Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria curs 10 11

1,593 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria curs 10 11

 1. 1. MEMÒRIA CURS 2010-11.MEMÒRIA CURS 2010-11. CP PUIG D’EN VALLS. 1
 2. 2. MEMÒRIA CURS 2010-11. CONTINGUT1. RESULTATS ESCOLARS. 32. VALORACIÓ DELS OBJEXCTIUS GENERALS DE LA PGA I DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 43. CLIMA I CONVIVÈNCIA ESCOLAR DEL CENTRE. 64. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT. 105. ATENCIÓ A L’ALUMNAT. 116. CURRÍCULUM. 137. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT. 158. LIDERATGE DE L’EQUIP DIRECTIU. 179. PARTICIPACIÓ DEL CENTRE EN PROJECTES. 2010. INFRAESTRUCTURES I RECURSOS. 2211. SERVEIS ESCOLARS. 2312. PROPOSTES DE MILLORA EN GENERA. 23ANNEXES: Memòria d’ús de les Tics. Memòria de l’equip de suport. Memòria Projecte ecoambiental. Memòries projectes europeus. 2
 3. 3. MEMÒRIA CURS 2010-11.1. Resulats escolars: GLOBAL GLOBAL PROMOCIONEN REPETEIXEN NIVELL POSITIVA NEGATIVA NUM % NÚM % TOT AMB ÀREES APROVAT suspeses 1r 37 30 81,08 7 30 7 0 2n 47 40 85,10 7 40 2 5 3r 49 36 73,46 13 49 13 0 4t 56 37 66,07 19 37 14 5 5è 50 31 62,00 19 31 19 0 6è 54 31 57,40 23 31 21 2% D’ALUMNES APROVATS PER ÀREES 3
 4. 4. MEMÒRIA CURS 2010-11.1.1. Resultats globals per etapes (EI i EP) cicles i cursos segons el tipusd’alumnatInfantilEn general s’han aconseguit els objectius fixats per aquest curs. Encara que hi ha unaalumna amb NESE que no els ha assolit i repeteix sisè d’Educació Infantil.Primària:1r cicle. Els resultats del cicle es consideren satisfactoris. Les qualificacions negativeshan estat: per falta de bon comportament, incorporació tardana maduresa i absentismed’algun alumne i poca implicació d’algunes famílies. Hi ha 5 alumnes que repeteixensegon per acord de cicle, equip de suport i famílies.2n cicle. En general s’han assolit els objectius mínims del segon cicle. Les qualificacionsnegatives han estat per falta d’hàbits d’estudi, de fer els deures, d’interès, d’autonomia,de responsabilitat, ..3r cicle. Resultats satisfactoris. Les qualificacions negatives han estat deguts a: Faltad’hàbits d’estudi i de constància en la feina, mala o no presentació de llibretes i detreballs i no respectar els terminis d’entrega dels treballs.1.2. Resultats per àrees instrumentals I no instrumentals segons tipusd’alumnat.Infantil: Els grups de 3, 4 i 5 anys, al ser tan nombrosos han dificultat el treballindividualitzat. En 3 anys, l’adaptació ha anat molt bé. Malgrat d’un nen (de 3 anys A) de tardanaincorporació que ha presentat moltes dificultats per adaptar-se a les normes ifuncionament del grup. En 4 anys B hi ha hagut un alumne que per absentisme i pel seu retard maduratiuno s’ha adaptat ni al funcionament del grup ni ha assolit els coneixements propis del curs.En 4 anys A hi ha hagut un alumne d’incorporació tardana, sense escolarització prèvia i 4
 5. 5. MEMÒRIA CURS 2010-11.de llengua materna estrangera que també ha presentat un retard dels aprenentatges ique no ha assolit els objectius mínims. Aquests dos alumnes han estat derivats.Primària :1r cicle. 1r cicle. Les àrees amb més dificultat han estat: català, castellà i matemàtiques2n cicle. En general s’han assolit els objectius mínims de segon cicle. Els alumnes tenenfalta d’hàbits d’estudi, no son autònoms, tenen la capacitat però no la aprofiten.A l’avaluació de diagnòstic, l’assignatura de matemàtiques i medi ha set molt baixa, cosaque se correspon amb les notes d’aquestes àrees durant el curs. A 4rt, en general, Matemàtiques és l’assignatura més suspesa amb 14 suspesos i 11suspesos a mediHi ha dos alumnes amb dos suspeses, un per falta d’hàbits i l’altra , que ja es repetidor, tedificultat d’aprenentatgeHi ha dos alumnes amb tres assignatures suspeses, un nouvingut, que no te l’idioma, il’altra va repetir a segonHi ha dos alumnes amb 4 suspeses, un repeteix i l’altra va repetir a segon, no te hàbitsd’estudi.Hi ha un alumne que te 7 assignatures suspeses i és alumne NESEAvaluació de diagnòstic. (Dades de l’IAQSE)COMPETÈNCIA 4T A 4T B 4T CLING. ANGLÈS 80.2 72.4 65.6LING. CASTELLÀ 63.5 61.1 56.5LING. CATALÀ 67.0 57.9 57.9MATEMÀTICA 51.6 45.3 50.1CONEIXEMENT 50.3 48.2 51.1DEL MEDI SOCIALI FÍSICEn quant als resultats negatius a les proves de diagnòstic de les assignatures demates i medi:MATEMÀTIQUESLes proves es realitzen a principi de maig, la qual cosa implica que els continguts noestan tots treballats.-Els decimals no s’havien aprofundit (Criteri d’avaluació 5)-El sistema mètric s’havia començat a introduir (criteri d’avaluació número 6)-Els cossos geomètrics i la probabilitat no s’havien treballat (criteris d’avaluació 7 i 11)Cal tenir en compte que a 4t s’introdueix la divisió de dues xifres i es requereix molt detemps per assimilar la seva mecànica.El cicle proposa sequenciar els continguts per al següent curs.En quant a la resolució de problemes no saben expressar de manera clara i ordenada,oralment i per escrit, el procés seguit.També s’han donat molts de casos que no han expressat el resultat final dels problemes,la qual cosa ha fet que hagi baixat molt la nota.-Els alumnes no saben resoldre els problemes de forma lògica i reflexiva.-Els alumnes no han utilitzat els instruments adequats en geometria (criteri d’avaluació 7)-Han d’incidir més en aquestos aspectes en el rigor de la resposta.A 4tB els resultats han estat més biaxos que als altres dos grups. 5
 6. 6. MEMÒRIA CURS 2010-11.En aquesta classe hi ha un grup de 10 alumnes que no han obtingut bons resultats.D’aquestos 10, cal destacar:-1 alumne que repeteix.-3 alumnes que ja són repetidors (1 ha repetit 4t i encara no ha assolit els objectiusmínims, i els altres 2 varen repetir 2n). Tenen falta d’hàbits de feina i moltes dificultats enla resolució de problemes.-1 alumna que tampoc ha assolit els objectius mínims de matemàtiques. Té moltesdificultats en el càlcul i en la resolució de problemes. Es va contemplar la repetició decurs per falta de maduresa. Però a nivell de llengües no va malament i es va decidir elpas de curs.-Hi ha 2 alumnes que tenen problemes d’atenció i necessiten un reforç i estimulaciócontínua a l’hora de realitzar activitats prolongades, cosa que les instruccions de lesproves de diagnòstic no permeten.No s’ha pogut atendre de manera adequada a les individualitats i característiques delsalumnes.-Els altres 3 alumnes són alumnes que treballen i que al llarg del curs no han tingutpràcticament cap problema per aconseguir els objectius de cicle.Els anteriors 7 alumnes han rebut reforç a partir del segon trimestre pels resultatsobtinguts, encara que no ha set suficient.MEDI-Hi ha molts continguts que s’han treballat a principi de curs i amb aquestes proves dediagnòstic, que són finals, els alumnes que no tenen capacitat de retenció i/o de relacióde conceptes no els hi va bé.-Els continguts que fan referència a la utilització de plànols i mapes s’han treballat poc(criteri d’avaluació 6).-Els continguts que fan referència al pas del temps i la història, i els referents a lesmàquines no s’havien treballat encara (criteris d’avaluació 7 i 9).REFLEXIÓ FINALEl sistema d’avaluació de les proves de diagnòstic com a prova final donen uns resultatsque no s’ajusten a la realitat.Els continguts estan adequats al nivell, però no així el format de prova, ja que requereixuna concentració massa prolongada per aquesta edat.Es recomana fraccionar les proves de cada àrea i distribuir-les al llarg del curs.Es proposa:-Revisar la metodologia.- Seqüenciar i prioritzar els continguts.-Ser més rigorosos en les normes d’aplicació, correcció, en els criteris,...-El grup de 4tB es repartirà en els altres dos grups de 4t per pujar a 5è, ja que els propercurs sols hi haurà dos grups i em de reagrupar els 3 grups actuals de 4t en dos.3r cicle. En general les àrees de llenguatge han estat les de més dificultat (castellà ianglès). Les àrees amb desdoblament han obtingut millor resultat. Les ratios han estatmassa elevades.1.3. Propostes de millora.Infantil:Reduir les ràtios i tenir més suport per poder donar una atenció més individualitzada iadaptada a les necessitats i interessos de cada alumne. És a dir, donar una bona qualitatde l’ensenyament-aprenentatge.Primària: 6
 7. 7. MEMÒRIA CURS 2010-11. 1r cicle. Seguir fent els desdoblaments amb l’ajuda d’especialistes de manera que els tutors coneguin tots els seus alumnes. Organitzar el taller de baix com a aula d’anglès per a facilitar els desdoblaments. 2n cicle. - Demanar un altre especialista d’ AD per poder atendre les necessitats del centre (hi ha hagut molts alumnes nouvinguts). - S’hauria de poder donar les notes de música i plàstica per separat. - Prioritzar continguts, en quant a matemàtiques i llengües - Redistribuir la temporalització dels continguts allà on sigui necessari - Fomentar l’autonomia personal a l’hora de fer les activitats dins de l’aula, autocorrecció, lectura de problemes, .. - Potenciar i treballar més la competència d’aprendre a aprendre a totes les àrees - Disminució de la ratio dins de l’aula - Un professor de suport a la lectura i escriptura - Demanar un mestre més - Desdoblament a les àrees instrumentals a 2n cicle en els grups més nombrosos - En quant a l’assignatura d’artística, es necessari que la doni un sol mestre Reunió a principi de curs de 2n i 3r cicle per unificar criteris 3r cicle: Seguir amb els desdoblaments de Matemàtiques i Català i desdoblar el Castellà i l’Anglès si es pot. Fer una reunió amb el 2n Cicle a principi de curs per unificar criteris en la manera de treballar i avaluar. Respectar tot el professorat i els alumnes les normes d epresentació de les feines. A més baixar la nota quan no compleixen les normes. A matemàtiques treballar molt més la comprensió ja que la mecánica es treballa molt. Respectar els plaços per entregar les feines, de no fer-ho baixar la nota i no donar més plaç.2. Valoració dels objectius generals prioritaris del centre per al curs 2009-2010: 2.1. Objectius de la PGA.- 1.- Aplicar el Pla de Convivència. Infantil: S’ha aplicat i adaptat molt bé el Pla de Convivència per a ED. Infantil. Continuar aplicant-lo i fer servir el material publicat “Activitats de tutoria per a mestres” Fer un protocol d’actuació consensuat per l’hora del pati i crear un lloc per pensar (posar un banc on puguin seure), a més de fer un diari d’incidències del pati Primària: 1r cicle. Tots hem utilitzat els carnets però amb diferents criteris. Es proposa que l’any que ve s’unifiquin. 7
 8. 8. MEMÒRIA CURS 2010-11. El sistema de gomets setmanal, mensual , trimestral i anual no tots els mestreshan utilitzat el sistema que varem acordar a principi de curs. Es proposa que l’any que vees tenguin en compte.2n cicle.- Valoració positiva, s’ha donat un reconeixement personal al bon comportament i a la feina feta- Molt bé la mediació, s’ha de continuar.- Amb alumnes concrets amb problemes de comportament, s’ha portat un seguiment diari pactant abans amb les famílies- S’han posat en pràctica els guardapits a principi de curs però no ha tingut continuïtat fins a final de curs ja que no ha estat necessari.- .3er cicle. Els guardapits només s’han portat els dos primers mesos de curs i pel curs que véno els volem. Fomentar l’ús de la bústia. Al reglament de regim intern el no fer feina i tenir mal comportament s’ha de valorar amb per no anar a les activitats complementàries més lúdiques (alumnes reincidents).2.- Optimitzar la gestió administrativa del centre. Infantil: A Ed. Infantil s’ha continuat amb el Gestib. Pensam que la informació ésincompleta i no està adequada a la realitat de cada aula. Els items no reflecteixen el què,realment, s’està treballant a la classe. Són molt generals. A més, s’han tingut un munt deproblemes perquè internet es satura i és molt lent . Proposam ampliar el períoded’habilitació per introduir les dades als informes. En definitiva, fer els informes a travésdel Gestib, no ens ha facilitat la feina. Primària: 1r cicle. Assolit. Que els ítems de l’avaluació surtin als butlletins ha estat molt bé. 2n cicle. - En quant al programa Gestib, s’ha de seguir millorant, el programa segueix sent moltlent 3r cicle. Bé, a vegades la conexió és molt lenta.3.- Formació del professorat. InfantilA l’escola s’han fet dos cursos de pissarres digitals. Un de blocs i un de miniportàtils. No va agradar el curs de miniportàtils. Primària 1r cicle: S’ha fet formació en blocs i pissarres digitals. Sempre que sigui útil i aplicable voldríem formació en CC.BB. 2n cicle: 8
 9. 9. MEMÒRIA CURS 2010-11. - Hi ha hagut formació en blocs i pissarres digitals - Es demana més formació en centres en general. 3r cicle. Molt bé la formació en TIC. Necessar més formació en CCBB.- 4.- Revissar i adequar el PEC/PCC/Pla d’atenció a la diversitat. Infantil i Primària. No s’han revisat PCC i PEC, per tant, es deixarà pel curs que hi ve. S’ha revisat el RRI, el Pla de Convivència, el projecte de Mediació i el projecte lingüístic . També s’han elaboratels indicadors de les CCBB.- 5.- Millorar la participació i implicació de les famílies en el procés d’ensenyament dels alumnes. Infantil En infantil, encara es continua amb la col·laboració, participació i implicació de les famílies a l’aula i fora d’ella (sortides, activitats d’aula com: prèstec de contes, llibre viatger, protagonista de la setmana, carnaval, dia del llibre, festa de la convivència, projectes, tallers ...). Enguany hi ha hagut molta participació. Primària: 1r cicle. Assolit. En general sí responen. Hi ha hagut conflictes amb les famílies de 2n B quant a les sortides pel tema dels cinturons de seguretat als autobús però es va decidir en Consell Escolar que els autobusos utilitzats compleixen la normativa. S’ha de tractar aquest temal Consell escolar. 2n cicle: - Continuar treballant amb les famílies en la seva implicació en el procés d’ensenyament 3er cicle. Concienciar els pares que l’esforç és fonamental en la vida. Participar en programes internacionals assolit. Comenius i Seccions Europees ha fet que els alumnes milloren la seva competència oral. 2.2. Programa d’activitats complementàries i extraescolars. Infantil: S’han fet algunes de les activitats programades per aquest curs, a més, de les següents:  Rueta de Carnaval tot el centre juntament amb el CEIP S’Olivera..  Activitat Fons Pitius de cooperació. “Giramón”. Molt bé.  Activitat de teatre CERCAN.  Sortida en trenet per Platja d’en Bossa.  Sortida als ametllers de Santa Agnès i passeig en trenet.  Sortida al centre hípic de Can Mayans. No s’han fet per motius de manca de temps, motius meteorològics negatius, no tenir la informació,... - Visita a la Necropoli de Puig d’es Molins. - Visita al MAC i Dalt Vila. 9
 10. 10. MEMÒRIA CURS 2010-11.- Sortida al centre de Salut.- Visita a sa Cova de ses Llagostes i passeig en barca.- Sortida a la vaqueria de Santa Gertrudis.- Sortida en trenet per Santa Eulària.- Visita a un museu d’art.A 3 anys no s’ha fet cap sortida de les programades perquè estaven totalmentdescontextualitzades amb la programació d’aula.Primària:1r cicle.S’han fet les següents sortides i activitats:_ Camp d’aprenentatge._ Pla de corona ( ametllers en flors)._ Trencada de pinyons._ Jornades esportives._ Trobada seccions europees amb els centre de Can cantó i Cervantes._ Sortida a l’exposició de Joan Miró._ Activitat conjunta amb el centre l’Urgell – Tema Miró i seccions europees.Proposem informar als pares a principi de curs de les normes concretes que han deseguir en totes les sortides del centre com a acompanyants.2n cicle:No s’han fet totes les sortides proposades per manca d’oferta, guies o de l’entitatcorresponent.3r cicle.Els de 5è no hem fet la sortida “L’or blanc “(la sal) perquè no ens van contestar o noens van dir res més. I la de Dalt Vila no s’ha fet per falta de temps.Es proposa posar l’activitat del Fons Pitiús a final de curs.L’excursió a Formentera tornar a fer el museo etnològic i continuar amb la visita a laMola però poc temps.Tots.La cap d’estudis serà l’encarregada de controlar la pujada a l’autobús per coordinarhoraris.2.3. Compliment del Pla i estratègia de coordinació docent. Infantil: En quant a les hores de feina per part del coordinador ha resultat una manca de temps degut a les contínues substitucions. A més a més la programació d’activitats de SSEE i la preparació de les mateixes s’ha hagut de realitzar moltes vagades durant aquestes hores de coordinació.Primària.1r cicle.Valoram positivament que cada any puguem elegir l’horari d’exclusives.Al cicle li ha agradat el fet de llevar-nos tot el claustre les hores del divendres d’exclusiva.2n cicle.S’ha realitzat el simulacre d’evacuació del centre i ha anat béLes jornades de portes obertes han anat bé 10
 11. 11. MEMÒRIA CURS 2010-11.Seguir treballant en la coordinació de 2n cicle3r cicle.- Que els professors que estan al Consell Escolar no facin guàrdies. - Els que fan guàrdia que es llevin les hores del matí, de 8h a 9 h quan no hi hagireunions i no tot el claustre a la vegada.3. Clima i convivència escolar al centre : 3.1 Valoració del Pla de Convivència:Infantil:Ja està adaptat. No s’ha entregat ni diploma ni medalles. Seria convenient no premiar per premiar. Que els premis no siguin una cosa materialsinó substituir-lo per activitats, encàrrecs, per accions o realitzacions que siguinsignificatives personals i/o de grup-classe.Primària:1r cicle. Molt positiu. No hem posat en marxa l’equip de convivència del pati amb elspetos, ja que consideram que els alumnes de primer i segon són massa petits i pocautònoms per resoldre conflictes. Ha funcionat molt bé l’entrega de diplomes a dins del’aula i el cicle ha consensuat la decisió de quins alumnes haurien de tenir diplomes o no.2n cicle. S’han dut a terme els guardapits a principi de curs i es proposa per dur a termel’any proper i que tingui més continuïtat3r cicle. El carnet de convivència ha funcionat bé. Continuar aquest model i aplicar mésestricte les normes. Aplicar sancions a les activitats lúdiques.Modificar l’horari de la mediació per manca de temps al pati.Tots.L’equip directiu ha rotat per controlar a les entrades i sortides els llocs d’entrades de lesfamílies per a que tothom respecti les normes de l’escola.Ha anat molt bé.3.2 Dada d’incidències parts), expedients, mesures correctives (sancions),suspensions, assistència (expulsions). Causes més freqüents.Infantil:Hi ha hagut incidències importats per part d’un alumne de 3 anys A que ha incomplert lesnormes. S’ha realitzat un protocol d’actuació consensuat per part de l’equip de suport i elcicle d’educació infantil i s’ha treballat amb la família.Primària:1r cicle. L’agenda ha funcionat molt bé per comunicar les incidències..2n cicle. Hi ha hagut incompliment de les normes en general. S’ha comunicat a lesfamílies i alguns alumnes s’han quedat sense alguna activitat o sortida3r cicle.A 5è A expulsió d’un alumne durant 3 dies i 6 alumnes no han pogut anar ales Jornades EsportivesA 5è B dos alumnes han canviat de classe, a primer cicle, durant 3 dies, 4alumnes no han anat a les Jornades Esportives i 1 no ha anat a l’excursió definal de curs a Formentera perquè estava amonestat. 11
 12. 12. MEMÒRIA CURS 2010-11.A 6è A un alumne no ha anat a les Jornades Esportives.A 6è B un alumne amb una falta.3.3 Relació centre: Alumnes.Infantil:La majoria tot bé. En general hi ha hagut conflictes que entren dins la normalitat. Peròtambé hem tingut altres casos com per exemple as 5 anys A dos alumnes quehabitualment incompleixen les normes. S’ha comunicat a l’equip de suport i a les famíliesi s’han quedat sense fer algunes activitats.A 4 anys B hi ha hagut tres alumnes molt conflictius perquè els seus jocs són moltconflictius. En concret hi ha un alumne que s’ha quedat sense realitzar algunes de lesactivitats d’aula, però cap mesura aplicada no ha donat resultat.Primària:1r cicle. El fet dels desdoblaments a segon amb mig grup de cada classe ha afavorit larelació entre els dos grups.2n cicle.- 3r A: Un alumne no ha participat a dues sortides per no complir les normes deconvivència de forma reiterada- 3r B: Hi ha hagut un grup d’alumnes (10) que no han participat a la sortida de final decurs a la platja per no complir les normes de convivència de forma reiterada, 3 d’ells jahavien set sancionats a altres sortides, com la de carnaval- 4rt A: hi ha hagut 2 alumnes que han tingut reiterades faltes per no complir les normes,per aquest motiu no han participat en 3 sortides- 4rt B: Hi ha hagut un alumne que no ha participat en quasi cap sortida, amb aquestmateix alumne s’han pres mesures de correcció de conducta per acumulació de faltesgreus: es va considerar que li aniria millor estar 3 dies fent feina a un altra classe en llocde l’expulsió de l’escola. Hi ha hagut un altre alumne amb dues faltes de comportament,comunicades per escrit als pares.- 4rt C: Hi ha hagut un alumne amb una falta greu i per acumulació de faltes va seexpulsat de l’escola dos diesAmb un altre alumne es va fer un seguiment diari amb el consens de la família.- tot el cicle: quan algun alumne es queda sense una sortida s’ha de dir que l’assistènciaa l’escola és obligatòria.3r cicle. Les relacions són correctes i adequades.Alumnes-professorat.Infantil:Molt bé llevat el cas d’un alumne conflictiu de 3 anys A que agredeix a companys imestres.Primària:1r cicle: Molt bona.2n cicle. Bé, encara que hi ha hagut alguns alumnes que han faltat al respecte3r cicle. Un grupet d’alumnes han mantingut una falta de respecte cap alguns tutors iespecialistes.-Professorat –pares.Infantil: 12
 13. 13. MEMÒRIA CURS 2010-11.En general molt bé. Hi ha hagut alguns casos de pares que s´ han queixat que la llenguavehicular del centre fos el català.Hi ha hagut molts de casos de famílies reincidents de faltes de puntualitat i això és unafalta de respecte cap als mestres. En concret a 3 anys A 2, a 3 anys B 4, a 4 anys A 3, a4 anys B 2, a 5 anys A 1 i a 5 anys B 4.També hi ha hagut una mare a 4 anys A que dia sí dia no ha entrat cap a les 9:20-9:30interrompent la classe. Demanam mesures perquè tot això no es torni a repetir.Primària:. 1r cicle. En general molt bé. Però alguns problemes puntuals amb els pares de 2n B.2n cicle. Seguim el contacte amb reunions individuals i a través d’ agenda.De vegades els pares no comparteixen els mateixos criteris que els mestres ni lesmesures que aquestos adopten, això fa que la correcció de la conducta sigui menysefectiva.3r cicle. - Un pare de 5è A després de recolzar a la professora en la decisió, al dia següent no va acceptar la mesura correctora posada per la professora i volia que anès a una sortida - En casos puntuals la implicació de les famílies no ha estat suficient. - Alguns no paguen el material i es proposa fer copiar als alumnes tots els documents fotocopiats que s’hagin d’entregar i es perden.Centre/entitats i institucions.Infantil: Molt bé. Hem tengut contacte amb el Fons Pitïús, el centre cultural de Puig d’enValls i el CEIP S’Olivera. Primària. 1r cicle. Agrair la col·laboració de les entitats que han col·laborat amb el centre: Amics de la Terra, Fons Pitiús de col·laboració i finques d’agricultura ecològica, Ibanat, Mercat pagès de vila, na Nieves de sa Conselleria de medi Ambient i botiga Torres Costa.2n cicle: Agrair la col·laboració de les entitats que han col·laborat amb el centre: Amics de laTerra, Ibanat, Fons Pitiús de col·laboració i finques d’agricultura ecològica.3r cicle - Molt bé3.4 Alteracions de la convivència entre alumnes.Infantil:Hem tingut alguns casos problemàtics que han alterat la convivència. És el cas del’alumne de 3 anys A i els de 4 anys B abans mencionats.Primària:1r cicle. A 2nA va haver un problema amb un grup d’alumnes. Es va parlar amb lesfamílies i com a mesura correctiva varen haver de fer de mediadors al pati d’EI. A2nB hi ha un alumne problemàtic que interromp contínuament el funcionament deles classes i mostra una actitud molt agressiva cap als companys.2n cicle. El treball de tutoria, el Pla de Convivència i la mediació han ajudat a tenir menysconflictes a les aules i al pati.Molt de problemes han seguit al pati amb el joc de futbol. Com a mesura correctiva vanestar una setmana sense jugar-hi. Es proposa pel curs que ve, fer un horari per jugar al 13
 14. 14. MEMÒRIA CURS 2010-11.futbol: que tres dies es pugui jugar i dos dies hagin de jugar a jocs alternatius. Això estindrà en conte el proper any amb Comenius, perquè si es fa el projecte aquest incloujocs alternatius3r cicle.En alguns jocs al pati, com el futbol hi ha hagut problemes.3.5 Absentisme; aplicacions del protocol.El protocol que s’ha seguit ha estat el contemplat al Pla de Convivència.Dos casos a EI que s’han comunicat als serveis socials i a menors en ambdós casos hanactuat i han realitzat un seguiment individual de la situació particular de cada família. Undels casos, a 4 anys B, ha millorat ja que ara sí que assisteix a l’escola. A l’altre cas, 5anys A, abans assistia però ara ja no.1r cicle. A 1er A hi ha un alumne que ha faltat molt durant aquest curs.2n cicleEl protocol que s’ha seguit ha estat el contemplat al Pla de Convivència.Hi ha hagut dos casos a 4rt A, un per malaltia i l’altra per problemes familiarsHi ha hagut un altre cas a 4rt B per problemes de salut3er cicleA 6è faltes per viatges de vacances.Molt positiva la presència de l’equip directiu en l’entrada per controlar la puntualitat.3.6 Propostes de millora.Infantil:- Redactar una nova proposta de protocol d’actuació per al pati.Primària: 1r cicle. És molt important llegir bé a principi de curs el Pla de Convivència i aplicar-lo a tots per igual. Molt positiu la implicació i aplicació dels carnets de convivència per tots els professors del cicle incluits els especialistes. Aplicar tots per igual un mateix sistema per a tot el cicle quant a control i seguiment del comportament dels alumnes, ja sigui amb graelles, targetes, gomets ... Es decidirà a principi de curs a les reunions de cicles.2n cicle. Seguir amb els mediadors, amb el carnet, amb els diplomes o medalles pertrimestre i amb la proposta de guardapits.3er cicle-El tercer cicle no volem que s’esborrin les creus del carnet per les faltes comeses,però es tendrà en compta el comportament diari. En algunes excepcions poden serfaltes molt puntuals.-Pels problemes de futbol , posar un arbitre ( un alumne ). - Presentar al Claustre l’equip de mediació i dir en què consisteix exactament per saber millor quan s’hi ha d’acudir o no. - RRI: El qui no porti l’autorització per fer una sortida no es cridarà als pares. - Volem que a les sortides els alumnes amb NESE vagin acompanyats d’un mestre de l’escola perquè aquest ja el coneix ( i no un pare). 14
 15. 15. MEMÒRIA CURS 2010-11. - El fet de no fer els deures regularment, l’alumne no assistirá a les activitats lúdiques que hi hagi, perquè sino és com un premi a una actitud que no volem.Tots.Tornar a fer l’activitat del mediadors de pati si és encessari a partir de 2n cicle.(guardapits)..EI demana més suport del mestre AD.Controlar l’entrada dels pares d’infantil per aconseguir també més puntualitat.Fer un passadis pels pares de tres anys per entrar i no mesclar-se amb les files delsalumnes del 3r cicle.La mediació s’ha fet a un altre lloc hi ha anat molt bé. Hem deixat la biblioteca lliure peral seu us.4. Organització de l’alumnat. (2010/11)4.1 Matrícula escolar per etapes i cursos. Variacions durant el curs (altes ibaixes) ràtios,grups i unitats habilitades. MATRICULATS HABILITADES PEL PROPER MATRICULA JUNY 2011 ALUMNES ALUMNES UNITATS CURS ALUMNES PER ALUMNES PER VARIACION NIVELLS GRUPS S GRUP EN EN SETEMBRE JUNY A B C Altes Baixes A B C 3 anys 25 24 49 1 25 25 4 anys 25 25 50 25 25 5 anys 24 24 48 2 23 23 EI 147 147 1r 18 18 36 3 1 17 20 2n 23 24 47 1 1 24 23 1r cicle 83 84 3r 25 24 49 1 1 24 25 4t 18 19 19 56 2 19 20 19 1* 2n cicle 105 107 5è 26 26 52 2 26 24 6è 28 28 56 2 26 28 3r cicle 108 104 TOTAL 443 442 CENTRE4.2 Agrupament d’alumnes: distribució d’alumnes ordinaris. EE,Compensatòria i repetidors.Al centre es segueix el criteri de repartir els alumnes de nee, compensatòria i repetidorsen reunió de cilcle i amb la participació d’algun membre de l’equip de suport.Infantil:És adequat. De totes maneres s’hauria de tenir en compte en primer lloc la data denaixement, i després el sexe, el nom, la llengua materna, la nacionalitat i si hi ha hagutabans o no escolarització prèvia i separar-los en grups diferents. 15
 16. 16. MEMÒRIA CURS 2010-11. Primària: 1r cicle. S’han de tenir en compte les característiques dels alumnes repetidors a l’hora d’assignar-los un nou grup. 2n cicle. - Els grups de 3r han set nombrosos perquè hi ha alumnes NESE que necessiten una atenció individualitzada i amb grups molt nombrosos és difícil Els grups de 4rt han tingut un número d’alumnes adequat per treballar d forma individualitzada 3r cicle. Hi ha dos repetidors a 6è B 4.3 Propostes de millora Tots els cicles: Major dotació de personal de suport. Infantil: mantenir la + 2 - tenir AL en jornada completa al centre - baixar la ràtio - Tenir una AT pels casos d’alumnes que no controlen esfínters de manera habitual Primària: 1r cicle. S’hauria de continuar fent desdoblaments a les àrees de català i mates a 1er i 2n. 2n cicle: De cara al curs que ve, els grup de 3r, tenint en conte que són molt nombrosos, peque s’incluiran els reptodors de 4rt i els alumnes NESE, serà necessari tenir en conte recursos humans per poder desdoblar les àrees instrumentals 3r cicle: Desdoblar els alumnes de 6è a totes les instrumentals. 5. Atenció a l´alumnat. 5.1Atenció ordinària a l’aula. Tots els cicles: Fa falta un altre especialista en AD. S’ha sol·licitat un mestre més per fer el pla de lectoescriptura. Pensam que és necessari perquè hi ha problemes de lectoescriptura al 2n cicle.Més suport per part de l’AD pels alumnes d’incorporació tardana. I sobretot en el períoded’adaptació. Infantil: Es valora molt positivament, sobretot, durant el període d’adaptació la feina del +1 i +2 Primària: 1r cicle. Els tutors no han tingut una hora de tutoria individualitzada per atendre millor els alumnes. Reconèixer i valorar la feina de la PT, n’Elena García, que ha fet desdoblaments a 2n. 2n cicle: - Fa falta un especialista AD 16
 17. 17. MEMÒRIA CURS 2010-11. - Hi ha alumnes que necessiten més hores de suport i no les poden tenir per falta de recursos humans - Fer dos sessions seguides a les àrees de català, castellà, matemàtiques i medi i fer desdoblaments. 3r cicle: Les àrees desdoblades permeten molta millor atenció als alumnes. 5.2 Atenció als repetidors. Es fa una reunió amb l’Equip de mestres per decidir en quina classe aniran millor els repetidors tenint en compte el número d’alumnes que hi ha i les característiques generals de l’aula. És necessària més implicació de les famílies dels repetidors. Des del centre, a alguns repetidors, se’ls ha donat reforç educatiu com el programa PROA. 1r cicle. Els dos repetidors de 1r no han assolit els objectius i l’alumna repetidora de 2n no ha assolit els objectius quant a les llengües ja que presenta moltes dificultats a nivell de lectoescriptura. 2n cicle. Prioritzar l’atenció als alumnes que repeteixen el curs en conte d’altres , també fluixos, però que no han repetit encara. 3r cicle: Alguns alumnes no han recuperat a 6è, malgrat que han rebut atenció individualitzada (Mates) i PROA. 5.3 Atenció a la diversitat i organització dels suports: Infantil: A la classe de 5 anys B hi ha hagut un cas de NEE i el mestre considera que els suports han estat suficients. Aquesta alumna necessita una persona al seu costat a l’hora de fer activitats i feinetes. En quant al seu comportament no ha estat l’adequat i això també ha afectat a l’hora d’assolir els objectius i continguts establerts. Per tot això, l’equip de suport i el tutor s’han reunit i amb el consens de la família han decidit que aquesta alumna ha de repetir curs. Primària: 1r cicle. Sol·licitar dos AD al centre, un per acolliment lingüístic i altre per atendre als alumnes de compensatòria, a més l’AL hauria d’estar a temps complet. 2n cicle. A principi de curs cada classe té més suports, però desprès s’han de cobrir baixes i les fan els mestres que fan algun reforç ales aules Segons l’alumne i les necessitats que tingui, li va millor un reforç o un altra A les reunions de l’equip de suport es decideix el tipus de suport S’ha de intentar que no coincideixi més d’un professor a la mateixa aula a la mateixa hora. 3r cicle. Que els professors de suport no hagin d’anar a sustituir altres professors i puguin anar a la classe corresponent a fer el seu suport. 5.4 Propostes de millora. Infantil.-Tenir una AT, ja què durant el curs hi hagut un cas d’un alumne de 3 anys A que s’ha tingutque canviar entre 2 i 3 vegades diàries i que en moltes voltes ens hem vist sense mudes.Això ha produït que es retardi la dinàmica de l’aula. A més, si en aquell moment no tens al 17
 18. 18. MEMÒRIA CURS 2010-11.mestre/a de suport has de deixar a la resta d’alumnes tot sols, desatesos mentre canvies al’altre alumne, provocant-se possibles accidents i conflictes entre els alumnes.-Tenir un AD per atendre als nouvinguts per a tots els nivells (3 i 4 anys).- Al menys a 5 anys també s’han de tenir en compte aquells alumnes nouvinguts que, encaraque hagin estat escolaritzats, ho hagin estat a altres comunitats de parla no catalana perrebre el suport de l’AD.En quant les reunions de l’equip d’infantil amb l’equip de suport estan molt bé però s’hauriend’organitzar d’una altra manera perquè siguin més útils i més productives.Acords presos: Cridar els pares per poder canviar els alumnes en aquells casos d’infantsreiterats que es fan pipí. 1r cicle. Més atenció de l’orientadora i un AL a temps complet. 2n cicle: - Són imprescindibls més recursos humans per dur a terme una millor labor educativa - Optimizar els recursos dins o fora de l’aula - Demanar AL a temps complet - Mirar de fer coincidir els horaris dels especialistes per fer desdoblaments a 4rt - Que l’assignatura de plàstica no la comparteixin dos professors 3r cicle: Optimizar les reunions de suport parlant dels alumnes concrets. La psicopedagoga hauria d’estar més dies al centre. 6. Currículum. 6.1 Adequació pràctica a les necessitats i diversitat de l’alumnat. Infantil: S’hauria d’agilitzar el procés burocràtic d´atenció de l´alumnat nee i/o NESE. Primària: 1r cicle S’ha hagut d’adaptar i adequar el currículum a alguns alumnes degut al seu nivell i desfasament curricular (són casos d’alumnes d’incorporació tardana i d’alumnes NESE) 2n cicle. 3r A: Hi ha tres alumnes amb NESE: un de NEE amb trastorn emocional, un altre d’incorporació tardana i un altre amb dificultats d’aprenentatge, també hi ha un alumne derivat a l’USMIJ per porblemes de comportament 3r B: Hi havia dos alumnes NESE: un amb trastorn generalitzat de desenvolupament ( síndrome d’asperger) i ACI significativa, un de Dificultats d’aprenentatge amb TDAH, aquest alumne el proper curs tindrà ACI significativa, també hi ha un alumne amb TDAH sense dificultats d’aprenentatge i un grup de 5 alumnes amb problemes de comportament. 4rt A: Hi ha un alumnat NESE: un alumne amb història escolar i personal amb problemàtica familiar, també hi ha un grup d’alumnes amb problemes de comportament 18
 19. 19. MEMÒRIA CURS 2010-11.4rt B: Hi ha un alumne NESE: un alumne amb dificultats d’aprenentatge i ACIsignificativa que també està derivat a l’ USMIJHi ha un alumne amb TDAH sense dificultats d’aprenentatge però que repetirà curs perfalta d’hàbits de feinaTambé hi ha 4 alumnes que reben tractament psicològic a l’ USMIJ4rt C: Hi ha un alumne NESE: un alumne d’incorporació tardana amb desconeixement dela llengua vehicular i amb falta d’hàbits de feina3r cicle. La psicopedagoga hauria d’estar més dies al centre per els alumnes NESE.A 5è no s’ha pogut completar la programació de Medi per la implantació de Ciutadaniaque ha llevat dues sessions segons la LOE.Tots.Més coordinació entre els mestres. 6.2 Atenció a les competències bàsiques (lectoescriptura,càlcul...)Valoració a la incorporació d’un temps específic de dedicació a lalectura.Infantil:S’ hauria d’intentar que els suports no coincideixen el mateix dia.Primària:1r cicle. Molt positiu la mitja hora de lectura. A 2n curs considerem que és importantseguir cada dia amb el mateix llibre (sigui en català o castellà) fins a acabar-lo. Quans’acabi el llibre realitzar altres activitats de lectura o continuar amb un altre llibre nou.Acceptem el dia de lectura d’anglès.A 1r es veu bé que cada dia es treballi una activitat diferent de lectura (català, castellà,matemàtiques, anglès...). També s’han tingut problemes amb els alumnes que presentenun desfasament.Es valora positivament l’apadrinament lector.2n cicle. - S’han llegit llibres en català, castellà , anglès i un dia de resolució de problemes - En quant a fons de llibres es demana encarregar el nombre de llibres un per cada alumne i el mestre3r cicle. Ha estat molt positiu. Quan més es llegeix millor per als alumnes. Es proposa fer1 sessió de lectura de resolució de problemes, 1 de Ciutadania, l’apadrinament lector, 1en castellà i 1 en anglès. 6.3 Adequació temporal (suficiència o no de la dedicació horària adiferents àrees)Infantil:S’ hauria d’intentar que els suports no coincideixen el mateix dia.Prioritzar l’horari a partir d’EI i tenir en compte el horari d’un infant en quant a la sevaalimentació, descans, esplai,...Respectar l’entrada,la rebuda i la sortida dels infants a l’escola a primera hora (9:00h.)darrera hora, a l’hora de posar els especialistes.Sobretot queha 3 anys a l’hora de l’esmorzar (de 10 a 11h) no hi hagi especialistes.Primària. 19
 20. 20. MEMÒRIA CURS 2010-11.1r cicle. Ha estat adequada. Sempre que es pugui s’hauria d’intentar fer matemàtiques icatalà en dues sessions seguides.2n cicle.A segon cicle no s’ha fet cap desdoblament i són necessaris de cara al curs que ve a lesàrees instrumentalsA l’àrea de plàstica no ha funcionat que dos mestres comparteixin una mateixa àrea.3r cicle. Amb la mitja hora diària de dedicació a la lectura altres sessions han quedatmolt curtes.Tots.Es proposa fer els desdobles de la següent manera: els dos grups del mateix nivell faranla mateixa assignatura a la mateixa hora, i mig grup del A i mig grup del B aniran a fer EF,música o anglès, de manera que el tutor es quedarà en mig grup per poder tenir unaatenció més individualitzada amb els seus alumnes i poder-los ajudar i explicar millor totsels dubtes que tenguin.A 5è es dedicarà mig hora de la lectura a Ciutadania i així Medi podrà comptar amb tressessions 6.4 Propostes de modificació de seqüències i/o continguts.Infantil:Intentar que “els especialistes” no entrin a l´hora d´entrada ni de sortida ni a l’hora d´esmorzar. El mateix ens passa amb la psicomotricitat i l´ hort.A més a l´ hora de muntar la sala de psicomotricitat ho havíem de fer durant l´ hora depati ja que en aquesta sala es fa l´ escola marinera i no es podia deixar la sala muntadael dia abans.Primària:1r cicle. És necessari més temps de coordinació.És necessari un major compliment del PL.2n cicle: Es proposa pel curs que ve unificar els horaris i fer les sessions una mica mésllargues deixant la mitja hora de lectura pel final3er cicle. Proposta per a 5è: 3 sessions de Medi i 1 i mitja de Ciutadania.Continguts que es treballaran a 6è i que no s’han fet a 5è: La història serà el primercontingut en medi a 6è. També es treballar la conjugació en les llengües i les mesures desuperfície.A 6è no es treballarà els pronoms febles combinats per la seua dificultat7.Organització del professorat. 7.1 Adequació de l’assignació de tutories.Infantil:No estam d’acord que sigui un mestre fixe que hagi sempre d’agafar 3 anys. Abanssempre s’estava d’acord amb allò que el cicle decidia a l’hora de triar grup i nivell, semprees respectava el criteri de continuar cicle. S’ha d’intentar respectar la decisió del cicle al’hora de l’adscripció del grup.Primària:1r cicle. Ha estat satisfactòriaS’hauria de mantenir l’aula durant els dos anys del cicle.Al primer cicle els especialistes no haurien de tenir tutoria. Valorem positivament que elstutors no hagin de ser coordinadors. 20
 21. 21. MEMÒRIA CURS 2010-11. 2n cicle. S’hauria de tenir en conte el número de registre, l’opinió dels mestres a l’hora de tenir tutories. 3r cicle. Bé 7.2 Adequació dels equips docents. Infantil:-Tenir una AT, ja què durant el curs hi hagut un cas d’un alumne de 4 anys A que s’ha tingutque canviar entre 2 i 3 vegades diàries i que en moltes voltes ens hem vist sense mudes.Això ha produït que es retardi la dinàmica de l’aula. A més, si en aquell moment no tens almestre/a de suport has de deixar a la resta d’alumnes tot sols, desatesos mentre canvies al’altre alumne, provocant-se possibles accidents i conflictes entre els alumnes.-Tenir un AD per atendre als nouvinguts per a tots els nivells (3 i 4 anys).En quant les reunions de l’equip d’infantil amb l’equip de suport estan molt bé però s’hauriend’organitzar d’una altra manera perquè siguin més útils i més productives.Acords presos: Cridar els pares per poder canviar els alumnes en aquells casos d’infantsreiterants que es fan pipí.Primària: 1r cicle. Ha estat molt adequat. 2n cicle. Afegir un AD, AL a temps complet i Orientadora per l’escola, mantenir la plantilla que tenim i repartir totes les hores de forma equitativa 3er cicle: Bé 7.3 Variacions del professorat al llarg del curs( absències, baixes canvis...) Incidència en l’organització i atenció a l’alumnat. BAIXES ALTES Sergio Cardona Ramón Baixa per malaltia 14-10-2010 Alta 17-10-2010 Baixa per malaltia 3-04-2011 Alta 24-04-2010 Carmen Franco Ferrer Baixa per malaltia 27-09-2010 Alta 1-10-2010 Chantal Llabrés Ribas Reducció horària de Alta 30-06-2010 permanència obligada al centre. 1-09-2009 Joana Llobet Farre Baixa per malaltia 3-11-10 Alta 23-12-10 Antoni Marí Marí Baixa per malaltia 5-11-10 Alta 11-11-10 Juan Noel Ramón Ferrer Reducció horaria per cura d’un Alta 30-06-11 fill menor 1-09-2009 Baixa per malaltia 14-2-11 Alta 22-2-11 Eduvigis Sánchez Meroño Baixa per malaltia 30-3-11 Alta 11-4-11 Baixa per malaltia 8-6-11 Alta 15-6-11 Pilar Serra Gómez Llicència per embaràs 1-9-10 Alta 23-12-11 Reducció horària d’un terç per conciliació familiar 10-1-11 Alta 30-6-11 Jose Mª Torres Cantalapiedra Baixa per malaltia 7-2-11 Alta 18-2-11 Les baixes del professorat han estat per naixement de fills, reducció horaria i per malalties. S’ha de felicitar tot el claustre pel compliment de l’ horari. 21
 22. 22. MEMÒRIA CURS 2010-11. Infantil: El cas d’una mestra d’infantil tutora i amb reducció horària sense cobrir l’hora ha fet que s’hagin de reestructurar els horaris de suport i implica que els grups es queden sense horari real de suport. Primària: 1r cicle. Ha funcionat tot molt bé, suport, desdoblaments i en general l’atenció a l’alumnat. 2n cicle. S’haurien de cobrir quasi totes les baixes des de l’administració. Quan es solicita una reducció no es cobra, no envien a ningú i els mestres han de fer la feina. 3er cicle Un professor ha tengut un horari sense hora d’obligada permanencia al centre per cura d’un fill menor, cosa que ha estat un obstacle per assebentar-se de tot. 7.4 Suports externs: tipus, característiques i resultats. Infantil: L’EOEP ha observat a tres alumnes de 3 anys A realitzant-se un full de derivació d’un d’ells. També des de l’USMIJ s’ha demanat un informe d’una alumna de 3 anys A. L’educadora social ha fet el seguiment d’una alumna de 4 anys B. La tutora ha hagut d’entregar mensualment un full de registre. Serveis Socials també s’ha posat en contacte amb una família d’una alumna de 5 anys A per absentisme i problemàtica familiar. La tutora ha hagut de fer un informe. Primària: 1r cicle. L’EOEP no pot atendre totes les demandes del col·legi amb un dia d’atenció a la setmana són necessaris més dies i AL temps complet. 2n cicle. L’assistència del membre de l’EOEP és insuficient i pensam que hauria de venir més dies per poder atendre totes les necessitats del centre. Haurien de tenir AL a temps complet. 3r cicle. Bé 7.5 Propostes de millora. Infantil: Agilitzar el procés de derivació i diagnosticació dels alumnes que presenten alguna dificultat o problemes en el seu ensenyament-aprenentatge. Primària: 1r cicle. Pensam que són prioritaris els desdoblaments a primer cicle abans que a altres cicles ja que els alumnes estan aprenent la lectoescriptura que és la base dels aprenentatges posteriors. A més els alumnes són poc autònoms i necessiten més atenció per part dels professors 2n cicle.Mantenir la distribució dels suports de PT, AD i AL a temps complet 22
 23. 23. MEMÒRIA CURS 2010-11.Més dies de dedicació a L’EOEPSeguir treballant la coordinació entre els mestres del mateix nivel3er cicle -Ampliar el suport i mantenir els desdoblaments a 5è i a 6è i si pot ser ampliar el desdoblament a altres àrees. - Demanam més professorat a l’Equip de Suport: AD, AL;.. ja que tenim alumnes amb retard significatiu. A tots els cicles. Ampliar la plantilla amb un AD més i la EOEP. 8. Lideratge de l´equip directiu. 8.1 Organització pedagògica i curricular. S’ha complit el calendari de coordinació i gestió inclòs a la PGA d’acord amb la temporalització indicada i amb l’ordre del dia indicat. Claustres i Consells Escolars 2010-11 DATA Caràcter Temes DATA Caràcter Temes 01/09/09 Ordinari Salutació i 06/09/11 Ordinari benvinguda a Sol·licitar la convocatòria tots/es. 2011/2013 de centre Comunicacions: Ecoambiental . Calendari de setembre Autorització per la generació Reunions. d’ingressos a favor del centre Adscripció del Servei complementari de professorat. transport escolar. Normes d’ús. Horari complementari del Sol·licitud de servei complementari de menjador. CONSELLS ESCOLARS professorat, propostes i votació. Contingut de la CLAUSTRES carpeta de recepció del professorat. Redistribució d’espais: ubicació i ús. Transport escolar. 08/09/10 Ordinari Matrícula curs 15/09/11 Extraordinari. Aprovació dels llibres d’artística 2010-2011. del segon cicle i de lectura de Adscripció del castellà de 3r professorat. cicle. Estudi de la programació Aprovació dels dies de lliure General Anual del elecció del centre. centre pel curs . 2010-2011. Normes Generals de començament de curs. 23
 24. 24. MEMÒRIA CURS 2010-11.07/10/11 Ordinari Estudi de la PGA i 21/09/11 Extraordinari Estudi i aprovació si pertoca acords que de la P.G.A. pertoquin. Aprovació de les activitats Pla de convivència, extraescolars de l’APIMA. informació de les Aprovació de la relació de propostes de la voluntaris educatius. comissió de Aprovació de la llista de preus de productes del Convivència. quiosc. Pla de convivència. Aprovació de les modificacions presentades per la comissió de convivència. Estudi i aprovació si pertoca del projecte de sol·licitud de menjador escolar. Eleccions al Consell Escolar.01/12/11 Extraordinari Elecció dels 23/09/11 Comissió Seguiment del Pla de candidats/tes al Convivència Convivència: Revisió, adaptació Consell Escolar en i propostes de modificació representació del professorat.22/12/11 ordinari Representant dels 08/10/11 Comissió Informació del coordinador mestres de Fons de sobre el funcionament del primària en la Llibres CE projecte Fons de Llibres en el comissió de fons curs 2010/2011. de llibres. Funcionament general del centre. Informació del funcionament general del cicle del primer trimestre per part dels coordinadors. Protocol de utilització dels mini portàtils. Anagrama del centre. Acords que pertoquin..21/03/11 Extraordinari Estudi i aprovació, si 14/12/11 Extraordinari Constitució del Consell Escolar. pertoca, del protocol Elecció de la nova Comissió d’ús dels mini Permanent. portàtils. Elecció dels membres de les altres Comissions 24
 25. 25. MEMÒRIA CURS 2010-11.14/04/11 Extraordinari Informar de la 13/01/11 Extraordinari Premi MARTA MATA. (Acord del participació al Premi Consell Escolar per a invertir els del Ministeri 18000 € del premi) d’Educació per els Funcionament general del pr centres docents que trimestre desenvolupin accions dirigides a l’alumnat Protocol d’utilització dels que presenta portàtils necessitats educatives especials ( Beques de transport escolar ...) Escoles en Xarxa. Alumnes de 4t. Informar del procés d’escolarització. Avaluació dels resultats i la convivència del 2n trimestre. Indicadors de l’avaluació ordinària en competències. 18/01/11 Comissió Compte de gestió del curs 2010. Material del centre i Econòmica fotocòpies. Enquesta/avaluació de l’equip directiu i treball cooperatiu del professorat. Activitat complementària de SSEE.12/05/11 extraordinari Continuació en la 28/01/11 Extraordinari Beques de llibres. participació del Compte de gestió de 2010 programa PROA Pressupost de centre 2011 i la 2011/2012. seva aprovació Transport escolar. Activitats Complementàries18/05/11 Extraordinari Adéu al nostre mestre i director 25/03/10 C. Aprovació de la Sortida a l’exposici Ildefons Joan i Marí. Permanent Joan Miró del primer cicle -Activitat extraescolar del ‘Circo’ en c que l’APIMA ho recolzi. -Aprovació protocol mini portàtils.29/06/11 Ordinari Estudi de la memoria conclusions de la CCP. Avaluació de diagnòstic. Conclusions de la CCP. RRi, Pla de Convivència i Mediació. Conclusions sobre la 25
 26. 26. MEMÒRIA CURS 2010-11.nova redacción 06/04/11 Extraordinari Aprovació de la participació ald’acord amb el Premi del Ministeri d’EducacióDecret 121 de per els centres docents quedesembre de 2010. desenvolupin accions dirigides aPropostes de l’equip l’alumnat que presentadirectiu curs 2011- necessitats educatives12. especials( ...)Presentació dels Procés d’escolarització.acords de la Comissió Avaluació dels resultats.de fons de llibres. Activitat de 6è B d’educacióRelació de Infantil per anar a visitar elsprofessorat cavalls.interessat en tenir-ne Activitat d’escoles en Xarxa 12alumnes de de maig.pràcticum pel curs2011-12.Aprovar el projectede suport a la lecturapel 2n cicle dePrimària junatmentamb l’escola deJesús.Aprovació delprojected’aprofundiment deconeixements peltercer cicle si hihagués mestresinteressats.Presentar propostespel monogràfic delcentre pel curs 2011-ConsensuarProposta desol·licitar novamentl’ajuda econòmicade 15 € per part del’alumnat.Adscripcióprovissional delprofessorat pel curs2011-12.Informació de lasituació econòmicadel primer semestrede l’any 2011. 26
 27. 27. MEMÒRIA CURS 2010-11.18/05/11 C. Informació de la sortida i la Permanent seva aprovació. Ll’activitat Cel, Terra i Mar al campament de Cala Jondal per el dia 30-31 de maig i 1 de juny dels alumnes de 4t de primària del centre26/05/11 Comissió Participació en el concurs Permanent CE de FONIX BALEARS 2011.31/05/11 Extraordinari Aprovació de la baremació de les beques de llibres. Vacances Escolars Pla de suport a la Lectura Pla del curs vinent Memòria econòmica24/06/11 Comissió Fons de Llibres Estat de comptes primer semestre de 201128/06/11 Comissió Econòmica CE Diplomes entregats Memòria de la convivència28/06/11 C. per cicles convivència Estudi de la memoria conclusions de la CCP.29/06/11 Ordinari Avaluació de diagnòstic. Conclusions de la CCP. RRi, Pla de Convivència i Mediació. Conclusions sobre la nova redacción d’acord amb el Decret 121 de desembre de 2010. Propostes de l’equip directiu curs 2011-12. Presentació dels acords de la Comissió de fons de llibres. Relació de professorat interessat en tenir-ne alumnes de pràcticum pel curs 2011-12. Aprovar el projecte de suport a la lectura pel 2n cicle de Primària junatment amb l’escola de Jesús. Aprovació del projecte d’aprofundiment de coneixements pel tercer cicle si hi hagués mestres interessats. Proposta de sol·licitar novament l’ajuda econòmica de 15 € per part de l’alumnat. 27 Informació de la situació econòmica del primer semestre de l’any 2011.
 28. 28. MEMÒRIA CURS 2010-11.3er cicle Es volen abarcar massa projectes i no es poden arribar a complir o a acabar. Enshauríem de centrar més en la part acadèmica. 8.2 Organització i gestió.1er cicle:Durant aquest any ha anat bé i hi ha hagut bon clima i ambient per poder treballar senseproblemes.2n cicleEl primer any de treball del nou equip directiu ha estat positiu, ha creat un bon clima detreball, han posat en marxa molts de projectes i no tots s’han pogut desenvolupar de lamanera adequada3er cicleHa organitzat bé el centre. 8.3 Govern i lideratge.Infantil:Ens hem sentit molt recolzats per l’equip directiu davant les famílies.1r cicle:Ens agradaria que es preservi la imatge del mestre sempre davant dels pares iconsiderem que els mestres haurien d’estar informats de les reunions que es mantenenentre equip directiu i famílies (en cas de conflictes puntuals). I en cas que el tutor no siguipresent a aquestes reunions que se l’informi detalladament d’allò que s’ha dit i tractat.3er cicleBé 8.4 Propostes de millora.Necessitat urgent de personal administratiu a secretaria.Major transmissió d´ informació a la CCP en major anel·lacióS’han pres decisions molt encertades que caldria respectar en el futur.2n cicle Limitar la convocatòria dels mitjans de comunicació i, tal vegada, facilitar un comunicat,per tal de donar a la premsa una informació més rigurosa3er cicleNecessitat de personal administratiu9. Participació del centre en projectes. 9.1 Projectes de formació. EIEl curs de formació del professorat d’ús de miniportàtils ha estat molt negatiuper la manca de formació del ponent. 28
 29. 29. MEMÒRIA CURS 2010-11.Va estar molt bé la xerrada sobre diabetis de la infermera del centre de salut.Seguir amb el curs de pissarres digitals adaptat a les pissarres noves i amb més dies dedurada i pràctica.Seguir amb formació TICS (pissarres digitals, …).1er cicle:Ens han agradat i ens han paregut útils els microtallers de blogs i pissarres digitals2n cicle - El curs de formació del professorat de Pissarres Digitals ha estat positiu, tant com el curs de blocs - Les xerrades de la salut han estat positives - Seguir en la formació TIC3er cicleHem fet els microtallers de pissarres digitals i de blogs.Projectes d’Innovació del centre.2n cicle. Alimentació: continuar amb ell: fer els 5 primers minuts de classe l’esmorzar a dins i reduir xocolatines al quiosc, aplicant la normativa estatal en quant a alimentació a centres escolars, tal vegada s podria recuperar la venda de fruita Aposta: molt bé Centre ecoambiental: Molt bé Projecte d’animació aela lectura: molt bé, seguir amb ell, els alumnes de 2n cicle s’han enviat cartes amb ells dins les aules, potenciar la lectura en les tres llengues i problemes i càlcul de matemàtiques Projecte Xarxipièleg: Molt bé Tècniques d’estudi i activitats de tutoria: seguir fent com activitat de tutoria una vegada al mes tot el cicle Projecte comenius: molt bé Tutoria individualitzada.: aquesta s’ha aplicat puntualment Mitja hora de lectura a primer cicle: 1 hora de poemes per un tub que s’afegirà a l’apadrinament lector. Mitja hora de lectura al segon cicle: 2 hores de català, 1 de castellà, 1 d’anglès i 1 de resolució de problemes Mitja hora de lectura al tercer cicle: 1 hora de castellà, 1 d’anglès, 1 de resolució de problemas, el apadrinament lector (en catla`) i 1 de ciutadania (en catalá). 29
 30. 30. MEMÒRIA CURS 2010-11. PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ DEL PROJECT PROJECTE CENTRE PROJECTE D’ANIMACIÓ E TÈCNIQU COMENIUS ES A LA LECTURA XARXIPÈ D’ESTUDI Alimentació Aposta Centre LAG Ecoam- biental ACTIVITA TS DE TUTORIAEI En general Molt bona idea Es podrien fer Ha funcionat molt bé .A 5 Molt bé. funciona molt però s´haurien de propostes, bé. Les famílies programar alguna anys es necessiten solen complir el activitats per fer activitat per a contes més variats per fer calendari amb els alumnes infantil per a prèstecs. A 4 anys i 5 d´esmorzars. d´infantil per a què donar a anys s´ha fet prèstec de El tercer cicle diu S´hauria de comencin a conèixer el continuar fent. entendre la punt verd i el contes i a 3 anys s´han que no coneix necessitat d´estalvi que es fa treballat molt els contes i l’objectiu i el energètic . allí;jocs de el racó de la biblioteca. funcionament del separació de Demanar pel curs que ve projecte, i que residus. Hort:Molt bé. un conte als pares a s’ha fet feina Motiva principi de curs. improvisada moltíssim els sense saber quan alumnes i com s’havia de1r 1r cicle EP Felicitar al coordinador i Molt bé. Ens fer.cicle totes les persones que Continuar agradari treballen en el projecte amb ell. a tenir Encara que es vaEP per la seua implicació, Molt WIFI a explicar en seguiment i el bon positiu les claustre, s’han fet funcionament de l’hort l’apadrina classes reunions i s’ha escolar i el Green Point. ment ordinàri mostrat en power Pensam que seria lector. es de point la feina convenient que el quiosc primer detallada, vengui productes que cicle. activitat per vagin amb concordança activitat per a tot amb el nostre projecte el curs, com d’alimentació. consta en les2n Continuar L’ajuntament Molt bé. Seguir amb ell. Molt bé. Seguir actes.cicle amb ell. gasta massa Els alumnes de 4rt fent com paper satinat s’enviaven cartes entre activitatEP ells. de tutoria una vegada al mes tot el cicle al pati.3r S’ha complit. Recicla amb seny i recollida de Continuarcicle mòbils bé. Apadrinament lector molt bé.EP 30
 31. 31. MEMÒRIA CURS 2010-11.9.3 Projectes d´intercanvi.(professorat/alumnes).Aquest curs hi ha dues visites de professors de l’escola a dos països diferents delprojecte Comenius. Han estat molt positives i molt motivadores. 9.4 Propostes de millora. Infantil: Referent als projectes del centre:- Millorar la dotació xarxipèlag; un ordinador per classe;aquest any hem tingut un a cadaclasse de 4 i de 5. En la classe de 4 anys B no funcionava des de principi de curs i no vaser substituït. Els de 5 anys no funcionen massa bé i necessiten tenir instal·lat elsprogrames que fan falta. A més, els ordinadors són molt antics i els programes estanobsolets. Es podria fer una nota a les famílies per si tenen ordinadors que no volen.Les classes de 4 anys i la de 5 anys A no han tingut ordinador perquè no funcionaven.- Activitats de l ´Aposta i punt verd adaptades per a infantil.2n cicleRespecte a la formació del professoratEls horaris dels cursos que repercuteixen en el centre que es fessin en horaricomplementari.3er cicle - Seleccionar i reduir projectes i que tenguin més repercusió amb els alumnes - Que es tengui en compta l’horari de l’hort perquè no coincideixi en horari de classe . - Les papereres a l’hora del pati hi ha molts de dies que no es baixen perquè el tutor no està amb el seu grup en aquella hora per controlar-ho. - Els projectes d’Art and Crafts està molt bé de cara als nostres infants, amb la llengua anglesa. - L’ajudant lingüistic: Molt bé. - TIC : Millorar I perfeccionar el funcionament dels equips, de la xarxa i falta d’instal·lació de programes en xarxa. Revisar tots els canons de les pissarres digitals, les bombetes i els filtres perquè ja a final de curs es recalentaven molt. - Animació a la lectura: Molt bé - Tècniques d’estudi, tutoria: Hem aprofitat les hores de tutoria per fer altres activitats que quedaven pendents - Comenius: Els alumnes necessiten més informació per conéixer més el projecte. - Fomentar la cultura popular - Fer un seminari d’assessorament de Competències Bàsiques10. Infraestructures i recursos. 10.1 Incidència en l’organització del centre.Infantil.Classes de 3 i 4 anys molt fredes i humides, sobretot 4 anys B. 31
 32. 32. MEMÒRIA CURS 2010-11.  Insuficient un bany per a 3 i 4anys.1er cicle: Intentar estalviar el material i utilitzar el just. Ens agrada la idea de posarmúsica en lloc de sirena a les entrades i sortides.2n cicle. Els patis dels dies de les activitats a fora, com el dia de la Pau, el dia delllibre,...hauria de fer-se compartit abans de la festa o desprès.Permetre l’entrada dels pares el temps de l’actuació a les festes de l’escola3r cicle. Les pistes exteriors i el material d’esport estan en mal estat, les canastess’haurien de substituir per unes noves. 10.2 Propostes de millora.Infantil:  Fer una porxada a darrera les classes de 4 anys:molta humitat.  Al pati renovar l´ arena i mantenir-la neta. Arreglar la font;el botó que té ara és molt dur i els petits no saben tot sols. Arreglar el “brezo” i posar-ne en la part de dalt del pati i acabar de tancar el pati amb tanca dura la part que falta. Posar unes reixes als al pati per intentar que no entrin ni cans ni gats(encara es troben excrements d’animals i objectes punxants.  Arreglar les reixes  La calefacció a les classes de 3 i 4 anys arriba molt fluixa i les classes són molt fredes i humides.Primària:Sol·licitar un espai cobert per poder sortir i/o protegir-se.Canviar el mobiliari de les aules del cicle, 1erB i taller.Fer un gimnàs i posar aire condicionat.Protegir o eliminar els contrapesos de les cistelles de bàsquetEliminar les barreres arquitectòniquesEs necessari un ascensorArreglar pista de terra i el quartet d’EF.Arreglar junta dilatació per filtració d’aigua quan plou davant Música.11. Serveis escolars. 11.1Característiques i resultats dels serveis existents, (menjadors, transport...) 1er cicle: Proposem més activitats esportives a la tarda.Transport escolar. Ha funcionat bé..Escola Matinera. Continuar amb aquest servei.Escola matinera- Alguns pares quan deixen els infants de l’escola matinera a les aules,intenten entrar a les aules i ja volen anar-se’n i deixar els fills amb la tutora abans de les9. Alguns no ho entenen.A l´hora de muntar i desmuntar psicomotricitat com està ocupada la sala cada matísuposa que no podem deixar la sala preparada el dia abans. 11.2 Propostes de millora. Infantil.Intentar fer l’escola matinera a un altre lloc. 32
 33. 33. MEMÒRIA CURS 2010-11.1r cicle.L’activitat PROA ha estat molt positiva. L’administració hauria de pagar el professorattrimestralment.2n cicle.Sol·licitar millor servei al transport de les sortides complementàriesSer puntuals que tots tenguin cinturó-Transport adequat a les places que s’han demanat3r cicle. No haver de fer guàrdies per la tarda ja que no hi ha activitats esportives alcentre. 12. PROPOSTES DE MILLORA EN GENERAL Infantil. - A les jornades de convivència els primers en participar haurien de ser els d’infantil i fer-les abans de juny. Coincideixen massa activitats al final de curs. - No entenem perquè s’han de fer guàrdies per la tarda en juny si ja no hi ha activitats extraescolars. - Tenir AL jornada completa,AD i At - Tenir personal administratiu a secretaria. - Oferir cursos de formació d´ educació de la veu, Ioga,massatge infantil.. - 1r cicle. - Les famílies haurien de respectar l’horari de tutoria i no intentar parlar a les 9h o a les 14 h quan finalitza les classes. 3r cicle. - Necessitat d’un gimnàs. - Un administratiu per la sobrecàrrega (matrícules i notes) de secretaria. - Un ordinador portàtil per aula per al professor. - Disposar d’estors foscos per a evitar llum a les aules amb pissarres digitals, ja que no es veu res. - Arreglar finestres. - Arreglar quartet d’EF. - Posar l’horari d’obertura i tancament del centre i comunicar-lo als pares, així mateix les normes de convivència, remarcar-les als pares, ex. No entrar ni sortir per l’aparcament ni els pares ni els alumnes. 33
 34. 34. MEMÒRIA CURS 2010-11. ANNEXES 34

×