció del professorat. D’acord amb els criteris del ROF l¡adscripció és la següent NOM CÀRREC PLAÇA ANTÒNIA PIZÀ VIVES Tutora 3 anys A INTERINA Coordinadora ANGÈLICA AGUILÓ Tutora 3 anys B INTERINA SUSANA Mª BENET GUASCH TUTORA 4 anys A DEFINITIVA ADELA MARTÍNEZ CLIMENT TUTORA 4 anys B DEFINITIVA Mª ROSA MOREY CASTELLÓ TUTORA 5 anys A DEFINITIVA MIRIAM MERINO FAJARNÉS TUTORA 5 anys B DEFINITIVA Professora anglès plurilingüe NURIA SANTOS TORRES REFORÇ DEFINITIVA Professora anglés plurilingüe CATIANA SANTANDREU GARRANDÉS REFORÇ DEFINITIVA COORD-. REVISTA 1er CICLE NOM CÀRREC PLAÇA EVA SEMPERE SEGUÍ TUTORA 1R A COMISSIÓ DE SERVEIS COORD CICLE Professora Plurilingüe TONI ENRÍQUEZ TUTOR 1R B INTERÍ PILAR SERRA GÓMEZ TUTORA 2N A DEFINITIVA ANTONI MARÍ MARÍ TUTOR 2n B DEFINITIU COORD AMBIENTAL MONICA SERRA PROFESSORA EF COMISSIÓ DE SERVEIS EDUVIGIS SÁNCHEZ MEROÑO DIRECTORA DEFNITIVA 19
 20. 20. CEIP PUIG D’EN VALLS COORDINADORA TIC MªNURIA TORRES TUR AL DEFINITIVA Mª DEL CARMEN FRANCO FERRER MÚSICA DEFINITIVA COORDINADORA QUE SONA A PUIG D’EN VALLS 2n CICLE NOM CÀRREC PLAÇA VICTORIA BRAVO BURGOS TUTORA 4T B DEFINITIVA ENCARREGADA MATERIAL AUDIOVISUAL I FARMACIOLA MªANTONIA ROIG DOMÍNGUEZ TUTORA 4T A. DEFINITIVA ENCARREGADA MATERIAL MªJOSÉ FERRANDO POQUET CAP D’ESTUDIS. DEFINITIVA -COORD COMENIUS PROFESSORA PLURILINGÜE Mª LUISA GARCÍA JUNQUERA TUTORA 3R A DEFINITIVA COORDINADORA MARIA MARTÍN PT DEFINITIVA COORD SUPORT JOANA LLOBET FARRE4T A TUTORA 3R B B DEFINITIVA COORD LINGÜÍSTICA CRISTINA SUREDA GÓMEZ RELIGIÓ Contrate bisbat CATALINA VIÑAS TUR MEDI, CAT, MAT DEFINITIVA 3er CICLE NOM CÀRREC PLAÇA CARME CLAPÉS TORRES TUTORA 5È A DEFINITIVA MªISABEL FERRER ROIG TUTORA .6È B EFINITIVA COORDINADORA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS JUAN NOEL RAMÓN FERRER TUTOR 5È B DEFINITIVA COORDINADOR FONS DE LLIBRES RICARDO LÓPEZ NOGUERA TUTOR 6È A DEFINITIVA COORD. CICLE VIRGINIA GUASCH TORRES SECRETARIA DEFINITIVA COORDINADORA I PROFESSORA PLURILINGÜE JOANA Mª TORRES BALANZAT AD DEFINITIVA COORD CONVIVÈNCIA - Elaboració d’horaris. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES CAP DE SETMANA9-9:10 assemblea Assemblea assemblea assemblea assemblea Organitzar amb la9:10-10 família el cap de setmana 20
 21. 21. CEIP PUIG D’EN VALLS10-10:4510:45- Primer cicle a Primer cicle a Primer cicle a Primer cicle a Primer cicle a11:30 11:20projecte 11:20projecte 11:20projecte 11:20projecte 11:20projecte alimentació alimentació alimentació alimentació alimentació11:30- PATI PATI PATI PATI PATI Cotmpartir amb la12 família l’aprés durant la setmana12- LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA12:30 APADRINAMENT LECTOR12:30-13:15h13:15- TUTORIA14hPER CICLES ORGANITZAR EL DIA DE LES MATEMÀTIQUES AMB:LECTURA DIARISLectura del (Diario de Ibiza o Última Hora) en paper o per internet; buscar noticies o publicitatrelacionada amb el tema a tractar. Fer treball col•laboratiu, 4 grups.Un de la taula fa de secretari i anota el que els altres han trobat.DUES SESSIONS DE MATEMÀTIQUESPlantejar una activitat molt manipulativa, bé al centre o fora del centre (matemàtiques). En acabarl’activitat, individualment recollir per escrit el que s’ha fet seguint un guió.- Què voliem fer?- Com ho hem fet?- Qué hem aprés?.EIX CRONOLÒGIC.ARTÍSTICA: LES FORMES DEL POBLE. Treball de geometria.DILLUNS: TOT TERCER CICLE.DIMARTS: TOT SEGON CICLE.DIMECRES: TOT PRIMER CICLE.ASSEMBLEA:Recordar el què farem durant el dia.Comunicar si portam la feina feta de casa.Mesura l’estam d’ànim de la classe. Un termòmetre a classe de 0 a 10 per mesurar l’estat d’ànim0 Estic molt desanimat 6 estic de bon humor 10 Estic molt animat.Fer la pregunta “I tu com et sents ara?” que ho posin la puntuació del termòmetre a l’agenda i algunamanera de millorar l’estat d’ànim.“El termòmetre anímic indica com ens sentim però si volem podem pujar la temperatura”Aparegut al protagonista podem fer un tauler “el meu talent”. Cada dia un alumne diu quin és el seu talentespecial, ho escriu en un paperet i ho posa al tauler amb el seu nom. En acabar de presentar tots el talentun dia en assemblea que cadun trii el dos talents que més li agraden, de qui són i per què li agraden. HORARI ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL: 21
 22. 22. CEIP PUIG D’EN VALLS Dimarts de 10:45-11:30. Dimecres de 10:00 a 10:45 i de 12:30 a 13:15. Dijous de 10:00 a 10:45 i de 10:45 a 11:30. Divendres de 12:30 a 13:15. ELABORACIÓ DELS HORARIS: S’han prioritzat dos desdobles per grup, en català des de 1r fins a 6è, i 2 desdobles per grup en matemàtiques en el 3r cicle. S’han elaborat els horaris per cicles. L’horari de la llengua estrangera és l’especificat en el Pla Plurilingüe al 1r i 2n cicle. Les instruccions de la Conselleria per EI 1 hora setmanal a EI (dues sessions de 30 min) a 3 i 4 anys, i dues sessions de 45 minuts per a 5 anys Les sessions de castellà a EI són 6 i es desenvolupen a la classe amb més alumnes amb petició de satellà. Cada dia, de 12-12.30h, es realitzarà la mitg hora de lectura a tota l’etapa d’EP. De les sessions de lectura i haurà: dues dedicades a l’anglès (en quasi tots els grups de 1er i 2n cicle), 2 dedicades a castellà, 1 dedicada a apadrinament lector entre el 1r i el 3r cicle, entre quart i 5 anys, la resta serà en català. En 5è nivell una sessió serà lectura de l’àrea de Ciutadania. S’ha destinat una sessió a la Tutoria en grup. En EI es dedicaran 15 min per esmorzar a l’aula, en 1r cicle 10 min, en 2n cicle 5 minut, dins la classe, d’acord amb el Projecte d’alimentació. S’ha establert un horari per a cadascuna de les dependències d’ús comú: sala d’ordinadors, aula d’idiomes, biblioteca, taller, vídeos, pistes esportives, hort escolar, punt verd. S’ha elaborat l’horari de neteja del pati i utilització de les pistes. El centre tancarà les portes a les 9h. Després d’aquesta hora no és permesa ni l’entrada ni la sortida del recinte escolar sense autorització familiar (Instruccions al Pla de Convivència). Per una millor adaptació a l’activitat escolar, els alumnes de 3 anys tendran un horari reduït els primers dies de curs. Hi haurà a les aules un full de registre per controlar les faltes de puntualitat i avissar als serveis socials en cas de reiteració. A EI l’organització temporal respectarà la globalitat del nen disposant els ritmes, les freqüències, tenint cura de l’equilibri entre el temps d’activitat i de descans, el temps per al joc espontani i el temps d’activitats dirigides, el temps per a activitats grupals i el temps per a les iniciatives de cada nen/a. Tots els grups tendran una sessió amb ordinadors, a EI impartida pel tutor o les professores de TIC. Hi haura un professor de TIC per a cada cicle. La religió serà impartida per una professora contratada pel bisbat. En les sessions de tutoria s’organitzarà, una vegada al mes, una sessió de tot el nivell on es realitzaran exercicis no competitius, lúdics per reforçar les habilitats bàsiques. Els alumnes d’incorporació tardana, previa matricul·lació, començaran les classes dos dies després de la data de formalització de la matrícula a fi de poderr organitzar la seua recepció i acolliment. Sempre i quan ho permeti la situació familiar. Si no fos possible s’incorporaria al dia següent. d) Criteris d’organització del suport, de les substitucions, els torns de guàrdies i els torns d’esplai. El suport a EI el realitzan les mestres de reforç (s’ha d’intentar que els suports no coincideixin el mateix día) i els alumnes amb nee i problemes d’audició i llenguatge rebran 22
 23. 23. CEIP PUIG D’EN VALLS també l’atenció de les PT i AL. També rebran suport de les especialistes de Música i Anglès. A 5 anys els nouvinguts també reben el suport d’un/a mestre/a d’AD, però també sería necessari a 3 i 4 anys. També sería necessari el suport d’un/a AT pels casos d’alumnes que no controlen esfínters. A EP els alumnes proposats a final del curs passat, per a PT, AL i AD seguiran amb aquest suport. Els grups amb alumnes de nee i compensatòria tendran una atenció preferent. El reforç d’EP el realitzaran mestres d’EP per a completar el seu horari lectiu. El responsable de la tasca a realitzar és el mestre tutor de l’alumne. Substitucions del professorat –en cas de malaltia, permisos i llicències; ...: A EI les substitucions les cubreix les mestres de suport. A EP les substitucions es cubriran utilitzant les sessions de reforç o desdobalemnts ( si afecta a professors implicats en el desdoblament) Seguidament s’utilitzaran les sessions dels professors amb reducció horaria per 55 anys, els coordinadors, els encarregats de material. En darrer lloc seran cubertes per l’equip de suport i l’equip directiu. Torns d’esplai: I) Educació Infantil: D’11:30 h a 12:15 h. A la zona específica d’EI. Hi haurà quatre mestres de vigilància i un de mediació. II) Educació Primària: D’11:30-12 h. Pistes i zona dels pins. Hi haurà dos mestres de vigilància per a cada una de les zones: zona 1 Zona de terra, zona 2 Pins i pista basquet, zona 3 entrada i pista handbol)- Hi haurà cada dia: 1 mestre de mediació, 1 mestre o alumnes al bibliopati, 1 mestre al punt verd. e) Criteris d’organització de les hores d’obligada permanència en el centre. HORARI LECTIU: - Tots els mestres sense cap càrrec (equip directiu, coordinadors o de més de 55 anys) tendran 25 sessions d’atenció directa amb alumnes. - Les sessions de reforç que fa el professorat seran sempre dins del seu cicle i dins l’aula. - El professorat sense tutoria té 25 sessions d’atenció directa. Imparteix una àrea o fa el reforç assignat. - El professorat que té assignada la coordinació del cicle té assignades dues sessions de coordinació. - Les dues mestres encarregades de material tenen assignada dues sessions setmanals. - La responsable del projecte xarxipèlag té assignades 6 sessions setmanals de coordinació. - Cinc professores de més de 55 anys han sol·licitat reducció horària d’atenció directa a alumnes. Es faran càrrec, en horari lectiu, del material del centre de recurs del centre, de la biblioteca, de coordinacions i de la farmaciola del centre. - A la coordinadora lingüística se li han assignat dues sessions setmanals. - A la coordinadora de les activitats complemetàries se li han assignat tres sessions. 23
 24. 24. CEIP PUIG D’EN VALLS - Hi ha un encarregat de l’hort amb sis sessions pel manteniment del mateix, amb la col·laboració dels alumnes del centre on s’impartirà classes amb grups reduïts com a màxim de 8 alumnes. - Al coordinador mediambiental se li han assignat dues sessions de coordinació. - Al coordinador de l’Equip de Suport se li han assignat dues sessions setmanals de coordinació i una de CCBB. - Els coordinadors de cicle tenen assignades 2 sessions de coordinació i una d’aquestes de CCBB. - La Coordinadora de Plurilingüe te assignades dues sessions de coordinació. - L’Equip directiu tindrà un horari específic d’atenció a les famílies.. HORARI COMPLEMENTARI D’OBLIGADA PERMANÈNCIA EN EL CENTRE: - L’horari complementari del professorat es realitza de dilluns, divendres de 8 a 9 h: Dilluns reunions de nivell i/o àrea, dimarts tutoria de pares, dimecres coordinació equip de suport i cicles ( la resta coordinació de nivell), dijous reunions mensuals de les comissions Lingüística, europea, mediambiental, revista i pàgina web, divendres coordinació de nivell i/o àrea, divendres reunions de cicle. Els claustres es celebraran en dijous i divendres. Les juntes d’avaluació seran una per cicle a la tarda. Els Consells escolars i les Comissions seran a la tarda excepte aquelles que els seus integrants tenguin disponibilitat horaria i serien dijous o divendres de 8 a 9 h. Calendari anual i horari general del centre: Horari pel curs 2012-13: 9-.10 SESSIÓ DE 60 MIN. 10-10:45 SESSIÓ DE 45 MIN 10:45-11:30h SESSIÓ DE 45 MIN. primer cicle 11:20-11:30 ESMORZAR segon cicle: 11:25-11:30 ESMORZAR 11:30-12: PATI temps d’esbarjo, de mediació, de punt verd i de bibliopati. 12-12:30: SESSIÓ DE 30 MIN. 12:30-13:15 SESSIÓ DE 45 MIN. 13:15-14: SESSIÓ DE 45 MIN. Horari projecte “Què sona a Puig d’en Valls?” 08:50-09. Cançó o peça musical seleccionada. 11:30-12: Cançons o peces variades de l’autor seleccionat 13:55-14:05. Cançó o peça de l’horari d’entrada. Horari guàrdies professors a la tarda: De 16 a 18 h. Horari de l’APIMA d’atenció als alumnes i famílies: Cada dia d’11:30 a 12 h. Per alumnes que necessiten esmorzar ( d’acord al projecte d’alimentació del centre). Atenció a les famílies: dimarts i dijous de 12 a 14 h. 24
 25. 25. CEIP PUIG D’EN VALLS Activitats extraescolars de dilluns a divendres de 16 a 18h. Horari activitats dels basquet PDV: De dilluns a divendres de 16 a 18:h. Dissabtes competicions. Horari activitats de handbol PDV: De dilluns a divendres de 16 a 18:h. Dissabtes competicions. Horari de transport escolar: Anada: Avgda. Isidor Macabich a les 8:15 h, C/ Pais Valencià 8.20h Creu Rotja 8:25h, Vara de ei 8:30h, Avgda 8 d’agost parada Pacha 8:35h i parada centre de salut, Hotel Victoria 8:40h, Jesús 8:45h, CEIP Puig d’en Valls 8:50h Tornada: CEIP Puig d’en Valls 14h, Jesús 14:20h, Hotel Victoria 14:15h, P Hotel Platja Real 14:29h, Avga. 8 d’agost parada centre de salut 14:20h i parada Pacha, Avgda Isidor Macabich 14:25h, Creu Rotja 14:30h, Vara de Rei 14:35h. DATES D’AVALUACIONS 1a- 10 de desembre de 16:00 a 18:00h primer cicle, 11 i 12 desembre de 8 a 9h segon cicle, dia 13 i 14 desembre de 8 a 9 h tercer cicle. 2a- 14 i 15 de març de 8 a 9 h primer cicle, dia 18 de març de 16:00 a 18:00h segon cicle, 19 i 20 de març de 8 a 9h tercer cicle. 3a- 10 de juny de 16:00 a 18:00h tercer cicle, 11 i 12 de 8 a 9 h primer cicle, 14 i 15 de 8 a 9h tercer cicle- ENTREGA DE NOTES 1a- 20 i 21 de desembre 2a- 26 i 27 d’abril 3a- 20 i 21 de juny Inici de curs el die 13 de setembre: El dia 13 de setembre inicien el curs els alumnes d’EI(4 i 5 anys) de 9 a 14 h. Els alumnes de 3 anys, durant la primera setmana, tendran un període d’adaptació. Els d’Educació Primària s’incorporaran a les 9 h el dia 14. Les primeres hores , fins al pati, cada tutor estarà amb el seu grup d’alumnes, després es seguirà l’horari normal. Període d’adaptació dels alumnes de 3 anys: durant tres dies es faran dos torns d’adaptació, un de 9’30 a 11’00 h i l’altre de 12’00 a 13’30 h. Dos dies, torn únic amb tots els alumnes des de les 9’30 fins les 13’30 h. Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 1 de març, Dies no lectius: 16 de novembre ( festa local al calendari municipal), 12 de febrer Sta Eulària (festa local), 28 de febrer (festa escolar unificada), 20 de maig festa de Puig d’en Valls (acord Consell Escolar del dia de lliure elecció). 25
 26. 26. CEIP PUIG D’EN VALLS Vacances: Del 22 de desembre al 4 de gener (inclosos). Del 28 de març al 5 d’abril (inclosos). Acord del Consell Escolar de no realitzar activitats extraescolars els dies: 21març. Final de curs: El dia 21 de juny finalitzaran les classes per a tots els alumnes del centre. Calendari eleccions Consell Escolar.DATA ACCIÓ RESPONSABLE OBSERVACIONSAbans 03/10/2012 Elaboració dels censos. Direcció / Equip directiu En els centres de secundària, Informació a tota la comunitat shan dincloure tots els educativa del dia i hora del alumnes a partir de primer sorteig públic de la Junta dESO (LOE). Electoral04/10/2012 Sorteig públic dels membres Direcció Composició: - Primària: titulars i suplents de la Junta director, 1 professor Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.9/10/2012 Constitució de la Junta Junta Electoral Els noms de les paperetes Electoral i aprovació dels shan dordenar alfabèticament censos, el calendari i els i anar precedits duna casella. models de sobres i paperetes Han de dur el nombre màxim de X a marcar. Els noms de pares i mares i dalumnes de candidatures diferenciades, davall el nom, han de ressenyar la candidatura a la qual pertanyen.17/10/2012 Informació a tota la comunitat Presidència Junta Electoral En el cens electoral, tot educativa del calendari i del lalumnat del centre i la procés electoral. Exposició comunitat educativa hi ha de pública dels censos i inici del constar alfabèticament amb període de reclamacions. nom i llinatges i el DNI. A la informació del procés ha de constar que una vegada acabat lescrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.23/10/2012 A les 12.00 h. fi del termini de Secretaria / Junta Electoral Les reclamacions es presenten reclamacions als censos a la secretaria del centre provisionals. adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.30/10/2012 Reunió de la Junta Electoral si Junta Electoral Millor si a la constitució es fixa hi ha reclamacions als censos lhora. En cas de no haver-hi per resoldre dites reclamacions es desconvoca. reclamacions.31/10/2012 Publicació dels censos Presidència Junta Electoral En lloc accessible a cada definitius. sector respectiu de la comunitat educativa.06/11/2012 A les 12.00 hores final del Secretaria / Junta Electoral El professorat substitut no pot termini de presentació de presentar-se, però pot votar. candidatures que es farà per escrit . 26
 27. 27. CEIP PUIG D’EN VALLS07/11/2012 Reunió de la Junta Electoral Junta Electoral Del sorteig de les meses de per a la proclamació pares i mares i alumnes, provisional de candidatures, titulars i suplents, en queden sorteig dels membres de les excloses les persones meses electorals i sol·licitud candidates. de representant de lAjuntament, de lAPIMA més representativa, de lAA més representativa a secundària i, si escau, del representat empresarial.13/11/2012 Publicació i comunicació de Presidència Junta Electoral En lloc accessible a cada les candidatures provisionals i sector respectiu de la dels resultats dels sorteigs de comunitat educativa. les meses electorals.15/11/2012 A les 12.00 h. fi del termini de Secretaria / Junta Electoral Les reclamacions es reclamacions de candidatures presenten a la secretaria del provisionals. centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.20/11/2012 Reunió de la Junta Electoral, Junta Electoral Millor si a la constitució es fixa si hi ha reclamacions als lhora. En cas de no haver-hi censos, per resoldre les reclamacions es desconvoca. reclamacions.20/11/2012 Publicació de les candidatures definitives Presidència Junta Electoral i inici de la campanya electoral.20/11/2012 Convocatòria del claustre extraordinari Direcció per a les eleccions.22/11/2012 A les 12.00 h. fi del termini per sol·licitar Secretaria / Presidència Junta Electoral lacreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.28/11/2012 Claustre extraordinari per a Mesa electoral Direcció i 2 mestres o lelecció del professorat. professors/es: el més antic i el Sorteig en acabar lescrutini si més recent en el centre i, hi ha empats. entre aquests, el de major i el de menor edat, respectivament. El de menor edat actua com a secretari.29/11/2012 Eleccions de pares i mares. Mesa electoral Direcció i 2 pares/mares Sorteig en acabar lescrutini elegits per sorteig. El/la si hi ha empats. menor dedat actua de secretari/ària. Horari de 8 a 10h i de 13 a 15 h05/12/2012 Reunió de la Junta Electoral Junta Electoral Millor si a la constitució es per a la proclamació de fixa lhora. candidats/es electes.05/12/2012 Convocatòria de constitució Direcció En dia i hora que permeti del nou Consell Escolar. lassistència de tots els membres electes.11/12/2012 Sessió de constitució del Consell Escolar Caràcter extraordinari amb nou Consell Escolar, elecció aquest únic punt ordre del de la nova Comissió dia. Permanent i daltres comissions si escau.20/12/2012 Remissió de les actes de les Direcció eleccions, les dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i 27

×