Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1

3,144 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1

 1. 1. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP. Competència aprendre a aprendre: Gens Poc Adequat Bastant MoltHabilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenguen de forma cada vegada méseficaç i autònoma d’acord als propis objectius i necessitats.Aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’unsentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic, com la capacitat de cooperar,d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual, la qual cosa esdesenvolupa a través d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives. 1.1.- Coneixement de les pròpies capacitats intelectuals, emocionals i físiques. Habilitats per: - Valorar-se a sí mateix, tenir confiança en les seues possibilitats, actuar amb perseverança i decisió al tractar feines i assumir responsabilitats. 1.- Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística, motivació de logros, etc. Coneixement de les 1.2.- Motivació i sentiment de competència personal. capacitats de Habilitats per:l’aprenentatge. - Identificar l’aprenentatge i el sebre com una necessitat que és necessària satisfer a través de la curiositat i el gust per aprendre i per compartir aquest aprenentatge. - Conèixer les pròpies possibilitats i carències, treure profit de les primeres i motivar-se per superar les segones. - Confiar amb un mateix.2.- Ús 2.1.- Planificació i hàbits d’estudi.d’habilitats Habilitats per:d’aprenentatge - Planificar i utilitzar el temps d’estudi de forma eficaç. - Plantejar-se preguntes per obtenir informació, que es transforme en coneixemnt, plantetjament de fites assolibles, - Conèixer i usar diferents recursos i fonts d’informació. 2.2.- Tècniques d’aprenentatge i autorregulació. Habilitats per: - Recollir, processar, organitzar, presentar i revisar informació per construir el aprenentatge i utilitzar el coneixement en diferents contextos. - Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació. - Preserverar en l’aprenentatge, autoavaluar-se, autoregular-se. - Aprendre dels errors. - Aprendre de ia mab els altres.
 2. 2. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP. Competència Autonomia i iniciativa personal Gens Poc Adequat Bastant MoltHabilitat per, des del coneixement de si mateix i de les opcions existents, prendre decisions pròpies, portar-les a la pràctica, assumir riscos i acceptar responsabilitats en diferents escenaris i contextos amb confiança isentit críticL’autonomia i la iniciativa personal suposen ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions oprojectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. 1.- Conèixer i 1.- Coneixement i confiança en si mateix i la pràctica de valors. confiar per Habilitats per: prendre decisions. - Valorar-se a sí mateix i analitzar les possibilitats i limitacions. - Tenir confiança en els pròpies possibilitats. - Actuar amb perseverança i decisió en l’abordatge de tarees. - Assumir riscs i i responsabilitats. - Comprendre i actuar lliurement amb valors personals i socials democràtics. - Tenir una visió estratègica dels rectes i de les oportunitats. - Tenir una actitud positiva cap el canvi i la innovació. 2.- Planificar i 2.1.- Projectes i treball cooperatiu. realitzar projectes. Habilitats per: - Identificar problemes. - Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: Idear, planificar, desenvolupar i avaluar projectes tècnics, artístics i d’investigació de forma cooperativa. - Utilitzar estratègies d’equip i treball cooperatiu. Transformar les idees en accions: podre reelaborar pensaments previs, arribar a noves idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica. 3.- Habilitats 3.1.- Relació i lideratge. socials de relació i Habilitats per: de lideratge de - Relacionar-se i cooperar eficaçment. Posar-se en el lloc dels altres, valorar les seues idees, dialogar i negociar. projectes. - Desenvolupar habilitats de lideratge de projectes: confiança en si mateix, empatia, sentit crític, responsabilitat, creativitat, diàleg i cooperació, organització, defensa dels drets, assumpció de riscos, etc.
 3. 3. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP QUE IMPARTEIXEN ÀREES O PROJECTES EN UNA DE LES LLENGÜES. Gens Poc Adequat Bastant Molt Competència LINGÜÍSTICA EN CATALÀ Habilitats per comprendre, expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets de forma oral i escrita en diferents llengües i escenaris o contextos i regular elcomportament o conducta. Els coneixements, destreses i actituds propis d’aquesta competència permeten expressar pensaments, emocions, vivències i opinions, així com dialogar, formar-se un judici crític i ètic, generar idees, estructurar el coneixement, donar coherència i cohesió al discurs i a les pròpies accions i tasques, adoptar decisions, i gaudir escoltant, llegint o expressant-se de forma oral i escrita, cosa que contribueix a més al desenvolupament de l’autoestima i de la confiança en si mateix. 1. COMUNICACIÓ 1.1- Escoltar i comprendre missatges parlats. 1r cicle 2n cicle 3r cicle ORAL. Habilitats per obtenir informació de textos orals en formats diferents, en diferents situacions i amb diferents finalitats. - Descriu - Capta el sentit 1.2- Parlar per que altres escoltin i comprenguin. experiències, oral de textos Habilitats per produir textos orals adequats en diferents vivències i idees i orals i escrits situacions i amb diferents finalitats. capta el sentit d’ús habitual, 1.3-Conversar ( establir diàlegs, ...). (Dimensions de la global de textos recon interacció, de l’escolta, de la producció i de la mediació). orals i escrits, Habilitat per intercanviar continguts en situació de diàleg. identificant la 2. COMUNICACIÓ 2.1- Llegir de forma eficaç (expressiva i comprensiva). informació més ESCRITA Habilitats per llegir, comprendre i interpretar textos escrits en rellevant. diferents formats adequats a diferents situacions i finalitats. - Utilitza la 2.2- Escriure correctament. (Dimensió productiva, comunicativa terminologia i creativa). gramatical i Habilitat per expressar per escrit fets, pensaments, opinions, lingüística per sentiments, ... de forma correcta i adequada a diferents situacions i comparar fets o finalitats. situacions de l’entorn pròxim. 3. La representació - Habilitats per:interpretació i comprensió de - Adaptar la comunicació als contextos. la realitat. - Buscar, recopilar i processar i comunicar informació. - Conèixer les regles del sistema de la llengua. - Conèixer altres cultures i comunicar-se en altres idiomes. - Desenvolupar-se en contextos diferents al propi. - Generar idees, hipòtesi, supòsits i interrogants. 4. La construcció i Habilitats per: comunicació del - Comprendre textos literaris. coneixement. - Donar coherència i cohesió al discurs, a les pròpies accions i tasques. - Estructurar el coneixement. - Formular i expressar els propis arguments d’una manera convincent i adequada al context. - Realitzar intercanvis comunicatius en diferents situacions, amb idees pròpies. - Manipular diferents fonts d’informació.
 4. 4. 5. Organització i Habilitats per: autorregulació del - Adoptar decisions. – Conviure. – Formar-se un judici crític.pensament, de les emocions i - Disfrutar escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita. la conducta. - Rebutjar estereotips i d’expressions sexistes o discriminatòries. - Interactuar de forma adequada lingüísticament. - Realitzar crítiques amb esperit constructiu. - Usar la comunicació per resoldre conflictes. - Tenir-ne en compte opinions diferents a la pròpia. AVALUACIÓ DELS PROFESSORS DE MATEMÀTIQUES I ÀREES O PROJECTES QUE UTILITZIN LES MATEMÀTIQUES Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitats necessàries per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i els raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a les situacions quotidianes que ho requereixin. Per tant, la identificació d’aquestes situacions, l’aplicació d’estratègies de resolució de problemes, i la selecció de les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible hi estan incloses. En definitiva, la possibilitat real d’utilitzar l’activitat matemàtica en contextos tan variats com sigui possible. 1.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió, 1.- ÚS DE representació i mesura de l’espai: CONCEPTES I Habilitats per: PROCEDIMENTS I - Comprendre, identificar i representar els elements geomètrics i les seues diferents representacions i dimensions. DEL RAONAMENT - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. MATEMÀTIC PER - Expressar-se i interpretar am claretat i precisió informacions, dades i argumentacions. DESCRIURE LA - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la relitat a partir de la informació disponible. REALITAT. 2.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió i representació de les relacions entre diferents variables: Habilitats per - Utilitzar símbols, expressions, operacions matemàtiques i realitzar càlculs i estimacions per establir relacions entre diferents variables. - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. 2.- ÚS DE - Expressar-se i interpretar am claretat i precisió informacions, dades i argumentacions. CONCEPTES I - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la reAlitat a partir de la informació disponible. - Aplicar el coneixement del PROCEDIMENTS sistema de numeració decimal i de les operacions per a comparar, relacionar nombres i operar amb rapidesa, buscant segons la situació un resultat exacte o aproximat. DEL RAONAMENT MATEMÀTIC PER RESOLDRE 3.- Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians associats a la comprensió i
 5. 5. PROBLEMES representació de la probabilitat i l’atzar.QUOTIDIANS. Habilitats per :L’anàlisi i tractament de dades estadístiques i probabilístics amb l’objectiu de treure conclusions a partir d’ells. - Expressar-se i comunicar-se en llenguatge matemàtic. - Expressar-se i interpretar am claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. - Seleccionar les tècniques adequades per calcular, representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I PROJECTES. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ Gens Poc Adequat Bastant Molt AMB EL MÓN FÍSIC. Habilitats necessàries per comprendre el món físic en si mateix i la seua interacció amb les persones mitjançant l’ús del mètode científic i l’actitud de compromís amb la protecció i millora de la pròpia salut i de l’entorn. Aquesta competència, i partint del coneixement del cos humà, de la naturalesa i de la interacció dels homes i les dones amb aquesta, permet argumentar racionalment les conseqüències d’unes formes de vida o altres, i adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Així mateix, suposa considerar la doble dimensió –individual i col·lectiva– de la salut, i adoptar actituds de responsabilitat i respecte cap als altres i cap a un mateix. 1.-LA 1.- Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seues interaccions. COMPRENSIÓ Habilitats per la identificació de les qüestions científiques i la comprensió dels conceptes i teories científiques i comprensió de la naturalesa de DE les ciències i la tecnologia com activitat humana amb possibilitats i limitacions. SUCCESSOS. - Analitzar els fenòmens físics. - Realitzar observacions directes amb consciència del marc teòric. - Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa. - Aplicar el pensament científic tècnic per interpretar, preveure i prendre decisions amb iniciativa i autonomia personal. - Comunicar conclusions en diferents contextos. - Reconèixer els límits de l’activitat investigadora. - Planificar i manejar solucions tècniques. 2.- LA 2.- Implantació del mètode científic i tecnològic. Possibilitar la comprensió dels successos i la predicció de les seues conseqüències PREDICCIÓ DE Habilitats per identificar problemes i explicar fenòmens utilitzant el mètode científic ( observació, experimentació, formulació d’hipòtesi, CONSEQÜÈNCI interpretació de les dades i explicació dels resultats i la revisió dels mètodes i procediments utilitzats) mitjançant la realització de projectes de ES. forma individual i col·lectiva, utilitzant estratègies de treball en equip i un clima de treball i col·laboració. - Conservar els recursos i aprendre a identificar i valorar la diversitat natural. - Comprendre i identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions. - Interpretar la informació que es rep per preveure i prendre decisions. - Incorporar l’aplicació de conceptes científics i tècnics i de teories científiques bàsiques.
 6. 6. 3.- MILLORA I 3.- Pràctica de valors. Dirigida a la millora i preservació de les condicions de la pròpia vida, de les altres persones i de la resta dels éssers vius. PRESERVACIÓ Habilitats per actuar adequadament en diferents àmbits de la vida i del coneixement i per utilitzar els coneixements i els procediments al DE LES servei de les pràctiques que contribueixen a protegir el medi ambient i la salut. CONDICIONS DE - Analitzar els hàbits de consum. – La cura del medi ambient. VIDA PRÒPIA, - Argumentar conseqüències d’un tipus de vida en relació a: L’ús responsable dels recursos naturals, els bons hàbits de consum, la protecció DELS ALTRES I de la salut, tant individual com col·lectiva. - Prendre decisions sobre el món físic i sobre la influència de l’activitat humana, amb especial atenció al manteniment del medi ambient i el DE LA RESTA consum racional i responsable. D’ESSERS VIUS. - Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS TREBALLEN TICS. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar –la en coneixements. Implicaser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva al seleccionar, tractar i utilitzar la informació i lesseues fonts. 1. Cercar, 1.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques. obtenir, Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un processar i ordinador. comunicar - Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques. informació. - Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació. - Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware. - Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles. 2.- Recerca i tractament de la informació Habilitats per localitzar, organitzar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, contrastar la seua validesa i combinar la informació obtinguda. - Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor. - Dominar les pautes de descodificació i transferència. - Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos
 7. 7. 2. Transformar 3.- Coneixement i aplicació. la informació en Habilitats per: coneixement. - Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat. - Resoldre problemes de forma real de manera eficient. - Prendre decisions. - Treballar en entorns cooperatius. - Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci. - Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques. - Processar i gestionar adequadament la informació. - Comprendre i integrar la informació. 3. Emprar les 4.- Comunicar la informació. TIC com a Habilitats per: element - Comunicar la informació i els coneixements. essencial per - Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se. informar-se, - Emprar diferents recursos expressius a més d eles TICs. - Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual. aprendre i - Generar creacions responsables i creatives. comunicar-se. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per “conviure”, “comprendre la societat el la que vivim”, “actuar d’acord amb uns principis ètics idemocràtics” en una societat plural, així com comprometer-se a contribuir en la seua millora mantenint una actitudconstructivista, solidària i responsable.Aquesta competència afavoreix la comprensió de la realitat històrica i social del món, la seva evolució, els seus èxits i els seusproblemes. La comprensió crítica de la realitat exigeix experiència, coneixements i consciència de l’existència de diferentsperspectives en analitzar aquesta realitat. Comporta recórrer a l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els fets i problemessocials i històrics i per reflexionar-hi de manera global i crítica, així com fer raonaments crítics i lògicament vàlids sobresituacions reals, i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat. 1. Comprendre 1.1.- Coneixement i interpretació de la realitat social. la realitat social del món en què vivim. Habilitats per: - Conèixer els fets, els problemes i els trets de la societat actual.. - Comprendre i analitzar les relacions socials. - Conèixer i comprendre l’organització i funcionament dels estats i societats democràtiques. - Reflexionar sobre els conceptes: democràcia, llibertat, igualtat, solidaritat, participació, ciutadania.
 8. 8. 2. Cooperar i 2.1.- Relacions interpersonals i treball cooperatiu. conviure amb una societat Habilitats per: cada vegada - Valorar les diferències i la igualtat de drets entre les persones. més plural. - Posar-se en el llocs dels altres i comprendre els seus punts de vista. - Prendre decissions conjugant els interessos individuals i els del grup. - Crear confiança i resoldre els conflictes de forma pacífica. - Elaborar i comprometer-se en un projecte de treball cooperatiu. - Comprendre l’aportació de les diferents cultures a l’evolució i progrés de la humanitat. 3. Participar en 3.1 Exercici dels drets i dures i la pràctica de valors. la vida cívica. Exercir la Habilitats per: ciutadania - Respectar els principis i valors universals. democràtica i - Participar de forma activa i plena en la vida cívica. contribuir a la - Exercir una ciutadania activa i integradora amb un comportament coherent amb els valors democràtics. - Identificar i renegar de la discriminació, sigui del tipus que sigui. millora. - Crear un sistema de valors propi d’acord amb els valors personals i socials democràtics per contribuir a la construcció de la pau i la democràcia. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per apreciar, conèixer, comprendre, valorar y disfrutar amb l’art i participar en altres manifestacions culturals i artístiques; per emprar recursos d’expressió artística per realitzar creacions pròpies i un interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i d’altres. Implica una actitud oberta i, respectuosa i crítica davant la diversitat artística i cultural.El conjunt de destreses que configuren aquesta competència es refereix tant a l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art ialtres manifestacions culturals, com a aquelles relacionades amb l’ús d’alguns recursos de l’expressió artística per realitzarcreacions pròpies;implica un coneixement bàsic de les diferents manifestacions culturals i artístiques, l’aplicació d’habilitatsde pensament divergent i de treball de col·laboració, una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressionsartístiques i culturals, el desig i la voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora, i un interès per participar en lavida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat, com d’altrescomunitats.
 9. 9. 1.- Apreciació i Habilitats per:comprensió de lesdiferents - Apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars. - Disposar d’habilitats de pensament, perceptives i comunicatives , de sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre les manifestacionsmanifestacions artístiques, valorar-les, emocionar-se i disfrutra-les.culturals i - Tenir consciència de l’evolució del pensament, de les corrents estètiques, de les modes i dels gustos, de la seua influència en la vidaartístiques, utilitzar- quotidianales com a font - Participar en la vida cultural i conservar el patrimoni.d’enriquement - Tenir coneixement bàsic de les tècniques, recursos i codis dels diferents llenguatges artístics.personal i - Valorar la diversitat cultural.considerar-les partdel patrimonicultural2.- Apreciació de Habilitats per:l’expressió d’idees,experiències o - Estimar la creativitat en els diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars. - Valorar la llibertat d’expressió, del dret a la diversitat cultural, de la importància del diàleg i de la interculturalitat.sentiments de forma - Desenvolupar habilitats de cooperació i de la realització d’experiències artístiques compartides per aconseguir un resultat final i valorar lescreativa i expressar- aportacions pròpies i ajenes.se mitjançant codis - Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació, la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics.artístics. AVALUACIÓ DE TOTS ELS PROFESSORS DEL GRUP I DE PROJECTES. COMPETÈNCIA EMOCIONAL. Gens Poc Adequat Bastant Molt Habilitat per conèixer i controlar les emocions i sentiments, per llegir els estats d’ànim i sentiments dels altres, per establir relacions positives amb els altres i per ser una persona feliç i per ser una persona feliç que respon de forma adequada a les exigències personals, escolars, socials, ... 1.- Conèixer i 1.1.- Les pròpies emocions. controlar les pròpies Habilitats per: emocions. - Prendre consciència dels estats d’ànim i de les causes que els motiven i els sentiments propis per actuar amb seguritat i confiança. - Controlar les emocions i actuar de forma positiva.
 10. 10. 2.- Gestionar les 2.1.- Empatia/habilitats socials/Relacions interpersonals.relacionsinterpersonals. Habilitats per: - Comprendre l’estat d’ànim dels altres. - Posar-se en el lloc de l’altre i mostrar sensibilitat cap el seus sentiments. - Comunicar-se de forma constructiva. - Resoldre els conflictes de forma pacífica.

×