Memòria convivència 13 14

345 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria convivència 13 14

 1. 1. MEMÒRIA CONVIVÈNCIA CURS 2013-14
 2. 2. En un dels Claustres de principi de curs 13/14 es va parlar del Pla de Convivència i el Programa resolució de conflictes (mediació). Es va donar a cada tutor/a un CARPETA DE CONVIVÈNCIA, amb tots els documents relatius a la convivència, per tal de facilitar-los la feina i deixar constància a l’expedient individual d’alguns boixos/es, només en casos puntuals greus, dels problemes de convivència al llarg dela seva escolarització. La coordinadora també va presentar les I Jornades de Pràctiques Restauratives (24 de maig a Palma), a les que ella va assistir. Va explicar el contingut de les mateixes i va informar que deixaria un document a la Sala de Mestres, per si algú tenia interès en aprofundir en algún aspecte o volia posar en pràctica algún aspecte, com per exemple “els cercles”. També es va informar que, tal com s’havia acordat el curs passat 11/12, cada dilluns la Cap d’Estudis, la Coordinadora de Convivència i membres dels cicles (cada dilluns un cicle diferent) ens reuniríem per fer un seguiment i avaluar la convivència de cada grup d’alumnes. Així s’ha fet: s’ha aixecat nota de cada reunió i dels acords presos (tècniques, estratègies...). Per necessitats de planificació de les reunions de cicle, i a petició del claustre, des de febrer, es varen canviar les reunions a divendres, Però cal dir que no s’han pogut fer totes les reunions previstes per coincidir amb altres activitats i degut al bon clima de convivència en general es ca decidir prioritzar alguna activitat Com a proposta de millora pel curs 14/15 només es faran dos de convivència al trimestre i no coincidiran amb cap altre reunió. També s’intentarà fer les reunions concretant més i arribar a acords amb més agilitat. També al principi de la reunió és revisaran els acords presos a la darrera reunió de cada cicle. La Comissió de Convivència no s’ha reunit durant el curs ja que s’han fet aquestes reunions setmanalment. També per que al Consell escolar trimestralment s’ha presentat la valoració de l’avaluació, tal i com es feia a les Juntes d’avaluació. Pel proper curs es reunirà almenys a principi i a final de curs.
 3. 3. EINES D’AUTODIAGNÒSTIC DE LA CONVIVÈNCIA: Hem emprat com eines d’autodiagnòstic de la convivència d’aquest curs: -Sociograma CESC (als dos grups de 6è, en maig, els resultats obtinguts s’han donat a l’IES en la reunió conjunta que es va fer dia 26 de juny). -Registres conductuals, d’incidències... cada tutor/a té a la seva classe, damunt la seva taula una llibreta on es registren les incidències, conductes... dels alumnes. -Entrevistes personals amb els alumnes, famílies, professors.... -Observacions directes a l’aula i/o altres espais del centre. -Reunions d’equips docents, de departaments, de cicle... -Quadern de tutoria. -Carnet de convivència. ACTUACIONS O PROGRAMES PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA: Les actuacions i programes que hem emprat aquest curs han estat: -Carnet per punts. -Assemblees d’alumnes: aquest curs tots els grups tenen dins el seu horari de 9 a 9:10h. inclosa l’assemblea. Ha servit per conèixer millor les inquietuds, experiències, preocupacions... dels alumnes. -Programes d’acollida/benvinguda per a nous alumnes: durant aquest curs hi ha hagut nombrosos alumnes nouvinguts a l’escola, 5 d’ells alumnes d’Incorporació Tardana. S’han fet activitats per conèixer millor l’escola, pel seu acolliment i integració dins el grup classe. -Apadrinament entre alumnes: a la sessió de lectura dels divendres s’ha fet l’apadrinament lector amb els alumnes de 5 anys, 1r, 4t, 5è i 6è d’EP. -Accions solidàries:
 4. 4. *”Km de solidaritat”. Dia del Drets del nins. Han col·laborat els alumnes del IES Sa Blanca Dona. *Campanya contra la fam: “Panet solidari”. Dia 5 de juny. Els sous recollits es donen a Càritas per participar en un projecte solidari. *Campanyes de solidaritat en col·laboració amb el Fons pitiús i campanyes solidàries de Nadal. -Sancions disciplinàries. -Activitats lúdiques per a professors: sopars, festes jubilacions... -Activitats lúdiques conjuntes professors-famílies-alumnes: Festa 15 juny.... -Altres: Diplomes d’Or i Plata, donats a final de curs, segons el comportament dels alumnes.
 5. 5. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS FIXATS PER AQUEST CURS EN MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA: Àmbit d’intervenció Objectius Indicadors Accions Temporalitzac ió Responsables Recursos Freqüència mesura Mitjàperfer lamesura GRAU D’ASSOLIME NT Organitza ció interna Aplicar el Pla de Convivència 1. Consensuar normes d’aplicació entre el professorat. 2. Desenvolupar el Pla de mediació. 1.a- Reunions d’equip de cicle per parlar de la convivència una vegada al mes. 2.a- Organització de la mediació al pati: primers mediadors són els alumnes, després els professors de pati i els casos de mediació passen a les persones 1. Mensual. 2. Diari. 1. Coordinadors de cicle i coordinador Convivència. 2. Professors de l’equip de mediació. I coord. Convivència. - Pla de convivència. - Carnets de Convivència - Taller com espai per la mediació. 1. Trimestral. 2. Mensual. 1- Actes de la CCP i cicles. 2.a- Actes de mediació. 2.b- Actes de la Comissió de Convivèn cia 1- Satisfactori 2.a-No satisfactori: la mediació a les hores de pati no s’utiliza 2.b- Mitjanament satisfactori: S’han fet poques reunions per coincidir
 6. 6. 3. Continuar amb el carnet de convivència. Reconèixer més freqüentment el bon comportament. responsables de la mediació. 3.a – Distribuir el carnet de convivència i aplicar les normes. 3.b- Elaborar la carpeta de comportament dels alumnes 3c- Organitzar, a final de curs, la Festa de la Convivència. Entregar els diplomes a les aules. 3.a- i 3.b.- Principi de curs. 3.c- 9 de maig 3.a- Coordinadora de convivència i tutors. 3.b- Cap d’estudis, Coordinadora Convivència, coordinadora activitats complementàries . 3. Quinzenal. 3. Actes reunions de cicle.. Taules de classes. amb altres 3.a- Satistactori , encara que el carnet de convivència no s’utilitza per igual en tots els cicles. 3.b-Molt satisfactori: a les aules hi ha una llitbreta i registre on s’anota el comportame nt dels a alumnes 3.c-Molt satisfactori: la festa es va canviar de data per fer-la coincidir amb les de la visita
 7. 7. 4. Continuar amb la bústia de convivència. 5.- Treballar les habilitats socials en les reunions 4- Instal·lar una bústia de convivència davant de secretaria. 5.- Exigir en les reunions de professors, de famílies i alumnes un comportament adequat amb un to de veu correcte, amb respecte al torn de paraula i amb la utilització de normes de cortesia. 4. Setmanalme nt. 5. Sempre 5. Cap d’estudis i/o coordinadora convivència. 4. mensualment . 5.Sempre 4. Control missatge s que es comunica ran als tutors. 5. Aces de reunions dels mestres Comenius. 4. No satisfactori: només d’ha fet un periode de temps en algunes aules. 5. Satisfactori ,excepte en algun cas puntual.
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí 4. 07813 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427. E-mail: ceippuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I El grau d’assoliment dels objectius fixats per aquest curs ha estat satisfactori. La manca de temps i la manca de difusió i coordinació han estat les causes de no haver arribat a un grau molt satisfactori. Per aconseguir arribar als objectius fixats s’han emprat els recursos següents: -Reunions de coordinació: com hem explicat abans cada dilluns (fins Nadal, els divendres –acordat en Claustre- després), la Cap d’Estudis, un cicle i la coordinadora de convivència ens reuníem per tractar el tema de la convivència dins el cicle. -CCP -Claustres -Pla d’Acció tutorial -Activitats transversals amb alumnes (xarrades CEPCA, tallers. Jornades Esportives, Festa Convivència...) CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA: Durant aquest curs hi ha hagut casos de conductes contràries a les normes de convivència(Decret 121/2010): -1rA: un alumne al primer trimestre i començament del segon trimestre va tenir greus problemes de comportament. El comportament ha millorat bastant ja que la tutora ha fet amb el nen un contracte de fitxes. -1rB: hi ha un alumnes que distorsiona contínuament. A principis del proper curs s’han de treballar molt les normes amb el grup. -2nA: un alumne es va quedar sense poder anar a les Jornades Esportives i a l’excursió de final de curs per mal comportament. -2nB: un alumne té problemes de comportament i convivència amb el grup tot i que al llarg del curs ha millorat molt. -3rA: no hi ha hagut problemes. Hi ha un alumne molt mogut que ha anat millorant, un poc, a llarg del curs.
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí 4. 07813 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427. E-mail: ceippuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I -3rB: és un grup molt mogut, però els mestres anoten avisos diàriament i a l’hora de tutoria es premia el bon comportament. -4tA: només a un alumne se li ha posat una falta al llarg del curs. -4tB: dos alumnes han tengut una falta al llarg de curs i es queden sense poder anar a la platja a final de curs. Tres alumnes interrompen contínuament les classes, sense arribar a millorar el seu comportament. -5è A: no hi ha hagut problemes greus. -5è B: una mare d’un alumne va ser molt irrespetuosa amb la directora. -6è A: un alumne nee té problemes de conducta tant dins com fora de l’aula. Se li va posar una falta i va estar 3 dies al centre, però fora de la seva aula de referència. Tampoc va assistir al viatge de fi de curs ni a la sortida de la platja. -6è B: des de principi de curs hi ha hagut problemes de convivència: interrupcions, problemes al pati... s’han posat nombroses notes al quadern de tutoria i vàries faltes. Un alumne repetidor ha estat molestant diàriament la dinàminca de la classe i, a més, no ha obtingut cap rendiment positiu. A final de curs, va deixar d’anar a classes de música i castellà (estava en un altre espai del centre), per poder fer classes. També se li han posat vàries faltes. Quatre alumnes se’ls ha privat d’anar a l’excursió de la platja. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA: No hi ha hagut casos de conductes greument perjudicials per la convivència (Decret 121/2010). No hi ha hagut cap cas relacionat amb l’assetjament escolar ni amb el ciberassetjament. Tampoc caprelacionat amb agressions físiques o verbals a docents ni estan relacionats amb violència de gènere.
 10. 10. CEIP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí 4. 07813 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427. E-mail: ceippuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I EXPEDIENTS DISCIPLINARIS: No hi ha hagut cap expedient disciplinari tramitat durant aquest curs 13/14. ALTRES INSTITUCIONS IMPLICADES EN LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE: Aquest curs només hem necessitat el suport de l’EOEP per a la resolució d’algun cas de conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència. FORMACIÓ EN CONVIVÈNCIA CURS 13/14: El nostre centre aquest curs no ha rebut cap formació individual: la Cap d’Estudis ha estat de baixa per maternitat durant 8 mesos i la Coordinadora de Convivència estava admesa per realizar-ne un de Pràctiques Restauratives, al CEP d’Eivissa, però per motius familiars no va poder realitzar-lo. NECESSITATS FORMATIVES EN MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA: Les necessitats formatives en matèria de convivència detectades en el nostre centre han estat les següents: -Prevenció de conflictes. -Resolució conflictes. -Medicació i/o Pràctiques Restauratives. -Competència social i emocional. -Complir els acords del Pla de Convivència d’Organització i Gestió. S’ha enviat Document de l’Institut de l’Éxit i la Convivència.

×