3.1 memòria i avaluació projecte aprofundiment curs 11 12

333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.1 memòria i avaluació projecte aprofundiment curs 11 12

  1. 1. MEMÒRIA I AVALUACIÓ DEL PROJECTE PROGRAMA D’APROFUNDIMENT DE CONEIXEMENTSProfessor/a: MARIA JOSÉ FERRANDO POQUET i VIRGINIA GUASCH TORRESNom del projecte: SCIENCE FOR CURIOUS STUDENTSCentre on s’ha impartit: CEIP PUIG DEN VALLSCentres participants: CEIP PUIG DEN VALLSPuntua el grau de satisfacció de l’1 al 5 dels següents aspectes: ...............-El lloc, l’espai 1 2 3 4 5-Horari 1 2 3 4 5-Calendari 1 2 3 4 5-Procés de selecció de l’alumnat 1 2 3 4 5-Composició del grup (número de participants) 1 2 3 4 5-Grau d’implicació de l’alumnat 1 2 3 4 5-Suport del centre 1 2 3 4 5-Suport del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD) 1 2 3 4 5-Col·laboració amb la família 1 2 3 4 5 Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  2. 2. Explica i especifica la teva opinió respecte al projecte aplicat ambels següents punts:Projecte–Desenvolupament general (organització, objectius assolits, canvis positius inegatius que ha produït, etc. Organització i espaisHa estat satisfactòria. Shan organitzat les sessions amb una hora i mitja depart teòrica i introducció del tema amb la piçarra digital, odinadors, etc. Ilaltre part de la sessió amb experiments i activitats dobservació imanipulació.Shan utilitzat dues aules; Laula danglès i el laboratori per fer algunsexperiments. Els espais han estat excel·lents i grans i molt adients.Objectius i Canvis positius/negatius que shan produïtHan estat tots els objectius assolits, encara que el projecte al principi fou elaboratper alumnes amb un rendiment acadèmic molt alt. Degut a que no hi va haverdemanda daltres centres, el grup de 12 alumnes es va formar només ambalumnes del CEIP Puig den Valls. Tots tenien un bon rendiment acadèmic,encara que alguns dells no lesperat per aquest projecte de “Science for CuriousStudents”. Tot i així el projecte sha adaptat al nivell del grup i els resultats hanestat molt satisfactoris.Desenvolupament de les competències bàsiquesShan integrat perfectament totes les competències en el projecte(Adjuntem totesles competències treballades i alguns exemples daplicació)1.Competència Lingüística (La llengua vehicular ha estat langlès)2.Competència Cultural i Artística (realització dexperiments i recercadinformació)3.Competència en el Tractament de la Informació i Competència Digital(Cerca dinformació i posada en pràctica dels experiments)4.Competència Matemàtica (A lhora de portar a pràctica la teoria apresa)5.Competència en Aprendre a Aprendre (En la realització dexperiments)6.Competència en Autonomia i Iniciativa Personal (Preparar lexplicació dunexperiment dur-lo a la pràctica).7.Competència Social i Ciutadana (A lhora de treballar en grups, complir lesnormes, respectar el torn de paraula, col·laboració amb els companys...)8.Competència en el Coneixement i la Interacció amb el món físic (A lhora debuscar el material per fer els experiments) Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  3. 3. ActivitatsShan desenvolupat 5 temes, dividits en dues sessions cada un. Primer sharealitzat una hora de teoria, per explicar els continguts i treballar el vocabulari idesprès sha fet la pràctica. Els experiments realitzats han estat la part mésmotivadora pels alumnes, ja que es feien activitats molt interessants quegeneralment no es fan a laula, amb grups reduïts i feines molt manipulatives.–Treball en equipEls alumnes han treballat en equip en tot moment. Ha estat molt positiu i shanenriquit. Els experiments normalment es feien en parelles o grups de 3. A ladarrera sessió es va triar una pràctica i en grups de 2 es va fer un vídeo explicantles pràctiques realitzades durant el projecte.–Eficiència (relació entre els resultats i l’esforç realitzat)Leficiència ha estat molt satisfactòria. Tots els alumnes shan esforçat i participatmolt activament en totes les activitats, especialment als experiments que han estatmolt motivadors i han esperat aquest moment de la classe en totes les sessions.–Producte final (possibilitat d’aplicació del resultat i difusió)El producte final ha estat molt positiu.Shan exposat algunes de les activitats realitzades a laula danglès per a que elscompanys ho puguin observar (com per exemple circuits elèctrics, aparellrespiratori, colònia, etc.) .També shan penjat les fotos a un senzill blog que hem creat per a que elsalumnes i també les seves famílies puguin veure el que hem estat fent durantaquestes sessions: scienceforcuriousstudents.blogspot.comShan exposat als taulers danuncis fotografies de les publicacions que la prensalocal ha fet sobre el projecte, cosa que els ha motivat molt i els ha fet tenir elsentiment de que estaven fent una activitat molt important.Entre setmana els dies previs o posteriors a les sessions els alumnes shanpreocupat i/o han vigilat els resultats dels experiments.Ha estat molt interessant, ja que en alguns experiments havien desperar uns diesper veure el resultat final i hem observat que contínuament preguntaven i anaven amirar el procés fins arribar al producte final. També els ha agradat molt poder Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  4. 4. endur-se a casa algunes de les coses que han fet a classe: pasta de dents,mascarilla facial, raspall de dents,...–Grau de satisfacció personalTant els mestres, com les famílies i sobretot els alumnes participants ens hemsentit molt satisfets i il·lusionats en la feina realitzada. Tots hem estat molt motivatsi en ganes de que arribara la següent sessió per realitzar més experiències iaprendre coses noves.Encara que nou per nosaltres com a mestres, ens hem trobat sorpreses pel graudacceptació i motivació per part de les famílies i alumnes. El treball amb petit grupi amb alumnes amb bones capacitats ha fet que la feina fos molt més fàcil imotivadora.També aquests alumnes shan sentit recompensats per la seva bona feina i esforç,cosa que ha fet encara que es motivassin més en el projecte i en la seva pròpiafeina diària.–Altres aspectes que considereu oportunsPensam que aquest tipus de projectes shaurien de continuar oferint, ja que sónmolt positius i tots(alumnes, mestres i famílies) aprenem molt.La nostra primera idea fou introduir langlès com a llengua estrangera en una àreano lingüística. La connexió entre ciències i anglès ha estat un èxit així comlemfocament des de la pràctica experimental..El medi en sí és una àrea també molt motivadora per lalumnat, i més encara si éspresentada des dun punt de vista pràctic així com lhem realitzat en el projecte, pertant tots tenim el sentiment de que el resultat ha estat molt positiu i bo.Ens hem plantejat noves feines en el nostre centre i també volem donar un nouenfocament a lassignatura de medi.Al nostre centre actualment estam fent Seccions Europees al primer i segon cicle i,en un futur, pensam incloure làrea de Medi en aquest projecte. Tot gràcies alsbons resultats, feina i conclusions que hem tret daquest projecte de Science forCurious Students.Alumnat Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  5. 5. –Centres participants i relació amb els mateixosNomés han participat alumnes del nostre centre, així que en aquest punt no podemfer cap aportació.–Funcionament i valoració global de tot el grupEl grup ha funcionat molt bé. Els alumnes dels dos nivells han interaccionat i shafet una feina en grup molt enriquidora i positiva.–Treball de l’alumnatEls alumnes han treballat molt, sobretot la llengua anglesa tant a nivell escrit com anivell oral.Han estat molt implicats i motivats, sobre tot a lhora de fer els experiments.Han treballat en petits grups, generalment de dues persones per portar endavant eltreball que shavia de fer. També han treballat per parelles a lhora de prepararlexposició que havien de fer com a cloenda del projecte.Han mostrat molt dinterès i molta motivació abans de la sessió (venien a demanar-nos quins experiments farien i quins materials anàvem a emprar, durant la sessióde vegades es feien diferents experiments i mostraven interès cap a tots i volienparticipar en tots, i al finalitzar la sessió preguntaven per la propera classe).– Creativitat mostrada pel grup d’alumnesEls alumnes han proposat activitats i possibles experiments que també es podrienhaver fet respecte als temes tractats. Han estat molt motivats i shan implicat molten el projecte.– Grau de satisfaccióTots han estat molt satisfets i els hagués agradat molt que les classes haguessincontinuat fins a final de curs. Un alumne inclús ens va donar les gràcies per lesclasses rebudes lúltim dia Thank you for the classes to Mª José and Virginia imolts dells ens varen dir que els agradaria fer aquest tipus dactivitats cadasetmana i durant tot el curs.– Grau d’implicacióMolta implicació per part dels alumnes.– Assistència de l’alumnat (s’ha d’incloure la llista d’assistència de l’alumnat) Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  6. 6. Alguns alumnes han fallat algun dia perquè estaven participant a altresactivitats.– Qüestionari de l’alumnat (s’han d’incloure els qüestionaris emplenats pels alumnes) Els alumnes consideren molt positius i enriquidors aquest tipus de projectes.– Altres aspectes que considereu oportuns És molt fàcil treballar en alumnes que tenen ganes daprendre i que contínuament et demanen més i et fan preguntes mostrant el seu interès.Famílies– Grau de satisfacció Les famílies shan mostrat molt satisfetes i orgulloses de que els seus fills/es haguessin estat triats per participar en aquest projecte gràcies al seu bon rendiment acadèmic, per a les famílies és una recompensa pel bon treball i els bons resultats obtinguts.– Grau d’implicació Han participat i shan implicat en el projecte.– Qüestionari de les famílies (s’han d’incloure els qüestionaris emplenats per les famílies) Pensam que el projecte també ha estat valorat positivament per les famílies. Lesfamílies han estat preocupades perquè alguns alumnes havien de sortir de laclasse una mica abans perquè havien de participar en altres activitats. Els haguésagradat que el projecte es dugués a terme en un altre horari i/o altres dies.– Altres aspectes que considereu oportuns Generalment els alumnes amb necessitats o amb baix rendiment acadèmicreben molta atenció i suport per part de tota la comunitat educativa perquè honecessiten. Moltes vegades no recompensam suficientment als alumnes quesesforcen i que treballen diàriament. Pensam que amb aquest tipus de projectestenim loportunitat de valorar el seu esforç i recompensar-los per a que no deixen Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es
  7. 7. destar motivats i continuen pensant que val la pena estudiar i esforçar-se. Ha estattotalment positiu donar aquesta recompensa als alumnes que sesforcen i tenenbons resultats acadèmics.Propostes de millora i observacions-Continuar fent aquest tipus de projectes i recompensar als alumnes amb bonescapacitats i/o resultats acadèmics.-Deixar que els centres trien lhorari i també consensuant amb les famílies.Data, signatura i segell del centreServei d’Atenció a la Diversitat. Passatge Guillem de Torrella, 1, 1r 07002 PalmaTel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dgoifp.caib.es

×