Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recomendacións de Raticonto para ler neste verán do 2013

529 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recomendacións de Raticonto para ler neste verán do 2013

  1. 1. B I B L I O T E C AR A T I C O N T O“ O MISTERIO DO FARO VELLO”Lorena e os seus amigos que-ren descubrir a orixe das miste-riosas bólas de luz que, ,flotansobre o Faro Vello . O que nonimaxinan é que hai un rapaz navila disposto a evitar que des-velen o enigma .“WILDWOOD”En las afueras de la ciudad de Prue McKeel hay unlugar al que todos lla-man «Territorio Impene-trable» y nadie ha inten-tado adentrarse en él.Pero, cuando una banda-da de cuervos secuestra asu hermano, Prue pene-trará en él sin vacilar.L E C T U R A SR E C O M E N D A D A S3 º C I C L OC U R S O 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .L ECTURASP ARA O VER ÁN.Que a lectura formeparte das vosasaventuras de verán.Asdo.C E I P C O I R Ó N - D E N AEnlace ao noso blogue:http://bibliotecacoiron.blogspot.com.es/VÉMONOS EN SETEMBRO!
  2. 2. A C T I V I D A D E SR E A L I Z A D A S“ O ESTANQUE DOS PARRULOS POBRES”Co seu avó, Noema aprendeumoitas cousas, xa que o avó ésabio. E tamén é un campión eun pirata. Con el xoga a morrer,que é moi doado. Un só ten quebotarse na cama, pechar os ollose poñer unha man enriba da ou-tra.“AGENTE SECRETO CERO CERO KA”Me esperaba una placentera jornada de trabajo…pero mientras me dirigía haciael Eco del Roedor me fijé enun tipo, o más bien, en unratón, con gafas oscuras, queme seguía… ¡Qué extraño!Permaneció todo el día delan-te de mi oficina… ¿Quiénsería ese tipo, o más bien,aquel ratón con gafas oscu-ras?Rolo e Pestiña son moi amigos. Undía, Pestiña non daba chegado ápraza onde solían quedar e co-menzou a chover. Mentres Roloagardaba por ela nun escuro por-tal, viu un gato cun ratiño na bo-ca. Sería o misterioso gato Rabu-do? A partir dese encontro entreRolo e o gato fantasma todo co-mezou a cambiar…L E C T U R A SR E C O M E N D A D A S2 º C I C L OL E C T U R A SR E C O M E N D A D A SE D . I N F A N T I L E1 º C I C L O“ A ARAÑA E MAIS EU ”Ser amigos es…Sentirse iguales aunqueseamos diferentes.No dar importanciaa nuestro aspecto.Apoyarse en los tiemposdifíciles…“SER AMIGOS”Querido alumnado,Dende xaneiro fixemos moitas cou-siñas para seguir mellorando a nosa Biblio-teca Raticonto: adaptamos a altura de 2dúas mesas grandes ao noso alumnado, con-vertemos unha delas en dúas pequenas,mercamos máis cadeiras de cores e unssofaciños para o rincón de lectura relaxa-da dos máis pequenos, desfixémonos dasvellas baldas con caruncho e puxemos un-has novas, identificamos as baldas dos ci-clos coas cores de cada un, fixemos expo-sicións para as distintas celebracións,puxemos pictos para identificar os distin-tos tipos de libros, creamos un código QRpara os libros dos que se fixeron videocon-tos no cole (e así poder ver o conto en vi-deo grazas a un móbil), celebramos o 3ºAniversario da nosa mascota Raticonto,visitounos o creador de Os Bolechas PepeCarreiro (pasámolo xenial!) e participamose colaboramos nas actividades do centro.Unha vez máis, queremos agradecerdende aquí a colaboración dos Axudantesdurante os recreos, desexámosvos moitasorte na vosa andaina na E.S.O.. Esperamosa vosa visita.Aos demáis, vémonos en Setembrona Biblioteca Raticonto con máis novida-des, sorpresas e actividades. Xa sabedes,tamén en vacacións un libro é un bo compa-ñeiro de viaxe.“ 28 HISTORIAS PARA RIR ”Unha colecciónde ocorrenciasque debuxarán sorrisose farán brotar gargalladasde xúbilo.Ollos de cereixa,pel de pexego,nariz de amorodo…Misteriosa viaxe para unaaraña exploradora.Un achegamento visual epoético polo corpo humano.“O GATO FANTASMA”

×