1


Stimuleren van compliance door het vervullen van de
aangifteplicht te vergemakkelijken (TOW, VVA,..)



Stimuleren van...


Nieuwe selectiemethode voor het
controleren van dossiers PB en Ven.B.

3



W 27.12.2012
Wijziging vanaf aanslagjaar 2013: belastingverhoging op het
niet aangegeven inkomstengedeelte wordt bere...
5
6


C.B.N. : advies : 2012/17 van 7.11.2012
(publicatie 12.02.2013)
erkenning van opbrengsten en kosten.
Opbrengsten en kos...


Lasten en baten betreffende het boekjaar moeten in
aanmerking genomen worden (ongeacht tijdstip betaling of
ontvangst b...


Het boeken van de kosten kan worden geanticipeerd of
uitgesteld ten opzichte van het moment waarop zij effectief
gemaak...


Vervreemding van een goed:
volgens de commissie zullen de opbrengsten en kosten die
voortvloeien uit de vervreemding va...


Levering van diensten :
Toerekening opbrengsten en kosten die voortvloeien uit de
prestatie, worden toegerekend aan het...


Er kan gebruik gemaakt worden van de overlopende
rekeningen.



Opbrengst of kost die voortvloeit uit de vervreemding ...


Wanneer de effectieve inning van een opbrengst, op basis
van de criteria van de voorzichtigheid, oprechtheid en
goede t...


Verkoop handelsgoederen (tot voorraad behorende
machine) (jaar X)
Vennootschap zal pas leveren in jaar
X+1(eigendomsove...


Indien de aankoop toch al definitief worden betaald in het
jaar X moet de opbrengst als opbrengst worden geboekt
van he...


Verkoop van een onroerend goed met meerwaarde (uit
MVA)(overeenkomst in jaar X)



Er wordt overeengekomen dat eigendo...


Verkoop machine + levering in zelfde jaar (X) maar
eigendomsoverdracht pas bij volledige betaling (X+1)



Opbrengst e...


Verkoop plaatsen voor concert in jaar X dat plaatsvindt in
jaar X+1



Opbrengst boeken in jaar X en worden overgedrag...


Overdracht in jaar X het exclusief gebruik over van een merk
voor een periode van vijf jaar. De vennootschap moet zich
...
20
21
22


Ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de
vervreemding van het goed
MIN kosten van vervreemding
POSITIEVE VERSCHI...


Niet verwezenlijkt bij de verdeling van het vermogen van een
vennootschap in vereffening.



Waarvan de eventuele inko...


KMO-vennootschap



Vrijstelling slechts mogelijk indien gerealiseerde aandelen
gedurende een ononderbroken periode va...


Niet-KMO vennootschap



Taxatie tegen 0,4 (0,412 ACB) mogelijk indien gerealiseerde
aandelen gedurende een ononderbro...
Kleine vennootschap cfr. Art. 15 Wb Ven (volledig artikel (dus
event. geconsolid))
 Jaargemiddelde personeel : 50
 7,3 m...


Op deze basis die zal belast worden aan 0,412 % is art. 207
WIB 92 van toepassing.
=> geen aftrekkingen of verliescompe...


Nieuwe regeling geldt niet voor de tradingvennootschappen
(ondernemingen die als activiteit hebben de aan- en
verkoop v...
30


Van toepassing op meerwaarden, waardeverminderingen
en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28.11.1 2011, op
minderwaarden ...


voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf
28.11.2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten...


Elke wijziging die vanaf 28.11.2011 aan de datum van
afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder
uitwer...



Vanaf aj 2014.
Wijzigingen die vanaf 21.11.2012 aangebracht worden aan
de afsluitingsdatum van de jaarrekening blijve...





W. 22.06.2012 (BS 28.06.2012)
Niet meer aanlegbaar voor zelfstandige bedrijfsleiders.
Vanaf 2004 externalisering ...


Pensioenvoorziening mag enkel ten belope van de
aangelegde bedragen blijven verder bestaan.



Van toepassing op het e...


Bestaande voorziening kan geëxternaliseerd worden in een
IPT-verzekering (ook voor het verleden) met vrijstelling van d...


Op het passief staat de pensioenvoorziening voor het
geactualiseerd bedrag.



Dit bedrag mag niet meer worden verhoog...


Onderhandse pensioenbelofte die vennootschap heeft
afgesloten met haar zaakvoerder. 2010.
Backservice : 20 jaar. Kapita...


In dit geval dient het bedrag beperkt te blijven tot 49.181,07
(geen 70.000 waarop de ZV zou recht op gehad hebben
moch...


Mag dit bedrag ongewijzigd gelaten worden ?



De nodige aanpassingen moeten gebeuren in het contract.



Bij vervroe...


IPT : 16,5% op 62 jaar zelfs als betrokkene aanblijft na 62.
10 % indien actief tot 65



Bij een onderhandse pensioen...


Bij pensioenvoorziening geen premie betaald van 4,4%.



Belasting is verschuldigd van 1,75% in Ven.B. ongeacht of bes...







De verschuldigde belasting van 1,75% of 1,80 moet in
rekening worden gebracht als een vaststaande schuld.
Vorm...
45
46


Programmawet 22.06.2012



Databank aanvullende pensioenen
(Segidispensioendatabank).



Fiscale aftrekbaarheid van d...


Wijziging in art. 59 : premies zijn slechts aftrekbaar als de
nodige inlichtingen zijn verstrekt aan de databank.



I...


Het zal vooral de taak zijn van de pensioeninstellingen
(verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) om de
informati...


Bedoeld om de 80% grens te controleren. Fiscaal attest.



Pensioeninstellingen hebben geen zicht op alle
tweepijlerpe...
51
52


Nieuw vanaf 1.01.2012



Art. 198 °: 17% van de weerhouden VAA op personenwagens
ingevolge het persoonlijk gebruik van...
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63


Publiciteit- versus representatiekost…

64
65
66


Programmawetten 29.03.2012 en 22.06.2012



Vanaf 1.07.2012



Intresten op bepaalde leningen zijn niet aftrekbaar in...



REA Brugge, 23.02.2011
Kwijtschelding schuld onder ontbindende voorwaarde

68
69





Voorheen enkel onderworpen aan een bijzondere SZ
bijdrage van 33 %
Vanaf 1.01.2013
- werknemerbijdrage van 13,07 %...


Ruling 2012.008 – 21.03.2012



Premie van 150 euro voor alle medewerkers ter gelegenheid
van het 50 jarig bestaan.

...




Minderwaarden op aandelen blijven niet aftrekbaar.
Behalve voor aandelen die behoren tot de
handelsportefeuille van ...
73


Programmawet 28.06.2013



Tarief RV :
- 10% : momenteel.
- 25% = vanaf 1.10.2014
- maar :
er wordt voorzien in een
ov...


Nieuw tarief van 25 % vanaf 1.10.2014 :
- onafhankelijk van datum van ontbinding van de
vennootschap.
- voorschotten : ...


Aanrekening in eerste instantie op (met name wat krijgt de
aandeelhouder) :
- werkelijk gestort kapitaal … dan
- voorhe...


Mogelijkheid geldt voor kleine en grote ondernemingen



Enkel mogelijk voor zover men het minimum kapitaal heeft
bere...




1) Nagaan hoeveel de (fiscaal) belaste en uitkeerbare
reserves bedragen voor een balans zoals die ten laatste op
31 ...





Datum verrichting is datum authentieke akte.
De toekenning van het dividend en de kapitaalverhoging
moet niet in h...


Onmiddellijke opname : onverwijld rekening houdend met
vennootschapsrechterlijke voorschriften.
Vennootschap moet binne...


Balans op 31.12
Belaste reserves :
1.000.000 € op 31.12.2011
1.200.000 € op 31.12.2012



Jaarlijkse algemene vergader...


Balans op 30.09
Belaste reserves :
1.000.000 € op 30.09.2011
1.200.000 € op 30.09.2012



Jaarlijkse algemene vergader...


Balans op 31.10
Belaste reserves :
1.000.000 € op 31.10.2011
1.200.000 € op 31.10.2012



Jaarlijkse algemene vergader...


Bij behoud gedurende een zekere periode:
Kapitaal kan worden terugbetaald zonder dat er nog
belasting (RV) verschuldigd...


Er wordt een roerende voorheffing aangerekend indien het
kapitaal wordt terugbetaald tijdens :
1ste of 2de jaar na inbr...


Er wordt een roerende voorheffing aangerekend indien het
kapitaal wordt terugbetaald tijdens :
1ste tot en met 4de jaar...


Deze wordt geacht eerst voort te komen van kapitaal die
werd geïncorporeerd in het kader van vermelde
overgangsregeling...






Bijzondere aanslag (verworpen uitgave).
Tarief 15%
Voor het belastbaar tijdperk waarin de vennootschap de
incorp...


Boekhoudkundige resultaat van BT van incorporatie
X
Som dividenden toegekend in de loop van de 5
voorgaande belastbare ...


Boekhoudkundige resultaat van BT van incorporatie = 40.000
X
Som dividenden toegekend in de loop van de 5
voorgaande be...





25 % : normaal tarief (inclusief de dividenden die vroeger aan
15% werden belast).
25% voor inkoop eigen aandelen...


Moeder dochterrichtlijn

92


Dividenden uitgekeerd door bepaalde vastgoedbevaks (die
voldoende beleggen in woningen gelegen in de EER)



Inkomsten...


Inkomsten uit de concessie van auteursrechten voor de
eerste schijf van 37.500 € (op hoger gedeelte 25%) (PB)



Vergo...


Verdeling van vermogen => 25% vanaf 1.10.2014 (zie ook
overgangsregeling)

95


Normaal tarief (inclusief de dividenden die vroeger aan
15% werden belast).(in 2012 werden de dividenden die
voorheen b...


Nieuwe regeling vanaf 1.07.2013



Voor kleine vennootschappen (cfr. Art. 15 Wetb. Venn.)
(enkel te beoordelen voor ja...


Niet preferent (dus geen voorkeurbehandeling)



Volstort op het ogenblik van toekennen van dividend.



Aandeelhoude...



25%
20% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het 2de
boekjaar na dat van inbreng.



15% voor dividend toe...






Kapitaalvermindering vanaf 1.05.2013 gevolgd door
kapitaalverhoging vanaf 1.07.2013 =>
enkel vermindering mogelij...






Kapitalen ingebracht door een natuurlijke persoon die ze
verkregen heeft ingevolge een kapitaalvermindering van
e...






Van toepassing vanaf aj 2014
Enkel verschuldigd voor niet KMO (voor het jaar van de
uitkering)
Tax verschuldigd ...




Gewone dividenden + terugbetaling van kapitaal en
uitgiftepremies, anders dan terugbetaling voorzien volgens
vennoot...
POSITIEF VERSCHIL (= basis) :
 Brutobedrag van gewone dividend die de vennootschap
uitkeert voor het belastbaar tijdperk....














Opname belaste reserves
Verworpen uitgaven
Gewone dividenden
Belastbaar resultaat

-2.000
+1.000
+...


TELLER :
+werkelijk afgetrokken NIA
+werkelijk afgetrokken vorige verliezen



NOEMER :
Belaste reserves + VU + Divide...








Opname belaste reserves
Verworpen uitgaven
Gewone dividenden
Belastbaar resultaat
D.B.I.aftrek
NIA
Vorige ve...











Fairness Tax :
Dividend
Belastbare resultaat Ven.B.
Basis

+3.000
-600
2.400

TELLER :
+werkelijk afgetr...


Afzonderlijke aanslag bedraagt 5%



In het voorbeeld :



960 x 5 % x 1,03 ACB = 49,44



Dit bedrag dient te worde...
110
111
112









Aj 2007 tot en met aj 2012
Sinds aj 2007 overdracht bij onvoldoende winst (na DBI- en
octrooi-aftrek maar v...


Betreft in verleden opgebouwde stock (die nog niet kon
verrekend worden met het aj 2012).
NIA van AJ 2012 of eerder die...


Betreft een afzonderlijke verrichting op de belastingaangifte
voor wat betreft de overgedragen stock



Laatste bewerk...
116
117
Inkomstenbelastingen vennootschappen:
 Eén van de gevallen waarin de investeringsaftrek niet van
toepassing is, betreft d...
Inkomstenbelastingen vennootschappen:


De gewone investeringsaftrek staat op “0” sinds de invoering van
de notionele int...
120
Voorheen :
 Commissies, erelonen, bezoldigingen, VAA die niet
verantwoord waren op fiche Verdoken meerwinsten die zich
ni...
122
123
124
125
126


Wettelijke basis dat de uitgaven die niet verantwoord zijn cfr.
Art. 57 WIB 92 aftrekbare beroepskosten zijn als de bij...
Geen toepassing afzonderlijke aanslag :
 Wanneer aan de voorwaarden is voldaan om de bijzondere
aanslag toe te passen :
c...







Deze aanslag moet definitief zijn : niet meer ontvankelijk voor
bezwaar.
Bijzondere aanslag dient ook niet te w...



Buitenlandse genieters
Geen afzonderlijke aanslag bij situatie gebrek aan
fiches/opgaven voor buitenlandse genieters ...


Opname van deze kosten in de VU.



Antwoord door Minister op mondeling PV :





In alle andere gevallen waarin de ...


De wetgever heeft bevestigd dat de administratieve
tolerantie met betrekking tot kleine misrekeningen en foutjes
begaan...



Afwijking inzake Ven.B. geldt ook ten aanzien van RPB.
Bedrag dan anders in de Ven.B. wordt opgenomen zal in de
RPB o...





Vanaf aj 2014.
Hangende geschillen ook op voorgaande jaren waarbij de
aanslagtermijn in de pb nog niet verstreken ...




Art. 358 § 1 4°
bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten
niet werden aangegeven in de loop van éé...


H. v.B. te Antwerpen, dd. 11.10.2011
H.v.B. te Antwerpern, dd. 6.12.2011
Betalingen zonder werkelijke prestaties => fic...







Betrof hier fictieve facturen betaald aan een verbonden
vennootschap (met grote verliezen).
Werd door administr...




Strikt genomen kan elke verhoging van het belastbaar
inkomen voldoen aan de notie verdoken meerwinsten.
Bijv. omdat...





Volgens het Hof kunnen onterechte geldstromen vanuit
België naar Luxemburg niet als verdoken meerwinsten
worden aa...


Onder verdoken meerwinst moet inzonderheid worden
verstaan de door de administratie vastgestelde winsten die
niet begre...



Het betreft dus hier geen element van de winst die een
vennootschap heeft verwezenlijkt (wel financiële stroom).
Het ...
142
143
144


vennootschappen met één VGconstructie steeg sinds 2005 met 50%, tot
bijna 43.000 begin 2012.



vennootschappen met me...
146
147
148
149
150
151
152
153









Band van beroepswerkzaamheid tussen de vennootschap en
naakte eigenaar
Of..
Causaal verband tussen het uitg...
155
156
157
158


Het betreft de taxatie van voordelen die werden genoten
ingevolge de terbeschikkingstelling van het onroerend goed
door...
160
161




Voorbeeld KI 1250 euro
- VAA ajr 2012: 1.974 x 100/60 x 2 = 6.580,00 euro
- VAA ajr 2013: 2.075 x 100/60 x 3,8 = 13...
163




Artikel 605
De vruchtgebruiker is slechts verplicht de herstellingen tot
onderhoud te doen.
De grove herstellingen ...







Artikel 606
Grove herstellingen zijn die van zware muren en van
gewelven, de vernieuwing van balken en van
geh...


De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft
een lijst van grove herstellingen opgesteld. Deze is gebasee...
- schilderwerken (van buitenmuren) met uitzondering van de
initiële schilderwerken
- vernis- en lak werken
- het ruimen va...


Hebben partijen voorzien in een afwijking in de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek ?

168
169








Vaststelling = in vele vruchtgebruikconstructies worden
woningen niet in het kader van de reële activiteit va...
171
172
Voorbeelden:
 •verplaatsing van een binnenwand
 •de omvorming van een zolder tot kamer
 •de plaatsing van een dakvenste...











REA te Brugge, 21.03.2011
Gespreid te belasten meerwaarden - herbelegging verwerving vruchtgebruik.
Een ...
175


Er dient te worden nagegaan als er bij de afloop van een
contract van vruchtgebruik tussen de vennootschap
vruchtgebrui...







Dit kan het geval zijn in volgende situaties:
- de vennootschap vruchtgebruiker heeft op haar kosten en
op haar...


Een taxatie kan eveneens geschieden indien de
vennootschap tijdens de duurtijd van het vruchtgebruik
grove herstellinge...






Bestaat er anderzijds een geschreven overeenkomst tussen
de naakte eigenaar en de vennootschap vruchtgebruiker
vo...




Indien de vennootschap vruchtgebruiker verbouwingen
(volume- uitbreidingen) heeft verricht met een beperkte
aanschaf...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blijf in balans 2013 vennootschapsbelasting

1,073 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Hoe geraakt een ondernemer hier nog wijs uit met alle regelgevingen en recente discussies rond een al dan niet aangepaste vennootschapsbelasting? http://www.certifisc.be/nl/nieuws/1285/vennootschapsbelasting-ondernemingen-worden-fiscaal
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blijf in balans 2013 vennootschapsbelasting

 1. 1. 1
 2. 2.  Stimuleren van compliance door het vervullen van de aangifteplicht te vergemakkelijken (TOW, VVA,..)  Stimuleren van compliance door het invoeren van een nultolerantie voor zij die geen aangifte indienen of niet correct indienen en stimuleren van een preventieve aanpak  Stimuleren van compliance door samen te werken met cijferberoepen (beroepsverenigingen) 2
 3. 3.  Nieuwe selectiemethode voor het controleren van dossiers PB en Ven.B. 3
 4. 4.   W 27.12.2012 Wijziging vanaf aanslagjaar 2013: belastingverhoging op het niet aangegeven inkomstengedeelte wordt berekend voor enige verrekening van voorheffingen, belastingkrediet,FBB of voorafbetalingen. Grens om geen verhogingen toe te passen gebracht van € 620 op € 2500. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7.  C.B.N. : advies : 2012/17 van 7.11.2012 (publicatie 12.02.2013) erkenning van opbrengsten en kosten. Opbrengsten en kosten die voortvloeien uit de vervreemding van goederen of uit de levering van diensten.  Toerekening van opbrengsten en kosten aan een bepaald boekjaar.  Voorzichtigheidsbeginsel.  Winsten slechts opnemen voor zover ze op balansdatum gerealiseerd zijn. 7
 8. 8.  Lasten en baten betreffende het boekjaar moeten in aanmerking genomen worden (ongeacht tijdstip betaling of ontvangst baten).  Wat wordt bedoeld met gerealiseerde winsten / baten en lasten en baten m.b.t. boekjaar ? Richtlijn definieert dit niet.  . Volgens de Commissie primeert op het vlak van de opbrengsten het boekhoudkundig realisatiebeginsel op de toepassing van het boekhoudkundig principe van overeenstemming tussen opbrengsten en de kosten : Opbrengst niet eerder boeken dan mogelijk volgens het voorzichtigheidsbeginsel 8
 9. 9.  Het boeken van de kosten kan worden geanticipeerd of uitgesteld ten opzichte van het moment waarop zij effectief gemaakt worden, teneinde aldus deze kosten toe te rekenen aan hetzelfde boekjaar als de opbrengsten die er mee overeenstemmen (idem op fiscaal vlak doch art. 49 laat meer rechten toe / inkomsten die dankzij kosten worden verkregen of behouden moeten niet tot hetzelfde belastbaar tijdperk behoren). 9
 10. 10.  Vervreemding van een goed: volgens de commissie zullen de opbrengsten en kosten die voortvloeien uit de vervreemding van een goed, worden toegerekend aan het boekjaar waarin de voornaamste risico’s op het goed worden overgedragen aan de verkrijger. De overdracht van de voornaamste risico’s zal in principe overeenstemmen met de overdracht van de eigendom over het goed of met de overdracht van risico’s en beschadiging van het goed. 10
 11. 11.  Levering van diensten : Toerekening opbrengsten en kosten die voortvloeien uit de prestatie, worden toegerekend aan het boekjaar waarin de voornaamste prestatie van de dienst wordt uitgevoerd (cfr aard contract en dienst in kwestie). 11
 12. 12.  Er kan gebruik gemaakt worden van de overlopende rekeningen.  Opbrengst of kost die voortvloeit uit de vervreemding van een goed of uit de levering van een dienst zal enkel worden geboekt indien het bedrag bepaald is of kan worden bepaald. Wanneer de opbrengst of kost niet volledig is bepaald of kan worden bepaald zullen zij voor het minimum bedrag worden geboekt (bevestiging in de fiscale rechtspraak Cass. 12.05.1960). 12
 13. 13.  Wanneer de effectieve inning van een opbrengst, op basis van de criteria van de voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw bij aanvang en integraal onzeker is, staat het de onderneming vrij de opbrengst niet in resultaat op te nemen zolang de effectieve inning onzeker blijft.  Dus opbrengst niet in resultaat op te nemen zolang de effectieve inning onzeker blijft. Of wel boeken in resultaat maar ook het aanleggen van een waardevermindering  Fiscaal: te belasten tijdens het jaar waarin de schuldvordering is ontstaan (Ongeacht de betaling) mits zij het karakter heeft van een zekere en vaststaande schuldvordering. Boeking eventueel van een waardevermindering bij toepassing van art. 48 WIB 92 13
 14. 14.  Verkoop handelsgoederen (tot voorraad behorende machine) (jaar X) Vennootschap zal pas leveren in jaar X+1(eigendomsoverdracht pas bij de levering)  Opbrengst (verkoopprijs) en kost (voorraad vermindering) worden geboekt in jaar van overdracht eigendom (X + 1)  Zeker en vaststaande vordering zal pas bij de levering ontstaan (het ogenblik eigendomsoverdracht) 14
 15. 15.  Indien de aankoop toch al definitief worden betaald in het jaar X moet de opbrengst als opbrengst worden geboekt van het jaar X en overgeboekt naar overlopende rekeningen (rek. 493 Over te dragen opbrengsten).  Indien de prijs niet definitief betaald werd in het jaar X maar het ontvangen bedrag wordt beschouwd als een voorschot, moet het ook zo worden geboekt. 15
 16. 16.  Verkoop van een onroerend goed met meerwaarde (uit MVA)(overeenkomst in jaar X)  Er wordt overeengekomen dat eigendomsoverdracht pas bij het verlijden van de authentieke akte (X+1) plaatsvindt.  Opbrengst te boeken in het boekjaar X+1 (idem indien een minderwaarde betreft) 16
 17. 17.  Verkoop machine + levering in zelfde jaar (X) maar eigendomsoverdracht pas bij volledige betaling (X+1)  Opbrengst en kost in jaar X Er wordt overeengekomen dat het risico aan de koper wordt overgedragen bij de levering… maar de verkoper behoudt zich de eigendom van de machine tot de prijs volledig betaald is in het jaar X+1 In jaar X worden voornaamste risico’s overgedragen op koper (civielrechtelijke bijkomstigheid). Uit de verkoop voortvloeiende opbrengst (de verkoopprijs) en kost (voorraadvermindering) worden geboekt in jaar X want in dat jaar worden de voornaamste risico’s op het goed overgedragen aan de koper. Volledige betaling is slechts 17 een bijkomstigheid.  
 18. 18.  Verkoop plaatsen voor concert in jaar X dat plaatsvindt in jaar X+1  Opbrengst boeken in jaar X en worden overgedragen naar jaar X+1  Kosten die rechtstreeks voortvloeien : boeken in jaar X maar over te dragen via rek. 490 Over te dragen kosten. 18
 19. 19.  Overdracht in jaar X het exclusief gebruik over van een merk voor een periode van vijf jaar. De vennootschap moet zich gedurende die periode van onthouden haar merk nog zelf te gebruiken.  Zij factureert in het jaar X alle vergoedingen voor dit gebruik gedurende vijf jaren.  Te boeken in jaar X als opbrengsten omdat de onderneming op dat ogenblik haar voornaamste verplichtingen vervult. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23.  Ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed MIN kosten van vervreemding POSITIEVE VERSCHIL MIN (AW of beleggingswaarde min -voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen) = De verwezenlijkte meerwaarde 23
 24. 24.  Niet verwezenlijkt bij de verdeling van het vermogen van een vennootschap in vereffening.  Waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor DBI-aftrek (art. 203 : niet onderworpen aan Ven.B… aanzienlijk gunstiger tarieven…) 24
 25. 25.  KMO-vennootschap  Vrijstelling slechts mogelijk indien gerealiseerde aandelen gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden.  Indien niet voldaan aan de voorwaarde van één jaar : taxatie aan tarief van 25%  Indien belastbaar omdat eventuele inkomsten niet in aanmerking komen voor DBI-aftrek : normaal tarief. 25
 26. 26.  Niet-KMO vennootschap  Taxatie tegen 0,4 (0,412 ACB) mogelijk indien gerealiseerde aandelen gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden.  Indien niet voldaan aan de voorwaarde van één jaar : taxatie aan tarief van 25%  Indien belastbaar omdat eventuele inkomsten niet in aanmerking komen voor DBI-aftrek : normaal tarief. 26
 27. 27. Kleine vennootschap cfr. Art. 15 Wb Ven (volledig artikel (dus event. geconsolid))  Jaargemiddelde personeel : 50  7,3 mln € jaaromzet (excl. BTW)  Balans van 3,65 mln €  Jaargemiddelde > 100 : uitgesloten kleine vennootschap te zijn. Te beoordelen voor het aj dat verbonden is met het BT waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt of vastgesteld. 27
 28. 28.  Op deze basis die zal belast worden aan 0,412 % is art. 207 WIB 92 van toepassing. => geen aftrekkingen of verliescompensatie.  In tegenstelling dus met de 25% waar wel aftrekkingen en verliescompensatie mogelijk is.  Minderwaarden blijven niet aftrekbaar 28
 29. 29.  Nieuwe regeling geldt niet voor de tradingvennootschappen (ondernemingen die als activiteit hebben de aan- en verkoop van aandelen voor wat betreft de effecten die behoren tot hun handelsportefeuille).  Minderwaarden op die portefeuille zijn bij hen fiscaal aftrekbaar. Interne overdrachten worden op fiscaal vlak beschouwd als vervreemding. 29
 30. 30. 30
 31. 31.  Van toepassing op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28.11.1 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28.11.2011 31
 32. 32.  voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28.11.2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op 06.04.2012 en is verbonden aan het aanslagjaar 2012. 32
 33. 33.  Elke wijziging die vanaf 28.11.2011 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van deze bepaling 33
 34. 34.   Vanaf aj 2014. Wijzigingen die vanaf 21.11.2012 aangebracht worden aan de afsluitingsdatum van de jaarrekening blijven voor de toepassing van dit nieuwe tarief zonder uitwerking. 34
 35. 35.     W. 22.06.2012 (BS 28.06.2012) Niet meer aanlegbaar voor zelfstandige bedrijfsleiders. Vanaf 2004 externalisering voor IPT voor WN of bedrijfsleiders onder RSZ –statuut. Oorspronkelijke verplichte externalisatie binnen 3 jaar (met verlaagde premietaks van 1,75%) => voorstel werd afgevoerd. 35
 36. 36.  Pensioenvoorziening mag enkel ten belope van de aangelegde bedragen blijven verder bestaan.  Van toepassing op het einde van het laatste boekjaar met een afsluitdatum vóór 1.01.2012  Toekomstig pensioen kan via een IPT verder worden opgebouwd (voor het gedeelte dat hoger is dan het reeds opgebouwd kapitaal). 36
 37. 37.  Bestaande voorziening kan geëxternaliseerd worden in een IPT-verzekering (ook voor het verleden) met vrijstelling van de 4,4% premietaks. => omzetting naar een IPT-verzekering (individuele pensioentoezegging). 37
 38. 38.  Op het passief staat de pensioenvoorziening voor het geactualiseerd bedrag.  Dit bedrag mag niet meer worden verhoogd (dus ook geen aanpassing van de actualisering).  Eventueel annulering pensioenvoordeel maar dan is voorziening belastbaar. 38
 39. 39.  Onderhandse pensioenbelofte die vennootschap heeft afgesloten met haar zaakvoerder. 2010. Backservice : 20 jaar. Kapitaal voorzien aan 60 (1/01/2021)  Bedrag toezegging : 100.000  Eind 2011 : 21 jaar / 30 jaar = 70.000  70.000 geactualiseerd (1/1,04)9 = 49.181,07 geactualiseerd op balans 39
 40. 40.  In dit geval dient het bedrag beperkt te blijven tot 49.181,07 (geen 70.000 waarop de ZV zou recht op gehad hebben mocht hij de vennootschap eind 2011 verlaten hebben).  Probleem indien de belofte wordt herleid tot 49.181,07 op vervaldag. Zou aanleiding geven tot een vermindering van de aangelegde voorziening tot35.936,16 (49.181,0 7 /(1,04)8 40
 41. 41.  Mag dit bedrag ongewijzigd gelaten worden ?  De nodige aanpassingen moeten gebeuren in het contract.  Bij vervroegd vertrek mag hij ook maar maximaal het bedrag ontvangen dat staat vermeld op de balans. 41
 42. 42.  IPT : 16,5% op 62 jaar zelfs als betrokkene aanblijft na 62. 10 % indien actief tot 65  Bij een onderhandse pensioenovereenkomst moet ZV zijn activiteit stoppen : 16,5% zonder mogelijkheid van 10%.  Wat bij latere externalisering van reeds aangelegde pensioenvoorziening ? 42
 43. 43.  Bij pensioenvoorziening geen premie betaald van 4,4%.  Belasting is verschuldigd van 1,75% in Ven.B. ongeacht of bestaande voorziening geëxternaliseerd wordt (VU).  Berekend op bestaande pensioenvoorziening vh laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1.01.2012. Inkohiering samen met ven.b. VOOR HET AJ 2013.  Opteren voor spreiding (aj 13, 14 en 15)(telkens 0,6%) (of 1,2% indien men voor aj 2015 niet langer onderworpen is aan de Ven.B., RPB of BNI Ven + VU 43
 44. 44.      De verschuldigde belasting van 1,75% of 1,80 moet in rekening worden gebracht als een vaststaande schuld. Vormt een kost van de periode waarin zij werd ingevoerd ongeacht wanneer zij effectief wordt betaald. Van kracht op de 10de dag na publicatie in BS : 8.07.2012 Te boeken onder de rekening 640 Bedrijfsbelasting à 452 TB Belastingen en taksen Desgevallend moet zij een bijkomende kost boeken van 0,05 voor het jaar waarin zij heeft uitgedrukt om de afzonderlijke aanslag te spreiden over drie aanslagjaren. Eveneens te boeken onder de bedrijfskosten. Dus geen driejarige boeking van 0,60. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47.  Programmawet 22.06.2012  Databank aanvullende pensioenen (Segidispensioendatabank).  Fiscale aftrekbaarheid van de pensioenbijdragen vervalt als de gevraagde inlichtingen niet aan de databank worden bezorgd.  Betreft individuele of collectieve toezeggingen, Voor VAPZ, RIZIV-regelingen is er momenteel nog geen sanctie voorzien. Verstrekken van info voor premies en bijdragen betaald vanaf 1.01.2013  47
 48. 48.  Wijziging in art. 59 : premies zijn slechts aftrekbaar als de nodige inlichtingen zijn verstrekt aan de databank.  Is bedoeld om de strijd tegen bijdragefraude van de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% voor premies die zijn gestort in het kader van aanvullende pensioenen efficiënter te maken.  (RPB : 33%) 48
 49. 49.  Het zal vooral de taak zijn van de pensioeninstellingen (verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) om de informatie aan te leveren aan de databank.  Hebben zij dit niet gedaan, dan zal de werkgever de aftrek verliezen.  Daarom is er een verhaalrecht voorzien.  Van toepassing op de pensioenen, renten en toelagen die worden betaald of toegekend vanaf 1.01.2013. 49
 50. 50.  Bedoeld om de 80% grens te controleren. Fiscaal attest.  Pensioeninstellingen hebben geen zicht op alle tweepijlerpensioenen  Reeds actief voor 2depijlerpensioenen voor werknemers.  2013 : gegevens VAPZ- en RIZIV pensioenen.  Later groeps- en IPT-verzekeringen voor zelfstandige BL.  In 2015 volledig operationeel. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53.  Nieuw vanaf 1.01.2012  Art. 198 °: 17% van de weerhouden VAA op personenwagens ingevolge het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig dient te worden opgenomen in de verworpen uitgaven.  STEEDS OP TE NEMEN IN DE BELASTBARE BASIS 53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64.  Publiciteit- versus representatiekost… 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67.  Programmawetten 29.03.2012 en 22.06.2012  Vanaf 1.07.2012  Intresten op bepaalde leningen zijn niet aftrekbaar indien zij meer bedragen dan 5x som van (Belaste Reserves begin + WG Kapitaal eind BT) voor zover betaald aan : verkrijgers niet onderworpen aan IB of aan aanzienlijk lagere aanslagregeling dan in België verkrijgers die deel uitmaken van een groep waartoe de schuldenaar behoort.
 68. 68.   REA Brugge, 23.02.2011 Kwijtschelding schuld onder ontbindende voorwaarde 68
 69. 69. 69
 70. 70.    Voorheen enkel onderworpen aan een bijzondere SZ bijdrage van 33 % Vanaf 1.01.2013 - werknemerbijdrage van 13,07 % -vrijstelling op eerste schijf van 2.695 € ipv 2.200 € (+index) Bij SZ 3.100 x (100-13.07) % = 2.695 € Bonus is aftrekbaar op voorwaarde dat hij onderworpen is aan patronale en werknemerbijdrage SZ. Bijdragen zijn eveneens aftrekbaar. 70
 71. 71.  Ruling 2012.008 – 21.03.2012  Premie van 150 euro voor alle medewerkers ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan.  Kan dit bedrag vrijgesteld worden als sociaal voordeel. 71
 72. 72.   Minderwaarden op aandelen blijven niet aftrekbaar. Behalve voor aandelen die behoren tot de handelsportefeuille van tradingvennootschappen (vanaf aj 2013). Minderwaarden naar aanleiding van de gehele verdeling van maatschappelijk vermogen zijn aftrekbaar tot ten hoogste het verlies aan werkelijk gestort kapitaal dat door die aandelen vertegenwoordigd wordt. 72
 73. 73. 73
 74. 74.  Programmawet 28.06.2013  Tarief RV : - 10% : momenteel. - 25% = vanaf 1.10.2014 - maar : er wordt voorzien in een overgangsregeling waarbij het tarief 10% blijft onder bepaalde voorwaarden ! 74
 75. 75.  Nieuw tarief van 25 % vanaf 1.10.2014 : - onafhankelijk van datum van ontbinding van de vennootschap. - voorschotten : datum van toekenning is bepalend.  Dit tarief wordt toegepast op het dividend dat in de Ven.B. wordt opgenomen onder de belastbare basis bij code 053.  25 % ook van toepassing bij gedeeltelijke verdeling van vermogen (overlijden, uitsluiting of uittreden van een vennoot).  Het betreft de uitkeringen aan de aandeelhouders die meer bedragen dan het werkelijk gestort kapitaal. 75
 76. 76.  Aanrekening in eerste instantie op (met name wat krijgt de aandeelhouder) : - werkelijk gestort kapitaal … dan - voorheen belaste reserves(zal nul operatie geven in Ven.B. aangifte en dan - meerwaarden naar aanleiding van verdeling van het vermogen (*) - ten slotte voorheen vrijgestelde winst (*).   (*) De vereffenaar zal vennootschapsbelasting dienen te berekenen op deze componenten en afhouden van het uitkeerbaar bedrag. Op het uitkeerbaar bedrag dient hij ook nog RV af te houden (alles wat hij meer krijgt dan zijn WG kapitaal). 76
 77. 77.  Mogelijkheid geldt voor kleine en grote ondernemingen  Enkel mogelijk voor zover men het minimum kapitaal heeft bereikt. (kapitaalverhoging enkel voor het gedeelte dat het minimum van 18.550 € overtreft (art. 214 § 1 W. Venn.). 77
 78. 78.   1) Nagaan hoeveel de (fiscaal) belaste en uitkeerbare reserves bedragen voor een balans zoals die ten laatste op 31 maart 2013 werd goedgekeurd door de algemene vergadering. 2) Voor het gedeelte of het volledig bedrag van deze reserves moeten zij worden uitgekeerd als dividend met een RV van 10% en moet het netto-bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in kapitaal (dit dividend telt niet mee voor de 13% regel). - wordt als werkelijk gestort kapitaal aanzien (dit kapitaal zal meetellen als WG Kapitaal voor de 13% regel)  De inbreng moet tot stand gekomen zijn in het boekjaar dat afgesloten wordt vóór 1.10.2014 (elke wijziging die vanaf 1.05.2013 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht is zonder uitwerking voor deze regeling) 78
 79. 79.    Datum verrichting is datum authentieke akte. De toekenning van het dividend en de kapitaalverhoging moet niet in hetzelfde boekjaar gebeuren (inbreng moet wel in het laatste belastbaar tijdperk dat ten laatste op 30.09.2014 wordt afgesloten. Volgens Ci. 13.11.2013 : versoepeling voor vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf 1.10.2013 tot en met 30.03.2014 79
 80. 80.  Onmiddellijke opname : onverwijld rekening houdend met vennootschapsrechterlijke voorschriften. Vennootschap moet binnen de 15 dagen na de dividenduitkering uitsluitsel hebben dat de aandeelhouder het bedrag zal opnemen in kapitaal. De vennootschap moet beschikken over een bewijskrachtig gegeven waaruit de beslissing van de aandeelhouder blijkt. 80
 81. 81.  Balans op 31.12 Belaste reserves : 1.000.000 € op 31.12.2011 1.200.000 € op 31.12.2012  Jaarlijkse algemene vergadering : 3de vrijdag van juni : (21 juni 2013) Komen in aanmerking : 1.000.000 €  Jaarlijkse algemene vergadering : 3de vrijdag van maart (22 maart 2013 < 31. maart 2013) : Komen in aanmerking : 1.200.000 € 81
 82. 82.  Balans op 30.09 Belaste reserves : 1.000.000 € op 30.09.2011 1.200.000 € op 30.09.2012  Jaarlijkse algemene vergadering : 3de vrijdag van december : (21 december 2012 < 31.03.2013) Komen in aanmerking : 1.200.000 € Op te nemen in kapitaal ten laatste op 30.09.2013  82
 83. 83.  Balans op 31.10 Belaste reserves : 1.000.000 € op 31.10.2011 1.200.000 € op 31.10.2012  Jaarlijkse algemene vergadering : 3de vrijdag van januari : (20 januari 2012 en 18 januari 2013 < 31.03.2013 en ) Komen in aanmerking : 1.000.000 € omdat deze moeten opgenomen zijn in kapitaal in een boekjaar dat afsluit vóór 1.10.2014). Laatste boekjaar dat afsluit voor 1.10.2014 is 31.10.2013 Dus tijd om dit te doen in de periode tussen 1.7.2013 en 31.10.2013 Op te nemen in kapitaal ten laatste op 30.09.2013  83
 84. 84.  Bij behoud gedurende een zekere periode: Kapitaal kan worden terugbetaald zonder dat er nog belasting (RV) verschuldigd is.  Welke is die wachttermijn ? Dit zal verschillen naargelang het gaat om een kleine of grote vennootschap (te beoordelen in functie van art. 15 W. Venn. voor het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de inbreng is gedaan. 84
 85. 85.  Er wordt een roerende voorheffing aangerekend indien het kapitaal wordt terugbetaald tijdens : 1ste of 2de jaar na inbreng : 15% 3de jaar na de inbreng : 10% 4de jaar na de inbreng : 5% 85
 86. 86.  Er wordt een roerende voorheffing aangerekend indien het kapitaal wordt terugbetaald tijdens : 1ste tot en met 4de jaar na inbreng : 15% 5de tot en met 6de jaar na inbreng : 10% 7de tot en met 8ste jaar na inbreng : 5% 86
 87. 87.  Deze wordt geacht eerst voort te komen van kapitaal die werd geïncorporeerd in het kader van vermelde overgangsregeling en dan pas op ander kapitaal. 87
 88. 88.     Bijzondere aanslag (verworpen uitgave). Tarief 15% Voor het belastbaar tijdperk waarin de vennootschap de incorporatie heeft uitgevoerd (kan dus 2013 of 2014 zijn). Afzonderlijke aanslag op het dividend dat uit het positief resultaat van het boekjaar uitgekeerd zou zijn geweest mocht de gemiddelde dividendpolitiek van de laatste vijf jaar verder zijn gezet. 88
 89. 89.  Boekhoudkundige resultaat van BT van incorporatie X Som dividenden toegekend in de loop van de 5 voorgaande belastbare tijdperken Som van de boekhoudkundige resultaten van deze BT (indien voor bepaald jaar negatief : voor dat jaar “0” nemen) TE VERMINDEREN MET : De dividenden die effectief zijn toegekend aan de aandeelhouders als winst van het belastbaar tijdperk waarin de overgangsregeling is toegepast. 89
 90. 90.  Boekhoudkundige resultaat van BT van incorporatie = 40.000 X Som dividenden toegekend in de loop van de 5 voorgaande belastbare tijdperken = 20.000 Som van de boekhoudkundige resultaten van deze BT = 260.000 TE VERMINDEREN MET : De dividenden die effectief zijn toegekend aan de aandeelhouders als winst van het belastbaar tijdperk waarin de overgangsregeling is toegepast. 2.000 RESULTAAT : = [40.000 x (20.000 / 260.000)]- 2.000 90 = 3.076,92 - 2.000 = 1.096,92 X 15%
 91. 91.     25 % : normaal tarief (inclusief de dividenden die vroeger aan 15% werden belast). 25% voor inkoop eigen aandelen. 0% moeder dochterrichtlijn. 15% voor dividenden vanaf 1.07.2013 die voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie hierna). 91
 92. 92.  Moeder dochterrichtlijn 92
 93. 93.  Dividenden uitgekeerd door bepaalde vastgoedbevaks (die voldoende beleggen in woningen gelegen in de EER)  Inkomsten uit gewone spaardeposito’s (boven het vrijgesteld gedeelte bij natuurlijke personen)  Inkomsten uit Letermelening. (ingeschreven tussen 24/11 en 2.12.2011) 93
 94. 94.  Inkomsten uit de concessie van auteursrechten voor de eerste schijf van 37.500 € (op hoger gedeelte 25%) (PB)  Vergoeding voor ontbrekende coupon (mits aanslagvoet van de RV die van toepassing is op de inkomsten waarop de vergoeding betrekking heeft 15 % bedraagt)  Loten van Belgische oorsprong met betrekking tot obligaties, kasbons, of andere soortgelijke effecten die ter uitvoering van vóór 1 maart 1990 gesloten overeenkomsten worden verleend of toegekend : 20 %. 94
 95. 95.  Verdeling van vermogen => 25% vanaf 1.10.2014 (zie ook overgangsregeling) 95
 96. 96.  Normaal tarief (inclusief de dividenden die vroeger aan 15% werden belast).(in 2012 werden de dividenden die voorheen belast werden à 15 % belast à 21% : vanaf 2013 bedraagt de RV dus ook 25 % voor deze dividenden)  Inkoop eigen aandelen.  Bij verdeling van eigen vermogen VANAF 1.10.2014 (zie ook overgangsregeling). Momenteel nog 10 % 96
 97. 97.  Nieuwe regeling vanaf 1.07.2013  Voor kleine vennootschappen (cfr. Art. 15 Wetb. Venn.) (enkel te beoordelen voor jaar van inbreng) –mag later groot worden).  Die vanaf die datum overgaan tot oprichting of kapitaalverhoging (en niet afkomstig van de overgangsregeling bij liquidatie).  Enkel voor inbreng in geld (inbreng vorderingen ok)  Aandelen moeten op naam zijn. 97
 98. 98.  Niet preferent (dus geen voorkeurbehandeling)  Volstort op het ogenblik van toekennen van dividend.  Aandeelhouder moet ononderbroken volle eigenaar blijven van de onderschreven aandelen. (bepaalde uitzonderingen zijn voorzien overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten bij erfenis of schenking). Ook uitzondering bij omruiling van aandelen bij belastingvrije verrichtingen (art. 45, 46 § 1, art. 211…) 98
 99. 99.   25% 20% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het 2de boekjaar na dat van inbreng.  15% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het 3de boekjaar en volgende na dat van inbreng.  Verlaagd tarief geldt enkel voor gewone dividenden. Kan dus niet toegepast worden liquidatiebonussen, verkrijging eigen aandelen of geherkwalificeerde intresten.  99
 100. 100.    Kapitaalvermindering vanaf 1.05.2013 gevolgd door kapitaalverhoging vanaf 1.07.2013 => enkel vermindering mogelijk voor het bedrag dat de vermindering overstijgt. Kapitaalverhoging vanaf 1.07.2013 met latere kapitaalvermindering => vermindering wordt bij voorrang aangerekend op vanaf 1.07.2013 ingebracht kapitaal Kapitaalvermindering vanaf 1.05.2013 om kapitaalverhoging vanaf 1.07.2013 door te voeren in verbonden onderneming (art. 11 Wetb. Ven.) of geassosieerde onderneming (art. 12 Wetb. Venn 100
 101. 101.    Kapitalen ingebracht door een natuurlijke persoon die ze verkregen heeft ingevolge een kapitaalvermindering van een vennootschap waarmee deze verbonden. Analoog bij echtgenoot of ouders van niet ontvoogde kinderen die deze kapitalen inbrengt en ze afkomstig zijn van de andere echtgenoot of kind. Art. 344 § 1. Inbreng in geld gevolgd door quasi inbreng waarbij deze betaald wordt met de gelden. 101
 102. 102.     Van toepassing vanaf aj 2014 Enkel verschuldigd voor niet KMO (voor het jaar van de uitkering) Tax verschuldigd indien de vennootschap dividenden uitkeert voor een bedrag dat hoger ligt dan de belastbare basis in de venb. Belastbaar tegen het gewone tarief. Ook van toepassing voor buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting (vennootschap keert dividend uit + wettelijk vermoeden : fair tax op basis proportioneel deel boekhoudwinst inrichting tov totale boekhoudwinst)(bestaan van verschillende boekhoudregels bij vaststelling winst ?). De buitenlandse vennootschap mag geen KMO zijn. 102
 103. 103.   Gewone dividenden + terugbetaling van kapitaal en uitgiftepremies, anders dan terugbetaling voorzien volgens vennootschapsrecht Behalve de dividenden die vallen onder de overgangsregeling in het kader van liquidatie Inkoop eigen aandelen en liquidatiebonus valt in principe er buiten (volgens minster wel in aanmerking te nemen) 103
 104. 104. POSITIEF VERSCHIL (= basis) :  Brutobedrag van gewone dividend die de vennootschap uitkeert voor het belastbaar tijdperk. MIN Belastbaar resultaat onderworpen aan de gewone Ven.B. (een belastbare basis Ven.B. samengesteld enkel uit die gewone dividenden) MIN opname van de voorheen belaste reserves voor zover het opgenomen reserves zijn die aangelegd en belast zijn tot en met het aj 2014. (reserves worden bij voorrang aangerekend op de laatst aangelegde reserves)(voor aj 2014 worden de voor dat aj uitgekeerde dividenden nooit geacht afkomstig te zijn van de voor datzelfde aj belaste reserves). 104
 105. 105.           Opname belaste reserves Verworpen uitgaven Gewone dividenden Belastbaar resultaat -2.000 +1.000 +3.000 2.000 Fairness Tax : Dividend Belastbare resultaat Ven.B. Verschil Min opname bel. Reserves Verschil negatief (= basis) +3.000 -2.000 +1.000 -2.000 ---- 105
 106. 106.  TELLER : +werkelijk afgetrokken NIA +werkelijk afgetrokken vorige verliezen  NOEMER : Belaste reserves + VU + Dividenden  T/N x basis = belastbare grondslag Tax (niet meer verminderbaar met andere bedragen) 106
 107. 107.       Opname belaste reserves Verworpen uitgaven Gewone dividenden Belastbaar resultaat D.B.I.aftrek NIA Vorige verliezen Investeringsaftrek Belastbaar inkomen Ven.B -2.000 +1.000 +3.000 2.000 -400 -700 -100 -200 600 107
 108. 108.        Fairness Tax : Dividend Belastbare resultaat Ven.B. Basis +3.000 -600 2.400 TELLER : +werkelijk afgetrokken NIA +werkelijk afgetrokken vorige verliezen NOEMER : Belaste reserves + VU + Dividenden  2.000 T/N x basis = belastbare grondslag Tax (niet meer verminderbaar met andere bedragen)  700 100 800 800/2000 x 2400 = 960 euro fair tax grondslag 108
 109. 109.  Afzonderlijke aanslag bedraagt 5%  In het voorbeeld :  960 x 5 % x 1,03 ACB = 49,44  Dit bedrag dient te worden opgenomen in de VU. 109
 110. 110. 110
 111. 111. 111
 112. 112. 112
 113. 113.       Aj 2007 tot en met aj 2012 Sinds aj 2007 overdracht bij onvoldoende winst (na DBI- en octrooi-aftrek maar vóór vorige verliezen en IVA) gedurende 7 belastbare tijdperken : bijv NIA verworven voor aj 2007 : aftrekbaar bij onvoldoende winst tot en met aj 2014. Aj 2013 en later Geen mogelijkheid tot overdracht van de sinds aj 13 of later verworven NIA bij geen of onvoldoende winst Regeling dat de niet verleende vrijstelling achtereenvolgens wordt overgedragen naar de volgende zeven belastbare tijdperken wordt dus geschrapt voor NIA bekomen vanaf aj 2013. Bestaande (vroegere) stock blijft verder overdraagbaar. 113
 114. 114.  Betreft in verleden opgebouwde stock (die nog niet kon verrekend worden met het aj 2012). NIA van AJ 2012 of eerder die niet kon afgetrokken worden in aj 2012 wegens onvoldoende winst.  Voor deze vroegere stock blijft de overdrachtregeling naar de volgende 7 BT bestaan (doch met toepassing van een bijkomende regeling –zie verder-).  Tot aj 2012 : eerste de oudste en zo verder en als laatst deze van het jaar zelf. 114
 115. 115.  Betreft een afzonderlijke verrichting op de belastingaangifte voor wat betreft de overgedragen stock  Laatste bewerking in de berekening van het belastbaar inkomen.  (voorheen was dat in dezelfde verrichting als de NIA van het jaar zelf).  Dus vanaf aj 2013 nadat de NIA van het jaar zelf, alle vorige verliezen en alle IVA is opgebruikt. 115
 116. 116. 116
 117. 117. 117
 118. 118. Inkomstenbelastingen vennootschappen:  Eén van de gevallen waarin de investeringsaftrek niet van toepassing is, betreft de situatie waarin het gebruiksrecht over de investering wordt overgedragen aan een derde anders dan via een leasingcontract, een overeenkomst van erfpacht, opstal of enig gelijkaardig onroerend recht (art. 75, 3° WIB 1992).  Bij wijze van uitzondering blijft het recht op de investeringsaftrek intact, als de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt.
 119. 119. Inkomstenbelastingen vennootschappen:  De gewone investeringsaftrek staat op “0” sinds de invoering van de notionele intrestaftrek.  Deze versoepeling is van belang voor de bijzondere verhoogde investeringsaftrekken; de bijzondere investeringsaftrek voor octrooien, voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, voor energiebesparende investeringen, voor investeringen ter beveiliging van "beroepslokalen en hun inhoud" en van welbepaalde bedrijfsvoertuigen, enz..
 120. 120. 120
 121. 121. Voorheen :  Commissies, erelonen, bezoldigingen, VAA die niet verantwoord waren op fiche Verdoken meerwinsten die zich niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap bevinden. => bijzondere aanslag 309%.  Behalve indien de vennootschap aantoonde dat de genieter de verkregen vergoedingen of voordelen spontaan heeft aangegeven in een door hem tijdig ingediende aangifte.  Bijzondere aanslag is als beroepskost aftrekbaar. 121
 122. 122. 122
 123. 123. 123
 124. 124. 124
 125. 125. 125
 126. 126. 126
 127. 127.  Wettelijke basis dat de uitgaven die niet verantwoord zijn cfr. Art. 57 WIB 92 aftrekbare beroepskosten zijn als de bijzondere aanslag wordt toegepast (bevestiging administratieve zienswijze).  Afwijking vanaf aj 2014 : geen toepassing afzonderlijke aanslag : 127
 128. 128. Geen toepassing afzonderlijke aanslag :  Wanneer aan de voorwaarden is voldaan om de bijzondere aanslag toe te passen : commissies, erelonen, bezoldigingen, VAA, vaste vergoedingen toegekend aan personeel… …die niet in de genieter zijn geldige en tijdige aangifte werd opgenomen  Wordt de bijzondere aanslag toch niet toegepast indien het bedrag ervan is opgenomen indien in een aanslag ten name van de genieter en met zijn akkoord wordt gevestigd tijdens de bijzondere termijn van 3 jaar. 128
 129. 129.     Deze aanslag moet definitief zijn : niet meer ontvankelijk voor bezwaar. Bijzondere aanslag dient ook niet te worden toegepast indien er een definitieve aanslag is in hoofde van genieter zelf zonder zijn akkoord. In andere gevallen is bijzondere aanslag van toepassing. Indien definitief karakter niet kan worden gegarandeerd (geen akkoord en/of nog niet verstreken bezwaartermijn) => bijzondere aanslag vestigen en eventueel later onheffen. 129
 130. 130.   Buitenlandse genieters Geen afzonderlijke aanslag bij situatie gebrek aan fiches/opgaven voor buitenlandse genieters maar waarbij bewijs wordt geleverd binnen de vastgestelde termijn zijn belast.  Overdreven kosten Bijzondere aanslag niet toepassen.  Restaurantkosten Restaurantkosten die overdreven zijn zijn geen VAA. Restaurantkosten met een privé-karakter zijn wel VAA. 130
 131. 131.  Opname van deze kosten in de VU.  Antwoord door Minister op mondeling PV :   In alle andere gevallen waarin de bijzondere aanslag achterwege kan blijven, ondanks het feit dat de genieter de genoten voordelen niet spontaan in zijn tijdig ingediende aangifte in de inkomstenbelasting heeft vermeld, moeten de gemaakte kosten strikt genomen, in uitvoering van de voormelde wetsartikelen, wel aan het fiscaal resultaat van de vennootschap worden toegevoegd. Niettemin ben ik van oordeel dat door de belasting, in hoofde van de genieter, aan het normdoel is tegemoetgekomen zodat economische dubbele belasting zo veel als mogelijk moet worden vermeden. De toevoeging van de kosten aan het fiscale resultaat van de vennootschap kan dus ook in de voormelde gevallen achterwege blijven, zeker als er kennelijk geen sprake is van kwade trouw 131
 132. 132.  De wetgever heeft bevestigd dat de administratieve tolerantie met betrekking tot kleine misrekeningen en foutjes begaan ter goeder trouw, inzake voordelen van alle aard die forfaitair worden geraamd, niet is gewijzigd. Hij voegt er bovendien aan toe dat deze tolerantie eveneens van toepassing is op voordelen van alle aard die voortkomen uit een gemengd gebruik (zie Parl. St., Kamer, DOC 53- 132
 133. 133.   Afwijking inzake Ven.B. geldt ook ten aanzien van RPB. Bedrag dan anders in de Ven.B. wordt opgenomen zal in de RPB onderworpen zijn aan het tarief zoals dit geldt in de Ven.B. (24-33%). 133
 134. 134.    Vanaf aj 2014. Hangende geschillen ook op voorgaande jaren waarbij de aanslagtermijn in de pb nog niet verstreken is mogen in de geest van de nieuwe wetsbepalingen en de circulaire worden opgelost. Hier dient voorrang aan te worden gegeven. Eenzelfde oplossing indien nog een definitieve belasting mogelijk is anders dan de driejarige termijn van art. 354 eerste lid maar wel in toepassing van andere aanslagtermijnen bijv. art. 358 § 2, 3 : 134
 135. 135.   Art. 358 § 1 4° bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van één der vijf jaren vóór het jaar waarin de Administratie kennis krijgt van die gegevens. Art. 358 § 2 § 2. In de gevallen bedoeld in § 1, 1°, 3° en 4°, moet de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum: … 3° waarop de administratie kennis krijgt van de in § 1, 4°, vermelde bewijskrachtige gegevens. 135
 136. 136.  H. v.B. te Antwerpen, dd. 11.10.2011 H.v.B. te Antwerpern, dd. 6.12.2011 Betalingen zonder werkelijke prestaties => fictieve facturen. Verdoken meerwinst => bijzondere aanslag. 136
 137. 137.     Betrof hier fictieve facturen betaald aan een verbonden vennootschap (met grote verliezen). Werd door administratie onderworpen aan de bijzondere aanslag omdat het een verdoken meerwinst betrof (bevestigd bij REA). Volgens het hof is er geen sprake van verdoken meerwinst. Fictieve facturatie is niet bedoeld om zwarte inkomstenbron te maskeren bij de vennootschap. Alle behaalde winst staat in de boekhouding. Het geld is niet meer terug te vinden onder de bestanddelen van het vermogen maar is geen verdoken meerwinst. Het hof annuleert de bijzondere aanslag en voegt de betaalde bedragen toe aan de verworpen uitgaven met behoud van de belastingverhoging van 200%. 137
 138. 138.    Strikt genomen kan elke verhoging van het belastbaar inkomen voldoen aan de notie verdoken meerwinsten. Bijv. omdat niet is aangetoond dat tegenover de betalingen ook werkelijke prestaties staan. Al dan niet betaling is van ondergeschikt belang. 138
 139. 139.    Volgens het Hof kunnen onterechte geldstromen vanuit België naar Luxemburg niet als verdoken meerwinsten worden aanzien. Bijzondere aanslag kan bijgevolg ook niet toegepast worden. Volgens eigen commentaar van de administratie zijn verdoken meerwinsten : 139
 140. 140.  Onder verdoken meerwinst moet inzonderheid worden verstaan de door de administratie vastgestelde winsten die niet begrepen zijn in het boekhoudkundige resultaat van de vennootschap en derhalve evenmin onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden. Inzonderheid betreft het de omzet die een onderneming in het zwart heeft gerealiseerd (zie PV nr. 15 van 1.9.1999, gesteld door mevr. Annemie VAN DE CASTEELE, QRVA 50 016 van 31.1.2000, blz. 1772). 140
 141. 141.   Het betreft dus hier geen element van de winst die een vennootschap heeft verwezenlijkt (wel financiële stroom). Het betreft hier geen uitgaven die via fiches cfr. Art. 57 dienden te worden verantwoord. 141
 142. 142. 142
 143. 143. 143
 144. 144. 144
 145. 145.  vennootschappen met één VGconstructie steeg sinds 2005 met 50%, tot bijna 43.000 begin 2012.  vennootschappen met meerdere VGconstructies: plus 86%, net geen 30.000 constructies. 145
 146. 146. 146
 147. 147. 147
 148. 148. 148
 149. 149. 149
 150. 150. 150
 151. 151. 151
 152. 152. 152
 153. 153. 153
 154. 154.       Band van beroepswerkzaamheid tussen de vennootschap en naakte eigenaar Of.. Causaal verband tussen het uitgevoerde mandaat van de naakte eigenaar als BL of WN bij de VG en het verkregen voordeel : JA Belastbaar in zijn hoofde Zonder belang als het voordeel rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn toegekend aan familieleden of andere leden van het feitelijk gezin van de bestuurder, zaakvoerder of werknemer. NEEN In het andere geval belasten als abnormaal of goedgunstig 154 voordeel (werkelijk waarde bij de verkrijger)
 155. 155. 155
 156. 156. 156
 157. 157. 157
 158. 158. 158
 159. 159.  Het betreft de taxatie van voordelen die werden genoten ingevolge de terbeschikkingstelling van het onroerend goed door de vennootschap vruchtgebruiker, elektriciteit, water...  Zijn er voordelen van alle aard te weerhouden omwille van het feit dat de vennootschap vruchtgebruiker bepaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd ? 159
 160. 160. 160
 161. 161. 161
 162. 162.    Voorbeeld KI 1250 euro - VAA ajr 2012: 1.974 x 100/60 x 2 = 6.580,00 euro - VAA ajr 2013: 2.075 x 100/60 x 3,8 = 13.143,25 euro      Voorbeeld op basis van ajr 2013 (met index 1,6349) (X5/3 X 3,8) KI: 750 euro geïndexeerd KI 1.226,18 euro VAA 7.765,78 euro KI: 1.000 euro geïndexeerd KI 1.634,90 euro VAA 10.355,00 euro KI: 2.000 euro geïndexeerd KI 3.269,80 euro VAA 20.710,00 euro 162
 163. 163. 163
 164. 164.    Artikel 605 De vruchtgebruiker is slechts verplicht de herstellingen tot onderhoud te doen. De grove herstellingen blijven ten laste van de eigenaar, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van herstellingen tot onderhoud sinds de aanvang van het vruchtgebruik, in welk geval de vruchtgebruiker ook daartoe verplicht is. 164
 165. 165.      Artikel 606 Grove herstellingen zijn die van zware muren en van gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken; Eveneens de vernieuwing van dijken en van steun- en afsluitingsmuren in hun geheel. Alle andere herstellingen zijn herstellingen tot onderhoud. 165
 166. 166.  De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft een lijst van grove herstellingen opgesteld. Deze is gebaseerd op rechtspraak van het Hof van Cassatie. - De herstelling van het timmerwerk van een woning - de herstelling en vernieuwing van de gemeenschappelijke muren - de installatie of vernieuwing van centrale verwarming - de installatie of vernieuwing van elektriciteit. 166
 167. 167. - schilderwerken (van buitenmuren) met uitzondering van de initiële schilderwerken - vernis- en lak werken - het ruimen van putten - de herstelling (met uitsluiting van vernieuwingen) aan parketvloeren, plafonds, trappen, het dak, inenigenen herstellen van schoorsteen. - Het onderhoud van en de herstelling aan de liften en waterpompen - herpleisteren - vernieuwing van tapijt. 167
 168. 168.  Hebben partijen voorzien in een afwijking in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ? 168
 169. 169. 169
 170. 170.      Vaststelling = in vele vruchtgebruikconstructies worden woningen niet in het kader van de reële activiteit van de vennootschap aangewend. Vaak gaat het om vakantiewoningen. . De kosten die niet kaderen in het maatschappelijk doel van de vennootschap of niets te maken hebben met de werkelijke activiteit van de vennootschap zijn niet aftrekbaar op grond van artikel 49 van het WIB92. . Het feit dat een voordeel van alle aard wordt belast, wijzigt niets aan het oordeel over de aftrekbaarheid van de kost bij de vennootschap. 170
 171. 171. 171
 172. 172. 172
 173. 173. Voorbeelden:  •verplaatsing van een binnenwand  •de omvorming van een zolder tot kamer  •de plaatsing van een dakvenster  •de plaatsing van een uitgeruste keuken  •de vervanging van houten ramen door PVC-ramen  •de vervanging van de aankleding van vloeren en muren, enzovoort 173
 174. 174.        REA te Brugge, 21.03.2011 Gespreid te belasten meerwaarden - herbelegging verwerving vruchtgebruik. Een vennootschap koopt in de verlengde termijn van 2 jaar een gebouw aan in vruchtgebruik. De administratie kan dit niet aanvaarden als wederbelegging omdat het niet is verworven in volle eigendom. Volgens de rechtbank kan dit toch worden aanzien als wederbelegging. Het niet aanvaarden betekent dat de administratie een voorwaarde toegevoegt aan de wet. In art. 47 wordt nergens vermeld dat het gebouwd onroerend goed in volle eigendom dient te worden verworven 174
 175. 175. 175
 176. 176.  Er dient te worden nagegaan als er bij de afloop van een contract van vruchtgebruik tussen de vennootschap vruchtgebruiker en de naakte eigenaar natuurlijk persoon geen voordeel van alle aard dienen te worden weerhouden in hoofde van deze laatste. 176
 177. 177.     Dit kan het geval zijn in volgende situaties: - de vennootschap vruchtgebruiker heeft op haar kosten en op haar naam een nieuwbouw opgericht op de grond die gedurende de looptijd van het contract ter beschikking werd gesteld door de naakte eigenaar. - Idem doch waarbij de vennootschap het gebouw dat haar ter beschikking werd gesteld door de naakte eigenaar heeft afgebroken en vervangen door een ander gebouw. - De vennootschap vruchtgebruiker op haar kosten en op haar naam belangrijke verbouwingen (volume-uitbreidingen) heeft uitgevoerd aan het gebouw dat gedurende de looptijd van het contract ter beschikking werd gesteld door de naakte eigenaar. 177
 178. 178.  Een taxatie kan eveneens geschieden indien de vennootschap tijdens de duurtijd van het vruchtgebruik grove herstellingen ten laste heeft genomen die werden uitgevoerd aan een sinds de aanvang van de overeenkomst van vruchtgebruik bestaand gebouw (zie fase 2) .  Het zal dus van belang zijn een beschrijving van het onroerend goed te kennen zoals van toepassing was op de datum van aanvang van het vruchtgebruik.  178
 179. 179.    Bestaat er anderzijds een geschreven overeenkomst tussen de naakte eigenaar en de vennootschap vruchtgebruiker voor wat betreft de werkzaamheden uitgevoerd door de vennootschap zoals bijvoorbeeld de toelating tot bouwen of uitvoeren van verbouwingen, overeenkomst tot verdeling van onderhoud- en herstelwerkzaamheden... Welke werken werden precies uitgevoerd en welke facturen van investeringen en kosten met betrekking tot het onroerend goed zijn beschikbaar? Werd een bouwvergunning aangevraagd... Werd het gewijzigd KI ? 179
 180. 180.   Indien de vennootschap vruchtgebruiker verbouwingen (volume- uitbreidingen) heeft verricht met een beperkte aanschaffingswaarde zal er geen rechtzetting worden doorgevoerd. Een waardebepaling zal worden aangevraagd door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in de gevallen van nieuwbouw bedoeld in de eerste twee gedachtestreepjes hiervoor. 180

×