Workshop Bart Van Ham - Addendum dd 20juli2012

355 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop Bart Van Ham - Addendum dd 20juli2012

  1. 1. ADDENDUM dd 20.07.2012 aan de circulaire nr. Ci.RH.421/605.074 (AAFisc Nr. 71/2010)dd 01.12.2010 en het addendum van 23.12.2011, zelfde nummerVennootschapsbelastingBerekening van de belastingAfzonderlijke aanslag Ven.BAftrekbare beroepskostenVerantwoording van de beroepskostenDefiniëring van begrippenAan al de ambtenaren van de niveaus A, B en C.1. Het punt 3, in fine van het voormelde addendum van 23.12.2011 stelt dat buiten een bepaaldehypothese het redelijk lijkt, inzonderheid met het oog op het vermijden van een toename van deadministratieve en gerechtelijke geschillen, dat rekening wordt gehouden met de goede trouw van debelastingplichtige die iets uit het oog zou hebben verloren of een fout zou hebben begaan, met hetuitzonderlijke karakter van de niet-aangifte, met het relatieve belang van de fout van debelastingplichtige in vergelijking met dat van de andere fiscale verplichtingen waaraan hij wel heeftvoldaan, enz.Naar aanleiding van onder meer het antwoord van de heer Staatssecretaris namens de heer Ministerop de mondelinge parlementaire vraag nr. 12678 van Volksvertegenwoordiger G. Rutten (CRABV 53COM 537 van 10.7.2012, blz. 11 tot 13) worden de volgende aanvullende verduidelijkingen verstrekt.2. De in art. 219, WIB 92 bedoelde afzonderlijke aanslag zal niet worden toegepast in geval vanregularisatie van forfaitair geraamde voordelen van alle aard, als bedoeld in art. 36, WIB 92, wanneer:- deze voortvloeit uit een rekenfout die te goeder trouw werd begaan (bv. het K.I. van eengebouw is nog niet gekend of is in betwisting, enz.) en deze fout uitzonderlijk is (het begrip"uitzonderlijk" moet worden begrepen in de zin dat de fout geen herhaaldelijk karakter vertoont) ;
  2. 2. - deze een gering bedrag vertegenwoordigt (zie punt 1 : het relatief belang van de fout);- en door de genieter van het voordeel werd overgegaan tot een spontane rechtzetting van zijn fiscale toestand.3. De "goede trouw" wordt niet gedefinieerd in het WIB 92. De "goede trouw" is de interne overtuigingvan een persoon dat hij in een situatie verkeert die in overeenstemming is met de wet en het aanvoeltte handelen zonder iemand anders zijn rechten te schenden. Het is een begrip dat veelvuldig wordtgebruikt in diverse wetgevingen, zoals o.a. het burgerlijk wetboek, om de strikte toepassing vanpositieve regels te verzachten.Er kan worden verwezen naar het nr. 444/22, Com. IB 92, dat voor de toepassing van art. 444,tweede lid, WIB 92 (bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van deminimumverhoging van 10%), dezelfde draagwijdte geeft aan de twee uitdrukkingen "zonder hetopzet de belasting te ontduiken" en "bij ontstentenis van kwade trouw". Het doel is voornamelijk omin het algemeen een onderscheid te maken tussen de belastingplichtige die in geval van overtredingslechts bij vergissing, nalatigheid, onvoorzichtigheid, enz. gehandeld heeft, en degene diedaarentegen met bedrieglijk oogmerk heeft gehandeld.Een beroep doen op het gezond verstand van de taxatieambtenaar betekent niet dat de administratieter zake beschikt over een onbeperkte macht, maar dat zij de afwezigheid van kwade trouw, m.a.w.de goede trouw, in elk afzonderlijk geval kan beoordelen, rekening houdende met alle feitelijkeelementen waarover zij beschikt. Dienaangaande moet enerzijds voldoende soepelheid aan de dagworden gelegd ter vermijding van een gebrek aan billijkheid en moet anderzijds elke willekeur enongelijke behandeling worden uitgesloten.4. Onder spontane rechtzetting door de in nr. 2 hiervoor bedoelde genieter wordt verstaan, elk doordeze laatste ingediend verzoek tot verhoging van zijn belastbare inkomsten met niet-aangegevenbedragen dat wordt ingediend vóór de verzending van een bericht van wijziging van aangifte door dedienst die belast is met het onderzoek van die aangifte.5. Ten gevolge van de recente wetswijzigingen inzake de vaststelling van het voordeel van alle aardvoor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (zie art. 36, § 2, WIB92) kunnen mogelijkerwijze fouten in de berekening van dat voordeel voorkomen op de fiches diewerden opgesteld op naam van de genieters voor het eerste belastbare tijdperk waarin de nieuwemaatregel van toepassing is. Bij wijze van uitzondering, en in elk geval voor wat betreft de inkomstenvan het jaar 2012, kan worden toegestaan dat de in nr. 2 bedoelde tolerantie eveneens vantoepassing is, zelfs in het geval dat de genieter zijn fiscale toestand niet spontaan heeft rechtgezet.6. Bovendien wordt herinnerd aan het antwoord op de parlementaire vraag nr. 469 van 14.5.2009gesteld door de heer J. De Potter (V&A, Kamer, zitting 2008-2009, nr. 67, blz. 144). Wanneer door
  3. 3. een werknemer of bedrijfsleider tijdens zijn privéleven of tijdens de uitoefening van zijn functieopgelopen verkeers- of strafrechtelijke boetes door de onderneming worden betaald of terugbetaald,maakt, behoudens de in dat antwoord opgenomen uitzondering, deze betaling of terugbetaling eenvoordeel van alle aard uit ten name van de natuurlijke persoon die de inbreuk heeft begaan en is dezeaftrekbaar als beroepskost ten name van de vennootschap of de werkgever voor zover een fiche werdopgemaakt. De kwalificatie als voordeel van alle aard heeft de niet-toepassing van de bepalingen vanart. 53, 6°, WIB 92 ten name van de onderneming tot gevolg.7. Overeenkomstig art. 219, vierde lid, WIB 92 wordt de afzonderlijke aanslag van 309% nietgevestigd wanneer de belastingplichtige die de fiche had moeten opmaken (nl. de vennootschap diehet voordeel heeft verleend) aantoont dat het bedrag dat er op had moeten voorkomen (uitgavenvermeld in art. 57 of voordelen van alle aard als bedoeld in de art. 31, tweede lid, 2° en 32, tweedelid, 2°, WIB 92) begrepen is in een door de genieter overeenkomstig art. 305, WIB 92 ingediendeaangifte (d.i. een aangifte ingediend in de vormen en binnen de termijnen zoals omschreven in dewet).Aangezien de wettekst geen enkele bijkomende voorwaarde toevoegt aan de voorwaarde dat debedragen moeten zijn vermeld in een overeenkomstig art. 305, WIB 92 ingediende aangifte,verhindert een verkeerde kwalificatie door de begunstigde - natuurlijke persoon in zijn aangifte, detoepassing van de afzonderlijke aanslag (voorbeelden : onjuiste aangifte als winst daar waar het eenbezoldiging betreft, onjuiste aangifte als divers inkomen daar waar het in werkelijkheid om winst gaat,enz.).8. Overigens laat de formulering "overeenkomstig art. 305, WIB 92" veronderstellen dat enkel degevallen worden beoogd waarin de genieter een aangifte in België moet onderschrijven. Evenwelmoeten de inkomsten van genieters die in het buitenland belastbaar zijn eveneens verplicht op fichesworden opgenomen. Derhalve zal met het oog op gelijke behandeling worden toegestaan dat deafzonderlijke aanslag niet wordt toegepast indien de vennootschap aantoont dat het bedrag van deniet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen zijn in een door de genietersingediende aangifte krachtens een bepaling van buitenlands recht die gelijkaardig is aan art. 305, WIB92.9. Er wordt benadrukt dat niet als voordelen van alle aard moeten worden aangemerkt, derestaurantkosten die uitsluitend zijn gedaan in het kader van de beroeps-werkzaamheid maar die eenoverdreven karakter hebben. Het onredelijke gedeelte van dergelijke kosten vertegenwoordigtuitgaven die ten name van de vennootschap niet kunnen worden aangenomen (art. 53, 10°, WIB 92).De door de vennootschap ten laste genomen restaurantkosten die een louter privé-karakter hebben,zijn uiteraard voordelen van alle aard die als zodanig moeten worden behandeld. NAMENS DE MINISTER: De Administrateur-generaal van de fiscaliteit, C. SIX

×