Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Til

312 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Til

 1. 1. 1r esborranyPROJECTE DETRACTAMENTINTEGRAT DE LESLLENGÜESCiutadella, 25 de maig de 2013
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓAprovat el decret 15/2013, dia 19 d’abril de 2013, que estableix el tractament integratde les llengües, l’escola es veu obligada a redactar un projecte que ja s’haurà decomençar a implantar el proper curs 2013/14. Això suposa canvis importants a nivellde centre que s’han hagut de planificar en poc temps i ajustant el projecte als pocsmitjans personals amb certificat de nivell B2 o superior de coneixement de la llenguaanglesa.En primer lloc, s’ha de suplir el projecte lingüístic aprovat per consell escolarmodificant un aspecte tant identificatiu com és la decisió de tenir el català com allengua vehicular. Aquest és un tret característic de centre que la gran majoria defamílies ha recolzat. Així ho demostra el fet que pel curs 2012-2013, només 3 famíliesde 247 van sol·licitar el castellà com a llengua de primer ensenyament. A part, el fetque el català sigui la llengua vehicular compleix un dels objectius de la Llei denormalització lingüística: assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com allengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament (Art. 1.2) i el Decret de mínims, (1998).De totes maneres, la llengua castellana és present a la vida quotidiana de tots elsnostres alumnes en contextos força significatius per a les seves edats com són latelevisió, el cinema, tots els mitjans de comunicació,... Aquest és un altre motiu pelqual creiem que encara és menys necessari aquest canvi de model lingüístic enl’entorn escolar.En segon lloc, implica una organització de centre diferent a la que s’ha utilitzat aquestsdarrers anys i, en conseqüència, la pèrdua d’hores de reforç i reorganització d’aquests,redistribució d’horaris,… Encara que el projecte té en compte uns criteris per al’atenció específica dels alumnes NESE amb dificultats lingüístiques, tot alumnat quenecessita suport, de tot tipus, es veurà perjudicat ja que tots els reforços i suports quees fan a les aules es veuran afectats. Hem de dir que l’equip de suport es veurà afectatja que una mestra amb la plaça d’audició i llenguatge haurà de fer algunes hores nolingüístiques en anglès perquè és l’única mestra (a més de les especialistes en anglès)que té la titulació requerida (nivell B2). A més, s’ha de tenir en compte que l’equip desuport, des del present curs, s’ha vist reduït a causa que la directora i la cap d’estudissón membres d’aquest (AL i PT).Segons l’esmentat decret, lobjectiu del projecte TIL és aconseguir que tots els alumnesassoleixin, en acabar el període descolarització obligatòria, la competència lingüísticaen les dues llengües oficials i en llengua anglesa. En lactualitat, però, i segons elsresultats del nostres alumnes en cada avaluació i en les proves de diagnòstic de 4td’EP, amb el model emprat fins ara, utilitzant el català com a llengua vehicular, jaassoleixen la competència lingüística de les dues llengües oficials. A més, arrel d’unespropostes de millora consensuades pel claustre i dutes a terme des de fa dos cursos,en relació a la competència lingüística de la llengua anglesa estem millorant elsresultats en aquesta competència. A partir del curs 2013-14 no podrem seguir amb latotalitat de les propostes de millores per haver de canviar aspectes organitzatius a fid’adaptar-nos al Decret 15/2013.
 3. 3. A tots aquests arguments, afegit el poc temps del que disposam per a l’elaboraciód’aquest projecte, no tenim clar que tot això ens aporti grans millores en els resultatdels nostres alumnes. A més, interromp el procés d’avaluació i millora del centre ques’ha anat fent any rere any per avançar cap a uns resultats més positius i una bonaatenció a la diversitat dels alumnes. Al contrari, pensem que dificulta poder seguir ambuna atenció adequada a tots i totes.Finalment, volem dir que estem convençuts que el model lingüístic escolar actualtreballa per la cohesió social des de l’escola i que el nou model TIL proposat per laConselleria d’Educació actual desfà, en certa mesura, la feina feta durant tants anys.1. JUSTIFICACIÓ I ARGUMENTACIÓ D’AQUESTA ELECCIÓLa nostra escola, vista la obligatorietat de la implantació d’aquest decret, proposa unadistribució horària de les llengües objecte d’ensenyament diferent de la que estableixel decret 15/2013 (en base a l’article 20) ja que és la manera que més es pot adequar ales característiques organitzatives i de funcionament de centre.Els principis generals que regulen la nostra línia pedagògica de centre són elssegüents:- Respectar les diferències individuals dels infants. Les diferents capacitats i ritmesd’aprenentatge de l’alumnat demanen una atenció personalitzada que canalitzem através de diferents estratègies d’atenció a la diversitat.- Alternar el treball individual amb l’aprenentatge compartit com a factor desocialització i de col·laboració amb els altres.- Relacionar els aprenentatges amb la vida quotidiana.- Potenciar la responsabilitat, la reflexió, la motivació per a la recerca, la curiositat i elplaer per aprendre.- Estimular la sensibilitat artística.- Oferir varietat de materials i experiències.- Fomentar valors i actituds basades en el respecte, la convivència, l’esforç, laresponsabilitat, l’autoestima, l’esperit crític, l’autonomia, la resolució pacífica deconflictes, la solidaritat i la cooperació.- Col·laborar mútuament (equip de mestres i famílies) en base a la cooperació, el diàlegi la confiança mútua.El CEIP Pere Casasnovas, després de 2 cursos de formació per part dels mestres encompetències bàsiques, va dissenyar i aprovar el passat curs la concreció curricular decentre on s’hi recullen una sèrie de principis metodològics que detallen i regulen lalínia pedagògica de centre. Alguns d’aquests principis metodològics són:- El/La mestre/a ha de promoure aprenentatges significatius i funcionals als alumnes.Volem que l’infant sigui protagonista del seu aprenentatge. Entenem que la motivació
 4. 4. i els interessos dels infants són dos aspectes molt importants a l’hora d’adquirir unaprenentatge significatiu.- S’utilitza una metodologia flexible, amb horaris no segmentats per àrees, sinó persituacions d’aprenentatge que s’adapten a les necessitats i interessos dels grups.Només hi figuren les àrees d’educació física, música, religió/alternativa i anglès.Algunes situacions que es poden trobar als nostres horaris són:Conferències Tractament denotíciesFillet/a protagonista ConvidatsHort Bon dia Les famílies entrendins l’aulaFilosofiaRacons Berenars Feim les paus Jocs al patiSala de llums ActivitatsmecàniquesTeatre Jocs matemàtics ide llenguaExperiències delecturaTICS i Bloc Braingym Aprenentatge persimulacióTallers temàtics Mediació Resolució deproblemes recíprocsProjectes de treballTasques perorganitzar una sortida- A partir d’aquestes situacions intentam que els aprenentatges siguin globalitzats. Elscontinguts i procediments del currículum oficial es treballen de manerainterrelacionada, a partir de les diferents àrees a través dels projectes de treball,conferències, notícia, l´hora del conte,... Comptar amb un enfocament globalitzadorimplica molts canvis en l’organització d’aula i de centre.- Tot i que els grups d’edat és el criteri establert comunament per agrupar els alumnes,sabem que aquests s’enriqueixen de l´intercanvi entre altres alumnes de diferentsgrups proporcionant-se mútuament models i rols diferents als que troben en el seugrup-classe. Per aquest motiu, entre d’altres, en el nostre centre hi tenim organitzatsels tallers, un tipus d’organització espacial-temporal on es mesclen alumnes dediferents grups permetent així reduir les ràtios i atendre millor la diversitat del’alumnat.- Trobam que els coneixements no poden ser considerats aïllats i la parcel·lació enàrees només dificulta la interrelació entre els diferents aprenentatges. Sabem que lainformació que rebem de l’entorn no ens arriba fragmentada, sinó que ens arriba demanera globalitzada. Aquest argument dóna sentit al fet d’ensenyar i aprendred’aquesta manera.
 5. 5. - Quant als materials utilitzats responen als principis anteriorment esmentats. Aquestshan de ser diversos i variats, no es poden reduir a ser extrets duna sola fontd’informació i han d’aportar una visió del tema des de diferents punts de vista i des dediferents tipus de llenguatge (escrit, visual, plàstic,...) i en diferents llengües. Així, idò,no s’utilitzen exclusivament llibres de text en cap àrea. El llibre de text és un recursmés, una font d’informació. Per tal d´afiançar els aprenentatges mecànics de lesdiferents àrees instrumentals, s’utilitzen “quadernets” o qualsevol altre materialelaborat que ajudi a practicar i a garantir aquesta mecànica.- Tenim molt en compte la diversitat dels infants quant a procedència, capacitats,estils cognitius, ritmes d’aprenentatge, etc. L’equip de suport intenta donar unaresposta a aquesta diversitat, intervenint dins els grups facilitant diferents tipusd’agrupaments.- Donam importància a l’aprenentatge autònom on l’alumne és el protagonista,alternant el treball individual amb l’aprenentatge compartit com a factor desocialització i col·laboració entre iguals.- Potenciam la responsabilitat, la reflexió, la motivació per a la recerca, la curiositat, elplaer per aprendre i estimular la sensibilitat artística, oferint varietat de materials iexperiències.- Aquesta metodologia contempla una avaluació que possibilita la regulació delsprocessos d’ensenyament- aprenentatge i l’expressió dels canvis ocasionats darrera unaprenentatge significatiu. Es procura que els alumnes reconeguin perquè i per a què esrealitzen les diferents activitats, així com saber el moment del procés d’aprenentatgeen què es troben.- Consideram que la Llei d´Educació fonamentada en les competències bàsiquesestalona completament la nostra proposta metodològica.Creiem que treballar per competències vol dir:- Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements. - Prioritzar el saber fer.- De manera interrelacionada. - Afavorir l’autonomia de l’alumne.- Treballar de forma individual i cooperativa. - Des de totes les matèries.- Tenir en compte la diversitat individual isocial.- Tenir sempre en compte elcontext.- Implicar-hi tota la societat. - Reinventar l’avaluació.Desenvolupar les competències vol dir:- resoldre problemes - analitzar fets- realitzar tasques - fer prediccions
 6. 6. - crear - comprendre el món- prendre decisionsCreiem que les millors propostes didàctiques són:- Les que parteixen dun context ( parteixen i retornen al món real).- Les que prioritzen realitzar una tasca, resoldre problemes, crear productes.- Les que promouen la cooperació, la solidaritat i la creativitat.- Les que posen en joc les capacitats, les intel·ligències múltiples o habilitats cognitives.- Les que afavoreixen l’autonomia dels alumnes.- Les que incentiven l’aprendre a aprendre.Pel tot l’exposat, volem i necessitam que el nostre projecte TIL reculli una distribucióhorària de les llengües objecte d’ensenyament diferent de la que estableix el decret15/2013. La distribució tal i com marca el decret trastocaria el nostre projectemetodològic. Tot i així, en alguns aspectes no hi haurà més remei que adaptar-se a lesexigències mínimes del decret i, per tant, es veurà afectat algun punt del projectemetodològic. Seguim considerant que s’han de treballar les diverses llengües peròposant per davant els principis educatius que tenim al centre i no la quantitat de tempsque es dedica a cadascuna d’aquestes. En una metodologia de treball com la del nostrecentre, les diverses llengües es van integrant en el dia a dia dels nostres alumnes,relacionades dins un context, amb un materials significatius per a ells,...2. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LESADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT DE I EN LES LLENGÜES A LA REALITATSOCIOECONÒMICA I CULTURAL DEL CENTRE.2.1 Alguns aspectes de la realitat sociolingüística i cultural del nostre centre són:- L’escola està situada en un barri obrer a les afores de la ciutat.- Som un centre de 2 línies amb els segons d’enguany triplicats.- Tenim grups molt nombrosos (tots arriben a 25 i alguns, fins i tot, sobrepassen)- El 12% d’alumnat matriculat al centre durant el curs 2012/13 són alumnes ambnecessitats específiques de suport educatiu.- Tenim una aula UEEC on, actualment hi estan escolaritzats 4 alumnes en la modalitatd’escolarització combinada amb l’aula ordinària. Tres d’ells tenen un diagnòstic detrastorn de l’espectre autista.-- Només un 2’7% són alumnes estrangers, de nacionalitats diverses (sobretot delMarroc).2.2 L’objectiu principal del projecte TIL ens ve donat per l’article 3 del decret 15/2013,i és el següent:- Aconseguir que els alumnes adquireixin el domini de les dues llengües oficials i lescompetències adequades en la llengua estrangera, en el nostre cas l’anglesa.
 7. 7. A més a més, però, seguirem tenint presents els objectius inclosos al PEC i que com acentre ens hem anat marcant aquests darrers cursos arrel dels resultats de lesavaluacions, de les proves de diagnòstic de 4t.A part, hem establert uns objectius específics de competència lingüística a tenir encompte per dur a terme el projecte TIL:- Conscienciar als nostres alumnes de la importància de conservar la nostra llenguapròpia així com les tradicions i festes populars.- Aprendre a utilitzar la llengua en situacions fonamentals: parlar de si mateix i de lesseves necessitats, aconseguir que les altres persones l’escoltin, planificar actes,solucionar problemes, demanar i donar informació, etc.- Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua de maneraadequada en lactivitat social i cultural, aplicant les regles bàsiques de la comunicació iadoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre consciència dels propissentiments i idees i per controlar la pròpia conducta.- Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua eficaçment, amb iniciativa,responsabilitat i esforç tant per cercar, recollir i processar informació, com per escriuretextos propis de làmbit acadèmic.- Emprar els coneixements sobre la llengua i les normes de lús lingüístic per escriure iparlar de manera adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals iescrits.- Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotipslingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis de tot tipus.*NOTA: Alguns dels objectius anteriorment mencionats estan extrets del CurrículumOficial de les Illes Balears.Per aconseguir tots els objectius plantejats i assegurar-nos que els alumnes puguindesenvolupar totes les competències, s’ha definit el criteri de prioritzar la llenguamaterna dels alumnes amb necessitats educatives especials i els alumnesd’incorporació tardana. En qualsevol cas, es prioritzaran els objectius de l’àrea persobre de la llengua d’ensenyament-aprenentatge que aquest projecte ens fa definir.3. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O SITUACIONS D’APRENENTATGEIMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜESEl present projecte està elaborat d’acord amb l’article 20 del Decret 15/2013 en que esfa una distribució horària de les llengües objecte d’ensenyament diferent de la queestableix el Decret, tot respectant el mínim d’hores que s’han d’impartir en lesdiferents llengües en cadascuna de les etapes educatives.Com hem explicat anteriorment, a la nostra Concreció Curricular hi ha establerta lametodologia utilitzada al centre. Un dels principis metodològics és que es treballa perdiferents situacions d’aprenentatge, de manera que les activitats que es proposensuposen una interrelació entre diferents àrees ja que pretenem que els aprenentatgessiguin el més globalitzats possibles. Per tant, es distribuiran les hores no lingüístiques
 8. 8. en diferents situacions d’aprenentatge que cada tutor/a establirà en el seu horari al’inici de cada curs.En el cas de les situacions d’aprenentatge que es facin en llengua anglesa, la tutora i lamestra assignada a fer l’anglès no lingüístic es posaran d’acord per a l’organització deles sessions, també a inici de curs.Per programar el tractament de les llengües pel curs 2013/14 cada cicle ha consensuatquines seran les situacions d’aprenentatge que es donaran en cada llengua. (Veure lesgraelles que es presenten a continuació).Totes les situacions d’aprenentatge es van revisant per tal d’anar millorant el procésd’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Per tant, hi poden haver petites variacionsen les situacions d’aprenentatge triades per cada cicle.APLICACIÓ DEL PROJECTE DURANT EL CURS 2013-14Educació infantil:A educació infantil, s’iniciarà la implantació del projecte al primer curs de segon cicled’educació infantil. Els alumnes d’aquesta etapa rebran l’ensenyament en les duesllengües oficials i s’iniciaran en la llengua anglesa, treballant principalment l’expressiói la comprensió oral. El tractament de les llengües es durà a terme mitjançant lesdiferents activitats d’aula concretades a les programacions didàctiques per tal dedesenvolupar els objectius generals de les diferents àrees. La mestra especialista dellengua anglesa, destinada al cicle d’infantil, després del període d’adaptació i segonsles característiques del grup proposarà les activitats especifiques per iniciar-se enaquesta llengua.A 6è d’educació infantil, es continuarà impartint la llengua anglesa 1h i 30’ setmanalsamb l’objectiu d’iniciar-se en l’ús oral de la llengua anglesa, per comunicar-se enactivitats dins l’aula.Educació primària:1r cicle (1r)Hores lingüístiques Hores no lingüístiquesCATALÀ 4h. lingüístiques 3,5h. no lingüístiques:- Projecte d’aula amb blocs de continguts deconeixement del medi a concretar segons elsprojectes anuals (2h).- Activitats mecàniques de matemàtiques de totsels blocs de continguts (1,5h)CASTELLÀ 4h. 3h no lingüístiques:- EF (2,5h)- Projecte d’aula. El bloc de continguts esconcretarà segons els projectes d’aula anuals (30min.)ANGLÈS 1,5h. lingüística 2,5h. no lingüístiques:
 9. 9. - Racó d’aula referent al bloc de tractament de lainformació, atzar i probabilitat (1h).- Jocs matemàtics referents al bloc de nombres ioperacions (30 min.)- Ed. artística: plàstica (1h).2n cicle (3r)Hores lingüístiques Hores no lingüístiquesCATALÀ 3,5h. lingüístiques 4h. no lingüístiques:- Projecte d’aula amb blocs de continguts deconeixement del medi a concretar segons elsprojectes anuals (2h).- Activitats mecàniques de matemàtiques iresolució de problemes de tots els blocs decontinguts (2h).CASTELLÀ 3,5h. lingüístiques 3,5h. no lingüístiques:- EF (2h)- Música (1h)- Projecte d’aula. El bloc de continguts esconcretarà segons els projectes d’aula anuals (30min.)ANGLÈS 2h. lingüística 2h. no lingüístiques:- Jocs matemàtics referents al bloc de nombres ioperacions (1h).- Ed. artística: plàstica (1h.).3r cicle (5è)Hores lingüístiques Hores no lingüístiquesCATALÀ 3,5h. lingüístiques 3,5h. no lingüístiques:- Projecte d’aula amb blocs de continguts deconeixement del medi a concretar segons elsprojectes anuals (2h).- Activitats mecàniques de matemàtiques de totsels blocs de continguts (1,5h)CASTELLÀ 3,5h. lingüístiques 3,5h. no lingüístiques:- EF (2h)- Música (1h)- Projecte d’aula. El bloc de continguts esconcretarà segons els projectes d’aula anuals (30min.)ANGLÈS 3h. lingüística 2h. no lingüístiques:- Jocs matemàtics referents al bloc de nombres ioperacions (1h).- Projecte d’aula. El bloc de continguts esconcretarà segons els projectes d’aula anuals (1h).
 10. 10. PREVISIÓ DELS PROPERS CURSOS QUANT A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE:Com s’estableix al decret 15/2013, el curs 2017/18 el projecte de tractament integratde les llegües s’haurà de fer extensiu a tots els nivells i ha d’estar totalment implantat.Tenint en compte que el projecte s’ha d’ajustar als recursos de que disposi el centre,s’anirà ampliant l’aplicació d’aquest pla segons aquesta condició.4. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DELS ALUMNES D’INCORPORACIÓTARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENT EN ALGUNA O AMBDUES LLENGÜESOFICIALS I DELS ALUMNES AMB NESE AMB DIFICULTATS LINGÜÍSTIQUES.En el nostre Pla d’Atenció a la Diversitat, aprovat el juny de 2012, hi ha recollit el plad’acollida dels alumnes nouvinguts al centre, per facilitar la integració d’aquests.Quan arriba al centre un alumne que desconeix una o ambdues llengües oficials esprenen una sèrie de mesures, ordinàries i específiques, per a solventar les mancanceslingüístiques el més prest possible.Mesures ordinàries:- Acompanyament de la mestra AD, intentant que el fillet entengui les normes defuncionament i organització general del centre, sempre que sigui possible ho farem enla seva llengua.- Elaborar/ adaptar activitats relacionades amb el tema que es treballi a classe.- Activitats interactives orientades a l’adquisició de vocabulari en català i/o castellà- Recolzar texts amb imatges o explicacions gestuals.- Realitzar jocs que afavoreixen l’expressió oral (cançons, repeticions de paraules ambajuda d’una gravadora...).- Realitzar activitats per parelles en les que s’han dajudar mútuament per resoldre-les.- Assignació dun alumne - tutor.- Construcció d’un racó dins l’aula per treballar el vocabulari, l’expressió oral...Mesures específiques:- Suport per part de la mestra AD fora de l’aula, en petit grup per treballar vocabularibàsic i proper i l’expressió oral.- Adaptacions curriculars significatives en la/les llengua/gües (català/castellà/anglès).Quant als alumnes NESE, depenent de les dificultats, capacitats i necessitats quepresenten s’adopten unes mesures o unes altres.- Sempre es prioritza la seva llengua materna com a llengua d’ensenyament-aprenentatge, encara que les altres també es treballen i s’avaluen amb les adaptacionscurriculars necessàries.- En el Pla d’Atenció a la Diversitat es contemplen les mesures ordinàries i específiquesde suport per atendre aquests alumnes.
 11. 11. 5. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA.Les coordinacions, entre les tutores i les mestres de llengua anglesa o mestresencarregats de fer sessions no lingüístiques en anglès, s’hauran de fer en horari nolectiu. En aquestes reunions s’hauran d’establir els objectius, els criteris d’avaluació deles diferents situacions d’aprenentatge i compartir les activitats que es duran a termecom també el material didàctic específic per facilitar l’aprenentatge dels continguts enllengua anglesa. També serà un espai per poder fer un seguiment i si és necessari fercanvis per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.Les mestres que imparteixen anglès en blocs lingüístics i no lingüístics es reuniran peranar prenent acords referents a metodologia, recursos i seqüenciació de continguts. Amés, serà una manera de poder compartir idees i fer un fons de materials en llenguaanglesa.La periodicitat d’aquestes coordinacions quedarà establertes a la PGA a l’inici de cadacurs.6. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS EN COMPETÈNCIESLINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.Els mecanismes de seguiment i avaluació de les competències lingüístiques, com estàestablert al centre, vénen donades per:1) Valoració dels resultats acadèmics trimestrals dels alumnes a nivell de claustre iconsell escolar.2) Avaluació de les competències d’acord amb la Concreció Curricular de Centre.3) Resultats de les proves de diagnòstic a 4t d’EP.A partir de l’avaluació dels resultats provinents d’aquestes 3 fonts es poden proposarplans de millora de centre, que es tractaran a nivell de cicle i CCP i/o plantejar-serevisar el projecte TIL per incorporar canvis. La CCP coordinarà la revisió del projecte,així com les possibles modificacions.L’equip directiu és qui fa l’avaluació del projecte TIL sempre tenint en compte lesvaloracions que en fan les persones que hi estan directament implicades (mestresespecialistes d’anglès, tutors/es,...)- Recull dels resultats a la Memòria Anual de centre i propostes de millora de cara alproper curs.7. RELACIÓ DELS MESTRES AMB LA SEVA TITULACIÓ I COMPETÈNCIA QUANT A LALLENGUA ESTRANGERA PREVISTA AL PROJECTE.Relació de mestres del centre amb coneixements de llengua estrangera del projecteequivalents a un B2 o superior del MECR:
 12. 12. Llinatges i nom Codi especialitat Nivell B2, C1, C2Florit Anglada, Rita 0597 FA B2Gornés Hernández, Cristina 0597 FA C2Torres Moll, Noemí 0597 FA B2Coll Camps, Carme* 0597 AL B2*La mestra Carme Coll és especialista en audició i llenguatge. Que ella hagi de donaralgunes situacions d’aprenentatge en anglès provocarà una disminució de les hores desuport, tant necessàries al nostre centre (recordam que tenim una aula UEEC i unnombre molt elevat d’alumnes amb NEE).8. RELACIÓ DE PROFESSORS I ÀREES, MATÈRIES O BLOCS DE CONTINGUTS QUE HAND’IMPARTIT EN EL CURS 2013/14, QUANT A ASSIGNATURES NO LINGÜÍSTIQUES ENLLENGUA ESTRANGERA.Relació de mestres que impartiran matèries no lingüístiques en llengua anglesa durantel curs 2013-2014:Curs Àrea/situació d’aprenentatge/bloc de continguts Nom i llinatges delmestre1r EP - Racó d’aula- Jocs matemàtics referent al bloc de continguts de nombres ioperacions.- Ed. artística: plàsticaRita Florit Anglada3r EP -Jocs matemàtics referent al bloc de continguts de nombres ioperacions.- Ed. artística: plàsticaCarme Coll Camps5è AEP- Jocs matemàtics referent al bloc de nombres i operacions.- Projecte d’aula. El bloc de continguts es concretarà segonsels projectes d’aula anuals.Cristina GornésHernández5è BEP- Jocs matemàtics referent al bloc de nombres i operacions.- Projecte d’aula. El bloc de continguts es concretarà segonsels projectes d’aula anuals.Noemí Torres Moll **El primer trimestre del curs 2013-2014 serà substituïda per una mestra interina.Aquesta és una previsió de les mestres que hi haurà al centre el proper curs, però nopodem assegurar aquestes places ja que no sabem amb seguretat quina plantillatindrem durant el curs 2013/14.
 13. 13. 9. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU MODEL.Dacord amb el punt 3 de lannex del decret 15/2013, la implantació es realitzarà deforma progressiva atenent al que sha exposat i argumentat al llarg del present pla isempre condicionat als recursos humans i materials destinats al centre. Seran els ciclesels que proposaran en cada curs la incorporació d’àrees/situacions d’aprenentatge aimpartir en cadascuna de les llengües.

×