Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria convivència 2011 12

537 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria convivència 2011 12

 1. 1. CEIP PUIG D’EN VALLS MEMÒRIA CONVIVÈNCIA CURS 2011-12CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS A- ACTIVITATS REALITZADES1.- La Comissió de convivència s’ha reunit una vegades a principi de curs laresta de temes s’han tractat en Consell escolar.Es proposa com a proposta de millora reunir-se una vegada al final de cadatrimestre.A la reunió com a propostes de millora del Pla de Convivència es va acordar:-Incloure la normativa de l’autobús (si els alumnes no estan a l’hora acordadaseran les famílies les responsables).-Presentar als cicles per al seu estudi l’assetjament a un espai virtual, revisiópunt 7.5.-Presentar als cicles per al seu estudi el punt on posa que els alumnes hand’anar degudament vestits i que dins l’aula no està permès cobrir-se el cap.-A partir d’octubre començarà l’activitat dels guardapits al pati.-Es posarà en marxa la bústia de convivència dels alumnes i de les famílies.-Recordar als pares que no es pot fumar ni a les sortides ni a tot el recinteescolar.-Les reunions de delegats es faran dimecres i dijous a l’hora de la lectura envolta de a l’hora del pati.-A la festa de convivència s’han repartit 167 diplomes d’or i 55 de plata.-La mediació s’explicarà durant el mes de setembre quins casos s’han detreballar. A Infantil s’acorda posar al pati un banc per pensar i un diari ons’apunten les incidències.S’acorda afegir al Pla de convivència:-Els pares que van a EI a portar als alumnes de 3 anys hauran de passar per lavorera que s’ha fet per evitar que molesten i rompen les files dels alumnes de5è i de 6è.-Els pares que arriben tard hauran de signar un full quan entren a classe i quantenguen 5 faltes de puntualitat s’avisarà a l’equip de suport i a serveis socials.Si deixen a l’alumne a classe i no volen signar el full, el/la professor/a ho hauràd’apuntar i també comptarà com a falta de puntualitat. S’explicarà a la reunió depares de principi de curs.Desprès de la 2a avaluació es va decidir que la directora i/o la cap d’estudisestaria a la porta cada dia a les 9 del matí i tancarien les portes a les 9:05. Esva acordar que la primera vegada que un alumne arribes tard li donaríem un fullinformatiu avisant-los de que la propera vegada que arribes després de tancarla porta hauria de romandre durant la primera sessió a la biblioteca per a nointerrompre la classe. La puntualitat ha millorat molt des de que es va prendreaquesta mesura. Sols hi ha hagut un cas que no ha millorat.-No es cridarà a casa quan un alumne es deixi l’autorització a casa per anar auna sortida.-No estan permeses les llaminadures ni la venta de paperetes, loteria,... dins elrecinte escolar.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS-No es donaran als alumnes recompenses relacionades amb el menjar, espodran donar cromos, gomets, ...-S’ha un full per justificar les faltes d’assistència.-Els alumnes amb baix rendiment acadèmic que no fan els deures ni porten elmaterial a classe es quedaran sense les sortides de caràcter lúdic.S’acorda revisar el RRI i adoptar noves mesures per millorar el funcionamentdel centre.S’acorda revisar el Pla de convivència.2.- Activitats per facilitar la integració efectiva de tots els membres de lacomunitat educativa (professorat, alumnat i famílies noves al centre).OBJECTIUS DE LA INDICADORS DE LA ACCIONSPGA PGA1.- Aplicar el Pla de 1. Consensuar normes 1.a- Reunions d’equipConvivència d’aplicació entre el de cicle per consensuar professorat. l’aplicació del Pla. 2. Desenvolupar el Pla 2.a- Organització de de mediació. l’equip de mediació per 3. Continuar amb el cicles. carnet de convivència. 3.a – Distribuir el carnet 4. Reconèixer més de convivència i aplicar freqüentment el bon les normes. comportament. 3.b- Posar en marxa 5. Posar en marxa la l’equip de convivència bústia de convivència. del pati. 3.c- Organitzar, a final de curs, la Festa de la Convivència. Entregar els diplomes i medalles a les aules. 4. Per cicles decidiran com fer-ho. 5- Instal·lar una bústia de convivència davant de secretaria.2.- Millorar la 1. Presentar el centre a 1.a- Reunió a principi departicipació i implicació les famílies de nova curs amb els pares dede les famílies en el incorporació. nova incorporació.procés d’ensenyament 2. Organitzar reunions. 2.a- Organitzar unadels alumnes. Amb les famílies reunió general a principi 3. Implicar a les famílies de curs. en el procés 3.a- EntrevistesCP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLS d’aprenentatge. individuals. 4. Millorar la puntualitat 3.b- Entrega de butlletins. dels alumnes 4. Control de les entrades i sortides per part de l’equip directiu.OBJECTIU DEL PLA DE DIRECCIÓ1 - Revisió del Pla de Convivència: a.- Proposar modificacions i ampliacions: Normes de transport escolar,incloure el tractament de l’assetjament virtual, afegir un apartat a la normageneral de com assistir a classe, vetllar pel compliment d eles activitatsproposades al Pla de Convivència.ACCIONS- Ampliar l’espai físic de l’equip de suport amb una zona dedicada alsalumnes d’acolliment lingüístic.- Elaborar pautes per a les famílies: tècniques d’estudi, animació a la lectura,pautes per a l’estimulació del llenguatge, pautes específiques.- Organitzar el claustre d’inici de curs amb un material de benvinguda perals mestres.- Organitzar activitats extraescolars d’acolliment.- Acceptar la proposta de consensuar l’horari complementari.- Implicar al claustre en la participació en les diferents comissions.- Elaborar el calendari de coordinació docent.- Adequar l’espai de reunió dels cicles.- Redactar acta de cada reunió.- Continuar fent la Junta de Delegats dijous i divendres de 9 a 9:30h.- Continuar en l’aplicació del carnet de convivència.- Invitar als delegats de 6è a participar als Consells Escolars amb veu.- S’ha dotat un espai específic per a la mediació.- Fer un seguiment per part de la coordinadora de la implicació delsalumnes per resoldre els conflictes.- A l’hora del pati cada dia han hagut professors mediadors.- Control de l’assistència per part de la cap d’estudis en les reunions ambels tutors.- La directora i la cap d’estudis han controlat les entrades per aconseguir lapuntualitat.- Exigir a l’alumnat el certificat de l’absència: metge, DNI, del pare o mare, etc.- Acolliment de les famílies i els alumnes.- Facilitar que el professor d’acollida pugui tenir el temps i l’espai per acollirals alumnes.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS- Incentivar al professorat i a l’alumnat per a que s’impliquin en el procésd’acollida.- Implicar a l’alumnat en les propostes de l’equip directiu.- Reunió, els primers dies de setembre, de l’equip directiu i les famílies denova adscripció al centre juntament amb els/les mestres dels/de lesfuturs/es alumnes.- Assistir l’equip directiu a les reunions mensuals de l’APIMA.- Fer públic l’horari d’atenció a les famílies per part de l’equip directiu.- Fer públiques, al tauler d’anuncis de l’APIMA, les normes recollides al Pla deConvivència referents a les famílies. 3.- Activitats de centre per treballar la convivència amb tots els sectors de la comunitat educativa (celebració del dia de la Pau, diades de convivència, etc.) El 30 de gener varem celebrar el dia de la PAU. El 23 d’abril celebrarem el dia del llibre i varem fer una festa de portes obertes. El 22 de juny varem celebrar el dia de la convivència i del medi ambient. 4.- Posada en marxa d’estratègies preventives (carnet de convivència per punts, bústia per a la convivència...), i/o de recursos per a la gestió constructiva dels conflictes (fulls de registre i anàlisi de conflictes, racó de la convivència o dels conflictes, creació d’un servei de mediació escolar, etc.) Durant aquest curs hem continuat treballant el carnet de convivència. Hem continuat tenint la bústia de convivència, encara que no ha funcionat. Tal volta s’hauria de promoure més entre els alumnes i els pares. Hem adequat un espai nou per continuar fent la mediació. A 1er cicle han emprat els sistema d’avisos, gomets i reconeixements setmanals del comportament.5.- Desenvolupament de programes de millora de les relacions interpersonals al’aula en el marc de la tutoria (millora de la comunicació, interculturalitat, treballcooperatiu, programes de competència social, creació i consolidació de grup,etc.).-A l’avaluació del 1er trimestre s’han pres les següents mesures:S’ha fet un semàfor de comportament a nivell de classe, ja que les targetes individuals nohan funcionat a 1erB.El 1er cicle ha estat utilitzant gomets setmanals, els pares fan el registre i seguiment.Els grups de 3er proposen fer una reunió general amb les famílies per demanar la sevacol·laboració i implicació i donar-los pautes i normes per poder millor el rendimentacadèmic dels seus fills.S’han fet activitats de tutoria a 4tB amb l’objectiu d’integrar a un alumne repetidor queestava causant problemes al no haver-se adaptat al grup.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLSEs posaran observacions als alumnes que presenten mal comportament.Els alumnes de 3er cicle que presenten mal comportament es quedaran sense participar ales jornades esportives.Es faran reunions amb les famílies dels alumnes amb varies assignatures suspeses perexplicar-los la situació i donar-los orientacions.Es va fer una reunió conjunta amb els pares dels alumnes de 6è que presenten uncomportament problemàtic, tant dins com fora de classe, dels dos grups de 6è perrecordar-los que aquestes conductes s’han de modificar.Varen ser sancionats una setmana d’estància al pati d’EI per ajudar a les mestres de pati.S’ha fet una reunió amb els pares d’un alumne de 6èB, va assistir la professora AD, la PT ila tutora per orientar-los per a que aquest alumne modifiqui la conducta, tant a classe coma casa, i també pugui millorar amb els estudis. L’educadora social anirà a ca seva perajudar-los. La tutora apuntarà els deures diàriament i la família s’encarregarà de controlarl’agenda.Els 4 alumnes amb conducta problemàtica de 6èA no aniran al viatge d’estudis.L’alumne que ha suspès 5 assignatures tampoc hi anirà si no comença a treballar iestudiar.-A l’avaluació del 2n trimestre s’han pres les següents mesures:Als grups de 4t es proposa fer una reunió per buscar estratègies i intentarmillorar el comportament dels dos grups.Al grup de 4tA 3 alumnes varen estar 1 setmana sense jugar a futbol i 4 hananat a mediació també per problemes a l’hora de jugar a futbol.Al grup de 4tB un grup de 5 alumnes ha estat pujant a classe apart (per la filad’EI per mal comportament, també varen estar uns dies al pati d’EI per ajudar aresoldre conflictes. Va ser una acord que es va prendre desprès de parlar ambles famílies.Des de fa 1 setmana, durant l’hora de tutoria, el grup d’alumnes que es porten bé estàtenint una recompensa, una peli,… mentre que el grup que causa problemes es queda aclasse fent feina, per intentar que reaccionen i canvien la seva conducta.A 6èB 5 alumnes no varen participar a la rua de carnaval degut al seu mal comportament.-A l’avaluació del 3er trimestre s’han pres les següents mesures: -Estudiar al temps d’espai si és o no convenient deixar que els alumnes, o al menys alguns d’ells juguen a futbol, ja que és quan es creen més conflictes. -Al grup que ara acaba 4tB, el curs vinent des del 1er dia de classe han de saber molt bé el pla de convivència i els hem d’explicar que s’aplicarà de manera molt seriosa per tal de millorar el seu comportament i poder aconseguir millors resultats acadèmics. L’equip de cicle va decidir que els alumnes que presenten mal comportament no assistirien a la sortida de final de curs a la platja. Es va quedar un grup de 21 alumnes a l’escola fent la feina que prepararan els seus tutors. Els alumnes de 5è varen fer les proves de diagnòstic que s’han fet aquest curs, de manera voluntària a l’escola, per comparar els resultats amb els obtinguts el curs passat, cosa que ens ajudarà a detectar si hem de prendre alguna mesura especial el curs que ve.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLS 6.- Adopció de mesures de tipus organitzatiu quant a criteris d’agrupaments, condicions d’espai i temps, etc., per a la prevenció de conflictes i la millora de les relacions interpersonals. S’han desdoblat les àrees català i matemàtiques per millorar el rendiment. 7.- Activitats per treballar l’educació emocional i l’educació per a la pau des del currículum. S’han fet les organitzades i programades en la PGA. Activitats de caràcter solidari:a.- Nadal:-Visites i donació de regals a l’Hospital Cas Serres i Residència Reina Sofia.- Concerts de Cançons nadalenques al Saló Cultural de Puig d’en Valls.- Decorar el centre amb motius nadalencs.- Tradicions d’Eivissa: betlem, cançons, decoració, menjars, etc.b.- Km de solidaritat. Dia del Drets del nins. Han col·laborat els alumnes del IESSa Blanca Dona.c.- Dia de la Pau i no Violència:Treballs a les aules:Activitats del dia 30 de gener, acte simbòlic al pati de 13:15 h a 13:45 h. Escantarà una cançó i s’amollaran coloms.d.- Campanya contra la fame.- Campanyes de solidaritat en col·laboració amb el Fons pitiús.Taller “ L’alimentació al món”Per a EI i EP. Dos sessions per nivells.f.- DIA DEL LLIBRE: Dia de portes obertes. Venda llibres APIMA ( RecaptacióFons Pitiús), Entrega de llibres i punts de llibres als alumnes.. Entrega dediplomes als millors lectors a les aules.g.- Festa de la Convivència i del medi ambient.Jocs cooperatius, tallers d’ONGs, tallers en anglés, venda de productes del’hort per al Fons Pitiús.h.- Excursions de convivència de final de curs: 1r cicle d’EP. Ses Salines, 21 de juny 2n cicle d’EP Cala Bassa , 21 de juny 3r cicle d’EP Cala Llenay, 21 de junyCP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLSEls dos grups de 6è han fet un viatge d’aventures al mes de maig a PallarsSobirà. Els alumnes amb faltes al carnet de convivència i amb malcomportament no varen participar. 8.- Posada en marxa de mesures de correcció alternatives a les sancions (adaptació del ROF a nou decret de drets i deures, revisió i actualització dels documents per registrar i comunicar incidències, elaboració de documents per a l’autoregistre i l’anàlisi de les conductes adequades i inadequades de l’alumnat, elaboració de normes d’aula, elaboració de decàlegs per a la convivència, etc.)B- FORMACIÓ REBUDA 1- Formació impartida per l’equip de suport i l’equip directiu del centre: -Reunió informativa per presentar els documents als professors nous. C.- RECURSOS UTILITZATS (materials didàctics emprats –posar títols– , programes aplicats, etc.) Pla de convivència i Projecte de mediació del centre. Llibres de tutoria publicats: Quadern d’activitats de tutoria per a l’escola. Activitats de tutoria per a mestres. D- ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EXTERN, SI S’ESCAU (Cal concretar el nombre de casos atesos en col·laboració amb: Inspecció educativa, Unitat de convivència de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Serveis Socials, Protecció de Menors, etc.) L’educadora social i el centre de menors han fet el seguiment dels casos pertinents. E- PROPOSTES DE CONTINUÏTAT I MILLORA Adaptar el Pla de convivència al nou decret. A principi de curs explicar tant als mestres com als alumnes quins són els casos que es poden tractar a mediació.F- ESTADÍSTICA DE CASOS DE CONDUCTES GREUMENTPERJUDICIALS ( a més de la informació i el format que considereu oportú, calemplenar aquesta graella, únicament pel que fa als expedients disciplinaris)Hem tingut 2 alumnes de 5è amb expedient disciplinari, per assajament virtual.Varen estar expulsats durant 5 dies.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLSHavien d’assistir a les sessions d’assessorament familiar del CEPCA. En casde no complir aquesta mesura la direcció del centre aplicaria l’article 66 deldecret 121/2010 i comunicarà la conducta greument perjudicial al MinisteriFiscal.Membres del CEPCA varen venir a l’escola a impartir unes xerrades als grupsde 5è i de 6è. També es va fer una reunió per a les famílies per a orientar-lessobre aquest tema.Hem tingut alguns alumnes que han estat privats de l’assistència a classe peracumulació de faltes.Hem tingut uns quants alumnes que s’han quedat sense participar a lesjornades esportives. Un grup d’alumnes es va quedar sense participar al viatged’estudis. Un grup bastant nombrós (21 alumnes) es varen quedar senseassistir a la platja.Dos alumne es varen quedar sense participar a la festa de convivència.S’han creat unes reunions anomenades “Moments de...”. Entrar a l’escola. Anar a l’institut. Es va fer una reunió amb els pares de 6è per orientar-los i tranquil·litzar-los abans d’anar a l’ institut, una altra per a orientar a lesfamílies sobre el tema d’assajament virtual. Moments de compartir pares/mares, mestres i fills/esCP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I

×