Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit

3,033 views

Published on

 • Be the first to comment

Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit

 1. 1. Activitatsde TUTORIA “al pati”
 2. 2. Coordinadora del projecte: Elena García Morell. © del text: Equip de Mestres del CEIP Puig d’en Valls © de les il·lustracions: Antoni Marí Marí, “Tirurit” Per a qualsevol dubte, suggeriment, recomanacions, etc. no dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres: • e-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es • pàgina web: http://www.cppuigdenvalls.com/El CEIP Puig d’en Valls ha estat guardonat amb el segon preminacional del MEC “Buenas prácticas de convivencia 2008” i tambéamb el segon premi nacional “Marta Mata 2010” gràcies a la bonafeina de tota la comunitat educativa. 2 CEIP PUIG D’EN VALLS
 3. 3. Sumari Pàg.1.-PRESENTACIÓ .......................................... 42.- ACTIVITATS DE TUTORIA “AL PATI” ................................... 8 ACTIVITATS DE PRESENTACIÓ ................... 9 ACTIVITATS DE CONEIXEMENT.................. 25 ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ ................. 41 ACTIVITATS DE CONFIANÇA ....................... 57 ACTIVITATS DE COOPERACIÓ ..................... 67 ACTIVITATS D’AFIRMACIÓ .......................... 833.- ACTIVITATS PER TREBALLAR A E. INFANTIL .................................... 934.- JOCS TRADICIONALS D’ARREU DEL MÓN .............................. 1095.- BIBLIOGRAFIA ................................... 151 3 CEIP PUIG D’EN VALLS
 4. 4. 1.- PRESENTACIÓ Amb aquest recull d’activitats volem continuar amb untreball de recerca que es va començar des de l’Equip de Suportde la nostra escola, el CEIP Puig d’en Valls situat al municipi deSanta Eulària des Riu (Eivissa), amb la publicació del llibre“Quadern d’activitats de tutoria per a l’escola”. L’objectiu principal d’aquest projecte és crear undocument àgil per als centres d’Educació Infantil i Primària enel qual els tutors i tutores trobin una ajuda més per a la sevafunció tutorial. Es tracta de treballar la tutoria en un espai queals alumnes els agrada molt: el pati. Aquest recull d’activitatspretén donar una altra alternativa als tutors i tutores pertreballar amb els seus alumnes i solucionar possibles problemesquotidians que es donen a l’aula, o al pati, orientant-los iassessorant-los mitjançant activitats pràctiques que alhorasiguin divertides i motivadores per als alumnes. Igual que en l’anterior llibre abans esmentat, aquestesactivitats han de permetre que els infants desenvolupindiferents àmbits de la seva educació integral que, habitualment,queden fora de la programació de les àrees, amb la finalitat decompletar aspectes formatius de la seva personalitat. Tambéhan de contribuir a desenvolupar i potenciar les competènciesbàsiques dels alumnes, orientar-los amb la finalitat d’aconseguirun grau més alt de maduració i autonomia, i ajudar-los a prendrefutures decisions en referència a aspectes personals,acadèmics i professionals. Totes les activitats estan fonamentades en criterispsicopedagògics i lúdics. El joc, les situacions informals,l’espontaneïtat, la creativitat, etc., són aspectes a través delsquals els tutors i les tutores proposaran les activitats per afer-les més motivadores i així desenvolupar els objectiusproposats. 4 CEIP PUIG D’EN VALLS
 5. 5. La nostra metodologia es caracteritzarà per la sevaflexibilitat, adaptant-se a les necessitats dels alumnes perquèaquests prenguin un paper actiu i participatiu. Algunes de les activitats d’aquest llibre estan enfocadesper a treballar-les una vegada al mes a l’hora de tutoria.Normalment, al nostre centre s’organitza per cicles de lamanera següent: El 1r cicle surt el segon divendres del mes a fer la tutoria al pati. El 2n cicle surt el tercer divendres del mes a fer la tutoria al pati. El 3r cicle surt el darrer divendres del mes a fer la tutoria al pati. S’organitza d’aquesta manera per no coincidir tots els ciclesal pati, ja que no es podrien fer bé les activitats. Es treballaran al pati o en un espai obert i sense obstacles.Estan adaptades per a infants des dels sis fins als dotze anys.Intentam cobrir les necessitats que puguin tenir els nostresalumnes d’Educació Primària. Aquest projecte és el resultat d’un treball d’investigació iadaptació de diferents referències bibliogràfiques, i la sevatraducció al català per poder-les fer servir a les escoles quetenen com a llengua vehicular el català, així com d’activitatsd’elaboració pròpia. 5 CEIP PUIG D’EN VALLS
 6. 6. Les activitats estan classificades en sis blocs diferents,segons l’objectiu que es vulgui treballar amb el grup – classe, isón: o Activitats de presentació o Activitats de coneixement. o Activitats de comunicació o Activitats de confiança o Activitats de cooperació o Activitats d’afirmació Al començament de cada bloc hem elaborat un quadre resumde totes les activitats que el conformen i les principalscaracterístiques: el nom de l’activitat, l’edat a la qual vadirigida, si és una activitat per treballar per parelles (P) o engrup (G) o una combinació d’ambdós agrupaments. Activitat Edat Agrupament1 PILOTA CALENTA 8-12 G2 ALGUNA COSA SOBRE TU 10-12 GCada activitat té els apartats següents: Títol de l’activitat. Alumnat a qui va dirigit. Què necessitarem? Objectiu. Com ho farem? Adaptacions. 6 CEIP PUIG D’EN VALLS
 7. 7. Trobarem un altre apartat al llibre dedicat als més petitsde l’escola, els alumnes d’Educació Infantil. Es tracta d’un reculld’activitats per treballar la psicomotricitat una vegada a lasetmana. Les activitats tenen la mateixa estructura que les quehem presentat abans. Per finalitzar aquest projecte, inclourem un recull de jocstradicionals. En aquest apartat ens han ajudat tots els alumnes iles famílies del nostre centre, ja que els hem preguntat quinssón els jocs de què han gaudit en la seva infància. A causa de ladiversitat cultural que existeix a l’escola, hem obtingut unenriquidor recull de jocs d’arreu del món, en el qual estanrepresentades les diferents nacionalitats que hi ha actualmental CEIP Puig d’en Valls. Volem crear un ambient interculturalentre els alumnes del nostre centre i no simplement unamulticulturalitat. Pensam que totes les cultures hi tenen cabudai que tots ens podem enriquir. Aquest treball d’investigació haestat coordinat per la Comissió Lingüística del centre. 7 CEIP PUIG D’EN VALLS
 8. 8. 2.- ACTIVITATS DE TUTORIA “AL PATI” Com hem explicat abans, les activitats d’aquest blocestan classificades en sis blocs diferents, segons l’objectiu quees vulgui treballar amb el grup – classe, i són: o Activitats de presentació o Activitats de coneixement. o Activitats de comunicació o Activitats de confiança o Activitats de cooperació o Activitats d’afirmació 8 CEIP PUIG D’EN VALLS
 9. 9. Activitats de PRESENTACIÓ Activitats de: PRESENTACIÓ Es tracta de jocs molt senzills que permeten un primerapropament i contacte. Fundamentalment són jocs destinats aaprendre els noms i alguna característica mínima. Són idonisquan els/les participants no es coneixen i és el primer moment.
 10. 10. Activitats de PRESENTACIÓ Activitat Edat Agrupament 1 PILOTA CALENTA 8-12 G 2 ALGUNA COSA SOBRE TU 10-12 P / G PRESENTACIÓ 3 ELS GESTOS 6-12 G 4 BUSCANT PARELLA 6-12 P / GActivitats de 5 EL BOLÍGRAF “BOIG” 6-12 G 6 TERRA 6-12 G 7 LES INICIALS 6-12 G 8 EL NOM QUILOMÈTRIC 6-12 G 9 QUI CALLA PAGA 8-12 G 10 EL MIRALL 6-12 P / G 10 CEIP PUIG D’EN VALLS
 11. 11. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 1TÍTOL: PILOTA CALENTAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una pilota o un altre objecte perllençar.OBJECTIU:Consisteix a presentar-se indicant, a més del nom, unes dadesbàsiques mitjançant una pilota que es va llançant entre els/lesparticipants del grup. L’objectiu és aprendre els noms i iniciarun petit coneixement del grup. S’ha de fer al més ràpidamentpossible. La pilota està molt calenta i crema.COM HO FAREM?: En cercle, asseguts o dempeus. L’animador/a explica quela persona que rebi la pilota s’ha de donar a conèixer dient: - el nom amb què li agrada que l’anomenin; - el seu lloc de procedència; - alguns gustos; - alguns desigs. 11 CEIP PUIG D’EN VALLS
 12. 12. Activitats de PRESENTACIÓTot això s’ha de fer ràpidament per no cremar-se.Immediatament que sacaba la presentació es tira la pilota auna altra persona que continua el joc.ADAPTACIONS:Es poden donar a conèixer altres coses com: el color que mést’agrada, el teu millor amic, quina assignatura t’agrada més, etc.Es pot llençar un cabdell de llana. 12 CEIP PUIG D’EN VALLS
 13. 13. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 2TÍTOL:ALGUNA COSA SOBRE TUQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 10 anys perparelles.QUÈ NECESSITAM?: Paper, llapis.OBJECTIU: Els participants fan preguntes amb les lletresd’un nom.L’objectiu és conèixer informació específica diversa delsparticipants.COM HO FAREM?:S‘ha de prestar atenció a la informació donada i respectar lesrespostes dels altres.El grup ha destar dividit en parelles. Cada persona en la parelladiu o escriu el seu nom en un full de paper. Amb les lletres delseu nom l’altra persona ha de formular qualsevol tipus depregunta (pot dependre de la situació). A les preguntes laparaula clau ha de començar per la lletra corresponent al nom,des de la primera fins a la darrera. Quan una persona hagiacabat comença la següent.Per exemple: CRIS : T’agraden els Caramels? Què et fa Riure?Parles altres Idiomes? Què t’agrada d’aquesta Societat?Quan les parelles hagin acabat, cada persona presenta el seucompany al grup comentant les respostes a les preguntes ques’han fet.ADAPTACIONS: 13 CEIP PUIG D’EN VALLS
 14. 14. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 3TÍTOL: ELS GESTOSQUI HO POT FER?: Quant més components participin, mésdivertit i difícil resultarà. L’edat és a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: No fa falta material.OBJECTIU: L’objectiu és conèixer la resta de membres delgrup, desenvolupar la memòria, tant oral com gestual i aprendrea respectar el torn i a escoltar.COM HO FAREM?: Es tracta de crear i imitar gestos. Cadapersona ha de dir el seu nom i a continuació fer un gest.Després el següent ha de dir com s’anomenava l’anterior, irepetir el seu gest. Ell també diu el seu nom i realitza un gestdistint i així successivament fins al darrer alumne. L’últim ha dedir des del primer, els noms de tots els companys i els seusgestos.S’ha de respectar l‘ordre. Hem de repetir el nom i el gest detots els anteriors i afegir el nostre. Hem d’intentar no repetir iser originals.Es posen en cercle amb certa separació uns dels altres i a serpossible, dempeus. El primer diu el seu nom i fa un gest i elsegüent els ha de repetir ambdós i afegir el seu nom i el seugest. El tercer repetirà el nom i el gest dels dos anteriors iafegirà el seu.Serà suficient que vagin repetint els noms i els gests, encaraque sigui amb ajuda dels companys.ADAPTACIONS:- Tot el grup en cercle. Una persona comença dient el seu nomacompanyat d’un gest, bots, salutació, ball, etc. i tots horepeteixen successivament fins que tots han dit el seu nom ambel seu gest i tot el grup ho ha anat repetint. 14 CEIP PUIG D’EN VALLS
 15. 15. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 4TÍTOL: BUSCANT PARELLAQUI HO POT FER?: L’edat dels participants pot ser dels 6anys endavant. El nombre de participants pot ser variat.QUÈ NECESSITAM?: Objectes diferents (caramels decolors, figures geomètriques de diferents formes...)OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir el primercontacte entre els membres d’un grup nou i rompre el gel.COM HO FAREM?: El mestre reparteix entre el grupdiferents objectes (caramels, peces geomètriques..) i despréscada persona ha de buscar la seva parella i presentar-se. 15 CEIP PUIG D’EN VALLS
 16. 16. Activitats de PRESENTACIÓCada persona agafa un objecte de la bossa sense mirar i no espot canviar. L’animador introdueix en una bossa o una capsa unasèrie de parelles d’objectes, per exemple caramels de diferentscolors. Va passant la capsa per tot el grup perquè cada alumne/aagafi una peça sense mirar. Cada alumne/a ha de buscar la sevaparella; per exemple, els que han elegit el caramel de colorvermell seuen junts i parlen entre ells dient el seu nom, lesseves aficions, què els agrada fer en el seu temps lliure.S’indica al grup que han d’estar molt atents a allò que els diguiel company ja que després ells hauran de presentar-lo a la restadel grup. Cada membre de la parella presenta després lapersona amb la qual ha estat parlant a la resta del grup.ADAPTACIONS:- Es poden posar tres objectes iguals de cada perquèinteractuïn tres alumnes. 16 CEIP PUIG D’EN VALLS
 17. 17. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 5TÍTOL: EL BOLÍGRAF “BOIG”.QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys. Elnombre és il·limitat.QUÈ NECESSITAM?: Un bolígraf.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsnoms del grup i d’alguna característica personal.COM HO FAREM?:Es fa girar un bolígraf i la persona a qui apunti ha de dir el nomi alguna característica : primer seva i després d’un company.A la primera volta, cada participant diu el seu nom i una qualitatseva que li sembli determinant. Sempre han de ser qualitatspositives d’un mateix. Es diu en poques paraules.A la segona volta, es girarà el bolígraf per assenyalar unjugador; aquest diu el nom i la característica d’un company o 17 CEIP PUIG D’EN VALLS
 18. 18. Activitats de PRESENTACIÓcompanya. L’objectiu no és que tots parlin, sinó que es digui unaqualitat i el nom de tots els integrants del grup.L’avaluació serà positiva si els participants han retingut algunsnoms i característiques de la resta de companys/es.ADAPTACIONS: 18 CEIP PUIG D’EN VALLS
 19. 19. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 6TÍTOL: TERRAQUI HO POT FER?: Es recomana que els grups siguinpetits, entre 7 i 8 membres. A partir dels 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles i unapilota o un altre objecte per llençar.OBJECTIU: L’objectiu és aprendre els noms dels componentsdel grup. Estimular la precisió en els llançaments, la qual cosaimplica que es desenvolupi la capacitat física i la coordinacióoculomanual.COM HO FAREM?: Es recomana que els grups siguin petits, entre 7 i 8membres.- Els jugadors es posen dempeus formant un cercle, menys unque es queda al centre amb una pilota a la mà.- Posteriorment el que es troba al centre tira la pilota a un delsque es troben al seu voltant. El grup haurà de dir a l’uníson quinés el nom de qui té la pilota, alhora que el grup haurà de rodejarla persona que tengui la pilota.- Si el grup no coneix el nom de qui té la pilota, aquest haurà de“castigar” el grup d’alguna manera: caminar en cercle, seure enterra, caminar a quatre potes... i dir-li al grup quin és el seunom.- Posteriorment es reprèn el joc col·locant-se un altre nen delgrup al centre.ADAPTACIONS:- En compte de demanar-los que diguin el nom, demanar-los quediguin una qualitat d’aquesta persona. 19 CEIP PUIG D’EN VALLS
 20. 20. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 7TÍTOL: LES INICIALSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu és generar la idea de grup, donar aconèixer el grup i recordar els noms. Conèixer el llenguatge.COM HO FAREM?:Amb el grup assegut, l’animador explica el joc i es posa com aexemple: Jo som en Pau i m’agraden els Pokemon. "P" és la inicialdel nom i amb ella es construeix alguna cosa que comenci igual,com un gust, una qualitat, un dibuix animat... I així tots elsmembres del grup.S’han de respectar els torns i aixecar-se per parlar. S’had’evitar que es copiïn.ADAPTACIONS:- Quan es coneguin, es pot dir el nom del company que hi ha alseu costat i amb la inicial del nom del company que haspresentat has de dir alguna cosa que li agradi. Exemple: El meucompany és en Lluís i li agrada com lladra el seu ca. 20 CEIP PUIG D’EN VALLS
 21. 21. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 8TÍTOL: EL NOM QUILOMÈTRICQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu és aprendre els noms i començar aprendre contacte amb el grup.COM HO FAREM?:Asseguts en cercle, un component del grup comença dient el seunom (o com vol que li diguin). El següent a la seva esquerra(seguint el moviment de les agulles del rellotge) ha de dir:1r: El nom del seu company anterior.2n: El seu propi nom.3r: El tercer component, per ordre, dirà el nom del primer, delsegon i el seu. 21 CEIP PUIG D’EN VALLS
 22. 22. Activitats de PRESENTACIÓI així successivament fins arribar al mestre, que serà el darreri l’encarregat de repetir tots els noms seguits. S’ha d’atendre irespectar el torn. No és necessari que es faci ràpidament;dependrà de l’edat.ADAPTACIONS:- Quan es coneguin, en comptes del seu nom poden dir el seucolor preferit, l’esport que més li agrada, etc. 22 CEIP PUIG D’EN VALLS
 23. 23. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 9TÍTOL: QUI CALLA PAGAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles i unapilota.OBJECTIU: L’objectiu és aprendre els noms o alguna dadaidentificativa. Iniciar un petit coneixement del grup.COM HO FAREM?:Començarem el joc amb 6 participants en cercle i un al mig. Elmestre/a diu el nom d’un/a alumne/a del cercle, aquest ha dedir el nom d’un altre company abans de ser tocat per aquell quesigui al mig i així successivament. En cas de ser tocat abans derespondre passarà al mig.S’ha de fer al més ràpidament possible. Si et toquen passes almig. Abans de començar el joc tots han de dir prèviament ladada en qüestió.ADAPTACIONS:Es pot fer amb: - el nom amb què li agrada que l’anomenin; - el seu lloc de procedència; - alguns gustos; - alguns desigs. 23 CEIP PUIG D’EN VALLS
 24. 24. Activitats de PRESENTACIÓACTIVITAT 10TÍTOL: EL MIRALLQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu és percebre la imatge que donem alsaltres. Coneixement de l’esquema i de la imatge corporal internai externa.COM HO FAREM?:Consisteix a imitar les accions del company/a. Per parelles, desde la posició d’asseguts un dirigeix i l’altre fa de mirall, primer anivell facial, després també amb el tronc i els braços. Desprésdempeus amb tot el cos. Canviar els papers. Ha de fer-selentament al començament perquè el nostre company puguiimitar-nos. Intentar que els moviments siguin tan semblantscom sigui possible.ADAPTACIONS: 24 CEIP PUIG D’EN VALLS
 25. 25. Activitats de CONEIXEMENT Activitats de: CONEIXEMENT Són aquells jocs destinats a permetre als participants,en una sessió o trobada, conèixer-se entre si.Es tracta d’aconseguir un grau més en la presentació, arribantpoc a poc a un coneixement més profund i vital.
 26. 26. Activitats de CONEIXEMENT Activitat Edat Agrupament 1 L’ORDRE DE LES EDATS 8-12 P / G 2 SI FOS... 6-12 G CARTA A LONCLE 3 CONEIXEMENT 8-12 G D’AMÈRICA 4 AL LLORO 8-12 G 5 LA PILOTA CANTAIRE 6-12 GActivitats de 6 QUANT HAS CANVIAT 6-12 P / G 7 ANUNCIS 8-12 P / G RECONEC EL TEU 8 6-12 G ANIMAL 9 LA GALLINETA CEGA 6-12 G 10 EL QUE MAI NO HE FET 6-12 G 26 CEIP PUIG D’EN VALLS
 27. 27. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 1TÍTOL: L’ORDRE DE LES EDATSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres d’un grup, el desenvolupament de l’expressió corporal ila cooperació del grup.COM HO FAREM?:Els alumnes estaran tots en fila. Han d’adquirir el compromís deno parlar mentre duri el joc, només poden fer senyals.L’objectiu del grup és ordenar-se per dates de naixement perordre descendent, de major a menor, però sense parlar.Guanyarà el grup quan estigui ordenat. Al final es contrastal’ordre aconseguit sense parlar, amb les dates reals que cadascúens conti. Per fer l’avaluació es realitzen diversos comentarisfinals sobre les dificultats que han tingut i sobre com s’hansentit sense poder parlar.ADAPTACIONS:- Es poden ordenar pel nombre de germans que tenen oqualsevol altra cosa.- 27 CEIP PUIG D’EN VALLS
 28. 28. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 2TÍTOL: SI FOS...QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres d’un grup, el desenvolupament de l’expressió oral i lacooperació del grup.COM HO FAREM?:Es demana a un participant que pensi en una persona del grup.La resta pot endevinar de qui es tracta fent-li preguntes deltipus:-"Si fos un animal, quin seria?” Aquest ha de respondre amb allòque més identifica la persona en la qual ha pensat. Aquell que hoendevini, haurà de pensar en un altre company del grup. 28 CEIP PUIG D’EN VALLS
 29. 29. Activitats de CONEIXEMENTADAPTACIONS:Les preguntes “si fos...” poden ser: - "Si fos un animal, quin seria?” - “Si fos un objecte, quin seria?” - “Si fos un sentiment, quin seria?” - “Si fos un menjar, quin seria?” - “Si fos un país, quin seria?” 29 CEIP PUIG D’EN VALLS
 30. 30. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 3TÍTOL: CARTA A LONCLE D’AMÈRICAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Paper, llapis.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres d’un grup, però no amb una descripció física, sino unadescripció de la seva personalitat.COM HO FAREM?: Es fa la presentació següent als participants: "Un onclevostre se’n va anar a Amèrica abans de néixer vosaltres, i tornaara. No el coneixeu, així que, com us reconeixerà quan sortiu arebre’l a l’aeroport? Anau a escriure una carta donant-li unadescripció de la vostra personalitat de manera que ell puguireconèixer-vos. Ara bé, no val indicar la roba que duràs, ni elcolor dels teus cabells, ni el dels teus ulls, ni l’alçada, ni el pes,ni el nom. Ha de ser una carta més personal: les teves aficions,allò que fas, allò que et preocupa, els problemes que tens, quèpenses de les coses, com et diverteixes, allò que t’agrada i allòque no, etc."Una vegada feta l’explicació es donen 20-30 minuts perescriure-la. Es recullen totes les cartes i a cadascú se lin dónauna que no sigui la seva. Cadascú llegeix en veu alta la carta queli ha tocat, i ha d’endevinar a quina persona del grup correspon.Poden donar-se dues oportunitats. Si no l’endevina, un altrequalsevol del grup, si pensa que ho sap pot intervenir. Desprésd’endevinar a qui correspon, es pregunta quines dades són lesque li han donat la pista o les dades que lhan despistat.ADAPTACIONS: 30 CEIP PUIG D’EN VALLS
 31. 31. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 4TÍTOL: AL LLOROQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Paper i llapis.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres d’un grup, però no amb una descripció física, sinó unadescripció de la seva personalitat.COM HO FAREM?: Es reparteix una quartilla a cada jugador. Es divideix enquatre parts iguals amb el llapis i s’hi escriu, d’esquerra a dretai de dalt cap avall, el que expliquem a continuació:-allò que sol fer un diumenge a la tarda,-la seua afició preferida,-el que més li agrada trobar en les persones,-el desig que demanaria a una fada. 31 CEIP PUIG D’EN VALLS
 32. 32. Activitats de CONEIXEMENTUna vegada plenes les quartilles, es recullen i es mesclen perser repartides de nou sense que a ningú li toqui la seva.En aquest moment cada jugador haurà de trobar de qui és latargeta sense ensenyar-la a cap dels companys i sense ferpreguntes directes. Tan sols serveix la intuïció i el coneixementque tinguem dels altres.Quan es troba l’amo de la targeta, s’escriu el nom a la quartilla is’aferra al pit.ADAPTACIONS:Es poden fer altres preguntes com: - l’esport que més li agrada, - l’assignatura que més li agrada, - el que no li agrada trobar en les persones, - allò que el fa estar content, trist, etc. 32 CEIP PUIG D’EN VALLS
 33. 33. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 5TÍTOL: LA PILOTA CANTAIREQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Corda, pilota i un espai obert senseobstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres d’un grup i la pèrdua de la vergonya. No s’ha de tenirpor a fer el “ridícul”.COM HO FAREM?: Es lliga una corda a un baló que no faci mal. Es forma uncercle i un alumne es col·loca a l’interior amb els ulls tapats.Aquest tira la pilota i un membre del cercle la recull i ha decantar una cançó procurant no ser reconegut. Si és reconegut,passarà al mig del cercle i tornarà a tirar.ADAPTACIONS:En compte de cantar una cançó, es pot recitar un poema, imitaralgun animal, etc. 33 CEIP PUIG D’EN VALLS
 34. 34. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 6TÍTOL: QUANT HAS CANVIATQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Objectes que els alumnes vulguinagafar per fer l’activitat.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’observació,l’atenció i la memòria.COM HO FAREM?: De dos en dos formen parelles i es col·loquen cara a caradempeus. Els alumnes s’observaran uns instants sense parlar (siaguanten). Els direm: “Ara donau-vos l’esquena, i mentre estaud’esquena, cadascú sha de canviar alguna cosa d’ell mateix" (peraixò poden dur algun objecte). Quan està fet el canvi s’avisal’altre dient: “ja està“.Quan estan llestos els dos es tornen a posar cara a cara. Arahan de dir-se l’un a l’altre tots els canvis que han fet. Es podenpuntuar els canvis observats. Les errades poden usar-se per aperdre punts.ADAPTACIONS:Es poden utilitzar pintures per dibuixar-se alguna cosa a lacara, a les mans, etc. 34 CEIP PUIG D’EN VALLS
 35. 35. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 7TÍTOL: ANUNCISQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Cartolines de mida Din-A4,retoladors, llapis.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres del grup. Es treballa l’autoestima i la valoració iacceptació de les diferències.COM HO FAREM?: Cada persona del grup escriu un anunci sobre si mateixa.Ha d’intentar “vendre’s” tan bé com pugui a un suposatcomprador; és a dir, ha de dir les seves millors qualitats. Quanha acabat aquesta fase, tots els anuncis es col·loquen en unabossa o un capell i cada persona tria un anunci que llegirà en veualta i intentarà endevinar qui l’ha escrit. És necessari quecadascú intenti explicar per què considera que el va escriureaquesta persona i no una altra. L’última fase consisteix que 35 CEIP PUIG D’EN VALLS
 36. 36. Activitats de CONEIXEMENTcadascú faci un resum d’aquesta experiència per mitjà de lasegüent frase: “me n’he adonat...”Aquest joc s’ha de fer amb un grup en què els membres esconeguin bé entre ells; si no, no resultarà.ADAPTACIONS:Es pot fer igual, però escrivint un anunci d’un company, escrivinti destacant les seves qualitats. 36 CEIP PUIG D’EN VALLS
 37. 37. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 8TÍTOL: RECONEC EL TEU ANIMALQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una cadira menys que participants.Mocadors o benes per tapar els ulls i un espai lliure senseobstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres del grup, la cohesió de grup, la concentració auditiva,la percepció dels altres per un altre canal, la distensió.COM HO FAREM?: Tot el grup assegut en cercle. Una persona es passejapel mig amb els ulls tancats, seient sobre els genolls d’algú delgrup. El company sobre el qual s’ha assegut imita el so d’unanimal. Si el qui té els ulls tancats el reconeix, canvien de lloc.Si no, continua el passeig, seient damunt d’un altre company.ADAPTACIONS:- Pot fer-se al contrari: tot el grup amb els ulls tancats i lapersona que no té cadira amb els ulls oberts. S’ha d’ evitar queestiguin molt de temps amb els ulls tapats. 37 CEIP PUIG D’EN VALLS
 38. 38. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 9TÍTOL: LA GALLINETA CEGAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Mocadors o benes per tapar els ulls iun espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres del grup mitjançant el tacte, la percepció dels altresper un altre canal, la distensió.COM HO FAREM?:Tots els participants es col·loquen en cercle agafats de lesmans exceptuant “la gallineta cega” que es troba al centre i amb 38 CEIP PUIG D’EN VALLS
 39. 39. Activitats de CONEIXEMENTels ulls tapats. Després de fer tres voltes girant sobre ellamateixa, es dirigirà a qualsevol del cercle i tocarà la seva caraper reconèixer-lo. Si ho aconsegueix, intercanviaran el seupaper.ADAPTACIONS:- El grup pot desplaçar-se per impedir que la gallineta l’agafi,però no val amollar-se les mans. 39 CEIP PUIG D’EN VALLS
 40. 40. Activitats de CONEIXEMENTACTIVITAT 10TÍTOL: EL QUE MAI NO HE FETQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Pedres i un espai lliure senseobstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement delsmembres del grup i divertir-se.COM HO FAREM?:Tots els participants fan un cercle, se’ls entrega o se’ls demanaque busquin 10 pedres. Una persona diu alguna cosa que mai noha fet en la seva vida (exemple: "Jo mai no he patinat sobregel"). Totes les persones que sí ho hagin fet, li donen una de lesseves pedres a aquesta persona (la que diu que mai no ha...). Acontinuació, la persona de la dreta de la que acaba de parlar téel torn de dir alguna cosa que mai no ha fet, i se segueix lamateixa dinàmica. El joc es pot parar després d’unes quantesvoltes per tots els participants, i guanya el jugador que tinguimés pedres.ADAPTACIONS:Es poden dir exemples als alumnes abans de començar el jocperquè els resulti més fàcil.“Jo mai no he viatjat en tren”.“Jo mai no he vist la neu”.“Jo mai no he anat en bicicleta”. 40 CEIP PUIG D’EN VALLS
 41. 41. Activitats de COMUNICACIÓ Activitats de: COMUNICACIÓSón jocs que busquen estimular la comunicació entre els/lesparticipants i intenten rompre la unidireccionalitat de lacomunicació verbal en el grup en la qual normalments’estableixen uns papers molt determinats.Aquests jocs pretenen afavorir l’escolta activa en lacomunicació verbal i, per altra part, estimular la comunicació noverbal (expressió gestual, contacte físic, mirada...) per afavorirnoves possibilitats de comunicació.
 42. 42. Activitats de COMUNICACIÓ Activitat Edat Agrupament ELS QUATRE 1 6-12 G CANTONS POSAR LA COA A 2 6-12 G L’ASE POLICIES I COMUNICACIÓ 3 8-12 P / G CONTRABANDISTES PASSEIG PER LA 4 8-12 G JUNGLA 5 CONTE ANIMALIAActivitats de 6-12 G 6 PILOTA IMAGINÀRIA 6-12 G 7 EL SUBMARÍ 6-12 G LA BARALLA DE 8 6-12 G CONTES 9 ANEM A VENDRE 6-12 G 10 GRAN FESTA 6-12 G 42 CEIP PUIG D’EN VALLS
 43. 43. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 1TÍTOL: QUATRE CANTONSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Quatre cantons o marques que elssimulin, com ara arbres, ratlles... en un espai lliure senseobstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la comunicaciódel grup i el desenvolupament de la carrera i velocitat dereacció.COM HO FAREM?:Es fan grups de cinc participants. Cada participant estarà en uncantó i un altre al mig. Quan el mestre digui una consigna, elsalumnes que són als cantons canviaran de cantó. El que es trobaal mig intentarà arribar a un dels cantons abans que la resta.ADAPTACIONS:- El nombre de cantons pot canviar-se segons els jugadorsexistents.- El que és al mig pica les mans i tots han de canviar de cantó. 43 CEIP PUIG D’EN VALLS
 44. 44. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 2TÍTOL: POSAR LA COA A L’ASEQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: El dibuix d’un ase en una cartolina,mocadors o benes per tapar els ulls i un espai lliure senseobstacles.OBJECTIU: L L’objectiu d’aquest joc és proporcionar grandiversió als espectadors. El que lexecuta ha de procurarorientar-se en l’espai, ell tot sol o a través de les consignesdonades pel seu equip. L’habilitat manual és important en el fetd’aferrar o clavar amb els ulls tancats.COM HO FAREM?:S’inicia el joc triant a sorts un participant que, amb els ullstapats, ha de posar la coa a l’ase després d’haver fet unesquantes voltes sobre si mateix per desorientar-se. Elsparticipants estaran dividits en dos grups o equips i, mentre un 44 CEIP PUIG D’EN VALLS
 45. 45. Activitats de COMUNICACIÓcol·loca la coa, la resta de l’equip l’orienta dient: amunt, al’esquerra, a la dreta, etc. Guanya l’equip que menys temps tardia col·locar correctament la coa a l’ase. Entre dos alumnes podensostenir el dibuix de l’ase. Algunes consignes que donarem alsalumnes són:No s’ha de mirar l’ase, els ulls han d’estar tapats.Cada equip donarà indicacions al seu company per col·locar lacoa bé, però tan sols amb la veu.No és vàlid que els de l’equip contrari els indiquin.ADAPTACIONS: 45 CEIP PUIG D’EN VALLS
 46. 46. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 3TÍTOL: POLICIES I CONTRABANDISTESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir lacomunicació del grup i el desenvolupament d’estratègiescomunes.COM HO FAREM?:Es dividirà la classe en dos grups: els policies i elscontrabandistes. Una vegada dividits es posa cada grup en unabanda de qualsevol camp esportiu, dividits per una línia. Elspolicies van per parelles agafats de la mà i només poden caçarels contrabandistes d’un en un. Només tocant-los ja estarancaçats. Els caçats queden amb els braços en creu i poden sersalvats.ADAPTACIONS: 46 CEIP PUIG D’EN VALLS
 47. 47. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 4TÍTOL: PASSEIG PER LA JUNGLAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu del joc és potenciar la comunicació delgrup simulant situacions difícils, així com desenvolupar la presade decisions.COM HO FAREM?: Tothom imagina que és a la jungla. Per travessar-la, atèsque hi ha dificultat i perills, s’han de dividir en files de quatrepersones. Cada jugador/a tria una posició segons les sevespreferències: primera, segona, tercera o darrera posició.Després, l’ animador/a indica que cada participant ha d’anar a undels quatre cantons, que es corresponen amb les quatreposicions triades. És a dir, tots/es els qui van triar la primeraposició estaran en un cantó, i així successivament. En cada grupes parla sobre per què es va prendre aquesta decisió.ADAPTACIONS:Una variant pot ser que cada participant triï individualment laseva posició. A continuació es formen grups espontàniament, enels quals probablement es repetiran les posicions. Cada grup hade discutir i concretar en quina posició travessaran la jungla. 47 CEIP PUIG D’EN VALLS
 48. 48. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 5TÍTOL: CONTE ANIMALIAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: LL’objectiu del joc és reconèixer els sons queemeten certs animals, fomentar la participació, promoure lesrelacions en grup i fomentar un comportament constructiu,solidari i responsable amb les activitats realitzades en grup.COM HO FAREM?: El tutor o tutora dividirà la classe en petits grups (decinc nens/es). El professor contarà una història o conteprotagonitzat per animals. Hi haurà tants animals com grupsshagin format. Cada vegada que en sigui anomenat algun, elsnens/es que tenguin assignat aquest animal emetran el so 48 CEIP PUIG D’EN VALLS
 49. 49. Activitats de COMUNICACIÓcorresponent. Encara que la història pot ser contada en unprincipi pel docent també pot ser narrada pels propis alumnes,integrant-se el mestre en un dels grups. S’ha de respectar eltorn i mantenir l’ordre.ADAPTACIONS:- Si no hem trobat un conte d’animals, podem dir frases en lesquals apareguin animals. 49 CEIP PUIG D’EN VALLS
 50. 50. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 6TÍTOL: PILOTA IMAGINÀRIAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu del joc és desenvolupar la creativitat ila imitació gestual.COM HO FAREM?: Els alumnes se situen en cercle agafats de les mans idesprés se les amollen. El professor passa la pilota imaginària aun dels alumnes, que hi haurà de fer alguna cosa (fer-la botaramb la mà dreta, lesquerra, tirar-la a l’aire i recollir-la,mantenir-la en equilibri sobre el cap, recórrer amb ella el cos,fer-se un massatge...). Tots els alumnes imiten aquesta acció.Lalumne passa aquesta pilota al company següent i continuam eljoc fins que hagin passat tots.ADAPTACIONS:Podem fer-lo amb una pilota de veritat. Tanmateix, la pilotaimaginària ens ofereix una gamma més àmplia de possibilitats. 50 CEIP PUIG D’EN VALLS
 51. 51. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 7TÍTOL: EL SUBMARÍQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és la participació en grup,saber escoltar i el respecte pels companys.COM HO FAREM?: Els nens seuen en terra separats aproximadament perun metre, un altre ha d’anar de grapes amb els ulls tapats,passant pel mig d’aquestos i quan estigui a punt de xocar els queestan asseguts hauran de dir "pi, pi, pi". Aquest joc consisteix aevitar xocar amb els companys. El que menys xoqui i el que mésparticipi guanya.ADAPTACIONS: 51 CEIP PUIG D’EN VALLS
 52. 52. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 8TÍTOL: LA BARALLA DE CONTESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és la participació en grup,l’escolta, l’adquisició de vocabulari, la creativitat i la imaginació,i la preparació dels nens i les nenes per a la vida social.COM HO FAREM?: Aquest joc consisteix a narrar un conte, de maneraimaginativa, a través de les il·lustracions o paraules queapareguin en uns cartells o cartes que tengui preparat elmestre. Es formarà un gran cercle i es decidirà a sorts qui surt.Es repartiran un mínim de 2 cartes o cartells i el màximdependrà del nombre de jugadors. Cada un ha de narrar partdel conte usant les referències dels anteriors i les seus cartes.Acabarà el conte el que tengui la darrera carta. Els participantss’han de basar cadascun en les seus cartes i en el transcurs dela sessió, raó per la qual han d’estar molt atents. No shi valpassar, tothom ha de dir alguna cosa. S’ha de respectar el tornde joc.ADAPTACIONS:- Per aconseguir més atenció entre els alumnes, per dir l’ordreque han de seguir, el mestre tendrà preparat els noms delsalumnes, o les fotografies, en una bossa o una capsa. Cadavegada que hagi de continuar un alumne, hauran d’esperar que elmestre tregui un nom o foto de la capsa. 52 CEIP PUIG D’EN VALLS
 53. 53. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 9TÍTOL: ANEM A VENDREQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys..QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és desenvolupar laimaginació i la creativitat dels nens. També ajuda a l’expressióverbal i corporal davant un públic que són els propis companys.COM HO FAREM?: Tots els participants seuen formant un cercle. Uncompany comença agafant el company que es troba al seu costati l’ha de presentar com si fos un producte. Haurà de persuadirels altres companys que és el millor producte existent en elmercat, explicant quina és la seua funció, comoditats,avantatges i forma d’ús, i donant exemples de la seva 53 CEIP PUIG D’EN VALLS
 54. 54. Activitats de COMUNICACIÓutilització. Els alumnes comencen presentant-se i posteriormentpresenten el producte. Per exemple, un alumne agafa el companyi el presenta com un llit que fa massatges. Aquest ha dedemostrar quines són les qualitats del llit amb exemples del seufuncionament i ús, així com el seu fantàstic preu i les seusfacilitats de pagament.ADAPTACIONS:- Podem marcar un producte específic, com per exemple tansols shi valen productes de neteja o mobles de la casa.... 54 CEIP PUIG D’EN VALLS
 55. 55. Activitats de COMUNICACIÓACTIVITAT 10TÍTOL: GRAN FESTAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Cartolines o paper ample com perexemple el paper d’estrassa, diferents llapis de colors(retoladors, pintures de fusta, ceres, etc.).Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és potenciar la relacióentre els membres del grup, promoure el treball en grup, elrespecte envers el treball dels altres, desenvolupar la capacitatde representació, desenvolupar la creativitat i la imaginació i,sobretot, passar-sho bé.COM HO FAREM?: Es farà un cercle entre tots els components del grup icomençarem amb una història. Aquesta història tractarà deposar-los en situació, contant-los que vivim en un regne en quèel rei vol fer una festa pel començament de la primavera; peròcom aquest rei no ha fet mai una festa, necessita la nostraajuda per preparar-la. Per això ha demanat al seu poble que lidonin idees per fer-la. Aquestes idees s’hauran de presentarabans de la data de la festa, així el rei podrà triar la festa quemés li agradi. Amb tota la gent, i una vegada explicada lasituació, es realitzaran petits grups de cinc alumnesaproximadament. Els grups es faran atribuint a cada personauna paraula, aquestes seran: vells del poble, homes, dones, nensi animals. Els vells formaran un grup i així tots. Cada grup hauràdintentar plasmar en el paper grupal les idees que tenen per ala festa, tenint en compte el paper que li ha tocat representardins del regne. Amb els alumnes, en la posada en comú, esdiscutiran els diferents estereotips en què han estat dividits iel perquè de les seves representacions. 55 CEIP PUIG D’EN VALLS
 56. 56. Activitats de COMUNICACIÓADAPTACIONS:-- Es poden fer altres grups de gent com per exemple: els nensdel regne, la família reial, els pagesos, els fusters, etc. 56 CEIP PUIG D’EN VALLS
 57. 57. Activitats de CONFIANÇA Activitats de: CONFIANÇASón exercicis físics per provar i estimular la confiança en un/amateix/a i en el grup.Pretén fomentar les actituds de solidaritat per preparar-se pera un treball en comú; per exemple, per a una acció que puguisuposar riscos, o una feina que suposi un esforç creatiu.
 58. 58. Activitats de CONFIANÇA Activitat Edat Agrupament CONFIANÇA 1 EQUILIBRI 8-12 P / G 2 TÚNEL OBSCUR 6-12 GActivitats de 3 EL PIGALL 6-12 P / G 4 VÉS ALERTA 6-12 G PESCAR AMB LES 5 6-12 G MANS 58 CEIP PUIG D’EN VALLS
 59. 59. Activitats de CONFIANÇAACTIVITAT 1TÍTOL: EQUILIBRIQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la confiançaen un/a mateix/a i en l’altre/a, així com estimular la cooperaciói el sentit de l’equilibri.COM HO FAREM?: Els alumnes participants es reparteixen per parelles.Dins de cada parella els integrants es posen cara a cara,donant-se les mans, unint els peus i les punteres. A partird’aquesta posició i sense desferrar els peus del terra, cadaintegrant va deixant-se caure cap en darrera amb el coscompletament recte. Així fins arribar a estirar completamentels braços i aconseguir el punt d’equilibri dins de la parella.Una vegada aconseguit l’equilibri es pot intentar fer movimentscooperant i sense endoblar els braços: un dels integrants de laparella endobla les cames mentre que l’altra l’aguanta, els dosbaixen... Es tracta daconseguir, per parelles, trobar el puntd’equilibri i fer moviments cooperant. És important incentivarque les parelles es formin entre persones desproporcionadesfísicament: baixes amb altes, grasses amb primes... Sempre éspossible aconseguir l’equilibri.En finalitzar l’activitat, preguntarem als alumnes: Com enssentim? Va ser fàcil trobar l’equilibri? Què va passar amb lesparelles molt desproporcionades?ADAPTACIONS: 59 CEIP PUIG D’EN VALLS
 60. 60. Activitats de CONFIANÇAACTIVITAT 2TÍTOL: TÚNEL OBSCURQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu del joc és afavorir la confiança entreels seus companys, aconseguir un ambient distès i prendreconsciència de la noció d’esquerra i de dreta.COM HO FAREM?: Es divideix els nens/es en grups de set. Cada grup escol·locarà en fila amb les cames obertes a un metre de distànciaels uns dels altres.El darrer de la fila es col·locarà de grapes amb els ulls tancats otapats i li direm que ell és un tren i que ha de passar per untúnel obscur. 60 CEIP PUIG D’EN VALLS
 61. 61. Activitats de CONFIANÇAEls seus companys mitjançant les indicacions d’esquerra, dreta icentre hauran de dirigir el tren perquè arribi per sota de lescames fins al final del túnel.Quan acabi es col·locarà com els seus companys i el darrer de lafila realitzarà el mateix procés.Els alumnes hauran de confiar en els seus companys mentreestan a sota amb els ulls tancats. No es poden tancar les camesi molt menys enganyar el company donant-li indicacionsincorrectes.En acabar preguntarem als alumnes: Com s’han sentit? Hanconfiat en tot moment en els companys?ADAPTACIONS: 61 CEIP PUIG D’EN VALLS
 62. 62. Activitats de CONFIANÇAACTIVITAT 3TÍTOL: EL PIGALLQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Mocadors o benes per tapar els ulls.Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu del joc és que els nens s’integrin, quesàpiguen que els seus companys confien tant en ells ques’arrisquen al fet que els dirigeixin, que generin comunicació notan sols oral, perquè lògicament no poden romandre en silenciencara que se’ls ho digui a les instruccions, que s’imaginin el queés ser cec i d’aquesta manera comprenguin les persones ambdiferents capacitats. 62 CEIP PUIG D’EN VALLS
 63. 63. Activitats de CONFIANÇACOM HO FAREM?: En un grup d’alumnes se separen els nens per parelles,es tapen els ulls a un nen de cada parella i l’altre l’ha de portarfins a un lloc sense dir-li res. El nen amb els ulls tapats potdonar la mà al seu pigall o només posar-la-hi a sobre del’espatlla, com vulgui, així que laltre només fent pressió a la mào conduint-lo de la mà el pot guiar. És recomanable que el joc esfaci fora de l’aula. Es pot demanar que portin un paperet omaterial per a comprovar que han arribat a un lloc. Pot durartant de temps com es vulgui, o fins que no arribin al llocestablert. Després, es canvien els papers entre la parella. És unjoc de confiança en el qual un pigall ha de portar un cec a un llocprèviament establert. El cec no ha de llevar-se el mocador finsque no torni amb el material o el paperet, o fins que no arribi alseu seient; el nen que el guia ha de procurar estar en silenci ievitar que el seu cec no caigui en cap moment.En acabar l’activitat, preguntarem als nens: Comentaris al grupde les sensacions, les incidències, si s’ha aconseguit l’objectiu,com se sentirien si fossin cecs i què han de fer si es trobenamb un.ADAPTACIONS:- Es pot fer sense agafar-li la mà al company que du els ullstapats. Li donarem consignes perquè pugui arribar al llocprevist. 63 CEIP PUIG D’EN VALLS
 64. 64. Activitats de CONFIANÇAACTIVITAT 4TÍTOL: VÉS ALERTAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Objectes variats: poals, pilotes, pots,etc. en un espai lliure sense obstacles. Mocadors o benes pertapar els ulls.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la confiançaen el grup.COM HO FAREM?: Es fa un circuit amb els objectes que hem dut. Hi hauràtres voluntaris que entraran d’un en un a fer el recorregut delcircuit. El voluntari passa pel circuit amb els ulls oberts.Després tornarà a passar, però aquesta vegada, amb els ullstancats. Sense que se n’adoni, llevem els objectes del terra. Elscompanys el dirigeixen simulant que encara hi ha els objectes.Hi haurà un encarregat d’observar els gestos que fa, si estàtranquil, si li costa caminar; en definitiva, comparar com ha fetel recorregut amb els ulls oberts, i com l’ha fet amb els ullstancats. Després li preguntarem al voluntari com s’ha sentit enambdues ocasions.ADAPTACIONS: 64 CEIP PUIG D’EN VALLS
 65. 65. Activitats de CONFIANÇAACTIVITAT 5TÍTOL: PESCAR AMB LES MANSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Mocadors o benes per tapar els ulls.Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la confiançaen el grup.COM HO FAREM?: Tots els alumnes es distribueixen per l’espai obert ambels ulls tapats amb un mocador o una bena. Tots els alumneshauran de caminar i estar en silenci. Quan algú troba la mà d’unaaltra persona l’agafa i caminen juntes fins que troben una 65 CEIP PUIG D’EN VALLS
 66. 66. Activitats de CONFIANÇAtercera persona, i així successivament fins estar tots units. Ésmolt important estar en silenci i no dir-se res.Quan acabi l’activitat els preguntarem com s’han sentit sensepoder veure res. També els preguntarem si tenien confiança enaquella persona que els agafava la mà sense veure-la ni sentir-la.ADAPTACIONS: 66 CEIP PUIG D’EN VALLS
 67. 67. Activitats de COOPERACIÓ Activitats de: COOPERACIÓSón jocs en els quals la col·laboració entre participants és unelement essencial. Posen en qüestió els mecanismes dels jocscompetitius, creant un clima distès i favorable a la cooperaciódins el grup. Pretenen que tots/es tinguin possibilitats departicipar-hi i, en tot cas, de no fer de lexclusió/discriminacióel punt central del joc. Eviten l’estereotip del "bo" o "mal" jugador, ja que tot elgrup funciona com un conjunt en el qual cada persona potaportar diferents habilitats i/o capacitats.
 68. 68. Activitats de COOPERACIÓ Activitat Edat Agrupament 1 PILOTA “ASSEGUDA” 6-12 G LA VARA DE LA 2 COMUNICACIÓ 8-12 P / G 3 PASSAR EL TRESOR 6-12 G COOPERACIÓ 4 CREUAR EL PANTÀ 6-12 G 5 SABATES VIATGERES 6-12 GActivitats de TOTS DAMUNT DEL 6 BANC 3-12 G 7 FORMAR PARAULES 6-12 G SEGUEIX LA 8 HISTÒRIA! 6-12 G SALVAR-SE PER 9 PARELLES 6-12 P / G CADIRES 10 COOPERATIVES 6-12 G 68 CEIP PUIG D’EN VALLS
 69. 69. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 1TÍTOL: PILOTA “ASSEGUDA”QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una pilota tova o desinflada. Espailliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la cooperaciódel grup, l’anticipació i l’acció de llançar i esquivar.COM HO FAREM?: Els alumnes estaran repartits per l’espai obert. Elprofessor/a llançarà la pilota a l’aire per començar el joc.L’alumne que l’agafi serà el caçador i ha de caçar el màxim decompanys possibles. Per poder caçar algú has de llençar la pilotai tocar un company. Els caçadors només poden fer passes abansde llançar la pilota. Si et donen amb la pilota t’asseus, ja queestàs caçat. Per salvar-te has de recollir algun rebot i despréspots passar-la a un altre company caçat per salvar-lo o aixecar-te i caçar. Si no ens han caçat només podem agafar la pilota 69 CEIP PUIG D’EN VALLS
 70. 70. Activitats de COOPERACIÓdesprés d’algun bot, en cas contrari estarem caçats. Es tractad’aconseguir caçar mitjançant pilotades o evitar que et puguincaçar de forma cooperativa. Es pot interceptar la passadaentre els caçats mentre estiguin asseguts i poden caçar-te si etcau la pilota en interceptar-la. En recuperar una pilota elscaçats poden aixecar-se i caçar o salvar.ADAPTACIONS: 70 CEIP PUIG D’EN VALLS
 71. 71. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 2TÍTOL: LA VARA DE LA COMUNICACIÓQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Vares de 30 cm, música clàssica,percussions, depenent de les característiques i ledat del grup.Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu és afavorir la comunicació corporal i laconfiança amb el company que està sostenint l’altre extrem.COM HO FAREM?: És una activitat a realitzar per parelles. Utilitzant unavara de 30 cm aproximadament, cada membre de la parellasuporta un extrem de la vara amb el seu dit índex. El professordóna indicacions sobre com agafar la vara. Hauran de moure’s,amb música de fons, no gaire ràpida, sense que caigui la vara. Laconfiança s’adquireix provant diferents moviments, com ara girso altres. Sha de ressaltar que no importa que es caigui i si aixòpassa, es torna a començar. Primer s’intenta al seu lloc i desprésamb desplaçament.ADAPTACIONS:- Es pot utilitzar altres objectes en compte d’una vara, com perexemple: una poma sostinguda pel front, una pilota aguantadaamb una mà, etc. 71 CEIP PUIG D’EN VALLS
 72. 72. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 3TÍTOL: PASSAR EL TRESORQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Objectes variats: un llapis, un estoig,una corda, etc. Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu és afavorir la cooperació de tot l’equipi el concepte de sacrifici.COM HO FAREM?: Es divideix el grup en dos equips. Cada equip se situa enun extrem de la pista (a les dues porteries si es tracta d’uncamp de futbol sala). Es dóna un objecte petit a un dels equips.L’objecte el porta amagat només un dels nens d’aquest grup(l’altre equip no sap qui el té). Tot l’equip ha d’aconseguir que elnen que porta l’objecte arribi fins a l’altre extrem de la pista.L’altre equip tractarà d’evitar l’arribada de l’esmentat objecte. 72 CEIP PUIG D’EN VALLS
 73. 73. Activitats de COOPERACIÓA la primera ronda un equip farà d’atacant i l’altre de defensor,i posteriorment es canviaran els papers. Només tocant el nen del’equip contrari ja està agafat. És molt important la comunicacióentre el grup.ADAPTACIONS:- Es pot donar més d’un objecte i comprovar al final quantsobjectes repartits han aconseguit el seu objectiu. 73 CEIP PUIG D’EN VALLS
 74. 74. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 4TÍTOL: CREUAR EL PANTÀQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Dos matalassos. Espai lliure senseobstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és la comunicació, lacooperació i la creativitat.COM HO FAREM?: Tot el grup alhora haurà de creuar d’un costat a l’altrela sala, utilitzant dos matalassos grans. El mestre farà unamarca perque els alumnes sàpiguen on han d’arribar. Els alumnesaniran sense sabates i una consigna clara del joc és que no espot tocar el terra. Tot el grup pujarà a sobre d’un delsmatalassos i, a partir d’aquest moment, comença a pensar lamanera d’avançar fins a l’altre costat. Els nens han d’actuar engrup, ja que els matalassos són molt pesats. Així aniranapareixent diferents solucions. El joc acaba quan tot el grup haarribat a l’altre costat amb els dos matalassos i sense havertocat el terra amb els peus.En acabar es fa reflexionar els alumnes sobre la comunicació,les idees, les solucions i la cooperació entre el grup.ADAPTACIONS: 74 CEIP PUIG D’EN VALLS
 75. 75. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 5TÍTOL: SABATES VIATGERESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un sac o una bossa de fems perposar-hi les sabates. Un antifaç. Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és millorar la cooperacióentre tots els participants.COM HO FAREM?: Cada nen posarà una de les sabates en un sac per a,posteriorment, anar traient-les una per una per reconèixer a quipertanyen. Cadascú ha d’entregar la seva sabata i esperar quealgú la torni a treure per recuperar-la. Tots han d’estar al seulloc fins que els arribi el torn. El/la mestre/a comentarà alsnens que estan molt cansats i que els fa mal un peu. Per aquestmotiu es traurà la sabata i convidarà els nens que també hofacin. Els nens hauran d’estar asseguts a terra formant uncercle. 75 CEIP PUIG D’EN VALLS
 76. 76. Activitats de COOPERACIÓ Cada nen, igual que el/la mestre/a, posarà la seva sabatadins un sac. El sac es posarà fora del cercle perquè un “lladre”se l’emporti sense que els nens ho sàpiguen. El/la mestre/a sortirà al rescat de les sabatesaconseguint agafar el “lladre”. Aprofitant que ha recuperat elsac, el/la mestre/a traurà una de les sabates i haurà de buscarel seu amo per donar-la-hi. Qui l’hagi recuperat seràl’encarregat de treure la pròxima sabata i repetir l’accióanterior. Així fins que no quedi cap sabata al sac.ADAPTACIONS:- En lloc d’utilitzar sabates com a material, es podran canviarper altres objectes o peces que siguin comunes entre els nens.El desenvolupament del joc serà el mateix. 76 CEIP PUIG D’EN VALLS
 77. 77. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 6TÍTOL: TOTS DAMUNT DEL BANCQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un banc suficientment llarg perquèhi càpiguen tots/es. Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la coordinacióde moviments i la cooperació així com permetre l’apropament iel contacte del grup.COM HO FAREM?: Es tracta d’aconseguir pujar tots damunt d’un espai moltestret en relació amb el grup que hi ha de pujar, com perexemple un banc suec. El professor convida el grup a pujardamunt del banc el nombre més alt possible dalumnes. Ningúpot baixar del banc. Es valoraran les estratègies per pujar elnombre més alt possible, la cooperació entre els alumnes...ADAPTACIONS:-Es pot utilitzar un matalàs en compte d’un banc, o dibuixar unafigura en terra (cercle, quadrat...) perquè els alumnes hi hagind’entrar... 77 CEIP PUIG D’EN VALLS
 78. 78. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 7TÍTOL: FORMAR PARAULESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és aconseguir que el grupes desinhibeixi i desenvolupi l’esperit de col·laboració.COM HO FAREM?: Es dividirà el grup principal en subgrups, de manera queen cada subgrup hi hagi el mateix nombre de membres. Formantsubgrups i estesos a terra, han de formar una lletra de laparaula que el/a mestre/a donarà, de manera que els subgrupsformin la paraula. La paraula que el/a mestre/a hagi triat esdividirà en lletres i cada subgrup haurà de representar aquellalletra. Hauran de representar les lletres estesos a terra,seguint un ordre perquè es pugui llegir i es formi correctamentla paraula. Tots els membres del grup han de saber que lacol·laboració és el més important, ja que sense aquesta larealització d’aquest joc i de moltes altres activitats de la vidaquotidiana seria impossible de dur a terme. En acabar el joc esplantejarà als participants una sèrie de preguntes com podenser les següents:- Què hem après quant a la construcció de les paraules?- Ha set fàcil realitzar les lletres i la paraula?- Com ha estat l’organització i la realització de lletres com perexemple la "A".ADAPTACIONS:- Si sabem amb antelació el nombre de components del gruppodrem preparar-ho i organitzar el repartiment de lletres; sino, haurem d’improvisar. 78 CEIP PUIG D’EN VALLS
 79. 79. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 8TÍTOL: SEGUEIX LA HISTÒRIA!QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és sensibilitzar sobre laidea del treball cooperatiu i desenvolupar la creativitat.COM HO FAREM?: Es tria un tema per fer una història. Un del grup començauna història relacionada amb l’esmentat tema i la resta, deforma consecutiva, la continuen. El primer membre del grupdisposa d’un minut de temps per contar la seva història. Acontinuació el següent component seguirà contant la històriades del punt en què l’anterior company lha deixat. Aixísuccessivament fins que tots els membres del grup contin laseva part de la història. S’ha de fer al més ràpidament possiblei l’ordre d’intervenció és seqüencial. En aquest joc s’avaluarà: - Participació de l’alumnat. - Comprensió de la història. - Escoltar i respectar els companys.ADAPTACIONS:- Els temes de la història els poden triar els alumnes. 79 CEIP PUIG D’EN VALLS
 80. 80. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 9TÍTOL: SALVAR-SE PER PARELLESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la cooperaciódel grup, l’anticipació i la carrera.COM HO FAREM?: El professor/a tria o sorteja el caçador/a. Una vegadaestan tots/es preparats comença el joc. Quan el caçador agafaalgú, aquest es converteix en caçador i ell en presa. Es tractad’aconseguir que no t’agafin, ja sigui agafant-te de la mà d’algú omitjançant la carrera. T’agafen només tocant-te. Per salvar-tenomés s’admeten parelles. Si ja estigués agafat surt llançatl’altre extrem. Si t’agafen no pots tornar a agafar el caçadorimmediatament, és a dir, no val tornar l’agafada. En cas dedubte sobre si ens hem agafat abans o ens han tocat sempretendrà la raó el caçador.ADAPTACIONS:Sobre formes de salvar-se: - Parelles mixtes. - Trios en comptes de parelles. - Parelles amb samarretes blanques i de color. - Parelles en braços o a cavall. - Estesos a terra. 80 CEIP PUIG D’EN VALLS
 81. 81. Activitats de COOPERACIÓACTIVITAT 10TÍTOL: CADIRES COOPERATIVESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Cadires. Espai lliure sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és millorar la cooperacióentre tots els participants.COM HO FAREM?: El joc consisteix a col·locar les cadires i cadaparticipant es posarà davant de la seva cadira. Qui dirigeix eljoc ha de connectar la música. En aquell moment tots elsparticipants comencen a fer voltes al voltant de les cadires.Quan s’apaga la música tothom ha de pujar damunt d’algunacadira. Després es lleva una cadira i es continua el joc. Ara elsparticipants, quan sentin la música han de fer voltes fins quepari la música; llavors han de pujar tots damunt de les cadires,no en pot quedar cap amb els peus a terra. El joc segueixsempre la mateixa dinàmica i és important que tothom pugi 81 CEIP PUIG D’EN VALLS
 82. 82. Activitats de COOPERACIÓdamunt de les cadires. El joc s’acaba quan és impossible quepugin tots a les cadires que queden. En aquest joc, o guanyentots o perden tots. Per això limportant és la companyonia i lacooperació. És important estar atents a la música. El que ésimportant és veure si tots s’ajuden entre si i que no deixin aningú discriminat perquè en si ho fan, perden tots.ADAPTACIONS: 82 CEIP PUIG D’EN VALLS
 83. 83. Activitats d’AFIRMACIÓ Activitats d’: AFIRMACIÓ Són aquells jocs en els quals es dóna més importància al’afirmació dels/les participants com a persones i del grup com atal. Posen en joc els mecanismes en què es basa la seguretat ensi mateix/a, tant interns (autoconcepte, capacitats...) com enrelació amb les pressions exteriors (paper dins el grup,exigències socials...). Tractaran: A vegades de fer-se conscients de les pròpies limitacions. AAltres vegades de facilitar el reconeixement de les pròpies necessitats i poder-les expressar duna forma verbal i no verbal, potenciant l’acceptació de tots/es al grup. Altres d’afavorir la consciència de grup.
 84. 84. Activitats d’AFIRMACIÓ Aquests jocs contenen a vegades situacions d’unenfrontament relatiu, l’objectiu del qual no és la competició sinóafavorir la capacitat de resistència davant les pressionsexteriors i la manipulació, i valorar la capacitat de respostadavant una situació hostil. Activitat Edat AgrupamentActivitats d’AFIRMACIÓ 1 TALLAFILS 6-12 P / G 2 SPLASH 8-12 G 3 QUANT T’ESTIMAM 6-12 G 4 LES ULLERES 8-12 G 5 LES LLANXES 6-12 G 84 CEIP PUIG D’EN VALLS
 85. 85. Activitats d’AFIRMACIÓACTIVITAT 1TÍTOL: TALLAFILSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és cohesionar el grup iestablir contacte físic.COM HO FAREM?: Hi haurà un alumne que serà el que persegueix. Estracta que es creuin el perseguidor i el perseguit evitant quet’agafin. El perseguidor anomena algú del grup a qui intentacaçar. La resta tracta de creuar-se entre els dos, com si tallésun fil entre els dos. El perseguidor perseguirà el nen que s’hacreuat pel mig. Si es toca el tallafils es canvien els papers.ADAPTACIONS:- Fer-ho per parelles.- Si el perseguit pot donar la mà a algú, s’escollirà una altrapresa. 85 CEIP PUIG D’EN VALLS
 86. 86. Activitats d’AFIRMACIÓACTIVITAT 2TÍTOL: SPLASHQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és distendre’s, cohesionarel grup, prendre contacte físic i treure prejudicis. 86 CEIP PUIG D’EN VALLS
 87. 87. Activitats d’AFIRMACIÓCOM HO FAREM?: Es tracta d’evitar que t’agafin i alliberar-te "estimant"els companys/es. El mestre/a començarà el joc tractantd’agafar algú, tocant-lo. Si ho aconsegueix aquesta serà la novapersona que intenti agafar. Per tractar d’evitar que t’agafinpots, en qualsevol moment, aturar-te, ajuntant les mans (donantuna picada de mans) amb els braços estirats a la vegada que escrida SPLASH. A partir d’aquell moment quedes immòbil en laposició. Per reanimar els que estan immòbils algú ha d’entrardins el forat que formen amb els seus braços i fer-los un petó.Mentre s’està dins dels braços dun participant immòbil sensefer-li un petó, els dos estan en una zona lliure, sense que puguinagafar-los.ADAPTACIONS: 87 CEIP PUIG D’EN VALLS
 88. 88. Activitats d’AFIRMACIÓACTIVITAT 3TÍTOL: QUANT T’ESTIMAMQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Paper, llapis i una cadira.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és fomentar la unió delgrup, augmentar l’autoestima i sentir-se estimat pel grup.COM HO FAREM?: Consisteix a escriure en un paper una virtut dels altres.Es posen tots els jugadors en cercle i enmig, una cadira en la 88 CEIP PUIG D’EN VALLS
 89. 89. Activitats d’AFIRMACIÓqual s’asseurà una persona del grup. La resta escriuran en unpaper alguna cosa que vulguin dir del company que és al mig, oque pensin d’ell, o una qualitat. Després tancaran el paper, i lhiposaran a la mà. Quan el jugador del centre hagi recollit totsels papers, els llegirà en veu alta. Tots els jugadors han depassar pel centre. Al final, la persona del centre diu com s’ha sentit enrebre els missatges dels seus companys.ADAPTACIONS:Si volem fer el joc amb nens més petits, es pot fer de maneraoral. 89 CEIP PUIG D’EN VALLS
 90. 90. Activitats d’AFIRMACIÓACTIVITAT 4TÍTOL: LES ULLERESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.QUÈ NECESSITAM?: Vuit muntures d’ulleres sense vidreso de filferro o cartolina.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és comprendre el punt devista dels altres i com una determinada postura condiciona lanostra visió de la realitat.COM HO FAREM?: Consisteix a veure la realitat a través de diferentspunts de vista. El mestre planteja: "aquestes són les ulleres dela desconfiança. Quan duc aquestes ulleres som moltdesconfiat. Vol posar-se-les algú i dir què veu a través d’elles,què pensa de nosaltres?" Després d’una estona, es treuen unesaltres ulleres que es van oferint a diferents voluntaris: (perexemple: les ulleres de la "confiança", del "replicador", del "joho faig tot malament", del "tots m’estimen", i del "ningúm’accepta", etc.) L’avaluació es farà en grup. Cadascú pot expressar coms’ha sentit i què ha vist a través de les ulleres. Pot ser l’inicid’un diàleg sobre els problemes de comunicació en el grup.ADAPTACIONS: 90 CEIP PUIG D’EN VALLS
 91. 91. Activitats d’AFIRMACIÓACTIVITAT 5TÍTOL: LES LLANXESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: Paper de diari.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és cohesionar el grup iestablir contacte físic.COM HO FAREM?: Consisteix a tractar de salvar-se en grups. Es tiren alterra fulles de paper de periòdic. Se li diu al grup que són en unvaixell que ha començat a enfonsar-se i que els fulls de paperrepresenten llanxes a la mar, que se salvaran segons l’ordre quees doni. L’ordre és la següent: "Les llanxes se salven amb 4..."Els participants han de pujar als fulls de paper de 4 en 4. Les 91 CEIP PUIG D’EN VALLS
 92. 92. Activitats d’AFIRMACIÓpersones que no hagin trobat lloc a les llanxes aniran sortint deljoc. El nombre de salvats variarà segons l’ordre que doni lapersona que dirigeix el joc. Al final els participants comentaran com se sentiren enno trobar lloc a la llanxa o com se sentiren en no poder ajudarels companys a “salvar-se”.ADAPTACIONS:- Les "llanxes" (fulls de paper) es poden anar tallant per lameitat o en quarts cada vegada que es doni una nova ordre, demanera que hi càpiguen menys participants a sobre. 92 CEIP PUIG D’EN VALLS
 93. 93. Activitats de PSICOMOTRICITAT3.- ACTIVITATS PER TREBALLAR A EDUCACIÓINFANTIL Activitats de: PSICOMOTRICITATEn aquest apartat trobarem un recuul d’activitats per als méspetits: els alumnes d’Educació Infantil. En
 94. 94. Activitats de PSICOMOTRICITAT Activitat Edat Agrupament 1 LES ESTÀTUES 3-6 G 2 NÀUFRAGS I TAURONS 4-6 G PSICOMOTRICITAT 3 SIMON DIU… 3-6 G EL ROTLLO 4 3-6 G INTERMINABLE 5 BUSCAR LA COA 3-6 GActivitats de 6 BALL DE COLORS 3-6 G 7 LA PILOTA “LOLA” 3-6 G COM ES PAREN ELS 8 3-6 I / G ROBOTS? 9 LES TARGETES “BOGES” 3-6 I / G 10 LA VARETA MÀGICA 3-6 I / G 94 CEIP PUIG D’EN VALLS
 95. 95. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 1TÍTOL: LES ESTÀTUESQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un reproductor de CD i música.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’equilibri i elto muscular. 95 CEIP PUIG D’EN VALLS
 96. 96. Activitats de PSICOMOTRICITATCOM HO FAREM?:Consisteix a ballar al so de la música fins que el mestre no lapari. Quan deixi de sonar la música, tots els alumnes restaranquiets i es convertiran en estàtues sense moure cap múscul.ADAPTACIONS:Amb aquest joc podem treballar més conceptes espacials si enparar la música han de col·locar-se, per exemple, dins d’uncèrcol, damunt del banc, etc.Podem treballar també l’esquema corporal si la consigna éscol·locar la mà o algun objecte en qualsevol part del propi cos od’algun company/a. 96 CEIP PUIG D’EN VALLS
 97. 97. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 2TÍTOL: NÀUFRAGS I TAURONSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 4 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un reproductor de CD, música ibancs suecs. Un espai obert i sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’equilibri i lacooperació entre els companys.COM HO FAREM?: Es repartiran bancs suecs per l’espai, tenint en compteque nhi hagi prou perquè tots els alumnes hi puguin pujar.Consisteix a ballar al so de la música fins que el mestre la pari.Quan deixi de sonar la música tots els alumnes hauran de pujar 97 CEIP PUIG D’EN VALLS
 98. 98. Activitats de PSICOMOTRICITATa dalt d’un banc, ajudant la resta de companys. Si algú queda abaix (serà l’aigua) pot ser capturat pel tauró (el mestre). A poca poc anirem retirant bancs de manera que l’espai que tenguinels nens i les nenes per refugiar-se sigui més reduït. Es tractad’aconseguir que els alumnes s’ajudin entre ells.ADAPTACIONS:- Es pot fer amb matalassos en compte de bancs, per als nensmés petits. D’aquesta manera evitarem que puguin caure. Enaquest cas, sí que ho poden fer els alumnes de tres anys. 98 CEIP PUIG D’EN VALLS
 99. 99. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 3TÍTOL: SIMON DIU…QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un espai obert i sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’atenció, lesparts del cos i ampliar vocabulari.COM HO FAREM?: Els alumnes han d’escoltar molt bé el que diu el mestreper saber el que han de fer. Es tracta de seguir les ordres d’en“Simon”. El mestre diu: “Simon diu que heu de seure…” I elsalumnes hauran de fer el que han escoltat. Es requereix molt desilenci i estar atents. Es poden treballar les parts del cos amb els més petitsdient: “Simon diu que us toqueu el nas…”, “Simon diu que litoqueu el cap a un company…”, etc. Es pot ampliar el vocabulari dient per exemple: “Simondiu que toqueu una cadira…”, “Simon diu que toqueu unpenjador…”, etc.ADAPTACIONS:- Es poden posar pòsters, dibuixos, etc. per l’aula aprofitant elsprojectes que s’estiguin treballant. Per exemple, si estamtreballant els animals, posarem fotos d’animals i direm: “Simondiu que toqueu el dibuix d’un lleó…”.- Una altra versió d’aquest joc és “El món al revés”. En aquestcas, els alumnes faran el contrari del que diu l’ordre del mestre.- Amb els més grans, es pot intercanviar el paper del mestre. Enaquest cas, un alumne serà l’encarregat de dir: “Simon diu…”. 99 CEIP PUIG D’EN VALLS
 100. 100. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 4TÍTOL: EL ROTLLO INTERMINABLEQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys..QUÈ NECESSITAM?: Dos rotllos de paper higiènic, músicai cadires.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar les destresesfines, la coordinació visomotora, la relació i la comunicació.COM HO FAREM?: Es pot realitzar tant dins com fora de laula. Consisteixque els alumnes es col·loquin en tantes files com equips hi hagi a 100 CEIP PUIG D’EN VALLS
 101. 101. Activitats de PSICOMOTRICITATlaula. Al primer de cada fila se li entrega un rotllo de paper,que aixecarà per damunt del cap. Es tracta danar estirant elrotllo, de davant cap a darrera, amb la participació de tota lafila, fins que queda el cartró que es mostra com a prova. Guanyala fila que acabi abans. Es comença a estirar quan comenci lamúsica.ADAPTACIONS: 101 CEIP PUIG D’EN VALLS
 102. 102. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 5TÍTOL: BUSCAR LA COAQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 4 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un espai sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’equilibri i lacooperació entre els alumnes.COM HO FAREM?: Consisteix que els alumnes es col·loquin en fila tocantamb la mà dreta el muscle del company de davant i, ambl’esquerra, hauran d’agafar el peu que li oferirà el mateixcompany, de manera que aquest quedi a peu coix, i aixísuccessivament amb tots els nens de la fila. Hauran de formarcom una serp. Si hi ha molts d’alumnes, es poden fer diversesfiles. L’objectiu és que el primer de la fila haurà d’anar a peucoix a buscar l’últim de la fila, duent darrera a la resta decompanys. Haurà de procurar mantenir la postura i no trencar lafila. L’exercici s’ha de fer amb molta cura i tenint en compte laresta de companys. Per aquesta raó, es tracta d’un joccooperatiu.ADAPTACIONS: 102 CEIP PUIG D’EN VALLS
 103. 103. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 6TÍTOL: BALL DE COLORSQUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Fulls de paper Pinotxo tallats entires. Música.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és desenvoluparlesquema corporal, la coordinació i l’atenció.COM HO FAREM?: Prepararem unes cintes de paper Pinotxo de molts decolors i les repartirem entre els nens i les nenes. Els alumnesballaran lliurement per una classe sense obstacles, amb lescintes a la mà. Després passarem a moviments dirigits: 1. Balancejar les cintes al compàs del cos i de la música. 2. Canviar la cinta de braç i de mà. 3. Moures segons distintes ordres amb les cintes: dalt,baix, davant, darrere, al cap, esquena, cintura, genolls…ADAPTACIONS: 103 CEIP PUIG D’EN VALLS
 104. 104. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 7TÍTOL: LA PILOTA “LOLA”QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una pilota de goma no gaire gran,tenint en compte l’edat dels alumnes.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és desenvoluparlesquema corporal, la coordinació i l’atenció.COM HO FAREM?:Tots els alumnes estaran asseguts en cercle i aniran passant-seuna pilota, que anomenarem Lola o com vulguin els alumnes. Elnen que té la pilota dirà el seu nom a la resta de companys i lapassarà a un altre. Així continuarem fins que tots hagin dit elseu nom. A la ronda següent, els alumnes continuaran passant-sela pilota, dient el nom del company al qual passa la pilota.ADAPTACIONS:- Es pot passar la pilota dient el cognom, o el poble on viu, oalgun esport que li agradi practicar, etc. 104 CEIP PUIG D’EN VALLS
 105. 105. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 8TÍTOL: COM ES PAREN ELS ROBOTS?QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un reproductor de CD, música i unespai sense obstacles.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és conèixer les parts delcos, la coordinació i l’atenció.COM HO FAREM?: Amb aquest joc, els nens/es representen robots que esmouen i que no es poden aturar fins que no els toquin el botó de 105 CEIP PUIG D’EN VALLS
 106. 106. Activitats de PSICOMOTRICITATparada. Un nen sortirà de l’aula mentre els que queden dins esreuniran i triaran quina part del cos serà el botó de parada delsrobots (per exemple, el nas). Explicarem als nens que ningú potdir-li al nen que ha sortit fora quin és el botó de parada, és unsecret. A continuació, es distribuiran lliurement per l’aula totsels alumnes i començaran a moure’s com si fossin robots. Podemacompanyar aquestos moviments amb música. Quan entri el nenque era a fora, haurà d’aconseguir parar o desconnectar tots elsrobots. Però primer haurà d’esbrinar quina part del cos és elbotó de parada. L’objectiu és parar tots els robots abans queacabi la cançó que està sonant. Així, es van canviant les parts del cos i cada vegada esdesconnecten tots els robots.ADAPTACIONS:- Per fer-ho una mica més complicat, es poden formar grups derobots i cada grup es desconnectarà tocant una part distintadel cos. Exemple: el grup verd es desconnectarà tocant la boca,el grup vermell es desconnectarà tocant la mà, etc.- Per treballar la lateralitat, es pot donar la consigna de tocarla mà dreta, o el peu esquerre, etc. 106 CEIP PUIG D’EN VALLS
 107. 107. Activitats de PSICOMOTRICITATACTIVITAT 9TÍTOL: LES TARGETES “BOGES”QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Targetes de colors i cadires.OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és treballar l’atenció, lamemòria i la direccionalitat.COM HO FAREM?: Asseguts en cercle, sassigna a cada alumne un color, obé es poden organitzar pels colors dels equips a què pertanyen al’aula (variant: usar en lloc de colors qualsevol tipus de símbolsque susin a laula). Es trauran les targetes dient i ensenyant elcolor que ha sortit. Els jugadors que tenen assignat aquest colorsaixecaran i sasseuran al seient de la seva dreta, estigui o noocupat. Un jugador només es podrà aixecar i avançar lloc quanno en tengui un altre assegut sobre les seves cames. El jocacaba quan un jugador arriba a la cadira de què va partir,estigui o no ocupada.ADAPTACIONS: 107 CEIP PUIG D’EN VALLS

×