Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esborrany 1 jesús

121 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esborrany 1 jesús

 1. 1. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSCEIP JESÚSSes Vinyes, 1007819 JESÚS - EIVISSATelèfon i fax 971- 31 59 68email: ceipnsdejesus@educacio.caib.esbloc: ceipnsdejesus.blogspot.comPROJECTETRACTAMENTINTEGRAT DELLENGÜESCEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚSDATA APROVACIÓ: 7 de juny de 2013DATA REVISIÓ:
 2. 2. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSÍNDEX1. Introducció.2. Marc legal.3. Criteris generals i actuacions generals iespecífiques per a les adequació del procésdensenyament de i en les llengües a la realitatsocioeconòmica i cultural del centre.4. Concreció de les àrees impartides en cada unade les llengües.5. Criteris per a latenció específica dels alumnesdincorporació tardana amb dèficit deconeixements dalguna llengua o ambduesllengües.6. Criteris de coordinació entre les àreesimplicades en el procés densenyament-aprenentatge en la llengua estrangera.7. Mecanismes de seguiment i avaluació delsresultats en competències lingüístiques delalumnat.8. Relació dels professors amb la seva titulació icompetència quant a llengües.9. Planificació de la implantació progressiva delnou model.
 3. 3. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS1. Introducció.Aquest projecte s’ha creat a partir de la publicació deldecret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula eltractament integrat de les llengües als centres docentsno universitaris de les Illes Balears. Fins al moment, eltractament de les llengües al centre es duia a terme através del Projecte Lingüístic de Centre (PL), però apartir d’ara, aquest projecte queda substituït pelProjecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL).El PTIL tindrà com a objectiu fonamental contribuir aaconseguir que tot lalumnat assoleixi, en acabar elperíode descolarització obligatòria, la competèncialingüística en llengua catalana, castellana i, al menys,en llengua anglesa.Aquest projecte va ser aprovat pel Consell Escolar delCentre en data 7 de juny ?? de 2013 i la seva aplicacióes durà a terme a partir del curs 2013-14.2. Marc legalDesplegament normatiu de referència:- Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les IllesBalears, de 29 d’abril de 1986 (BOCAIB núm. 15, de20/05/1986; correcció derrades BOCAIB núm. 16, de30/05/1986)- Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 53d’1/03/2007 i correcció d’errades al BOE núm. 77 de30/03/2007; BOIB núm. 32 ext. d’1/03/2007 i correcciód’errades BOIB núm. 29, de 28/02/2008)
 4. 4. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSDecret 71/2008, de 27 de juny, pel qual sestableix elcurrículum de leducació infantil a les Illes Balears(BOIB núm. 92, de 2-07-2008)Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual sestableix elcurrículum de leducació primària a les Illes Balears(BOIB núm. 92, de 2-07-2008)Instruccions de 4 de maig de 2010 de la DireccióGeneral d’Administració, Ordenació i InspeccióEducatives sobre l’ensenyament de la llenguaestrangera al segon cicle de l’educació infantil.RESOLUCIÓ del conseller dEducació, Cultura iUniversitats de 28 de maig de 2012 per la qual es faefectiva laplicació de lOrdre de 13 de setembre de2004 que regula el dret dels pares, les mares o elstutors legals a elegir la llengua del primerensenyament dels alumnes dels centres sostingutsamb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 78de 31/05/2012)- Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula eltractament integrat de les llengües als centres docentsno universitaris de les Illes Balears.- Instruccions del secretari autonòmic d’Educació,Cultura i Universitats sobre l’aplicació del Decret15/2013, de 19 d’abril, per la qual es regula el tractamentintegral de les llengües als centres docents nouniversitaris de les Illes Balears.
 5. 5. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS3. Criteris generals i actuacions generals iespecífiques per a les adequació del procésdensenyament de i en les llengües a la realitatsocioeconòmica i cultural del centre.Davant el projecte de tractament integrat de llengües quela Conselleria d’Educació vol implantar el proper curs 2013-14, el CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS vol expressar elconvenciment que els projectes educatiu i lingüístic delnostre centre són la millor garantia per a una correctaformació, aprenentatge i convivència a l’escola. La llenguacatalana, vehicular fins a dia d’avui al CEIP NOSTRASENYORA DE JESÚS, ha garantit la integració d’aquellespersones vingudes de fora i ha estat el nexe d’unió derealitats culturals diferents.Pensam que lescola ha dassumir el paper que li pertoca enun context on la llengua pròpia del territori es troba en unasituació clarament desfavorida, per tal de proporcionar alalumnat el marc adequat que equilibri lús minvat delcatalà en làmbit social, mitjans de comunicació i fins i totfamiliar. Lobjectiu ha de ser el de garantir el ple domini,oral i escrit, de les dues llengües oficials a les nostres Illes,per part de lalumnat. Avui lescola és lúnic lloc on espoden assolir els coneixements que possibiliten en el futurlús social i professional de la nostra llengua.Els projectes educatiu i lingüístic, aprovats en el seu dia pelconsell escolar, han possibilitat un correcte aprenentatgedel català i del castellà i s’han adaptat a la nova realitatsocial i cultural amb l’increment de les hores d’anglès aEducació Infantil en els cursos de 3 i 4 anys.Com ja hem dit, lobjectiu ha de ser el de garantir el pledomini, oral i escrit, de les dues llengües oficials a lesnostres Illes per part dels alumnes, la qual cosa quedademostrada, tant a les proves de lIAQSE com pels
 6. 6. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSresultats dels nostres alumnes a lIES (adjuntam resultatsdel darrer any enviats per lIES adscrit) on es potcomprovar que el nivell de castellà i català dels nostresalumnes és superior tant a nivell de l’IES , com del’Illa i la Comunitat.Daltra banda l’actitud dels pares davant la llenguacatalana és molt positiva. El curs passat, quan els paresi mares varen tenir loportunitat delegir entre el català i elcastellà com a llengua de primer ensenyament, de noranta-sis famílies dEducació infantil i 1r cicle de Primària nomésdues famílies ho demanaren en castellà. Enguany sesegueix la mateixa tendència, ja que només quatre famíliesho demanen en castellà.Volem fer constar també, que lescola compta amb unallarga tradició en lensenyament en llengua catalana.Des del primer moment, el projecte pedagògic va estarfonamentat en una formació arrelada a la història, a lallengua i a la cultura dEivissa.L’any 1990 per decisió del Consell Escolar es va demanarun permís al govern Balears i al MEC per poder realitzarl’ensenyament de l’àrea de coneixement del medi enllengua catalana. Posteriorment i encara que durant el curs1993-1994 no era obligatori elaborar el projecte lingüística les escoles, el nostre centre va trobar necessari realitzar-ne un per tal de normalitzar el centre a nivell administratiui de relació, i disposar d’un document oficial on es regulésd’ús de la llengua catalana.A partir del curs 1996-1997 el Consell Escolar va decidirseguir avançant en l’ús de la llengua catalana. Així totes lesàrees, menys la llengua castellana i l’anglesa, escomençaren a impartir en català a infantil i 1r de primària ide manera gradual , a mesura que anaven pujant de nivell.D’aquesta manera els/les alumnes ja estaven preparats per
 7. 7. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSseguir una classe en aquesta llengua. Al mateix temps queaquest grup d’educació infantil pujava de nivell s’anavanormalitzant lingüísticament el centre a nivell pedagògic.Per altra banda, els bons resultats que els alumnesaconsegueixen, tant en les avaluacions en el propi centrecom a les proves IAQSE i després a l’Institut,demostren el bon nivell aconseguit en les diversesllengües i matèries fins ara.També el nostre centre realitza el programa dereutilització de llibres des que la Conselleria D’Educacióel va oferir el curs 2008-2009. Al Consell Escolar de 10-05-2013 la representant de l’APIMA va manifestar que lamajoria de les famílies volen seguir amb la continuïtatdel programa de reutilització ja que les circumstàncieseconòmiques actuals no són favorables. Per tant hemdecidit triar matèries (per fer en anglès i en castellà) queno necessitin llibres de text degut a la metodologia delnostre centre.A la reunió mantinguda amb l’APIMA per fer les sevesaportacions en aquest projecte, manifesten que:- Valoren com a molt positiu la iniciació a la llenguaanglesa a partir del tres anys que es fa al centreseguint el nostre Projecte lingüístic aprovat el curs2011/2012. I per tant estan a favor de mantenir-ho talcom recull el nostre TIL.- I si per decret s’ha d’implantar el TIL, valorentambé com a positiu que es faci ja a tots els nivells.És per tot això i atès l’apartat 1 de l’article 20 del decret delGovern, que el nostre centre elaborarà un projecte ambuna distribució horària diferent de la que estableix eldecret, tot respectant al màxim possible els projectes
 8. 8. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSeducatiu i lingüístic actuals, fruit del consens de laComunitat Educativa i d’una eficàcia demostrada.4. Concreció de les àrees impartides en cada una deles llengües.EDUCACIÓ INFANTILLlenguacastellanaLlenguaanglesaLlenguacatalana- Racons-TallersIniciació en aquestallengua a partir dels3 anys.La restad’activitats omatèries.EDUCACIÓ PRIMÀRIAPRIMER CICLE SEGON CICLE 5è CURS 6è CURSLlengua catalana Català4hCatalà3.5hCatalà3.5hCatalà3.5hLlengua castellana Castellà4hCastellà3.5hCastellà3.5hCastellà3.5hLlengua anglesa Anglès1.5hAnglès2hAnglès3hAnglès3hMatemàtiques Català3.5hCatalà4hCatalà3.5hCatalà3.5hConeixement del Medi Català3hCatalà3.5hCatalà2hCatalà3.5hEducació Artística (Músicai plàstica)Anglès2.5hAnglès2.5hAnglès2hAnglès2hEducació Física Castellà2.5hCastellà2hCastellà2hCastellà2hEducació per la Ciutadania Català1.5h
 9. 9. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS5. Criteris per a latenció específica dels alumnesdincorporació tardana amb dèficit de coneixementsdalguna llengua o ambdues llengües.Per facilitar l’adaptació dels alumnes que s’escolaritzen alllarg del curs procedents d’altres països o comunitats del’Estat Espanyol no catalanoparlants el Pla d’Acollida delcentre té els següents criteris i procediments d’actuació:Actuacions TemporalitzacióRecursospersonalsRecursosmaterialsMATRÍCULA1. Recollida dedocumentació:-Fotos (EI i 1rcurs EP)-Fotocòpies DNIpare/mare-Fotocòpia T.Sanitària-FotocòpiaLlibre de família-Dades delCentre educatiuanterior2.Complimentarla fitxa de dadespersonals demaneraconjunta.3.Informaciósobre elfuncionamentgeneral del- Enformalitzar lamatrícula jasigui dins delperíodeordinari o alllarg de tot elcurs.- EquipDirectiu:Secretària- Model desol·licitud dematrícula.- Fulld’orientaciódel centre (endiferentsidiomes).- Fitxapersonal del’alumne/a.- Material delcurscorresponent- ROF- Informaciósobreactivitatsextraescolarsi sobrel’APIMA.
 10. 10. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSCentre (veureannex).4.Proporcionarllistes dematerials illibres.CONEIXEMENTDEL CENTRE1.Es fa unrecorregut perfamiliaritzar lafamília amb elcentre ( Jornadade portesobertes).- Enformalitzar lamatrícula.- A l’ inici delcurs.Capd´EstudisDependènciesde l’escola.PRESENTACIÓAL/LATUTOR/A1. El Capd’Estudispresental’alumne/a i lafamília al/latutor/a del grupal que s’haadscrit el/lafill/a.- Primer diad’assistènciaa classe.Capd´EstudisENTREVISTAFAMILIAR1. Es realitzauna primeraentrevista decontacte ambel/la tutor/a, enles horesd’atenció a lafamília.-Al principide curs oquans’incorpora alcentre.(EI ensetembreabans del’ inici de lesclasses).Tutor/a-Modeld’entrevista ala famíliainclosa dinsdel PAT.-Fitxa dedadespersonals del’alumne/a.
 11. 11. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS5.2 ATENCIÓ A L’ALUMNE/AActuacions TemporalitzacióRecursospersonalsRecursosmaterialsPRESENTACIÓ1.Presentarl’alumne/a algrup.Explicació perpart del/ de latutor/a del’arribadad’un/anou/novacompany/a.2.Dinàmiquesd’ acollidaincloses alP.A.T.- Momentd’incorporacióa l’aula.Tutor/a-Dossier delPAT.COMUNICACIÓI TREBALL AL’AULA1.Prepararactivitats perconèixeraspectesculturals igeogràfics delpaís d’ on vel’ alumne/anouvingut/da.2.Dos/duescompanys/espoden“tutoritzar”al/la nou/vacompany/a.3.Potenciar lacooperació,cercant laimplicació deTempsnecessariGrup-classeTutor/a-Materialsdidàctics icurricularsenvers el paísdeprocedència.-Materialslúdics.
 12. 12. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚStot el grup-classe en elprocésd’adaptació.4.Potenciardavant el grup-classe leshabilitatspersonals del’alumne/a perfi de millorar laseva pròpiaautoestima iconsideracióper part de laresta del grup.5. Assegurar lacomunicació,encara que nosigui verbal,com a procésprevi al propiprocéslingüístic.TREBALL ANIVELL DECICLE1.Reunió del’equip de cicleper organitzarels possiblessuports i altresactuacions enrelació al’alumne/a.Tutor/aEquip deCicle
 13. 13. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS5.3 ACOLLIMENT LINGÜÍSTICActuacions TemporalitzacióRecursospersonalsRecursosmaterialsAVALUACIÓINICIAL1. Avaluació del’expressió icomprensióescrita.2.Avaluació del’expressió icomprensióoral- Durant elsprimers diesde pressa decontacteEspecialistaAD-Annex fitxad’avaluació del’expressió icomprensióescrita.-Annex fitxad’avaluació del’expressió icomprensióoralSUPORTLINGÜÍS-TIC1.Treballenvers lesfuncionslingüístiquesdel nivellllindar.2.Introduccióde nouvocabulari percentresd’interès.3.Coneixementde nocionsgeogràfiques.- Al llarg detot el curs (1ó 2 cursossegons marcala normativavigent i/o enfunció de lasituació del’alumne)EspecialistaAD- Materialdidàctic divers.
 14. 14. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSCOORDINACIÓDOCENT1.Traspàsd’informaciódels mestrescap al’especialistad’AD, i a lainversa, sobrel’alumnenouvingut.2.Organitzaciódels suports.- Al llarg detot el curs.-EspecialistaAD-EquipDocent-Programacionsd’aula.AVALUACIÓCONTÍNUA1.Provesd’aptitud perveure el nivellen l’adquisicióde la llenguacatalana.-Durant eltempsd’actuacióamb l’alumne.EspecialistaAD-Materialdidàctic divers.-Provesd’avaluació6. Criteris de coordinació entre les àrees implicadesen el procés densenyament-aprenentatge en lallengua estrangera.Els mestres que hauran d’impartir les àrees no lingüístiquesen anglès són mestres especialistes en llengua anglesa.Aquest perfil del professorat és l’habilitat per poder impartirles àrees no lingüístiques del nostre projecte en aquestallengua ja que daquesta manera poden conèixerperfectament el nivell lingüístic en anglès de lalumnat itreballar les estructures necessàries per dur-ho a terme.
 15. 15. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSDaltra banda dins lhorari hi haurà un temps per poderrealitzar reunions de coordinació entre els mestresimplicats.7. Mecanismes de seguiment i avaluació delsresultats en competències lingüístiques de lalumnat.Què avaluarem?• Grau de consecució dels objectius.• Treball diari dels/les alumnes.• Activitats i estratègies metodològiques emprades pels/lesprofessors/es i pels alumnes.• Temporalització.• Recursos materials i humans.• Resultats acadèmics dels/les alumnes.Com avaluarem?• Observació directa o indirecta.• Qüestionaris.• Entrevistes.• Proves de nivell tant internes com externes (IAQSE).• Hàbits i actituds.Quan avaluarem?• A principi de curs avaluarem el nivell lingüístic (avaluacióinicial).
 16. 16. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚS• Durant el curs farem un seguiment del PLC (avaluaciócontínua).• A final de curs sestudiaran els resultats obtinguts i si escreu convenient es plantejaran possibles modificacions(avaluació final).• En la memòria sinclouran els resultats de les avaluacionsi les modificacions a realitzar.8. Relació dels professors amb la seva titulació icompetència quant a llengües.Nom i llinatge Titulació CompetènciaTeresa Bonet Torres Mestra especialista enllengua anglesa.B2Joana Cladera Serra Mestra especialista enllengua anglesa.B2Carmen Martín SafónPendent d’incorporacióa la plantilla del centre.Mestra especialista enllengua anglesa ieducació musicalB29. Planificació de la implantació progressiva del noumodel, dins el marc del calendari daplicació.Després d’informar al Claustre i les famílies del centresobre l’esborrany del projecte TIL i escoltades les sevesaportacions, s’ha aprovat que:En el primer curs dimplantació 2013/2014, lalumnatimplicat serà el dEducació Infantil i 1r, 2n i 3r cicledEducació Primària, és a dir, tot l’alumnat del centre.Així a partir del curs 2014/2015, la intenció del centre ésque quan els alumnes acabin letapa de primària, hagintingut, a part de lensenyament de la llengua anglesa, la
 17. 17. PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP JESÚSpossibilitat de treballar altres matèries no lingüístiques enllengua anglesa al llarg de la seva escolarització.El fet d’haver d’aplicar aquest decret TIL afectarà a lametodologia del nostre centre que intenta prioritzar que elstutors imparteixin totes les àrees menys les especialitats.D’aquesta manera es treballa d’una manera mésglobalitzada i es reforça la funció de la tutoria.El calendari d’implantació de PTIL és el següent:22-05-2013 CCP per elaborar el primer esborrany.24-05-2013 CCP per recollir aportacions del Claustre.24-05-201 Enviar-lo a l’Apima per la seva lectura i difusióals pares i mares del centre.27-05-2013 Reunió amb APIMA per recollir les sevesaportacions.29-05-2013 Publicació del PTIL al bloc del centre i al taulód’anuncis de l’escola.29-05-2013 Circular per a les famílies de la publicació delPTIL31-05-2013 Votació de les famílies de 13:00 a 14:30.5-06-2013 CCP per elaborar el 2n esborrany amb lesaportacions de l’APIMA i el Claustre.6-06-2013 Enviar el segon esborrany als membres delConsell Escolar.7-06-2013 Consell Escolar per aprovar-ho.

×