Workshop Bart Van Ham - Niet proportionele boeten

418 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop Bart Van Ham - Niet proportionele boeten

  1. 1. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012Koninklijk besluit nr. 44, van 9 juli 2012, tot vaststelling van het bedrag vande niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over detoegevoegde waarde(Uitvoering van de artikelen 70, § 4, eerste lid, van het Wetboek)(Officieuze coördinatie) (Dit koninklijk besluit vervangt met ingang van 01.07.2012, het Koninklijk besluit nr. 44, van 21 oktober 1993, tot vaststelling van het bedrag van de niet- proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.) Artikel 1 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 1, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 1, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) De bedragen van de niet-proportionele fiscale geldboeten voor de overtredingen beoogd in artikel 70,§ 4, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zijn opgenomen in debijlage bij dit besluit. Artikel 2 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 2, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 2, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) Wanneer de overtreding werd begaan met de bedoeling om de belasting te ontduiken, wordt hetbedrag van de hoogste geldboete die voorzien is voor deze overtreding verdubbeld, zonder dat deze hetbedrag van 5.000 euro per overtreding mag overschrijden. Artikel 3 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 3, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 3, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) Voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen geldboete, wordt rekening gehouden metdezelfde overtredingen die werden begaan gedurende een periode van vier jaren die voorafgaat aan hettijdstip waarop de overtreding wordt begaan. De overtredingen worden aangemerkt als eerste overtreding indien dezelfde overtredingen nietwerden bestraft voorafgaand aan de datum waarop deze werden begaan. Artikel 4 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 4, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 4, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) Dit besluit vervangt het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedragvan de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 5 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 5, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 5, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2012. Artikel 6 (De tekst van KB nr. 44, dd. 09.07.2012, artikel 6, is van toepassing met ingang van 01.07.2012. (Art. 6, KB 09.07.2012, B.S. 17.07.2012)) De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.KB44 (2012) pg. 1 niet-proportionele fiscale geldboeten
  2. 2. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012 BIJLAGEAFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTINGI. Aangifte bedoeld in artikel 53, § 1 , eerste lid, 2°, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 EUR per aangifte B. Laattijdig indienen 100 EUR per aangifte en per maand vertraging1 met een maximum van 1.000 EUR C. Niet correct ingevuld Per aangifte: - Louter toevallige onregelma- tigheden: 80 EUR - Andere onregelmatigheden: 500 EUR D. Niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot 250 EUR per aangifte de periodiciteit van indienen E. Niet naleven van de procedure van indienen 400 EUR per aangifte F. Niet gebruiken van het door de administratie 50 EUR per betaling verstrekte betalingsformulier of van de door haar ter kennis gebrachte gestructureerde mededelingII. Aangiften bedoeld in de artikelen 53ter, 1° en 58bis, § 2, 4° van het Wetboek en in artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 14 A. Niet indienen 1.000 EUR per aangifte B. Laattijdig indienen 100 EUR per aangifte en per maand vertraging(1) met een maximum van 1.000 EUR C. Niet correct ingevuld Per aangifte: - Louter toevallige onregelma- tigheden: 80 EUR - Andere onregelmatigheden: 500 EUR D. Niet naleven van de procedure van indienen 400 EUR per aangifte E. Niet gebruiken van het door de administratie 50 EUR per betaling verstrekte betalingsformulier of van de door haar ter kennis gebrachte gestructureerde mededelingIII. Andere aangiften A. Niet indienen 500 EUR per aangifte B. Laattijdig indienen 100 EUR per aangifte en per maand vertraging (1) met een maximum van 500 EUR C. Niet correct ingevuld Per aangifte: - Louter toevallige onregelma- tigheden: 80 EUR - Andere onregelmatigheden: 300 EUR D. Niet naleven van de procedure van indienen 200 EUR per aangifte E. Niet gebruiken van het door de administratie 50 EUR per betaling verstrekte betalingsformulier of van de door haar ter kennis gebrachte gestructureerde mededelingKB44 (2012) pg. Bijl./1 niet-proportionele fiscale geldboeten
  3. 3. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012IV. Lijsten en opgaven 1. Jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers bedoeld in artikel 53quinquies van het Wetboek A. Niet indienen 3.000 EUR per lijst B. Laattijdig indienen Per lijst: a) vertraging van maximum 3 maanden - nihil-lijst: 50 EUR - andere lijst: 25 EUR per te vermelden afnemer met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.500 EUR b) Vertraging van maximum 9 maanden - nihil-lijst: 150 EUR - andere lijst: 75 EUR per te vermelden afnemer met een minimum van 225 EUR en een maximum van 2.250 EUR c) vertraging van meer dan 9 maanden 3.000 EUR per lijst C. Onregelmatigheden a) ontbrekende gegevens 150 EUR per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350 EUR b) verkeerde gegevens - de juiste gegevens worden 25 EUR per verkeerd gegeven met meegedeeld binnen de twee een minimum van 50 EUR en een maanden volgend op de datum van maximum van 750 EUR werkelijke indiening - andere gevallen 50 EUR per verkeerd gegeven met een maximum van 1.200 EUR c) niet naleven van de procedure van 400 EUR per lijst indienen 2. Opgave van de intracommunautaire handelingen bedoeld in artikel 53sexies, § 1, van het Wetboek en lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen bedoeld in artikel 53sexies, § 2, van het Wetboek A. Niet indienen 3.000 EUR per document B. Laattijdig indienen Per document : a) vertraging van maximum 2 maanden 25 EUR per te vermelden persoon met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.500 EUR b) vertraging van maximum 6 maanden 75 EUR per te vermelden persoon met een minimum van 225 EUR en een maximum van 2.250 EUR c) vertraging van meer dan 6 maanden 3.000 EUR per document C. Onregelmatigheden a) Ontbrekende gegevens 150 EUR per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350 EUR b) Verkeerde gegevens - de juiste gegevens werden 25 EUR per verkeerd gegeven met opgenomen in de volgende in te een minimum van 50 EUR en een dienen opgave of lijst maximum van 750 EUR - andere gevallen 50 EUR per verkeerd gegeven met een maximum van 1.200 EUR c) niet naleven van de procedure van 400 EUR per document indieningKB44 (2012) pg. Bijl./2 niet-proportionele fiscale geldboeten
  4. 4. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012 d) niet naleven van de voorwaarden met 250 EUR betrekking tot de periodiciteit van indienen 3. Andere lijsten en opgaven A. Niet indienen 250 EUR per document B. Laattijdig indienen 50 EUR per document en per maand vertraging (1) met een maximum van 250 EUR C. Ontbrekende of verkeerde gegevens 50 EUR per ontbrekend of verkeerd gegeven met een maximum van 200 EUR D. Niet naleven van de procedure van indienen 200 EUR per documentAFDELING 2 : FACTUREN EN ANDERE STUKKEN VOORZIEN DOOR OF KRACHTENS DE REGELGEVINGI. Factuur en als zodanig geldend stuk A. Niet opgemaakt of uitgereikt binnen de termijn Per factuur of als zodanig geldend voorzien door of krachtens de regelgeving stuk: - 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR B. Voldoet niet aan een andere door of krachtens de Per factuur of als zodanig geldend regelgeving voorziene verplichting, de in de andere stuk: afdelingen bedoelde overtredingen uitgezonderd - 1ste overtreding * Louter toevallig of doet geen afbreuk aan de belangen van de Schatkist: 25 EUR met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR * Overige: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EURII. Kasticket en rekening of ontvangstbewijs A. Het gebruik van een kassasysteem dat niet voldoet - 1ste overtreding: 1.500 EUR aan het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot - 2de overtreding: 3.000 EUR het bepalen van de definitie en de voorwaarden - volgende overtredingen: waaraan een geregistreerd kassasysteem in de 5.000 EUR horecasector moet voldoenKB44 (2012) pg. Bijl./3 niet-proportionele fiscale geldboeten
  5. 5. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012 B. Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van Per kasticket, rekening of een kasticket, rekening of ontvangstbewijs als ontvangstbewijs: bedoeld in het koninklijk besluit nr. 1 - 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR C. Het gebruik, ter vervanging van een rekening of - 1ste overtreding: 1.000 EUR ontvangstbewijs, van een niet vergunde - 2de overtreding: 2.000 EUR geregistreerde kassa of van een niet krachtens - volgende overtredingen: artikel 22, § 9, van het koninklijk besluit nr. 1 3.000 EUR vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden D. Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van - 1ste overtreding: 500 EUR de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van - 2de overtreding: 2.000 EUR de drukker - volgende overtredingen: 3.000 EUR E. Overtredingen van verplichtingen die door of - 1ste overtreding: 1.000 EUR krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de - volgende overtredingen: erkende drukkers 2.000 EURIII. Andere door of krachtens de regelgeving voorziene stukken en rapporten Niet opgemaakt binnen de termijn voorzien door of Per stuk of rapport : krachtens de regelgeving of niet conform de regelgeving - 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 250 EUR - 2de overtreding: 100 EUR met een maximum van 1.000 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 2.500 EURAFDELING 3 : VERPLICHTINGEN INZAKE VAN BOEKHOUDINGI. Boeken, registers en journalen waarvan het houden wordt voorgeschreven door of krachtens de regelgeving A. Niet houden Per boek, register of journaal: - 1ste overtreding: 1.500 EUR - 2de overtreding: 3.000 EUR - volgende overtredingen: 5.000 EUR B. Voldoet niet aan één of meerdere van de door of Per boek, register of journaal : krachtens de regelgeving voorziene vormvereisten - 1ste overtreding : 500 EUR - 2de overtreding : 1.000 EUR - volgende overtredingen: 2.000 EUR C. Bevindt zich niet of is niet toegankelijk op de door of 200 EUR per boek, register of krachtens de regelgeving voorziene plaats journaal D. Een vereiste inschrijving werd niet verricht binnen de Per inschrijving : termijn voorzien door of krachtens de regelgeving - 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EURKB44 (2012) pg. Bijl./4 niet-proportionele fiscale geldboeten
  6. 6. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012 - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR E. Een verrichte inschrijving of rechtzetting is niet Per inschrijving : conform met de door of krachtens de regelgeving - 1ste overtreding: 25 EUR met voorziene bepalingen een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR - 2de overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - volgende overtredingen: 125 EUR met een maximum van 1.250 EURII. De in artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 1 bedoelde dubbels van stukken Niet opgemaakt Per dubbel: - 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EURIII. Andere door of krachtens de regelgeving op te maken/te houden stukken en gegevens Niet opgemaakt of niet gehouden Per overtreding: - 1ste overtreding: 250 EUR - 2de overtreding: 500 EUR - volgende overtredingen: 1.000 EURAFDELING 4 : CONTROLEMAATREGELENI. Verplichting tot het meedelen van het identificatienummer bedoeld in artikel 53quater van het Wetboek Niet naleven 250 EUR per overtredingII. Verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen aan de Administratie voorzien door of krachtens de regelgeving Niet naleven 250 EUR per overtredingIII. Verplichting bedoeld in artikel 60 van het Wetboek A. Gebrek aan bewaring - 1ste overtreding: 1.000 EUR - 2de overtreding: 2.000 EUR - volgende overtredingen: 5.000 EUR B. Niet-conforme bewaring - 1ste overtreding: 500 EUR - 2de overtreding: 1.000 EUR - volgende overtredingen: 2.500 EURKB44 (2012) pg. Bijl./5 niet-proportionele fiscale geldboeten
  7. 7. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012IV. Verplichtingen bedoeld in de artikelen 61, 62, 62bis en 63 van het Wetboek Niet naleven - 1ste overtreding: 1.000 EUR - 2de overtreding: 2.000 EUR - volgende overtredingen: 5.000 EURAFDELING 5 : INTERNATIONAALI. Artikelen 39, 39bis, 39quater, 40, 40bis, 41 en 42 van het Wetboek - Artikel 81 van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 A. Onregelmatigheden met betrekking tot stukken en Per stuk of document documenten die worden voorgelegd om het recht op - 1ste overtreding: 50 EUR met vrijstelling te rechtvaardigen een maximum van 500 EUR - 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR - volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR B. Overtredingen met betrekking tot de toekenning of - 1ste overtreding: 250 EUR het gebruik van de door de regelgeving voorziene - 2de overtreding: 500 EUR vergunning - volgende overtredingen: 1.000 EURII. Artikel 52 van het Wetboek Andere overtredingen dan deze bedoeld in artikel 70, §§ 1 125 EUR per overtreding en 3, van het Wetboek, voor wat betreft de verplichting tot het aangeven van de goederen onder de door artikel 52, § 1, van het Wetboek, voorgeschreven voorwaardenAFDELING 6 : DIVERSE BEPALINGEN Elke andere verplichting bedoeld in het Wetboek en de besluiten genomen ter uitvoering ervan dan deze beoogd in afdeling 1 tot en met 5 van deze bijlage - 1ste overtreding: 250 EUR - 2de overtreding: 500 EUR - volgende overtredingen: 1.000 EUR(1) Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.KB44 (2012) pg. Bijl./6 niet-proportionele fiscale geldboeten
  8. 8. FOD Financiën – dienst K.M. BTW KB nr. 44 (2012) – Bijw.01/17.07.2012KB nr. 44 (2012) - Lijst van de bijwerkingen Bijwerking Te vervangen pagina’s Bijw. 01 / 17.07.2012 Volledige uitgaveKB44 (2012) pg. Bijw./1 Lijst van de bijwerkingen

×