Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1

3,304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1

 1. 1. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP. Competència aprendre a aprendre: Gens Poc Adequat Bastant MoltHabilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenguen de forma cada vegada méseficaç i autònoma d’acord als propis objectius i necessitats.Aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’unsentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic, com la capacitat de cooperar,d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual, la qual cosa esdesenvolupa a través d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives. 1.1.- Coneixement de les pròpies capacitats intelectuals, emocionals i físiques. Habilitats per: - Valorar-se a sí mateix, tenir confiança en les seues possibilitats, actuar amb perseverança i decisió al tractar feines i assumir responsabilitats. 1.- Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística, motivació de logros, etc. Coneixement de les 1.2.- Motivació i sentiment de competència personal. capacitats de Habilitats per:l’aprenentatge. - Identificar l’aprenentatge i el sebre com una necessitat que és necessària satisfer a través de la curiositat i el gust per aprendre i per compartir aquest aprenentatge. - Conèixer les pròpies possibilitats i carències, treure profit de les primeres i motivar-se per superar les segones. - Confiar amb un mateix.2.- Ús 2.1.- Planificació i hàbits d’estudi.d’habilitats Habilitats per:d’aprenentatge - Planificar i utilitzar el temps d’estudi de forma eficaç. - Plantejar-se preguntes per obtenir informació, que es transforme en coneixemnt, plantetjament de fites assolibles, - Conèixer i usar diferents recursos i fonts d’informació. 2.2.- Tècniques d’aprenentatge i autorregulació. Habilitats per: - Recollir, processar, organitzar, presentar i revisar informació per construir el aprenentatge i utilitzar el coneixement en diferents contextos. - Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació. - Preserverar en l’aprenentatge, autoavaluar-se, autoregular-se. - Aprendre dels errors. - Aprendre de ia mab els altres.
 2. 2. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP. Competència Autonomia i iniciativa personal Gens Poc Adequat Bastant MoltHabilitat per, des del coneixement de si mateix i de les opcions existents, prendre decisions pròpies, portar-les a la pràctica, assumir riscos i acceptar responsabilitats en diferents escenaris i contextos amb confiança isentit críticL’autonomia i la iniciativa personal suposen ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions oprojectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. 1.- Conèixer i 1.- Coneixement i confiança en si mateix i la pràctica de valors. confiar per Habilitats per: prendre decisions. - Valorar-se a sí mateix i analitzar les possibilitats i limitacions. - Tenir confiança en els pròpies possibilitats. - Actuar amb perseverança i decisió en l’abordatge de tarees. - Assumir riscs i i responsabilitats. - Comprendre i actuar lliurement amb valors personals i socials democràtics. - Tenir una visió estratègica dels rectes i de les oportunitats. - Tenir una actitud positiva cap el canvi i la innovació. 2.- Planificar i 2.1.- Projectes i treball cooperatiu. realitzar projectes. Habilitats per: - Identificar problemes. - Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: Idear, planificar, desenvolupar i avaluar projectes tècnics, artístics i d’investigació de forma cooperativa. - Utilitzar estratègies d’equip i treball cooperatiu. Transformar les idees en accions: podre reelaborar pensaments previs, arribar a noves idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica. 3.- Habilitats 3.1.- Relació i lideratge. socials de relació i Habilitats per: de lideratge de - Relacionar-se i cooperar eficaçment. Posar-se en el lloc dels altres, valorar les seues idees, dialogar i negociar. projectes. - Desenvolupar habilitats de lideratge de projectes: confiança en si mateix, empatia, sentit crític, responsabilitat, creativitat, diàleg i cooperació, organització, defensa dels drets, assumpció de riscos, etc.
 3. 3. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP QUE IMPARTEIXEN ÀREES O PROJECTES EN UNA DE LES LLENGÜES. Gens Poc Adequat Bastant Molt Competència LINGÜÍSTICA EN CATALÀ Habilitats per comprendre, expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets de forma oral i escrita en diferents llengües i escenaris o contextos i regular elcomportament o conducta. Els coneixements, destreses i actituds propis d’aquesta competència permeten expressar pensaments, emocions, vivències i opinions, així com dialogar, formar-se un judici crític i ètic, generar idees, estructurar el coneixement, donar coherència i cohesió al discurs i a les pròpies accions i tasques, adoptar decisions, i gaudir escoltant, llegint o expressant-se de forma oral i escrita, cosa que contribueix a més al desenvolupament de l’autoestima i de la confiança en si mateix. 1. COMUNICACIÓ 1.1- Escoltar i comprendre missatges parlats. 1r cicle 2n cicle 3r cicle ORAL. Habilitats per obtenir informació de textos orals en formats diferents, en diferents situacions i amb diferents finalitats. - Descriu - Capta el sentit 1.2- Parlar per que altres escoltin i comprenguin. experiències, oral de textos Habilitats per produir textos orals adequats en diferents vivències i idees i orals i escrits situacions i amb diferents finalitats. capta el sentit d’ús habitual, 1.3-Conversar ( establir diàlegs, ...). (Dimensions de la global de textos recon interacció, de l’escolta, de la producció i de la mediació). orals i escrits, Habilitat per intercanviar continguts en situació de diàleg. identificant la 2. COMUNICACIÓ 2.1- Llegir de forma eficaç (expressiva i comprensiva). informació més ESCRITA Habilitats per llegir, comprendre i interpretar textos escrits en rellevant. diferents formats adequats a diferents situacions i finalitats. - Utilitza la 2.2- Escriure correctament. (Dimensió productiva, comunicativa terminologia i creativa). gramatical i Habilitat per expressar per escrit fets, pensaments, opinions, lingüística per sentiments, ... de forma correcta i adequada a diferents situacions i comparar fets o finalitats. situacions de l’entorn pròxim. 3. La representació - Habilitats per:interpretació i comprensió de - Adaptar la comunicació als contextos. la realitat. - Buscar, recopilar i processar i comunicar informació. - Conèixer les regles del sistema de la llengua. - Conèixer altres cultures i comunicar-se en altres idiomes. - Desenvolupar-se en contextos diferents al propi. - Generar idees, hipòtesi, supòsits i interrogants. 4. La construcció i Habilitats per: comunicació del - Comprendre textos literaris. coneixement. - Donar coherència i cohesió al discurs, a les pròpies accions i tasques. - Estructurar el coneixement. - Formular i expressar els propis arguments d’una manera convincent i adequada al context. - Realitzar intercanvis comunicatius en diferents situacions, amb idees pròpies. - Manipular diferents fonts d’informació.
 4. 4. 5. Organització i Habilitats per: autorregulació del - Adoptar decisions. – Conviure. – Formar-se un judici crític.pensament, de les emocions i - Disfrutar escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita. la conducta. - Rebutjar estereotips i d’expressions sexistes o discriminatòries. - Interactuar de forma adequada lingüísticament. - Realitzar crítiques amb esperit constructiu. - Usar la comunicació per resoldre conflictes. - Tenir-ne en compte opinions diferents a la pròpia. AVALUACIÓ DELS PROFESSORS DE MATEMÀTIQUES I ÀREES O PROJECTES QUE UTILITZIN LES MATEMÀTIQUES Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitats necessàries per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i els raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a les situacions quotidianes que ho requereixin. Per tant, la identificació d’aquestes situacions, l’aplicació d’estratègies de resolució de problemes, i la selecció de les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible hi estan incloses. En definitiva, la possibilitat real d’utilitzar l’activitat matemàtica en contextos tan variats com sigui possible. 1.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió, 1.- ÚS DE representació i mesura de l’espai: CONCEPTES I Habilitats per: PROCEDIMENTS I - Comprendre, identificar i representar els elements geomètrics i les seues diferents representacions i dimensions. DEL RAONAMENT - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. MATEMÀTIC PER - Expressar-se i interpretar am claretat i precisió informacions, dades i argumentacions. DESCRIURE LA - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la relitat a partir de la informació disponible. REALITAT. 2.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió i representació de les relacions entre diferents variables: Habilitats per - Utilitzar símbols, expressions, operacions matemàtiques i realitzar càlculs i estimacions per establir relacions entre diferents variables. - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. 2.- ÚS DE - Expressar-se i interpretar am claretat i precisió informacions, dades i argumentacions. CONCEPTES I - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la reAlitat a partir de la informació disponible. - Aplicar el coneixement del PROCEDIMENTS sistema de numeració decimal i de les operacions per a comparar, relacionar nombres i operar amb rapidesa, buscant segons la situació un resultat exacte o aproximat. DEL RAONAMENT MATEMÀTIC PER RESOLDRE 3.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió i
 5. 5. PROBLEMES representació de la probabilitat i l’atzar.QUOTIDIANS. Habilitats per :L’anàlisi i tractament de dades estadístiques i probabilístics amb l’objectiu de treure conclusions a partir d’ells. - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. - Expressar-se i interpretar am claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I PROJECTES. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ Gens Poc Adequat Bastant Molt AMB EL MÓN FÍSIC. Habilitats necessàries per comprendre el món físic en si mateix i la seua interacció amb les persones mitjançant l’ús del mètode científic i l’actitud de compromís amb la protecció i millora de la pròpia salut i de l’entorn. Aquesta competència, i partint del coneixement del cos humà, de la naturalesa i de la interacció dels homes i les dones amb aquesta, permet argumentar racionalment les conseqüències d’unes formes de vida o altres, i adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Així mateix, suposa considerar la doble dimensió –individual i col·lectiva– de la salut, i adoptar actituds de responsabilitat i respecte cap als altres i cap a un mateix. 1.-LA 1.- Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seues interaccions. COMPRENSIÓ Habilitats per la identificació de les qüestions científiques i la comprensió dels conceptes i teories científiques i comprensió de la naturalesa de DE les ciències i la tecnologia com activitat humana amb possibilitats i limitacions. SUCCESSOS. - Analitzar els fenòmens físics. - Realitzar observacions directes amb consciència del marc teòric. - Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa. - Aplicar el pensament científic tècnic per interpretar, preveure i prendre decisions amb iniciativa i autonomia personal. - Comunicar conclusions en diferents contextos. - Reconèixer els límits de l’activitat investigadora. - Planificar i manejar solucions tècniques. 2.- LA 2.- Implantació del mètode científic i tecnològic. Possibilitar la comprensió dels successos i la predicció de les seues conseqüències PREDICCIÓ DE Habilitats per identificar problemes i explicar fenòmens utilitzant el mètode científic ( observació, experimentació, formulació d’hipòtesi, CONSEQÜÈNCI interpretació de les dades i explicació dels resultats i la revisió dels mètodes i procediments utilitzats) mitjançant la realització de projectes de ES. forma individual i col·lectiva, utilitzant estratègies de treball en equip i un clima de treball i col·laboració. - Conservar els recursos i aprendre a identificar i valorar la diversitat natural. - Comprendre i identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions. - Interpretar la informació que es rep per preveure i prendre decisions. - Incorporar l’aplicació de conceptes científics i tècnics i de teories científiques bàsiques.
 6. 6. 3.- MILLORA I 3.- Pràctica de valors. Dirigida a la millora i preservació de les condicions de la pròpia vida, de les altres persones i de la resta dels éssers vius. PRESERVACIÓ Habilitats per actuar adequadament en diferents àmbits de la vida i del coneixement i per utilitzar els coneixements i els procediments al DE LES servei de les pràctiques que contribueixen a protegir el medi ambient i la salut. CONDICIONS DE - Analitzar els hàbits de consum. – La cura del medi ambient. VIDA PRÒPIA, - Argumentar conseqüències d’un tipus de vida en relació a: L’ús responsable dels recursos naturals, els bons hàbits de consum, la protecció DELS ALTRES I de la salut, tant individual com col·lectiva. - Prendre decisions sobre el món físic i sobre la influència de l’activitat humana, amb especial atenció al manteniment del medi ambient i el DE LA RESTA consum racional i responsable. D’ESSERS VIUS. - Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS TREBALLEN TICS. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar –la en coneixements. Implicaser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva al seleccionar, tractar i utilitzar la informació i lesseues fonts. 1. Cercar, 1.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques. obtenir, Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un processar i ordinador. comunicar - Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques. informació. - Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació. - Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware. - Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles. 2.- Recerca i tractament de la informació Habilitats per localitzar, organitzar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, contrastar la seua validesa i combinar la informació obtinguda. - Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor. - Dominar les pautes de descodificació i transferència. - Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos
 7. 7. 2. Transformar 3.- Coneixement i aplicació. la informació en Habilitats per: coneixement. - Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat. - Resoldre problemes de forma real de manera eficient. - Prendre decisions. - Treballar en entorns cooperatius. - Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci. - Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques. - Processar i gestionar adequadament la informació. - Comprendre i integrar la informació. 3. Emprar les 4.- Comunicar la informació. TIC com a Habilitats per: element - Comunicar la informació i els coneixements. essencial per - Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se. informar-se, - Emprar diferents recursos expressius a més d eles TICs. - Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual. aprendre i - Generar creacions responsables i creatives. comunicar-se. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per “conviure”, “comprendre la societat el la que vivim”, “actuar d’acord amb uns principis ètics idemocràtics” en una societat plural, així com comprometer-se a contribuir en la seua millora mantenint una actitudconstructivista, solidària i responsable.Aquesta competència afavoreix la comprensió de la realitat històrica i social del món, la seva evolució, els seus èxits i els seusproblemes. La comprensió crítica de la realitat exigeix experiència, coneixements i consciència de l’existència de diferentsperspectives en analitzar aquesta realitat. Comporta recórrer a l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els fets i problemessocials i històrics i per reflexionar-hi de manera global i crítica, així com fer raonaments crítics i lògicament vàlids sobresituacions reals, i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat. 1. Comprendre 1.1.- Coneixement i interpretació de la realitat social. la realitat social del món en què vivim. Habilitats per: - Conèixer els fets, els problemes i els trets de la societat actual.. - Comprendre i analitzar les relacions socials. - Conèixer i comprendre l’organització i funcionament dels estats i societats democràtiques. - Reflexionar sobre els conceptes: democràcia, llibertat, igualtat, solidaritat, participació, ciutadania.
 8. 8. 2. Cooperar i 2.1.- Relacions interpersonals i treball cooperatiu. conviure amb una societat Habilitats per: cada vegada - Valorar les diferències i la igualtat de drets entre les persones. més plural. - Posar-se en el llocs dels altres i comprendre els seus punts de vista. - Prendre decissions conjugant els interessos individuals i els del grup. - Crear confiança i resoldre els conflictes de forma pacífica. - Elaborar i comprometer-se en un projecte de treball cooperatiu. - Comprendre l’aportació de les diferents cultures a l’evolució i progrés de la humanitat. 3. Participar en 3.1 Exercici dels drets i dures i la pràctica de valors. la vida cívica. Exercir la Habilitats per: ciutadania - Respectar els principis i valors universals. democràtica i - Participar de forma activa i plena en la vida cívica. contribuir a la - Exercir una ciutadania activa i integradora amb un comportament coherent amb els valors democràtics. - Identificar i renegar de la discriminació, sigui del tipus que sigui. millora. - Crear un sistema de valors propi d’acord amb els valors personals i socials democràtics per contribuir a la construcció de la pau i la democràcia. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per apreciar, conèixer, comprendre, valorar y disfrutar amb l’art i participar en altres manifestacions culturals i artístiques; per emprar recursos d’expressió artística per realitzar creacions pròpies i un interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i d’altres. Implica una actitud oberta i, respectuosa i crítica davant la diversitat artística i cultural.El conjunt de destreses que configuren aquesta competència es refereix tant a l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art ialtres manifestacions culturals, com a aquelles relacionades amb l’ús d’alguns recursos de l’expressió artística per realitzarcreacions pròpies;implica un coneixement bàsic de les diferents manifestacions culturals i artístiques, l’aplicació d’habilitatsde pensament divergent i de treball de col·laboració, una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressionsartístiques i culturals, el desig i la voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora, i un interès per participar en lavida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat, com d’altrescomunitats.
 9. 9. 1.- Apreciació i Habilitats per:comprensió de lesdiferents - Apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars. - Disposar d’habilitats de pensament, perceptives i comunicatives , de sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre les manifestacionsmanifestacions artístiques, valorar-les, emocionar-se i disfrutra-les.culturals i - Tenir consciència de l’evolució del pensament, de les corrents estètiques, de les modes i dels gustos, de la seua influència en la vidaartístiques, utilitzar- quotidianales com a font - Participar en la vida cultural i conservar el patrimoni.d’enriquement - Tenir coneixement bàsic de les tècniques, recursos i codis dels diferents llenguatges artístics.personal i - Valorar la diversitat cultural.considerar-les partdel patrimonicultural2.- Apreciació de Habilitats per:l’expressió d’idees,experiències o - Estimar la creativitat en els diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars. - Valorar la llibertat d’expressió, del dret a la diversitat cultural, de la importància del diàleg i de la interculturalitat.sentiments de forma - Desenvolupar habilitats de cooperació i de la realització d’experiències artístiques compartides per aconseguir un resultat final i valorar lescreativa i expressar- aportacions pròpies i ajenes.se mitjançant codis - Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació, la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics.artístics. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA EMOCIONAL. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per conèixer i controlar les emocions i sentiments, per llegir els estats d’ànim i sentiments dels altres, per establir relacions positives amb els altres i per ser una persona feliç i per ser una persona feliç que respon de forma adequada a les exigències personals, escolars, socials, ... 1.- Conèixer i 1.1.- Les pròpies emocions. controlar les pròpies Habilitats per: emocions. - Prendre consciència dels estats d’ànim i de les causes que els motiven i els sentiments propis per actuar amb seguritat i confiança. - Controlar les emocions i actuar de forma positiva.
 10. 10. 2.- Gestionar les 2.1.- Empatia/habilitats socials/Relacions interpersonals.relacionsinterpersonals. Habilitats per: - Comprendre l’estat d’ànim dels altres. - Posar-se en el lloc de l’altre i mostrar sensibilitat cap el seus sentiments. - Comunicar-se de forma constructiva. - Resoldre els conflictes de forma pacífica.

×